of 33 /33
300 izreka asketa Pravoslavne Crkve Uvod U ovoj knjizi je sakupljeno tri stotine izreka od više od pedeset pravoslavnih svetaca iz dvanaest zemalja svijeta. U njihovim riječima je izraženo duhovno iskustvo, provjereno stoljećima. U njihovim riječima nalaze se odgovori na mnoga pitanja o onome što se događa sa nama i našim bližnjima. Sveci pokazuju način na koji je Božanska Istina povezana sa našim svakodnevnim životom. Ova istina Božja je preobrazila milijune ljudi po cijelome svijetu i mnoge privela svetosti i savršenstvu. Predgovor sastavljača Jednom prilikom su kod starog monahapustinjaka došli razbojnici i rekli: „Uzet ćemo ti sve iz ćelije“. On je odgovorio: „Uzmite djeco, sve što vam je potrebno“. Oni su pokupili gotovo sve u ćeliji i otišli. Međutim, nisu pronašli sakrivenu kesu sa novcem. Uzevši je, starac je potrčao za njima vičući: „Dječice, zaboravili ste ovo! Uzmite!”Zaprepastivši se, razbojnici ne samo da nisu uzeli kesu, već su vratili i ono što su uzeli, govoreći jedan drugome: „Zaista je ovo Božji čovjek. ” Ovaj događaj se dogodio u šestom stoljeću nakon Kristova rođenja u Palestini, zapisao ga je sv. Ivan Mosh između mnogo drugih pripovijesti i izreka pravoslavnih monaha koje je čuo svojim ušima. Stari monah nije čitao propovijedi svojim nepozvanim gostima, nije ih prekoravao, prijetio, nagovaraošto je utjecalo na razbojnike da tako promijene svoje mišljenje i isprave ono što su učinili? Oni su u starcu vidjeli drugačijeg čovjeka‐čovjeka Božjeg. Samo čovjek koji je bogat Bogom može biti slobodan od navezanosti za imovinu i novac koja je porobila ljudski rod. Samo čovjek, ukorijenjen u Bogu, može tako nepokolebljivo u duši sačuvati spokoj i dobrodušnost kada mu se očito nanosi zlo. Međutim, više od svega ih je dotakla ljubav starca prema njimasamo čovjek koji je postao sličan Bogu može osjećati takvu ljubav prema neznancima koji su ga došli opljačkati da iskreno njihove interese postavlja iznad svojih. Drugim riječima, razbojnici su vidjeli čovjeka u kojemu su riječi Evanđelja postale djelo. To što se dogodilo, ne bi se moglo dogoditi da se za tog monaha vjera ograničavala obredima, popisom pravila i lijepim riječima o Bogubez realnog iskustva života u Kristu. Takve ljude u Pravoslavnoj Crkvi nazivaju Svetim Ocima. Ova Crkva se tijekom dvije tisuće godina brinula da bez izmjene sačuva Istinu dobivenu od apostola i iskustvo živog zajedništva sa Bogom. Zato je Pravoslavna Crkva i mogla duhovno roditi i mnoštvo svetaca koji su bili nositelji tog iskustva rajskog života već na Zemlji. Knjiga koju držite u rukama je sastavljena da bi čitatelju dala mogućnost da dodirne duhovno iskustvo kršćanskog Istoka. U knjizi je sabrano tristo izreka više od pedeset pravoslavnih svetaca Palestine, Sirije, Egipta, Grčke, Rusije, Srbije, Crne Gore, Gruzije. Pošto je prvih tisuću godina nakon Kristova rođenja rimska Crkva ulazila u porodicu pravoslavnih Crkava, u našem zborniku se mogu pročitati i izreke drevnih svetaca koji su živjeli na teritorijima suvremene Italije, Engleske, Francuske, Tunisasve to čini zajedničko duhovno naslijeđe Pravoslavne Crkve. Najstarija izreka je bila zapisana u drugoj polovici prvog stoljeća, a najmlađau drugoj polovici dvadesetog stoljeća. Gdje i kada god živjeli, tko god bili, pravoslavni sveci govore o jedinstvenoj duhovnoj realnosti. Zato njihove izreke tako skladno nadopunjavaju jedna drugu. U devetnaestom stoljeću sv. Ignacije Brjančaninov je pisao: „Kada u jesenjoj, vedroj noći promatram čisto nebo, zasijano bezbrojnim zvijezdama toliko različite veličine, i vidim da sve one isijavaju istu svjetlost, tada govorim sebi: „takva su djela Otaca“. Kada u ljetnom danu promatram prostrano more, pokriveno mnoštvom različitih brodova, i njihova jedra, raširena poput bijelih labudovih krila, brodove koji se brzo kreću po istome vjetru, prema istom cilju, prema istom pristaništu, tada govorim sebi: „takva su djela Otaca. 1

300 Izreka Asketa Pravoslavne Crkve

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Duhovnost

Text of 300 Izreka Asketa Pravoslavne Crkve

 • 300izrekaasketaPravoslavneCrkve

  Uvod U ovoj knjizi je sakupljeno tri stotine izreka od vie od pedeset pravoslavnih svetaca izdvanaestzemaljasvijeta.Unjihovimrijeimajeizraenoduhovnoiskustvo,provjerenostoljeima.Unjihovim rijeima nalaze se odgovori namnoga pitanja o onome to se dogaa sa nama i naimblinjima.SvecipokazujunainnakojijeBoanskaIstinapovezanasanaimsvakodnevnimivotom.OvaistinaBojajepreobrazilamilijuneljudipocijelomesvijetuimnogeprivelasvetostiisavrenstvu.

  Predgovorsastavljaa Jednomprilikomsukodstarogmonahapustinjakadolirazbojniciirekli:Uzetemotisveizelije.Onjeodgovorio:Uzmitedjeco,svetovamjepotrebno.Onisupokupiligotovosveuelijiiotili.Meutim,nisupronalisakrivenukesusanovcem.Uzevije,staracjepotraozanjimaviui:Djeice,zaboravilisteovo!Uzmite!Zaprepastivise,razbojnicinesamodanisuuzelikesu,vesuvratiliionotosuuzeli,govoreijedandrugome:ZaistajeovoBojiovjek. OvajdogaajsedogodiouestomstoljeunakonKristovaroenjauPalestini,zapisaoga jesv. IvanMosh izmeumnogo drugih pripovijesti i izreka pravoslavnihmonaha koje je uo svojimuima. Starimonahnije itaopropovijedi svojimnepozvanimgostima,nije ihprekoravao,prijetio,nagovaraotojeutjecalonarazbojnikedatakopromijenesvojemiljenjeiispraveonotosuuinili? OnisuustarcuvidjelidrugaijegovjekaovjekaBojeg. SamoovjekkojijebogatBogommoebitislobodanodnavezanostizaimovinuinovackojajeporobila ljudski rod.Samo ovjek,ukorijenjenuBogu,moe takonepokolebljivoudui sauvatispokojidobrodunostkadamuseoitonanosizlo.Meutim,vieodsvegaihjedotaklaljubavstarcapremanjimasamo ovjekkoji jepostaoslianBogumoeosjeati takvu ljubavpremaneznancimakojisugadoliopljakatidaiskrenonjihoveinteresepostavljaiznadsvojih. Drugimrijeima,razbojnicisuvidjeliovjekaukojemusurijeiEvaneljapostaledjelo.Totosedogodilo,nebi semoglodogoditida se za togmonaha vjeraograniavalaobredima,popisompravilailijepimrijeimaoBogubezrealnogiskustvaivotauKristu. Takve ljudeuPravoslavnojCrkvinazivaju SvetimOcima.OvaCrkva se tijekomdvije tisuegodina brinula da bez izmjene sauva Istinu dobivenu od apostola i iskustvo ivog zajednitva saBogom.Zato jePravoslavnaCrkva imogladuhovnoroditi imnotvosvetacakojisubilinositeljitogiskustvarajskogivotavenaZemlji. Knjigakojudriteurukamajesastavljenadabiitateljudalamogunostdadodirneduhovnoiskustvo kranskog Istoka.U knjizi je sabrano tristo izreka vie od pedeset pravoslavnih svetacaPalestine,Sirije,Egipta,Grke,Rusije,Srbije,CrneGore,Gruzije.Poto jeprvihtisuugodinanakonKristova roenja rimska Crkvaulazilauporodicu pravoslavnihCrkava,unaem zborniku semoguproitatiiizrekedrevnihsvetacakojisuivjelinateritorijimasuvremeneItalije,Engleske,Francuske,TunisasvetoinizajednikoduhovnonaslijeePravoslavneCrkve.Najstarijaizrekajebilazapisanaudrugojpoloviciprvogstoljea,anajmlaaudrugojpolovicidvadesetogstoljea. Gdje i kada god ivjeli, tko god bili, pravoslavni sveci govore o jedinstvenoj duhovnojrealnosti.Zatonjihove izreketakoskladnonadopunjavajujednadrugu.Udevetnaestomstoljeusv.Ignacije Brjananinov je pisao: Kada u jesenjoj, vedroj noi promatram isto nebo, zasijanobezbrojnimzvijezdamatolikorazliiteveliine,ividimdasveoneisijavajuistusvjetlost,tadagovorimsebi:takvasudjelaOtaca.Kadauljetnomdanupromatramprostranomore,pokrivenomnotvomrazliitihbrodova,injihovajedra,rairenapoputbijelihlabudovihkrila,brodovekojisebrzokreupoistomevjetru,prema istomcilju,prema istompristanitu,tadagovorimsebi:takvasudjelaOtaca.

  1

 • Kadaujem,skladni,brojnizbor,ukojemurazniglasoviudraesnojharmonijipjevajuistuboanskupjesmu,tadagovorimsebi:takvasudjelaOtaca. Vjerujemdaovajmalizborniksvetootakih izrekamoebiti interesantan ikoristannesamopravoslavnim kranima, ve i svima koji cijene istinsko. Mnogo toga od onoga to je ovdjesakupljenojepomoglomeniosobnodalomijeodgovornapitanjakojasumemuila,dozvolilomidanadruginainosmislimonotosedogaaumomeivotutakodasamodluiodakrozovuknjigupodijelimsadrugimaonotomijedrago.

  akonGeorgijeMaksimov08.01.2011.

  I.BOGIMISrea

  1. Koliko su u zabludi ljudi koji trae sreu van sebeu stranim zemljama i putovanjima,bogatstvu i slavi,velikojvlasti inasladama, zadovoljstvima iu ispraznim stvarimakojekaosvoj kraj imajugorinu!Graditi zdanje sree van vlastitog srca isto je to igraditidomnamjestukojejeizloenoestimpotresima.Sreasenalaziunamasamimaiblagoovjekukojijetorazumio..Srea jeistosrce, jertakvosrcepostajeprijestoljeBoje.Gospodinza ljudekojiimajuistosrcegovori:Prebivatuunjimaihoditimeunjima;ibituBognjihov,aoninarodmoj. (2Kor6,16).tonjima jomoenedostajati?Nita,zaistanita! JerusvomesrcuimajunajveeblagosamogaBoga!(sv.NektarijeEginski1,Putdosree,1)

  2. DuakojaljubiBoga,uBogu,isamouNjemuimasvojspokoj..nasvimputovimakojimaljudi

  hodeuovome svijetu,neenaimiradok senepriblienadiuBoga. (prepodobni2 IzakSirijski3,56,89)

  Istina3. Istinanijemisao,nijerije,nijeodnospojmova,nijezakon.IstinajeBie.IstinajeBie,koje

  proimasvabia,kojedajeivotsvemuAkotraiIstinusaljubavljuiradiljubavi,Onaetiotkritisvjetlostsvogalicaonolikokolikomoeizdrati,adaneizgori.(sv.NikolajSrpski4,Misliodobruizlu)

  4. NemadrugogKrista ilidruge istinemijenja sebojavala,ali samvalostajeneizmjenjivtako se i istina izraava razliitim rijeima, ali u svojoj prirodi ostaje ista jer je po svojojvlastitoj prirodijedna. Istina je sama u sebi nerazdjeljiva i samo je usta drskihmudracarazdjeljuju.(prepodobniEfremSirijski5)

  5. tojeIstina?TojeBogoovjekKristiNjegovoEvanelje.IlajesveonotonijeOn,tonijeuNjegovomEvanelju,itojeprotivEvanelja.ZatojeivjerauKristaslubapravednosti(2Kor3,9).TkonesluiKristu,sluinepravdi.Kaotojesvakanepravdagrijeh,takoje isvakigrijehnepravda.(prepodobniJustinPopovi6,Tumaenjena1Iv5,17)

  1Grkimonahiudotvorac(1846.1920.)2Ovajpojamupravoslavljuoznaavasvetogmonaha3Sirijskiasketa,teologimistik,iviou7.st.4NikolajVelimirovi(1880.1956.),episkop/biskupikiiohridski,jedanodnovihsvetacaSrpskePravoslavneCrkve5Sirijskiakon,pisaciteolog(IV.st.)6Teologiduhovnik,jedanodnovijihsvetacaSrpskeCrkve(1894.1979.)

  2

 • KakoseBogodnosipremanama?6. Bognasvieljubinegotonasljubiotac,majkailiprijatelj,ilibilotkodrugi,akvienegoto

  moemosamisebeljubiti.(sv.IvanZlatousti7)

  7. Jedanmonahmi jepriaoda je jednomprilikom,kad jebiotekobolestan,njegovamajkareklaocu:Kakosemuinamalian!Radobihpristaladabudemisjeenanakomade,samokadbihmutimepomoglaiolakalabolove.TakvajeiljubavGospodnjapremanama.Onjerekao:Vee ljubavinitkonemaodove:datkoivotsvojpoloizasvojeprijatelje(Iv15,13).Gospodinsetolikosaaliona ljude,da jezaeliostradatizbognjih,kaoroenamajka, i jovie.Ali,bezmilostiDuhaSvetoga,nitkonemoerazumjetituvelikuljubav.Sv.Pismogovorionjoj,aliseniononemoeshvatitiumom,jeriuPismugovoriistiDuhSveti.(prepodobniSiluanAtonski8,Djela,IX.,10)

  8. Gospodinvolisveljude,alionogakojiGatrai,volivieSvojimizabranicimaGospodindajetolikomilosti,daoniljubavljuobuhvaajusvuzemlju,cijelisvijet,injihovaduagoriodeljedasesviljudispaseivideslavuGospodnju.(prepodobniSiluanAtonski,Djela,IX.,8)

  KakouitioBogu?9. Dabi jedan ovjekdoaodoznanjaoegipatskimpiramidama,mora ilipovjerovationima,

  kojisubiliuneposrednojblizinipiramida, ilimorasamdoiuneposrednublizinupiramida.Treegnainanema.TakosvakiovjekmoedoidospoznajeoBoguilivjerujuionima,kojisusenalazili, ilisenalazeuneposrednojbliziniBojoj, ilisemorapotruditidasamdoeuneposrednublizinuBoju.(sv.NikolajSrpski,Misliodobruizlu)

  10. Kaotoseonima,kojiganisuokusili,osobinemedanemogutolikookusitirijeima,kolikoosjetilomokusa,takosenidobrotanebeskeRijeinemoe jasnoprenijetiuenjemukolikonaosnovudugotrajnog izuavanjadogmi istinenismou stanju vlastitim iskustvompojmitidobrotuGospodnju.(sv.BazilijeVeliki9,Besjedenapsalme,33.psalam)

  11. ImabogatihisilnihkojibidalimnogodavideGospodinailiNjegovuPresvetuMajku,aliBogotkrivasebenebogatstvu,vesmirenojduisvakiovjek, inajveisiromah,moepostatismiren ispoznatiBogaDuhomSvetim.Za tonijepotrebanninovac,ni imanjepotrebno jesamosmirenje.(prepodobniSiluanAtonski,Djela,I.,11.,21.)

  12. Ma koliko semi trudili u uenju,Gospodina neemo spoznati ako ne budemo ivjeli poNjegovimzapovijedima,jerseGospodinanespoznajekroznauku,veDuhomSvetim.Mnogifilozofi i ueni ljudi su doli do uvjerenja da postoji Bog, ali Boga nisu spoznali. Jedno jevjerovatidapostojiBog,adrugo jepoznavatiBoga tko je spoznaoBogaDuhom Svetim,njemuduhgori ljubavljupremaBogudanju inou, injegovadua senemoeprivezatinipremaemuzemaljskome.(prepodobniSiluanAtonski,Djela,VIII.,3.)

  KakoseBogodnosipremanama?

