17
2556

การเฝ้าระวังอาการอันไม่พึงประสงค์ จาก ยาสมุนไพร

Embed Size (px)

DESCRIPTION

การเฝ้าระวังอาการอันไม่พึงประสงค์ จาก ยาสมุนไพร. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ มีนาคม 2556. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: การเฝ้าระวังอาการอันไม่พึงประสงค์ จาก ยาสมุนไพร

การเฝ้าระวงัอาการอันไมพ่งึประสงค์ จาก ยาสมุนไพร

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บรโิภคสำานักงานสาธารณสขุจงัหวดัสมุทรปราการ

มนีาคม 2556

Page 2: การเฝ้าระวังอาการอันไม่พึงประสงค์ จาก ยาสมุนไพร
Page 3: การเฝ้าระวังอาการอันไม่พึงประสงค์ จาก ยาสมุนไพร
Page 4: การเฝ้าระวังอาการอันไม่พึงประสงค์ จาก ยาสมุนไพร
Page 5: การเฝ้าระวังอาการอันไม่พึงประสงค์ จาก ยาสมุนไพร
Page 6: การเฝ้าระวังอาการอันไม่พึงประสงค์ จาก ยาสมุนไพร
Page 7: การเฝ้าระวังอาการอันไม่พึงประสงค์ จาก ยาสมุนไพร
Page 8: การเฝ้าระวังอาการอันไม่พึงประสงค์ จาก ยาสมุนไพร
Page 9: การเฝ้าระวังอาการอันไม่พึงประสงค์ จาก ยาสมุนไพร
Page 10: การเฝ้าระวังอาการอันไม่พึงประสงค์ จาก ยาสมุนไพร
Page 11: การเฝ้าระวังอาการอันไม่พึงประสงค์ จาก ยาสมุนไพร
Page 12: การเฝ้าระวังอาการอันไม่พึงประสงค์ จาก ยาสมุนไพร
Page 13: การเฝ้าระวังอาการอันไม่พึงประสงค์ จาก ยาสมุนไพร
Page 14: การเฝ้าระวังอาการอันไม่พึงประสงค์ จาก ยาสมุนไพร
Page 15: การเฝ้าระวังอาการอันไม่พึงประสงค์ จาก ยาสมุนไพร
Page 16: การเฝ้าระวังอาการอันไม่พึงประสงค์ จาก ยาสมุนไพร
Page 17: การเฝ้าระวังอาการอันไม่พึงประสงค์ จาก ยาสมุนไพร