29
היערכות לקראת תום שנת המס3102 ותחילת שנת המס3102

3102 סמה תנש תליחתו 3102 סמה תנש םות תארקל תוכרעיהfiles.webydo.com/123142/היערכות לקראת תום...3102 סמ תנש תליחת ¥ 3102 סמ

  • Upload
    others

  • View
    25

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 3102 סמה תנש תליחתו 3102 סמה תנש םות תארקל תוכרעיהfiles.webydo.com/123142/היערכות לקראת תום...3102 סמ תנש תליחת ¥ 3102 סמ

3102ותחילת שנת המס 3102היערכות לקראת תום שנת המס

Page 2: 3102 סמה תנש תליחתו 3102 סמה תנש םות תארקל תוכרעיהfiles.webydo.com/123142/היערכות לקראת תום...3102 סמ תנש תליחת ¥ 3102 סמ

3102ותחילת שנת המס 3102היערכות לתום שנת המס

2

2102רעננה, דצמבר

לקוחותיי הנכבדים,

לנושא המס יש השפעה מהותית על התוצאות העסקיות ולעיתים גם על ההחלטות

חלק משגרת חבות המס, הינם האסטרטגיות בעסק. עמידה בחוקי המס ואופטימיזציה של

סויי הניתן במשרדי.יוהמנאי הטיפול החשבו

להיערך נכון לשנה ,לקוחותיילכם, וכחלק ממחויבותי לסייע 2102לקראת תום שנת המס

המאתגרת הניצבת בפנינו, ריכזתי עבורכם נושאים וסוגיות הקשורים לתכנון המס ולחובות

המוטלות על הנישום בתום שנת המס.

לשנים התקציב יעדי להשגת חקיקה תיקוני) לאומיים עדיפויות סדרי לשינוי החוק בעקבות

, ואולם נכון לכתיבת שורות אלו, הוחלט ולחברה ליחיד המס שיעורי הועלו( 2102 ו 2102

שלא להעלות את שיעורי המס על היחיד.

להתייחס יש והוצאות הכנסות הקדמת או לדחיית מס לתכנון השיקולים במסגרת לפיכך

:הבאות לנקודות

(בלבד חברות בהנחה שמדובר בעליית שיעור מס) מסה בשיעורי עלייה .0 2% בשיעור יסף מס תשלום המחייב לסף תביא שנה בסוף ההכנסות הגדלת האם .2 השוטף הדיווח תדירות, ספרים ניהול דרישות על העסקי במחזור גידול ישפיע כיצד .2

.וכדומה בבנק עלות, מ"למע מקוון דיווח, ה"למ מקדמות הגדלת, המס לרשויות גביה ולישיק .2

בכל מקרה, יש להתעדכן בשינויי חקיקה ולהתייעץ לפני קבלת החלטה.

אני עומדת לרשותכם למידע נוסף והתייעצויות נוספות.

סיגל וידנפלד, רו"ח

10-6607272טלפון:

cpa.com-sigal@swr דוא"ל:

cpa.com-www.swrאתר:

Page 3: 3102 סמה תנש תליחתו 3102 סמה תנש םות תארקל תוכרעיהfiles.webydo.com/123142/היערכות לקראת תום...3102 סמ תנש תליחת ¥ 3102 סמ

3102ותחילת שנת המס 3102היערכות לתום שנת המס

2

תוכן

עמוד נושא

2 המס שנת בתום הנישום על המוטלות חובות .א

2 חברות -סוגיות מס לתום שנה .ב

2 מצטבר בסיס או מזומן בסיס .0

5 הכנסות .2 בסיס" על המותרים וזיכויים ניכויים, הוצאות .2

"מזומן 5

7 שליטה בעלי .2 7 מס תשלומי .5

7 המס בשיעורי שינוי .7

חברות" מיסוי לגבי אפשריים חקיקה שינויי .6 פרטיות החזקה חברותו "ארנק

6

שיקולים בהתאגדות כחברה לעומת פעילות .8 כיחיד

8

9 היחיד מיסוי – שנה לתום מס סוגיות .ג

0 הכנסות .0 בסיס" על המותרים וזיכויים ניכויים, הוצאות .2

"מזומן 0

0 קיזוז הפסדים שוטפים מניירות ערך .2

0 יחיד י"ע צבהלק הפקדות בגין ניכוי .2

01 חיים לביטוח תשלומים בגין זיכוי .5

00 השתלמות לקרן עצמאי הפקדות בגין ניכוי .7 00 ל"ובחו בישראל למגורים דירה משכר הכנסות .6

02 מאוחד או נפרד חישוב .8

מיגיעה הכנסה בגין ליחיד המס מדרגות .ד 3102 המס בשנת אישית

02

02 זיכוינקודות .ה

מיני רפורמה –לפקודת מ"ה 091תיקון .ו במיסוי פנסיוני

01

לאומיים עדיפויות סדרי לשינוי עיקרי החוק .ז לשנים התקציב יעדי חקיקה להשגת )תיקוני

3102-ג"התשע, (3102 -ו 3102

32

Page 4: 3102 סמה תנש תליחתו 3102 סמה תנש םות תארקל תוכרעיהfiles.webydo.com/123142/היערכות לקראת תום...3102 סמ תנש תליחת ¥ 3102 סמ

3102ותחילת שנת המס 3102היערכות לתום שנת המס

2

חובות המוטלות על הנישום בתום שנת המס .א

עבור כל רכב 20.02.2102יש לרשום קריאת מונה הק"מ ביום – אחזקת רכב .0

שבשימוש העסק ולהעביר את הקריאה למשרדי.

קיים י המלאי תרשימ לערוך ניהול ספרים הוראות לפי החייב נישום - ספירת המלאי .2

השייכים הטובין לרבות, ברשותו או שבבעלותו הטובין כל של המאזן ליום ספירת מלאי

לקיים ספירת מלאי ניתן. 20.02 -התאריך המומלץ לקיום ספירת המלאי הוא ב .לאחרים

לקביעת הדרוש התיאום את מכן לאחר ולערוך אחריו או המאזן יום לפני ימים חודש תוך

מעשרה יותר המצאי מפקד את לערוך הרוצה שנישום ובלבד, המאזן םליו המלאי ערך

המלאי רשימת .השומה לפקיד מראש בכתב כך על יודיע אחריו או המאזן יום לפני ימים

שבבעלות המלאי חישוב לצורך היחידה ערך ואת הכמויות את, היתר בין, תכלול

שמות בציון וזאת, יםלאחר השייכים הנישום של שברשותו הטובין את וכן, הנישום

.ומעניהם הבעלים

)או בסמוך לו, תוך שיחזור תנועות( יש לספור 20.02ביום – ספירת קופה וקופה קטנה .2

קופה וקופה קטנה ולהעביר למשרדי את דוח הספירה

התאמת המחזור שדווח לצרכי תשלום מקדמות והשלמת ההפרשים בדוח דצמבר .2

מע"מהתאמת המחזור ודיווח כנ"ל לצרכי .5

באם חלו שינויים 2102בדיקת סוג פנקסי חשבונות שיש לנהל מתחילת שנת המס .7

בפעילות העסק )מחזור, מספר עובדים( ובדיקה האם יש חובת ניכוי מס במקור

יש חבות בדיווח מקוון למע"מ על ידי 3102נא לשים לב, שהחל משנת מספקים.

₪. 0,011,111עוסק שמחזור עסקאותיו השנתי מעל

חברות –סוגיות מס לתום שנה .ב

בסיס מזומן או בסיס מצטבר .0

מותנה מזומן בסיס על דיווח כיהוציאה רשות המיסים הוראת ביצוע 2102ביולי

יחד, ( ב"וכיוצ מלאי ללא, שירותים חברות) קודמים בחוזרים שנקבעו בקריטריונים

דוחותיה את החברה ערכה מקובלים נאותוחשב כללי פי על כאשר זאת עם

הדיווח בסיס את לשנות המיסים רשות תאפשר לא מצטבר בסיס על הכספיים

ככל אלא, בלבד למס ההתאמה דוח במסגרת מזומן לבסיס הכנסה מס לצרכי

פי שעל, היא הביצוע הוראת של משמעותה. המס בדיני מפורשת הוראה שקיימת

המס לשנת חותמדו החל יותר להגיש יוכלו חברות לא, המסים רשות של עמדתה

צריך חברה של חשבונאי כספי דוח ככלל )שהרי, מזומן בסיס לפי מס דוחות 2102

שינוי גישה זה של רשות המיסים, עומד לכאורה .(מצטבר בסיס על מוגש להיות

בסתירה להקלות האחרונות בחוק מע"מ.

Page 5: 3102 סמה תנש תליחתו 3102 סמה תנש םות תארקל תוכרעיהfiles.webydo.com/123142/היערכות לקראת תום...3102 סמ תנש תליחת ¥ 3102 סמ

3102ותחילת שנת המס 3102היערכות לתום שנת המס

5

)המשך( חברות –סוגיות מס לתום שנה

)המשך( מצטבר בסיס או מזומן בסיס

עוסק ידי על שניתן בשירות כי נקבע בו, מ"מע לחוק 20 תיקון פורסם 2100 ביוני

הכנסה מס להוראות א"י תוספת לפי חשבונות פנקסי לנהל החובה עליו חלה אשר

( מ"מע כולל) שלו העסקאות ושמחזור, 0062 -ג"התשל(, חשבונות פנקסי ניהול)

הסכום ועל התמורה קבלת עם במס החיוב יחול, בשנה ח"ש מיליון 05-מ נמוך

.מזומן בסיס לפי -קרי, שהתקבל

שעה הוראת במסגרת מ, הקובע"מע לחוק 22 תיקון פורסם 2102 באפריל 0-ב

לקמעונאים שמחזור עסקאותיהם לא גם מאפשרת אשר, נוספת הקלה 2102לשנת

וליצרנים קטנים עם מחזור עסקי כאמור ושבעסקם לא ₪ 0,051,111עולה על

.20.02.2102עד הוארכההוראת השעה עובדים. 7-קים יותר ממועס

:יש להכין לתום שנה את הפרוטים הבאים

o בסיס על הכנסתם על המדווחים מקצועות לבעלי - וזכאים חייבים רשימת

אשר 2102 בדצמבר 20 ליום חייבים לקוחות של רשימה לערוך יש מצטבר

אשר זכאים ספקים של שימהור, 2102 המס בשנת רק מס חשבונית להם תוצא

.2102 מס בשנת רק מס חשבונית יוציאו

o ליום הסתיימו טרם אשר בביצוע עבודות של רשימה לערוך יש - בביצוע עבודות

וטרם שבוצע עבודה של חלק ואותו הגמר אחוז פרוט תוך, 2102 בדצמבר 20

.בגינו חשבונית הוצאה

o מומלץ, בגבייתו קשיים צופיםש חוב של מקרה בכל - ואבודים מסופקים חובות

או שהנחה כך, המס שנת תום עד החוב גובה על פשרה הסדר לגבש לנסות

אפשרות ואין במידה. זו בשנה עוד מההכנסות ויופחתו יירשמו שיסוכמו זיכוי

לאפשר מנת על המס שנת תום לפני גביה בהליכי לפתוח מומלץ, להסדר להגיע

. זו שנהב האבודים בחובות מס לצורכי הכרה

הכנסות .2

)כנראה רק מס חברות(, נרצה 2102לכאורה, לאור העלייה הצפויה בשיעור המס בשנת

להקדים הכנסות, אולם יש לשקול גם שיקולים נוספים, כמו הוראות ניהול ספרים, תזרים

מזומנים ועוד.