  7Patrijarhcarigradski,uvenipropovjednik,teologiasketa(347.407.)8GlasovitiduhovniksaSveteGoreAtosauGrkoj(1866.1938.)9Jedanodnajveihteologa,pastiraiasketaCrkveuope(IV.st.)

  3

 • 13. Imaju svome srcuuvijek strahBoji ipamtida jeBoguvijek sa tobom,na svakomemjestu,hodaoilisjedio.(sv.GenadijeCarigradski10,Zlatnilanac,14)14.ImajuiBoganebojse,negosvesvojebrigepoloipredNjega,ionesepobrinutizatebe.Zarti ne zna da ako se naa zemaljska kua, tjelesni ator, razrui, imamo zdanje od Boga, kuunerukotvorenu, vjenu na nebesima (2 Kor 5, 1).Vjeruj bez sumnje, i Bog e ti pomoi po svojojmilosti.(prepodobniBarsanufijeVeliki11,Duhovnorukovoenje,odgovor166)15.Svakogovjekatrebamovoljetisvomduom,doknadutrebamopolagatijedinouBoga,slueiMu izsvesnage.Jer,ukolikonasOnuva,sviprijateljienambitinausluzi, isvineprijatelji ebitinemoni.Meutim,imnasOnostavi,sviprijateljiseokreuodnasisvineprijateljijaajuuodnosunanas.(prepodobniMaksimIspovjednik12,Glaveoljubavi,IV.,95.)16.Istinskaimudranadaogledaseutomedaovjeknimalonebrinezasebe,itoizljubavipremaBogu iradidjelavrline,znajuidaonjemubrineBog.Akopak,ovjeksambrinezasvojeposlove iBogu semolitvom obraa samo onda kada ga snalaze neizbjene nesree, ne vidjevi u vlastitimsnagama sredstvo kako da ih odvrati, pa se tek tada pone nadati u pomo Boju ta je nadalicemjernailana.IstinskanadatraisamokraljevstvoBoje...Doktunadunestekne,srcenaeneemoi imatimirani spokoja. Tek tanadaumirit e ga iunjegauliti radost. (prepodobni SerafinSarovski13,Pouke,4)

  Bogsebrineosvemu17.Negovori:ovosedogodilosluajno,aonosedogodilosamoodsebe.Usvemutopostojinemaniegabezporetka,nieganeodreenog,uzaludnog, sluajnogKoliko je vlasina tvojoj glavi?Nijednaodnjihnije zaboravljenaodBoga.Vidi li kakonita,ninajmanje,ne izbjegavanadzorokaBojeg?(Sv.BazilijeVeliki)18.NesumnjivajeistinadasenajviaProvidnostBojaodlunoprostirenasvetojestvoreno:Bogsvevidiiosvemusebrine.ToijestboanskaoinskabrigaokojojgovoriblaeniapostolPetar:Svusvojubrigupovjeritenjemu jeronsebrinezavas.(1Pt5,7)(Sv.IlijaMinjati14,GovoriuVelikomPostu,1)19. CiljBoanske Providnosti jest da pravom vjerom i duhovnom ljubavlju sjedini one koji su naraznenainezlom razdijeljeni. Jer,Spasitelj je i stradao [sciljem]da rasijanudjecuBoju sabereujedno.(Iv11,52)(prepodobniMaksimIspovjednik,Glaveoljubavi,IV,17)

  LjudikojisuspoznaliBoga20.toovjekvievodiduhovniivot,tosevieoduhovljuje:poinjeusvemuvidjetiBoga,usvemuznakNjegove sile imoi;uvijek i svugdje vidi sebe kakoprebivauBogu iodBogau svemuovisi.Meutim,toovjekvievoditjelesninainivottosevieinitjelesnim:niuemunevidiBoga, iuvijek i u svako vrijeme nema straha Bojega pred oima njegovim (Ps 36, 1). (Sv. IvanKrontatski15,MojivotuKristu,I,5)21.Meutim,duakojaupozna ljubavBojuDuhomSvetim jasnoosjeada jeGospodinnaOtac,najsrodniji, najbliskiji, najmiliji, najbolji i da nema vee sree nego ljubiti Boga svim umom, svimsrcem,svomduom,kaotonamjeizapovjedio,iblinjekaosamesebe.Imajuitakvuljubavduasesvemuraduje.(prepodobniSiluanAtonski,Djela,IX,15)

  10Carigradskipatrijarhiteolog(IV.st)11Egipatskiasketa,IV.st12Kranskimonahiteolog,VII.st13Ruskimonah,18./19.st14Grkibiskup,17./18.st15Ruskiparohijskisveenik(upnik),19.st

  4

 • 22.NebriniseakousebineosjealjubaviBoje,vepromiljajoGospodinu,kakojeOnmilostiv,iuzdravajseodgrijehaimilostBojaetepouiti.(prepodobniSiluanAtonski,IX,15)23.Kadabaci avaouplamen,on (istopivise),poinjesjatikaooganj.Tako e i ti,kadasluaBoanskouenjeiiviponjemu,postatislianBogu.(prepodobniimunDajbabski16,Izreke,26)24.DuakojajeupotpunostispoznalaGospodinainaslaivalaseNjime,vienitaneeliinizatosenazemljinevezuje.Onaniponuenokraljevstvonebipoeljela,jerjeljubavKristovatakoslatkaitako je raduje i veselida je vieni carski ivotnemoeobradovati. (prepodobni SiluanAtonski,Djela,IX,13)

  Kristimi25.Neophodnojetraitisamojedno:dasebudesIsusom.BogatjeovjekkojiprebivasIsusom,akiako je siromaanumaterijalnom smislu. ovjek koji voli zemaljsko vieodnebeskog liit e se inebeskog i zemaljskog. ovjek koji trai nebesko gospodar je cijelog svijeta". (Sv. IgnacijeBrjananinov17,Otanik18,abbaEugenije)26.Vuenaszasobompotokprolaznihstvari.Meutim,upotoku jeporaslodrvo GospodinnaIsusKrist.Onjeuzeotijelo,umro,uskrsnuo,uzaaonanebesa.Onkaodasesloiodabudeupotokuprolaznog.Uvlaitestrmoglavoovajpotok?Drisezadrvo.Opkolilateljubavpremasvijetu?DrisezaKrista.RaditebejeOnpostaoprolazan,dabitipostaovjean,jerOnjepostaoprolazan,alipritomiostaovjean...Kolikojevelikarazlikaizmeudvojiceljudiutamnici,akojejedanzatvorenikadrugiposjetitelj!Ponekadovjekdolazidosvogdrugadagaposjetiitadaseinidasuobojicautamnici,alimeunjimapostojivelikarazlika.Jednogatudrikrivnja,drugogatamodovodiovjekoljublje.Takojeiunaojsmrtnosti:nasovdjedrikrivnja,aKristjedoaoizmilosti;Onjedoaodozatvorenogkaoosloboditelj,anekaotuitelj.(BlaeniAugustin,NaposlanicuPartima,II,10)27.ovjekuovomsvijetutrebarijeitiproblem:daliebitisKristomiliprotivNjega.Isvakiovjek,eliotoiline,rjeavaovajproblem.Iliebitikristoljubacilikristoborac.Treeganema.(prepodobniJustinPopovi,Tumaenjena1Iv4,3)28. Oistium svojod gnjeva, zlopamenja i sramnihpomisli, te eprepoznatiuseljenjeKristausebe.(prepodobniMaksimIspovjednik,Glaveoljubavi,4,76)

  StrahBoji(strahdasesasvojimgrijesimauvrijediljubavBoja)29.StrahBojiprosvjetljujeduu...istrebljujelukavstvo...oslabljujestrasti,izgonitamuizdueiinijeistom...StrahBoji jevrhspoznaje;gdjenjeganema,neenainitadobro...TkonemastrahaBojeg,otkrivenjezanapadeavla.(prepodobniEfremSirijski)30.ovjekstjeestrahBojiako imapodsjeanjenasmrt inamuke,akosvakuveer ispitujesebekako jeproveodan, i svako jutrokako jeprolano,akonijedrzak". (prepodobniabbaDorotej19,Pouke,4)31.Grijehiniovjekaplaljivim;a(ivot)popravdi(Kristovoj)gainismjelim.(Sv.IvanZlatousti,Okipovima,VIII,2)32.TkojepostaoslugaGospodnjibojisesamosvogaGospodara;aukomenemastrahaBojega,tajseesto isvojesjeneboji...Bojaljivost jekinevjere...Oholadua jerobstraljivosti, jerseuzdausamusebe:onaseplaisvakoguma,svakesjene.(prepodobniIvanKlimaks20,Ljestvica,20)

  16Srpskisvetac,19./20.st17Ruskimonahiduhovnik,19.st18Odrijeiotaczbirkaizrekasv.Otaca(gr.Paterik)19Palestina,VI./VII.st.20Monah,teolog,mistik,6./7.st.,Sinaj

  5

 • 33. Tko sebojiGospodina, tajostaje iznad svakog straha,udaljio je iostaviodaleko iza sebe svestrahoveovogasvijetainikakavtrepetmusenemoepribliiti".(prepodobniEfremSirijski,OstrahuBojemioposljednjemSudu)

  Nevjera34.OdBoganasnerazdvajaistinanegola,isamola...Lanemisliilanerijei,laniosjeajiilanahtijenjatojesumalai,kojanasvodiknebiu,iluzijiiodricanjuodBoga.(Sv.NikolajSrpski21,Misliodobruizlu)35. Gordoj dui Gospodin Sebe ne otkriva. Gorda dua moe izuiti sve knjige, ali nikad neespoznatiGospodina.OnasvojomgordouneostavljamjestamilostiDuhaSvetog,aBogsespoznajejedinoDuhomSvetim.(prepodobniSiluanAtonski,Djela,III,11)36.SvatkoodnasmoerasuivatioBoguonolikokolikojeupoznaomilostDuhaSvetoga;jerkakomoemomisliti irasuivatioonometonismovidjeli, ilioemunismosluali itoneznamo?Evo,svecigovoredasuvidjeliBoga;postojeiljudikojigovoredanemaBoga.JasnojedatakogovorejernisuspoznaliBoga,alitonikakoneznaidaNjeganema.Svecigovoreoonometosuzaistavidjeliiznaju.(prepodobniSiluanAtonski,VIII,9)37.Ponosduinedastupitinaputvjere.Onomekojinevjerujesavjetujemdakae:Gospodine,akoteima,prosvijetlime,isluituTisvimsrcemisvomduom".ZatusmirenumisaoispremnostdasluiBogu,Gospodineteneizostavnopouiti...TvojaduaeosjetitiGospodinakadatebudeprosvijetlio.Osjetiteonada joj jeGospodinsveoprostio ida jevoli.Ovoe iskustvomsaznati,amilostDuha Svetoga svjedoit e u dui o spasenju. Tada e zaeljeti doviknuti cijelome svijetu:KakonasmnogovoliGospodin".(prepodobniSiluanAtonski,III,6)38.Iskrena ivatrenavjerauGospodinamoepostojatisamokodovjekakojiuvasebeodsvakoggrijeha.Vjeraseuvasamopridobrommoralu.(prepodobniNikonOptinski22)

  II.REALNOSTIDUHOVNOGASVIJETAZloigrijeh39. Lapredstavlja zabludu razuma, a zlo zabludu volje.Mjerilopo kome seodreuje i jedno idrugo jest sud samogBoga...ono emuOnui ovjeka je Istina,ono tozapovijedada seeli je dobro,asvetoproturjeitome jepuno lai izla. (Sv.NikolaKabasila23,SedamgovoraoivotuuKristu,7)40.Sveunaim ljudskimsvjetovimasvodisenadvapraizvora,nadvapranaela:Boga ivraga.Svadobraunaem ljudskomsvijetu imajusvojpraizvoruBogu,asvazlauavlu.Produenodokraja,svakodobroodvodiBogu;produenodokraja,svakozloodvodiavlu.(prepodobniJustinPopovi,Tumaenjena1Iv3,12)41.Nisujelazla,veprodrljivost,nitiraanjedjeceveblud,nitinovacvepohlepa,nitislavavetatina.Ako jetako,ondaubiimanitanijezlo. [Zlo]sesastojiunjihovojzloupotrebidokojedolazizbognemarnostiumazaprirodnoupotrebljavanje.(prepodobniMaksimIspovjednik,Glaveoljubavi,3,4)42.Bogigrijehleenadvijeprotivnestrane.NitkonemoeokrenutilicekBogu,dokprvoneokreneleagrijehu.NitkonemoezavoljetiBoga,dokprvoneomrznegrijeh...KadseovjekokrenelicemkBogu,sviputovivodeBogu.Kadseovjekokrene licemodBoga,sviputovivodeupropast.Tkose

  21NikolajVelimirovi,Srpskibiskupisvetac,20.st22Ruskisvetac,19./20.st23Grkiteolog,14.st

  6

 • odlunoodreeBoga, irijeju isrcem,tajnemoenitauivotuuiniti,tonebivodilonjegovompotpunomrazaranjuitjelesnomiduevnom.(Sv.NikolajSrpski,Misliodobruizlu)

  Sloboda43.Urealnostipostojisamo jednasloboda svetaKristovaslobodakojomnas jeOnoslobodioodgrijeha,zlaiavla.OnanasvezujesBogom.Svedrugeslobodesuiluzorne,lane,tojest,ustvarnostisvesuoneropstvo.(prepodobniJustinPopovi,Asketskaiteolokapoglavlja,II,36)44. Samo vjera da se ne zavrava sve ovdje, naim zemaljskim postojanjem, daje silu da se nehvatamo po svaku cijenu za svoj ivot kojimalo znai i radi njegovog ouvanja idemo na svakupodlost,niskost iponienje... Istinskislobodanmoebitisamoovjekkojiduboko i iskrenovjeruje.OvisnostoGospodinuBogu je jedinaovisnostkojaneponiava ovjeka inepretvaragau jadnogroba,veobratno,uzvisuje.(muenikAleksandarMedem24,Pismosinu,1922.g.)45.Neki ljudipod imenom slobode ele razumjeti sposobnost iodsustvo zabraneda ine sve topoele... Ljudi koji su dozvolili sebi da budu robovi grijehu, strastima, porocima najee postajurevniteljimaksimalnogproirenjavanjske slobodepredzakonom.Meutim, takav ovjek sekoristivanjskom slobodom samo da bi se jo dublje potopio u unutarnje ropstvo. Istinska sloboda jedjelatna sposobnost ovjekakojinijeporobljenodgrijeha,koganeoptereujegrinja savjesti,kojimoebiratinajboljeprisvjetlostiistineBojeisprovoditigaudjelouzpomomilosnesileBoje.Etoslobode kojoj ne smeta ni nebo, ni zemlja". (Sv. FilaretMoskovski25,Govor na dan roenja caraNikoleI,1851.g.)

  46.Gospodinhoedasemeusobnovolimo.SlobodajeuljubavipremaBoguiblinjima.Utomejesloboda i jednakost.Udrutvenimpoloajimanemoebiti jednakosti,alitonijevanozaduu.Nemoesvatkobiticar iliknez,nemoesvatkobitipatrijarh ili iguman26, ilistarjeina,alinasvakompoloajumoesevoljetiBog imoeMuseugoditi,ato je jedinovano.AonajtkobudevievolioBoganazemlji,biteuveojslaviuKraljevstvu.(prepodobniSiluanAtonski,Djela,VI,23)

  Ciljivota47.Svakikraninjeduansebeobvezatiipobuivatidaneizostavnopostanesvijet.Akoivitebeztrudainadedabudetesveti,ondastekranisamopoimenu,anepobiu.BezsvetostinitkoneevidjetiGospodina,tojest,needostiivjenoblaenstvo.IstinitajerijedajeKristIsusdoaousvijetdagrjenikespasi(1Tim1,15).Obmanjujemoseakomislimodasespaavamoostajuigrenici.KristspaavagreniketakotoimdajesredstvadapostanuSveci.(Sv.FilaretMoskovski,Besjedaod23.rujna1847.g.)48.Dostizanjesvetostinijeudiosamomonahakakonekimisle;nasvetostsupozvaniiobiteljskiljudikojiimajurazliiteprofesije,iveusvijetu,zatotozapovijedosavrenstvuisvetostinijedanasamomonasima,vesvimljudima".(SveenikmuenikOnofrijeGagaljuk27)49.GlavniciljnaegivotajeivazajednicasaBogom.ZbogtogaseiSinBojiutjeloviodabinamvratiozajednitvo saBogomkoje smo izgubilipadomugrijeh.KrozGospodina Isusa,SinaBojega,stupamouopenjesOceminatajnainpostiemosvojcilj.(Sv.TeofanZatvornik28,Pismaraznimosobama,24)50. Kao to ljudi idu u rat ne da bi se naslaivali ratom, ve da bi se spasili od rata, tako imidolazimouovajsvijetnedabismosenaslaivalinjim,vedabismosespasiliodnjega.Ljudiiduurat

  24Ruskinovomuenik,19./20.st.25Metropolitamoskovski,19.st.26Poglavarsamostana.27Ruskiarhiepiskop/nadbiskup,19./20.st.28Ruskibiskupiteolog,19.st.

