16
Γιοφύρι της Άρτας ο βιολογικός στα Μεσόγεια Γιοφύρι της Άρτας ο βιολογικός στα Μεσόγεια σελ. 8-9 ακτη εβδομαδιαια πολιτικη εφημεριδα FREE PRESS ετος 9 o - αριθ. φυλλου 396 www.anatakti.gr Ο Ι δ ι ο κ τ ή τ η ς κ α ι ο ι σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς τ η ς Α ν α τ ο λ ι κ ή ς Α κ τ ή ς ε ύ χ ο ν τ α ι σ ε ό λ ο υ ς Κ α λ ά Χ ρ ι σ τ ο ύ γ ε ν ν α Νέα Υόρκη θυμίζει το εμπορικό κέντρο του Πικερμίου μετά από πρωτοβουλία του επιχειρηματία Θανάση Αδαμόπουλου σελ. 6

396 - 2011

  • Upload
    -

  • View
    95

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Γιοφύρι της Άρτας ο βιολογ ι κός στα Μεσόγ ε ια...Νέα Υόρκη θυμίζειτο εμπορικό κέντρο του Πικερμίουμετά από πρωτοβουλία του επιχειρηματίαΘανάση Αδαμόπουλου“Το περιτύλιγμα”Γιορτινό κλίμα; Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα; Στους περισσότερους όλα αυτά δε λένε τίποτα άλλο, παρά περισσότερο άγχος...

Citation preview

Page 1: 396 - 2011

Γιοφύρι της Άρταςο β ι ο λ ο γ ι κ ό ς σ τ α Μ ε σ ό γ ε ι α

Γιοφύρι της Άρταςο β ι ο λ ο γ ι κ ό ς σ τ α Μ ε σ ό γ ε ι α

σελ. 8-9

ακτηεβδομαδιαια πολιτικη εφημεριδα FREE PRESS

ετος 9o - αριθ. φυλλου 396

www.anatakti.gr

Ο Ιδιοκτήτης

και οι συνεργάτες

της “Ανατολικής Ακτής”

εύχονται σε όλους

Καλά Χριστούγεννα

Νέα Υόρκη θυμίζειτο εμπορικό κέντρο του Πικερμίου

μετά από πρωτοβουλία του επιχειρηματία

Θανάση Αδαμόπουλου

σελ. 6

An_Akti_Ianouarios2012:Layout 1 12/22/11 7:15 PM Page 1

Page 2: 396 - 2011

ΑΚΤΗ / 17.12. 20112

Του ΝΙΚΟΥ ΚΑΡΒΕΛΑ

Αναδημοσίευση από το

www.ofono.gr

Η τελευταία φορά που ψή-

φισα ήταν τότε που ακόμη

βρισκόμουν στην αρχή της

τρίτης δεκαετίας της ζωής

μου. Δεν είναι βέβαια

επειδή είμαι αδιάφορος για

τα κοινά. Αντιθέτως. Είναι

επειδή κατάλαβα τον εμ-

παιγμό μου από νωρίς κι

ότι η ψήφος μου δεν είχε

απολύτως καμία ισχύ στην

πραγματικότητα. Ο μύθος

της δημοκρατίας είναι

ακριβώς η λέξη που χρη-

σιμοποιώ για να την εκ-

φράσω: Μύθος. 

Το σύστημα της διακυβέρ-

νησης των χωρών που δη-

μοκρατούνται θα έπρεπε

εκ των πραγμάτων να ονο-

μάζεται ολιγαρχικό σύ-

στημα και διόλου

δημοκρατικό. 

Το ότι ο λαός καλείται να

εκλέξει τους ανθρώπους

από τους οποίους εκ των

υστέρων καταδυναστεύε-

ται και ληστεύεται ανεξέ-

λεγκτα - επαναλαμβάνω

ανεξέλεγκτα - δεν μπορεί

να ονομάζεται δημοκρατία.

Αυτό είναι εμπαιγμός!

Όταν δώδεκα εκατομμύρια

άνθρωποι εξευτελίζονται

διαρκώς από τριακόσιους

ανθρώπους έστω και εκλε-

γέντες από αυτούς, είναι

ντροπή να ονομάζεται δη-

μοκρατία. 

Αυτό συνάνθρωποί μου θα

έπρεπε να ονομάζεται

χούντα. Κι αυτό άλλωστε

είναι. Απλά δεν είναι στρα-

τιωτική αλλά πολιτική και

δεν γίνετα  βιαίως, αλλά με

το τέχνασμα των δημοκρα-

τικών εκλογών. Οι εκλογές

αυτές δεν είναι παρά ένα

δόλιο τέχνασμα και τίποτα

παραπάνω. 

Μία περίτεχνα στημένη

παγίδα για να πιστεύετε

ότι είστε αυτονομούμενοι

και ελεύθεροι. Συγχωρή-

στε μου το δεύτερο πλη-

θυντικό αλλά εγώ δεν

πιστεύω ότι είμαι ούτε αυ-

τονομούμενος ούτε ελεύ-

θερος για αυτό άλλωστε

και  αρνούμαι να

ψηφίσω.  Μετά την εκλογή

τους, όταν θεσπίζουν τους

νόμους και τις διατάξεις

που σου αδειάζουν τις τσέ-

πες, το στομάχι και την

αξιοπρέπεια σου, δεν σε

ρωτάνε ποτέ. 

Το φλέγον ζήτημα όμως,

γιατί όλα τα προηγούμενα

είναι θεωρία, που σε

πρώτο στάδιο χρειάζεται κι

αυτή, είναι το εξής: Υπάρ-

χει θεραπεία;

Η απάντηση είναι καταφα-

τική. Ναι, υπάρχει θερα-

πεία. Η δημιουργία της

Ε.Δ.Υ.Β.Ε. Αυτό σημαί-

νει,  Επιτροπή Δίωξης

Υπουργικού και Βουλευτι-

κού Εγκλήματος. Η

Ε.Δ.Υ.Β.Ε. θα είναι ένας

αμείλικτος μηχανισμός

που  σκοπό θα εχει να

προλαμβάνει, να κατα-

στέλλει και να προφυλάσ-

σει από την ασυδοσία και

την ανεξέλεγκτη χυδαι-

ότητα των τριακοσίων της

ντροπής. Αλλά ακόμη και

αν κάποτε  δεν προλάβει

να κάνει τίποτα από όλα

αυτά, ο αδικημένος λαός

θα έχει τη χαρά και την

ικανοποίηση να δει τους

υπεύθυνους να το πληρώ-

νουν τόσο ακριβά, που ο

επόμενος στη θέση τους

θα έχει δεύτερες σκέψεις

στην απόφαση του να εξα-

πατήσει τον λαό. 

Η Ε.Δ.Υ.Β.Ε. θα είναι η δα-

μόκλειος σπάθη πάνω

από τα κεφάλια τους.

Αυτοί οι άνθρωποι θα μά-

θουν να σέβονται και να

φοβούνται.

Στη σκέψη ότι πλέον θα

υπάρχει ειδικός χώρος  για

να τους «φιλοξενεί», δη-

λαδή οι βουλευτικές και

υπουργικές φυλακές, δεν

θα τολμήσουν να σκε-

φτούν να σε εξαπατήσουν

ξανά. Τόσο δε απροκάλυ-

πτα.

Οι βουλευτικές εκλογές θα

έπρεπε να είναι δευτε-

ρευούσης σημασίας. Έτσι

ή αλλιώς, πέντε πάνω -

πέντε κάτω, όλοι τους τις

ίδιες ικανότητες έχουν.

Όλοι τους επαγγελματίες

οδηγοί είναι. Αυτό που

εκλέγονται να κάνουν,

είναι να οδηγήσουν αυτό

το ταλαίπωρο φορείο του

λαού, το λεωφορείο που

λέμε, δίχως να το τρακά-

ρουν και να το γκρεμοτσα-

κίζουν διαρκώς.

Πρωτευούσης σημασίας

σε έναν τέτοιο τόπο όπως

η Ελλάδα των Ελλήνων,

θα έπρεπε να είναι οι

εκλογές για την δημιουργία

της Ε.Δ.Υ.Β.Ε της επιτρο-

πής που θα διασφαλίσει

την ομαλή διεξαγωγή ενός

τέτοιου ταξιδιού από τέ-

τοιου είδους οδηγούς .

