#5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

 • Upload
  codushi

 • View
  70

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  1/68

  Chng 5phn 2

  NHP MN MCH S

  Mchthp:Cc loi mch khc

 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  2/68

  Nidung

  5. Mchgiim (Decoder)/ Mchm ho

  (Encoder)

  6. Mchdnknh (Multiplexer)/ Mchchia

  knh (Demultiplexer)

  7. MchtoParity/ Mchkimtra

  8. Mchso snh (Comparator)

 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  3/68

  5. Decoder/ Encoder

 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  4/68

  Mchgiim (Decoder)

  Nhiung vo/ nhiung ra Ng vo (n) thng thngt hnng ra (m)

  Chuynm ng vo thnh m ng ra

  nh x1-1:

  Mim ng vo chtora mtm ng ra Cc m ng vo:

  M nhphn

  Your Code!

  Cc m ng ra:

  1-trong-m

  Gray Code

  BCD Code

  enable

  inputs

 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  5/68

  Mchgiim nhphn (BinaryDecoders)

  Mchgiim n-ra-2n: n ng vo v 2nng ra M uvo: n bit nhphn

  M ura: 1-trong-2n

  V d: n=2, mchgiim 2-ra-4

  Ch x (k hiung vo dont care)

 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  6/68

  Giim nhphn 2-ra-4

 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  7/68

  74x139: BiutnglunlBngstht

  Tnh hiuEnable tch ccmcthpv ng ra tchccmcthp

 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  8/68

  Mchgiim hon chnh74x139

 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  9/68

  74x138: Giim nhphn 3-to-8

  Bngstht

 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  10/68

  74x138

  Biutnglunl

  Mchlunl

 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  11/68

  Ghp mchgiim

  Mchgiim4ra16

 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  12/68

  ngdngcamchgiim

  Mtngdngphbinl giim achcho ccchip nh

 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  13/68

  V d: giim BCD ran7 on

 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  14/68

  n7 on(7-segment display)

  n7 onl cchphbinhinthsthpphnhocsthplcphnSdngLED cho mion

 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  15/68

  n7 on(7-segment display)

  Bngcch iukhindng inqua miLED, mtsonssng v mtstt,

  ttonn smong mun

 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  16/68

  Giim BCD ra n7 onChuynsBCD sang thng tin thch hphinthtrn n7on

 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  17/68

  Mchm ho

  Nhiung vo/ nhiung ra

  Chcnngngclivimchgiim

  Outputs ( m ) t hninputs ( n)

  Chuynm ng vo thnh mng ra

  input

  code

  output

  code

  ENCODER

 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  18/68

  Encoders vs. Decoders

  Decoder Encoder

  2^n-ra-nInput code: 1-trong-2^n

  Output code: M nhphn

  n-ra-2^nInput code: M nhphn

  Output code:1-trong-2^n

  decoders/encoders nhphn

 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  19/68

  Mchm ho nhphn (BinaryEncoder)

  2^n-ra-n encoder: 2^n ng vo v n ng ra Input code: 1-trong-2^n

  Output code: M nhphn

  V d: n=3, mchgiim 8-ra-3

  Ng vo Ng raI0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 Y2 Y1 Y01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 1 00 0 0 1 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 1 0 0 0 1 0 00 0 0 0 0 1 0 0 1 0 10 0 0 0 0 0 1 0 1 1 00 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

  I1

  I2

  I3 Y1

  Y2I4

  I5

  I6

  I0

  Y0

  I7

  Binary encoder

 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  20/68

  Hinthcmchgiim 8-ra-3

  Rt gn:Y0 = I1 + I3 + I5 + I7Y1 = I2 + I3 + I6 + I7Y2 = I4 + I5 + I6 + I7

  I1

  I2

  I3

  I4

  I5

  I6

  I0

  I7

  Y1

  Y0

  Y2

  Ng vo Ng raI0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 Y2 Y1 Y01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 1 00 0 0 1 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0

  0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 10 0 0 0 0 0 1 0 1 1 00 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  21/68

  Hinthcmchgiim 8-ra-3

  Giihn: I0khng nhhngnng ra Chmtng nhpckch hotti

  mtthiim

  ngdng: Giiquytnhngyu cutnhiu

  thitb, nhngkhngphil nhng

  yu cungthi.

  Thitlpmcutin giiquytvncanhiuyu cu

  I1

  I2

  I3

  I4

  I5

  I6

  I0

  I7

  Y1

  Y0

  Y2

 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  22/68

  Cnc utin trong huhtcc ngdng

 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  23/68

  Mchm ho c utin (PriorityEncoder)

  Gn utin cho cc ng vo

  Khi c nhiuhn1 ng vo c hiulc, ng ra tora m cang vo c utin cao nht.