  7

 • radineegveegnegotojerat.Takoimidolazimouovajprolazniivotradineegatojeveeodnjega radi vjenog ivota. I kao to vojnici s radoumisle na povratak kui, tako se i kranineprestano sjeaju kraja svog ivota i povratkauNebeskuDomovinu. (Sv.Nikolaj Srpski,Misliodobruizlu)

  Sveci51.Blaena jesmirenadua, jer jeGospodinvoli.Najsavrenijausmirenju jeMajkaBoja izato jeslavesvinarodisvijeta islue jojsvesilenebeske. Ieto,njunam jeGospodindaozazagovornicu ipomonicu.(prepodobniSiluanAtonski,Djela,III,14)52.Jaljubimonekojimeneljube(Izr8,17)iproslavitonekojimeproslavljaju(1Sam2,30),govoriGospodin.GospodinjesvetimadarovaoDuhaSvetogioninasuDuhuSvetomvole.SvecisluajunaemolitveiimajumoinamisprosepomoodBoga.Ovoznajusvikrani.(prepodobniSiluanAtonski,Djela,XII,1,8)53.Mnogimaseinidasusvecidalekoodnas.No,onisudalekosamoodonihkojisusesamiudaljiliodnjih,doksusasvimblizuonihkoji ispunjavajuzapovijediKristove i imajumilostDuhaSvetog.NanebusveiviikreeseDuhomSvetim.Ali,tajistiDuhSvetijeinazemlji.OniviunaojCrkvi.OniviuSvetimTajnama (sakramentima).On je iuSvetomPismu,kao iuduamaonihkojivjeruju.DuhSvetinassvesjedinjuje izatosunam isvecibliski.OninasDuhomSvetimujukada imsemolimo iduaosjeadaseionimolezanas.(prepodobniSiluanAtonski,Djela,XII,3)54.SvetisusliniGospodinu.Ali, isvi ljudikojivrezapovijediKristove takoersuMuslini.Oni,pak,kojiiveposvojimstrastima inekajuse,slinisuavlu.Mislimdabi ljudiprestalisluitiavlukadbiimseotkrilaovatajna,pabisviteilidaspoznajuBogaibuduMuslini.(prepodobniSiluanAtonski,Djela,XII,3)55.UpoznaviDuhomSvetimMajkuBoju ipostaviDuhomSvetimbliskaapostolima,prorocima,svecima,prepodobnimaisvimsvetimaipravednicima,duaneodoljivoteidadoeutajsvijet,inemoeseumiriti,vetugujeiezne iplaeinemoeseotrgnutiodmolitve.Madatijeloimalake,ielidaodahneupostelji,dua ipak i leeiuposteljiteiGospodinu iCarstvusvetih.(prepodobniSiluanAtonski,Djela,I,28)

  SvetoPismo56. Sveto Pismo nas privodi Bogu i otkriva put bogospoznaje. (Sv. Ivan Zlatousti, Govor naEvaneljepoIvanu,59,2)57.Odsvihnemoikojesuopteretile ljudskuprirodu,nemanijedneniduevne,nitjelesne,kojanebimoglapronaiiscjeljenjeizPisma.(Sv.IvanZlatousti,GovornaKnjiguPostanka,29,1)58.Kaotoljudikojisulienisvjetlostinemoguiipravo,takosuionikojinevidezrakeBoanskogPismaprinuenigrijeiti jer samihodeunajdubljoj tami. (Sv. IvanZlatousti,GovornaPoslanicuRimljanima,1)59.Ponizniionajkojiiniduhovnadjela,svetoitauBoanskomPismudovodiuodnossasobom,anesdrugim.(prepodobniMarkoAsketa29,200poglavljaoduhovnomzakonu,6)60. U svemu to susretneuPismu trai smisao rijeidabiproniknuoudubinumisliSvetih, i saveomtonoujerazumio...itanjuBoanskogPismanepristupajbezmolitveitraenjapomoiodBoga... Molitvu smatraj kljuem za istinsko razumijevanje onoga to je napisano u BoanskimPismima.(prepodobniIzakSirijski,Rijei,1,85)61.KadapoinjeitatiilisluatiSvetoPismo,pomoliseBoguovako:GospodineIsuseKriste,otvoriuiioisrcamogadabiuoTvojerijeiirazumioihiispuniovoljuTvoju.UvijektakomoliBogadabi

  29Egipatskimonahimistik,IV.st.

  8

 • prosvijetliotvojumiotkriotisiluSvojihrijei.Mnogikojisusepouzdaliusvojrazumsusepodvrglizabludi.(prepodobniEfremSirijski)62.Tekogrijeeoholicekojesenakonizuavanjasvjetskeliterature,obraajuSvetimPismima,svetosegovoritamosmatrajuzakonomBojiminepokuavajuspoznatimisliprorokaiapostola,vezasvojevlastitemislitrae(izPisma)neodgovarajuetekstove,kaodajeto,toboe,dobrodjelo,anenajgora vrsta uenja izvrnutimisli Pisma i podiniti ih svojoj samovolji, bez obzira na oiglednaproturjeja.Djeci iarlatanimasusvojstvenipokuajidapoduavajuonometoneznaju. (blaeniJeronim30,PismosvetomPaulinu)

  SvetaPredaja(Tradicija)63.Akosenetkoeliosiguratiodobmanadabudezdravuvjeri,neophodnojedaogradisvojuvjeru,kao prvo, autoritetom Svetog Pisma, i drugo, Predajom Crkve. Ali,moda e netko pitati: kanonPisma je savren i potpuno dovoljan, zato bi njemu dodavali autoritet Predaje? Zato to nerazumijusviPismonaistinain,vejedanovjektumainajedan,druginadruginain,takodaseiznjegamoeizvuionolikosmislovakolikoimaipoglavlja.Zatojeneophodnorukovoditisecrkvenimshvaanjem...tojePredaja?OnoutosuuCrkvivjerovalisvi,svagdaisvugdje...Totosiprimio,aneono to si izmislio...nadug jedanevodimo religijugdjepoelimo,veda slijedimogdjeonapovede i da potomcima ne predajemo svoje, ve da uvamo ono to smo primili od predaka.(prepodobniVincencijeLerinski31,Peregrinovoupozorenje)64.NemojsedrznutidasamtumaiEvaneljeidrugeknjigeSvetogpisma.Pismokojejeizreenopreko svetihproroka iapostola,nije izreenoproizvoljno,negoponadahnuuDuhaSvetoga (2Pt1,21).Kakoondanijebezumno tumaitigaproizvoljno?DuhSveti,koji jeprekoproroka iapostolaizrekaoRijeBoju,tumaiojujeprekoSvetihOtaca.IRijeBojainjenotumaenjejesudarDuhaSvetoga.SvetaPravoslavnaCrkvaprihvaasamotojednotumaenje!Njezina istinskadjecaprimajusamotojednotumaenje!(Sv.IgnacijeBrjananinov,OitanjuEvanelja)65.Ponekadmidolaze Japanciprotestanti,moleda imobjasnimnekomjesto izSvetogPisma. 'Paimatesvojeuiteljemisionarenjihpitajte'govorimimja.tomiodgovaraju?'Pitalismoih,govore:shvatikakozna;ali,menijevanodaznamistinskumisaoBoju,anemojeosobnomiljenje'...Kodnasnijetako,kodnasjesvesvjetloipouzdano,jasnoivrstojermiosimSvetogPismaprihvaamojo iSvetuPredaju.SvetaPredaja jeivi,neprekidniglas...naeCrkveodvremenaKrista iNjegovihapostoladosad,kojieseiutidokrajasvijeta.NanjemuseupotpunostiutvrujeSvetoPismo".(Sv.NikolaJapanski32,Dnevnici,15.sijenja1897.)

  CrkvaKristova66.Braoisestre!SvemilostiviBognamsvimaelisreuiuovomivotuiuivotukojidolazi.RaditogajeOnosnovaoSvojusvetuCrkvudabinasonaistilaodgrijeha,posveivalanas,mirilasNjimidarovala nam nebeski blagoslov.U Crkvi je uvijek otvoren zagrljaj za svakog od nas. Pourimo uzagrljaj svi koje mui savjest. Pourimo i Crkva e podii teinu naeg bremena, darovati namhrabrostnaputupremaBogu,ispunitisrcenaesreomiblaenstvom.(Sv.NektarijeEginski,Putksrei,1)67.KristovaCrkvajeJedna,Sveta,Katolika33iApostolska.OnajeJednazatotojejednoduhovnoTijelo s jednomGlavom IsusomKristom, i s jednimDuhom Svetim kojiboraviunjoj.Onemjesne

  30RodomizrimskeDalmacije,jedanodnajpoznatijihzapadnih(latinskih)otaca,prevoditeljBiblijenalatinskijezik.31Galija,dananjaFrancuska,V.st.32NikolajKasatkin,misionarJapanaiutemeljiteljJapanskepravoslavneCrkve.33PravoslavnaCrkvasebesmatrakatolikom(sveopom,univerzalnom,vaseljenskom)Crkvom.

  9

 • CrkvesumeuovisnekaolanovijednogteistogTijelaKristovog,kaograneistogdrveta,kojeuzimajuhranu iz istogkorijena ikroz iste ile.Crkva senaziva svetom zato to jeonaposveena svetounjenogUtemeljitelja, IsusaKrista,Njegovimsvetim rijeima,djelima,rtvom, istogato jenjenciljposvetitiljude.Crkvasenazivakatolikomzatotoonanijeogranienaniprostorom,nivremenom,nirasom,nijezikom.Onaseobraaitavomovjeanstvu.PravoslavnaCrkvasenazivaApostolskomzbog togatosuduh,uenje i radKristovihapostolapotpunoouvaniuCrkvi. (Sv.NikolajSrpski,VjeraSvetihKatekizam)68.ZnamoiuvjerenismodaotpadodCrkvebilouraskol,iliuherezu,iliusektepredstavljapotpunupropast iduhovnu smrt.Zanasnemakranstva izvanCrkve.Ako jeKrist sazdaoCrkvu iCrkva jeTijeloNjegovo,otkinutiseodTijela znaiumrijeti. (Sveenikmuenik IlarionTrojicki,OivotuuCrkvi)69.NetrebakoddrugihtraitiistinukojujelakouzetiizCrkve.UCrkvi,kaoubogatojriznici,apostolisuupuninipoloilisvetopripadaistini,takodasvatkotkoelimoeodnjedobitivoduivota.Crkvapredstavljavrataivota.(Sv.IrenejLionski34,Protivkrivovjerja,III,4)70.Crkvajesvetaiakounjojimaljudikojigrijee.Onikojigrijee,aliseisteistinskimpokajanjemne smetaju Crkvi da bude sveta; nepokajani grenici se ili vidljivim uinkom crkvene vlasti ilinevidljivimdjelovanjem sudaBojega kaomrtvi lanoviodsijecajuodTijelaCrkve takoda ina tajnainonaostajesveta.(Sv.FilaretMoskovski,Katekizam)7172. A kadami ivimoNjime? Kada ivimonjegovom Istinom,njegovom Ljubavlju,njegovomPravdom, njegovom Dobrotom; jednom rijeju: kada ivimo njegovim Evaneljem, njegovomCrkvom.JerjenesamonjegovoEvaneljeuCrkvi,veiOnsam,udesniBogoovjek,sasvimasvojimsavrenstvima,isvimasvojimsvetimsilamaivrlinama.CrkvajevjenoivoTijeloBogoovjekaKrista,U njega se ulazi sakramentima; u njemu se zauvijek ostaje svetim vrlinama... Krist Gospodin jeneprestanouovom svijetupoCrkvi. Jerboraveiunjoj,Onneprestanoboraviuovome svijetu snama;suvremenikjesvakomlanuCrkvezemaljsketijekomsvihvjekova...JernamjeOnsvegaSebeostaviouCrkvi,istalnonamdajeSebe,naroitokrozsakramentPriesti,iostalesakramenteisvetevrline. Daje nam svega Sebe, te moemo ivjeti u ovom svijetu na nain na koji je On ivio.(prepodobniJustinPopovi,Tumaenjena1Iv4,917)

  Duhovniuitelj73.SjetisedauduhovnikuiviDuhSveti,idaetionznatireitotrebainiti.Ako,pak,pomislidatvojstaracivinemarnoidaunjemunemamilostiBoje,znajdaezbogtakvemislisilnotrpjetiida e sigurno pasti u zabludu.Gospodin e te tim putem uiniti poniznim. (prepodobni SiluanAtonski,Djela,II,1)74.Akoovjekduhovnikunegovorisve,putmujekrivinevodispasenju,aakosvegovori,idepravouCarstvoNebesko.(prepodobniSiluanAtonski,Djela,XIII,9)75.SvekaiduhovnikuiGospodinetisesmilovatiiizbjeiezabludu.Aakopomislidaimavieznanjauduhovnomivotuod svogduhovnika iprestanemu sepovjeravati,Bog ezbogoholostisigurnodopustitidapadneuzabluduradiurazumljivanja.(prepodobniSiluanAtonski,Djela,XVII,13)76.KrozduhovnikausakramentuispovijedidjelujeDuhSveti.Zbogtogaseovjek,odlazeiodsvogduhovnika,osjeanekakoobnovljen,ispunjenmiromiljubavljupremablinjima.Akotisedogodidaodduhovnikaodesmuen,znaidasiseneisto ispovjedio idanisi izdueoprostiogrijehesvogbrata.(prepodobniSiluanAtonski,XIII,11)77.Gospodinnasjetolikozavoliodajepostradaozanasnakriu.Njegovastradanjasubilavelika,ali ihminerazumijemo, jerpremalovolimoGospodina.Tako inaiduhovnipastiristradajuzanas,madaestonevidimonjihovepatnje. Iukoliko jeveanjihova ljubav,utolikosu injihovastradanja

  34Galija,II.st

  10

 • vea.Mi,ovcenjihove,trebamoihrazumjeti,potovatiihivoljeti.(prepodobniSiluanAtonski,XIII,2)78. Duhovni otac kao stup pokazuje put, a ovjek treba sam ii njime. Ako duhovni otac budepokazivao, a sam uenik se ne bude kretao, on nigdje nee otii ve e istrunuti pored stuba. (prepodobniNikonOptinski)

  Plaa79.tosetieznanjaobuduem(toebitistobomnakonsmrti),nemojsevarati:toovdjesije,tamoepoeti.Poodlaskuodavdenitkovienemoenapredovati...Ovdjejerad,atamonagrada,ovdjepodvig,tamovijenci.(prepodobniBarsanufijeVeliki,Duhovnorukovoenje,606)80.Svimakoji imaju ljubavpremaNjemu,BogdajeSvojezajednitvo.Openje sBogom jeivot isvjetlost inaslaivanjesvimdobrimakojaOn ima.A ljudekojipovlastitojvoljiodstupajuodNjega,Onpodvrgavaiskljuenjukojesuonisamiodabrali.Kaotojeudaljavanjeodsvjetlostitama,takojeiotuenje od Boga liavanje svih dobara kojaOn ima. Boja blaga su vjena i bez kraja, zato je injihovo liavanjevjeno ibezkraja;takoesamigrenicibitiuzroksvojihmukakaoto ljudikojisusebeoslijepiline vide svjetlost, iako svjetlost svijetlinanjih. (Sv. Irenej Lionski, Pet knjigaprotivkrivovjerja,V,27)81.Spasiteljnaegrodaimajuinamjerudapotpunooslobodiovjekaodzablude,obeaojenamakojiGa sluamo preobilna i boanska blaga; neposlunima je pokazao da ih oekuju ne prolaznealostikojevremenomnestaju,vemukekoje e trajati tijekombeskonanevjenosti". (Sv.FocijeVeliki35,Amfilohije,6)82.Nesamomukarci,veieneslabijispoliduitijesnimKristovimputemzadobivalisuNebeskoCarstvo. Jer tamo nema ni mukog, ni enskog spola, ve e svaki po svom trudu dobiti svojunagradu.(prepodobniEfremSirijski,RijeoDrugomdolaskuGospodinovu)

  Vjenaradostkrana83.(Krani)radujtesesvagda: jer jevrhovnozlopobijeeno, jer jesmrtpobijeena, jer jegrijehpobijeen,jerjeavaopobijeen,jerjepakaopobijeen.Akadjesvetopobijeeno,imaliondaitau svijetu to radost vaumoe pomutiti, ili oteti, ili unititi?Vi ste apsolutni gospodari te vjeneradosti svedok sami tohoete, svedok samipo svojojvoljine skreneteugrijeh,u strast,u smrt.RadostuzavriusrcunaemodsvegatojeKristovo:iodistineNjegove,iodsamilostiNjegove,iodpravde Njegove, i od ljubavi Njegove, i od uskrsnua Njegova, i od Crkve Njegove, i od svetihNjegovih.Noevo joveeguda:radostuzavriusrcunaem iodstradanjazaNjega, iodsmrtizaNjega, iod sramote zaNjega.Pri stradanjima zanezamjenjivogGospodinauovome svijetu radostneiskazanazalijevasrcanaa,jertastradanjaispisujuimenanaananebesima.Roduljudskomnemaistinske radosti na zemlji bez pobjede nad smru; a pobjede nad smru nema bez uskrsnua; auskrsnuanemabezsvemonogBogoovjekaKrista.UskrsliBogoovjekKrist,svepobjedniPobjedniksvihsmrti,vjenoivotvoranuCrkviSvojoj,neprekidnorazlijevatujedinuistinskuradostpoduamaSvojih sljedbenikakroz sakramente i svetevrline...Vjeranas ispunjava tomvjenom radou; zatojeradost vjereKristove jedina istinska radost za bie ljudsko u svima svjetovima". (prepodobniJustinPopovi,Tumaenjena1Sol5)

  35Carigradskipatrijarh,IX.st.