Διότι πρέπει  να είστε βέ-

βαιοι ότι το ποιον των πο-

λιτικών δεν πρόκειται να

αλλάξει ποτέ! Διότι για να

αποφασίσεις να γίνεις πο-

λιτικός, πρέπει να είσαι σί-

γουρα άνθρωπος

αμφιβόλου ηθικής, ποιότη-

τος και ευφυίας. 

Εκτός από σπανιότατες

εξαιρέσεις.  Αν πραγματικά

σας ενδιαφέρει  κάτι τέ-

τοιο, επειδή μιλάω εντε-

λώς σοβαρά, ειδοποιήστε

με για να σας πω λεπτομε-

ρειακώς πως όλο αυτό, θα

μπορούσε να γίνει πραγ-

ματικότητα. 

Πάντως, είτε σας ενδιαφέ-

ρει είτε όχι,  πιστέψτε με

οτι μόνο κάτω από αυτές

τις συνθήκες,  θα μπο-

ρούσε να υπάρξει πιθανό-

τητα η λέξη "δημοκρατία"

να πάψει πλέον να είναι ο

πιο περιπαικτικός όρος

στα παγκόσμια λεξικά.

ΑΚΤΗ KΩΔIKOΣ ENTYΠOY: 6968 ● ΙΔΡΥΤΗΣ - EΚΔΟΤΗΣ: Θανάσης Μπαλαμότης ● ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΥΛΗΣ, ΣΥΝΤΑΞΗ: Eυτυχία Ζερδέ● ΕΔΡΑ: Ραφήνα, - Eιρήνης και Φιλίας ● Tαχυδρομικός Kώδικας: 19 009 ● ΤΗΛ: 22940 32520, FΑΧ: 22940 32520 ● http://anatakti.gr ● e-mail: [email protected]

Τμήμα διαφημίσεων: 6936 111190, Ευτυχία Ζερδέ: 6980980711 ● Ετήσιες Συνδρομές: Ιδιώτες: 40 ευρώ, Σύλλογοι: 100 ευρώ, Δήμοι: 180 ευρώ, Οργανισμοί: 150 ευρώ● Τα κείμενα ομάδων πολιτών ή ιδιωτών που υπογράφουν κείμενα με όνομα ή ψευδώνυμο, δεν εκφράζουν ποτέ την άποψη της εφημερίδας. Η εφημερίδα σε καμία περίπτωση δεν υιοθετεί αυτά τα σχόλια

και τα στοιχεία των συντακτών τους είναι στη διάθεση κάθε θιγόμενου προσώπου.

ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ

Editorial

“Το περιτύλιγμα”

Γιορτινό κλίμα; Χριστουγεννιάτικη ατμό-σφαιρα; Στους περισσότερους όλα αυτά δελένε τίποτα άλλο, παρά περισσότερο άγχος.Η οικονομική κρίση, έχει αλλάξει τη ζωήμας κι αυτό είναι κάτι που το αισθανόμαστεόλοι. Μήπως όμως αξίζει να σκεφτούμε καινα αναλύσουμε πιο προσεκτικά τις γιορ-τές;

Τα περασμένα χρόνια η κύρια ασχολία όλωνμας ήταν το περιτύλιγμα των δώρων γιατους αγαπημένους και τους γνωστούς μας.Πολύ σκέψη, χρήμα, χρόνο και ενέργειααφιερώναμε σε αυτή την διαδικασία. Τοαποτέλεσμα ήταν, τις περισσότερες φορέςικανοποιητικό και όλα μας τα δώρα ήτανκαλοτυλιγμένα και άψογα. Η χαρά μαςήταν μεγάλη και η συνείδησή μας γαληνε-μένη.

Εφέτος τα δεδομένα έχουν αλλάξει ριζικά.Οι οικονομικές δυνατότητες των περασμένωνχρόνων έχουν μειωθεί δραματικά. Δεν μπο-ρούμε πια να εξασφαλίζουμε αστραφτερά,άψογα τυλιγμένα δώρα. Αδυνατούμε να αν-ταποκριθούμε στις παλιές μας συνήθειες.Δεν υπάρχει περιθώριο για περιτύλιγμα.

Μήπως αυτό είναι και το ευτυχές γεγονός;Μήπως αυτό, τελικά μπορεί να αποδειχθείευλογία;

Ναι, ήρθε η ώρα να δούμε το πραγματικόδώρο που τυλίγαμε κάθε χρόνο. Να ανακα-λύψουμε την εφευρετικότητα μας και τηνεξυπνάδα μας. Να δούμε τα άπειρα δώραπου μας περιστοιχίζουν, δώρα που ήτανπάντα εκεί, αλλά ήταν τυλιγμένα σε άσκοπαψώνια, σε κοπιαστικά γεύματα, σε δημοφιλήταξίδια, σε ακριβά γλέντια, σε άγνωστουςκαλεσμένους, σε ανούσιες εκδηλώσεις..

Ένα περιτύλιγμα που μας κρατούσε μακρυάαπό την ουσιαστική χαρά που προσφέρειτο αληθινό δώρο της ζωής, τον σύντροφο,τα παιδιά, τους γονείς,τους φίλους καιόλους τους αγαπημένους μας. Όλα γι' αυτούςτα κάναμε. Πάντα αυτούς σκεπτόμαστανκαι γι' αυτούς φροντίζαμε. Όμως οι μέρεςτων γιορτών περνούσαν και στο τέλος ανα-καλύπταμε ότι δεν προλάβαμε να τους απο-λαύσουμε. Το περιτύλιγμα ήταν πάντα εκεί!

Ήρθε, λοιπόν η χρονιά που έχουμε την ευ-καιρία να απολαύσουμε τα πραγματικάδώρα της ζωής μας και τις γλυκές, ζεστέςστιγμές που μπορούν να μας χαρίσουν.Δώρα που καμία κρίση δεν μπορεί να μαςτα πάρει. Είναι εδώ δίπλα μας. Είναι ταπιο πολύτιμα. Είναι όλη η ζωή μας.

Εφέτος ας μείνουμε χωρίς περιτύλιγμα.Θα είναι οι πιο ευτυχισμένες, αξέχαστεςγιορτές.

