17
 METODE SOCIOLOGIJE Svaka znanost ima vlastitu metodu izuavanja svog predmeta, pa tako i sociologija ima svoj nain.

61- Metode sociologije

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 61- Metode sociologije

5/13/2018 61- Metode sociologije - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/61-metode-sociologije 1/17

METODE

SOCIOLOGIJE

Svaka znanost ima vlastitu metodu

izuavanja svog predmeta, pa tako isociologija ima svoj nain.

Page 2: 61- Metode sociologije

5/13/2018 61- Metode sociologije - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/61-metode-sociologije 2/17

M

etode u znanostiSvaka znanost, osim objekta, NUNOMORA IMATI I SVOJU znanstvenu

metodu; Znanstvena metoda je NAIN na kojiodreena znanost dolazi do svojihzakljuaka;

Openita znanost o metodama naziva semetodologijom.

Page 3: 61- Metode sociologije

5/13/2018 61- Metode sociologije - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/61-metode-sociologije 3/17

M

etoda u sociologijiSociologija takoer ima svoju znanstvenu

metodu koja za cilj ima donoenje

zakljuaka o izuavanoj stvarnosti (npr.stanje u drutvu, stav ljudi o nekomaktualnom pitanju, openita analiza drutva)

M

etoda, uz objekt (formalni i materijalni), predstavlja srni dio sociologije kaoznanosti;

Page 4: 61- Metode sociologije

5/13/2018 61- Metode sociologije - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/61-metode-sociologije 4/17

Dvije osnovne

skupine metoda u sociologijiA) Metode prikupljanja

injenica ± tehnikemetode:

1. Upitnik, intervju ianketa;2. Analiza sadraja;3. promatranje;

4. Opit;5. Sociometrija i6. Studija sluaja.

B) Posebne analitike

metode:

1. Povijesna metoda;2. Statistika metoda;

3. Poredbena ilikomparativna

metoda.

Page 5: 61- Metode sociologije

5/13/2018 61- Metode sociologije - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/61-metode-sociologije 5/17

A) Metode prikupljanja injenica

tehnike metodeZnanstvene spoznaje se uvijek temelje naodreenom injeninom materijalu;Zakljuci svake znanosti proizlaze iz konkretnihinjenica;Istraene injenice mogu ili:a) potkrijepiti ili

 b) opovrgnuti odreenu tezu. Najznaajnije i najee koritene metode suupitnik, intervju, anketa i promatranje.

Page 6: 61- Metode sociologije

5/13/2018 61- Metode sociologije - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/61-metode-sociologije 6/17

1. Upitnik Tehniko sredstvo kojim prikupljamo podatke,miljenja i stavove pojedinaca o odreenimdrutvenim pojavama;

Osnovni preduvjeti:a) precizna i jasna pitanja b) bez sugestivne usmjerenosti.D

vije osnovne vrste upitnika su:1. S unaprijed danim odgovorima i2. Upitnik s potpunom slobodom u odgovorima.

Page 7: 61- Metode sociologije

5/13/2018 61- Metode sociologije - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/61-metode-sociologije 7/17

2. IntervjuPlanski razgovor izmeu istraivaa i ispitanika, ukojem ispitanik iznosi svoja stajalita o predmetusociolokog istraivanja;

Vrste intervjua:1. Pismeni (krai) ili2. Usmeni (dui).M

oe se voditi i s unaprijed ispisanim pitanjima;Prednost mu je osobni kontakt, zbog ega jesigurniji od upitnika.

Page 8: 61- Metode sociologije

5/13/2018 61- Metode sociologije - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/61-metode-sociologije 8/17

3. AnketaPrikupljaju se podaci o masovnim pojavamau drutvu, s kratkim pitanjima i relativno

kratkoga trajanja;Anketu je najbolje odrati na cijelojstatistikoj masi (na svim potencijalnimispitanicima);

Inae se odrava tzv. metodom³reprezentativnog uzorka´;

Page 9: 61- Metode sociologije

5/13/2018 61- Metode sociologije - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/61-metode-sociologije 9/17

4. Analiza sadrajaPostupak kojim se sadraj sredstava za masovnekomunikacije (novine, radio, televizija), ispraveraznih sjednica ili arhivski materijali ralanjuju

 prema unaprijed odreenim kategorijama;Tako se dolazi do relevantnih i uporabljivihinjenica koje daju odreena (traena) objanjenja; Najee se koristi u izuavanju nedovoljno

istraenih povijesnih pojava;Tri naela metode: 1. Objektivnost; 2. Sustavnost;3. Kvantificiranost.

