7164 103 3

 • View
  224

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-103-3.pdf

Text of 7164 103 3

 • 118 82 Stockholm, Besk Hornsgatan 20

  Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50

  info@skl.se, www.skl.se

  Svenska Kommunfrbundet och Landstingsfrbundet i samverkan

  Ett errigt utvecklingsarbete i landstingen/regionerna och p Sveriges Kommuner och Landsting har lett till att informationen om svensk hlso- och sjukvrd har frbttrats avsevrt. Det har kat mjligheterna att analysera sjukvrden och att frse landsting och regioner med jmfrelsematerial fr sin interna uppfljning.

  En rapport med analyser och landstingsjmfrelser av verksamheten 2003 ur olika perspektiv baserad p en rad datakllor presenterades tidigare i r. I denna rapport presenteras liknande analyser fr verksamheten 2004.

  Jmfrelser av sjukvrdens kostnader och prestationer grs ocks i rapporten Landstingen och regionerna i diagram och siffror 2004.

  Trycksaker frn Sveriges Kommuner och Landsting

  bestlls p www.skl.se eller p

  tfn 020-31 32 30, fax 020-31 32 40.

  isbn 91-7164-103-3

  Jmfrelser mellan landsting och regioner ur olika perspektiv 2004

  Jmfrelser mellan landsting och regioner ur olika perspektiv 2004

 • 2Upplysningar om rapportens innehll lmnas av Mona Heurgren, 08-452 77 31, eller Lena Bckstrm, 08-452 77 21

  Rapporten kan bestllas hos frbundens trycksaks-bestllning, 020-31 32 30, eller via hemsidan, www.skl.se

  ISBN: 91-7164-103-3

  Produktion: Ordfrrdet AB

 • 3Frord

  Under de senaste ren har intresset hos sjukvrdens aktrer kat markant fr att mta och jmfra sjukvrdens produktivitet och effektivitet, bde inom och mellan lnder. Det nns ven ett stort allmnintresse av att kunna flja upp hlso- och sjukvrdens kostnader och resultat.

  Sveriges Kommuner och Landsting arbetar p bred front med olika fr-gor inom omrdet Effektivitet och kvalitet i sjukvrden. En del i det arbetet r att verka fr en ppen redovisning av sjukvrdens kvalitet och resultat. Frbunden har ocks under ett antal r arbetat aktivt med att frbttra den grundlggande informationen i hlso- och sjukvrden s att uppfljning, analys och jmfrelser ska kunna gras.

  Sammantaget har detta inneburit att frbunden nu har brjat publicera jmfrelser av sjukvrden p landstingsniv ur en rad olika perspektiv. Detta bidrar till att ka ppenheten i sjukvrden och drmed legitimite-ten. Ett andra syfte r att jmfrelser p vergripande niv kan leda till att arbeten kring effektivitetsfrgor initieras och stimuleras p lokal niv.

  Frbundet har 11 prioriterade omrden. Freliggande rapport r en del av arbetet inom omrdet Effektivitet och kvalitet och r en fortstt-ning av arbetet med den rapport av jmfrelser av landstingen ur olika perspektiv som publicerades 2004.

  Rapporten har tagits fram av en arbetsgrupp bestende av Stefan Ackerby, Lars Johansson, Lena Bckstrm, Ulf Engstrm, Jenny Lagerqvist, Martin Lindblom, Jesper Stenberg, Birgitta Edstrm och Mona Heurgren Sve-riges Kommuner och Landsting. Medverkat har ven Fredrik Westander, konsult och Lisbeth Serdn vid Socialstyrelsen gjort. Mona Heurgren har slutligen sammanstllt rapporten.

  Stockholm i december 2005

  Marianne Granath

  SektionschefStatistiksektionenSveriges Kommuner och Landsting

 • 4

 • 5Innehll

  1. Inledning 6

  2. Metod och motivering av uppfljningsperspektiv 7

  3. Jmfrelser av sjukvrden ur olika perspektiv 11

  Jmfrelse av lderssammansttning och vrdkonsumtion i landstingen ........................................................ 11

  Jmfrelse av kostnader och produktivitet i landstingen ............... 16

  Jmfrelser av tillgnglighet i vrden ..................................................23

  Jmfrelser av medicinsk kvalitet och medicinsk praxis i sjukvrden ................................................................ 25

  Jmfrelser av befolkningens/patienternas tillfredsstllelse med sjukvrden mellan landsting ...........................34

  4. Fortsatt arbete 37

  Bilagor 38

  Bilaga 1 Underliggande nationella databaser ..................................38

  Bilaga 2 Ordlista ......................................................................................40

  Bilaga 3 Referenser ..................................................................................42

  Bilaga 4 Elektronisk bilaga med PP-bilder av rapportens diagram

 • 61. Inledning

  Under de senaste ren har intresset kat markant fr att mta och jmfra sjukvrdens produktivitet och effektivitet, bde inom och mellan lnder. Mjligheterna att i Sverige gra sdana jmfrelser har kat betydligt genom den utveckling av informationssystemen vad gller sjukvrdens prestationer, kostnader, kvalitet och resultat som Sveriges Kommuner och Landsting har bedrivit i samarbete med landstingen/regionerna1 och Socialstyrelsen.