An_Akti_Ianouarios2012:Layout 1 12/22/11 7:15 PM Page 2

Page 3: 396 - 2011

An_Akti_Ianouarios2012:Layout 1 12/22/11 7:15 PM Page 3

Page 4: 396 - 2011

An_Akti_Ianouarios2012:Layout 1 12/22/11 7:15 PM Page 4

Page 5: 396 - 2011

17.12. 2011 / ΑΚΤΗ ΡΑΦΗΝΑ - ΠΙΚΕΡΜΙ 5

Scripta manentΤου ΑΡΓΥΡΗ ΚΩΣΤΑΚΗ

Έτσι τελειώνει ο κόσμος, όχι με ένανεκκωφαντικό θόρυβο αλλά με ένανλυγμό γράφει ένας από τους σπου-δαιότερους ποιητές όλων των εποχώναλλά και στοχαστής Τ. Σ. ΄Ελιοτ.Ένας λυγμός που βγαίνει αυθόρμητασαν χείμαρρος όταν αντικρίζεις ηλι-κιωμένους να μαζεύουν τα απομεινά-ρια των λαχανικών όταν τελειώνει ηλαική αγορά. Που καταντήσαμε οιαπόμαχοι της ζωής που τρώνε τα σά-πια ζαρζαβατικά της λαικής τα Χρι-στούγεννα. ΄Ανθρωποι ανήμποροι,χωρίς ένα χάδι κι ένα πιάτο ζεστό φαίνα ψάχνουν κάτω από τους πάγκουςγια πεταμένες τομάτες.Προ ημερών οδηγώντας τη μοτοσι-κλέτα μου πέρασα από την οδό Ευελ-πίδων. Εκεί κάτω από μία κολώναείχε ακουμπήσει την κουρασμένη πλά-τη του, τόσο από τα χρόνια όσο καιαπό τα βάρη της ζωής ένας ρακένδυ-τος γέροντας. Δεν ξέρω πόσον χρονώνήταν. Και τι σημασία έχει άλλωστε.Κάτω από τα γυαλιά μυωπίας διέκρι-νες εύκολα τον πόνο. Την παράδοση.Την απελπισία. Μπροστά του έναάδειο κεσεδάκι από γιαούρτι με ελά-χιστα κέρματα. Δεν είχε απλωμένοχέρι. Ακόμη και αυτές τις στιγμές έναφως υπερηφάνειας τρυπούσε το σκο-τάδι της ανέχειας του. Κλείστε τα μάτιασας παρακαλώ και σκεφτείτε για λίγαδευτερόλεπτα. Η καρδιά αυτού τουανθρώπου χτυπά ακόμη. Η ψυχή τουδεν έχει φτερουγίσει ακόμη. Και αυτόςόποτε βρει δύναμη περπατάει και συ-νεχίζει να ζει. Το βράδια κανείς δενξέρει που κοιμάται. ΄Ανθρωπος στααζήτητα. Σε κάποιο παγκάκι μέσα στηνπαγωνιά. Σε κάποιο παλιό αυτοκίνητο.Σε κάποιο χαρτόκουτο. Σε κάποια εί-σοδο νοσοκομείου. Σε κάποια υπόγειαδιάβαση.Τι να τον βοηθήσει το ένα ευρώ πουάφησα στο κεσεδάκι και τα λίγα κέρ-ματα που θα μάζευε ως το βράδυ.Πόσο κοστίζει μία ανθρώπινη ζωήστην Ελλάδα του 2012 που έρχεταισε λίγες ημέρες.Κι όμως αυτός ο γέροντας με κοίταξεκαι μου είπε «σε ευχαριστώ, να έχειςυγεία και τύχη». Το πίστευε. Το ήθελε.Ήθελε να «εξαργυρώσει» το ένα ευρώμε μία ευχή. Μια ευχή η οποία είναιανεκτίμητη. Από έναν άνθρωπο πουστη δύση του - όσα λάθη ενδεχομένωςκι αν έκανε - καταλήγει στο λυκόφωςτης ζωής του στα «σκουπίδια» τηςκοινωνίας. Μιάς κοινωνίας που σάπισεμαζί με τα σάπια μαρούλια της λαικήςπου τρώνε για να ζήσουν κάποιοιφτωχοί άνθρωποι. Η κοινωνία στηνΕλλάδα τέλειωσε με έναν λυγμό. Ένανεκκωφαντικό λυγμό όμως. Αυτό είναιτο μόνο που δεν εκτίμησε σωστά ο Τ.Σ. ΄Ελιοτ. Δεν υπάρχουν μόνο οι εκ-κωφαντικοί θόρυβοι. Αλλά και οι εκ-κωφαντικοί λυγμοί.

Γράφει ο “Σκακιστής”

Άγνοια

Πως γίνεται Αντιδήμαρ-χος να υπογράφει αί-τηση δημότη γιαλανθασμένη χρέωσηδημοτικού φόρου σε λο-γαριασμό της ΔΕΗ καιόταν το θέμα έρχεταιστο δημοτικό συμβού-λιο να μη γνωρίζει περίτίνος πρόκειται;  Η υπο-γραφή δεν δηλώνει ότιέλαβε γνώση;  Καλά τοκαταλάβαμε...

Οι μελέτες

Είναι γνωστό πως σεΑντιδήμαρχο του ΔήμουΡαφήνας – Πικερμίουέχει δοθεί το παρατσού-κλι «μελετάκιας».  Γιανα επιβεβαιώσει το πα-ρατσούκλι, μόνο στο τε-λευταίο δημοτικόσυμβούλιο έφερε προςψήφιση τρεις απευθείαςμελέτες από δεκαπέντεχιλιάδες ευρώ έκαστη.Αντικείμενο τους ;  Το-πογραφική αποτύπωσηκαι επεμβάσεις οδικήςασφάλειας στη οδόΑραφηνίδων Αλών  καικυκλοφοριακές ρυθμί-σεις στη ΧρυσοστόμουΣμύρνης. Συνάδελφοιμηχανικοί λένε ότι τέ-τοιες μελέτες γίνονταικαι με λιγότερα χρή-ματα.  Άλλοι υποστηρί-

ζουν ότι θα μπορούσενα γίνει ένας πρόχειροςδιαγωνισμός αντί τριώναπευθείας αναθέσεων.Για την ιστορία ψηφί-στηκε μόνο από τησυμπολίτευση και όχιαπό όλους. Η αντιπολί-τευση επικαλέστηκεεπικάλυψη κάποιων με-λετών με προγενέστε-ρες, λειτουργικέςαστοχίες και κυρίως αυ-ξημένο κόστος και τιςκαταψήφισε.  

Δικαστικέςεκκρεμότητες

Στο δημοτικό συμβού-λιο της 9ης Δεκεμβρίουψηφίστηκε «η διενέρ-γεια ελέγχου από οικο-νομικούς επιθεωρητέςδημόσιας διοίκησης γιατη περίοδο 1/1/2007έως 31/12/2010 τηςπρώην Κοινότητας Πι-κερμίου», δηλαδή τηπροεδρία Αδαμόπου-λου.  Στη πρόταση τηςμείζονος μειοψηφίας γιαδιενέργεια ελέγχου ευ-θυνών  από τότε πουχρονικά ξεκινούν οι επι-ζήμιες για το Δήμο υπο-θέσεις μέχρι και σήμεραπου κάποιες εκκρεμούνδικαστικά, η απάντησητου Δημάρχου ήταν ησιωπή.  Ίσως δεν θέλεινα βάλει σε μπελάδεςπολιτικό του υποστηρι-κτή που ασκούσε διοί-κηση, μα πολύπερισσότερο να μηπέσει σε παγίδα πουστήνει για άλλους, οίδιος μέσα !

Λακούβες Αλήθεια με τις λακκού-βες στους δρόμους τι

θα γίνει ; Κάποιες χρο-νίζουν.  Ακούσαμε γιαακύρωση διαγωνισμούλόγο ενστάσεων, λόγοκακής διατύπωσης ,λόγο, λόγο ,λόγο... Τοθέμα είναι ότι τέτοιεςεποχές δεν είμαστε γιανα πληρώνουμε τα αυ-τοκίνητα μας. Κάτι πρέ-πει να γίνει άμεσα .

 Οι κάδοιαπορριμμάτων στοΚόκκινο Λιμανάκι

Εξακολουθεί η άναρχη

τοποθέτηση των μπλε

κάδων ανακύκλωσης

στο Κόκκινο Λιμανάκι.

Η κεντρική οδός Δημο-

κρατίας από τα όρια με

το Μάτι έως και το πλα-

τειάκι όπου ξεκινάει δεν

έχει ούτε έναν κάδο

ανακύκλωσης. Σε μια

εποχή που οι πολίτες

ευαισθητοποιούνται για

τη διάσωση του περι-

βάλλοντος. Μιιά σωστή

εργονομία στην τοπο-

θέτηση θα έδειχνε τα

αντανακλαστικά του

δήμου Ραφήνας Πικερ-

μίου. Την ίδια ώρα οι

πράσινοι κάδοι οικια-

κών απορριμμάτων σε

αρκετά σημεία είναι ξε-

χαρβαλωμένοι με απο-

τέλεσμα είτε να μην

ανοίγουν με τη σιδερέ-

νια μπάρα στο πόδι,

είτε να μην κλείνουν.

Με συνέπεια σακούλες

σκουπιδιών να μένουν

στο δρόμο. Μια κατα-

γραφή των χαλασμέ-

νων κάδων άμεσα στην

περιοχή θεωρείται επι-

βεβλημένη.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Γιώργος Αθανασιάδης του Κωνσταντίνου και της Πανωραίας το γένοςΧαραλαμπίδη, γεννηθείς στην Καβάλα και κατοικεί στο Ραφήνα (Ν. Βουτζά), Ατ-τικής και η Μαρίνα Παπαϊωάννου του Κλεάνθη και της Βασιλικής το γένοςΓκούτζη, γεννηθείσα στα Ιωάννινα και κατοικεί στο Ραφήνα (Ν. Βουτζά), Αττικήςπρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος τους θα γίνει στο Δημαρχείο Ραφήνας-Πικερμίου.

An_Akti_Ianouarios2012:Layout 1 12/22/11 7:15 PM Page 5

Page 6: 396 - 2011

ΑΚΤΗ / 17.12. 20116

Νέα Υόρκη το Πικέρμι

Τα καταστήματα Skyline Adamopou-

los – Benetton - Sisley - Outlet με το

άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέν-

τρου εγκαινίασαν την εορταστική πε-

ρίοδο με -30% για όλες τις

χριστουγεννιάτικες αγορές σας. 

Στην εκδήλωση, που πραγματοποι-

ήθηκε το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου στις

6μμ, στο Εμπορικό Κέντρο στο Πι-

κέρμι, παραβρέθηκαν πλήθος φίλων

και κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

Μία εντυπωσιακή φάτνη, ένα υπέρ-

λαμπρο Χριστουγεννιάτικο δέντρο,

χριστουγεννιάτικα κάλαντα από το 1ο

Δημοτικό σχολείο Πικερμίου, ζωντανή

μουσική από τον DJ Garo και ένας

πλούσιος μπουφές υποδεχόταν τους

φίλους του Skyline Adamopoulos.