  11

 • III.MIILJUDIOKONASOdnospremadrugimljudima84.Kraninmorabitipaljivsasvima.Neophodno jedanjegoverijei idjelaodiumilouDuhaSvetoga kojaobitavaunjegovojdui,dabisenatajnainslavilo imeBoje.ovjekkojiodmjeravasvakurije,odmjeriteisvakodjelo.ovjekkojiprovjeravarijeikojeelirei,provjeravateidjelakoje imanamjeruuiniti inikadaneepreigranicudobrog imoralnogponaanja.Blagodatnerijeikraninakarakterizirajusedelikatnouipaljivou.Tojeonotoraaljubav,donosimiriradost.Naprotiv, grubost raa mrnju, neprijateljstvo, alost, elju za pobjedom u sporovima, nerede iratove.(Sv.NektarijeEginski,Putksrei,7)85.Radosnojeosjetitidameuljudimanemamoinemoemoimatineprijatelje,vepostojesamonesretna braa dostojna saaljenja i pomoi, ak i onda kada po nedovoljnom razumijevanju postajunaineprijateljiiratujusnama.Avaj!Onineshvaajudaseneprijateljnalaziunamasamima,ne shvaaju da jeneophodnoprvo istjerati ga iz sebe, a zatimpomoi idrugim dauine to isto.Jednogzajednikogneprijateljaimamotosuvragizliduhoviaovjek,kolikogodniskopao,nikadane gubi u potpunostimakarmalu iskru svjetlosti i dobra, kojemogu se raspale u veliki plamen.Nemamo nikakve koristi od ratovanja s ljudima, makar nas oni neprestano zasipali udarcima iuvredama svake vrste... Ratovati s ljudima znai stajati na njihovu lanu poziciju. ak i u sluajuuspjeha, takav ratnamnebinitadao,vebinasnadugoodvukaoodnaeg zadatka". (SveenikispovjednikRomanMedved36,Pismokeriizlogora,1932)86.Svimsilama traiteodGospodinaponiznost ibratsku ljubav, jerzbognjeGospodindajeSvojumilost.Sam ispitaj jednogdanamoliodBoga ljubavpremabrai,adrugogivibez ljubavi,paevidjetirazliku.(prepodobniSiluanAtonski,Djela,XVI,8)8788.Ukraavajsebepravdom,trudisedasvakomegovoriistinuineodobravajlatkogodtetotraio.Akokaeistinuitimeizloisebeneijemgnjevu,netuguj,vesetjeirijeimaGospodnjim:blagoprogonjenimazbogpravednosti,jerjenjihovokraljevstvonebesko.(Sv.GenadijeCarigradski,Zlatnilanac,26,29)89.SvetiIzaijajerekao:akonetkogovorisbratomslukavstvomneeizbjeituguusrcu.(Drevnipaterik,10,28)90.Zbogstvarikojesmo[svjerom]prepustiliBogu,misevieneemoprepiratisasvojimblinjima.(prepodobniMarkoAsketa,Oonimakojimisleopravdatisedjelima,103)91.ZbliisespravednimaikroznjihesepribliitiBogu.Obraajseljudimakojiimajuponiznostipoprimitenjihovunarav...Tkoslijedionogakoji ljubiBogaobogatitsetajnamaBojim;tkobudeslijedio nepravednog i oholog, udaljit e se od Boga i bit e omrznut od svojih prijatelja. (prepodobniIzakSirijski,Rijei,57,8)92.SvetiPimenVeliki37 je rekao:udaljiseodsvakog ovjekakojisevolisporiti. (Drevnipaterik,11,59)93.Akonisiustanjuzatvoritiustaovjekakojikleveesvogprijatelja,ondase,ukrajnjojmjeri,uvajzajednitvasnjim.(prepodobniIzakSirijski,Rijei,89)

  Kakoseodnositipremagrijesimadrugihljudi?9495.Ljubigrenike,alimrzinjihovadijela;neignorirajgrenike,zbognjihovihnedostataka,dasamnebiupaouiskuenjeukomeoniprebivaju...Negajimrnjupremagrenikujersmosvikrivi...MrzinjegovegrijeheimolisezanjegasamogdabipostaoslianKristu,Kojinijenegodovaonagrenike,vesemoliozanjih.(prepodobniIzakSirijski,Rijei,57,90)

  36Ueniksv.IvanaKrontatskog,20.st.37Egipat,IV.st.

  12

 • 96.Traizlousebi,aneudrugimljudimailistvarimaskojimasenisiznaoispravnokoristiti.Takoseidijetekoristiognjemilinoem:sebepali,seberee.(prepodobniSebastijanKaragandinski38)97.Bratjepitaostarca:akovidimgrenipadsvogbratadalijedobroakogasakrijem?Staracjeodgovorio:Kadami[izljubavi]sakrijemogrijehbratasvog,[onda]eiBogsakritinaegrijehe;kada[preddrugima]otkrijemogrijehbrata,[onda]eiBogotkriti[ljudima]naegrijehe.(Drevnipaterik,9,9)98.Nemojserazdraitinaljudekojigrijee...nemojimatistrastdaublinjemvidigrijeheiosuujegakaotosviradimo;svatkoezasebedatiodgovorBogu...posebnonemojzlonamjernogledatinagrijehe starijih od tebe s kojima nema veze... ti svoje grijehe, svoje srce ispravljaj. (Sv. IvanKrontatski,MojivotuKristu,I,6)99.Akovidiblinjegugrijehu,nemojgledatisamonato,verazmislitojeonuinioiliinidobro;estoe,ispitavisve,anesamotodjelo,naidajeonboljiodtebe".(Sv.BazilijeVeliki,Govori,20)100.Akosenebudesaaliokadugledaovjekagdjegrijei,milosteteostaviti...A tkoruizleljudeinemolisezanjih,nikadaneespoznatimilostBoju.(prepodobniSiluanAtonski,VII,4,VIII,6)101. Tko strogo ispituje tue postupke, nee imati nikakvo razumijevanje za vlastite. (Sv. IvanZlatousti,Okipovima,3,6)

  Trebalirazotkritiovjekakojijesagrijeio?102. Bolje je da se pobono moli za svog blinjeg, nego da ga osuuje za svaki grijeh. (prepodobniMarkoAsketa,200poglavljaoduhovnomzakonu,132)103. Nepokuavajuzveliavanjempomoionogakoji sehvalivrlinama. Jer, isti [ovjek]nemoeistovremenovoljetisamoisticanjeiistinu.(prepodobniMarkoAsketa,Oonimakojimisleopravdatisedjelima,222)104. Onaj tko sa strahom Bojim pouava i kanjava onoga koji grijei, stjee vrline suprotneprijestupu. Onaj, pak, tko je zlopamtilo i zlurad, po duhovnom zakonu pada u istu strast. (prepodobniMarkoAsketa,Oonimakojimisleopravdatisedjelima,183)105. Kadapoelinekogauputitinanekodobro,uspokoji gaprvo tjelesno iodajmupotovanjerijeju ljubavi. Jernita takonepotie ovjekana stid ineprisiljavadaodbaci svojporok ida sepromijeninaboljekaotjelesnodobroiuvaavanjekojevidiodtebe...[zatim]musljubavljukairijedvijeineraspaljujsegnjevomnanjegainekanevidiutebiznakneprijateljstva.Jerseljubavneznagnjevitiirazdraivati".(prepodobniIzakSirijski,Rijei,85,57)

  Osuivanje106.Tkomolizaoprotaj,voliponiznost.Tkoosuujedrugog,zapeaujesvojezlo.(prepodobniMarkoAsketa,200poglavljaoduhovnomzakonu,126)107108.Suditigrijehedjelojebezgrenoga.AlitkojebezgrijehaosimjednogaBoga?Onajtkousrcupomiljanamnotvosvojihgrijehanikadaneepoeljetiizsablaznidrugogauinitipredmetomsvograzgovora.Suditiovjekakoji jesagrijeioznak jegordosti,agordimaseBogprotivi.Naprotiv,tko se svaki as sprema dati odgovor za svoje grijehe, nee brzo podii glavu i razmatrati tuepogreke.(Sv.GenadijeCarigradski,Zlatnilanac,5355)109110. Dobar vrtlar bere samo zrele jagode, a nezrele ne. Pametan i razborit um, isto tako,primjeujesamovrlineisamoonjimagovori.Abezumniovjekpronalazisamokrivnjeinedostatke.Nemojosuivatiniondakadasvojimoimavididanetkogrijei:estoseioivaraju.(prepodobniIvanKlimaks,Pouka10)

  38Monah,19./20.st.

  13

 • 111.Akoimagrenunavikuosuivatiblinjega,onda,kadaosudinekoga,uinitrizemnapoklonasmolitvom:"SpasiGospodine ipomiluj tog i tog (ovjeka kojega siosudio) injegovimmolitvama,pomilujmegrenog. Itakoinisvakiputkadaosudinekoga.Akoovo ispuni,Gospodinevidjetitvojeusrdnostiizbavititezauvijekodovegrenenavike.Akonebudeosuivaonikoga,ondateniBognikadaneeosudititakoedobitispasenje.(sveenikispovjednikSergejPravdoljubov)

  Kakoseodnosimopremaonimakojinasvrijeaju?112.Onajtkosemolizaonekojimunanosenepravdu,pobjeujedemone.Onoga,pak,koji imsesuprotstavlja,ranjavajudemoni.(prepodobniMarkoAsketa,200poglavljaoduhovnomzakonu,45)113.Onajtkotrpiuvredu ipritomesenirijeima,nimislimaneprepiresuvrjediteljem,stekao jeistinskoznanjeipokazujetvrduvjeruuVladara".(prepodobniMarkoAsketa,Oonimakojimisledaseopravdajudjelima,124)

  Opratanjuuvreda114.Takav jeduhovnizakon:akooprosti,znaida je itebiBogoprostio,aakoneoprostibratu,znaidaitvojigrijesiostajustobom.(prepodobniSiluanAtonski,Djela,VII,9)115.Svimanama, ljubljenabraomoja,predstojiumrijeti itekonamaakojedandrugog,iveinaovomsvijetu,ne ljubimo,akosenepomirimosnaimprotivnicimakojisunasuvrijedili iako jedandrugom, vrijeajui se, ne oprostimo tada neemo u onom svijetu imati ni vjenog pokoja iblaenstva iOtacnaNebeskinamneeoprostitisagreenjanaa. (Sv.PetarCetinjski39,PoslanicaRaduloviima, 1805.g.)116.Znaknelicemjerne ljubavijestopratanjeuvreda.TakojeGospodin ljubiosvijet.(prepodobniMarkoAsketa,Oonimakojimisledaseopravdajudjelima,48)

  Kadanasvrijeaju117. ovjeka koji nas prekorava treba primati kao od Boga poslanoga razotkrivatelja zlih misliskrivenihunama,dabismo,stonourazmotrivinaemisli,ispravilisebe...jermineznamodostaozlukojesekrijeunama ;samosavrenomovjekusvojstveno jedapamtisvesvojenedostatke.(prepodobniMarkoAsketa,Rijei,6)118.[Pomjeritvoje]molitve iz[sve]duezaonogatkote jeoklevetao,Bogeotkriti ipravu [istinuotebi]onimakojisusesablaznili.(prepodobniMaksimIspovjednik,Poglavljaoljubavi,4,89)

  Kadanashvale119.Kadahvalitelji(boljereikvaritelji)ponunashvaliti,odmahsetrebamosjetitimnotvasvojihbezakonja, pa emo vidjeti da smo nedostojni onoga to se govori o nama ili ini za nas. (prepodobniIvanKlimaks,Ljestvica,Pouka21)

  Zlopamenje120. Ukoliko ima zlopamenje prema nekome,moli se za njega i zaustavit e kretanje strasti.Molitvom e udaljiti tugu od sjeanja na zlo koje ti je uinio. Ispunivi se ljubavlju i postavi

  39PetarI.PetroviNjego,crnogorskidravnikibiskup,18./19.st.

  14

 • ovjekoljubiv,potpunoeuklonitistrastizdue.Ukolikodrugiimazlopamenjeprematebi,postaniblagonaklon ismiren iodnosisedobropremanjemu,teegaosloboditiodstrasti. (prepodobniMaksimIspovjednik,Glaveoljubavi,3,90)121.RazumnaduakojagajimrnjupremabilokojemovjekunemoebitiumirusBogom,kojijedaozapovijed:Akolineoprostiteljudimapogrekenjihove,niOtacvanebeskineeoprostitivamavaihpogreaka(Mt6,15).Ukolikose,pak,onneelipomiriti,tiseuvajmrnje,moleiseiskrenozanjega inegovoreizloonjemunipredkim. (prepodobniMaksim Ispovjednik,Glaveo ljubavi,4,35)

  Ljubavpremaneprijateljima122. Onaj, pak, koji ne voli svoje neprijatelje, nemoe spoznati Boga i slatkouDuha Svetog. (prepodobniSiluanAtonski,Djela,I,11)123. Podnoseiuvredu,pogrdu iliprogon,nemoj razmiljatio sadanjem,negooekuj budue, ividjet e da e ti to [ stradanje ] biti uzronikmnogih dobara, ne samo u sadanjem, nego i ubuduemvijeku.(prepodobniMarkoAsketa,200poglavljaoduhovnomzakonu,114)124.Nepoelisluationesreisvojihneprijatelja.Onajtkosluatakverijei,ubireplodovesvojezlenastrojenosti.(prepodobniMarkoAsketa,200poglavljaoduhovnomzakonu,173)125. Molim vas, samiprobajte.Ako vasnetkooalosti, iliosramoti, iliuzme to vae, iliprogoniCrkvu,molitezanjega igovorite:Gospodine,svismomistvorenjaTvoja.SaalisenaslugeSvoje iobratiihnaputpokajanja.Tadaenositiusebiblagodatiosjetitenjenunazonost.Napoetkuprisiljavajsebenaljubavpremaneprijateljima,akadaGospodinbudevidiotvojudobruvolju,pomoie ti u svemu, i samo e te iskustvo uputiti to treba da initi. A tko runo misli o svojimneprijateljima,nemaljubaviBojeinepoznajeBoga.(prepodobniSiluanAtonski,Djela,IX,21)

