7164 161 8

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-161-8.pdf

Text of 7164 161 8

 • 118 82 Stockholm, Besk Hornsgatan 20

  Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50

  info@skl.se, www.skl.se

  Svenska Kommunfrbundet och Landstingsfrbundet i samverkan

  Att utveckla nrvrdssystem Att utveckla nrvrdssystem

  Sveriges Kommuner och Landsting har under 2005 och 2006 drivit ett projekt, Nrvrdsprojektet, i syfte att stdja huvudmnnen i deras gemensamma ansvar fr att sammanfoga de olika vrd- och omsorgsverksamheterna till en helhet som frmr mta den enskildes behov.

  Arbetet har bedrivits i era delprojekt och presenteras i rapporter och konferenser.

  Tidigare har utkommit

  Nrvrd i Sverige 2005

  Denna rapport handlar om framvxten av lokala nrvrdssystem fr att bttre samordna insatser frn sjukhus, vrdcentraler, ldreomsorg och annan socialtjnst. Utgngspunkten r att en organisations effektivitet i hg grad r en frga om dess frmga att kontinuerligt anpassa sig till frndringar. Centralt r att analysera strukturella omvrldsfrndringar, formulera en ny mission och analysera behovet av nya kompetenser och en ny samspelskultur.

  Trycksaker frn Sveriges Kommuner och Landsting

  bestlls p www.skl.se eller p

  tfn 020-31 32 30, fax 020-31 32 40.

  Pris: 19 ex: 80 kr/st. 10 ex eller fler: 50 kr/st

  Moms, porto och expeditionsavgift tillkommer

  ISBN 10:91-7164-161-0

  ISBN 13:978-91-7164-161-8

  Att utveckla nrvrd

  ssystem

  Vrd o

  ch om

  sorg i f

  rndring

  Vrd och omsorg i frndring

 • Att utveckla nrvrdssystemVrd och omsorg i frndring

 • 2Sveriges Kommuner och Landsting augusti 2006

  Produktion: Ordfrrdet AB

  Tryck: tta.45, Solna

  Upplaga:

  Omslagsfoto: Kristina Jennbert

  Innehll

  Frord ....................................................................................................... 3

  Frfattarens frord .................................................................................. 4

  Introduktion ............................................................................................ 6

  1 Framvxten av nrvrdssystem ........................................................ 8Exemplet Skne ............................................................................................. 11

  2 En analysmodell fr utveckling av nrvrdssystem ...................... 253 Strukturella samhllsfrndringar ................................................. 314 En ny vrdmission ......................................................................... 34

  Ett etiskt dilemma .......................................................................................36

  5 Behov av nya kompetenskluster .................................................... 39Kompetens att tidigt upptcka och bedma behov ............................39Kompetens att bedma lderns betydelse ............................................ 41Kompetensen att samordna ......................................................................42Vaxholm en riktad strategi mot ldre ver 75 r ...............................44Den allmnmedicinska vrdegrunden en oundgnglig kompetens .................................................................... 45Kompetens att anlgga en helhetssyn ....................................................49Hur kan internmedicinarnas kompetens utnyttjas i nrvrden? ...........................................................50Systembyggarkompetensen exemplet hjrtsviktspatienter i Skne .................................................51

  6 En ny samspelskultur .................................................................... 53Frn processprojekt till processgare ...................................................... 56Frn medicinska rdgivare till vrdlogikansvariga .............................. 57Frn budgetfrhandlingar till lokala processdialoger ........................ 60Frn regional omstrukturering till lokala processinnovationer ....... 61

  7 Organisation av nrvrdssystem ................................................... 65Avspegling av den specika nrvrdslogiken ........................................67

  8 Vad kan man gra och vad br man undvika? .............................. 69Appendix ................................................................................................ 72

  Litteraturlista ......................................................................................... 77

  Noter ......................................................................................................80

 • 3Frord

  Mnga av de mnniskor som mter hlso- och sjukvrden och socialtjns-ten har komplexa behov som frutstter att insatser frn kommuner och landsting samordnas. Men alltfr ofta fungerar sjukvrden och social-tjnsten som fragmenterade delsystem som inte i tillrcklig utstrckning kommunicerar med varandra. Detta kan leda till dlig vrd och omsorg, bristande skerhet och strre kostnader n ndvndigt.

  Sveriges Kommuner och Landsting har drfr under 2005 drivit ett pro-jekt, Nrvrdsprojektet, i syfte att stdja huvudmnnen i deras gemen-samma ansvar fr att sammanfoga delsystemen till en helhet fr patien-ter/brukare.

  Projektets arbete har bedrivits delprojekt. Tv av dessa har sammanfattats i rapporter:

  Nrvrd i Sverige 2005 av Maj Rom.Att utveckla nrvrdssystem vrd och omsorg i frndring av Jan-Inge Lind.

  Projektet har ocks nansierat rapporten Primrvrd i frndring av Anders Anell, IHE, utgiven av Studentlitteratur.