)עיתוי ביצוע עסקאות )לפני או אחרי תאריך המאזן

ת מראשקביעת מועד תקבול דמי שכירו

כאשר קיימים הפסדים עסקיים שוטפים יש לשקול גם הקדמת הכנסות שאינן מעסק

)דמי שכירות מראש, משיכת פיצויים מקופ"ג( לשם קיזוזם מההפסד השוטף.

שיעור הריבית 2102חיוב יתרות חובה של בעלי שליטה בריבית רעיונית. בשנת

לשנה )נומינלי בלבד(. 5.26%הוא

ם וזיכויים המותרים על "בסיס מזומן"הוצאות, ניכויי .2

השלמת תשלומים בשל הוצאות נלוות לשכר )קופ"ג, קרן השתלמות, ביטוח

מנהלים(

באישור –השלמת תשלומים בשל פיצויי פרישה לשנה השוטפת בגין תוספות שכר

מס הכנסה.

הקדמת תשלומים כגון ספרות מקצועית, השתלמויות, צרכי משרד, תיקונים

אשר יש כוונה להוציאם. ואחזקה,

Page 6: 3102 סמה תנש תליחתו 3102 סמה תנש םות תארקל תוכרעיהfiles.webydo.com/123142/היערכות לקראת תום...3102 סמ תנש תליחת ¥ 3102 סמ

3102ותחילת שנת המס 3102היערכות לתום שנת המס

7

ניכוי מיוחד לרכישת קופות רושמות

)המשך( חברות –סוגיות מס לתום שנה

)המשך( "מזומן בסיס" על המותרים וזיכויים ניכויים, הוצאות

סיום הטיפול בחובות מסופקים ותביעות כספיות שנויות במחלוקת עד תום שנת

פין, להשאיר את הטיפול בכך ס, לשם התרתם בניכוי בשנה השוטפת )לחילוהמ

לשנה הבאה, בשל העלייה בשיעור מס החברות(.

לחברות המשקיעות במחקר ופיתוח מומלץ לפנות למדען הראשי לצורך קבלת

אישור שהוצאות המחקר והפיתוח עומדות בתנאים שיאפשרו הכרה בהוצאות הנ"ל

כהוצאות בשנה השוטפת.

עור מס חברות בכפוף לתקרות(תרומות למוסדות מוכרים )זיכוי ממס בשי

בעלי שליטה .2

.הפקדות לקופ"ג לקצבה, פיצויים ולקרן השתלמות עבור בעלי שליטה

לפקודת מ"ה שלמעשה מגדיל את תקרות ההפקדה 001עבר תיקון 2102בשנת

לקצבה בגין בעל שליטה ביחס לשנים קודמות. לגבי הפקדה לקצבה התקרה כמו

לגבי הפקדה ₪( 25,202הכנסה חודשית של - 2102לכל שכיר בחברה )בשנת

לשנה. לגבי קרן השתלמות ₪ 02,021לפיצויים בקופ"ג לקצבה תקרת הוצאה של

עובד, תקרת שכר 0.5% -מעביד ו 2.5%נותרה התקרה משנים קודמות )עד

-מעביד ו 6.5%לשנה(. עם זאת, ניתן להפקיד ₪ 088,522לחודש או ₪ 05,602

אמנם לא יוכר לחברה 2.5% -ל 6.5%, וההפרש בין העובד מהתקרה 2.5%

כהוצאה, אך לא יהווה הכנסה אצל בעל השליטה, ובעת המשיכה מקרן ההשתלמות

כאשר תהיה נזילה הקרן הנ"ל והרווחים בגינה יהיו פטורים.

ריבית שנתית 2102)ט( על יתרות חובה. בשנת 2חיוב בעלי שליטה בריבית

5.26%

עם זאת, יש לזכור ל בעל השליטה על ידי חלוקת דיבידנדסגירת יתרות חובה ש .

בשנה חייבת בתשלום מס נוסף בשיעור ₪ 800,571שהכנסה אצל היחיד מעל

2%.

ניתן לקזז הכנסות מדיבידנד אצל בעל שליטה מהפסדיו לא 0.0.2102-החל מ

השוטפים בשוק ההון.

רשי הצמדה מוכרות הוצאות הפ –זקיפה של הפרשי הצמדה בגין הלוואות בעלים

לחברה ופטורות ממס בידי בעל השליטה.

תשלומי מס .5

השלמת מקדמות בשל הוצאות עודפות ע"ח השנה השוטפת

ללא חיוב בהפרשי הצמדה וריבית או עד 20.0.2102תשלום יתרת חוב המס עד

תוך תשלום מחצית הפרשי ההצמדה והריבית, או עד תום מרץ 2102תום פברואר

מהפרשי ההצמדה והריבית. 65%לום תוך תש 2102

שינוי בשיעורי המס .7

27.5% 2102. שיעור מס החברות הצפוי לשנת 25% 2102בשנת –מס חברות.

)נכון לכתיבת שורות אלו, הורה שר האוצר לבטל את –מס הכנסה )מיסוי היחיד

העלאת מס ההכנסה הצפויה. לפיכך שיעורי מס ההכנסה ליחידים ישארו כפי שהם

.2102בשנת

Page 7: 3102 סמה תנש תליחתו 3102 סמה תנש םות תארקל תוכרעיהfiles.webydo.com/123142/היערכות לקראת תום...3102 סמ תנש תליחת ¥ 3102 סמ

3102ותחילת שנת המס 3102היערכות לתום שנת המס

6

)המשך( חברות –סוגיות מס לתום שנה

חברות החזקה פרטיות ו אפשריים לגבי מיסוי "חברות ארנק"שינויי חקיקה .6

המלצות". ארנק חברות" לנושא הצוות המלצות פורסמו 2102 באוקטובר 28 ביום

נושאי תחבר -עליהן הבעלות ומבנה פעילותן סוג פי על, החברות סוגי לפי ניתנו הצוות

הומלץ עוד .צוברת וחברה יד משלח חברת, פסיבית הכנסה שעיקרה חיץ חברת, משרה

מדובר זה בשלב. חודשים שלושה תוך לחברה הוחזרה שלא בעלים משיכת מיסוי על

.זה בנושא ההתפתחויות אחר לעקוב מומלץ. בלבד בהמלצות

עיקרי ההמלצות:

שמקבלת הכנסה של( היחיד לרמת)" השקפה" תתבצע - חברת נושאי משרה/שכירים

פוטנציאל עם יחידים שהקימו לחברות הכוונה) שכירים חברת/משרה נושאי חברת

המניות בעל נותן אשר האישיים בשירותים שמקורה(, כשכירים גבוה השתכרות

מקבלת החברה עם בקשר מעביד-עובד יחסי מבחני( המהותי בפן) לעניינו שמתקיימים

.השירותים

מהכנסתה מחצית שלפחות מעטים בחברת מניות בעלי שהם יחידים - ץחברת חי

על במס שוטף באופן יתחייבו"(, חיץ חברת: "להלן) פסיבית הכנסה היא המס בשנת

שמקורה לחלוקה הניתנת החיץ חברת מהכנסת 51% לשיעור עד רעיוני דיווידנד

"(.בית נכס" ברתולח משפחתית לחברה מתייחסת אינה זו המלצה) פסיביות בהכנסות

רווחים: "להלן) החברה ממחזור 25% על העולים מס לאחר רווחים - חברה צוברת

מסכום) 0% בשיעור נוסף שנתי במס יחויבו, ליחידים כדיווידנד חולקו לא אשר"( עודפים

שמקורם רווחים ועל חיץ חברות על תחול לא זו המלצה(. המצטברים העודפים הרווחים

ההחרגה כנראה נשכחה זה במקרה) שכירים חברת/משרה שאינו חברת בהכנסות

"(.בית נכס" חברת ולעניין משפחתית חברה לעניין המתבקשת

2מוצע כי משיכת בעלים שלא הוחזרה לחברה תוך – משיכות בעליםהצעה נוספת לגבי

חודשים וכן רכישה של נכס מקרקעין ע"י החברה שמשמש את בעל המניות או קרובו, תחשב

.BTBמשכורת או דיבידנד, לפי העניין. גם הלוואות לז"ק ולז"א וכן הלוואות כ

סמכות לרשות המיסים להורות על חלוקת הרווחים הבלתי – לפקודת מ"ה 77תיקון סעיף

מחולקים לגבי כל החברות במשק, תוך חקיקת הוראה שתעניק חסינות מחלוקה כפויה

מהרווח וכדומה(. 61%)לדוגמא חלוקת

Page 8: 3102 סמה תנש תליחתו 3102 סמה תנש םות תארקל תוכרעיהfiles.webydo.com/123142/היערכות לקראת תום...3102 סמ תנש תליחת ¥ 3102 סמ

3102ותחילת שנת המס 3102היערכות לתום שנת המס

8

)המשך( חברות –גיות מס לתום שנה סו

שיקולים בהתאגדות כחברה לעומת פעילות כיחיד .8

ואין 27.5%יהיה 2102בהנחה ששיעור מס החברות בשנת – לגבי פעילות עסקית .א

שינוי במס הכנסה ליחיד, שיעור המס הכולל )מס חברות ודיבידנד( של בעל מניות

מס שולי של יחיד. 28%לעומת 28.5%מהותי )ללא ביטוח לאומי על היחיד( יהיה

תחויב במס נוסף בשיעור ₪, 800,571הכנסה חייבת של בעל המניות העולה על

. כאמור, החישוב לא כולל ביטוח לאומי ולא כולל אופטימיזציה של 2%

שכר/דיבידנד.

יש עדיפות לפעילות כיחיד משום שברמת החברה רווח – לגבי הכנסות מרווח הון .ב

-לפי שיעור מס חברות ועל הרווח הנקי המחולק כדיבידנד יש חיוב בההון ממוסה

25%( לעומת 2%)ללא מס יסף 28.55%מס אצל בעל מניות מהותי, כלומר 21%

במכירת מניות בידי בעל מניות מהותי(. 21%אצל היחיד )או

יש להתעדכן לגבי התקדמות הצעת החוק לגבי "חברות ארנק"

Page 9: 3102 סמה תנש תליחתו 3102 סמה תנש םות תארקל תוכרעיהfiles.webydo.com/123142/היערכות לקראת תום...3102 סמ תנש תליחת ¥ 3102 סמ

3102ותחילת שנת המס 3102היערכות לתום שנת המס

0

מיסוי היחיד –שנה סוגיות מס לתום .ג

הכנסות .0

(20.02.2102עיתוי ביצוע עסקאות )לפני או אחרי

הפרשי הצמדה פטורים על הלוואה שנתן בעל שליטה לחברה שבשליטתו, וכן אצל

( לפקודת מ"ה.02)0יחיד שנתן הלוואה לחברה בכפוף לתנאים בסעיף

היחיד תעלה ההכנסה הכוללת של 2102הקדמת קבלת דיבידנד, אם צפוי שבשנת

(2%)עליה יחול מס נוסף בשיעור ₪ 800,571על

הוצאות, ניכויים וזיכויים המותרים על "בסיס מזומן" .2

השלמת תשלומים בשל הוצאות נלוות לשכר )קופ"ג, קרן השתלמות, ביטוח

מנהלים(

באישור –השלמת תשלומים בשל פיצויי פרישה לשנה השוטפת בגין תוספות שכר

מס הכנסה.