  IV.OONOMETONASPRIBLIAVABOGUMolitva126.Neostavljajmolitvu,jerkaototijelolienohraneslabi,takoseidua,lienamolitvenehrane,pribliavaslabostiiduhovnojsmrti.(Sv.GenadijeCarigradski,Zlatnilanac,44)127.128.Zasvakustvarsemoliuporno,buduidanitanemoeuinitibezpomoi[Boje]...Jer,onajtkobezmolitveininetoilibrineoneemu,nedovodiuspjenodokrajasvojedjelo.Tojeonoto je rekaoGospodin:Bezmenenemoete initinita (Iv15,5). (prepodobniMarkoAsketa ,Oonimakojimisledaseopravdajudjelima,94,166)129. Sve togovorimo ili radimobezmolitve,nakraju sepokazujekaopogreno ili tetno, ibeznaeg znanja nas razotkriva na djelu. (prepodobni Marko Asketa, O onima koji misle da seopravdajudjelima,108)130.MolitvaovjekakojisebenesmatragrjenikomneprimaseodGospodina(prepodobniIzakSirijski,55)131.Bog ispunjava ovjekovemolitve,kada ovjek ispunjavanjegovezapovijedi:PosluajBogauzapovijedima,veliSvetiZlatoust,dabiOnposluao tebeumolitvama. ovjekkojidri zapovijedi

  15

 • Boje,uvijekjeimudariustrajaniiskrenumolitvama.SvetiBogoslovnamjekazao;sadznamotajnumolitve.OnajeudranjuzapovijediBojih.(prepodobniJustinPopovi,Tumaenjena1Iv3,22)132.Svojueljupredaj[umolitvi]Bogu,Kojiznasveakprijenaegroenja.Inemojmolitidasvebude po tvojoj volji jer ovjek ne zna tomu je na korist, ve govori Bogu : Neka bude voljaTvoja!JerOnsveininamanakorist.(Sv.GenadijeCarigradski,Zlatnilanac,47)133.OnikojinetomoleodBogainedobivaju,svakakonebivajuuslianiizjednogodovihrazloga:ilizbogtogatoprijevremenatrae,ilizbogtogatotraenedostojnoiizsujete,ilizbogtogatobiseuzoholiliiulijeniliukolikodobijutraeno.(prepodobniIvanKlimaks,Ljestvica,Pouka26)134. Onaj tko se eli bez duhovnika bavitimolitvom i samouvjerenomisli da svemoe iz knjiganauiti,teneodlazisvomstarcu,ve jenapolapaouzabludu.Ali,poniznimaeGospodinpomoi.Oni idukodduhovnikakoji se tunae, ak iakonije iskusniuitelj iGospodin e ih zbognjihoveponiznostisauvati.(prepodobniSiluanAtonski,Djela,II,1)135. Ako seumu,uvrijemedok semoli,dodajenekamisao sa strane ilibrigaobilo emu, tadamolitvanijeista.(prepodobniIzakSirijski,Rijei,16)136.Kadasepomoliidobije(traeno),paseuznese,oitojedatvojamolitvanijebilapoBoguidanisiodBogadobiopomo.Naprotiv,tebisusedemoninaliprirucidabiseuzneslosrcetvoje.Jer,kadjepomoodBoga,duaseneuznosi,negosesmirujeidivivelikojmilostiBojojiNjegovommilovanju grenika koji su u svemu nedostojni i koji ga uvijek ljute. Stoga onamnogo zahvaljujeslavnoj ineizrecivojmilostiNjegovoj,kojanamneuzvraapo[mjeri]grijehanaih,negonastrpi imiluje kao nezlobna. Zbog toga se dua i ne uznosi, nego treperi i slavoslovi. (prepodobniBarsanufijeVeliki,Duhovnorukovoenje,418)137. Hotei nekog pomilovati Gospodin Sam nadahnjuje drugog ovjeka da se moli za njega ipomaemuutakvojmolitvi.(prepodobniSiluanAtonski,Djela,XX,9)138. Nauimo seda jeuvrijemenevoljeneophodnoneprestanoprizivatimilostivogBoga...Osimtoga,mi smoduni znatida jeneprestanoprizivanje imenaBojeg lijekkojiubijane samo strasti,nego isamonjihovodjelovanje.Lijeniktrai (odgovarajui) lijek ilizavojzaranuranjenika. Iporedoitogpoboljanja, ranjenikne zna kako ta sredstva zapravodjeluju. Tako i ImeBoje,ukoliko gaprizivamo, ubija sve strasti, premda nam i nije poznat nain na koji se to dogaa. (prepodobniBarsanufijeVeliki,Duhovnorukovoenje,421)

  Pokajanje139.Smrtnigrijeh jeonaj zakoji se ovjeknekaje. akni svetac,kojibi sepomolio za tajgrijehumjestonjega,neebitiuslian. (prepodobniMarkoAsketa,Oonimakojimisleda seopravdajudjelima,41)140.Tkogrijei,nemoeizbjeikaznu,izuzevakosepokajepomjerigrijeha.(prepodobniMarkoAsketa,Oonimakojimisledaseopravdajudjelima,58)141. Bog e oistiti tvojemnoge grijehe ako sam uvijek bude nezadovoljan sobom i bude semijenjao,svedoknedostignesavrenstvo.(BlaeniAugustin40,NaposlanicuPartima,7)

  40AurelijeAugustin,biskuphiponski,jedanodnajveihlatinskihzapadnihteologa

  16

 • 142.Svecisubililjudikaoisvimi.Mnogiodnjihsuakbiliivelikigrenici,alisupokajanjemdolidoCarstva Nebeskog. I svi koji dolaze tamo, dolaze kroz pokajanje koje nam je darovao milostiviGospodinSvojimstradanjem.(prepodobniSiluanAtonski,Djela,XII,10)143.Onajtkopadneunekigrijeh inepokajeserazmjernoveliiniprijestupa,opete lakopastiuistuzamku.(prepodobniMarkoAsketa,Oonimakojimisledaseopravdajudjelima,215)144.Akonetko,pokajavi se jednom zanekigrijeh,opet ini taj istigrijeh to je znakda senijeoistiooduzrokatoggrijeha,odkoga,kaoodkorijenaopetrastuizdanci.(Sv.BazilijeVeliki)145146. Nemoj govoriti : mnogo sam grijeio i zato ne smijem prii Bogu.Ne oajavaj: samonemojumnoavatigrijehenadalje i,uzpomoSvemilostivog,neesepostidjeti. JerOn je rekao:onogakojidolaziMenineuistjeratinapolje.Dakle,budihrabarivjerujdajeOnistidaeoistitionoga kojiMu sepribliava.Ako eli istinskida sepokaje,pokai todjelom.Ako se kaje zbogoholostipokaiponiznost;akozbogpijanstvapokaitrijeznost;akozbogbludapokaiistivot.Jerjereeno:kloniseodzla,iinidobro.(Sv.GenadijeCarigradski,Zlatnilanac8789)147.Jedanovjekjegrijeio,aliseikajaoitakocijeliivot.Nakrajusepokajaoiumro.Zliduhjedoaoponjegovuduuigovori:onjemoj.Gospodingovori:Ne,onsekajao.Jest,kajaose,alijeopet grijeio, nastavio je sotona. Tadamu jeGospodin rekao: Ako si ga ti, budui zao, ponovoprimao kod sebe nakon to se kajao, kako ga ne primim nakon toMi se, sagrijeivi, ponovnoobraaopokajanjem?(prepodobniAmbrozijeOptinski41)148.Kadatiseneoekivanodogodidapadneugrijeh...nebudimaloduan,nezaustavljajse inegovori: kako mi se ovo moglo dogoditi, kako sam mogao to dopustiti?!To je vapaj gordeumiljenosti.Upravosuprotno,smiriseiobratividuhovneoiGospodinureci:tosedrugoimoglooekivati odmene Gospodine, tako nemonog i pokvarenogi istog trenaMu zahvali to se svezavrilosamonatome,ispovijedajui:DanijebiloTvojeneizmjerneblagostiGospodine,jasenebihzaustaviona tome ibez sumnjebihupaouneto jo gore. (prepodobniNikodem Svetogorac42,Nevidljivaborba)149.Tkomrzisvojegrijehe,prestajegrijeiti; tko ih ispovijedadobit eoprotaj.Nemogue jedaovjekostavinavikugrijeiti,akone stekneprije toganeprijateljstvopremagrijehu inemogue jedobiti oprost grijeha, prije nego to ispovjedi grijehe. Jer ispovijedanje grijeha predstavlja uzrokistinskogsmirenja.(prepodobniIzakSirijski,Rijei,71)150. Tko se podrobno sjea ranijih grijeha, povreuje dobru nadu. Ako se ponovno pojavljuju,praeni tugom,udaljavajunasodnade.Ukoliko,pak,njihove slikedolazebez tuge,ondaubacujustaruprljavtinu.AkoeliprinijetiBogubesprijekorno ispovijedanje,nemojspominjatipojedinanosvojeprijanjegrijehove,vehrabro trpinjihoveposljedice. (prepodobniMarkoAsketa,Oonimakojimisledaseopravdajudjelima151,153)151.Gospodinjakovoligrenikakojisekajeimilostivogaprivijanasvojegrudiigovorimu:Gdjesibio,dijetemoje?Tolikotedugoekam.Gospodinnassvezoveevaneoskimglasomkojiseujepoitavomsvijetu:DoitekMeni,ovcemoje.Jasamvasstvorioivolimvas.Ljubavmojapremavamapobudilamejesiinazemljuidasvepretrpimradivaegspasenja.Houiviupoznatemojuljubavikaetemi kao apostoli na Taboru: Gospodine, dobro nam je biti s Tobom. (Prepodobni SiluanAtonski,Djela,IX,27)

  41Ruskimonah,19.st.42Grkimonahiteolog,18.st.

  17

 • 152.Grijesiodstupajuodovjekakojihihispovijeda,jersegrijesizasnivajuijaajunaoholostipaleprirodeinetrperazotkrivanjeisramotu.SakramentomIspovijediseodlunoistesvigrijesi,uinjenirijeju,djelomipomilju...Ispovijedanjegrijehajeneophodnodabismosenapravinainpokajalizaprethodne grijehe i da bismo spasili za budue od pada u grijeh... Nita, nita tako ne pomaeiscjeljenjuodranekojajenanijetasmrtnimgrijehomkaoestaispovijed.(Sv.IgnacijeBrjananinov)

  NaavoljaivoljaBoja153.Najsvjetlije uenje Spasitelja naeg glasi:Budi volja tvoja (Mt 6, 10). Tko iskreno upuuje tumolitvu, tajostavlja svojuvlastituvolju i sve stavljauvoljuBoju...Volja,pak,kojunampodmeudemoni pokazuje se onda kada, vjerujui sebi, pravdamo sebe. Tada (takav) ovjek biva (njima)ulovljen.(prepodobniBarsanufijeVeliki,Duhovnorukovoenje,40,124)154.VelikojeblagopredatisevoljiBojoj.UduijetadajedinoGospodiniunjojnemadrugihmisli.OnaseistimumommoliBogu.SamGospodinrukovodiduomkojasepotpunopredavoljiBojoj.Ona se neprestano ui od Njega... Gordi ljudi nee ivjeti po volji Bojoj. Oni vole sami seberukovoditi,aneshvaajudarazumovjekovbezBoganijeustanjuupravljatisobom. (prepodobniSiluanAtonski,Djela,VI,1)155.Umjeriukojojovjekodsijecaismirujesvojuvolju,utojmjeriinapreduje.toseupornijedrivlastitevolje,tosebinanosivietete.(prepodobniEfremSirijski,Savjetimonahupoetniku,12)156.KakoemoznatidaliivimopovoljiBojoj?Evokako:akozbogbiloegatuguje,znaidasenisipotpunopredaovoljiBojoj.OnajtkoivipovoljiBojojnizatonebrine.Kadamunetotreba,on isebe i totomu jepotrebnopredajeBogu.Akose idogodidanedobijeonoto trai,ostajespokojan kao i da je primio. Dua koja se predala volji Bojoj ne boji se nieg: ni prijetnji, nirazbojnika,uopenieg.Zasveto jesnaegovori:Tako jeBoguugodno.Ako jebolesna ,misli:Bolestmi jesigurnonanekukorist, inaemi jeBognebiposlao.Takose,eto, uvamirudui itijelu.(prepodobniSiluanAtonski,Djela,VI,4)157.GospodinjeposlaonazemljuDuhaSvetog,ionajukomeOniviosjearajusvojojdui.Modae rei: Zato janemam takvumilost?Zato to senisipredao voljiBojoj,nego ivipo svojoj.Pogledajtenasamovoljnogovjeka.Onnikadanemamiraudui iuvijek jenezadovoljan:Ovonijetako, to nije dobro. A onaj tko se savreno predao volji Bojoj ima istumolitvu, duamu voliGospodinaisvemujedobroimilo.(prepodobniSiluanAtonski,Djela,VI,14)

  Zapovijedi158. Kao tonijemoguehodatibeznogu ili letjetibez krila, tako jenemoguedostii iCarstvoNebeskobezispunjavanjazapovijedi.(Sv.TeofanZatvornik,Petpoukaoputukspasenju)159.ZapovijediBojesu iznadsvihriznicaovogsvijeta.Tko ihstekne ,unutarsebenaieBoga.(prepodobniIzakSirijski,Rijei,57)160.Svetiapostol IvanBogoslov jegovoriodasuzapovijediBoje lake (1 Iv5,3).Ali,onepostajulakesamokadovjekvoli,abezljubavisvejeteko.(prepodobniSiluanAtonski,Djela,XVI,10)161. Krist traine samo vrenje zapovijedi [ samopo sebi ], ve ispravljanjedue zbog ega je iustanoviozapovijedi.(prepodobniIzakSirijski,Rijei,34)

  18

 • 162. On jeblagodatnom silomprisutanu svakoj zapovijedi (Gospodin je skrivenu zapovijedimasvojim, veli sv.MarkoAsketa), i svakome koji se trudi pomae u dranju zapovijedi. I po tomeznamo da obitava u nama, po Duhu koga nam je dao. Znai: kranin nikad nije sam, on jeobitavaliteiradionicaTrosvetogBoanstva.(prepodobniJustinPopovi,Tumaenjena1Iv3,28)163.UsvakomkraninuKristjeOnajKojiseboriipobjeuje,OniprizivaBogaimoliseizahvaljujesvetoiniKrist,radujuiseiveselei,kadavididaunamaprebivauvjerenjedajeKristOnajKojisvetoini.ZatosvakikraninuvezisasvimdobrimdjelimakojainitrebaispovijedatidaihvriKrist,aneon;tkonemislitako,uzaludsebesmatrakraninom.(prepodobniimunNoviBogoslov43,Slova,1.4)

  KakoBoggledananaadjela?164. U svimnaimdjelimaBogpratinamjeru, tj.da li sve inimo radiNjega, ili iznekogdrugograzloga.(prepodobniMaksimIspovjednik,Glaveoljubavi,2,36)165. Bognaadjelavrednujena temeljunaihnamjera.Gospodin e tidatipo srcu tvome,kaePismo (Ps19,5)...PredpoznavateljemsrcaBogom jeonajkojinetoeliuiniti,alinemadovoljnosnage, jednakonomekoji jetouinio.Tovrijedi iuodnosunadobro inazlo.(prepodobniMarkoAsketa,200poglavljaoduhovnomzakonu,186;Oonimakojimisledaseopravdajudjelima,16)166.Akojenamjerakojaprethodidjeluneista,isamodjeloebitiloe,makarseiinilodobrim.(Sv.GrgurVeliki,Dijalozi,1,10)

  Kakosetrebamoodnositipremasvojimdjelima?167.NitanemojmislitinitiinitibezciljakojijepoBojojvolji.Jer,tkobesciljnokoraa,uzaludsetrudi.(prepodobniMarkoAsketa,200poglavljaoduhovnomzakonu,54)168. Post,molitva,milostinja i sva druga kranska djela sama po sebi su dobra.Meutim, ciljkranskogivotasenesastojisamounjihovomispunjavanju.Istinskiciljnaegkranskogivotajezadobivanje Svetog Duha Bojega. Post, molitva, milostinja i svako Krista radi uinjeno dobropredstavljajusredstvazazadobivanjeSvetogDuha.Zapazitedasamoonodobrodjelo,kojeseradiKristaini,prinosinamplodoveDuhaSvetoga.SvetoseinineradiKrista,makaridobro,neenamdonijeti nagrade u vjenom ivotu, pa ni u ovdanjem ivotu nee datimilostBoju. Eto zato jeGospodinna IsusKristrekao:kojinesabiresaMnom,rasipa(Mt12,30).(prepodobniSerafimSarovski,Besjedaociljukranskogivota)169.Kadaumzaboraviciljpobonosti,vidljivodjelovrlinepostajebeskorisno.(prepodobniMarkoAsketa,Oonimakojimisledaseopravdajudjelima,51)170.SvetoseizgubiradiBoga,sauvaosi;svetosisauvaoradisebe,izgubiosi.SvetosidaouimeBoje,dao sipod interes; sve to sidaou ime svoje slave i sujete,bacio siuvodu.Sve to siprimioodljudikaoodBoga,donijelotijeradost;svetosiprimioodljudikaoodljudi,donijelotijebrigu.(Sv.NikolajSrpski,Misliodobruizlu)171.Svetrebainitisrasuivanjem.Raditisamjerom,pak,jestdjelorasuivanja.Davatimilostinjuprekomogunosti (ilibilo todrugo) jestnerazborito sobziromda sekasnijedolazidopomutnje,

  43Bizantskimonahimistik,10./11.st.