Ενώ, οι μικροί του φίλοι είχαν την ευ-

καιρία να ψάλλουν τα κάλαντα και να

φωτογραφηθούν με τον Αϊ- Βασίλη

που τους μοίραζε δώρα.

Ο κ. Θανάσης Αδαμόπουλος, ιδιοκτή-

της και ψυχή των παραπάνω κατα-

στημάτων τόνισε «από καιρό θέλαμε

να διοργανώσουμε μία γιορτή χαράς

και αλληλεγγύης για τους ανθρώπους

και τον εμπορικό κόσμο της περιοχής

μας. Η τοπική αγορά ακόμα και εν

μέσω κρίσης, προσφέρει μεγάλες ευ-

καιρίες για αγορές ποιοτικών προϊόν-

των. Στόχος μας είναι να

προσκαλέσουμε όλο τον κόσμο να

αγκαλιάσει τα εμπορικά καταστήματα

της περιοχής μας, να εμπιστευθεί και

να στηρίξει την τοπική αγορά και να

ξεπεράσουμε όλοι μαζί τις οικονομι-

κές δυσκολίες».

Κλείνοντας, ο κ. Αδαμόπουλος κάλεσε

όλους τους φίλους του Skyline να

στηρίξουν το Περίπτερο της Αγάπης

που λειτουργεί δίπλα στο ΕΚΑΒ, προ-

σφέροντας είδη πρώτης ανάγκης σε

οικογένειες και συνανθρώπους μας

με οικονομικά προβλήματα. 

Μήνυμα του

Θανάση Αδαμόπουλου

Φίλες και φίλοι, Θέλω να σας ευχαρι-στήσω για την πα-ρουσία σας εδώσήμερα.Με αφορμή τοάναμμα του Χριστου-

γεννιάτικου δέντρου μας, θέλησα ναοργανώσω μια γιορτή χαράς και αλ-ληλεγγύης για τους ανθρώπους καιτον εμπορικό κόσμο της περιοχήςμας. Δε χρειάζεται να πούμε πολλά, όλοιμας καταλαβαίνουμε ότι τα φετινά Χρι-στούγεννα είναι δύσκολα για κάθε οι-κογένεια. Είναι όμως μία ευκαιρία, να σταθεί οένας δίπλα στον άλλο, και να ξεπερά-σουμε τις δυσκολίες ενωμένοι. Γιατί πιστεύω, ότι, ακόμα και εν μέσωκρίσης, η τοπική κοινωνία έχει απε-ριόριστες δυνάμεις. Για να στηρίξει την περιοχή της, τουςανθρώπους της, την τοπική αγορά. Ακόμα και μέσα στη κρίση, η τοπικήαγορά προσφέρει μεγάλες ευκαιρίεςγια αγορές ποιοτικών προϊόντων. Και το κυριότερο, οι τοπικές επιχειρή-σεις δεν είναι απρόσωπες. Είναι ελληνικές επιχειρήσεις που δί-νουν εργασία σε μας και στα παιδιάμας.Σας καλώ λοιπόν, να αγκαλιάσετε ταεμπορικά καταστήματα της περιοχήςμας. Να εμπιστευθείτε και να στηρί-ξετε την τοπική αγορά για να βγούμεόλοι μαζί από την κρίση. Με την ευκαιρία, θα ήθελα να σαςαναγγείλω ότι δίπλα στο ΕΚΑΒ, δημι-ουργήσαμε ένα χώρο, «Το Περίπτεροτης Αγάπης», όπου κάθε συμπολίτηςμας που τα βγάζει δύσκολα πέρα, θαμπορεί να προμηθεύεται δωρεάν είδηπρώτης ανάγκης. «Το Περίπτερο της Αγάπης» είναιανοικτό κάθε Πέμπτη από τις 11:00έως τη 13: 00. Εννοείται ότι όποιοςθέλει να προσφέρει κάτι, μπορεί να τοπηγαίνει απευθείας στο Περίπτεροτης Αγάπης. Ξέρω ότι οι καιροί είναι δύσκολοι,όμως τώρα είναι η μεγάλη μας ευκαι-ρία να δείξουμε τη δύναμή μας. Τηδύναμη της τοπικής κοινωνίας. 

Σας ευχαριστώ όλους.

Aσπίδα για τα αδέσποτα

Στα προηγμένα ευρωπαικά πρότυπαη ιδιοκτησία και μεταχείριση τωνζώων συντροφιάς με το νομοσχέδιοπου κατέθεσαν στη βουλή τα υπουρ-γεία εσωτερικών, αγροτικής ανάπτυ-ξης και οικονομικών. Δημιουργείται ηλεκτρονική βάση σή-μανσης και καταγραφής των ζώων καιτων ιδιοκτητών τους και καθίσταταιυποχρεωτική η ηλεκτρονική σήμανσημε μικροτσίπ.

Για τα αδέσποτα δημιουργείται οργα-νωμένο σύστημα περισυλλογής καιδιαχείρισης στους δήμους, ενώ ορί-ζονται τα δημοτικά καταφύγια ωςχώρος προσωρινής και όχι μόνιμηςπαραμονής. Ο  βασανισμός ζώωνεπισείει φυλάκιση και χρηματικήποινή έως 30.000 ευρώ.Στην ανατολική Αττική είναι ανυπολό-γιστος ο αριθμός των αδέσποτωνσκύλων. Χιλιάδες σκυλάκια κυκλοφο-ρούν στους δρόμους των Μεσογείωνμε μέσο όρο ζωής τα δύο χρόνιαλόγω των ατυχημάτων και της κακου-χίας. Το φαινόμενο διογκώνεται ιδιαί-τερα τους χειμερινούς μήνες καθώςασυνείδητοι εγκαταλείπουν τα σκυλιάπου είχαν αγοράσει είτε ως παιχνίδιγια τα παιδιά τους στις καλοκαιρινέςδιακοπές, είτε όταν συνειδητοποιούνπως τα χαριτωμένα κουταβάκια μεγα-λώνουν και χρειάζονται ιδιαίτερηφροντίδα κατά την επιστροφή στοδιαμέρισμα.Οι επιστήμονες, οι φιλοζωικές οργα-νώσεις και οι κτηνίατροι επισημαίνουνπως η απόκτηση ενός σκύλου αποτε-λεί τεράστια ευθύνη που αλλάζει τηζωή της οικογένειας. Ιατρική φρον-τίδα, εκπαίδευση, ψυχαγωγία, καθαρι-σμός και σίτιση είναι στο πρόγραμμα.Ένα ζώο έχει ψυχή και δεν είναι παι-χνίδι όταν το βαρεθούμε να το παρα-τάμε στο δρόμο.

ΡΑΦΗΝΑ - ΠΙΚΕΡΜΙ

An_Akti_Ianouarios2012:Layout 1 12/22/11 7:15 PM Page 6

Page 7: 396 - 2011

An_Akti_Ianouarios2012:Layout 1 12/22/11 7:15 PM Page 7

Page 8: 396 - 2011

ΑΚΤΗ / 17.12. 20118

της Ευτυχίας Ζερδέ

Η Εξεύρεση μιας βιώσιμης λύσης

του αποχετευτικού προβλήματος της

ευρύτερης περιοχής, λύσης κοινωνικά

αποδεκτής τεχνολογικά προηγμένης,

που θα σέβεται το περιβάλλον και την

δημόσια υγεία, άμεσα υλοποιήσιμης

ήταν στο επίκεντρο των εισηγήσεων

των επιστημόνων και των παρεμβά-

σεων των αυτοδιοικητικών εκπροσώ-

πων που συμμετείχαν στην ΗΜΕΡΙΔΑ

που διοργανώθηκε την Κυριακή 11

Δεκεμβρίου στο Πνευματικό Κέντρο

«Χρ. Μπέκας», στο πλαίσιο της κοι-

νής πρωτοβουλίας για το περιβάλλον,

των Δήμων Σπάτων – Αρτέμιδος και

Ραφήνας – Πικερμίου, που είχαν και

την ευθύνη της διοργάνωσης.

