Click here to load reader

31.12.2014 Faaliyet Raporu

 • View
  226

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of 31.12.2014 Faaliyet Raporu

 • SER 11, 14.1 NO.LU TEBLCE GRE HAZIRLANMI

  YAPI KRED KORAY GAYRMENKUL YATIRIM ORTAKLII A..

  01.01.2014- 31.12.2014

  YNETM KURULUFAALYET RAPORU

  1

 • Kuzey YMM ve Bamsz TeL: +902123153000

  tT DenetimAEski Bykdere Cad. ey.comOrjin Maslak No:27 Ticaret Sicil Ne: 479919-427501

  Buldnq a better Maslak, Saryer 34398worknq word stanbul - Turkey

  YNETM KURULUNUN YILLIK FAALYET RAPORUNA LKN

  BAIMSIZ DENET RAPORU

  Yap Kredi Koray Gayrimenkul Yatrm Ortakl Anonim irketi

  Ynetim Kuruluna,

  Ynetim Kurulunun Yllk Faaliyet Raporunun Bamsz Denetim Standartlarerevesinde Denetimine Ilikin Rapor

  Yap Kredi Koray Gayrimenkul Yatrm Ortakl Anonim irketi ve bal ortaklklarnn (birlikteGmp olarak anlacaktr) 31 Aralk 2014 tarihinde sona eren hesap dnemine ilikin yllkfaaliyet raporunu, denetlemi bulunuyoruz.

  Ynetim Kundu nun Yllk Faaliyet Raporuna likin Sorumluluu

  Grup ynetimi, 6102 sayl Trk Ticaret Kanununun (TTK) 514nc maddesi ve SermayePiyasas Kurulunun (SPC) 11-14.1 Nolu Sermaye Piyasasnda Finansal Raporlamaya IlikinEsaslar Teblii (Tebli) hkmleri uyarnca yllk faaliyet raporunun konsolide finansaltablolarla tutarl olacak ve gerei yanstacak ekilde hazrlanmasndan ve bu nitelikteki birfaaliyet raporunun hazrlanmasn salamak iin gerekli grd i kontrolden sorumludur.

  Bamsz Dencinin Sonmluluu

  Sorumluluumuz. Grupun faaliyet raporuna ynelik olarak TFKnn 397nci maddesi ve Teblierevesinde yaptmz bamsz denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan fnansalbilgilerin Grupun 30 Ocak 2015 tarihli bamsz deneti raporuna konu olan konsolide fnansaltablolaryla tutarl olup olmad ve gerei yanstp yanstmad hakknda gr vermektir.

  Yaptmz bamsz denetim, Sermaye Piyasas Kurulunca yaymlanan bamsz denetimstandartlarna ve Kamu Gzetimi. Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumu tarafndanyaymlanan Trkiye Denetim Standartlarnn bir paras olan Bamsz Denetim Standartlarna(BDS) uygun olarak yrtlmtr. Bu standartlar, etik hkmlere uygunluk salanmasn vebamsz denetimin, faaliyet raporunda yer alan flnansal bilgilerin konsolide linansal tablolarlatutarl olup olmadna ve gerei yanstp yanstmadna dair makul gvence elde etmek zereplanlanarak yrtlmesini gerektirmektedir. Bamsz denetim, tarihi finansal bilgiler hakkndadenetim kant elde etmek amacyla denetim prosedrlerinin uygulanmasn ierir. Buprosedrlerin seimi, bamsz denetinin mesleki muhakemesine dayanr. Bamsz denetimsrasnda elde ettiimiz bamsz denetim kantlarnn, grmzn oluturulmas iin yeterli veuygun bir dayanak oluturduuna inanyoruz.

  Gr

  Grmze gre Ynetim Kurulunun yllk faaliyet raporu iinde yer alan finansal bilgiler, tmnemli ynleriyle, denetlenen konsolide tinansal tablolarla tutarldr ve gerei yanstmaktadr.

  A rncr,ber rr, 0 E,n 5 Young Globa Umited

 • EYBuifding a hetterworking world

  Mevzuattan Kaynaklanan Dier Ykmllkler

  6102 sayl Trk Ticaret Kanununun (TTK) 102nci maddesinin nc fkras570 letmenin Sreklilii erevesinde, Grupun ngrlebilir gelecektesrdremeyeceine ilikin herhangi bir hususa rastlanlmamtr.