  19

 • ojaenosti i mrmljanja. Najzad, i Bog od ovjeka zahtijeva samo ono za to je sposoban. (prepodobniBarsanufijeVeliki,Duhovnorukovoenje,627)172.Tkogodbio,kojimgodseposlombavio,dajodgovorsamomsebikojimputemsi ispunjavaosvojedjelo:kaokranin ilineznaboac,to jest,oslanjajuisenasamoljublje ikorist.Kranintrebapamtitidasvako,akinajmanjedjeloimamoralkaozaetak.KraninkojipamtiuenjeIsusaKrista,treba tako ispunjavati svoje djelo da bi ono pomagalo rasprostranjivanju Bojemilosti i CarstvaNebeskogmeuljudima.(Sv.GabrijelImeretinski,Razmiljanjeogodinikojajeprola)

  Naadobradjela173. Zlo od zla dobiva snagu.Na isti nain se i dobro umnoava snagom dobra. I jedno i drugoovjeka koji u njima sudjeluje potiu da napreduje. (prepodobniMarkoAsketa, 200 poglavlja oduhovnomzakonu,93)174.Svakiputkadgrijeimo,raamoseodavla;svakiputkadainimovrlinu,raamoseodBoga..(Sv.IvanZlatousti)175.PrebivamouBoguonolikokolikonegrijeimo.(Sv.BedaBlaeni44,Tumaenjena1Iv3,6)176.Predajtoprijezaboravusvojadobradjela izasluge...Nebiljeisvojadobradjela, jerako ihzabiljei,brzoeizblijediti,ako,pakzaboraviih,biteupisanauvjenost.(Sv.NikolajSrpski,Misliodobruizlu)177.AkoelidaGospodinpokrije tvojegrijehe (Ps31,1),nemojotkrivati ljudimada imavrline.Jer,kakomipostupamosnaimvrlinama,takoGospodinpostupasnaimgrijesima. (prepodobniMarkoAsketa,Oonimakojimisledaseopravdajudjelima,135)178.Onajkojiimanekiduhovnidarisuosjeasaonimakojiganemaj,timsuosjeanjemuvasvojdar.Nadmeni e ga,meutim, izgubiti zbog nadmenih pomisli. (prepodobniMarkoAsketa, 200poglavljaoduhovnomzakonu,8)

  Imalodobrosecijeni179. Ako nekome ukaete milost bit ete pomilovani. Ako pokaete suosjeanje ljudima kojistradaju(atoseinikaomalodjelo)pribrojitetesemuenicima.Akooprostiovjekukojite jeuvrijedio,nesamodaetisesvigrijesioprostiti,veebitiidijeteOcaNebeskog.Akoseodsrcapomoli,makarimalo,zaspasenjespasitese.Akoukoriesebe,optuiseiosudipredBogomzagrijehe,tvojuzdahneebitiskrivenodNjegaikakogovorisvetiIvanZlatousti:Akotugujezboggrijeha,Onetoprimitizatvojespasenje.(prepodobniMojsijeOptinski45)

  Ljubav180. Bog jedao ljudima rijeljubavdabioni tom rijejunazvali svojodnospremaNjemu.Kadaljudi,zloupotrijebiviovurije,nazivajunjomesvojodnospremazemaljskom,onagubisvojsmisao.(Sv.NikolajSrpski,Misliodobruizlu)

  44Anglosaskiteolog,dananjaEngleska,VII./VIII.st.45Ruskimonah,19.st.

  20

 • 181.Nemojprezretizapovijedo ljubavi sobziromda enjomepostati sinBoji.Ukoliko je,pak,prestupi,pokazatesekaosinpakla.(prepodobniMaksimIspovjednik,Glaveoljubavi,4,20)182.LjubavpremaBogutrebazanasstajati iznad ljubavipremabilokojemovjeku.(prepodobniNikodemSvetogorac)183.NitinemojgovoritidategolavjerauGospodinanaeg IsusaKristamoespasiti. Jer,reenonijemogueukolikonestekneiljubavpremaNjemukrozdjela.Jer,golavjera[nekoristi],buduida i avli vjeruju i drhte (Jak 2, 19). Djelo ljubavi sainjavaju usrdno dobroinstvo blinjem,dugotrpeljivost, trpljenje i upotrebljavanje stvari sa ispravnom nakanom. (prepodobni MaksimIspovjednik,Glaveoljubavi,1,3940)184.KaotoBogsve[ljude]jednakoosvjetljava[sunevom]svjetlou,takonekailjudikoji[ele]ugoditiBogu sjajena sve zajednikim i jednakim zrakama ljubavi.Zato tonamjestugdjenestajeljubav,neizostavnodolazimrnja.Ako jeBog ljubav,onda jevragmrnja.Kao to ovjekkoji imaljubavusebiimaBoga,takoiovjekkojiimamrnjuusebihraniavla.(Sv.BazilijeVeliki,Slovaoasketizmu,3)185.Ljubavpokrivamnotvogrijeha.(1Pt4,8).Tojest,zbogljubavipremadrugima,Bogopratagrijeheovjekukojiljubi.(Sv.TeofanZatvornik,Pisma,VI,949)186187. Kristoljublje se grana u bratoljublje, u istinoljublje, u pravdoljublje, u dobrotoljublje, usvetoljublje, umiroljublje, u istoljublje, u ljubav za sve to je boansko, u ljubav za sve to jebesmrtno, u ljubav za sve to je vjeno... Sve su one i prirodne i neophodne manifestacijeKristoljublja...KristjeBogoovjek,iljubavpremaNjemuuvijekjeiljubavpremaBoguiljubavpremaovjeku... LjubeiKristaBoga,mipoNjemu i zbogNjega ljubimo iu ljudima sve to jeboansko,besmrtno,kristoliko,vjeno ibogoovjeno.Nemoemo ljubiti ljude istinskom ljubavlju,ako ihneljubimo iz tih razloga. Svaka druga ljubav je pseudoljubav, nazoviljubav, koja se lako pretvara uneljubav, umrnju prema ljudima. Pravo ovjekoljublje se stvara iz bogoljublja. A bogoljublje serazvijadranjemzapovijediBojih.(prepodobniJustinPopovi,Tumaenjena1Iv4,20,5,2)188.Ljubavjeplodmolitve...strpljivoprebivatiumolitvizaovjekaznaiodricanjeodsebesamoga.ZatoseusamoodbacivanjuduezadobivaljubavBoja.(prepodobniIzakSirijski,Rijei,43)189. Ako vididau tebinema ljubavi, a eli je imati, inidjela ljubavi,makarnapoetku ibezljubavi.Gospodinevidjetitvojueljuutrudiuloiteljubavutvojesrce.(prepodobniAmbrozijeOptinski)

  Ukomenemaljubavi?190. Onaj tko u srcu svome vidi tragmrnje prema bilo kojem ovjeku za bilo kakvu pogrekupotpuno je tu ljubavipremaBogu. Jer, ljubavpremaBogunikakone trpimrnjuprema ovjeku.(prepodobniMaksimIspovjednik,Glaveoljubavi,1,15)191. Jadan je i alostan ovjekkoji jedalekod ljubavi.On svojedaneprovodiubunilu,dalekodBoga, liensvjetlosti iiviutami...Ukomenema ljubaviKristove,tajjeneprijateljKristu.Onhodiutamiibivalakoulovljenodsvakoggrijeha.(prepodobniEfremSirijski,Rijeovrlinamaiporocima)192.ovjekkojineljubi,nesamodaprebivau[duhovnoj]smrti,vejeisvakonjegovodjelo,makar

  21

 • izvana i imalo izgledvrline mrtvo ibesplodno, i[svakanjegova]rije je bezduna. (Sv.FilaretMoskovski,Rijeonimakojidajuzavjete)

  Kakoseljubavpokazuje?193. Tko je spoznao Boju ljubav, voli itav svijet i nikada ne rogobori na svoju sudbinu, jerprivremenenevoljekojepodnosimo radiBogapripremajunamvjenu radostsNjim. (prepodobniSiluanAtonski,Djela,I,27)194. Raspoloenje ljubavi se ne prepoznaje samo dijeljenjem imetka, nego i predavanjem RijeiBojeitjelesnimsluenjem.(prepodobniMaksimIspovjednik,Glaveoljubavi,1,26)195.tojesavrenstvouljubavi?Ljubisvojeneprijateljetakodaelidaihuinibraom...Jertakoje ljubioOnaj Koji je, viseina kriu, rekao: Oe, oprosti im, jerne znaju to ine! (Lk 23, 34)(BlaeniAugustin,NaposlanicuPartima,1,9)196.Sretan jeovjekukome je ljubavBoja jerusebinosiBoga.Ukome je ljubav,taj jesBogomiznadsvega.Ukomejeljubav,tajseneboji;nikadaseniodkoganegnua,nipredkimseneuznosi,nikoga samne klevee, klevetnikene slua,nenatjee seni sa kim,ne zavidi,ne raduje sepadudrugih,nevrijeaonogatko jepao,vezajednopatisnjim ipomaemu,neprezirebratakoji jeupotrebi,vegabraniispremanjeumrijetizanjega.ovjekukomejeljubav,ispunjavavoljuBoju.(prepodobniEfremSirijski,Djeladuhovnomoralna,3)

  Milosre197.Nekautebiuvijekprevagnemilost,dokusebisamomneosjetitumilostkakvuBogimapremasvijetu...Surovoiokrutnosrcesenikadaneeoistiti.Milostiviovjekjelijeniksvojedue,jerpoputjakog vjetraon iz svojeunutranjosti izgonipomraenje kojedolaziod strasti. (prepodobni IzakSirijski,Rijei,41)198.Akoponeuvabogatstvo neebititvoje;akokrenetroiti[na ljudekojisupotrebiti] neegaizgubiti(Sv.BazilijeVeliki,Govori,7)199. Zar ti je ovjekoljubiviGospodindaomnogo,dabi ti to to ti jedano troio samona svojukorist?Ne, ve da bi tvoje izobilje ispunilo nedostatak kod drugih. (Sv. Ivan Zlatousti,Govori naKnjiguPostanka,20)200. Ako si istinskimilosrdanonda kada ti tvojebudenepravednooduzeto,ne tuguju sebi inegovoridrugimaogubitku.Boljenekagubitakkoji ti jenanesenbudeprogutan tvojimmilosrem.(prepodobniIzakSirijski,58)

  Poniznost201. [ Kao ] to ne postoji nita tako protivno Bogu kao to je oholost, jer se u njoj skrivaobogotvoravanjesebe,svognitavila iligrenosti, [ tako ] jevieodsvegaBoguugodnaponiznost,koja,smatrajuisebenizato,svakodobro, ast islavupripisuje jedinomBogu.Oholostneprimamilostjerjeispunjenasobom,dokponiznostlakoprimamilostjerjeslobodna,kakoodsebe,takoiod svega materijalnog. Bog stvara ni iz ega: do trenutka dok elimo misliti da mi, toboepredstavljamoneto,dotadaOnunamanepoinjeSvojedjelo.Poniznost jesolvrline.Kaotosoldaje okus hrani, tako i poniznost daje vrlinama savrenstvo. Bez soli se hrana lako kvari, bezponiznostisevrlina lakoraspada oholou,ponosom,netrpeljivou i propada.Postojiponiznost

  22

 • kojuovjekzadobivavlastitimpodvigom:poznajuisvojunedostojnost;kanjavajuisebezavlastitenedostatke,nedoputajuisebidasudidruge.ApostojiiponiznostukojuBoguvodiovjekaSvojimsudovima: doputajui da ga zadese uvrede, ponienje, liavanja. (Sv. Filaret Moskovski, SlavaBogomajke,9)202.Starcasupitali:to jeponiznost?Starac je rekao:kada tisagrijeibrat tvoj,a timuoprostiprijenegotosepokajepredtobom.(Drevnipaterik,15,74)203. Ne pokazuje poniznost ovjek koji osuuje sebe samog (jer tko nee pretrpjeti uvrede odsamog sebe?) ve ovjek koji, budui prekoren od drugoga, ne umanjuje ljubav prema njemu. (prepodobniIvanKlimaks,Ljestvica)204.Kaotojenemogueudruivanjevode ivatre,takosusuprotnisamoopravdanje iponiznost".(prepodobniMarkoAsketa,200poglavljaoduhovnomzakonu,125)205.Neki,opet,mnogostradajuzbogsiromatva ibolesti,aliseneponizuju,takodastradajubezkoristi.Ponizanovjek jezadovoljan,bilotodamusedogodi, jer jeGospodinnjegovobogatstvo iradost.Sviljudiesedivitiljepotitakvedue.(PrepodobniSiluanAtonski,Djela,III,9)206.Poniznostsesastojiutomedaovjekniukomsluajunesmatrasebeneim[znaajnim],dausvemuzanemarujesvojuvolju,dasesvimapokori idabezsmutnjepodnosionotomusedogaaizvana. Takvo je istinsko smirenjeu komenemamjesta zaponos. Smirenostumane treba traitiprilikuda se istakne rijeima.Takoer,nijeneophodnoda se saminudimovritinajnieposlove. Ijedno idrugo,naime,vodi tatini,ometanapredovanje iviedonositetenegolikoristi.Meutim,kadanetonarede,ne trebaproturjeiti,negoposluno ispuniti: toprivodiuspjehu. (prepodobniIvanProrok,Duhovnorukovoenje,275)

  Krotkost207.Blagostjenepromjenjivostanjeduha,istovjetnouponienjukaoiupoasti.Krotkostsesastojiutome,dasebezuzbuenja, iskrenomolimozablinjega,ak ikadnasvrijea.Krotkost jestijenakoja se uzdie iznad mora jarosti. O nju se razbijaju svi valovi to nalijeu: sama ostajenepokolebljiva.(prepodobniIvanKlimaks,Ljestvica,Pouka24)208. Neka te gone, tinemojprogoniti;neka te raspinju, tinemoj raspinjati;neka te vrijeaju, tinemojvrijeati;nekatekleveu,tineklevei;budikrotak,anerevanuzlu.(prepodobniIzakSirijski,Rijei,89)209.Kaotovatranegasivatru, takose ignjevnepobjeujegnjevom,vese jovieraspaljuje.Krotkou se esto ak inajsvirepijineprijateljiodobrovoljavaju,umekavaju iumiruju. (Sv.TihonZadonski46)

  Uzdrljivost210.Ljubiglad ie[kojiseuzimaju]Kristaradi,kolikosmirujetijelo,tolikodonosidobradui.BogKojiuzvraapodjelima,rijeimaipomislima,uzvratitedobromakizaonomalotosradoupretrpimozaNjega.(Sv.GenadijeCarigradski,Zlatnilanac,41)

  46Ruskibiskupiteolog,18.st.