Τις εργασίες της Ημερίδας άνοιξε

με σύντομο χαιρετισμό του ο Δήμαρ-

χος ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ κ. ΧΡΗ-

ΣΤΟΣ Α. ΜΑΡΚΟΥ που τόνισε με

έμφαση την ανάγκη να υιοθετήσει

άμεσα η πολιτεία μια λύση κοινωνικά

αποδεκτή και ταυτόχρονα τεχνολογικά

προηγμένη προκειμένου να αντιμετω-

πιστεί τώρα το πρόβλημα με τρόπο

βιώσιμο και οικονομικά εφικτό, παρα-

μερίζοντας τους σχεδιασμούς έργων

«φαραωνικού τύπου», που διαιωνί-

ζουν το πρόβλημα στο διηνεκές.

Ακολούθησε ο χαιρετισμός του Δη-

μάρχου Ραφήνας – Πικερμίου κ. ΓΕ-

ΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ που ανα-

φέρθηκε στις ενέργειες που έχουν

γίνει από τον Δήμο για την επίλυση

του αποχετευτικού προβλήματος ενώ

ταυτόχρονα επισήμανε την αναγκαιό-

τητα εξεύρεσης της ενδεδειγμένης

λύσης στην βάση μιας ειλικρινούς δια-

δημοτικής συνεργασίας.

Την περιφέρεια Αττικής εκπροσώ-

πησε ο σύμβουλος του Περιφερει-

άρχη κ. ΓΙΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ, κ.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΞΕΝΟΣ πρώην Δ/νων

Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ. O κ. Ξένος

υποστήριξε ένθερμα τη θέληση και

αποφασιστικότητα του κ. Περιφερει-

άρχη για την προώθηση έργων περι-

βαλλοντικής σημασίας σαν αυτό που

εξετάζεται από τους Δήμους Σπάτων

– Αρτέμιδος και Ραφήνας – Πικερ-

μίου. Δήλωσε επίσης ότι η Περιφέρεια

είναι ανοικτή σε καινοτόμες προτάσεις

και εποικοδομητικό διάλογο που θα

οδηγήσει όμως άμεσα σε λύσεις,

χωρίς περαιτέρω χρονοτριβή για την

επίλυση του σοβαρού θέματος του

αποχετευτικού προβλήματος της πε-

ριοχής.

Την ΕΥΔΑΠ εκπροσώπησε ο Γενι-

κός Διευθυντής Ανάπτυξης και παρα-

γωγής έργων κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΙΟΣ ο

οποίος υποστήριξε ότι η ΕΥΔΑΠ θα

συμβάλει σε κάθε νέα, ρεαλιστική και

τεκμηριωμένη πρόταση διαχείρισης

των αστικών λυμάτων και ανέμενε με

ενδιαφέρον την παρουσίαση της συγ-

κεκριμένης πρότασης από τους δύο

Δήμους, καθώς και τις τεχνολογικές

και περιβαλλοντικές λύσεις που αυτή

θα δώσει.

Τον κύκλο των βασικών εισηγή-

σεων της ημερίδας άνοιξε ο Ακαδη-

μαϊκός κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΡΕΦΟΣ,

επόπτης του Κέντρου Έρευνας Φυσι-

κής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολο-

γίας της Ακαδημίας Αθηνών καθώς

και ιδρυτικό μέλος της  HYPERLINK

"http://en.wikipedia.org/wiki/Green-

peace"Greenpeace, με συμμετοχή

στο βραβείο Νόμπελ 2008 για την κλι-

ματική αλλαγή, τόνισε ότι η προστα-

σία του περιβάλλοντος και ιδιαιτέρως

του μικροκλίματος της περιοχής είναι

απαραίτητη προϋπόθεση για την ποι-

ότητα ζωής των κατοίκων της περιο-

χής. Ο τρόπος διαχείρισης και

επεξεργασίας των λυμάτων παρου-

σίασε μεγάλο ενδιαφέρον από παλαι-

οτάτων χρόνων και ο ελληνικός

πολιτισμός ήταν συνυφασμένος με τη

συγκρότηση οικιστικών δομών που

περιλάμβαναν όλες τις βασικές υπο-

δομές ύδρευσης και αποχέτευσης.

Ακολούθησε η εισήγηση του Δρ.

ΜΗΝΑ ΚΑΦΑΤΟΥ, πρύτανη του

Schmidt College of Science,  HYPER-

LINK

"http://en.wikipedia.org/wiki/Chap-

man_University"Chapman University

της Καλιφόρνια όπου ανέπτυξε το

θέμα της πρόκλησης ρύπων από τη

λειτουργία της πόλης. Ανέφερε ότι οι

σύγχρονες τεχνολογίες διαχείρισης

αστικών λυμάτων βοηθούν στην απο-

μείωση της επιβάρυνσης της ατμό-

σφαιρας από αέρια που

προκαλούνται είτε από ανοικτούς

αποχετευτικούς αγωγούς είτε από

ανοιχτές δεξαμενές ΒΚ. Ο κ. Καφάτος

τόνισε ότι όλες οι παγκόσμιες κλιματο-

λογικές ενδείξεις καταδεικνύουν ότι

αυτό που φαντάζει ως μελλοντικός

κίνδυνος είναι σήμερα παρόν.

Στις σύγχρονες «τεχνολογίες εφαρ-

μογής» αναφέρθηκε ο Χημικός Μηχα-

νικός καυσίμων υλών και θερμικής

Λύση για το αποχετευτικό στα Μεσόγεια τώρα!

An_Akti_Ianouarios2012:Layout 1 12/22/11 7:16 PM Page 8

Page 9: 396 - 2011

διαχείρισης του Πανεπιστημίου Άαχεν

της Γερμανίας κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΟΛΩΤΑΣ

. Ανέπτυξε θέματα ενσωμάτωσης της

λειτουργίας των ΒΚ στον αστικό ιστό

και επέδειξε πολλά παραδείγματα πό-

λεων στην Ευρώπη και διεθνώς,

όπου οι ΒΚ αποτελούν μέρος της κα-

θημερινότητας του πολίτη, βρίσκονται

κοντά στην κατοικία του και αποτε-

λούν μέρος της οικολογικής συνείδη-

σης της σύγχρονης κοινωνίας.

Ο κ. Πάνος Μελετάκος, βιολόγος ει-

δικός στις τεχνολογίες προστασίας

του περιβάλλοντος αναφέρθηκε εκτε-

ταμένα με την ανάλογη επιστημονική

τεκμηρίωση στα σύγχρονα συστή-

ματα των βιολογικών καθαρισμών και

προσδιόρισε τα χαρακτηριστικά που

πρέπει να απαιτούνται για την λει-

τουργία και κατασκευή του σύγχρο-

νου ΒΚ και παρουσίασε συγκεκριμένη

τεχνολογία που εξυπηρετεί πλήρως

τις προϋποθέσεις αυτές. Επίσης ανέ-

πτυξε μια λύση για τους Δήμους Σπά-

των – Αρτέμιδος και Ραφήνας –

Πικερμίου, η οποία περιλαμβάνει την

δημιουργία ενός ΠΕΑΛ (Πάρκο Ενερ-

γειακής Αξιοποίησης Λυμάτων) που

αποτελεί ένα σχέδιο που ενσωματώ-

νει την ανάπλαση της περιοχής με τη

λειτουργία της μονάδας, προσφέρον-

τας ένα σύνολο απόλυτα φιλικό προς

το περιβάλλον και τους κατοίκους της

περιοχής.

Μετά το τέλος των εισηγήσεων,

ακολούθησε η υποβολή δεκάδων

ερωτήσεων προς τους προσκεκλημέ-

νους ομιλητές και ολιγόλεπτες τοπο-

θετήσεις όσων εκ των παρισταμένων

θέλησαν να πάρουν και πήραν το

λόγο.

Η ημερίδα έκλεισε τις εργασίες της,

με τις τεκμηριωμένες δευτερολογίες

των εισηγητών στους οποίους προ-

στέθηκε και οπ παραβρεθείς αντιπρό-

εδρος της Μ2 Renewables κ. Gregg

Claffey.

Τις εργασίες της ημερίδας παρακο-

λούθησαν:

O Βουλευτής Αττικής κ. Παντελής

Ασπραδάκης, ο πρώην Υφυπουργός

Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων

και βουλευτής Αττικής κ. Απόστολος

Σταύρου. Οι περιφερειακοί σύμβουλοι

Αττικής κ. Δήμος Μπαρούτας και Γ.

Σμέρος. Οι Πρόεδροι των Δ.Σ. Σπά-

των – Αρτέμιδος και Ραφήνας – Πι-

κερμίου κ.κ. κ. Γκίκας Κωνσταντίνος

και κ. Παναγιώτης Στέφος αντίστοιχα.

