4 Cloud Computing Chmura obliczeniowa - GAKKO.EDU 04 Cloud Computing... · Termin Cloud Computing jest…

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

str. 1 z 7

4 Cloud Computing Chmura obliczeniowa

Termin Cloud Computing jest w ostatnim czasie najbardziej popularnym zaklciem w informatyce. Tak to ju jest, e nawet najlepsze rozwizania musz by wspierane jakimi chwytliwymi hasami. Jednak kade rozwizanie ma swoje ograniczenia, ktre rzutuj prdzej czy pniej na konkretne rozwizania. Cloud Computing nie jest tu wyjtkiem.

4.1 Mody w informatyce zaklcia PR

Od dawna wiadomo, e w informatyce istniej mody. Wiele takich md ju przeylimy, wiele na naszych oczach si teraz tworzy, jak choby: Internet rzeczy czy Internet wszystkiego. Cloud Computing jest przykadem odwieenia mody na wirtualizacj, wraz z implementacj kilku nowych cech.

4.2 Definicje Cloud Computing

Cloud Computing [z ang. chmura obliczeniowa] posiada kilka definicji. Wynika to z akcentowania zadanych cech tego rozwizania, istotnych z punktu widzenia podmiotu (konsumenta) uywajcego chmury obliczeniowej. Poniej rozwaymy dwa, najbardziej istotne, definicje.

4.2.1 Perspektywa konsumenta

Chmura obliczeniowa to model przetwarzania danych oparty na uytkowaniu usug dostarczonych przez usugodawc (wewntrzny dzia lub zewntrzna organizacja). Funkcjonalno jest tu rozumiana jako usuga (dajca warto dodan uytkownikowi) oferowana przez dane oprogramowanie (oraz konieczn infrastruktur) [definicja za Wikipedi].

Istotnym powodem stosowania chmury obliczeniowej s korzyci dla konsumenta: eliminacja koniecznoci zakupu licencji czy te koniecznoci instalowania oprogramowani oraz administracji systemem. Konsument paci za moliwo uytkowania lub za same uytkowanie okrelonej usugi, np. za moliwo korzystania z edytora tekstu. Nie musi dokonywa zakupu sprztu ani oprogramowania, nie musi go pielgnowa.

4.2.2 Perspektywa implementacji

Termin chmura obliczeniowa jest nierozerwalnie zwizany z pojciem wirtualizacji. Sam model chmury obliczeniowej historycznie wie si z przetwarzaniem w sieci grid, gdzie wiele systemw udostpnia swoje usugi, korzystajc z podczonych rnorodnych zasobw, z t jednak rnic, e w chmurze obliczeniowej mamy do czynienia z podaniem zasobw za potrzebami usugobiorcy.

Tak wic chmura obliczeniowa staa si sposobem i metod na sprzedawanie rozwiza opartych na wirtualizacji zasobw. Rozwizanie takie jest interesujce dla oferenta, daje bowiem szanse na obnienie ponoszonych kosztw ze wzgldu na optymalizacj wykorzystania dostpnych zasobw.

4.3 Koncepcja chmury obliczeniowej

Koncepcja chmury obliczeniowej oparta jest na poczeniu dwch rozwiza:

Grid Computing,

Utility Computing.

str. 2 z 7

Pierwsze rozwizanie zapewnia skalowalno i niezawodno (na zadanym poziomie) proponowanych rozwiza. Drugie rozwizanie okrela miary niezbdne w rozliczeniu konsument-oferent chmury obliczeniowej.

4.3.1 Grid Computing

Grid Computing [z ang. przetwarzanie sieciowe] jest systemem zoonym z wielu komputerw, pracujcych wsplnie w sieci w celu realizacji okrelonych celw.

Komputery s poczone w klaster (grid). Z jednej strony takie rozwizanie zwielokrotnia moc obliczeniow. Z drugiej za strony zwiksza niezawodno caego rozwizania.

