4. Maszyny elektryczne - eaiib.agh.edu.pl .4. Maszyny elektryczne Zagadnienia og³lne 4.1. Powszechnie

  • View
    221

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 4. Maszyny elektryczne - eaiib.agh.edu.pl .4. Maszyny elektryczne Zagadnienia og³lne 4.1....

4. Maszyny elektryczne

Zagadnienia oglne

4.1. Powszechnie stosowane w energetyce maszyny elektryczne dziaaj na podstawie prawa:

a. Kirchoffa b. indukcji elektromagnetycznej i prawa Ampera c. Newtona d. elektrostatycznego oddziaywania adunkw

4.2. Przepywem nazywamy:

a. strumie wektora indukcji przepywajcy przez szczelin b. rozkad amperozwojw wzdu obwodu szczeliny c. cakowite amperozwoje objte zamknit drog cakowania d. rozkad natenia pola wzdu obwodu szczeliny

4.3. Strumie pola magnetycznego sprzony z uzwojeniem to:

a. suma strumieni sprzonych z poszczeglnymi zwojami uzwojenia b. caka z wektora indukcji po powierzchni ograniczonej jednym zwojem uzwojenia c. iloraz powierzchni ograniczonej uzwojeniem i wartoci redniej indukcji na tej powierzchni d. iloczyn powierzchni ograniczonej jednym zwojem i wartoci skutecznej indukcji na tej

powierzchni

4.4. Prawo indukcji elektromagnetycznej to wyraenie SEM indukowanej w uzwojeniu jako:

a. zanegowanej pochodnej strumienia magnetycznego sprzonego z uzwojeniem wzgldem czasu,

b. pochodnej strumienia magnetycznego sprzonego z uzwojeniem wzgldem czasu, c. iloczynu prdkoci uzwojenia i indukcji d. pochodnej strumienia magnetycznego sprzonego z uzwojeniem wzgldem kta jego

pooenia

4.5. Wzr

N

k

N

l

lkkl iiM1 12

1, gdzie Mkl indukcyjno wzajemna, ik , il prdy, wyraa:

a. si wywoan przez pole magnetyczne ukadu N uzwoje b. koenergi i energi pola magnetycznego ukadu N uzwoje systemu magnetycznie liniowego c. moment elektromagnetyczny wytwarzany w maszynach elektrycznych d. moc przetwarzan w maszynach elektrycznych

4.6. Moment elektromagnetyczny wytwarzany w maszynach elektrycznych wirujcych oblicza si jako:

a. pochodn energii pola magnetycznego w maszynie wzgldem czasu b. pochodn czstkow energii pola magnetycznego w maszynie wzgldem kta pooenia

wirnika

c. pochodn czstkow koenergii pola magnetycznego w maszynie wzgldem kta pooenia wirnika

d. pochodn czstkow koenergii pola magnetycznego w maszynie wzgldem prdkoci wirnika

4.7. Funkcja Lagrangea jest a. sum energii kinetycznej i energii potencjalnej b. sum koenergii kinetycznej i koenergii potencjalnej c. rnic energii kinetycznej i koenergii potencjalnej d. rnic koenergii kinetycznej i energii potencjalnej

4.8. Zasada Hamiltona dotyczy ekstremum a. funkcji dziaania b. funkcjonau dziaania c. transformacji dziaania d. funkcji Lagrangea

4.9. Spenianie rwna Eulera jest warunkiem koniecznym ekstremum a. funkcjonau dziaania b. funkcji Lagrangea c. koenergii kinetycznej ukadu elektromechanicznego d. energii potencjalnej ukadu elektromechanicznego

4.10. Stopy elaza w postaci izolowanych blach stosuje si w maszynach elektrycznych do budowy: a. obwodw przewodzcych prd elektryczny b. izolacji obwodw prdowych c. czci przewodzcych strumie magnetyczny d. obudw i waw

