5 porfirini i porfirije.pdf

 • View
  27

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • 11

  Predavanja Iz Klinike Hemije

  PorfiriniPorfirije

  Prof dr Violeta DopsajFarmaceutski fakultet u Beogradu2010/11

  2

  Porfirini

  Osnovna strukturaporfirina: protoporfirin IX

  Struktura hema

  Sve elije sadre hemoproteine: kostna sr i jetra su glavna mesta sintezeBiosinteza se odvija u mitohondrijama i citoplazmi

  3

  Glicin + Sukcinil KoA

  -aminolevulinskakiselina

  Porfobilinogen

  Uroporfirinogen I i III

  Koproporfirinogen III

  Protoporfirinogen IX

  Protoporfirin IX

  Hem

  Hidroksimetilbilan sintazaUroporfirinogen kosintaza

  Uroporfirinogen dekarboksilaza

  Koproporfirinogen oksidaza

  Ferohelataza

  Protoporfirinogen oksidaza

  Porfobilinogen sintaza

  Aminolevulinat sintaza

  Sinteza hema

  4

  mitohondrije

  uroporfirinogen dekarboksilaza:porphyria cutanea tarda (PCT)hepatoerythropoietic porphyria (HEP)

  Sinteza hema

  citozol

 • 25

  Biosinteza hema: mitohondrije - citozol - mitohondrije

  6

  Glicin i Sukcinil KoA

  -aminolevulinskakiselina

  Porfobilinogen

  Uroporfirinogen I i III

  Koproporfirinogen III

  Protoporfirinogen IX

  Protoporfirin IX

  Hem

  mitohondrije

  mitohondrije

  citozol

  7

  Porfirini su hemijski intermedijeri u sintezi Hb,

  mioglobina, citohroma, enzima (peroksidaze, katalaze)

  crveno-ljubiaste do crveno-braon boje, fluoresciraju

  crveno kada se izloe svetlosti od 400 nm

  Heterogena grupa jedinjenja, 3 imaju kliniki znaaj:

  - protoporfirin (PROTO)

  - uroporfirin (URO)

  - koproporfirin (COPRO)

  Redukovane forme porfirina su porfirinogeni, funkcionalneforme, veoma nestabilne, bez boje, ne fluoresciraju

  (oteana detekcija)

  8

  PorfirijeRetke nasledne bolesti zbog parcijalne deficijencije enzima koji uestvuju u sintezi hemaMogu nastati velike koliine prekurzora iz sinteze hemaPrekurzori su neurotoksini, glavne klinike mamifestacije su neurolokeAko nastaju veike koliine porfirina , fotosenzitivnost je posledica apsorpcije svetlosti i stvaranja slobodnih radikalaDijagnnoza porfirija postavlja se na osnovu klinike slike i prisustva porfirina ili prekurzora u fecesu i urinuPodela porfirija- akutne i neakutne- hepatine i eritropoetske (primarne porfirije)Prema klinikoj slici (novija podela)- Neuroloke - akutne hepatine porfirije- Kone

 • 39

  Primarne - nasledne porfirije

  A. Neuroloke porfirije akutni napadi

  Akutna intermitentna porfirija- deficijencija uroporfirinogen I sintaze- deficijencija hidroksimetilbilan sintaze

  B. Kone porfirije, cutanea ili fotosenzitivneKongenitalna eritropoezna porfirijaDeficijencija uroporfirinogen kosintazePorfirija cutanea tardadeficijencija uroporfirinogen dekarboksilazeProtoporfirijedeficijencija ferohelataze

  10

  Primarne - nasledne porfirije

  C. Meana (neuroloka i kona)Koproporfirijadeficijencija koproporfirinogen oksidazePorfirija variegatadeficijencija protoporfirinogen oksidaze

  D. Asimptomatska

  deficijencija porfobilinogen sintaze

  11

  Porfirije

  Nedostatak enzima

  12

  Sekundarne - steene porfirije

  Zbog oteenja hepatocita u bolestima i stanjima

  Koproporfinurija tirozinemija

  trovanje Pb

  alkohol

  Protoporfirinemija deficijencija Fe

  trovanje Pb

  Inflamacija

 • 413

  Neuroloke porfirijeAkutna intermitentna porfirija

  ekskrecija porfirinskih prekurzora: -aminolevulinskekiseline (-ALA) i porfobilinogena (PBG)Neuroloke porfirije ~ poremeaji porfirinskih prekurzoraNedostatak enzima: - uroporfirinogen I sintaze