  Min frhoppning r att rapportserien ska inspirera till fortsatt utveckling av vrden och omsorgen oavsett om den ges som hlso- och sjukvrd eller som insatser enligt socialtjnstlagen.

  Ellen Hyttsten

 • 4Frfattarens frord

  Denna rapport r frfattad inom en aktrsorienterad aktionsforsknings-tradition. Den ledningsmodell fr innovativa nrvrdssystem som ra-mar in rapporten har drfr i huvudsak vuxit fram baserad p empiriska studier och erfarenheter dr jag och kollegor har frskt hjlpa klienter att hantera frndringsproblem i lokala vrdsystem runt om i landet. Be-greppsramen syftar till att gra det mjligt att beskriva enskilda fall s att aktrerna kan hantera sin sociala situation mer effektivt. Om detta ska lyckas beror naturligtvis p hur modellen tolkas i ljuset av varje nrvrds-ledares egna erfarenheter.

  Frn dessa utgngspunkter mste naturligtvis tack riktas till mnga med-producenter, ven om jag sjlv r ansvarig fr denna rapport.

  Frst och frmst tack till Roger Molin frn Sveriges Kommuner och Lands-ting, som givit mig vrdefulla synpunkter p tidiga versioner och bidragit till en nedtoning av min samhllsvetenskapliga jargong.

  Vrdefulla synpunkter p olika rapportutkast har ocks kommit i dia-log med Margaretha Spjuth och Maj Rom frn Sveriges Kommuner och Landsting samt Ulf Meijer, tidigare projektledare fr Sknsk Livskraft. Ett srskilt stort tack till Trygghetsfonden och Birger Eriksson, som har nan-sierat huvuddelen av det aktionsforskningsarbete som ligger till grund fr denna rapport och en del tidigare, mindre utvecklade versioner av rap-porten.

  Ett stort tack ocks till alla de medicinare som i olika professionella utveck-lingssamtal har bidragit till idutvecklingen. Hr vill jag srskilt nmna Ulf Swanstein och Magnus Kregrd som noggrant lst igenom och kom-menterat olika rapportversioner.

  Huvuddelar av rapporten har ocks underkastats belysning i akademiska fora. Slunda har jag haft dialoger p Bjrn Brorstrms Hgre seminarium vid Frvaltningshgskolan i Gteborg. Vidare har KEFU:s forsknings- ledare Ulf Ramberg arrangerat seminarier i Lund, dr srskilt Anders Anell och Gert Paulsson samt Tony Huzzard givit kloka synpunkter.

 • 5Bland mina kollegor frn SIAR (Scandinavian Institutes for Administra-tive Research) ett aktionsforskningsinstitut som helt och hllet byggt p teamarbete och open les r det framfr allt Richard Normann, Gran Stenberg och i synnerhet Per-Axel Svalander som har bidragit med bde gemensam empiri, tolkningar och normativa ider.

  Jan-Inge Lind

 • 6Introduktion

  Denna rapport beskriver en begynnande frndring inom den svenska vr-den och omsorgen. Det handlar om framvxten av lokala nrvrdssystem fr att bttre samordna insatser frn sjukhus, vrdcentraler, ldreomsorg och annan socialtjnst. Frndringen r inte entydig och homogen, den tar sig tvrtom olika uttryck p olika hll. Det gr dock att identiera en gemensam krna i att patienten stts i centrum p ett radikalt stt. Det fr som konsekvens att helheten r viktigare n delarna och att vad som kan gras i frebyggande och hlsofrmjande syfte stts i fokus.

  Frndringarna initieras av de demograska frndringarna. Svenskarna lever allt lngre, och med en ldre befolkning kar frekomsten av kro-niska sjukdomar. Hit hr hjrt-krlproblem, diabetes och astma. Allt er, srskilt bland de ldre, r multisjuka, dvs. har era olika sjukdomar samti-digt. Utvecklingen frstrks av den snabba medicinska utvecklingen som mjliggr insatser inom allt er omrden och fr allt ldre patienter. Allt er har vrdbehov som frutstter samordnade insatser frn olika hll; akutsjukvrd, hemsjukvrd och ldreomsorg.

  Hittills har svensk vrd i hg utstrckning mtt utmaningen att effekti-visera resursutnyttjandet genom frndringar av vrdens struktur. Kraven p ytterligare effektiviseringar r fortsatt stora, men framver handlar det i hg grad om vrdens stt att arbeta.

  Rader av internationella jmfrelser visar att den svenska sjukvrdens re-sultat hr till de frmsta i vrlden1 Men det minskar inte kraven p fr-nyelse infr framtiden. Utgngspunkten r att en organisations effekti-vitet i hg grad r en frga om dess frmga att hela tiden anpassa sig till och ibland pverka strukturella samhllsfrndringar.

  Jag beskriver det som sker och parallellt vad som r viktigt att vidare-utveckla. Jag ger ocks en handlingsorienterad analysmodell fr de som har att utveckla och leda nrvrdssystem inom kommuner och lands