7164 218 9

 • View
  222

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-218-9.pdf

Text of 7164 218 9

 • Programberedningen fr integration i arbetslivet

  Introduktion av nyanlnda frslag till ml och modeller

 • Programberedningen fr integration i arbetslivet

  Introduktion av nyanlnda frslagtill ml och modeller

 • Sveriges Kommuner och Landsting

  118 82 Stockholm, Besk Hornsgatan 20

  Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50

  info@skl.se, www.skl.se

  Sveriges Kommuner och Landsting

  Grafisk form och produktion Jupiter Reklam

  Foto omslag Matton

  Tryck Kopiecenter, Stockholm 2007

  ISBN 978-91-7164-218-9

 • Innehllsfrteckning

  Inledning 4

  Genomfrande av uppdraget och avgrnsningar 6

  Analys av befintliga ml fr introduktion av nyanlnda flyktingar och invandrare 7

  Frslag p reviderade ml 10Sysselsttningsml 10

  Delaktighetsml 11

  Svenskundervisning 11

  Frslag p resursplanering 13Arbetsmarknadspolitiska tgrder 15

  Frslag p innehll i introduktionen 16Introduktionsprogram uppdelat p tv faser 16

  Motivation och delaktighet i genomfrandet 16

  Introduktionsfas 16

  Etableringsfas 18

  Frslag p lokala organisationsmodeller 20Utgngspunkter fr den kommunala organisationen 20

  Samverkan mellan kommuner 20

  Samverkan mellan kommunen och arbetsfrmedlingen 21

  Bilaga 1 Innehllet i introduktionsverksamheten, skiss 23

  Bilaga 2 Arbetsfrmedlingens medverkan 24

 • Inledning

  Utifrn vad som framkommit i rapporten Del 1, Introduktion av nyanlnda kartlggnig av hinder, definieras i denna rapport en modell med ml fr introduktion av nyanlnda flyktingar och invandrare och frslag p hur verksamheten kan organiseras.

  Uppdraget utfrs inom ett av Programberedningens tre mlomrden Introduktion av nyanlnda flyktingar och invandrare. Den vergripande mlsttningen fr beredningens arbete r att frkorta tiden mellan nyanlnda flyktingars och invandrares ankomst till Sverige och deras intrde p arbetsmarknaden.

  Rapporten har frfattats av Ronny Nilsson.

  Uppdragsbeskrivning

  Uppdraget bestr av tv delar. Denna rapport behandlar den andra delen av uppdraget.

  Frsta delen av uppdraget bestod i att ge en samlad bild av vilka hinder som finns fr att invandrare snabbare kan ta sig in p arbetsmarknaden eller in i reguljra studier.

  Andra delen av uppdraget bestr i att definiera en modell av en miniminiv fr vad en differentierad och resultatmssigt effektiv introduktionsperiod br innehlla. I modellen ska ml fr verksamheten liksom frslag p organisation tas fram.

  Rapporten, del 2, frvntas innehlla och behandla:

  1. Genomgng av befintliga ml att utg ifrn analys av befintliga ml och hinder enligt frsta delen i uppdraget

  2. Fresl nya ml

  3. Utifrn mlen definiera innehllet under etableringsfasen. Det vill sga vad behvs minst fr att uppn uppstllda ml?

  4. Fullskalig modell, om mjligt utifrn olika kommuntyper

  a. Med regional introduktionsverksamhet

  b. Enbart kommunal introduktion

  1 Liten kommun

  2. Mellanstor kommun

  3. Stor kommun

  4 Inledning

 • Disposition

  Rapporten kommer att disponeras enligt fljande:

  I andra kapitlet finns en beskrivning av hur uppdraget genomfrts.

  I kapitel tre analyseras befintliga ml i introduktionen, vilket r en samman-fattning av vad som framkommit i frsta delen av uppdraget och som finns redovisat i rapport del 1.

  Med utgngspunkt frn analysen av befintliga ml i kapitel tre lmnas frslag p reviderade ml i kapitel fyra.

  Frslagen kring resursplanering, som r viktigt fr att effektivisera introduktionen, finns i kapitel fem. En viktig del av denna planering r de arbetsmarknadspolitiska tgrderna.

  Med utgngspunkt frn mlen fr introduktionen fresls introduktionen ha ett visst innehll som finns redovisat i kapitel sex. Innehllet finns ocks schematiskt uppstllt i bilaga 1. I bilaga 2 beskrivs hur samverkan med arbetsfrmedlingen kan utformas.

  I kapitel sju finns redovisat frslag och resonemang kring hur introduktions-verksamheten kan organiseras.

  Inledning 5

 • Genomfrande av uppdraget och avgrnsningar

  Uppdraget att definiera modeller fr introduktionen bygger huvudsakligen p den analys och bedmning som finns redovisat i frsta delen av uppdraget i rapporten Introduktion ett stt att gra nyanlnda delaktiga i svenskt arbets- och samhllsliv, Del 1: Introduktion av nyanlnda kartlggning av hinder daterad 2006-03-07.

  Uppdraget till att fresl en miniminiv av vad en introduktionsperiod br innehlla har inneburit att jag har begrnsat frslagen kring modeller fr introduktion till de delar av introduktionen som direkt eller indirekt pverkar etableringen p arbetsmarknaden.

  6 Genomfrande av uppdraget och avgrnsningar

 • Som har redovisats i del 1 av min rapport r resultaten mycket dlig inom introduktionsverksamheten.

