4 Cloud Computing Chmura obliczeniowa - GAKKO.EDU 04 Cloud Computing... · Termin Cloud Computing jest…

  • Published on
    02-Mar-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>str. 1 z 7 </p> <p>4 Cloud Computing Chmura obliczeniowa </p> <p>Termin Cloud Computing jest w ostatnim czasie najbardziej popularnym zaklciem w informatyce. Tak to ju jest, e nawet najlepsze rozwizania musz by wspierane jakimi chwytliwymi hasami. Jednak kade rozwizanie ma swoje ograniczenia, ktre rzutuj prdzej czy pniej na konkretne rozwizania. Cloud Computing nie jest tu wyjtkiem. </p> <p>4.1 Mody w informatyce zaklcia PR </p> <p>Od dawna wiadomo, e w informatyce istniej mody. Wiele takich md ju przeylimy, wiele na naszych oczach si teraz tworzy, jak choby: Internet rzeczy czy Internet wszystkiego. Cloud Computing jest przykadem odwieenia mody na wirtualizacj, wraz z implementacj kilku nowych cech. </p> <p>4.2 Definicje Cloud Computing </p> <p>Cloud Computing [z ang. chmura obliczeniowa] posiada kilka definicji. Wynika to z akcentowania zadanych cech tego rozwizania, istotnych z punktu widzenia podmiotu (konsumenta) uywajcego chmury obliczeniowej. Poniej rozwaymy dwa, najbardziej istotne, definicje. </p> <p>4.2.1 Perspektywa konsumenta </p> <p>Chmura obliczeniowa to model przetwarzania danych oparty na uytkowaniu usug dostarczonych przez usugodawc (wewntrzny dzia lub zewntrzna organizacja). Funkcjonalno jest tu rozumiana jako usuga (dajca warto dodan uytkownikowi) oferowana przez dane oprogramowanie (oraz konieczn infrastruktur) [definicja za Wikipedi]. </p> <p>Istotnym powodem stosowania chmury obliczeniowej s korzyci dla konsumenta: eliminacja koniecznoci zakupu licencji czy te koniecznoci instalowania oprogramowani oraz administracji systemem. Konsument paci za moliwo uytkowania lub za same uytkowanie okrelonej usugi, np. za moliwo korzystania z edytora tekstu. Nie musi dokonywa zakupu sprztu ani oprogramowania, nie musi go pielgnowa. </p> <p>4.2.2 Perspektywa implementacji </p> <p>Termin chmura obliczeniowa jest nierozerwalnie zwizany z pojciem wirtualizacji. Sam model chmury obliczeniowej historycznie wie si z przetwarzaniem w sieci grid, gdzie wiele systemw udostpnia swoje usugi, korzystajc z podczonych rnorodnych zasobw, z t jednak rnic, e w chmurze obliczeniowej mamy do czynienia z podaniem zasobw za potrzebami usugobiorcy. </p> <p>Tak wic chmura obliczeniowa staa si sposobem i metod na sprzedawanie rozwiza opartych na wirtualizacji zasobw. Rozwizanie takie jest interesujce dla oferenta, daje bowiem szanse na obnienie ponoszonych kosztw ze wzgldu na optymalizacj wykorzystania dostpnych zasobw. </p> <p>4.3 Koncepcja chmury obliczeniowej </p> <p>Koncepcja chmury obliczeniowej oparta jest na poczeniu dwch rozwiza: </p> <p> Grid Computing, </p> <p> Utility Computing. </p> <p>str. 2 z 7 </p> <p>Pierwsze rozwizanie zapewnia skalowalno i niezawodno (na zadanym poziomie) proponowanych rozwiza. Drugie rozwizanie okrela miary niezbdne w rozliczeniu konsument-oferent chmury obliczeniowej. </p> <p>4.3.1 Grid Computing </p> <p>Grid Computing [z ang. przetwarzanie sieciowe] jest systemem zoonym