38679591 Psihologia Comportamentului Deviant

  • View
    360

  • Download
    10

Embed Size (px)

Text of 38679591 Psihologia Comportamentului Deviant

PSIHOLOGIA COMPORTAMENTULUI DEVIANT

Prof. Dr. Maria Nicoleta TURLIUC

Supravie uitorii lui F-227 (James M. Henslin, 1991)

Uruguay, Montevideo, 12 octombrie 1972 Santiago, Chile Mendoza Argentina Mun ii Anzi, gol de aer la peste 2000 de metri altitudine 27 de supravie uitori (dup 70 de zile, 16) Credincio i (romano-catolici) oc, oroare i fascina ie

Morala studiului de caz

Realitatea este construit social. Semnifica iile sunt elaborate n cadrul unui proces social. Oamenii pot schimba semnifica iile. Schimbarea circumstan elor conduce la demonetizarea/perimarea unor defini ii. Chiar dac defini iile nu mai func ioneaz , schimb rile n conduitele de baz nu apar u or. Cel care propune schimbarea unei semnifica ii este perceput ca deviant. Sursa noilor informa ii este foarte important .

Cnd individul cap t suportul unor membrii ai grupului apare baza social a noii defini ii. Schimb rile fac oamenii mai receptivi la acceptarea noilor defini ii ale realit ii. Comportamentul urmeaz defini iile. Orice grup are nevoie de norme, reguli, tinde s se ierarhizeze, organizeze (leadership). Oamenii tind s - i men in stima i imaginea de sine i n activit i deviante. Oamenii participa la activit i deviante chiar dac nu cred n noile defini ii. Oamenii tind s - i justifice ac iunile i s ob in suportul institu ional.

Avem nevoie de reguli/norme de conduit ? -

Normele sunt menite s asigure regularitatea vie ii sociale. Prevederile normative pot lua forma: interdic iilor, recomand rilor, modurilor de a face un lucru sau de a realiza o activitate (normele tehnice sau modelele de conduit n diferite situa ii).

Nimeni nu e complet liber. Noi interioriz m de timpuriu regulile de conduit , astfel nct ele devin a doua noastr natur , iar atunci cnd ac ion m potrivit lor putem s nu fim con tien i de acest lucru. Normele i valorile asigur un grad ridicat de certitudine cu privire la ceea ce trebuie s a tept m din partea celorlal i. Func ionalitatea normelor i comportamentul conformist asigur sentimentul securit ii personale/colective i predictibilitatea ac iunii sociale.

Varietatea comportamentului deviant este extrem de mare

Unele acte deviante sunt supuse reprob rii sociale, n timp ce altele sunt sanc ionate penal. De aceea, actele deviante extrem de variate nu se bucur de aceea i aten ie din partea cercet torilor domeniului.

Exist persoane care se conformeaz normelor ntotdeauna sau suntem, ntr-o m sur mai mare sau mai mic to i devian i?

Majoritatea oamenilor dispun, cel mai adesea, de mijloacele psihologice (cognitiv-afective) i de condi iile sociale necesare unei bune adapt ri la mediul socio-cultural. Conformarea se datoreaz i structurilor controlului social. Ce se ntmpl ns cu oamenii care nu se conformeaz ?

Capitolul I UNITATEA I DIVERSITATEA COMPORTAMENTULUI DEVIANT

1.1. ADAPTARE versus INADAPTARE

ADAPTAREA const n ansamblul reac iilor prin care un individ i ajusteaz structura sau comportamentul pentru a putea r spunde armonios condi iilor de mediu i noilor experien e. Adaptarea = asimilare+acomodare

INADAPTAREA nseamn imposibilitatea unei persoane de a- i satisface propriile nevoi i pe cele ale anturajului, de a- i nsu i i juca un rol normal n societate. n cazul inadapt rii, competen a interpersonal i eficien a n activitate scad sim itor.

Adaptarea/inadaptarease realizeaz la nivel:

prezint urm toarele forme:

Biologic, Psihologic, Social.

Familial colar Profesional

Caracteristicile persoanei bine adaptate (Derlega i Janda, 1978)

Capacitatea de a percepe acurat realitatea; Capacitatea de a valorifica experien ele anterioare i a planifica viitorul; Capacitatea de a se implica activ profesional si de a avea satisfac ii n munc ;

Capacitatea de a ntre ine rela ii sociale satisf c toare i de a atinge intimitatea rela ional ; Capacitatea de a sim i i exprima o gam larg de emo ii/sentimente; Capacitatea de a se percepe pe sine i pe ceilal i ntr-o manier pozitiv .

Sindrom general de adaptare (H. Selye, 1984)

reac ia de alarm , stadiul de rezisten , stadiul de epuizare.