  Det kan finnas tre orsaker till detta. Insatserna kan vara otillrckliga och/eller felaktiga, mlen kan vara felaktiga eller s r orsaken en kombination av bda problemen. Som framgr av del 1, r min bedmning att det r en kombination av bda.

  Det finns flera anledningar till att ett s dliga resultat innebr problem. Tilltron till mlet med introduktionen blir liten. Insatsplaneringen blir sannolikt felaktig. Mlet ger heller inte std fr vilka insatser som r aktuella. Dessa insatser r beroende av vilken sysselsttning som kan vara aktuell fr den nyanlnde efter introduktionstiden.

  Nedan fljer en analys av mlen fr introduktionen och vilka problem som finns med dess nuvarande utformning.

  Mlen br i frsta hand kunna tolkas av mlgruppen. Mlen br dessutom utformas s att de ger en vgledning om vilka insatser som kan vara aktuella fr att uppn mlen. Mlen br ocks kunna fljas upp. Det behvs en analys av utgngslget fr de nyanlnda fr att rtt planera och avstta resurser fr att uppn mlen. Ml och analys av utgngslget br utformas p samma stt nationellt och lokalt men p olika niver.

  Analys av integrationsverkets ml

  Det vergripande mlet med introduktionen enligt propositionen Sverige, framtiden och mngfalden, frn invandrarpolitik till integrationspolitik r att den skall underltta nyanlndas frsrjning och delaktig i samhllet.

  Integrationsverkets definierar mlet fr introduktionen ssom:

  Efter avslutad introduktion ska individen kunna ta del av och bidra till det generella utbudet inom svenskt arbets- och samhllsliv. Detta frutstter kunskaper om det svenska samhllet, arbetslivet och sprket. Kunskaperna ska relateras till individens kompetens, livssituation och frutsttningar fr egen frsrjning.

  Det vergripande mlet att frsrja sig r inte enkelt att flja upp. Uppfljning av hur stor andel som har frsrjningsstd vid olika tidpunkter efter uppehlls-tillstnd ger begrnsad information om en person har etablerat sig i Sverige via arbete eller utbildning. En person kan ha ftt ett arbete men familjen behver kompletterande frsrjningsstd frn kommunen bl a pga familjens storlek, vilket inte r helt ovanligt.

  Frsrjningsmlet ger inte heller information p vilket stt en person etablerat sig i samhllet, vilket kan vara en vsentlig uppgift fr att analysera mlgruppens behov av generella insatser. Behovet av fortsatta srtgrder,

  Analys av befintliga ml fr introduktion av nyanlnda flyktingar och invandrare

  Analys av befintliga ml fr introduktion av nyanlnda flyktingar och invandrade 7

 • framfr allt fortsatta svenskstudier p grundlggande niv, tyder p att intro-duktionen inte har fungerat.

  Det vergripande mlet ger inte heller ngon vgledning om vad introduk-tionen skall frbereda individen fr typ av sysselsttning efter introduktionstiden. Mjlig sysselsttning fr nyanlnda invandrare r beroende av deras utbildnings- och arbetslivserfarenhet och frutsttningarna p den svenska arbetsmarknaden. Innehllet i introduktionen r beroende av om den nyanlndes sysselsttning r arbete, vilket typ av arbete det r och om den nyanlnde behver komplettera sin utbildning p olika niver. Ju mer introduktionen innehller konkret frberedelse fr ett specifikt arbete eller specifika studier ju kortare blir vgen till etablering i Sverige

  I Integrationsverkets mldokument anges ocks delml fr introduktionen. Fr personer i arbetsfr lder ska nedanstende delml vara uppfyllda efter avslutad introduktion:

  ha kunskaper om samhllets grundlggande demokratiska vrderingar, mnniskors lika rttigheter, skyldigheter och mjligheter samt om jmstlldhet mellan knen och barns rttigheter,

  ha kunskaper om svenska samhllsfrhllanden och svenskt arbetsliv,

  ha sdana kunskaper i svenska att sprket fungerar som ett kommunikations-medel i svl vardags- och yrkesliv som vid utbildning,

  ha ftt tidig och relevant kontakt med svenskt arbets- och freningsliv,

  ha ftt sin utbildning och yrkeskompetens vrderad och har en plan fr en eventuell kompletterande utbildning,

  ha pbrjat kompletterande utbildning eller sysselsttning utifrn sina individuella frutsttningar om han/hon r i arbetsfr lder, men saknar utbildning motsvarande svensk grundskola.

  Integrationsverkets delml r mer att betrakta som medel fr att n frsrjnings-/ sysselsttningsmlet och delaktighetsmlet. Mlen r kunskapsml: ha kunskap om , ha ftt tidig och relevant kontakt , ha ftt sin utbildning och yrkes-kompetens vrderad , ha pbrjat kompletterande utbildning etc.

  Detta r kunskapsml som r svra att flja upp. Men vad gr den nyanlnde efter introduktionen med eller utan generella insatser via arbetsmarknadspolitiska tgrder eller vuxenutbildning?

  Det finns inget som tyder p att samverkande myndigheter har tagit fasta p Integrationsverkets mldokument d policy och insatser utformats eller d utvecklingsarbete initierats inom respektive myndighet. Enligt de kommuner som medverkat i utvrderingen som redovisats i tidigare rapport s medverkar till exempel inte arbe