קדמת תשלומים כגון ספרות מקצועית, השתלמויות, צרכי משרד, תיקונים ה

ואחזקה, אשר יש כוונה להוציאם.

ניכוי מיוחד לרכישת קופות רושמות

.הקדמת תשלום מקדמת ביטוח לאומי בגין דצמבר כך שתשולם לפני תום השנה

מהתשלום עבור ביטוח לאומי. 52%מוכר ניכוי של

ופקים ותביעות כספיות שנויות במחלוקת עד תום שנת סיום הטיפול בחובות מס

המס, לשם התרתם בניכוי בשנה השוטפת.

תרומות למוסדות מוכרים

מניירות ערךשוטפים קיזוז הפסדים .2

יש לזכור שהפסד מניירות ערך מוכר רק אם מומש בפועל

בחברה המחלקת דיבידנד(, ריבית מניות מהותיקיזוז כנגד דיבידנד )לא בעל

אג"חמ

קיזוז כנגד תשואות מהשקעות ממכשירים סולידיים כגון: קרנות נאמנות

כספיות/שקליות פטורות, אג"ח מדינה.

לא ניתן לקזז הפסד מניירות ערך נגד ריבית מפיקדונות בבנק

ניכוי בגין הפקדות לקצבה ע"י יחיד .2

עונים ההטבה מבחינה בין "עמית מוטב" ל"עמית יחיד" או עמיתים אחרים שאינם

להגדרות האחרות.

במשק הממוצע מהשכר 07% מעל המס בשנת לקצבה שהפקיד יחיד –" מוטב עמית"

(ח"ש 07,051 מעל הפקדה 2102 בשנת)

עמית מוטב יזכה לשיעורי ניכוי גדולים יותר מאשר העמיתים האחרים וכן לסכום זיכוי

גדול יותר בשל סכומים שלא הותרו לו כניכוי.

המס משתנות בין יחיד ליחיד, מומלץ להתייעץ באופן אישי.כיוון שהטבות

Page 10: 3102 סמה תנש תליחתו 3102 סמה תנש םות תארקל תוכרעיהfiles.webydo.com/123142/היערכות לקראת תום...3102 סמ תנש תליחת ¥ 3102 סמ

3102ותחילת שנת המס 3102היערכות לתום שנת המס

01

(המשך) מיסוי היחיד –שנה סוגיות מס לתום

קופ"ג לקצבה לעצמאי שהוא "עמית מוטב"

עמית מוטב זכאי לניכוי מס בשני רבדים:

)בניכוי הכנסה מבוטחת כשכיר(₪ 012,211מהכנסה עד 00%

מ"הכנסה נוספת" המוגדרת כמינימום בין 6%

MIN[012,211(; מבוטחת הכנסה בניכוי חייבת הכנסה])

לבין

[MIN (202,811; מבוטחת הכנסה בניכוי חייבת הכנסה כ"סה)

פחות

MAX (012,211;מבוטחת הכנסה])

.2%מההכנסה החייבת ינתן ניכוי נוסף של 02%ובמקרה שההפקדות עולות על

)גם פה נוסחה ₪ 0,002ממקסימום של 25%עמית מוטב זכאי גם לזיכוי ממס בשיעור

מורכבת(

גמל לקופת, זוגו בן או הוא ששילמו, הפקדות בגין מניכוי ליהנות יוכל מוטב עמית

בשנת שגילו, ילדו לטובת ששילם סכומים בגין כן וכמו, המוטב העמית לטובת, לקצבה

.ומעלה שנים 08 המס

"מוטב עמית" שאינו לעצמאי לקצבה ג"קופ

. ח"ש 025,211 של תקרה עד, עבודה הכנסת שאינה מהכנסה 6% בשיעור ממס ניכוי

- עבודה הכנסת או, ח"ש 012,211 לעיל הסכום מן ינכו שכיר גם שהוא עצמאי לעמית

.כנמוך

ניכוי יותר 02% על העולה החלק בשל, מההכנסה 02% על עולים ששולמו הסכומים אם

של מתקרה 00% על מקרה בכל יעלה לא המרבי הניכוי. נוספים 2% עד של נוסף

.נהלש ח"ש 025,211

.לנוסחה בכפוף ₪ 0,002 ממקסימום 25% בשיעור ממס זיכוי

בן של או שלו הפקדות בגין( תנאים בהתקיים) מניכוי ייהנה" מוטב עמית" שאינו עמית

בלבד זוגו

זיכוי בגין תשלומים לביטוח חיים .5

ח חייםמהתשלומים לביטו 25%זיכוי ממס בשיעור

אם הסכומים שולמו לקופ"ג לקצבה 25%זיכוי ממס בשיעור

הזיכויים הנ"ל מוגבלים בתקרה

.אם מדובר בעמית מוטב אפשרויות הזיכוי גדולות יותר

Page 11: 3102 סמה תנש תליחתו 3102 סמה תנש םות תארקל תוכרעיהfiles.webydo.com/123142/היערכות לקראת תום...3102 סמ תנש תליחת ¥ 3102 סמ

3102ותחילת שנת המס 3102היערכות לתום שנת המס

00

)המשך( היחיד מיסוי – שנה לתום מס סוגיות

ניכוי בגין הפקדות עצמאי לקרן השתלמות .7

הכנסה חייבת לפני ניכוי בגין קרן השתלמות יד –"הכנסה קובעת" לצורך קרן השתלמות

מההכנסה 2.5%(. מסכום ההפקדה יופחתו 2102 -)נכון ל₪ 255,111ה של תקר

מההכנסה הקובעת. כלומר שיעור הפקדה מקסימלי 2.5%הקובעת ותקרת הניכוי תהיה

למי שההכנסה הקובעת עבורו ₪ 06,851, סכום ההפקדה המקסימלי לניכוי הוא 6%

.₪( 00,265)וניכוי מרבי של ₪ 255,111היא

משכר דירה למגורים בישראל ובחו"ל הכנסות .6

הכנסות פסיביות מהשכרה למגורים בישראל בידי יחידים נישומות בשלושה .א

מסלולים:

הפטור חל על השכרה של דירת מגורים )דירה בישראל, -מסלול הפטור (0

המיועדת למגורים על פי טיבה, למעט דירה במסגרת עסקו של היחיד( בידי

לחודש )כאשר ההכנסה עולה על התקרה מופעל ₪ 2,081יחיד עד תקרה של

מנגנון בו כל שקל עודף מפחית שקל מהסכום הפטור עד התקרה(. יש לשים

לב, כי עמדת רשות המיסים בנוגע לחישוב מס השבח במכירת הדירה, היא

( 0115/10שיש לנכות את הפחת משווי הרכישה. בפס"ד לילי שמשון )ו"ע

בחישוב השבח, אין להפחית מהעלות מרכיב , נקבע ש2101שפורסם באפריל

פחת שלא נדרש בניכוי לצרכי מס, ועל כן נראה שהוא מחליש מאוד את

עמדתה של רשות המיסים.

בחירה במסלול זה מאפשרת תשלום מס בשיעור - 01%מסלול מס בשיעור (2

על ההכנסה ברוטו ללא זכות לנכות פחת או הוצאת אחרות וללא זכאות 01%

זיכוי או לפטור מההכנסה מדמי שכירות או מהמס החל עליה. לעניין לקיזוז, ל

חישוב מס השבח החל במכירת הדירה, יתווסף לשווי המכירה הסכום המירבי

של הפחת או ההפחתה שניתן היה לנכותו, אילולא האיסור לנכותו במסלול

יום מתום שנת המס, לפיכך, 21זה. תשלום המס במסלול זה יבוצע בתוך

21ובתנאי שהמס ישולם עד 2102לבחור במסלול זה בדיעבד עבור שנת ניתן

מקדמות רגילות 2102)אלא אם שילם היחיד בשנת המס 2102בינואר

למ"ה(.

במסלול זה משולם מס מלא על ההכנסה נטו, לאחר קיזוז – רגילמסלול (2

הוצאות, כנהוג לגבי כל הכנסה אחרת.

לכדי הכנסה מעסק, החיוב במס יהיה אך ורק לפי כאשר ההכנסות מדמי שכירות עולות

.המסלול הרגיל

יחיד שהיו לו הכנסות פסיביות מדמי שכירות מדירות שונות, יכול לשלב בין המסלולים

בכדי לקבל חבות מס אופטימלית.

Page 12: 3102 סמה תנש תליחתו 3102 סמה תנש םות תארקל תוכרעיהfiles.webydo.com/123142/היערכות לקראת תום...3102 סמ תנש תליחת ¥ 3102 סמ

3102ותחילת שנת המס 3102היערכות לתום שנת המס

02

)המשך( היחיד מיסוי – שנה לתום מס סוגיות

(המשך) הכנסות משכר דירה למגורים

ת מדמי שכירות בחו"ל קיימים שני מסלולים:לבעלי הכנסו .ב

מסלול חייב, שבו פרט לניכוי ההוצאות, ניתן אף לקבל זיכוי בגין המס ששולם (0

בחו"ל

, 05%מסלול בו ישולם מס על ההכנסה ברוטו )אך לאחר ניכוי פחת( בשיעור (2

ללא מתן אפשרות להתיר הוצאות אחרות ללא מתן זיכוי מהמס החל בחו"ל.

להחיל מסלול שונה לכל נכס, וכן לבחור מסלול שונה בשנים שונות.אין מניעה

בית המשפט העליון פסק בפרשת מלכיאלי בענין חישוב נפרד – חישוב נפרד או מאוחד .8

)ד( לפקודת מס הכנסה, המפרטות מקרים של 77ומאוחד כי החזקות המפורטות בסעיף

שאינן ניתנות לסתירה, ולכן, תלות במקורות ההכנסה בין בני זוג, הן חזקות חלוטות

מס שומת לאפשר אין, בזה זה הזוג תלויים בני של ההכנסה מקורות בהם במקרים

פי על נקבע הכנסותיהם גובה להוכיח כי הזוג בני של ביכולתם אם אף, זאת, נפרדת

.בלבד ענייניים שיקולים

, נפרד מס חישוב לאפשר שתכליתה החוק הצעת את הוועדה אישרה 00.02.2102 ביום

והצמדה ריבית, קנסות ולבטל 2118 שנת מלפני שומות של מחודשת פתיחה למנוע

שילמו ולא המשפט בבית שונות ערכאות של פסיקות על שהסתמכו נישומים זוג לבני

.הנוכחי החוק לאישור עד נהוג שהיה כפי, מאוחד מס

לעמדה ניגודב, משמעותיים מרכיבים בו שינתה הכספים שוועדת לאחר אושר החוק

.המסים רשות של הראשונית

אותם שסיכם כפי, החוק בניסוח הכספים ועדת של וההישגים השינויים עיקרי להלן

:סלומינסקי ר"היו

- העסק על בעלות 51% עד מהם אחד ולכל משותף עסק בעלי גם שהם זוג בני שני. א

.נפרד מס להם יחושב

יוכל האוצר שר כי הקובע, הכנסה מס לפקודת 77 בסעיף 0ד קטן סעיף)!( בוטל. ב

מאחר בוטל הסעיף. ודוחות הודעות הגשת חובת לרבות, לחוק ביצוע הוראות לקבוע

לריקון אפשרות ליצור למעשה וכך, שעה להוראת החוק להפיכת סכנה בו ראו כים"שהח

אפשריות בלתי דרישות והעמדת הקריטריונים הקשחת באמצעות מתוכנו החוק

.המסים רשות בידי שומיםמהני

לייצור'' נחוצה'' הזוג מבני אחד כל של האישית יגיעתו כי הקובע הסעיף נוסח שונה .ג

זאת". נדרשת" המילה נכתבה זאת ובמקום, המשותף ההכנסה ממקור ההכנסה

.הנישומים הזוג בני לרעת פרשנויות למנוע הוועדה חברי דרישת לאור

Page 13: 3102 סמה תנש תליחתו 3102 סמה תנש םות תארקל תוכרעיהfiles.webydo.com/123142/היערכות לקראת תום...3102 סמ תנש תליחת ¥ 3102 סמ