  23

 • 211212.Trainajjednostavnijeu svemu iuhrani, iuodjei,ne stidi se siromatva;najveidiosvijetaiviusiromatvu.Negovori: jasamsinbogatog ovjeka,sramotame jedaivimusirotinji.NemanasvijetubogatijegodKrista,tvogNebeskogOca,KojitejerodiousvetomKrtenju,paiOnjeiviousiromatvuinijeimaogdjeglavudaskloni.(Sv.GenadijeCarigradski,Zlatnilanac,2425)213.Trebasenaviknutimanjejesti,alibudimorazumniuovomeikoliinuhranesmanjujmoonolikokolikonamnasvakodnevniposaodoputa.Mjerauzdrljivostijedasiposlijeobjedajoraspoloenzamolitvu.(prepodobniSiluanAtonski,Djela,V.,8)

  Poslunost214. Poslunou se ovjek uva od gordosti. Zbog poslunosti se dobivamolitva imilost DuhaSvetoga.Eto,zatojeposlunostiznadpostaimolitve.(prepodobniSiluanAtonski,Djela,XV.,4)215.Poslunostnijepotrebnasamomonasima,veisvakomovjeku.akjeiGospodinbioposluan.Gordiisamovoljniljudinedoputajumilostiivjetiunjima,izatonikadanemajumirudui.UduuposlunogmilostDuhaSvetoglakoulaziidajemuradostispokoj.Tkousebiimainajmanjemilosti,radosnosepokoravasvakojvlasti.OnznadaBogupravljainebomizemljomipodzemlje,njimsamimionimtosenjegatieisvimetojeusvijetutejeuvijekspokojan.(prepodobniSiluanAtonski,Djela,XV.,2)

  V.OONOMETONASOMETANAPUTUKABOGUGrjenestrasti216.Strastjeneprirodnokretanjedueilizbognerazumneljubaviilizbognerasudnemrnjepremanekome ilipremaneemuosjetilnome.Naprimjer,postojineumjerena ljubavprema jelima,premaeni,novcu iliprolaznojslavi, ilipremaulnimstvarima ilipremaneemuto ihprua. Inerasudnemrnja seodnosinanetoodnavedenoga, ilinaonoga tkoometapristup knjima. (prepodobniMaksimIspovjednik,Glaveoljubavi,2,16)217.Jedneodstrastisu tjelesne,adrugeduevne.Tjelesne imajupovodeod tijela,aduevneodvanjskih predmeta. I jedne i druge udaljuju ljubav i uzdrljivost: ljubav duevne, a uzdrljivosttjelesne.(prepodobniMaksimIspovjednik,Glaveoljubavi,1,64)218.Potrebnojesveloe,izmeuostalogistrasti,smatratinesvojim,veodneprijateljaavla.Tojejakovano.Samoondaemoipobijeditistrastkadajenebudesmatraosvojom.(prepodobniNikonOptinski)219220. Sjeanje najprije unosi u um prostu pomisao.Ukoliko se ona zadri, pokree se strast.Ukolikosene istrijebi,onaeprivoljetiumnasuglasnost,tovedovodidogrijehanadjelu...Onajtkonajprijenesagrijeiurazumu,nikadaneesagrijeitinadijelu.(prepodobniMaksimIspovjednik,Glaveoljubavi,1,84,2,78)221.Ineistidemoniusaujuiraspaljujustrasti,uzimajuizasuradnikanaunemarnost.Njih,pak,umanjuju svetianeli,pokreuinasnavrenjevrlina. (prepodobniMaksim Ispovjednik,Glaveoljubavi,2,69)222.Grenaduajeobuzetastrastimainemoeimatimirusebi,nitiseradovatiuGospodinu,akidavladasvimbogatstvomovogasvijetaidacarujenadzemljom.Kadabitakvomcarunetkopristupioi,dok sjedinaprijestolju iveseli se, iznenada rekao: Care, sada eumrijeti,njegovaduabi se

  24

 • smutila, i zadrhtalaod straha ionbi tadauvidio svojunemo.A sdruge strane, koliko jemnogosiromaha,bogatih jedino ljubavljupremaBogu,kojibinam,kadabismo imto istorekli,odgovorili:NekabudevoljaBoja.SlavaGospodinutomesesjetio itohoeda imeneuvedetamogdje jeprvouveorazbojnika".(prepodobniSiluanAtonski,Djela,IV,3)

  Borbasastrastima223.Kadajeovjekpredanstrastima,onihnevidiusebiineodvajaseodnjihjeriviunjimaiponjima.Meutim,kadananjegadjelujemilostBoja,onpoinjeu sebi razlikovati strasno igreno,priznajegrijeh,kajeseiodluujeuzdravatiseodtoga.Poinjeborba.Napoetkuseovaborbavodinarazinidjela,akadaseovjekodvikneodloihdjela,borbapoinjesaloimmislimaiosjeajima.Iovdjeonaprolazimnogostupnjeva...Borbatraje,strastisesvevieivieupajuizsrca,dogaasedaseak ipotpuno istrgnu...Prviznakda jestrast istrgnuta izsrca jestanjekadasrcepoinjeosjeatiodvratnostimrnjupremastrasti.(Sv.TeofanZatvornik,tojeduhovniivot?)224226.Tkomrzistrasti,uklanjainjihoveuzroke.Atkojenaklonjennjihovimuzrocima,inehoteibivamuenodstrasti...Nijemoguedanetkousvomrazumurazgovarasnekomstrau,adanevolinjezineuzroke.Jer,daliepretrpjetisramotuonajkourazumubesjedistatinom?Idalieonajtkoseuzbuujekadgavrijeajuvoljetibitiprezren?Da li eonaj tkoprihvaa tjelesnouivanje imatiskrueno ismirenosrce(Ps50,19)?Da lieonajtkovjerujeuKristabrinuti iboritisezaonotojeprolazno?(prepodobniMarkoAsketa,Oonimakojimisledaseopravdajudjelima,2,119,122123)227.Jednojeuklonitiseodpomisli,adrugoosloboditiseodstrasti.Dogaasedasenetkomnogoputauklanjaodpomisliukolikonisuprisutnestvarikojeizazivajustrast.Strastise,meutim,skrivajuudui.Pripojavistvarionesesadapokazuju.Treba,prematome,pazitinaumuodnosunastvarikakobisesaznalopremakojojimastrast.(prepodobniMaksimIspovjednik,Glaveoljubavi,3,78)228.Umbogoljubivogovjekaneratujeniprotivstvari,niprotivmislionjima,negoprotivstrastikojesupovezanesmislima.Prematome,onneratujeprotivene,nitiprotivuvreditelja,nitiprotivmatanja o njima, nego protiv strasti koja je s matanjima povezana". (prepodobni MaksimIspovjednik,Glaveoljubavi,3,40)229.StrastiseiskorjenjujuinagoneubijegneprestanimuranjanjemmisliuBoga.Tojemakojiihumrtvljuje... ovjek koji uvijekmisli oBogu progoni demone od sebe i iskorjenjuje sjeme njihovezlobe.(prepodobniIzakSirijski,Slova,8)

  Duhovnepogreke230.Najgorividgrijehajekadanepriznajedasigrean".(Sv.CezarijeArlski47,Tumaenjena1Iv1,8)231232.uvajsemajkesvihzala,tj.samoljubljakojepredstavljanerazumnuljubavprematijelu.Odnjega senavodnoopravdano raaju triprvotne strasne iglavnebezumnepomisli, tj.prodrljivost,srebroljublje(pohlepa)itatina(oholost).Onekaopovoduzimajunavodnununosttjelesnepotrebe.Iznjihsepotomraacjelokupnipopiszala.Treba,dakle,kaotojereeno,bitivrlopaljiviboritiseprotivnjihsvelikomtrijeznouuma...Onajtkoodbacimajkusvihstrasti,tj.samoljublje,lakoe,uzBoju[pomo]odstranitiiostale,tj.gnjev,tugu,zlopamenjeitd.Onaj,pak,tkojesavladanprvom,ioddrugihbivaranjavan,makarinehtio.(prepodobniMaksimIspovjednik,Glaveoljubavi,2,59,8)

  47Galija,V./VI.st.

  25

 • 233. Onaj tko ne poznaje sudove Boje, umom koraa putem koji s obje strane ima ponor i odsvakogvjetraselakosurva:kadagahvalenadimase,akadagaosuujurazdraujese;kadadobropojedepostajebestidan;kadastradaplae;kadanetoshvaanameese,akadaneznaponaasekaodazna;kada jebogat razmeese;kada jesiromaandvolian je;kadasezasiti postajedrzak; kada posti postaje tat; sa onima koji ga optuuju stupa u raspravu, dok one kojimuoprataju smatranerazumnim. (prepodobniMarkoAsketa,Oonimakojimisleda seopravdajudjelima,193)234.Sjetisedvijepomisliibojihse.Jednatigovori:Tisisvetovjek,adruga:Neesespasiti".Ijedna idrugadolazeod avla inisu istinite.Timisliovako: Ja sam velikigrenik,ali jeGospodinmilostivivoliljudeiOnemioprostitigrijehe.(prepodobniSiluanAtonski,Djela,XVII,1)235.Iskrenavjerajeodricanjeodsvogauma.Umsetrebaogoliti ikaoistaploaseprinijetivjeri.Ona e se tada na njemu upisati onakva kakva jest, bez ikakvih primjesa stranihmisli i utjecaja.Meutim, kada u umu ostaju njegovi stavovi, po utisnuu vjere pojavljuje semjeavina utjecaja:znanje se remeti,nalazei se izmeuutjecajavjere imudrovanjauma.Takvi su i svikoji sa svojimmudrovanjemstupajuupodrujevjere,kakoranije,tako isada.Oniseupliuuvjeru,priemuodnjihneizlazinitaosimtete".(Sv.TeofanZatvornik,Mislizasvakidanugodini,Nedjeljaouzetome,utorak)236.Mnogiodnasgovore,amalonasradi.Meutim,zbogsvojenemarnostinitkonetrebakvaritiRije Boju. Naprotiv, svatko treba priznati svoju nemo, a ne sakrivati Boju istinu, kako saprestupanjem zapovijedinebibioosuen i zakrivo tumaenjeRijeiBoje. (prepodobniMaksimIspovjednik,Glaveoljubavi,4,85)237. Tko prije vremena poinje djelo koje je vie od njegovih sila, nita ne dobiva, ve samoprodubljujetetusebi.(prepodobniIzakSirijski,Rijei,11)238. Ima ljudi, ak i velikih ljudi, kojinepitajuGospodina kada suunedoumici.Meutim, trebaiskrenorei:Gospodine,jasamgreanovjekinerazumijemkakotrebapostupiti.Time,Milostivi,urazumikakodapostupim.IMilostiviGospodinnam javljatotrebainiti,atone.(prepodobniSiluanAtonski,Djela,XX,4)239. Nitko nikada nee izvriti dobro djelo posredstvom zla, zato to je sam pobijeen zlom.Naprotiv, dobrim se ispravlja zlo (usp. Rim 12, 21). (prepodobni Barsanufije Veliki, Duhovnorukovoenje,15)240.Nepokuavajrijeitibilokakavproblemposredstvomspora,vepomousredstavakojenalaeduhovnizakon,tj.,strpljenjemmolitvominepokolebljivomnadom.(prepodobniMarkoAsketa,200poglavljaoduhovnomzakonu,12)241.Akodanjutka,anouosipa,nikadaneesatkati.Akodanjuzida,anourui,nikadaneesagraditi.Akose,dakle,moliBogu,ainionotojezlopredBogom,nikadaneemoisvojuduunisatkatinisagraditi.(Sv.NikolajSrpski,Misliodobruizlu)

  Promjenommjestaneeizbjeiiskuenja242.PrepodobnaTeodora jegovorila:nekimonahkojega jesavladavaomnotvonevolja,rekao jesamsebi:otii uodavde.Nakonto je to rekao,poeo jeobuvatisandale i iznenadaukutusobevidjeavlauoblikuovjekakojisetakoerobuvaoikojimuseobratio:Zbogmeneodlaziodavde?

  26

 • Na svakom mjestu, gdje god da ode, bit u prije tamo prije tebe. (Sv. Ignacije Brjananinov,Otanik)

  Pomisli(grjenemisli)243.244.NekimonahjepitaoStarca:zatosemojamisaoneprestanopriklanjavrenjubluda,nedajemimirani tren imojadua seuznemiruje? Staracmu jeodgovorio: ako tidemoniubacujugrjenemisli,nemojimsepredavati;demonimajesvojstvenodaneprestanosablanjavaju.Iiakooninikadaneeodustatiodubacivanjapomisli,nemoguteprimoratidauinigrijeh:odtvojevoljeovisida li e ih sluati iline...Brat jepitao:toda radim?Slab sam iosjeamdame tagrena strastpobjeuje.Staracjeodgovorio:Pazinatakvemisli ikadapoinjugovoritiutebi,neodgovarajim,vesemoliBogu:GospodineIsuseKriste,SineBoji,pomilujmegrenog.(Drevnipaterik,5,35)245. Ako se ovjekneprepire spomislimakojeneprijatelj tajno sijeunama,vemolitvomBogupresijeca razgovor snjim, to slui kao znakda jenjegovum zadobiomudrost ida jenaaoput.(prepodobniIzakSirijski,Rijei,30)246.Tkosepovodizasvojimmislima,bivazaslijepljen.Onvidiuinakgrijeha,alinjegovuzroknemoesagledati.(prepodobniMarkoAsketa,200poglavljaoduhovnomzakonu,168)247. Nemogue jeda sauvamoduevnimirakonepazimonaum, tj.,akoneodbacujemomislineugodneBogu, i obrnuto, ako ne njegujemomisli ugodneBogu. Treba umom promatrati to sedogaausrcu:da li jetamomirno iline.Akonije, ispitajuemusipogrijeio. (prepodobniSiluanAtonski,XIV,8)248.Kadatezlemisliopsjednu,prizoviBogakaoAdam:Gospodine iTvoremoj,Tividikakozlemislirastrumojuduu...Pomilujme...Nauiseodmahudaljavatipomisli.Akoponekadzaboraviineudaljiihodmah,pokajse.Potrudiseuovomedabistekaonaviku.(prepodobniSiluanAtonski,Djela,XVII.4,6)

  Zamkeavla249.Ljubavpremazemaljskomepustoiduu,ionapadaumalodunost,podivljaineelisemolitiBogu.VidjevidanijeuBogu,avaokolebaduu,slobodnoubacujeunjutohoeigoniumsjednemislinadrugu.Duacijelidanprovodiu tomneredu ivienemoe isto sagledavatiGospodina.(prepodobniSiluanAtonski,Djela,IV,5)250.Naneovjenineprijatelj izastupnikbludagovorida jeBogovjekoljubiv idaovustrast,kaoprirodnu, vrlo lako oprata. No, ako ispitamomamac demona, vidjet emo da poslije uinjenoggrijehaoniBoganazivajupravednim ineumoljivimsucem.Onoprvonamgovore,danasnavukuugrijeh;aovodrugo,danasbaceuoaj.(prepodobniIvanKlimaks,Ljestvica,Pouka15)251.Malegrijeheavaopredstavljabeznaajnim,jerdrugaije[ovjeka]nebimogaouvuiuveezlo.(prepodobniMarkoAsketa,200poglavljaoduhovnomzakonu,94)252. Kod svakog ovjekakoji idegrijeitimislikaodaobamiru ividkojimoepraviti razlikubivaozlijeen,pomou eganas lukavi,potiui iobmanjujuioslabljuje i zamagljuje.Nakonpostupkanampredoimapostavljauinjenoisurovootkrivaonotojeprijetogamnogimlukavstvimaskrivao;razotkrivajuiteinuuinjenogsamim timonpokuavagurnutiuoajovjekakoji jeuiniogrijeh.(Sv.FocijeVeliki,Amfilohije,14)

  27

 • Duhovnaborba253.Unutarsebe imamodubokoukorijenjenenemoi,strasti,mane.Sve tonemoepromijenitijednimotrimpokretom,vetrpljenjemiupornou,brigomipanjom.Putkojivodikasavrenstvuje dug. Molite se Bogu da vas ojaa. Primajte sa strpljenjem vae padove i sada, ustajui,pribjegavajteBogu,nezaustavljajtesenamjestugdjestepali.Neoajavajteakostalnoupadateustaregrijehe.Mnogiodnjihsusnanizbogsteenenavike,alisenakonodreenogvremena ikrozusrdnostpobjeuju.Nekavasnitaneliinade".(Sv.NektarijeEginski,Putksrei,3)

  astoljublje(ljubavpremaslaviipoastima)254. Niu jednomdjelunemoj traiti zemaljsku slavu jer seonagasi zaonogakoji je ljubi. Jednovrijemeona,poputsilnogvjetra,obuzimaovjekai,uskoro,oduzevimuplodnjegovihdobrihdjela,udaljujese,narugavisenjegovojbezumnosti.(Sv.GenadijeCarigradski,Zlatnilanac,35)255. AbbaPimen je rekao: ovjek koji snano trai ljubav ljudi liava se ljubaviBoje.Nijedobrosvimasesvidjetijerjereeno:Jaovamakadvassvibuduhvalili(Lk6,26).(Drevnipaterik,8,16)256. Gospodin esto preobraava slavoljubive u neslavoljubive pomou neke sramote koja ihzadesi.(prepodobniIvanKlimaks,Ljestvica,Pouka21)257.[Moemoseboritisljubavljupremapoastimaiegoizmomovako]:Kadaujedajeblinjitvojili prijatelj rekao o tebi neto loe u tvome odsustvu, pokai koliko ga voli i pohvali ga!(prepodobniIvanKlimaks,Pouka21)