  Siz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mavirlik Anonim irketif Emst Sc Young Global Limited

  uyarnca: BDSfaaliyetlerini

  stanbul, Trkiye

  Amembor i,m r YCLJnrJ G!sbd[ L rnitod

 • NDEKLER

  1 Ynetim Kurulu Bakannn Mesaj .3

  2 Ynetim Kurulu 5

  3 Ynetim Kurulu yeleri ve irket Ynetimin z Gemileri 6

  4 Ynetim Kurulunda Oluturulan Komiteler 14

  5 irket Sermayesinin %5 ve %10dan Fazlasna Sahip Ortaklar 15

  6 Vizyon St Stratejimiz 16

  7 Ekonomik Gelimeler 18

  8 Sektrel Gelimeler 20

  9 irketin Sektrel ve Yatrm Politikalar ile Sektrdeki Yeri 21

  10 Mali Tablolar ile ilgili zet Bilgiler ve Temel Rasyolar 22

  11 GYO Mevzuat Deiiklikleri 25

  12 Kurumsal Ynetim lkelerine Uyum Raporu 31

  13 irket Etik Kurallar 52

  14 Risk Ynetim ve Kontrol Mekanizmas 54

  15 Bal irket Raporu 59

  16 Ekspertiz Rapor zetleri 60

  17 Portfdyde Yer Alan Varlklara likin Bilgiler 66

  18 Portfdy Snrlamalar 71

  19 2Ol4Yl Gelimeleriyle lgili zet Bilgiler 72

  20 Ortaklk Tarafndan Belirtilmesi Gerekli Grlen Dier Hususlar 73

  21 OrtaklkHisse Senedi Performansna likin Bilgiler 74

  22 Konsolide Finansal Tablolar ve Bamsz Denetim Raporu 767

 • Ynetim Kurulu Mesaj

  Deerli Ortaklarmz,

  2014 ylnn banda ABD Merkez Bankas (FED)in piyasalardan likiditeyi ekmesi ve ezamanl olarak global byme rakamlarnn zayf seyretmesi, gelimekte olan lkeekonomilerinin sermaye ihtiyacn karlamakta zorlanaca beklentisini glendirdi ve 2014ylnn bandaki bu olumsuz hava, ilk eyrek boyunca devam ederken SScPnin Trkiyeninkredi notu grnmn negatife indirmesi ile piyasalarda olumsuz havann devam etmesineneden oldu.Yln ikinci eyreinde ise yurtii ve yurtdndaki siyasi gerginliklerin azalmasve merkez bankalarnn faiz indirimleri aklamalarnn etkisiyle bu hava olumluya dnd.Ancak son eyrekte ABD ekonomisindeki beklentilerin zerinde gerekleen %3,9lukbyme. FEDin faiz arlrmn ne ekebilecei ynnde beklentilerin yeniden olumasnave gelimekte olan lkelerin nansal piyasalanndan klanna sebebiyet verdi ve bir taraftanda ABD ekonomisinde bu olumlu seyrin srmesiyle USD. TL de dahil olmak zere tm parabirimleri karsnda deer kazand.

  Dier taraftan. Kasm aynda petrol tiyatLannda izlenen sert d ortamnda yaplan kritikOPEC toplantsnda alnan kararlar beklentilere paralel gereklememi ve OPEC petrolannda ksntya gitmeyerek petrolde fiyat indirimlerine devam etmitir. Temmuz 2009danbu yana en dk seviyesine gelmi petrol fiyatlarndaki bu ciddi d, bata Rusya olmakzere petrol ihras lke ekonomilerine darbe vururken, lkemizin cari anda bir iyilemeyaratarak, Trkiye gibi petrol ithalats olan dier lkelere de destek olmutur.

  2014te yaanan bu dalgal seyri geride brakarak 2015 ylna baktmzda; bu yl ortasndayaplacak olan genel seimlere ramen siyasete ilikin olarak belirgin bir piyasa dalgalanmasbeklememekle ve 2015in ilk yansnn genel olarak bymenin az da olsa ykselecei.enflasyonun ve faizlerin decei, cari an ise petrol fiyatlan ve dier dinamiklerle kontroledilebilir bir seviyede kalaca bir dnem olacan dnyoruz. Bu iyimser ortam iindeTCMBnin olas faiz indirimleri de nem kazanacaktr. Getiimiz yl %3.85lik bir bymeile kapanrken. 2015 ylnda da bu bymenin %3.6 civannda olacan tahmin etmekteyiz.