  - hidroksimetilbilan sintazeAutozomno-dominantno nasleivanje

  Indukcija sinteze ALA stimulacija deficijencijom hema

  Neuroloke porfirije

  - akutna intermitentna porfirija

  - porfirija variegata

  - kopropofirija14

  Glicin i Sukcinil KoA

  -aminolevulinskakiselina

  Porfobilinogen

  Uroporfirinogen I i III

  Koproporfirinogen III

  Protoporfirinogen IX

  Protoporfirin IX

  Hem

  Uroporfirinogen I sintazaHidroksimetilbilan sintaze

  15

  Simptomi neurolokih porfirija

  Latentna faza

  - asimptomatski intervali

  Akutna faza

  - manifestni oblik

  - u urinu -ALA i PBG Diferencijacija porfirija

  - na osnovu ekskrecije porfirina u urinu i fecesu

  - na osnovu ekskrecije porfirinskih prekurzora u urinu

  16

  Simptomi akutnog napada

  - Bol u abdomenu, munina, povraanje- Parastezija - poremeaj ula- Slabost- Poremeaj jasnog razmiljanja- Autodestruktivno raspoloenje- Hipertenzija i tahikardija- Opstipacija ili dijareja- Paraliza ili slepilo; greviUticaj lekova indukcija sinteze enzima ALA sintaze

  sedativi antikonvulzivi steroidni hormoni

  Uticaj alkohola

 • 517

  Kone (fotosenzitivne) porfirije

  1. Porfirija cutanea tarda (PCT)2. Eritropoetska porfirija 3. Eritropoetska protoporfirija

  U kone porfirije spadaju i Porfirija variegata Koproporfiria

  Simptomi konih porfirija jake dermatoze na akama, licu i uima koa ispucala, ljuti se promene u pigmentaciji koe bolest se vie ispoljava izlaganjem suncu

  18

  Kone (fotosenzitivne) porfirije

  Porfirija cutanea tarda (PCT)nedostatak enzima uroporfirinogen dekarboksilazeautozomno-dominantno nasleivanjeSteena porfirija- inhibicija uroporfirinogen dekarboksilaze

  1. inhibicija toksinima2. ireverzibilna oksidacija porfirinogena u porfirine

  odvija se u citozolu hepatocita akumulacija i ekskrecija porfirina

  Uzroci:- unoenje alkohola- nagomilavanje gvoa- uzimanje estrogena

  19

  Kone (fotosenzitivne) porfirije

  Nasledna eritropoetska porfirija

  nedostatak enzima uroporfirinogen kosintazeautozomno-recesivno nasleivanje !!

  Najrei oblik porfirija

  nagomilavanje izomera I porfirina u kostnoj sri

  Simptomi

  - u neonatalnom periodu - tamno crven urin

  - jaka fotosenzitivnost

  - eritrodoncija - oboljenje kostiju i zuba

  - neefektivna eritropoeza, hemolizna anemija

  20

  Kone (fotosenzitivne) porfirije

  Nasledna eritropoetska protoporfirijanedostatak enzima ferohelataze

  Simptomi- nagomilavanje porfirina- jaka fotosenzitivnost- kone reakcije (48 h)- zatita pomou -karotena- pojava oboljenja jetre i unih puteva

 • 621

  Sekundarne - steene porfirije

  Koproporfinurija

  tirozinemija

  trovanje Pb

  alkohol

  Protoporfirinemija

  deficijencija Fe

  trovanje Pb

  inflamacija

  22

  Steene porfirije

  Uzroci:- dejstvo toksina - trovanje olovom- posledica nekog drugog oboljenja

  -aminolevulinska kiselinaOlovo reverzibilno inhibira :- aktivnost porfobilinogen sintaze i uroporfirinogen

  dekarboksilaze- ugraivanje Fe u hem putem helatazeBiohemijske promene:- ALA u urinu - protoporfirin u eritrocitima - koproporfirin u urinu Poremeaj ravnotee izmedju stvaranjaprotoporfirina i raspoloivosti Fe

  23

  Steene porfirije: KoproporfirinurijaIzluivanje koproporfirina kod sekundarnih porfinurijaUzroci:Dejstvo tetnih agenasa

  heksahlorbenzena sedativa alkohola hipnotika hlorhidrat, morfin, etar, azotsuboksid olova

  Sekundarna pojava kod: neoplazmi oboljenja jetre talasemija infarkta miokarda

  Kod bolesti jetre, uglavnom sa holestazom, normalnabilijarana ekskrecija porfirina je oteena, pa se pojaanoizluuju urinom 24

  Odreivanje porfirina

  1. Skrining testovi u urinuWatson-Schwartz-ov testHoech-ov testPrincipPBG sa Erlich-ovim reagensom daje crveno-narandastu boju (interferira urobilinogen)2. Kvantitativni testovi za odreivanje porfirina:URO, PROTO, i COPRO3. Kvantitativni testovi za odreivanje prekurzora porfirina: -amino-levulinska kis. i porfobilinogen (PBG)4. Hromatografija i HPLC sa fluorescentnom detekcijom5. Molekularna dijagnostika