z wielu komputerw, pracujcych wsplnie w sieci w celu realizacji okrelonych celw. </p> <p>Komputery s poczone w klaster (grid). Z jednej strony takie rozwizanie zwielokrotnia moc obliczeniow. Z drugiej za strony zwiksza niezawodno caego rozwizania. </p> <p>4.3.2 Utility Computing </p> <p>Utility Computing [z ang. uyteczno komputerw, uyteczno zasobw komputerowych] jest to pojcie stworzone na potrzeby oszacowania wykorzystania danego systemu komputerowego w celu okrelenia kosztw jego uywania, poprzez sprowadzenie tego wykorzystania do modelu skadajcego si zazwyczaj z nastpujcych komponentw: mocy obliczeniowej, wielkoci wykorzystywanej pamici masowej, uywanych serwisw (oprogramowania), wielkoci dostpnego pasma komunikacji. </p> <p>Zasoby udostpniane s w postaci predefiniowanych porcji, tzw. puli [ang. pools]. Tak pul moe by: </p> <p> moc obliczeniowa, </p> <p> przestrze pamici operacyjnej, </p> <p> przestrze pamici masowej, </p> <p> (licencje) oprogramowania, </p> <p> przepustowo cza. </p> <p>W oparciu o te porcje definiujemy wirtualne systemy o zadanych cechach, odnoszcych si do wyej wymienionych zasobw. Cechy te mog mie charakter statycznym, jak i dynamiczny tzn. zmienia swoje wymiary w zalenoci od biecych potrzeb. Wspczesny wiat charakteryzuje dua dynamika procesw. Taka moliwo zmian dostosowywanie si do biecych potrzeb jest cenna w zglobalizowanym wiecie. </p> <p>4.3.3 Poczenie rozwiza </p> <p>Poczenie Grid Computing oraz Utility Computing daje moliwo szerokiego wykorzystywania technologii komputerowych z moliwoci oszacowania kosztw ich wykorzystywania. Na tej podstawie kalkulowana jest cena dla potencjalnego konsumenta. </p> <p>Wida w tym momencie, e termin chmura obliczeniowa nie jest w peni adekwatny, bowiem z punktu widzenia chmury interesuj nas wszystkich aspekty zwizane z komputerem: przetwarzanie, magazynowanie i przesyanie informacji. Tym samym zgrabniejszym tumaczeniem terminu Cloud Computing byaby jednak chmura komputerw czy te chmura zasobw komputerowych. </p> <p>4.4 Rodzaje chmur </p> <p>Rozrniamy nastpujce rodzaje chmur: </p> <p> chmury prywatne, </p> <p>str. 3 z 7 </p> <p> chmury publiczne, </p> <p> chmury hybrydowe. Rozrnienie to wynika z lokalizacji zasobw, ktre s wykorzystywane przez konsumenta. </p> <p>4.4.1 Chmury prywatne </p> <p>Chmury prywatne [ang. private cloud] s to chmury, bdce czci danej organizacji i jednoczenie autonomicznym dostawc dla niej usugi. </p> <p>Chmury prywatne mog by utworzone i zarzdzane przez dzia IT danego przedsibiorstwa lub te przez firm zewntrzn. W pierwszym przypadku dana firma posiada wasn serwerowni i personel j obsugujcy, w drugim za mamy wydzielon serwerowni, nalec i obsugiwan przez zewntrzn firm. </p> <p>4.4.2 Chmury publiczne </p> <p>Chmury publiczne [ang. public cloud] s to chmury bdce zewntrznym, oglnie dostpnym dostawc usug (np. Amazon.com, Google, Microsoft, itd.). </p> <p>Chmury publiczne s rozwizaniem, w ktrym zasoby nie s dedykowane poszczeglnym klientom. W tym rozwizaniu klienci czerpi w miar swoich potrzeb z oglnych zasobw. Czasami taki model nosi nazw on demand czy te pay as you go klient paci za potrzebne-sprecyzowane