3102ותחילת שנת המס 3102היערכות לתום שנת המס

02

)המשך( היחיד מיסוי – שנה לתום מס סוגיות

(המשך) מאוחדאו נפרד חישוב

התיק את שסגרו נישומים. ייפתחו לא, נפתחו ולא נבדקו שלא 2118 מלפני תיקים. ד

. מחדש אותו לפתוח יצטרכו לא

, הרטרואקטיביות את לבטל ניתן לא אמנם. מאוחד מס המחייב הקיים החוק ישונה. ה

כן וכמו, קנסות ובלי הצמדה בלי, ריבית בלי)!( הקרן תשלומי את רק ישלמו הזוג בני אך

המסים שרשות הוצע הקיים החוק אישור בעקבות. שנים חמש ניפ על פריסה תתאפשר

.העבר חובות על במבצע לפתוח גם תוכל

3102מדרגות המס ליחיד בגין הכנסה מיגיעה אישית בשנת המס .ד

הכנסה שנתית / רווח שנתי

סכום המס בכל שיעור המס מדרגה

סכום מס מצטבר

7,227 7,227 01% 32,231עד

32,231-011,031 02% 7,227 02,572

011,030-031,111 20% 02,565 25,026

031,110-321,111 20% 22,221 26,256

321,110-010,931 22% 80,177 027,522

285,020 028,718 28% *010,931מעל

2%בשנה חייבת במס נוסף בשיעור ₪ 800,571הכנסה חייבת מעל.

2 מכל מקור אחר נסה מיגיעה אישית, ועל הכנסות מדרגות המס הראשונות יחולו על הכ

שנה. 71אצל יחיד שמלאו לו

לגבי הכנסות אחרות שלא נקבע להן שיעור מס מוגבל, המדרגה הראשונה עד הכנסה

.20%תהיה ₪ 221,111של

Page 14: 3102 סמה תנש תליחתו 3102 סמה תנש םות תארקל תוכרעיהfiles.webydo.com/123142/היערכות לקראת תום...3102 סמ תנש תליחת ¥ 3102 סמ

3102ותחילת שנת המס 3102היערכות לתום שנת המס

02

נקודות זיכוי .ה

3,303 – 3102שווי נקודת זיכוי אחת בשנת ₪

נקודות זיכוי רגילות–

o :5,887סה"כ –נ"ז 0/2, נסיעות נ"ז 2תושב גבר ₪

o :רווקה, גרושה, אלמנה, נשואה בחישוב נפרד, ונשואה בחישוב מאוחד שהיא בן הזוג הרשום

ש"ח 6,002נ"ז שהם 2.65נ"ז. סה"כ 0/2תוספת של

זיכוי בעד הוצאות להחזקת קרוב נטול יכולת

טול יכולת שהוא משותק, מרותק יחיד תושב ישראל זכאי לזיכוי בעד הוצאות החזקת קרוב משפחה נ

למיטה, עיוור או בלתי שפוי בדעתו, וכן בעד ילד מפגר.

החוק מעניק הקלות למי שהחזיק בן משפחה במוסד או נקודת זיכוי אחת בגין אותם נטולי היכולת.

לפקודה קובע כי בחישוב הכנסתו החייבת של יחיד תושב ישראל, שהוא או בן זוגו שילם 22סעיף

המס בעד החזקה במוסד מיוחד של ילד, בן זוג או הורה משותקים לחלוטין, מרותקים למיטה בשנת

בתמידות, עיוורים או בלתי שפויים בדעתם, או בעד החזקת ילד מפגר במוסד מיוחד, יותר זיכוי ממס

מהכנסתו החייבת. 02.5%מהסכומים ששילם, העולים על 25%בשיעור

לפקודה, או 22יכוי בעד הוצאות החזקת קרוב במוסד לפי סעיף יחיד תושב ישראל יהיה זכאי לז

לפקודה, לפי העניין )להלן: "המזכה"(, אם ההכנסה 25לנקודות זיכוי בעד נטול יכולת לפי סעיף

החייבת של המזכה ושל בן זוגו לא הייתה יותר מהתקרה הקבועה בסעיף ליחיד או לבני זוג.

ושב ישראל, שהיה לו בשנת המס ילד משותק, עיוור או מפגר, )א( לפקודה קובע כי יחיד ת25סעיף

או שהיה לבן זוגו ילד כאמור, יובאו בחשבון בחישוב המס שלו או של בן זוגו שתי נקודות זיכוי בשל

כל ילד, כאמור.

ישנם ילדים הסובלים מליקויי למידה, הפרעות קשב והיפראקטיביות. בגין ילדים אלה זכאים ההורים

מס.להקלות ב

תקרות ההכנסה המאפשרות קבלת הזיכוי -זיכוי בעד נטול יכולת

הכנסת נטול היכולת תקופה

זוגו ובן

זוג בן לו שאין יכולת הכנסת נטול

2102 275,111 077,111

2102 272,111 072,111

Page 15: 3102 סמה תנש תליחתו 3102 סמה תנש םות תארקל תוכרעיהfiles.webydo.com/123142/היערכות לקראת תום...3102 סמ תנש תליחת ¥ 3102 סמ

3102ותחילת שנת המס 3102היערכות לתום שנת המס

05

(המשך)זיכוי נקודות

נקודות זיכוי לתושב חוזר

ודה ייכלל גם יחיד ששב והיה לפק 25בעקבות תיקון לפקודה נקבע כי בהגדרת "עולה" שבסעיף .0

שנים 7, לאחר שהיה תושב חוץ במשך 21/0/2102ועד ליום 07/5/2101לתושב ישראל מיום

"(. לעניין זה נקבע בתיקון, כי מי שבידו תעודת "תושב תושב חוזר מוטברצופות לפחות )להלן: "

דת תושב חוזר תעושנים לפחות )להלן: " 7חוזר" ממשרד הקליטה, לפיה שהה מחוץ לישראל

.25כ"עולה" לעניין סעיף - "(, ייחשב לתושב חוזר מוטב וכפועל יוצא מכךמוטב

בעקבות התיקון, יהיה זכאי תושב חוזר מוטב )בדומה לעולה חדש(, לנקודות זיכוי הניתנות .2

, לפי המאוחר, באופן 0/0/3100או מיום שנים מיום ההגעה לישראל 2.5באופן מדורג במשך

הבא:

החודשים הראשונים. 08נקודת זיכוי חודשית במהלך 0/2 א.

החודשים הבאים. 02נקודת זיכוי חודשית במהלך 0/7 ב.

החודשים הבאים. 02נקודת זיכוי חודשית במהלך 0/02 ג.

יהיה זכאי 20/02/2101ועד ליום 07/5/2101תושב חוזר מוטב ששב והיה לתושב ישראל מיום .2

.0/0/3100מיום האמורות, אולם הן יבואו בחשבון בחישוב המס שלו, החל לנקודות הזיכוי

, יהיה זכאי 21/0/2102ועד ליום 0/0/2100תושב חוזר מוטב ששב והיה לתושב ישראל מיום

מיום הגעתו והיותו תושב , והן יבואו בחשבון בחישוב המס שלו 25לנקודות הזיכוי לפי סעיף

ישראל.

( 0/0/2100רה שבתחילת קבלת ההטבה )מיום הגעתו לישראל ועד יובהר, כי ההשהיה האמו

תושב חוזר כאמור יהא זכאי לנקודות הזיכוי -אינה באה על חשבון תקופת ההטבות, כלומר

שנים מלאות, לפי המדרג המפורט לעיל. 2.5במשך

לפקודה ולתקנות מכוחו, כמו 25הסדרים מסוימים החלים על עולה חדש בהתאם לסעיף .5

האפשרות להשהות את קבלת נקודות הזיכוי עקב שירות צבאי סדיר או עקב לימודים במוסד

לימודים על תיכוני או עקב תקופת שהייה בחו"ל, יחולו בהתאמה גם על תושב חוזר מוטב.

Page 16: 3102 סמה תנש תליחתו 3102 סמה תנש םות תארקל תוכרעיהfiles.webydo.com/123142/היערכות לקראת תום...3102 סמ תנש תליחת ¥ 3102 סמ

3102ותחילת שנת המס 3102היערכות לתום שנת המס

07

(המשך)זיכוי נקודות

נקודות זיכוי בגין ילדים

החל בשנת יינתנו שתי נקודות זיכוי בשל כל ילד 2102לפקודה, החל משנת 061בעקבות תיקון

המס שלאחר שנת לידתו ועד לשנת המס שבה מלאו לו חמש שנים, ונקודת זיכוי אחת בשל כל ילד

החל בשנת המס שבה מלאו לו שש שנים ועד לשנת בגרותו )כפי המצב לפני התיקון(. כמו כן,

כוי אחת בעקבות המלצות ועדת טרכטנברג ניתנות נקודות זיכוי לאבות לילדים עד גיל שלוש: נקודת זי

בשנת הלידה של הילד ובשנה שבה מלאו לילד שלוש שנים, ושתי נקודות זיכוי בשנים שבהן מלאו

. לילד שנה ושנתיים

להלן טבלה המרכזת את מגוון האפשרויות כאמור:

גבר בגין גיל הילד

"פעוט" )למעט

גבר החי בנפרד

מהאם שבחזקתו

ילד, ראה טור

שני משמאל(

אישה

נשואה עם

דילד אח

"הורה

יחיד"

שבחזקתו

ילד אחד

הורה

)גבר/אישה(

החי בנפרד

שבחזקתו ילד

הורה )גבר/אישה(

החי בנפרד

ומשלם מזונות

ויש לו "פעוט"

שאינו בחזקתו

2 0.5 2.5 1.5 0 שנת לידה

0 2 2 5 2 2

2 2 2 5 2 2

2 0 2 2 2 2

2 1 2 2 2 0

5 1 2 2 2 0

06-7 1 0 2 2 0

08 1 1.5 0.5 0.5 0

פירוט

נקודות

הזיכוי

שניתנו

לעיל

"פעוט"

(0)

ילדים

(2)

"הורה יחיד"

"פעוט"

ילדים

(2)

"חי בנפרד"

ילדים

(2)

"כלכלת ילדים"

"פעוט"

(5)

Page 17: 3102 סמה תנש תליחתו 3102 סמה תנש םות תארקל תוכרעיהfiles.webydo.com/123142/היערכות לקראת תום...3102 סמ תנש תליחת ¥ 3102 סמ

3102ותחילת שנת המס 3102היערכות לתום שנת המס

06

(המשך)זיכוי נקודות

:להלן ביאור לנקודות הזיכוי )נ"ז(

נ"ז בגין פעוט. (0)

בגין ילד. 0נ"ז כבעבר, בשנה הראשונה עד החמישית נ"ז 1.5 08-בשנת הלידה ובשנה ה

.5בגין ילד עד גיל 0כבעבר + נ"ז (2)

נ"ז בגין הורה יחיד. 0נ"ז בגין ילוד + 1.5בגין פעוט + 0נ"ז -בשנת הלידה (2)

נ"ז בגין ילד עד 0נ"ז בגין הורה יחיד + 0נ"ז בגין ילד + 0נ"ז בגין פעוט + 2 -בשנה הראשונה

.5גיל

נ"ז בגין ילד עד גיל 0נ"ז בגין הורה יחיד+ 0נ"ז בגין ילד + 0 נ"ז בגין פעוט + 2 -בשנה השנייה

5.