Οι Αντιδήμαρχοι Σπάτων – Αρτέμιδος

κ. Θανάσης Μαργέτης, Χρήστος Μάρ-

κου , Χρήστος Σερέτης, Γ. Γκινοσά-

της, Π. Πουλάκης. Οι Αντιδήμαρχοι

Ραφήνας – Πικερμίου κα Ηλέκτρα Πα-

παδημητρίου , κ Πέτρος Βλαχάκης, κα

Άννα Ραπτοπούλου – Παπαθανα-

σίου, ο κ. Σακκάς Δημήτριος καθώς

και σχεδόν όλα τα μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου και των Τοπικών Συμβου-

λίων των δύο Δήμων.

Οι πρώην Δήμαρχοι : Σπάτων κ.

Αθανάσιο Τούντας και Λουκάς Λύγ-

κος, Αρτέμιδος κ. Γ. Κασσίμης, Ραφή-

νας κ. Ανδρέας Κεχαγιόγλου, Παλλή-

νης κ. Σπύρος Κωνσταντάς. Ο υπο-

ψήφιος βουλευτής Αττικής κ. Κων/νος

Κατσίκης. Παραβρέθηκαν επίσης εκ-

πρόσωποι του Τεχνικού Επιμελητή-

ριου, των Επιστημονικών Σωματείων

της περιοχής, των εξωραϊστικών και

πολιτιστικών συλλόγων, διάφορων

κοινωνικών φορέων και πλήθος κό-

σμου.

Την διεξαγωγή των εργασιών της

ημερίδας συντόνισαν από κοινού η

Αντιδήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου

κα Ηλέκτρα Παπαδημητρίου και ο Αν-

τιδήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδος κ.

Χρήστος Γ. Μάρκου.

Την οργανωτική ευθύνη είχε η δη-

μοτική σύμβουλος Σπάτων – Αρτέμι-

δος κα Μαρία Ζήση. 

17.12. 2011 / ΑΚΤΗ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ 9

Λύση για το αποχετευτικό στα Μεσόγεια τώρα!

«Το διαχρονικόμήνυμα της αγάπηςπου φέρει μαζί της ηγέννηση του Χριστούας αποτελέσει γιαόλους μας τηναπαρχή νέωναναζητήσεων καιελπίδας για ένακαλύτερο κόσμο, μευγεία ευτυχία καικοινωνικήαλληλεγγύη».ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

An_Akti_Ianouarios2012:Layout 1 12/22/11 7:16 PM Page 9

Page 10: 396 - 2011

ΣΠΑΤΑ - ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΑΚΤΗ / 17.12. 201110

Στέγη κοινωνικής αλληλεγγύης

στα Σπάτα

Ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος μέσα

στις δύσκολες κοινωνικοοικονομικές

συγκυρίες που αντιμετωπίζει η χώρα

μας αλλά και ειδικότερα η τοπική μας

κοινωνία, καλούμενος να αντιμετωπί-

σει, στοιχειωδώς, τις ανάγκες διαβίω-

σης των πολιτών του, προχωρά στην

λειτουργία της ΣΤΕΓΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓ-

ΓΥΗΣ και ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΟΥ υλικών

αγαθών στην Αρτέμιδα, στο χώρο της

Παιδικής Χαράς, στην αρχή της

Λεωφ. Αρτέμιδος.

Η ΣΤΕΓΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ και ΑΝ-

ΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΟ θα ξεκινήσει να λει-

τουργεί στις 7 Ιανουαρίου, κάθε

Τετάρτη (18:30 – 21:30) και κάθε Σάβ-

βατο & Κυριακή (10:30 – 13:00).

Σας προσκαλούμε στα πλαίσια της

αλληλοβοήθειας και της κατανόησης

για τον συνάνθρωπο να στηρίξουμε

όλοι μαζί αυτή την πρωτοβουλία και

να έρθουμε πιο κοντά βοηθώντας αυ-

τούς που μας έχουν ανάγκη.

Φιλολογική βραδυά

Την Δευτέρα 19-12-2011 στο Μουσείο

Οίνου πραγματοποιήθηκε το 6ο ποι-

ητικό αναλόγιο του Οργανισμού Παι-

δείας, Πολιτισμού & Περιβάλλοντος

«Ο ΞΕΝΟΦΩΝ», το αφιερωμένο στην

Μυρτιώτισσα.

Ήταν μια θαυμάσια φιλολογική βρα-

διά. Την εκδήλωση άνοιξε η Πρό-

εδρος του Οργανισμού Παιδείας,

Πολιτισμού & Περιβάλλοντος «Ο ΞΕ-

ΝΟΦΩΝ» κα Μάρκου Παναγιώτα, η

οποία έκανε έναν μικρό πρόλογο για

την Μυρτιώτισσα «Μυρτιώτισσα: μια

γυναίκα πρωτοπόρα για την εποχή

της. Λάτρεψε την ποίηση και το θέα-

τρο. Με το δεύτερο ασχολήθηκε για

μικρό χρονικό διάστημα. Οικογενει-

ακές συνθήκες σταμάτησαν αυτήν της

την ενασχόληση. Μετέδωσε όμως την

αγάπη της για το θέατρο στον μονά-

κριβο γιό της, τον ηθοποιό Γιώργο

Παππά.

Λυρική, ανεξάρτητη, μαχητική. Μια

πολύπλευρη προσωπικότητα. Η γυ-

ναίκα έχει ξεχωριστή θέση στην ποί-

ησή της. Όποιας εθνικότητας.

«Ρωμιές αν είναι ή τούρκισσες» τις αι-

σθάνεται αδερφές της. Η γυναίκα η

παραστρατημένη. Η Μάνα που θρη-

νεί για την απώλεια του παιδιού της.

Άλλωστε είναι η ίδια που θρηνεί αφού

έχασε τον λατρεμένο της γιο τόσο

νωρίς. Ένας θάνατος που την ακο-

λουθεί σε όλη της τη ζωή. «στης

ψυχής μου τ’ άδυτο έχει απομείνει, ότι

δεν επρόφθασε τέχνη να σου γίνει, κι

όταν νιώσω ν’ άρχεται η στερνωή μου

ώρα, πάμε, γιε μου, θα σου πω,

πάμε, γιε μου, τώρα.»

An_Akti_Ianouarios2012:Layout 1 12/22/11 7:16 PM Page 10

Page 11: 396 - 2011

17.12. 2011 / ΑΚΤΗ ΠΑΛΛΗΝΗ - ΓΕΡΑΚΑΣ 11

Γράφει ο

“WWW XARVAT(I). COM COM”

Ένα χρόνο μετά τις προεκλο-γικές υποσχέσεις του δημάρ-χου και των τοπικώνδημοτικών συμβούλων περίαναβάθμισης της πόλης,κατά το πρότυπο Γέρακα(άξιο το όραμα), επήλθε το……μοιραίο. Πραγματικά ηΠαλλήνη άλλαξε. Της έφτια-

ξαν άλλη φάτσα! Έγινε άνετη! Απέ-ριττη! Ακριβοθώρητη! Απλησίαστη!

Μπαίνεις στο καφενείο, κάθεσαι,απλώνεις τα πόδια σου σε όσες καρέ-κλες θέλεις και πίνεις άνετα και  ολο-μόναχος τον σκέτο ελληνικό. Πάς γιαένα ποτό στην διπλανή καφετέρια, αγ-καλιάζεις δυό –τρία σκαμπό πιάνειςτην κουβέντα με τον ιδιοκτήτη (μονα-δικό…..θαμώνα),  ψιλοκοιμάσαι μαζίτου, ξεχνάς να παραγγείλεις και φεύ-γεις….ανενόχλητος. Επισκέπτεσαιτους χώρους που στεγάζονταν οιυπηρεσίες του δήμου, κατουράς σεόποια τουαλέτα της επιλογής σου καιδεν υπάρχει άνθρωπος ούτε να τονευχαριστήσεις με τον…. τρόπο σου,εκτός από τον πρόεδρο του Τ.Σ…! Μιλάμε για μεγάλη άνεση!

Αν πάλι θέλεις να δραστηριοποιηθείςεπαγγελματικά στην Παλλήνη, λόγωτου... υπεσχημένου ορατού και αορά-του μέλλοντος και της συνεχιζόμενηςΥπ – ανάπτυξης της  πόλης, σουπροσφέρονται δεκάδες ξενοίκιαστακαταστήματα, γραφεία, κτήρια και οι-κόπεδα σε τιμές εξευτελιστικές! Μι-λάμε για μεγάλη ξευτίλα!