4.3.2 Utility Computing

Utility Computing [z ang. uyteczno komputerw, uyteczno zasobw komputerowych] jest to pojcie stworzone na potrzeby oszacowania wykorzystania danego systemu komputerowego w celu okrelenia kosztw jego uywania, poprzez sprowadzenie tego wykorzystania do modelu skadajcego si zazwyczaj z nastpujcych komponentw: mocy obliczeniowej, wielkoci wykorzystywanej pamici masowej, uywanych serwisw (oprogramowania), wielkoci dostpnego pasma komunikacji.

Zasoby udostpniane s w postaci predefiniowanych porcji, tzw. puli [ang. pools]. Tak pul moe by:

moc obliczeniowa,

przestrze pamici operacyjnej,

przestrze pamici masowej,

(licencje) oprogramowania,

przepustowo cza.

W oparciu o te porcje definiujemy wirtualne systemy o zadanych cechach, odnoszcych si do wyej wymienionych zasobw. Cechy te mog mie charakter statycznym, jak i dynamiczny tzn. zmienia swoje wymiary w zalenoci od biecych potrzeb. Wspczesny wiat charakteryzuje dua dynamika procesw. Taka moliwo zmian dostosowywanie si do biecych potrzeb jest cenna w zglobalizowanym wiecie.

4.3.3 Poczenie rozwiza

Poczenie Grid Computing oraz Utility Computing daje moliwo szerokiego wykorzystywania technologii komputerowych z moliwoci oszacowania kosztw ich wykorzystywania. Na tej podstawie kalkulowana jest cena dla potencjalnego konsumenta.

Wida w tym momencie, e termin chmura obliczeniowa nie jest w peni adekwatny, bowiem z punktu widzenia chmury interesuj nas wszystkich aspekty zwizane z komputerem: przetwarzanie, magazynowanie i przesyanie informacji. Tym samym zgrabniejszym tumaczeniem terminu Cloud Computing byaby jednak chmura komputerw czy te chmura zasobw komputerowych.

4.4 Rodzaje chmur

Rozrniamy nastpujce rodzaje chmur:

chmury prywatne,

str. 3 z 7

chmury publiczne,

chmury hybrydowe. Rozrnienie to wynika z lokalizacji zasobw, ktre s wykorzystywane przez konsumenta.

4.4.1 Chmury prywatne

Chmury prywatne [ang. private cloud] s to chmury, bdce czci danej organizacji i jednoczenie autonomicznym dostawc dla niej usugi.

Chmury prywatne mog by utworzone i zarzdzane przez dzia IT danego przedsibiorstwa lub te przez firm zewntrzn. W pierwszym przypadku dana firma posiada wasn serwerowni i personel j obsugujcy, w drugim za mamy wydzielon serwerowni, nalec i obsugiwan przez zewntrzn firm.

4.4.2 Chmury publiczne

Chmury publiczne [ang. public cloud] s to chmury bdce zewntrznym, oglnie dostpnym dostawc usug (np. Amazon.com, Google, Microsoft, itd.).

Chmury publiczne s rozwizaniem, w ktrym zasoby nie s dedykowane poszczeglnym klientom. W tym rozwizaniu klienci czerpi w miar swoich potrzeb z oglnych zasobw. Czasami taki model nosi nazw on demand czy te pay as you go klient paci za potrzebne-sprecyzowane w danej chwili przez siebie zasoby. Jeeli to potrzeby zwikszaj si, to zapotrzebowanie to zostaje zapewnione w biegu, bez potrzeby zatrzymania dziaajcych aplikacji (usug). Jedn konsekwencj jest naliczenie dodatkowej patnoci za zwikszenie skali konsumpcji zadanych zasobw.

4.4.3 Chmury hybrydowe

Chmury hybrydowe [ang. hybrid] s poczniem rozwiza chmury prywatnej i publicznej; wybrana cz usug (aplikacji, infrastruktury, itp.) jest realizowana w chmurze prywatnej, a pozostaa cz jest realizowana w chmurze publicznej.