  Priority Encoder:H7=I7 (utin cao nht)H6=I6.I7H5=I5.I6.I7H4=I4.I5.I6.I7H3=I3.I4.I5.I6.I7H2=I2.I3.I4.I5.I6.I7H1=I1. I2.I3.I4.I5.I6.I7H0=I0.I1. I2.I3.I4.I5.I6.I7IDLE= I0.I1. I2.I3.I4.I5.I6.I7

  EncoderA0=Y0 = H1 + H3 + H5 + H7A1=Y1 = H2 + H3 + H6 + H7

  A2=Y2 = H4 + H5 + H6 + H7

  I6

  I5

  I4 Y1

  Y0I3

  I2

  I1

  I7

  Y2

  I0

  Binary encoder

  I6

  I5

  I4

  I3

  I2

  I1

  I7

  I0

  Priority Circuit

  H6

  H5

  H4

  H3

  H2

  H1

  H7

  H0

  IDLE

  I6

  I5

  I4

  I3

  I2

  I1

  I7

  I0

  A1

  A0

  A2

  IDLE

  Priority encoder

 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  24/68

  8-input priority encoder

  I7 c utin cao nht, I0 thpnht

  A2-A0 chasthtcang vo cutin cao nhtc hiulc

  IDLE c hiulcnukhng c ng

  vo no c hiulc

 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  25/68

  74x148 8-input priority encoder

  I/O tch ccmcthp Ng vo EnableGot Something": Group Select

  Ng ra Enable

 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  26/68

  74x148Bngstht

 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  27/68

  74x148

  27

  Slunl

  Cascading

 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  28/68

  Cascadingpriority encoders

  Mchm ho c utin 32-ng vo

 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  29/68

  6. Multiplexer (MUX)/Demultiplexer (DeMUX)

 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  30/68

  Multiplexer

  A MUX truynmttrong nhngng vo can ra ng ra datrn tn hiuSelect

  Ng vo SELECT sxcnhng vo no ctruynra Z

 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  31/68

  2-ra-1 Multiplexer

  Sel Out0 I0

  1 I1

  Out =I0* Sel+ I1*Sel

 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  32/68

  4-ra-1 Mux

  4-ra-1 Mux xutra mttrongbnng vo datrn gi trca2 tn hiuselect

 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  33/68

  Xy dngMUX 4-ra-1

  TMUX 2-ra-1

 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  34/68

  MSI: 74x151 8-input 1-bit multiplexer

  Bngstht

  BiutngSlunl

 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  35/68

  Demultiplexer

  Demultiplexer (DEMUX)lyng vo duy nhtvphnphin ra vi ng ra. M ng vo SELECT sxc nhng ra no m ng vo

  DATA struynqua

  DATA ctruynra mtv chmtng ra cxc

  nhbim cang voSELECT

 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  36/68

  DEMUX

  1-ra-8 demultiplexer

  Ch : I l ng vo

  DATA

 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  37/68

  Tnghpcc hm logic tMUX

  Cch hinthcLUT sdngMUX chnmtgitr(hngs) tlook-up table

  V dhm XOR

 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  38/68

  Tnghpcc hm logic tMUX

  Giiphp slide trckhng hiuqu

 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  39/68

  Tnghpcc hm logic tMUX

  V d: HinthcmchvibngsthtsaubngmtMUX v cc cngkhc

  A B X

  0 0 1

  0 1 1

  1 0 0

  1 1 1

 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  40/68

  Tnghpcc hm logic tMUX

  XOR 3 ng vo c thhinthcbng2 MUX 2 ra 1

 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  41/68

  Tnghpcc hm logic tMUX

  V d:HinthcmchvibngsthtsaubngmtMUX v cc cngkhc

  A B C X

  0 0 0 1

  0 0 1 1

  0 1 0 0

  0 1 1 1

  1 0 0 11 0 1 0

  1 1 0 0

  1 1 1 1

 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  42/68

  BiuthcShannon

  Btk hm boolean f(w1,w2, , wn) c thcvitdidng:

  f(w1,w2, , wn)=*f(0,w2, ..., wn) +w1*f(1, w2, wn)

 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  43/68

  BiuthcShannon

  Example 1:f(w1,w2, w3)= w1w2+w1w3 + w2w3

  Expanding this in terms of w1:f(w1,w2, w3)= w1(w2+w3)+ 1(w2w3)

  f when w1=1 f when w1=0

  Wrong??