  2014 ylnda inaat sektrnde ise bir nceki yla gre yaklak %1 orannda bir byme ilebir milyondan fazla konut sat gereklemitir. Getiimiz 2 yllk dnemde 35 ildebalatlan kentsel dnm projeleri ve bu projelerde yer alan konudara tannan KDV avantajgibi bu projelere bal olarak sektre verilen desteklerin srdrlmesi ile sz konusu kentseldnm projelerinin 2015 ylnda da sektrn geliimini ve bymesini destekleyen ennemli lokomotifiolmaya devam edecei dnlmektedir. Ayrca 2015 ylnda kentseldnm projeleri dnda Mtekabiliyet Yasas ile birlikte bireylerin gayrimenkul satnalmndaki mtekabiliyet artnn kaldrlmas ile zellikle Krfez lkelerinden bireyselyatrmclara konut edinimi konusunda salayaca olanaklar ile sadece konut deil, ticarigayrimenkul alannn da olumlu etkilenmesi beklenmektedir. Bunlarn yannda yine 2B yasasile Istanbulun balca alt pazarlar olmak zere Trkiye genelinde proje gelitirmeye uygunarsa arznda art salamas ile yeni projelerin ivme kazanmas beklentisi srmektedir.

  3

 • Yap Kredi Koray 2014 ylnda Ankarann merkezi ankayada ykselen ve her ayrntsndairketin fark yaratan ilevsel ve elit mimadsi ile sekin ve nitelikli yaklamn yanstmaktaolan Ankara-ankaya projesinin tamamlanmasna odaklanm, bir taraftan da gelecek vaateden blgelerde projeler oluturma ynnde aray ve almalarna devam etmitir.

  2015 yl Yap Kredi Koray Gaydmenkul Yatrm Ortakl (GYO) asndan yeni yatrm veproje frsatlarnn devam edecei bir yl olacaktr. Insan odakl. kaliteli ve mterilerininihtiyalar ile bire bir rten, yenilenen ve deien kentsel geliime rnek tekil edecekkeyifli yaam alanlan oluturma stratejimizi 2015te de srdreceiz. Gelitireceimiz yeniyatrmlarla sektre nclk edecek benzersiz projeler retmeye devam ederek hem deerliolaklarmza hem de mterilerimize katma deer yaratp, karl bir yatrm arac oluturacakprojelere imza atmay hedefleyen yolumuzda ilerleyeceiz.

  irketimizin gemiten beri srdrd baanl performansn gelecekte de ayn kararllkladevam ettireceine yrekten inanyor ve ortaklanmz bata olmak zere bu parlakyolculuumuzda yanmzda yer alan herkese teekkrlerimizi sunuyoruz.

  Faik AIKALINYnetim Kumlu BakanYap Kredi Koray GYO A..

  Raporun dnemi :01.01.201431.12.2014

  Ortakln Unvan: Yap Kredi Koray Gayrimenkul Yatrm Ortakl A..

  irketin Faaliyet konusu ve Bilgileri

  irketimiz faaliyetlerinde, Sermaye Piyasas Kurulunun Gayrimenkul Yatrm Ortaklklannailikin dzenlemelerinde yazl ama ve konularla itigal etmek zere kurulmu olup, irketinfaaliyet esaslar, portfdy yatrm politikalar ve ynetim snrlamalarnda. Sermaye PiyasasKurulunun dzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur.

  Merkez Adresi Merutiyet Mahallesi, 19 Mays Caddesi. smet ztrk Sokak. ElitResidence. No:3. Kat. 17. D.42, ili 34360 stanbul

  Telefon No 212 380 1680

  FaxNo 2123801681

  Ticaret Sicil No 359254

  Internet Adresi www.yapikredikoray.com

  4

 • Sirket Ynetim Kurulu ve Denetim Komitesi yeleri

  Ynetim Kurulu

  Ad Soyad Grevi

  Faik Akaln BakanSleyman Yeril Bakan Vekili (Risk Ynetim Komitesi Uyesi)Murat Koray UyeSelim Koray yeAhmet Ashabolu UyeCarlo Vivaldi yeAdil G. Oztoprak Bamsz Uye (Denetim Komitesi Uyesi(Bakan))Sinan Erzl Bamsz Uye (Kurumsal Ynetim Komitesi Uyesi (Bakan),

  Risk Ynetimi Komitesi Uyesi (Bakan))Irfan Aktar Bamsz Uye (Denetim Komitesi Uyesi)

  Ynetim ve Denetim Kurulu yeleri 2014 yl hesaplarn incelemek amac ile toplanacakOlaan Genel Kurul Toplants na kadar seilmilerdir.Kurumsal Ynetim Komitesi,RiskYnetim Komitesi ve Denetim Komitesinin faaliyet ve alma esaslar konusunda detayhbilgi irketimizin web sitesinde Yatrmc Kesi ksmnda yer almaktadr.

  Ynet