נ"ז בגין ילד עד 0נ"ז בגין הורה יחיד + 0נ"ז בגין ילד + 0נ"ז בגין פעוט + 0 -בשנה השלישית

5גיל

.5נ"ז בגין ילד עד גיל 0נ"ז בגין הורה יחיד + 0נ"ז בגין ילד + 0 -בשנה הרביעית

.5נ"ז בגין ילד עד גיל 0נ"ז בגין הורה יחיד + 0נ"ז בגין ילד + 0 -בשנה החמישית

נ"ז בגין הורה יחיד. 0נ"ז בגין ילד + 0 - 06-בשנה השישית ועד ה

נ"ז בגין ילוד. 1.5נ"ז בגין ילד + 0 - 08-בשנה ה

נ"ז בגין חד הורי. 0נ"ז בגין ילוד + 1.5 -בשנת הלידה (2)

.5נ"ז בגין ילד עד גיל 0נ"ז בגין חד הורי + 0נ"ז בגין ילד + 0 -בשנה הראשונה ועד החמישית

נ"ז בגין חד הורי. 0נ"ז בגין ילד + 0 - 06-בשנה שישית ועד ה

נ"ז בגין חד הורי. 0נ"ז בגין ילוד + 1.5 - 08-בשנה ה

נ"ז בגין פעוט. 0 נ"ז בגין כלכלת ילדיו + 0 -בשנת הלידה ובשנה השלישית (5)

נ"ז בגין פעוט. 2נ"ז בגין כלכלת ילדיו + 0 -בשנה הראשונה ובשנה השנייה

נ"ז בגין כלכלת ילדיו. 0 - 08-בשנה הרביעית ועד ה

זיכוי על תרומות למוסד ציבורי מאושר

מסכום התרומה, שנתרמו למוסדות ציבוריים מאושרים, יינתן אם 25%הזיכוי על תרומות בשיעור

.2102ש"ח בשנת המס 081סכום התרומות עלה מעל

מההכנסה החייבת, או שאינו עולה על 21%הזיכוי יינתן מסכום כולל של תרומות שאינו עולה על

, לפי הנמוך מביניהם.2102ש"ח בשנת המס 0,021,111סכום מרבי בסך

Page 18: 3102 סמה תנש תליחתו 3102 סמה תנש םות תארקל תוכרעיהfiles.webydo.com/123142/היערכות לקראת תום...3102 סמ תנש תליחת ¥ 3102 סמ

3102ותחילת שנת המס 3102היערכות לתום שנת המס

08

מיני רפורמה במיסוי פנסיוני –לפקודה 091תיקון .ו

, (גמל קופות) פיננסיים שירותים על הפיקוח לחוק 2 תיקון לתוקף נכנס 2118 שנת בתחילת

המרכזיים המס דגשי להלן. ("הגמל קופות הפיקוח לחוק 2 תיקון: "להלן) 2118 - ח"התשס

:הגמל קופות הפיקוח לחוק 2 מתיקון העולים

העדפת תוך הונית משיכה למטרת תגמולים בקופת לחיסכון האפשרות ביטול

;בלבד קצבתיה האפיק

השונים למסלולים ההפקדות כל על המס זיכוי שיעורי האחדת;

יותרו לקצבה המיועדות בקופות שנצברו כספים של פעמיות חד משיכות כי, נקבע

קצבה – 2102)במונחי מינימאלית חודשית קצבה סכום בידיו הותיר העמית אם רק

; ₪( 2,200חודשית של

שהופקדו כספים של צבירה סכומי על יחול לא מלהג קופות הפיקוח לחוק 2 תיקון

2116 סוף עד הוניות בקופות

קביעת תקנות ניוד של קופות גמל

אפיקי עידוד של הרפורמה השלמת ולשם, 2118 בשנת שהחלו החקיקה למהלכי כהשלמה

לפקודת 001 תיקון 2102 במאי 02 ביום פורסם, אחרים חסכון אפיקי פני על לקצבה חסכון

בעת הניתנות המס הטבות מסגרת את להרחיב בא התיקון . )להלן "התיקון"( נסההכ מס

.הגמל קופות לחוק 2 תיקון להוראות והתאמתן קצבתי חיסכון כאפיק כספים משיכת

אחרת ספציפית הוראה נקבעה אם אלא 2102 בינואר 0 מיום הינו התיקון של תחולתו, ככלל

.המעבר בהוראות

:הבאים בנושאים שונים תיקונים וכן חדשות מס הוראות והוסדר התיקון במסגרת

ביטוח פי על המשתלמת וקצבה גמל קופת או מעביד מאת המשתלמת לקצבה פטור .0

הכנסה מס לפקודת א9 סעיף - עבודה כושר אובדן מפני

קופת או מעביד מאת המשתלמת לקצבה בפטור שעניינו, הכנסה מס לפקודת א0 סעיף

: נושאים בשלושה עוסק, עבודה כושר אובדן מפני ביטוח פי על המשתלמת ולקצבה גמל

פיטורין פיצויי השפעת )לרבות מוכרת קצבה על ממס פטור, קצבה מזכה על ממס פטור

. היוונן בעת קצבאות על פטורים וניצול הפטור( גובה על ממס פטורים

, פרישה בעת חלופיים פטור מסלולי שני הכנסה מס בפקודת מעוגנים היו, התיקון ערב

:השניים מבין הגבוה לפי

או; מוכרת לקצבה ממס פטור

המזכה מהקצבה 25% -ל ממס פטור.

:הכנסה מס בפקודת א0 סעיף בהוראות שנעשו שינוייםה

:הגדרות

מוכרת קצבה למעט שמקבל אדם הקצבאות כל סך - מזכה קצבה

חברת בידי והלתהמנ לקצבה גמל קופת ידי על המשולמת מקצבה חלק – קצבה מוכרת

בטבת ט"כ יום אחרי שהוקמה אחרת לקצבה גמל קופת בידי המשולמת או, ביטוח

,זה לעניין; פטורים מתשלומים הנובע, (0005 בינואר 0) ה"התשנ

– תשלומים פטורים

(2)ה2סכומים שחויבו בתשלום מס כאמור בסעיף (0)

בעבורם לניכוי סכומים שהפקיד מקבל הקצבה כעמית עצמאי, ואשר לא היה זכאי (2)

26כאמור בסעיף

(2102 המס חדשים )נכון לשנת שקלים 8,201– מזכה קצבה תקרת

Page 19: 3102 סמה תנש תליחתו 3102 סמה תנש םות תארקל תוכרעיהfiles.webydo.com/123142/היערכות לקראת תום...3102 סמ תנש תליחת ¥ 3102 סמ

3102ותחילת שנת המס 3102היערכות לתום שנת המס

00

)המשך( פנסיוני במיסוי רפורמה מיני – לפקודה 091 תיקון

פטור על קצבה מזכה 0.0

באחד לעמוד נדרשים מזכה קצבה על לפטור הזכאים כי, קובעת הכנסה מס פקודת

:הבאים מהתנאים

או; 2112 -ד"תשס, פרישה גיל בחוק כמשמעותו פרישה לגיל שהגיע יחיד •

.יותר או 65% של בדרגה יציבה נכות בשל מוקדמת פרישה שפרש יחיד •

מתקרת יחושב ('א רובד) 25% של בשיעור מזכה לקצבה ממס הפטור כי, נקבע

הפטור שיעורי, כן כמו. בפועל המזכה הקצבה בגובה תלות ללא, המזכה הקצבה

מתקרת 76% של לשיעור עד ('ב רובד) 22% בעוד שנים 02 פני על בהדרגה יועלו

:כדלקמן המזכה הקצבה

שיעור הפטור מהקצבה המזכה שנת מס

2105 – 2102 22.5%

2100 – 2107 20%

2122 – 2121 52%

76% ואילך 2125

:תחולה

ערב יהםקצבאות לקבל החלו אשר הקצבאות מקבלי על גם יחולו התיקון הוראות

(.0.0.2102) -ה לפני( התיקון

מוכרת קצבה על פטור 0.3

:הינו מוכרת קצבה על פטור לקבלת הזכאי, הכנסה מס פקודת להוראות בהתאם

או; שנים 21 לו שמלאו יחיד •

יותר או 65% של בדרגה יציבה נכות בשל מוקדמת בפרישה שפרש יחיד •

25% -ל או המוכרת לקצבה הפטור ןבי חלופי פטור קיים היה התיקון ערב, למעשה

.(השניים של בשילוב או) מביניהם הגבוה לפי, מזכה קצבהמ

רק תכלול" מוכרת קצבה" כי, וקבע הפטור הטבת מתן את שינה למעשה התיקון

, ביטוח חברת בידי המנוהלת לקצבה גמל קופת י"ע המשולמת מקצבה חלק" אותו

בטבת ט"כ יום אחרי שהוקמה חרתא לקצבה אחרת גמל קופת בידי המשולמת או

".פטורים מתשלומים הנובע, (ותיקה קרן שאינה) 0005, בינואר 0( ה"התשנ

הענקת הינו בקצבאות לפטור בנוגע זה בחלק ביותר המהותי השינוי כי, יובהר

, )כלומר מזכה לקצבה שניתן לפטור בנוסף וזאת קצבה מוכרת על מלא פטור

.התיקון( ערב שהיה כפי חלופיים ולא מצטברים הינם התיקון לאחר הפטורים

Page 20: 3102 סמה תנש תליחתו 3102 סמה תנש םות תארקל תוכרעיהfiles.webydo.com/123142/היערכות לקראת תום...3102 סמ תנש תליחת ¥ 3102 סמ