4.4.4 Wybr rozwizania

Wybr rozwizania dobr danego rodzaju chmury dla usug konsumenta - moe by podyktowane:

kwestiami finansowymi,

kwestiami bezpieczestwa,

innymi kwestiami (np. specyficzna architektura aplikacji konsumenta). Ze wzgldu na du elastyczno rozwiza w chmurze, istnieje moliwo migracji poszczeglnych komponentw pomidzy chmur prywatn a publiczn i odwrotnie, w celu osignicia przyjtych zaoe czy ustale na poziomie firmy konsumenta.

4.5 Zalety i wady Cloud Computing

Wedug oferentw rozwizania Cloud Computing posiadaj same zalety. Niestety, jak kade rozwizanie, posiadaj te wady.

4.5.1 Zalety

Do zalet moemy zaliczy:

elastyczno rozwiza (w obrbie dostpnej puli,

skalowalno zasobw (wydajnoci, pamici operacyjnej, pamici masowej i czy),

str. 4 z 7

redukcja kosztw ( np. poprzez overbooking),

zoptymalizowane zarzdzanie.

Zalety te umoliwiaj optymalizacj nakadw ponoszonych przez oferenta na tworzenie niezbdnych (w domyle gwarantowanych) zasobw dla zadanego poziomu usug.

Jako dodatkow zalet mona przyj oderwanie si (uniezalenienie) od architektury systemu, a tym samym od wszystkich ogranicze. Wszystko widzimy z perspektywy chmury.

4.5.1.1 Elastyczno rozwiza

Korzystajc z chmury, moemy dokonywa zmian w funkcjonalnociach systemu bez mudnego procesu zmian w konfiguracji zasobw. Takie rozwizania, jak: Thin Provisioning , Automated tiering , deduplikacja, upraszczaj realizacj wielu zada.

4.5.1.2 Skalowalno zasobw

Czstym problemem w dziaaniu aplikacji s zmiany zapotrzebowania na dany zasb. Zmiany te mog mie charakter powolny (lepiej: moemy spokojnie przestroi parametry) lub nagy (musimy zarezerwowa zasoby). Tak wic odpowiednio przygotowana chmura daje szanse na obsug takich sytuacji.

4.5.1.3 Redukcja kosztw Redukcja kosztw wynika z redukcji niezbdnych zasobw. Jest to spowodowane zakadanym przesuniciem w czasie ich wykorzystania. Ponadto kumulacja zasobw w jednym miejscu powoduje optymalizacj ich wykorzystania i optymalizacj kosztw ich obsugi.

Przy okazji minimalizujemy niebezpieczestwo przeinwestowania. Dziki stosowaniu caociowego podejcia do wszystkich systemw mamy potencjalnie nieograniczony dostp do zasobw, ale jeeli z nich nie korzystamy, nie musimy za to paci (oczywicie paci si gotowo, ale nie paci si za ca inwestycj).

4.5.1.4 Zoptymalizowane zarzdzanie

Unifikacja zasobw w obrbie chmury powoduje uproszczenie zarzdzania. Moemy si skoncentrowa na parametrach uytkowych zasobw, nie za na problemach wynikajcych z danych rozwiza technicznych.

4.5.2 Wady

Do wad moemy zaliczy:

bezpieczestwo,

gwarantowany poziom dostpu do zasobw,

gwarancja dostpu.

4.5.2.1 Bezpieczestwo

W przypadku chmury prywatnej uytkownik ma w wikszoci przypadkw odpowiedni kontrol nad bezpieczestwem swojego systemu (dane, dostp do aplikacji, itp.).

str. 5 z 7

W przypadku chmury publicznej dane mog by rozrzucone po wielu lokalizacjach. Niektre instytucje (np. banki) mog nie dopuszcza takich rozwiza ze wzgldu na standardy narzucane przez regulacje dotyczce sektora bankowego.

4.5.2.2 Gwarantowany poziom dostpu do