4.11. Obwody magnetyczne (rdzenie) maszyn elektrycznych prdu przemiennego i transformatorw wykonuj si pakietujc je z izolowanych blach stalowych, aby:

a. zmniejszy straty energii w rdzeniu, pochodzce od prdw wirowych, b. wzmocni konstrukcj, c. zapobiec oddziaywaniu pola magnetycznego na urzdzenia zewntrzne, d. zapewni dobre chodzenie uzwoje

4.12. Polem wirujcym jest nazywane pole magnetyczne w szczelinie powietrznej maszyny elektrycznej, ktre w stanie ustalonym zasilania:

a. przemieszcza si ze zmienn prdkoci, ale zachowuje niezmienny rozkad, b. przemieszcza si z prdkoci wirnika i ma rozkad zaleny od tej prdkoci, c. zachowuje niezmienny rozkad przemieszczajcy si z sta prdkoci ktow, d. przemieszcza si ze sta prdkoci ktow i ma rozkad zaleny od obcienia wirnika

4.13. Wirujce koowe pole magnetyczne w szczelinie maszyny mona uzyska: a. zasilajc trzy symetryczne uzwojenia prdem trjfazowym symetrycznym b. obracajc wirnik klatkowy maszyny przy zasilaniu stojana prdem staym c. zasilajc napiciem jednofazowym trzy rwnolegle poczone uzwojenia d. zasilajc napiciem jednofazowym trzy szeregowo poczone uzwojenia

4.14. W nasyconych nieliniowych obwodach ferromagnetycznych:

e. energia magnetyczna jest wiksza od koenergii f. koenergia magnetyczna jest wiksza od energii g. obie energie s jednakowe h. relacja midzy energi i koenergi zaley od sposobu wytwarzania pola magnetycznego

4.15. Sia wzajemnego oddziaywania dwch uzwoje z prdem nie zaley od:

a. usytuowania osi magnetycznych uzwoje wzgldem siebie b. prdw pyncych w uzwojeniach c. rezystancji uzwoje d. wymiarw uzwoje

4.16. Warto maksymalna siy elektromotorycznej indukowanej w wirujcym uzwojeniu nie zaley

od:

a. liczby zwojw b. prdkoci wirowania c. rezystancji uzwojenia d. wymiarw uzwojenia

4.17. Rozszerzony formalizm Lagrangea-Eulera mona stosowa:

a. w dowolnych ukadach fizycznych speniajcych zaoenia formalizmu b. tylko w ukadach elektromechanicznych konserwatywnych c. tylko w ukadach elektromechanicznych niekonserwatywnych d. tylko w ukadach elektromechanicznych.

4. 18. Element posiadajcy wasno histerezy moe by uwzgldniony w rwnaniach Lagrangea:

a. zawsze b. tylko w przypadku zastpienia go elementem zastpczym opisanym jednoznacznymi

zalenociami od zmiennych stanu i ich pochodnych,

c. tylko wtedy, gdy elementem tym jest magnes trway d. nigdy

4.19. Warto momentu elektromagnetycznego silnika elektrycznego mona oszacowa korzystajc z

prawa:

a. Laplacea b. Faradaya c. Coulomba d. Kirchoffa

4.20. Warto napicia indukowanego w uzwojeniach generatora elektrycznego mona oszacowa

korzystajc z:

a. prawa Laplacea b. prawa Faradaya c. reguy Lenza d. prawa Biot-Savarta

4.21. Jaki jest wpyw domieszki krzemu w blachach elektrycznych uywanych w produkcji maszyn:

a. zwiksza efektywn przenikalno magnetyczn b. zwiksza rezystywno c. nie ma wpywu d. poprawia plastyczne wasnoci materiau

4.22. Jak zale straty histerezowe w rdzeniach maszyn elektrycznych prdu przemiennego od

czstotliwoci napicia zasilajcego f ?

a. nie zale b. s proporcjonalne do f c. s proporcjonalne do f 1.3 d. s proporcjonalne do f 2.

