Click here to load reader

305 Autoriõigus ja 305... 2018/08/15  · CIDOC presentation ©CIDOC 2009 Digiteerimine AutÕSs • Digiteerimise mõiste ja sisu põhineb kultuuriministri 13.02.2004. a käskkirjaga

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 305 Autoriõigus ja 305... 2018/08/15  · CIDOC presentation ©CIDOC 2009...

<Title of presentation>kasutati ICOM-CIDOC suvekoolis
seaduses ettenähtud vabakasutuse
CIDOC presentation © CIDOC 2009
vastutajatele
intellektuaalse omandi liike
erinevalt kaitstud
avaldatud teoste puhul USAs
– visandid, käsikirjad
• Avalikustamine
• Täiendamine
• Autori varalised õigused kontrollivad teose
kasutamist
– satiir, tsiteerimine
– varasema loomingu edasiarendus
• Kaasnevad õigused
• AÕ kriminaliseerimine
• ELis pikendatud esitajate ja
CIDOC presentation © CIDOC 2009
kasutamisega.
uut koopiat!
kultuuriministri 13.02.2004. a käskkirjaga nr 31
kinnitatud riiklikul strateegial ”Eesti
kultuuripärandi digitaalse säilitamise riiklik
endas koopiate tegemist säilitamise
eesmärgil. Autoriõigusega kaitstavate teoste
digitaalsete koopiate internetis kättesaadavaks
§ 13 lg 1 p 91).
CIDOC presentation © CIDOC 2009
– Neis sisalduvad teosed
• Avaliku mäluasutuse kogus
CIDOC presentation © CIDOC 2009
• Palju õigusi omavaid isikuid – Igaüks omab õigusi oma osa suhtes
• Osaline nõusolek – Kasutamine orbteosega võrdsetel tingimustel
• Pole kunagi avaldatud ega edastatud – Üldiselt sarnased põhimõtted
– Kuid nõutud on õiguste omaja nõusolek
CIDOC presentation © CIDOC 2009
– autori tööandja või riik
• Ühise autorsusega – kõik autorid ühiselt
• Kollektiivne teos – kelle juhtimisel loodi ja kelle nimel avaldati
CIDOC presentation © CIDOC 2009
• Heli- ja filmisalvestuse tootja – teose või selle esitamise salvestamine
• Televisiooni- ja raadioteenuse osutaja – õigused saate osas
CIDOC presentation © CIDOC 2009
omajaid.
material in any medium or format
• Adapt — remix, transform, and build upon
the material
freedoms as long as you follow the license
terms.
vastuvõtust
visuaalne lahendus õppejõu esitatud
avamisest Vana Anatoomiku ees
CIDOC presentation © CIDOC 2009
• Omandiõigus ≠ autoriõigus
– Orbteos
• Kogude tutvustamine (kasutamine) – Motiveeritud maht
• Üldsusele kättesaadavaks tegemine – Orbteos hariduslikul ja kultuurilisel eesmärgil
CIDOC presentation © CIDOC 2009
teostega ega autoriõigusega kaasnevate
CIDOC presentation © CIDOC 2009
• Autoriõigusega kaasnevad õigused
Üleandja kinnitab, et ta omab õigusi, mille
kasutamiseks ta litsentsiga loa annab.
CIDOC presentation © CIDOC 2009
autoriõigusega kaasnevaid õigusi.
• Kes omab õigusi?
• Fail:
tlm_fn10310_126.jpg
CIDOC presentation © CIDOC 2009
kaitstavaid elemente
• Lugege väga täpselt

Search related