3102ותחילת שנת המס 3102היערכות לתום שנת המס

21

)המשך( פנסיוני במיסוי רפורמה מיני – לפקודה 091 תיקון

(החדשה השילוב נוסחת) פטור פרישה מענק של במשיכה המס השלכות 0.2

בתקופה ממס הפטורים הפיצויים את למשוך החליט עמית כאשר, התיקון ערב

בפטור פוגעת הייתה המשיכה, קצבהה קבלת תחילת למועד שנה 05, שבתוך

שילוב נוסחת" נקבעה התיקון במסגרת. ("השילוב נוסחת" )מנגנון לקצבה שניתן

שקדמו העבודה שנות 22 – ב פטורים מענקים של הפחתה קובעת אשר" חדשה

לקצבה ממס בפטור פוגעת החדשה השילוב נוסחת כי, נקבע בנוסף. הפרישה לגיל

ערב שהיה כפי המוכרת הקצבה על יותר חלה ואינה בד(בל' א )ברובד בלבד מזכה

.התיקון

ידי על מסמכים שמירת שיצריך ,עצמו בפני פשוט ולא מורכב במנגנון מדובר, בפועל

מערכת ,הפחות ולכל, שנה 22 של אפשרית ובלתי תקופה ארוכה במשך הנישום

יטוחהב וחברות המנהלות החברות את שתשמש ארצית כלל ממוחשבת סליקה

שהוצע כפי וזאת, וחוסך חוסך כל לגבי ורלוונטי היסטורי מידע תכיל ואשר

.פנסיונית סליקה מערכת הקמת בעניין בעבר

היוון בעת קצבאות על הפטורים ניצול 0.2

גמל מקופת כספים של משיכות בביצוע ביותר מוגבל היה הנישום, התיקון ערב

. התשלום( של היוון נעשה )כאשר פעמי חד תשלום של בצורה לקצבה המשלמת

התאפשרו ממס בפטור פטורה קצבה כספי של )מהוון( פעמי חד תשלום משיכת

נכון ח"ש 2,200 של סך קרי, מזערית חודשית קצבה נותרה המושך ובידי ובלבד

הגעה עם רק נעשה וןוההי ביצוע. ממס פטורה הינה שהקצבה ובתנאי 2102 לשנת

.71 מגיל כבר להוון ניתן אותה מוכרת קצבה למעט. הפרישה לגיל

ההוראות גם בתיקון הותאמו, התיקון במסגרת שנעשו השינויים לכלל בהתאם

לחישוב חלופות שתי קבע התיקון. קצבאות היוון בעת הפטור חישוב לעניין השונות

: קצבאות היוון בביצוע הפטור גובה

קצבה תמתקר 76% על יעלה לא ממס פטור - פטורים מענקים התקבלו לא .א

.(להון המרה מכפיל) 081 של המרה אחיד מקדם כפול מזכה

ההון ליתרת השווה כולל לסכום עד ממס פטור - פטורים מענקים התקבלו .ב

.ממס הפטורה

סכום ממשיכת שנובע קצבה על ממס בפטור הפגיעה מנגנון נקבע התיקון במסגרת

שנמשך המהוון וםהסכ יופחת לקצבה הפטור שמסכום, כך קצבה בהיוון פטור הוני

.להון ההמרה במכפיל מחולק כשהוא בפטור

o לשיעורי בהתאם מדורג באופן ייקבעו המרבי הפטור סכום לעניין הפטור שיעורי

.מזכה קצבה על המדורגים הפטור

o השומה לפקיד להגיש יש המהוון הסכום על הפטור לקבלת הבקשה את ,

לראשונה למבקש ניתן שבו מהיום ימים 01 מתום יאוחר לא, שנקבע בטופס

.מזכה קצבה בשל ממס פטור

:תחולה

פרסום ערב קצבתו שהיוון יחיד, אולם . 2102 בינואר 0 מיום החל אלה הוראות של תחילתן

לאחר כנוסחו ההיוון לעניין ההוראות בישום לבחור רשאי, 2102 במאי 02 קרי, התיקון

.התיקון של פרסומו מיום יום 01 תוך השומה לפקיד תימסר כך על הודעה. התיקון

Page 21: 3102 סמה תנש תליחתו 3102 סמה תנש םות תארקל תוכרעיהfiles.webydo.com/123142/היערכות לקראת תום...3102 סמ תנש תליחת ¥ 3102 סמ

3102ותחילת שנת המס 3102היערכות לתום שנת המס

20

(המשך) פנסיוני במיסוי רפורמה מיני – לפקודה 091 תיקון

שאירים קצבת .3

ב לפקודת מס 0א, 0ו(, 7)0 סעיפים במסגרת שאירים לקצבת פטור ניתן התיקון ערב

קיבוצי הסכם פי על או חוק לפי המשתלמתהכנסה, הקובעים פטור לקצבת שאירים

ב0 או א0 סעיפים לפי פטור מגיע שאם ובלבד מזכה קצבה על עולה שאינו בסכום

.השניים מבין הגבוה לפי הפטור יינתן( 25%)

, ונקבע הכנסה מס לפקודת' א0 סעיף מתחולת שאירים קצבת הוצאה התיקון במסגרת

יטופל דין פי על או ביטוח מתכנית, גמל מקופת שאירים קצבאות לעניין ממס הפטור כי

.הכנסה( לפקודת מס ו7)0 סעיף במסגרת

:הכנסה מס בפקודת שאירים קצבת של הגדרה הוספה התיקון במסגרת

:מאלה לאחד, אדם של פטירתו עקב המשולמת קצבה -"שאירים קצבת"

; הנפטר של זוגו כבן הידוע שהיה מי לרבות, הפטירה בעת הנפטר של זוגו בן (0

שטרם ובלבד, הנפטר של זוגו ןב של ילדו וכן, המאומץ ילדו לרבות, הנפטר של ילדו (2

; יד ממשלח או מעבודה להשתכר כושר לו שאין או שנים 20 לו מלאו

להשתכר כושר לו ואין, פטירתו ערב הנפטר על פרנסתו שכל הנפטר של הורה( 2

; יד ממשלח או מעבודה

:לבאים הפטור ניתן התיקון בעקבות

חלף מלא פטור – א(0 עיףבס )כהגדרתם פטורים מתשלומים הנובעת שאירים קצבת(

;(מוכרת של קצבה הפטור

או לקצבה גמל מקופת המשתלמת, פטורים מתשלומים נובעת שאינה שאירים לקצבת

שאינו בסכום והכל, תקציבית פנסיה הסדר מכוח המשתלמת או ביטוח בהתאם לתכנית

.(א0 בסעיף כהגדרתם) המזכה תקרת הקצבה על עולה

, יינתן הכנסה מס לפקודתו( 7)0 לסעיף בהתאם שאירים תלקצב פטור ניתן ולא במידה

מהקצבה(. 25%ב לפקודת מס הכנסה )0פטור לפי סעיף

:תחולה

התיקון ערב קצבאותיהם לקבל החלו אשר הקצבאות מקבלי על גם יחולו התיקון הוראות

(.0.0.2102 -ה ערב)

קצבה הפרשי פריסת .2

ליותר הכנסה חלוקת לעניין הוראות עהקוב (0)ג()8 סעיף הורחב, התיקון במסגרת

את אף לפרוס לנישום מתירה אשר הוראה נוספה התיקון במסגרת. אחת משנה

על עולה שאינה תקופה על אחת מס שנת במהלך שהתקבלו קצבה מהפרשי הכנסותיו

.התיקון ערב לנישום התאפשרה לא זו פריסה כי, יודגש. מס שנות 7

והיא 2100 בינואר 0 -ה מיום רטרואקטיבית תחולה בעלת הינה זו הוראה כי, יובהר

.ואילך זה מיום המשתלמים קצבה הפרשי על חלה

Page 22: 3102 סמה תנש תליחתו 3102 סמה תנש םות תארקל תוכרעיהfiles.webydo.com/123142/היערכות לקראת תום...3102 סמ תנש תליחת ¥ 3102 סמ

3102ותחילת שנת המס 3102היערכות לתום שנת המס

22

(המשך) פנסיוני במיסוי רפורמה מיני – לפקודה 091 תיקון

מעטים בחברת שליטה לבעלי הפקדות .2

בגין לחברה הוצאה התרת הינו, התיקון בעקבות שחלו המהותיים השינויים אחד

בדומה תוזא בחברה כשכירים המועסקים השליטה בעלי בעבור גמל לקופות הפקדות

שליטה בעלי שאינם עובדים בעבור לתגמולים הפקדה עבור כאמור הוצאות להתרת

.בחברה

הפקדות עבור הוצאות התרת השוללות ההוראות את כנו על התיר התיקון זאת עם יחד

בסך כיום הקיימת הפטור תקרת למעט, השליטה בעל עבור פיצויים למטרת החברה

בעל עבור ההפקדות מגבלת כנה על הותרה, כן כמו (.2102 במונחי) ₪ 02,021

.השתלמות לקרן שליטה

להלן סיכום ההוצאות המותרות לחברה ערב התיקון ואחריו:

הערות 001לאחר תיקון 001לפני תיקון סוג ההוצאה בחברה

הוצאה מוכרת הפרשה לפיצוייםלחברה בגין פיצויים

ותגמולים יחד עד 00,051גובה של

במונחי )ש"ח 2102)

כרת עד הוצאה מו ₪ 02,021סך של

(2102במונחי )

הוצאה בגין מרכיב התגמולים בקופת

גמל לקצבה

אין מגבלה על ההוצאה

ייזקף שווי לעובדעל הפרשה מעבר

מהשכר 6.5% -לפעמים 2כפול

השכר הממוצע במשק )כולל

הפרשה לאובדן כושר עבודה(

הוצאה בגין קרן השתלמות

ש"ח 088,522משכר שנתי עד 2.5%עד

בה המשולמת קצלבעל שליטה או

קרובו

עד גובה משכורתו לא היו הוראותהממוצעת בכל

תקופת העבודה לכל 0.5%כפול

שנת עבודה

Page 23: 3102 סמה תנש תליחתו 3102 סמה תנש םות תארקל תוכרעיהfiles.webydo.com/123142/היערכות לקראת תום...3102 סמ תנש תליחת ¥ 3102 סמ

3102ותחילת שנת המס 3102היערכות לתום שנת המס

22

חקיקה להשגת )תיקוני לאומיים עדיפויות סדרי לשינוי עיקרי החוק .ז

3102-ג"התשע, (3102 -ו 3102 לשנים התקציב יעדי

בוטלהת מסמך זה נכון לכתיב –העלאה של מס הכנסה ליחיד .0

.33.0% - ל כיום 30% מ החברות מס שיעור יועלה 3102 המס משנת החל .3

סגירה של פרצות מס .2

שערוך רווחי חלוקת מיסוי 2.0

הכנסה מס לפקודת א32 סעיף משפחתית חברה מודל תיקון 2.3

התיקון ולכן, ולהיפך רגילה לחברה משפחתית חברה בין ובמעבר בתפר מתבצעים רבים מס תכנוני

.זה לעניין מיוחדות ותחולה מעבר הוראות נקבעו כן כמו. אלה במעברים בעיקר מטפל

לחברה התאפשר לתיקון עד - להתאגדותה בסמוך רק משפחתית כחברה לסיווגה החברה בחירת שנת של תחילתה לפני חודש עד משפחתית כחברה לראותה לבקש ) חוץ תושבת או ישראל תושבת)

בישראל שהתאגדה ישראל תושבת חברה כי נקבע בתיקון .התאגדותה לאחר םחודשי 3 תוך או ,מס ,התאגדותה ממועד חודשים שלושה בתוך לבחור תוכל)"יום תחילה"( 2013 באוגוסט 0 ביום החל ,משפחתית חברה להיות שלא בחרה וחברה היה .מס לצורכי משפחתית חברה להיות ברצונה אם . יותר מאוחר בשלב יתמשפחת לחברה להפוך תוכל לא היא