Stadiile procesului adapt rii/ inadapt rii la J. Starobinski

Mecanismele de ap rare ale eului (microac iuni desf urate la nivel intrapsihic, spontan i incon tient)

Refularea Negarea Ra ionalizarea Regresia Proiec ia Introiec ia Autoagresarea sau deturnarea spre sine Formarea reac ional Sublimarea

Devierile de comportament:

Reprezint dezechilibrul psihic sau echilibrul par ial care implic modific ri, cu prec dere, n sfera emo ional-volitiv ale personalit ii, ca urmare a unor structuri morbide de natur sociogen i/sau a unor tulbur ri morfo-func ionale ale organismului, n mod deosebit, a creierului. Cauzalitate endogen i exogen .

n cazul proceselor exogene: Stimul > Reac ii de inadaptare > Devieri de comportament.

n cazul proceselor organice sau endogene: Tulbur ri organice > Devieri de comportament > Efecte de inadaptare

1.2. DEVIAN A: PLURALITATEA PERSPECTIVELOR I CRITERIILOR DE DEFINIRE

Defini ii: n sens restrns, devian a const n multitudinea comportamentelor ale c ror caracteristici apar mai mult sau pu in ofensatoare, reprobabile, condamnabile i care genereaz sau ar genera dac ar fi descoperite dezaprobare, ostilitate i diferite sanc iuni fa de autorii acestora.

n sens larg, devian a poate fi definit prin anumite comportamente, moduri de a gndi i identit i ale c ror caracteristici apar reprobabile i care atunci cnd sunt descoperite genereaz respingere, dezaprobare sau diferite sanc iuni sociale i/sau penale.

analiza la nivel macro- i cea la nivel microsocial; conceptul de devian a fost propus de c tre Thorsten Sellin (1938); Perspective: Paradigme: Sociologic , - Pozitivist , Juridic , - Constructivist . Psihopatologic i medico-legal, Psihosocial , Psihologic .

-

1. Criteriul statistic

devian a este abaterea semnificativ de la media comportamentelor celorlal i (Jaques Adolphe Qutelet : Omul normal este omul mediu).

Avantajul utiliz rii unui criteriu obiectiv (care poate fi stabilit empiric: medie, mediana, modul) Limite: iau ca etalon al normalit ii comportamentul majorit ii. implic , din punct de vedere metodologic, utilizarea unor scale drept efect logic al utiliz rii criteriului statistic a ap rut conceptul de devian pozitiv , nu pot fi aplicate dect la cazurile observabile, nu i la bolnavii psihic.

2. Criteriul normativDevian a este o conduit ce dezam ge te o a teptare, ce ncalc /neag o norm sau o valoare social . Normele reprezint prescrip ii ale ac iunii sau repere ideale ale comportamentului. Func iile normelor sociale: - asigur relativa predictibilitate a ac iunii umane i sociale; - orienteaz sociabilitatea uman n sens dezirabil; - confer un caracter ra ional; - asigur legitimitatea, eficien a i corectitudinea C.

Un act deviant este nainte de toate un act blamat. Avantaje: existen a obiectiv a normelor, baza lor consensual i faptul caracterul lor democratic. Limite: norma nu se identific cu conduita; majoritatea a tept rilor, normelor i valorilor nu formeaz blocuri omogene u or de recunoscut; normele pot varia de un grup la altul, de la o zon cultural la alta.

3. Criteriul magnitudinii i gravit ii actului deviant

devian a este o conduit pe care membrii unei societ i o consider att de rea i de periculoas nct elaboreaz sanc iuni speciale (juridice) mpotriva ei; cele mai grave infrac iuni (Dan Banciu i S.M. R dulescu, 1994), n opinia publicului romnesc sunt (n ordinea lor descresc toare): violurile, omuciderile, corup ia (sau crima organizat ), furturile, alcoolismul, traficul cu arme, afacerile ilicite, delincven a juvenil , traficul i consumul de droguri, homosexualitatea i prostitu ia.

Avantaje: identice cu cele de la criteriul normativ. Limite: n via a social nu exist un singur comportament conform cu norma sau contrar normei, ci o mare varietate a acestuia. ambiguitatea conceptelor de magnitudine sau periculozitate. Pentru sim ul comun, periculozitatea este o anomalie a moralit ii, n timp ce pentru criminologie ea reprezint un criteriu clar de stabilire a r spunderii penale. De asemenea, expertizele psihiatrice, utilizate n criminologie, transfer no iunea de periculozitate la nivelul personalit ii infractorilor, sugernd teza a a-numitei personalit i periculoase.

4. Criteriul reac iei socialeDevian a nu este o proprietate inerent unor comportamente, ci o calitate atribuit de anturaj n func ie de convenien ele sociale. Etapele definirii: a) interpreteaz un comportament ca fiind deviant, b) definesc persoanele care se comport diferit ca deviante i c) le aplic un tratament aparte.

Avantaje: devian a nu depinde doar de comportamentul indivizilor. Limite: fiecare grup particular are propriile sale defini ii asupra normalit ii sau devian ei, iar aceast relativitate este o surs de ambiguitate; nu explic devian a secret ; criteriile obiective n definirea devian ei sunt nlocuite cu unul subiectiv; sunt omise cauzele ini iale ale genezei devian ei, accentul fiind pus doar pe consecin ele acesteia (defini ia, sanc iunea, reac ia publicului).

5. Criteriul medical

devian ii sunt indivizii incapabili s respecte normele sociale, datorit deficien elor lor fizice sau psihice (deficien ii, psihoticii, psihopa ii etc.). bolnavul se abate prin conduita sa de la cerin ele normalit ii incluse n no iunea de s n tate fizic /psihic , valorizat ntr-o anumit societate (dar poate comite i abateri de la normele juridice). boala este singura form de devian legitim (T. Parsons).

Avantaje: boala ca abatere normativ involuntar Limite: devian a este confundat cu patologicul sau anormalitatea; persoana patologic este prezentat prea des ca ne-fiind