Page 10: 61- Metode sociologije

5/13/2018 61- Metode sociologije - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/61-metode-sociologije 10/17

5. PromatranjePostupak usmjerena prikupljanja informacija na osnoviorganizacije perceptivnih sposobnosti jednog, odnosnoveeg broja subjekata;

Jedna od najstarijih metoda prikupljanja injenica;Razlikuje se od obinog promatranja po tome to jenajee plansko i sistematsko;Elementi promatranja: predmet (istraivanja), vrijeme, prostor i instrumentarij; Najpogodnije za promatranje manjih drutvenih skupinai njihova ivota;Vrste promatranja: uz sudjelovanje i prikriveno.

Page 11: 61- Metode sociologije

5/13/2018 61- Metode sociologije - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/61-metode-sociologije 11/17

6. OpitPlansko, organizirano i metodsko

 proizvoenje ili mijenjanje realnih pojava u

cilju otkria nepoznatih predmeta i njihovihsvojstava, procesa i odnosa, ili u ciljuverifikacije hipoteza o ovim predmetnimodredbama;

Vrsta promatranja, s time to se ovdje radi oumjetno izazvanoj ili proizvedenoj pojavi;

Page 12: 61- Metode sociologije

5/13/2018 61- Metode sociologije - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/61-metode-sociologije 12/17

7

. SociometrijaTehnika istraivanja kojoj je cilj mjerenjedrutvene udaljenosti i popularnosti

 pojedinaca u skupinama;Metoda mjerenja homogenosti drutvenihskupina koja je to vea to su njezinilanovi povezaniji;

 Na tom principu se biraju najbolje ekipe,voe, kapetani momadi«

Page 13: 61- Metode sociologije

5/13/2018 61- Metode sociologije - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/61-metode-sociologije 13/17

8

. Studija sluajaCilj mu je opisivanje pojedinanih pojava;Primjenjuje se kada su predmet istraivanja pojedinane pojave;Pogodna za mikrosocioloka i istraivanja manjihdrutvenih skupina;Uglavnom povrne deskriptivne spoznaje;

 Nije pogodna za iroke generalizacije i teorijskaobjanjenja kao ni velikih drutvenih skupina, nisloenih i trajnih drutvenih pojava.

Page 14: 61- Metode sociologije

5/13/2018 61- Metode sociologije - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/61-metode-sociologije 14/17

B

) Posebne analitike metodeOvdje ubrajamo one metode koje seuglavnom temelje na analitikom pristupu

istraivanja;Vrlo vaan segment kod ovih metoda jestsam istraiva, koji dolazi do zakljuaka (za

razliku od tehnikih metoda kod kojih se dozakljuaka dolazi na temelju egzaktnih brojki);

Page 15: 61- Metode sociologije

5/13/2018 61- Metode sociologije - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/61-metode-sociologije 15/17

1. Povijesna metodaAnaliza dogaaja iz prolosti, u cilju njihove naknadnesocioloke interpretacije ili objanjenja njihova utjecajana druge dogaaje i ira drutvena zbivanja;

Svaka drutvena pojava ima svoju povijesnu pozadinu, aovom se metodom eli doi do potpunog znanstvenogobjanjenja;Za razliku od povijesti, sociologija ovom metodom neanalizira sve detalje odreenoga dogaaja, ve samo one

relevantne odnose koji su uvjetovali sami dogaaj;I na suvremeni ivot svoje korijene vue iz pojavadavno odigranih, stoga analiza tih pojava pojanjava idananje situacije.

Page 16: 61- Metode sociologije

5/13/2018 61- Metode sociologije - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/61-metode-sociologije 16/17

2. Statistika metodaKvantitativna metoda koja slui za prikupljanje,obradu i analizu podataka o pojavama koje su promjenjive i imaju masovan karakter;

Ovom se metodom mjeri kvantitativni obujamneke drutvene pojave; Na temelju brojane analize dolazi se do zakljukao npr. uestalosti neke drutvene pojave;

Rezultati mogu sluiti i za predvianje buduih procesa i dogaaja;

Page 17: 61- Metode sociologije

5/13/2018 61- Metode sociologije - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/61-metode-sociologije 17/17

3. Poredbena (komparativna)

metodaOmoguuje da se podaci i pojave iste vrstemeusobno porede kako bi se mogli izvestiodreeni relevantni zakljuci;

Ovom se metodom uoavaju odreene pravilnostiu pojavama iste vrste (npr. Koliko je nasilja nastadionima bilo prije, a koliko danas) da bi izvuklazakljuak openito o prisutnosti odreene pojave;

Metoda koja se esto koristi u sociologiji prava,gdje se poreenjem raznih pravnih sustava dolazido eventualno boljeg sustava nego li je to dananji.