תידרש חברה כי, בתיקון נקבע - המייצג הנישום להיות כדי התנאי להתקיים חדל בו למקרה הוראות לא אם. את התנאי קיים חדל הקיים שהנישום מיום ימים 71 בתוך אחר מייצג נישום על להודיע שבה המס שנת מתחילת החל זכאית משפחתית חברה להיות תחדל היא, כאמור החברה הודיעה

.האמור התנאי בנישום להתקיים חדל

להיות שחדלה חברה - משפחתית כחברה להיחשב התנאי בחברה להתקיים חדל בו למקרה הוראות מכירה או הקצאה בשל, לדוגמה כאמור לחברה בתנאים לעמוד שהפסיקה לאחר, משפחתית חברה

המס שנת מתחילת זכאית משפחתית חברה להיות תחדל, משפחה לבן נחשב שאינו למי מניות של . האמור התנאי בה להתקיים חדל שבה

שנת הבאות שהתקבל דיבידנד - משפחתית להיות חברה חדלה שבה המס בשנת שהתקבל דיבידנד

נשארה החברה כאילו במס חייב יהיה זכאית משפחתית חברה להיות החברה חדלה שבה מס ולא, 21% או 05% של בשיעור מס לפקודה (2ב) 025 סעיף לפי קרי, משפחתית חברה של במעמד

. החייבת( ההכנסה בבסיס נכלל שאינו בינחברתי )דיבידנד לפקודה )ב(027 סעיף הוראות יחולו חבר פטירת בשל משפחתית להיות חדלה החברה שבו במקרה יחולו לא אלו חדשות אותהור ואולם

צד שאינו מי ידי על בה מהזכויות 25% של מניות( הקצאת של בדרך )לרבות רכישה בשל או בה .מניותיה לבעלי או לה קשור

ודיעלה החברה שעל, קובע התיקון - משפחתית כחברה החברה סיווג להפסקת בקשה הגשת מועד

לחדול מבקשת היא כי בנובמבר( 21) המס שנת תחילת לפני מחודש יאוחר לא השומה לפקיד החל זכאית משפחתית חברה להיות תחדל כאמור ומשהודיעה, זכאית משפחתית חברה מלהיות

.ההודעה ניתנה שבה המס שנת שלאחר המס בשנת אם ובין תנאים התקיימות אי לבש אם בין, זכאית משפחתית חברה להיות שחדלה משפחתית חברה . בעתיד משפחתית לחברה להיחשב עוד תוכל לא, בחירתה בשל

Page 24: 3102 סמה תנש תליחתו 3102 סמה תנש םות תארקל תוכרעיהfiles.webydo.com/123142/היערכות לקראת תום...3102 סמ תנש תליחת ¥ 3102 סמ

3102ותחילת שנת המס 3102היערכות לתום שנת המס

22

(המשך) לאומיים עדיפויות סדרי לשינוי עיקרי החוק

(המשך) הכנסה מס לפקודת א32 סעיף משפחתית חברה מודל תיקון

מיסוי חוק לפי החברה של שבח שגם נקבע בתיקון - לנישום שייוחסו ההכנסות הגדרת הרחבת

.המייצג לנישום ייוחס מקרקעין

מס כבר עליהם ולםשש )מאוחר מס ללא לחלקם שניתן החברה מהכנסות שחולקו הרווחים הגדרת :המייצג( הנישום ידי על

החברה של החייבת מההכנסה שחולקו רווחים (א ממס ההכנסה הפטורה בתוספת (ב חייבה לא והיא המשפחתית החברה ידי על שולם אם, הנישום על החל המס בהפחתת (ג

בהתאם. אותו לפי סעיף זה. במס החייב דיבידנד בתוספת (ד

הניתנות מס הטבות – החברה ברווחי המייצג הנישום של היחסי חלקו לפי רק אישיות הטבות ניצול

, חוץ לתושב הקלות או ממס פטור או )ב(06)א( או )ג( 02 סעיף, ונכה לעיוור ממס פטור) אישי באופן בזכויות חלקו כפי ורק משפחתית החברה של הנישום המייצג הוא ההטבה מקבל אם רק יינתנו הטבות את לנצל במטרה ורק אך משפחתית מוקמת חברה שבו במצ למנוע כדי זאת, החברה לרווחי .להטבות זכאים המשפחה שאינם בני הכנסת כלל בשל האישיות המס

נקבע, מס תכנוני למנוע כדי - משפחתית חברה על מבנה שינויי על הפטור הוראות רוב תחולת אי

,לפקודה א)א(012 סעיף מעטל, משפחתית חברה על יחולו לא לפקודה 2' ה חלק הוראות כי בתיקון המעבירים בשותפים העוסק, לפקודה ב)א(012 וסעיף לחברה בנכס הזכויות מלוא בהעברת העוסק

כך. לצורך במיוחד שהוקמה לחברה בנכס זכויותיהם מלוא את

המשפחתית החברה לגבי מעבר והוראות תחולה הוראות שיוחלקו רווחים על יחולו מס ללא חלקםל שניתן החברה מהכנסות שחולקו הרווחים לגבי ההוראות .ואילך 2102 בינואר 0 מיום החל המשפחתית החברה מהכנסות

היתה (0.8.2102) התחילה יום ערב באם - למשפחתית להיחשב הרוצה רגילה חברה לגבי הודעה בנוסחו א)א(72 שבסעיף התנאים בה ומתקיימים משפחתית חברה להיות לבקש זכאית החברה 21 ליום עד, התחילה)קרי מיום חודשים ארבעה בתוך כאמור בקשה להגיש רשאית היא ,החדש

ההוראות לגביה ויחולו 2102 המס בשנת החל משפחתית כחברה אותה יראו ואז (,2102 בנובמבר :הבאות המכבידות

תוך דחיית תשלום המס 20.02.2102 ליום עד שנצברו עודפים של רעיונית חלוקה , .20.02.2106 בתנאים מסוימים עד

כאשר ביום 20.02.2102 ביום החברה בבעלות שהיו הנכסים של רעיונית מכירה , מכירתם בפועל יעשה פיצול לינארי.

– התחילה יום לפני קיימת פחתיתמש חברה לגבי הוראות מבקשתה בה חוזרת שהיא השומה לפקיד להודיע רשאית תהיה קיימת משפחתית חברה

לגביה יחולו, כאמור הודיעה. התחילה מיום ימים 021 בתוך, זכאית משפחתית כחברה להיחשב . התחילה יום ערב כנוסחו, האמור הסעיף הוראות

Page 25: 3102 סמה תנש תליחתו 3102 סמה תנש םות תארקל תוכרעיהfiles.webydo.com/123142/היערכות לקראת תום...3102 סמ תנש תליחת ¥ 3102 סמ

3102ותחילת שנת המס 3102היערכות לתום שנת המס

25

(המשך) לאומיים עדיפויות סדרי לשינוי עיקרי החוק

)בהוראת שעה לתקופה אקדמי תואר סיימילמ זיכוי נקודות של חלקי ביטול .2 (20.03.3100עד 0.0.3102

ומחצית ראשון אקדמי תואר לקבל שזכאי למי המס בחישוב אחת זיכוי נקודת מעניק ג 21 סעיף שהן, מס שנות מספר למשך יינתנו ל"הנ הזיכוי נקודות. שני אקדמי לתואר שזכאי למי זיכוי נקודת

תואר בגין מס שנות משלוש יותר יינתנו לא הזיכוי שנקודות ובלבד, תהאקדמיו לימודיו שנות כמספר שלאחר המס בשנת החל בחשבון מובאות הזיכוי נקודות. שני תואר עבור מס שנות ובשתי ראשון

היא והשלמתו עיסוקו בתחום התמחות שנדרשת למי התואר)פרט לימודי הסתיימו שבה המס שנת באופן. ההתמחות( סיום שלאחר בשנה רק תחל הזכאות תשתחיל לבחור שיכול, להתמחות תנאי שלוש במשך אחת זיכוי לנקודת זכאים שיניים רפואת או ברפואה שלישי אקדמי תואר בוגרי דומה .מס שנות שתי במשך זיכוי נקודת ולחצי מס שנות

כויזי נקודת מחצית בדמות מקצוע לימודי שסיים ליחיד מס הטבת תינתן לפקודה ד 21 סעיף לפי .מס שנות משלוש יותר לא אך, לימודיו שנות כמספר, במס

התיקון

ועד 2102 בינואר 0 שמיום בתקופה, לפקודה ד 21 או ג 21 בסעיפים כאמור לימודים שסיים מי לגבי אחת מס שנת במשך הזיכוי נקודת מחצית או הזיכוי נקודת את לקבל זכאי יהיה, 2105 בדצמבר 20

בה המס שנת שלאחר המס בשנת הזיכוי נקודות את לקבל רוצה הוא אם חורלב יוכל היחיד .בלבד .שלאחריה המס בשנת או לימודיו את סיים

שתוארו הקבועות ההוראות יחולו 0.0.2107 מיום החל או 20.02.2102 עד לימודיו את שסיים מי על .בלבד אחת בשנה ולא שנים מספר למשך הזיכוי נקודות את המעניקות ,לעיל

מיום יאוחר לא ולהשלימם להזדרז, לימודיו את הקרובה בתקופה לסיים שעומד למי, מומלץ כן על . כי, לב לשים עליו. יש תחול לא הזיכוי נקודות הקטנת בדבר השעה שהוראת מנת על, 20.02.2102

לימודים שסיום כך, לתואר הזכאות לשנת העוקבת המס משנת החל ניתנות כאמור הזיכוי נקודות לתואר. הזכאות על האקדמי הלימודים ממוסד אישור ניתן אם רק שבייח

ופרסים הגרלות, מהימורים הכנסה על המס שיעור העלאת .0 21% ל 0.0.2102 ביום החל שנצמחה או שהופקה הכנסה על יועלה המס שיעור כי נקבע בתיקון .25% במקום

הוראת ומעלה ₪ 01,111 של בסכום פעולה כל על כספים חלפני של דיווח חובת .3 שעה

Page 26: 3102 סמה תנש תליחתו 3102 סמה תנש םות תארקל תוכרעיהfiles.webydo.com/123142/היערכות לקראת תום...3102 סמ תנש תליחת ¥ 3102 סמ

3102ותחילת שנת המס 3102היערכות לתום שנת המס

27

(המשך) לאומיים עדיפויות סדרי לשינוי עיקרי החוק מקרקעין מיסוי היבטי

רכישה מס .7

עיקרי השינויים:

מקרקעין באיגוד מניות של הקצאה בגין גם יוטל;

יוקרה לדירות נוספות מס מדרגות הוספת;

ישראל לתושב רק יינתנו יחידה דירה בגין המופחתים השיעורים;

מגורים דירת שאינה במקרקעין זכות בגין 7% ל הרכישה מס שיעור העלאת;