4.23. Czy ukad rwnomiernie rozoonej parzystej liczby naprzemiennie i promieniowo

spolaryzowanych magnesw trwaych przymocowanych do wewntrznej powierzchni cylindra

wirujcego wzgldem swojej osi moe by wykorzystany do wytworzenia pola wirujcego?

a. tak b. tylko dla ferromagnetycznego cylindra c. tylko dla maej szczeliny powietrznej. d. nie

4.24. Moc znamionow maszyn elektrycznych w warunkach znamionowych jest maksymalna:

a. warto wydawanej mocy czynnej, b. warto pobieranej mocy czynnej, c. warto wydawanej mocy czynnej albo pozornej, d. warto pobieranej mocy czynnej albo pozornej.

4.25. Rwnanie Eulera - Lagrangea dla ukadw niezachowawczych ma posta (L funkcja

Lagrangea, ii qq , i-ta wsprzdna uoglniona i jej pochodna, iQ wypadkowa zewntrzna sia

uoglniona, DiQ wypadkowa sia dyssypacji):

a. 0'

iDi

ii

QQq

L

q

L

dt

d

b. 0'

iDi

ii

QQq

L

q

L

dt

d

c. 0'

iDi

ii

QQq

L

q

L

dt

d

d. 0'

iDi

ii

QQq

L

q

L

dt

d

4.26. Warto napre normalnych na powierzchni nienasyconego ferromagnetyka umieszczonego w prni (lub powietrzu) w polu magnetycznym o indukcji B wynosi (dla bardzo duych

przenikalnoci elaza, gdy skadowa styczna jest bliska zeru) jest rwna:

a. o

Bp

2

2

b. o

Bp

2

c. o

Bp

4

d. o

Bp

2

3

4.27. W typowych maszynach elektrycznych podczas ich znamionowej pracy wikszo strat mocy na

og wystpuje :

a. w uzwojeniach b. w gwnym obwodzie magnetycznym maszyny c. w czciach mechanicznych (oyska) oraz dla pokonania mechanicznych oporw ruchu d. w magnesach trwaych maszyny

Transformatory

4.28. Rol transformatorw energetycznych jest: e. zwikszanie przesyanej mocy elektrycznej f. zamiana czstotliwoci prdu i napicia g. zamiana prdu przemiennego na jednokierunkowy h. zmiana wartoci prdu i napicia, praktycznie bez zmiany mocy

4.29. Autotransformator to

a. transformator z automatyczn regulacj przekadni b. transformator z automatyczn stabilizacj napicia wtrnego c. indukcyjny dzielnik napicia d. transformator ze zmienianym napiciem pierwotnym

4.30. Zmienno napicia w transformatorze to a. moliwo regulacji napicia wtrnego przez zmian przekadni b. zesp zjawisk wywoanych zmianami napicia zasilajcego c. ksztat napicia na wtrnym uzwojeniu transformatora d. procentowa zmiana napicia wtrnego pod wpywem zmian obcienia od zera do

znamionowego.

4.31. W stanie jaowym w transformatorze wystpuj a. porwnywalne straty w rdzeniu oraz uzwojeniach pierwotnym i wtrnym b. tylko niewielkie straty w uzwojeniach c. nie wystpuj adne straty d. praktycznie tylko straty w rdzeniu

4.32. Co to jest napicie zwarcia transformatora ?

a. napicie, ktre jest mierzone na zaciskach wtrnych transformatora podczas zwarcia ustalonego

b. napicie, ktre powoduje uszkodzenie izolacji uzwoje skutkujce zwarciem midzyzwojowym

c. napicie uzwojenia pierwotnego, ktre przy zwartym uzwojeniu wtrnym powoduje w nim przepyw prdu znamionowego

d. napicie zasilajce transformator w stanie zwarcia.

4.33. Przy jakim obcieniu sprawno transformatora ma najwiksz warto ?

a. prz