w danej chwili przez siebie zasoby. Jeeli to potrzeby zwikszaj si, to zapotrzebowanie to zostaje zapewnione w biegu, bez potrzeby zatrzymania dziaajcych aplikacji (usug). Jedn konsekwencj jest naliczenie dodatkowej patnoci za zwikszenie skali konsumpcji zadanych zasobw. </p> <p>4.4.3 Chmury hybrydowe </p> <p>Chmury hybrydowe [ang. hybrid] s poczniem rozwiza chmury prywatnej i publicznej; wybrana cz usug (aplikacji, infrastruktury, itp.) jest realizowana w chmurze prywatnej, a pozostaa cz jest realizowana w chmurze publicznej. </p> <p>4.4.4 Wybr rozwizania </p> <p>Wybr rozwizania dobr danego rodzaju chmury dla usug konsumenta - moe by podyktowane: </p> <p> kwestiami finansowymi, </p> <p> kwestiami bezpieczestwa, </p> <p> innymi kwestiami (np. specyficzna architektura aplikacji konsumenta). Ze wzgldu na du elastyczno rozwiza w chmurze, istnieje moliwo migracji poszczeglnych komponentw pomidzy chmur prywatn a publiczn i odwrotnie, w celu osignicia przyjtych zaoe czy ustale na poziomie firmy konsumenta. </p> <p>4.5 Zalety i wady Cloud Computing </p> <p>Wedug oferentw rozwizania Cloud Computing posiadaj same zalety. Niestety, jak kade rozwizanie, posiadaj te wady. </p> <p>4.5.1 Zalety </p> <p>Do zalet moemy zaliczy: </p> <p> elastyczno rozwiza (w obrbie dostpnej puli, </p> <p> skalowalno zasobw (wydajnoci, pamici operacyjnej, pamici masowej i czy), </p> <p>str. 4 z 7 </p> <p> redukcja kosztw ( np. poprzez overbooking), </p> <p> zoptymalizowane zarzdzanie. </p> <p>Zalety te umoliwiaj optymalizacj nakadw ponoszonych przez oferenta na tworzenie niezbdnych (w domyle gwarantowanych) zasobw dla zadanego poziomu usug. </p> <p>Jako dodatkow zalet mona przyj oderwanie si (uniezalenienie) od architektury systemu, a tym samym od wszystkich ogranicze. Wszystko widzimy z perspektywy chmury. </p> <p>4.5.1.1 Elastyczno rozwiza </p> <p>Korzystajc z chmury, moemy dokonywa zmian w funkcjonalnociach systemu bez mudnego procesu zmian w konfiguracji zasobw. Takie rozwizania, jak: Thin Provisioning , Automated tiering , deduplikacja, upraszczaj realizacj wielu zada. </p> <p>4.5.1.2 Skalowalno zasobw </p> <p>Czstym problemem w dziaaniu aplikacji s zmiany zapotrzebowania na dany zasb. Zmiany te mog mie charakter powolny (lepiej: moemy spokojnie przestroi parametry) lub nagy (musimy zarezerwowa zasoby). Tak wic odpowiednio przygotowana chmura daje szanse na obsug takich sytuacji. </p> <p>4.5.1.3 Redukcja kosztw Redukcja kosztw wynika z redukcji niezbdnych zasobw. Jest to spowodowane zakadanym przesuniciem w czasie ich wykorzystania. Ponadto kumulacja zasobw w jednym miejscu powoduje optymalizacj ich wykorzystania i optymalizacj kosztw ich obsugi. </p> <p>Przy okazji minimalizujemy niebezpieczestwo przeinwestowania. Dziki stosowaniu caociowego podejcia do wszystkich systemw mamy potencjalnie nieograniczony dostp do zasobw, ale jeeli z nich nie korzystamy, nie musimy za to paci (oczywicie paci si gotowo, ale nie paci si za ca inwestycj). </p> <p>4.5.1.4 Zoptymalizowane zarzdzanie </p> <p>Unifikacja zasobw w obrbie chmury powoduje uproszczenie zarzdzania. Moemy si skoncentrowa na parametrach uytkowych