  Under r 2004 publicerade Sveriges Kommuner och Landsting en frsta rapport med mngdimensionella jmfrelser mellan landstingen (1). Sedan rapporten publicerades har en hel del arbete p omrdet bedri-vits. Bland annat har ett samarbete mellan Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting inletts fr att skapa frutsttningar fr ppna jmfrelser av landstingens effektivitet. Mlet med arbetet r att ha en frsta modell fr indikatorbaserade nationella jmfrelser av landsting-ens hlso- och sjukvrd frdig under 2006.

  Sveriges Kommuner och Landsting har som en av elva prioriterade frgor fr verksamheten under 2005/2006 omrdet Effektivitet och Kvalitet. Inom ramen fr detta omrde pgr ett stort antal aktiviteter, bland annat:

  Skapa en modell fr ppna jmfrelser av sjukvrden

  Modeller fr frbttrad verksamhetsuppfljning inom psykiatrin

  Arbetet med kvalitetsregister i sjukvrden

  Frbttrade kostnadsredovisningar i hlso- och sjukvrden

  Utveckling av beskrivningssystemen i sjukvrden

  Patientskerhetsarbete

  Vntetidsrapporteringen

  Berkning av sjukvrdens produktivitet

  Utveckling den individbaserade redovisningen av sjukvrdens kostnader och prestationer bde i landsting och kommuner

  Metoder fr Benchmarking p alla niver i sjukvrden

  Systematiskt frbttringsarbete

  Befolknings-/patientunderskningar

  Freliggande rapport r en del av arbetet inom omrdet Effektivitet och Kvalitet och r en fortsttning av arbetet med den rapport med jmfrelser av landstingen ur olika perspektiv som publicerades 2004.

  Syftet med rapporten r att visa p mjliga jmfrelser av sjukvrden ur olika perspektiv och genom att ge en verblick av de mjligheter som idag nns utifrn nationellt tillgngliga data. Syftet r ocks att ge inspiration och ider till landstingen kring jmfrelser i sjukvrden.

  1 I det fljande skrivs fr att fr-enkla framstllningen enbart landstingen fr landsting, regio-ner och Gotlands kommun.

 • 72. Metod och motivering av uppfljningsperspektiv

  Ett srdrag i den svenska sjukvrdsmodellen r dess lngtgende de-centralisering. Ansvaret fr hlso- och sjukvrden vilar till strre delen p de 21 landstingen. De lser sin uppgift p olika stt och gr olika prioriteringar. De ger mjligheter att jmfra och dra lrdom av skill-naderna. Systematiska jmfrelser kan vara en drivkraft fr att utveckla verksamheten och ka effektiviteten.

  Varje jmfrelse mellan landstingen kan ltt uppfattas som orttvis el-ler rent av missvisande. ven om det under senare r gjorts omfattande insatser fr att f en enhetlig statistik nns fortfarande stort utrymme fr variationer i hur verksamheter klassiceras, olika hndelser registre-ras osv. Det medfr att redovisade skillnader mellan landstingen kan ha frklaringar som inte avspeglar olikheter i effektivitet eller prioriteringar och drfr inte heller kan tolkas i termer av bttre eller smre. De jm-frelser som redovisas i denna rapport skall drfr inte uppfattas som vrderingar av landstingens verksamhet, utan r en redovisning av de skillnader som nns. Syftet r att detta skall leda vidare till frdjupade analyser som kan ge frklaringar till skillnaderna.

  Hlso- och sjukvrden har era ml. De innefattar bland annat att till-godose befolkningens vrdbehov och prestera goda medicinska resultat, att ge alla tillgng till vrd p lika villkor, att ha en hg tillgnglighet och njda patienter samt utnyttja resurserna effektivt. Idealt vill vi mta och jmfra hlso- och sjukvrdens effektivitet, d v s mluppfyllelse i frhl-lande till insatta resurser, och hur denna frndras ver tid och skiljer sig mellan landsting. Fr era av dessa ml saknas idag vedertagna mtt. n mindre nns ngon samsyn i hur de olika mtten skall vgas ihop fr att f ett samlande mtt p vad vrden stadkommer. Detta br dock inte hindra att det sker en ppen redovisning och jmfrelse av de mtt som nns tillgngliga. Det r endast genom en sdan redovisning som det statistiska underlaget och drmed frstelsen fr vad som hnder i hlso- och sjukvrden kan frbttras.

  Ett stt att beskriva hlso- och sjukvrdens prestationer r att ange hur mycket som presteras i termer av antal vrdtillfllen p sjukhus, lkar-besk etc. Dessa mtt ger dock en begrnsad bild av utvecklingen. En ofta framfrd kritik r att strukturella frndringar i vrden, exempelvis verfringen frn sluten till ppen vrd, gr dessa mtt missvisande. De senaste ren har emellertid statistiken utvecklats och i dag kan en stor del av vrdens prestationer viktas med hnsyn till resurstgng (vrdtyngd). Drmed har det blivit mjligt att konstruera ett produktivitetsmtt fr hlso- och sjukvrden.

  I denna rapport jmfrs landstingen vad avser deras frutsttningar (be-folkning, vrdkonsumtion) och resursinsatser (kostnader och produktivi-

 • 8tet). Drefter redovisas en rad jmfrelser ur ett uppfljningsperspektiv som syftar till att spegla vrdens kvalitet och resultat.

  Befolkningens lderssammansttning och sjukvrdskonsumtion

  Befolkningens ldersammansttning r viktig eftersom vrdbehoven kar med stigande lder och drmed pverkar vrdkonsumtion, kostnader och resultat.

  Befolkningens