 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  44/68

  BiuthcShannon

 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  45/68

  BiuthcShannon

  V d2:

  Chnxlmbinmrng

 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  46/68

  BiuthcShannon

  V d3:

  Chnz lmbinmrng

 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  47/68

  V d

  Dng MUX 4 ra 1 v cc cnglunl cnthithinthchm sau:F (a, b, c, d) = SOP (1, 3, 5, 6, 8, 11, 15)

  Yu cu: cv dl cc ng vo iukhincaMUX 4ra 1

 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  48/68

  7. Parity Generator/ Checker

 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  49/68

  CngExclusive OR v Exclusive NOR

  XORX

  Y

  F

  '' YXYXYX

  '')'( YXYXYX

  XOR:NAND 3 cp

  XNOR:

  XOR: AND-OR

  Bngstht

 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  50/68

  XOR and XNOR Symbols

  CcbiutngtngngcacngXOR

  CcbiutngtngngcacngXNOR

 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  51/68

  ngdngcaXOR: MchParity

  MchParity chn: tngsbit 1 trong chuibit (kcbit parity) l schn. Parity bit = 1, nuss1 trong chuibit (khng kparity) l sl

  Parity bit = 0, nuss1 trong chuibit (khng kparity) l schn

  MchParity l: tngsbit 1 trong chuibit (kcbit parity) l sl. V d: MchParity 4-bit

  Input Even Parity Odd Parity0000 0 10001 1 01101 1 01111 0 11100 0 1

  EVENODD

  ODDEVEN

 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  52/68

  ngdngcaXOR: MchParity

  Tree structure

  Daisy-Chain Structure

  EVEN

  EVEN

 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  53/68

  ngdngcaXOR: MchParity

  Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Parity_bit

  http://en.wikipedia.org/wiki/Parity_bithttp://en.wikipedia.org/wiki/Parity_bit
 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  54/68

  Mchkimtra parity MSI: 74x280

  NOTE: the 74x280 chip defines the even/odd paritybit opposite to the definition in the previous slides

 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  55/68

  Mchkimtra parity

 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  56/68

  ngdngcaXOR: MchParity

  Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Parity_bit

  d i

  http://en.wikipedia.org/wiki/Parity_bithttp://en.wikipedia.org/wiki/Parity_bit
 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  57/68

  ngdngcngXOR: Parity

  Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Parity_bit

  http://en.wikipedia.org/wiki/Parity_bithttp://en.wikipedia.org/wiki/Parity_bit
 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  58/68

  8. Comparator

  M h h

 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  59/68

  Mchso snh

  Mchso snh so snh 2 sXutra 1 nuchngbngnhau

  Xutra 0 nuchng khc nhau

  Datrn cngXOR,trv0 nung vo gingnhauv 1 nuchng khc nhau

  Datrn cngNXOR,trv1 nung vo gingnhau v 0 nuchng khc nhau

  M h h 1 bit

 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  60/68

  Mchso snh 1 bit

  a b gt eq lt

  0 0 0 1 00 1 0 0 1

  1 0 1 0 0

  1 1 0 1 0

  M h h 4 bit

 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  61/68

  Mchso snh 4 bit

  a0

  b3a3

  b2a2

  b1

  a1

  b0

  eq

  M h h 4 bit

 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  62/68

  Mchso snh 4 bit

  a0

  b3a3

  b2a2

  b1a1

  b0

  gt

  M h h 4 bit

 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  63/68

  Mchso snh 4 bit

  lt

  M h h 4 bit

 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  64/68

  Mchso snh 4 bit

  74x85 l mchso snh tiu chunvinhngctnh sau:

  if (A>B) lt=0, eq=0, gt=1

  if (A

 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  65/68

  Mchso snh 16 bit

  Ghp 4 IC 74x85 xy dngmtmchso snh 16bita[ 15:0 ]

  b[ 15:0 ]

  [15:12]

  4

  4BA

  gel gt

  eqlt

  4

  4 BA

  gel gt

  eqlt

  [15:12] [11:8] [11:8] [7:4]

  4

  4 BA

  gel gt

  eqlt

  4

  4 BA

  gel gt

  eqlt

  010

  [7:4] [3:0] [3:0]

  gt eqlt

  Final results ofcomparison

  M h h 16 bit

 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  66/68

  Mchso snh 16 bit

  Mchsutin so snh 4 bit cao nht2 ng vo

  Trongbcuny:a nhhnb nu4 MSB nhhn

  a lnhnb nu4 MSB lnhn

  Nu4 MSB ca2 sbngnhau, ktqucaphp so snhsl ktquso snh bit thphn

  V d

 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  67/68

  V d

  Thitkmchtm slnnhtsnhnhttrong n s4 bit sdngmchso snh v MUXs

 • 5/24/2018 #5.2. Mach to hop - Cac mach khac.pptx

  68/68

  Any question?