zasobw, nie za na problemach wynikajcych z danych rozwiza technicznych. </p> <p>4.5.2 Wady </p> <p>Do wad moemy zaliczy: </p> <p> bezpieczestwo, </p> <p> gwarantowany poziom dostpu do zasobw, </p> <p> gwarancja dostpu. </p> <p>4.5.2.1 Bezpieczestwo </p> <p>W przypadku chmury prywatnej uytkownik ma w wikszoci przypadkw odpowiedni kontrol nad bezpieczestwem swojego systemu (dane, dostp do aplikacji, itp.). </p> <p>str. 5 z 7 </p> <p>W przypadku chmury publicznej dane mog by rozrzucone po wielu lokalizacjach. Niektre instytucje (np. banki) mog nie dopuszcza takich rozwiza ze wzgldu na standardy narzucane przez regulacje dotyczce sektora bankowego. </p> <p>4.5.2.2 Gwarantowany poziom dostpu do zasobw </p> <p>W przypadku potrzeby zwikszonego zapotrzebowania na zasoby, oprogramowanie chmury moe dynamicznie i natychmiastowo przydzieli dodatkowe zasoby. S jednak aplikacje, ktre przeniesione do chmury bd miay kopoty z szybkoci dziaania. To aplikacje, ktre pracuj w czasie rzeczywistym, zalene od oddalonych zasobw sprztowych (tzw. daleka chmura). Moe to spowodowa istotne opnienia w dziaaniu i w efekcie brak w pracy w czasie rzeczywistym </p> <p>4.5.2.3 Gwarancja dostpu </p> <p>Migracja do chmury moe take budzi obawy dotyczce dostpnoci do danych w niej umieszczonych. Normalnie przedsibiorstwa buduj swoje polityki tzw. "zachowania cigoci" (eng: bussines continuity ) zawierajce rne mechanizmy zabezpieczania si przed utrat danych , od stosowania redundantnych struktur na kadym poziomie i redukowania tzw SPOFw ( eng: Single Points of Failure ) a po dublowanie caych centrw obliczeniowych i rozmieszczanie ich w rnych czciach kraju a nastpnie synchronizowanie i replikowanie zasobw midzy nimi. Korzystajc z chmury publicznej uytkowanik kocowy nie ma de facto takiego wgldu w struktur i zabezpieczenia jakim podlegaj jego dane, musi pod tym wzgldem zda si na dostawc danej usugi i umow SLA jak z nim podpisuje. </p> <p>4.5.3 Powody popularnoci Cloud Computing </p> <p>Powodem popularnoci Cloud Computing jest przeniesienie w nim czci lub kocu caego ciaru wiadczenia usug IT na oferenta (wewntrznego lub zewntrznego). Waciwie jest to prawie to samo, co znane wczeniej pod nazw outsourcingu - czyli wydzielenie ze struktury przedsibiorstwa niektrych realizowanych przez nie usug IT i przekazanie ich do wykonania innym podmiotom (zalenym lub niezalenym). </p> <p>Specjalizacja oferenta w oferowaniu usug daje jemu szanse na obnik kosztw i uzyskanie waciwego poziomu usug. Z drugiej strony agregacja zasobw, optymalne wykorzystanie, punktowa ochrona (z rozproszeniem w centrum zapasowym). </p> <p>A dla konsumenta moliwo skorzystania w dowolnego miejsca poprzez oglnie dostpny Internet. </p> <p>4.6 Modele chmury obliczeniowej </p> <p>Chmura obliczeniowa moe by realizowana z wykorzystaniem rnych modeli, poczwszy od kolokacji, skoczywszy na modelach koncentrujcych si dostpie do wanego, z punktu widzenia konsumenta, zasobu. </p> <p>W zalenoci od wybranego modelu zmienia si zakres i poziom zasobw, ktrymi osobicie zarzdzamy. </p> <p>4.6.1 Kolokacja </p> <p>Kolokacja [ang. collocation] polega na wynajciu pomieszczenia