Αν πάλι επιθυμείς να βολτάρεις στα…διευρυμένα πεζοδρόμια της πόλης γιανα αγοράσεις κανένα εσώβρακο γιατην πρωτοχρονιά, πρέπει να ξέρειςτουλάχιστον τρία πράγματα. Πού είναιτο μαγαζί γιατί μπορεί να μη συναντή-σεις άνθρωπο να ρωτήσεις, αν το κα-τάστημα δεν έχει κλείσει και τέλος αντο πεζοδρόμιο είναι βατό... ή τουλάχι-στον ιδίας ποιότητας με τον υπάρχονέξω από τη ΕΤΕ που κινδυνεύειςμόνο με διάστρεμμα. Μιλάμε για με-γάλο ψέμα!

Επειδή κάποιοι ίσως θυμηθούν καιμια άλλη εύηχη προεκλογική λεξούλαπου κυκλοφορούσε από στόμα σεστόμα όπως η φήμη ή η…..μπίπ,αυτή της «Σύγκλησης» της……διαπι-στωμένης διαφοράς Παλλήνης – Γέ-ρακα αυτή συνετελέστη! Σηκώθηκαντα δημοτικά τέλη στην Παλλήνη καικατέβηκαν στο Γέρακα, όπερ καιεπήλθε κατά τους δημοτικούς εγκεφά-λους η ισόρροπη πορεία των δύο πό-λεων... 

Τα προβαλλόμενα επιχειρήματα μαςθύμισαν τον πραματευτή που που-λούσε  5 ευρώ το μεσοφόρι και 10 τοβρακί και όταν η πελάτισσα αντέ-δρασε για τις τιμές, ο πραματευτήςτης πρότεινε 10 το μεσοφόρι και 5 τοβρακί και η Κατερινιώ: Και τώρα τιμούκανες, μου σήκωσες το μεσοφόρικαι μου κατέβασες το βρακί…Κάπως έτσι απαντούν και οι κάτοικοιτης Παλλήνης στο σκεφτικό τουδήμου ή αλέως, μας πήραν και τασώβρακα!     

Για την ιστορία, οι συντελεστές τηςεπινόησης των μέτρων καθώς και ήΕΚΤΕΛΕΣΗ (της πόλης), τους είναικατά αλφαβητική και κατά συνέπειααντικειμενική σειρά οι κάτωθι: 1) ΟΔήμαρχος, 2) ΟΙ Δημοτικοί τοπικοίσύμβουλοι και 3) Οι Τοπικοί σύμβου-λοι. Κοντολογίς όλοι όσους ψηφήσαμενα μας ...Τακτοποιήσουν.

Μπορεί με π – ορδές να μη βάφονταιαυγά, αλλά με βαφές μαλλιών βάφον-ται δημοτικά σχολεία, τουλάχιστον ωςπρος το κόστος...

Για τους γνωρίζοντες, η επιλογή ενόςστελέχους οποιασδήποτε βαθμίδοςείναι μια σχετικά δύσκολη και υπεύ-θυνη διαδικασία. Αν η επιλογή ενόςακατάλληλου στελέχους μπορεί να θε-ωρηθεί διοικητική αμέλεια,  η  διατή-ρηση του στην θέση, στοιχειοθετείδιοικητική ανε-πάρκεια.

Είναι τουλάχι-στον ασέβειαπρος τους δη-μότες κοριτσά-κια ή αγοράκιαμε ανύπαρκτεςουσιαστικές ικα-νότητες, αλλάκαι με αμφισβη-τούμενα τυπικάπροσόντα ναδιαχειρίζονται τασυμφέροντάτους. 

«Πάντως για ναπούμε και τουστραβού τοδίκιο» τις αυξή-σεις των δημοτι-κών τελών όλοιοι δημοτικοίσύμβουλοι πουτο ψήφισαν τοέκαναν με βαριάκαρδιά, μέχρικαι μαύρα, απότην μάσκα-ρατ,δάκρυα κύλη-σαν πάνω σταπονεμένα μα-

γουλά τους. 

Μέχρι και ο συμ – παραστάτης τουδημάρχου εθεάθη εκτός δήμου βε-βαίως να μουτσοκλέει, για το θεό, όχιγια το κόμμα, αυτό ποιος το …….Ναι-ναι τη σφραγίδα την έχει, δεν τηνντόνει με τίποτα. Από το τίποτα καλήείναι και η παναγιώτενα. Τακούσατε(νομαρχιακά) πολιά μου; 

Η μόνη ουσιαστική αντίρρηση που εκ-φράστηκε και…..πρακτικά, ήταν η άρ-νηση του προέδρου του δημοτικούσυμβουλίου Τ. Μπουντουβά να υπερ-ψηφίσει τις αυξήσεις στις δυσβάστα-χτες σημερινές συνθήκες. Τούτο είχεσαν αποτέλεσμα να του ζητηθεί η πα-ραίτησή του από την θέση του προ-έδρου. Αν ήταν υπεύθυνος για τοδήμο σε καμιά εκπαιδευτική βαθμίδαίσως να ήταν στην θέση του, απότα… συμφραζόμενα!

Πάντως διαφωνούμε οριζοντίως καικαθέτως με τις κατηγορίες περί αντι-δημοκρατικής συμπεριφοράς του δη-μάρχου στην προκειμένη περίπτωσητης αποπομπής του προέδρου. Γιατίδηλαδή ο πρόεδρος θα πρέπει να λει-τουργεί κατά συνείδηση; Ο δήμαρχοςδεν έχει κατά μείζονα λόγο αυτό το δι-καίωμα;Αυτό του έλεγε η συνείδησή του αυτόέκανε ο άνθρωπος! Και εις άλλα μευγεία…

Εύχομαι οι

Άγιες Μέρες των

Χριστουγέννων

να αποτελέσουν

την αφετηρία

για μια νέα

δημιουργική

εποχή, με υγεία

και

ευτυχία.

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ

An_Akti_Ianouarios2012:Layout 1 12/22/11 7:16 PM Page 11

Page 12: 396 - 2011

An_Akti_Ianouarios2012:Layout 1 12/22/11 7:16 PM Page 12

Page 13: 396 - 2011

An_Akti_Ianouarios2012:Layout 1 12/22/11 7:16 PM Page 13

Page 14: 396 - 2011

ΑΚΤΗ / 17.12. 201114

Γράφει το “Φάντασμα”

Νάμαστε πάλι εδώ.

Οι καλές συνήθειες δε κόβονται. Ο

λαός λέει βέβαια οι κακές συνήθειες

γίνονται δεύτερη φύση αλλά εγώ

θέλω να πιστεύω ότι είναι καλές.

Ιδιαίτερα τα παραπολιτικά σχόλεια

όταν αυτά αποκωδικοποιούν συμπε-

ριφορες, σκέψεις κρυφές και πιθανόν

πολλές φορές υπόγειες διαδρομές

της εξουσίας και των ανθρώπων που

την υπηρετούν.

Η στήλη θα αχολείται κυρίως με

πράγματα και καταστάσεις που δημι-

ουργούν προβλήματα στους πολίτες

του Δήμου Μαραθώνα, είτε αυτό

ωφείλεται στην κακή λειτουργία του

Δήμου είτε στην αδράνειά του ακόμη

και στην αυθαιρεσία του.

Ας αφήσουμε όμως το πρόλογο και

ας πάμε στα θέματα.

Το Δημοτικό συμβούλιο που συζητή-

θηκε η θέση ενός “μελλοντικού” βιολο-

γικού καθαρισμού υπήρξε αντίδραση

και αρνητική στάση του Δημοτικού

Συμβούλου κ.Χρυσίνα, ο οποίος

εκλέχθηκε με το συνδιασμό του κ.