  La258.Pisanoje,naime:Lajeodlukavog.Iopet:[vrag]jelaaciotaclai(Iv8,44).Eto,avaosenazivaocemlai,aBogjeistina.SamOngovori:jasamput,istinaiivot(Iv14,6).Viditeli,dakle,odkogaseodvajamo ikomeseputem laiprikljuujemo?Oitojedase[pribliavamo]zlome.Itako,akoelimodaseuistinuspasimo,svomsilomisvakomusrdnoutrebamoljubitiistinuiuvatiseodsvake lai. Inae, ona e nas odvojiti od istine i ivota. Postoje tri razliite lai. Postoji laljivac umislima, postoji laljivac rijeima i postoji onaj koji lae samim ivotom. Lae umislima onaj kojiprimapodozrenja[sumnjeudruge].Onvidinekogdarazgovarasasvojimbratomipoinjesumnjati,govorei: On o meni pria. Ukoliko neko kae rije, on sumnja da je reena radi njegovogogorenja...Nikadanevjerujsvojimsumnjama,jerkrivoravnaloionotojepravoinikrivim.Sumnjesulaitetnesu.Rijeju,pak,laeonajkoji,ulijenivisedaustanenabdijenje,nekae:Oprostimi,jersambio lijenustati",ve:Imaosamvruicu,nesvjesticu, inisambioumogunostidaustanem.Biosamslab.Igovoriondesetlanihrijeiumjestodauinipoklon[pokajese]ismirise.Iakoganetko ukori za tu stvar, on nastavlja dvosmislenim rijeima i da ih podeava, [ samo ] da ne bipretrpioprijekor.Laesvojimivotomonajkojise,buduidajerazvratnik,pretvaradajeuzdrljiv,ilikoji,buduida jekoristoljubiv,govoriomilostinji ihvalisuosjeajnost, ilikojise,buduida jeohol,diviponiznosti.Inediviseontobihtiopohvalitivrlinu.(prepodobniAbbaDorotej,Pouke,9)

  Oholost259.uvajrijeisvojeodsamohvalisanjaipomislioduobraenosti,datenebiBogostavioidanebiuinio suprotno. Jer, dobro ovjek ne ini sam, nego uz pomo Svevideeg Boga. (prepodobniMarkoAsketa,Oonimakojimisledaseopravdajudjelima,188)

  28

 • Prigovaranje260.Gospodintrpisvakunemoljudsku,alinetrpiovjekakojiuvijekprigovaraineostavljatakvogovjekabezurazumljenja.(prepodobniIzakSirijski,Rijei,85)261.Akotesnaenevolja,pomisli:Gospodinvidimojesrce,iakoMubudeugodno,bitedobroimeni idrugima. Tako e tiuduiuvijek vladatimir.A akonetkoprigovara: Ne treba tako,nijedobroto jeovako,nikadanee imatimiraudui,pamase imnogomolio ipostio.(prepodobniSiluanAtonski,Djela,IV,1)

  Gnjev262.Jedanmonah jeiviousamostanu istalnosegnjevio[nanekogodbrae iliodposjetitelja].Odluioje:otiiuodavdeuusamljenomjestoipotoneuimatiodnosniskim,ostavitmestrastgnjeva.Napustivisamostan,nastaniosesamupustinji.Jednogdanauzevisudsavodomstaviogajenazemlju.Sudsetogtrenutkaprevrnuo;uzeviga,uzeojevoduidrugiput,aliseopetprevrnuo.Zatimsesudnapunjenitreiputponovnoprevrnuo.Monahje,naljutivise,uzeoposuduirazbioje.Doavisebi,shvatio jedamuserugaavao irekao:eto,otiaosamupustinju ipobijeensam!Vratit useusamostan: jersvudasupotrebni trpljenje ipomoBoja! .Zatimsevratioseusvojsamostan.(Drevnipaterik,7,38)263.AbbaAgatonjerekao:gnjevanovjekmakarimrtvoguskrisio,neebitiugodanBogu.(Drevnipaterik,10,15)264. Gnjevan si? Budi gnjevan prema svojim grijesima, tuci svoju duu, biuj svoju savjest, budistrogisudac istranikrvniksvojihvlastitihgrijeha etokoristiodgnjeva,zbog toga jeBog istaviognjevunas.(Sv.IvanZlatousti,GovornaPoslanicuEfeanima,2)

  Bludnapohota265. Prodrljivost jemajkabludnepohotljivosti, a slobodnodruenje sa enama raspaljujeoganjpohotneslasti...Zavrijemebludneborbekanjavajpomislioskudnouhranekakobimislileogladi,aneobluduinemojprihvaatipozivnagozbu.(prepodobniNilSinajski48,Oosamduhovazla)266.Nedozvoljavajoimada lutajutamo iovamo, inezagledajseutuu ljepotudateuzpomotvojihoijunebioboriotvojprotivnik[vrag].(prepodobniEfremSirijski)267.Jedanmonah seborio sbludnom strau i,ustavinou,doaoStarcu i ispovjediomu svojemislikoje sugapoticalenablud.Staracga je smirio ibratse, stekavikorist,vratiou svoju eliju.Meutim,ponovoje imao istuborbu iopetjepoaoStarcu.Takojeinionekolikoputa.Staracganije prekoravao, vemu je govorio: ne predaj se, ve bolje dolazi kodmene kada te uznemiravademon i razotkrij ga, otkrivajui svojemisli. Na taj nain on e otii. Jer nita tako ne ogoravademonabludakaootkrivanjenjegovihdjela[uispovijestipredduhovnikom]initagatakoneradujekaoskrivanjepomislikojeonubacuje.NatajnainjebratStarcudolaziojedanaestputa,otkrivajuisvojepomisliiiskuenjebrataseprekinulo.(Drevnipaterik,5,16)268. Pohota je eljanakon elje, eljaprostrta izvangranicaprirodne elje, strasna,bez kontrole

  48Monahiteolog,4.st.

  29

 • zakona i umjerenosti. Pohote su razliite kao i grijesi... Pohota se obino ne pribliava dui kaonaoruanineprijatelj,vekaodrug iliugodnisluga.Onapredstavljanekozadovoljstvo iliumiljenodobro. Meutim, to je samo zamka kojom zli lovac pokuava obmanuti i uloviti bijednu duu.Podsjeajsenaovokadabudeiskuavanpohotom.(Sv.FilaretMoskovski,Rijeod5.srpnja,1845.g.)

  VI.OONOMETOJEPOTREBNOPRETRPJETINADUHOVNOMPUTUIskuenja269. Kada eli postaviti poetak dobrom djelu, pripremi se prvo za iskuenja koja e doi i nesumnjajuistinu[onogatoiniradiBoga].(prepodobniIzakSirijski,Rijei,57)270.Nitkonemoeosjetitisvojunemoakomunebudepriputenomakarmaloiskuenjeonimtoumarailiduuilitijelo.Tada,usporedivisvojunemosBojompomoi[ovjek]espoznatinjenuveliinu. ovjek koji je spoznaodamu jepotrebnapomoBojamnogo semoli.U kojojmjeri ihumnoava,utojmjeriseismiruje[njegovo]srce.(prepodobniIzakSirijski,Rijei,61)271.Nemaovjekakojinijetugovaozavrijemeuenja;inemaovjekakomesenebiinilogorkimvrijeme kada je ispijao otrov iskuenja.Bez njih nijemogue zadobiti snanu volju...Mnogo putaosjeajuiBojupomouiskuenjima,ovjekzadobivaivrstuvjeru.(prepodobniIzakSirijski,37)272.Beziskuenja...nijemoguenauitisemudrostiDuha,nemamogunostidaseBoanskaljubavutvrdi u tvojoj dui. Prije iskuenja ovjek semoli Bogu kao tuinac. Kada ulazi u iskuenja zbogljubavipremaBogu inepredaje imse, tadastajepredBogakao iskrendrug jer je, radi ispunjenjavoljeBoje,vodioborbusaneprijateljemBojimipobijedioga.(prepodobniIzakSirijski,Slova,5)273.Iskuenje izbjegavaj trpljenjem imolitvom.Tko sebeznjihboriprotiv iskuenja, samo egaukrijepiti.(prepodobniMarkoAsketa,Oonimakojimisledaseopravdajudjelima,106)274.Kadatidoeneoekivano iskuenje,nemojkrivitionogakrozkoga jedolo,negotrainjegovuzrok[usebi],teenairjeenje.(prepodobniMaksimIspovjednik,Glaveoljubavi,2,42)275.Navaleiskuenjanajednenailazeradiuklanjanjaveuinjenihgrijeha,nadrugeradiprekidaonihkojijotraju,ananekeradiometanjaonihkojibisetekuinili.Uostalom,postojeiiskuenjakojasepoputajuradi ispitivanja[vjere ivrline],kaokodJoba.(prepodobniMaksimIspovjednik,Glaveoljubavi,2,45)276.Iskuenjasealjudabiseotkrileskrivenestrasti imogue jesnjimaboritisedabisenatajnain izlijeiladua. Iskuenjasu takoerznakmilostiBojezatopredajsebespovjerenjemurukeBoje imolipomoodNjegadabi teukrijepiou tvojojborbi.Bog znakoliko svatkoodnasmoeizdratiidoputaiskuenjapomjerinaihsnaga.PamtitedanakoniskuenjaslijediduhovnaradostidaGospodinpazinaonekojitrpe iskuenja istradanjaradiNjegove ljubavi. (Sv.NektarijeEginski,Putksrei,4)

  alost277.Dijeteplaekadagamajkakupa,amalovjerniprigovaraBogukadasenaeunesreikojaistiduukaovodalice.(prepodobniimunDajbabski,Izreke,89)278.AkoelitesluitiBogu,pripremitesvojasrcanezahranu,pie,miribezbrinost,vezatrpljenje

  30

 • dabistepretrpjelisvako iskuenje,bijedu itugu.Pripremitesezatekoe,post,duhovnepodvige imnogealostijerkrozmnogenevoljeuiukraljevstvoBoje(Dj14,22);Carstvonebeskosnaporomseosvaja,iasketigazadobivaju.(prepodobniSergijeRadonjeki49,ivot,10)279.Nemogue jepribliitiseBogubeznevolje,beznjeseni ljudskapravednostnemoeouvatinepromijenjena...Akoelivrlinu,predajsebesvakojalosti,jeralostraaponiznost.Tkobezalostiprebivausvojojvrliniotvorenasumuvrataoholosti.(prepodobniIzakSirijski,Slova,34)280.Grijehjebolestkojaseusadiuovjekovuprirodu.Grenidojamiporonanasladaostavljajuudui i tijelu trag koji postaje dublji prilikom ponavljanja grenih djela i koji stvara naklonost kagrenompostupku iodreenu udnju zagrijehom.Zatokao toponekad tjelesni lijenik spaljuje iodvajanoem ranu koja jeprodrla i zarazila tijelo, tako i Lijenikdua i tijelaupotrebljavaoruenevolja da bi istrgnuo iz nas korijen i obrisao tragove grijeha i ognjem stradanja spaljuje zarazunaklonostikagrenimnasladama.(Sv.FilaretMoskovski,Rijenadan5.srpnja1848.g.)281.AbbaOrjegovorio:Kakvagodtenevoljasusrela,neoptuujzanjunikogaosimsebeigovori:ovomisedogodilozbogmojihgrijeha.(Sv.IgnacijeBrjananinov,Otanik)282.''RazumijevajuiiscjeliteljnodjelovanjeBoanskihsudova,blagorazuman[ovjek]szahvalnoupodnosi svenevoljekojega snalaze, smatrajuidanjihovuzroknijenitadrugodonjegovigrijesi.Nerazuman,pak, [ovjek]nepoznajepremudripromisaoBoji.Grijeei ibivajuikanjavan,on iliBogailidrugeljudesmatrauzrokomsvojihnevolja.''(prepodobniMaksimIspovjednik,Glaveoljubavi2,46)283.Kadaunamanebibilostrastvenostinipremanovcu,nipremaispraznojslavi,kadasenebismobojalinismrti,nisiromatva,nebismoznalizaneprijateljstvaimrnju,nebismostradaliniodsvojihniodtuihalosti.(Sv.IvanZlatousti,Propovijedupuenaonimakojisuuneprijateljstvu,3,19)284.Vieod svakemolitve i rtvepredGospodinom sudragocjene alosti zaNjega i radiNjega.(prepodobniIzakSirijski,Slova,58)285.BogjenaAbrahamaposlaoiskuenja,tj.,oalostiogaradinjegovekoristiidabimudaopovodzasavrenuvjeru,anedabisaznaokakavje.Ongajevepoznavao,kaotoznaisveostalestvari,joprijenjihovogpostanka.(prepodobniMarkoAsketa,Oonimakojimisledaseopravdajudjelima,203)286. Kada odvano i bez aljenja trpimo alosti koje su nam poslane, onda makar i malo,sudjelujemouKristovimstradanjima.(prepodobniMakarijeOptinski,Pisma,473)287. Nema tuge koja se kod pravednih ne bi pretvorila u radost, kao to ni kod grenika nemaradostikojasenebiobratilautugu.(Sv.DimitrijeRostovski)288.Poniznostizlopaenjaoslobaajuovjekaodsvakoggrijeha:jednoodsijecaduevne,adrugotjelesnestrasti.(prepodobniMaksimIspovjednik,Glaveoljubavi,1,76)289.Stradamo,jernismoponizni.Stradamo,jernevolimoblinje.Zbog ljubavipremabrai,dolaziljubavBoja.Ljudiseneueponiznosti izbogsvojeoholostinemoguprimitimilostDuhaSvetoga.Zbogtogastradacijelisvijet.(prepodobniSiluanAtonski,Djela,XVI.4,6)290.SvatkotkoljubiBogauvrijemenevoljaiiskuenjapokazujesekaotrpeljivinepokolebljiv;tkoih

  49Ruskimonah,XIV.st.

  31

 • vrsto izdri,postaje [duhovno ] jak iposluanBogu, jer tko stanenaput sljedovanjavoljeBojepobijedio je svojuprirodnu slabost. Iobrnuto, ovjek kojinije svjestan svojenemoi jeohol inijesklonpodinitisevoljiGospodnjoj;tko jojsenepodini,veseuzdasamousvojesnagenedobivasilu ipomoodBoga.Neojaaviduhom,nemoenipostati trpeljiv.ovjekkojine izdribijede ialostinemavjeru,atkonemavjeruneljubiBoga".(prepodobniAleksejSenakski,Oalostima)291.Kakvogodteogorenjezadesilo,kakvagodtiseneprijatnostdogodila,reci:Pretrpjetuovoradi IsusaKristaibit e ti lake. Jer ime IsusaKrista jemono.Uznjega sveneugodnostiutihnu,demoninestanu.Utihnut e i tvojamuka,nestat e i tvojamalodunost. (prepodobniAmbrozijeOptinski)

  Kakodasespasimo?292.[Pravoslavnikranisuduni ]nepokolebljivoprebivatiuPravoslavlju,uvati jednomislenostjedni s drugima i nelicemjernu ljubav, uvati istou due i tijela, uvati se zlih i neistih elja, sumjerenou uzimati hranu i pie i vie od svega ukraavati se poniznou, ne ostavljatigostoljubivost, uklanjati se od sporova i ni za to smatrati poasti i slavu zemaljskog ivota, veumjestotogaoekivatiplauodBoganasladunebeskimdobrima.(prepodobniSergijeRadonjeki,ivot,32)293.Akoelidostii spasenje upoznaj i srcemprihvati sveono emuui svetaCrkva iprimajuiBoansku silu kroz Tajne (sakramente) Crkve, idi putem Kristovih zapovijedi, pod rukovodstvomzakonitihpastiraibezsumnjeedostiiCarstvoBojeispasitise.Svetojesutinskineophodnoudjeluspasenja,neophodnosvezajednoizasve.ovjekukojisamojednoodovoganeprihvaailinedoputanemaspasenja.(Sv.TeofanZatvornik,Petpoukaoputukspasenju,3)294.Jedanmonah