serwerowni wraz dostpem do jej standardowej infrastruktury: energii elektrycznej, klimatyzacji oraz cza do Internetu, w celu umieszczenia dziaajcego tam sprztu komputerowego konsumenta. </p> <p>str. 6 z 7 </p> <p>Jest to najstarsza i najprostsza forma usug w chmurze. Konsument ma zdalny dostp do umieszczonego w serwerowni sprztu w celu jego normalnego uytkowania oraz bezporedni dostp do serwerowni dla celw serwisowych. </p> <p>4.6.2 IaaS </p> <p>Infrastructure as a Service [z ang. infrastruktura jako usuga] jest to model polegajcy na dostarczaniu klientowi dziaajcej infrastruktury informatycznej. Skada si na ni: dziaajcy sprzt z oprogramowaniem systemowym, narzdziowym i uytkowym, podczony do czy Internetowych, w przystosowanej w tym celu serwerowni, wraz z serwisowaniem caoci. </p> <p>Konsument precyzuje wielko niezbdnych zasobw: mocy obliczeniowej (liczby i rodzajw serwerw), przestrzeni pamici masowej, wydajnoci cza Internetowego. </p> <p>Zazwyczaj sprzt znajduje si w serwerowni oferenta. Konsument moe te dostarczy oprogramowanie do zainstalowania na wynajmowanym sprzcie. </p> <p>4.6.3 PaaS </p> <p>Platform as a Service [z ang. platforma jako usuga] jest to model polegajcy na sprzeday gotowego, czsto dostosowanego do potrzeb uytkownika, kompletu aplikacji dostpnego dla konsumenta poprzez Internet. </p> <p>Nie wie si z koniecznoci zakupu sprztu ani instalacj oprogramowania. Wszystkie potrzebne programy znajduj si na serwerach dostawcy. Klient po swojej stronie ma dostp do interfejsu (na og w postaci ujednoliconego rodowiska pracy) poprzez program klienta, np. przegldark internetow. W tym modelu, usugi najczciej dostpne s dla uytkownika z dowolnego komputera poczonego z Internetem. </p> <p>4.6.4 SaaS </p> <p>Software as a Service [z ang. oprogramowanie jako usuga] klient otrzymuje konkretne, potrzebne mu funkcjonalnoci i oprogramowanie. Korzysta z takiego oprogramowania, jakiego potrzebuje. Nie interesuje go ani sprzt, ani rodowisko pracy. Ma jedynie zapewniony dostp do konkretnych, funkcjonalnych narzdzi niekoniecznie poczonych ze sob jednolitym interfejsem. Programy dziaaj na serwerze dostawcy. Klient nie jest zmuszony nabywa licencji na nie. Paci jedynie za kadorazowe ich uycie, a dostp do nich uzyskuje na danie. </p> <p>W efekcie wszystko, poza kocow aplikacj, jest zwirtualizowane i umieszczone gdzie w chmurze. Uytkownik traktuje oprogramowanie jako usug. Nie martwi si kompatybilnoci aplikacji ze swoim komputerem, procesem instalacji czy zapewnieniem zgodnoci. Zamawia konkretne rozwizanie, i je otrzymuje. Wspczesne przykady to usugi dostarczane przez Google (Gmail, Docs) czy te firmy oferujce gotowe strony www do wpisu ich zawartoci. </p> <p>4.6.5 CaaS </p> <p>Communications as a Service [z ang. komunikacja jako usuga] usugodawca zapewnia platform pod telekomunikacyjne rodowisko pracy. </p> <p>4.6.6 IPaaS </p> <p>Integration Platform as a Service [z ang. platforma integracyjna jako usuga] jest to platforma zapewniajca integracj pomidzy rnymi usugami w chmurze. </p> <p>str. 7 z 7 </p> <p>4.6.7 DaaS </p> <p>Desktop as a Service [z ang. stacja...</p>

Recommended

View more >