Λουίζου και εκπροσωπεί τη Δημοτική

Κοινότητα Γραμματικού. Η ήδη επι-

βαρυμμένη πρώην Κοινότητα Γραμ-

ματικού από την δημιουργία των

“ΧΥΤΑ” δικαιολογημένα αντιδρά

μέσω του εκπροσώπου της. Και κυ-

ρίως η πιθανή δημιουργία Βιολογικού

δε συνδέει το Γραμματικό. Με λίγα

λόγια γίνεται σε περιοχή του αλλά δεν

οφελείται από το έργο. Δηλαδή και

κλαμμένοι και δαρμένοι οι Γραμματι-

κιώτες. Ακούστηκε επίσης ότι στη

προσπάθειά της συμπολίτευσης να

πεισθεί ο κ.Χρυσίνας στο προσυμ-

βούλιο της προσηγούμενης ημέρας,

δημοτικόος σύμβουλος του πρώην

δήμου Μαραθώνα συγκρούσθηκε

μαζί του απαιτώντας  κομματική πει-

θαρχία από τον κ.Χρυσίνα. Μήπως

έχει ακούσει ο συγκεκριμμένος δημο-

τικός σύμβουλος που εκλέχθηκε από

τους Μαραθωνίτες την άποψή τους

για τον βιολογικό καθαρισμό όταν

αυτός χωροθετείται στα γεωγραφικά

τους όρια; αν ναι τότε μπορεί να κατα-

λάβει την άρνηση και την δικαιολογη-

μένη οργή του κ. Χρυσίνα.

Ο Στέφανος Θεοδωρίδης είναι γνω-

στός για το πάθος που τον διακρίνει

όταν ασχολείται με ένα αντικείμενο.

Σαν παλιός ποδοσφαιριστής δεν έχει

μάθει να χάνει αλλά και όταν συμβαί-

νει αυτό παλεύει για την επόμενη

μέρα. Πολλοί μπορεί να κριτικάρουν

αρνητικά το τρόπο που τοποθετείται

σταθερά αλλά κανείς δεν μπορεί να

αμφισβητήσει ότι αγωνίζεται με όποια

όπλα διαθέτει. Και κυρίως ούτε συμβι-

βάζεται ούτε πουλιέται. Μακάρι να του

μοιάζανε πολλοί που βολεύονται κάτω

από την ομπρέλλα της εξουσίας.

Πολλοί έχουν την πεποίθηση ότι η

αδράνεια του κ. Τζιλάβη και η υποτο-

νική αντιπολίτευση οφείλεται σε συνε-

νόηση που υπάρχει με τον κ. Λουίζο.

Τίποτα δεν αποκελείεται αλλά ξέ-

ρουμε ότι είναι και θέμα ικανότητας.

Πάντως επειδή δε πιστεύω τις φήμες

είναι καιρός ο τέως Δήμαρχος να

αποκαταστήσει την φήμη του. Είναι

κρίμα και για τον ίδιο και για εκείνους

που το 2010 τον ψήφισαν.

Αξιοπρόσεκτη η προσπάθεια του δι-

κηγόρου Νίκου Χατζηγιάννη στα πο-

λιτικά δρώμενα της Ν.Μάκρης αλλά

και κατ' επέκταση του Δήμου Μαρα-

θώνα. Στηρίζει τους πολίτες όταν

αυτοί έχουν προβλήματα που πηγά-

ζουν απ΄ την αυθαιρεσία της εξου-

σίας. Σ' αυτούς τους δύσκολους

καιρούς η κάθε τεκμηριωμένη αντιπο-

λιτευτική φωνή είναι απαραίτητη. Οι

νόμικές του γνώσεις είναι πολύτιμες

για τον σκοπό που υπηρετεί. Αν

ήμουν Δήμαρχος θα τον είχα προτεί-

νει για “Συμπαραστάτη του Δη-

μότη” του Δήμου Μαραθώνα. Αλλά

σιγά μην ο κ.Δήμαρχος έκανε αυτή

την υπέρβαση. Για να του χαλάσει η

σούπα;

Πολλή φασαρία βρε παιδιά για τον

πυροσβεστικό σταθμό στην Αγία Μα-

ρίνα. Με τελετές και μπάντες έγιναν

τα εγκαίνια και όλα κυλούσαν ομαλά

μέχρι τις εκλογές του 2010. Και όταν ο

Γιάννης Δαμιανόγλου, ο επικεφαλής

των εθελοντών αποφάσισε να κατέβει

με το Βασίλη Τζιλάβη από ήρωας

της πόλης που με αυταπάρνηση και

ανιδιοτέλεια πρόσφερε υπηρεσίας

στην πόλη έγινε ξαφνικά ο αποδιπομ-

παίος τράγος. Και άρχισε η επιχεί-

ρηση “φάγωμα” του αποστάτη. Τι κι

αν αυτός (η μάλλον και αυτός) μερί-

μνησε να έρθρουν από την Αυστρία

οι εθελοντές δασοπυροσβέστες και να

δωρίσουν όχημα και υλικό πυρόσβε-

σης. Εδώ μιλάμε ότι κατέβηκε υποψή-

φιος με το βασικό αντίπαλο του

δημάρχου και χάθηκαν ψήφοι. Και μά-

λιστα είναι πιθανό αυτοί οι ψήφοι να

στέρησαν την εκλογή του κ.Κου-

λουμπή, ο οποίος, παρεπιπτώντως

πρωτοστάτησε στην προσπάθεια

αποκαθήλωσης του κ.Δαμιανόγλου.

Σιγά μην έχει κανείς το δικαίωμα να

αντισταθεί στην εξουσία. Όταν αυτή

κινδυνεύει το εθελοντικό έργο για την

προστασία των πολιτών έρχεται σε

δεύτερη μοίρα. Αχ, βρε Γιάννη. Σε

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ - ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

An_Akti_Ianouarios2012:Layout 1 12/22/11 7:16 PM Page 14

Page 15: 396 - 2011

γεμίσανε παράσημα. Χάθηκε ο κόπος

να βάλεις υποψηφιότητα μαζί τους;

Ήταν ανάγκη να πιστεύεις ότι δεν

κάνει για Δήμαρχος ο κ.Λουίζος.

Έγινε πολλή κουβέντα στο προηγού-

μενο δημοτικό συμβούλιο για το αν

χρωστάει εισφορά σε χρήμα ο κ.Τζι-

λάβης και πιο είναι αυτό το ποσό. Το

όλο ζήτημα ανακινήθηκε από τις πολ-

λαπλές αναβολές που έχουν παρθεί

στα δικαστήρια όπου θα εκδικαστεί το

ύψος της τιμής μονάδας αποζημίω-

σης. Και όλα αυτά με την ευγενή χο-

ρηγία, συγνώμη και συναίνεση του

Δήμου. Βέβαια εδώ να τονίσουμε  ότι

ο κ. Λουίζος έδωσε προεκλογικά χτυ-

πήματα κάτω από την ζώνη στο κ.Τζι-

λάβη λέγοντας (δημοσιεύοντας) ότι

χρωστάει 3.000.000 Ευρώ. Τώρα,

λοιπόν, που τα δικαστήρια θα αποφά-

σιζαν το ποσό εισφοράς στα πραγμα-

τικά επίπεδα που σίγουρα είναι πολύ

μικρότερο ο κ.Λουίζος απουδίαζε και

συμμτείχε δια της απουσίας του στην

αναβολή. Και να ήταν η πρώτη. Από

το περασμένο Μάρτιο αυτό το γαϊτα-

νάκι. Την καλύτερη τοποθέτηση έκανε

ο κ. Ιωνάς. Ο κ.Τζιλάβης δε χρω-

στάει τίποτα όπως και κανένας πολί-

της από την στιγμή που ο Δήμαρχος

δεν έχει πιστοοιήσει το χρέος στη αρ-

μόδια Δ.Ο.Υ. Σιγά μη το πιστοποι-

ούσε. Θέλει να υπάρχει εκκρεμότητα

για να μπορεί να τη χρησιμοποιεί στις

εκλογές. Τώρα βέβαια θα απορείτε.

Δεν θα ήθελε να εισπράξει ένα σεβα-

στό ποσό για να υλοποιήσει κάποια

απαραίτητα έργα στη 5η γειτονιά;

Αυτό το  έρημο παραλιακό μέτωπο να

ανοίξει επιτέλους; Μην απορείτε. Θα

το εξαγγείλει στην επόμενη προεκλο-

γική περίοδο για άλλη μια φορά.

Στο επανιδείν.

17.12. 2011 / ΑΚΤΗ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ 15

Εύχομαι σε όλους τους συμπολίτες μου υγεία, ειρήνη και ευημερία.

ΒΑΣΙΛΗΣΠΙΣΤΙΚΙΔΗΣ

Ο ΣύλλογοςΟικολογικής

Προστασίας ΚόκκινοΛιμανάκι Παφήναςεύχεται το 2012 να

είναι μια χρονιάγαλλήνης, ελπίδας και αγάπης για το

περιβάλλον

An_Akti_Ianouarios2012:Layout 1 12/22/11 7:16 PM Page 15

Page 16: 396 - 2011

An_Akti_Ianouarios2012:Layout 1 12/22/11 7:16 PM Page 16