טבלת מס רכישה

מדרגות מס רכישה יום רכישה

עד ליום 20/7/3102

דירה יחידה בידי יחיד )לרבות תושב חוץ(

דירה אחרת

מס % שווי רכישה רכישה

מס % שווי רכישה רכישה

1-0,261,571 1% 1-0,180,251 5%

0,261,571-0,622,261 2.5% 0,180,251-2,278,121 7%

6% ומעלה 2,278,121 5% ומעלה 0,622,261

-0/1/310220/03/3102

דירה אחרת דירה יחידה בידי יחיד תושב ישראל

מס % שווי רכישה רכישה

מס % שווי רכישה רכישה

1-0,261,571 1% 1-0,180,251 5%

0,261,571-0,622,261 2.5% 0,180,251-2,278,121 7%

0,622,261-2,511,111 5% 2,278,121-2,511,111 6%

2,511,111-05,111,111 8% 2,511,111-05,111,111 8%

01% 05,111,111מעל 01% 05,111,111מעל

החל מיום 0/0/3100

דירה אחרת ישראל תושב יחיד בידי יחידה דירה

מס % שווי רכישה רכישה

מס % שווי רכישה רכישה

1-0,261,571 1% 1-0,155,025 2.5%

0,261,571-0,622,261 2.5% 0,155,025-2,511,111 5%

0,622,261-2,511,111 5% 2,511,111-05,111,111 8%

01% 05,111,111מעל 8% 2,511,111-05,111,111

01% 05,111,111מעל

Page 27: 3102 סמה תנש תליחתו 3102 סמה תנש םות תארקל תוכרעיהfiles.webydo.com/123142/היערכות לקראת תום...3102 סמ תנש תליחת ¥ 3102 סמ

3102ותחילת שנת המס 3102היערכות לתום שנת המס

26

(המשך) יסוי מקרקעיןמהיבטי לאומיים עדיפויות סדרי לשינוי עיקרי החוק

מגורים דירות על שבח מס .1

עיקרי השינויים

המיוחס היחסי החלק על רק יחול המס) יחידה שאינה מגורים דירת מכירת על הפטור ביטול מעבר לתקופת הוראות וקביעת (0.0.2102 מיום החל בנכס ההחזקה לתקופת לינארית

;דירות שתי עד של למכירה חלקי פטור המאפשרות

18 הדירה לע בבעלות שהחזיק למי רק פטור :יחידה דירה מכירת על הפטורים צמצום מגורים דירת לו שאין שהוכיח חוץ תושב או ישראל תושב למוכר רק פטור ,לפחות חודשים ;₪ מיליון 2.5 של לשווי עד הפטור הגבלת ,תושבותו במדינת

דיור למשפר פעמי חד פטור המאפשר הסעיף נוסח שינוי;

בדירת זכויותמה חלק כולל הנמכר החלק כאשר קומבינציה עסקת לגבי הסעיף נוסח שינוי ;מגורים

פרוט השינויים

לפני התיקון נכללו בחוק מיסוי מקרקעין מספר מסלולי פטור ממס על שבח ממכירת דירת מגורים מזכה )פטור במכירה אחת לארבע שנים, פטור לדירת מגורים יחידה למוכר שלא מכר בפטור לפי

פטור חד פעמי לתושב ישראל המוכר חודשים, פטור במכירת דירה שהתקבלה בירושה, 08סעיף זה דירות כדי לקנות דירה אחת גדולה יותר(. 2

התיקון לחוק ביצע מספר שינויים עיקריים:

-החל מ ביטול סעיף הפטור ממס שבח על מכירת דירת מגורים אחת לארבע שנים 8.0 .25%, כלומר השבח יהיה חייב במס אצל יחיד לפי מדרגות המס עד לשיעור מס 0/0/2102

באופן המחושב מס יחול, 0/0/2102 יום לפני הוא הנוספת המגורים דירת של רכישתה ויום במידה :כדלקמן, בדירה ההחזקה תקופות יחס לפי לינארי

שבח ממס פטור 0/0/2102 יום עד הריאלי השבח על ;

לפי מדרגות המס על יחיד מס יחול 0/0/2102 יום לאחר הריאלי השבח יתרת על , 25% עד שלבשיעור

הוראות מעבר

ליניארי מס מחיוב ייהנה שהנישום כך יחולו הוראות מעבר, 20/02/2106עד 0/0/2102בתקופה לתנאים בהתאם ,0/0/2102 לפני שנרכשו דירות שתי לגבי מס( רק 25% -ב חייב וחלק פטור )חלק

:הבאים המצטברים

לפי לפטור זכאי היה המוכר, המעבר תבתקופ המגורים דירות משתי אחת לפחות של במכירה דירה למכירה שקדמו השנים בארבע מכר לא המוכר קרי, הסעיף בוטל אלמלא ,(0ב)20 סעיף

.ממס בפטור אחרת

ו לפני תיקונו20לפי סעיף , במתנה שנתקבלה דירה לגבי הנדרשת הצינון בתקופת עומדים. תמורה ללא ובין בתמורה בין, 1לקרוב אינן המכירות.

1 ;זוגם ובני אחות או אח; מאלה אחד כל של זוגם ובני הזוג בן צאצאי, צאצא, הורה הורי, הורה; זוג בן -קרוב

;בשליטתו שהוא איגוד

Page 28: 3102 סמה תנש תליחתו 3102 סמה תנש םות תארקל תוכרעיהfiles.webydo.com/123142/היערכות לקראת תום...3102 סמ תנש תליחת ¥ 3102 סמ

3102ותחילת שנת המס 3102היערכות לתום שנת המס

28

(המשך) יסוי מקרקעיןמהיבטי לאומיים עדיפויות סדרי לשינוי עיקרי החוק

– יחידה מגורים דירת מכירת על שבח ממס הפטור הגבלת 8.2לפני התיקון ניתן היה למכור בפטור לפי מסלול זה דירת מגורים מזכה אם היא דירתו היחידה

דירת, האמורה למכירה שקדמו החודשים עשר שמונה והמוכר לא מכר בפטור לפי סעיף זה במשך מגורים מדירת יותר אחת ובעונה בעת לו היתה לא למכירה שקדמו השנים ובארבע, אחרת מגורים

דירה מכירת ועל ממנה 25%-מ פחות שהוא בדירה חלק מכירת על תחול לא זו הוראה; כאמור אחת (;0006 בינואר 0) ז"תשנ בטבת ב"כ יום לפני מוגנת בשכירות למגורים שהושכרה

לאחר התיקון :

חודשים לפחות 08נדרשת בעלות בדירה במשך לפני בתיקון( לא תפגע בפטור 25%מדירת מגורים אחרת )במקום שלישמכירה של עד מגורים דירת לו שאין חוץ תושב או ישראל תושב שהוא לגבי מוכר רקהפטור יחול

תושב הוא שבה במדינה לו הייתה 0/0/2102 שביום מי על יחול לא, החדש נוסחו לפי הפטור, המעבר בתקופת

, אלא יחולו הוראות המעבר )במסגרת למעלה(.אחת מגורים מדירת יותר

2.5 על העולה סך תמורת יוקרה דירות במכירת 0/0/2102החל מתאריך - יוקרה דירות 8.2 היחידה ודירת זו אם אף, ח"ש מיליון 2.5 על העולה הסכום בגין שבח מס יוטל ח"ש מיליון

הפטור מזכה מגורים דירת במכירת ממס לפטור זכאי ככל שהמוכר כי, יודגש. המוכר שלבמס לפי שיעורי מס ליחיד עד יתחייב העודף הסכום. ח"ש מיליון 2.5 של לסך עד יינתן25%.

22% עד למוכר כאשר גם יחול הפטור 0/0/2102 מיום החל – יחידה מגורים דירת חזקת 8.2 היה פטירתו ערב והמוריש בירושה שנתקבלה דירה לגבי וכן) 25% במקום( אחרת מדירה דירת במכירת ועצמאי נוסף לפטור היורש זכאי יהא כזה במקרה" יחידה דירה" של בעליה

.הירושה

מכוח ממס הפטור, 0/0/2102 מיום שהחל, כך עודכן זה סעיף - דיור למשפר פעמי חד פטור 8.5 ממס מפטור תיהנה השנייה הדירה מכירה ואילו ,הראשונה ירההד במכירת יינתן זה סעיף

שתי בבעלותו תהיינה למוכר כי, בתיקון נדרש, כן כמו .יחידה דירה קרי, (2ב)20 סעיף לפי .כמובן הנרכשת החלופית הדירה למעט, בלבד מגורים דירות

תנאים נוספים במסלול זה: 0,087,111 על עלה לא, יחד, פתהנוס הדירה ושל הראשונה הדירה של השווי סכום (א)

;חדשים שקלים ;שנמכרו הדירות משווי לפחות רבעים לשלושה השווה בסכוםהדירה החלופית (ב), הנוספת והדירה הראשונה הדירה של השווי בהתקיים התנאים הבסיסיים בסעיף וסכום (ג)

של במכירה ממס לפטור זכאי המוכר יהיה, חדשים שקלים 2,212,111 על עלה לא, יחד סכום לבין חדשים שקלים 0,087,111 שבין להפרש השווה סכום על, הראשונה הדירה .הנוספת הדירה של השווי

Page 29: 3102 סמה תנש תליחתו 3102 סמה תנש םות תארקל תוכרעיהfiles.webydo.com/123142/היערכות לקראת תום...3102 סמ תנש תליחת ¥ 3102 סמ

3102ותחילת שנת המס 3102היערכות לתום שנת המס

20

(המשך) יסוי מקרקעיןמהיבטי לאומיים עדיפויות סדרי לשינוי עיקרי החוק

הסעיף נוסח - מגורים בדירת מהזכויות חלק כולל הנמכר החלק כאשר קומבינציה עסקת 8.7 אף הפטור, במקרקעין הזכויות של חלקי מכר היא קומבינציה שעסקת מאחר כי עתוקן ונקב

.בלבד המגורים בדירת הנמכר החלק בגובה יינתן המגורים בדירת הזכויות מכירת בשל

קרובים בין מתנות 8.6

העברה על לחול ימשיך הפטור, כמקודם. קרובים בין מתנה בעסקאות הפטור צומצם אחד כל של זוגם ובני הזוג בן צאצאי, צאצא, הורה הורי, רההו; זוג בן שהוא לקרוב יחול, אחות או לאח מתנה לגבי הפטור (0/8/2102 ) התחילה מיום החל, ואולם, מאלה

.בירושה או תמורה בלא הורה מהורי או מהורה שקיבלו זכות לגבי רק

מכירת לע מפטור ליהנות מנת על ו20 בסעיף הקבועות הצינון תקופות מספר צומצם שנתקבלה יחידה דירה לגבי (0/0/2102 מיום )בתוקף כך שתידרש, מגורים דירת

דרך בדירה המוכר התגורר ואם, המתנה מיום קבלת שנים 2 של צינון תקופת במתנה שנים. 2 של צינון תקופת תידרש קבע

0/0/2102-20/02/2106 התקופה במהלך מזכה מגורים דירת במכירת: מעבר הוראות את שקיבל מוכר ידי על במכירה לפיה תכנונית אנטי הוראה תחול, ("קופת המעברת")

ועד (0/8/2102) התחילה שמיום בתקופה לחוק 72 סעיף לפי פטורה במתנה הדירהשבמסגרת המעבר, הוראות החלת לענין יראו (20/02/2106) המעבר תקופת תום

על 25% בשיעור שבח מס הטלת עניין, המוכר )קרי הוא כאילו המתנה נותן לעיל, את בתקופת המכירות מניין לעניין, 0/0/2102 מיום החל שנצבר מהשבח היחסי החלק

.דירות יותר משתי נמכרות באם הישן הלינארי החישוב החלת ולעניין המעבר