7164 295 0

 • View
  228

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-295-0.pdf

Text of 7164 295 0

 • 118 82 Stockholm. Besk: Hornsgatan 20 Tfn: 08-452 70 00. Webbplats: www.skl.seFler exemplar av denna skrift kan bestllas p tfn 020-31 32 30, fax 020-31 32 40, eller p frbundens webbplats www.skl.se/publikationer

  Fria strategier fr skollokalerSverigesKom

  munerochLandsting

  Fria strategier fr skollokalerFallstudiemedfemfristendeskolfretagslokalfrsrjning

  Fria strategier fr skollokalerFallstudiemedfemfristendeskolfretagslokalfrsrjning

  Syftet med denna skrift r att nyansera och frdjupa bilden av hur ngra utvalda friskolor prioriterar sina lokalresurser och hur olika ekonomiska styrsystem inom den fristende skolan pverkar lokalfrgornas hantering. Vi vill frmedla erfarenheter frn fem fristende skolfretags arbete med sina respektive verksamhetslokaler samt hur pedagogik och lokaleffektivi-tet uttrycks i olika lokalkoncept.

  ISBN 978-91-7164-295-0

 • Bundsfrvanter i BergslagenFrord

  Frord

  Syftet med denna skrift r att nyansera och frdjupa bilden av hur ngra utvalda fristende skolor prioriterar sina lokalresurser och hur olika eko-nomiska styrsystem inom den fristende skolan pverkar lokalfrgornas hantering. Vi vill frmedla erfarenheter frn fem fristende skolfretags arbete med sina respektive verksamhetslokaler samt hur pedagogik och lokaleffektivitet uttrycks i olika lokalkoncept. Studien avser i frsta hand fristende skolor p grundskoleniv.

  Mlgrupperna r svl fastighetsansvariga som ansvariga inom skolverk-samheten i kommunerna.

  Vi vill srskilt tacka fljande kunskapsfretag som stllt upp och informe-rat om sin verksamhet: Kunskapsskolan, Pysslingen, Vittra, Tby Friskola och Cybergymnasiet.

  Projektet har initierats och finansierats av Sveriges Kommuner och Lands-tings FoU-fond fr fastighetsfrgor. Skriften r frfattad av Ted Lindqvist och Rickard Berg von Linde, Tyrns Temaplan AB. I styrgruppen fr pro-jektet har fljande personer deltagit med egna erfarenheter och synpunk-ter: Lena Boman Norrtlje kommun, Margareta Anjou rebro kommun, Lena Magnusson Hrryda kommun, Maria Flodin Nacka kommun och Lena Lundqvist Uppsala kommun.

  Ulf Sandgren och Fredrik Jnsson vid Sveriges Kommuner och Landsting har varit projektledare.

  Stockholm i oktober 2007

  Sveriges kommuner och LandstingAvdelningen fr tillvxt och samhllsbyggnad

  Ulf Johansson och Bengt Westman

 • Fria strategier fr skollokaler

  Sveriges Kommuner och Landsting 2007Adress: 118 82 Stockholm, tfn 08-452 70 00

  www.skl.se fastighet@skl.seISBN: 978-91-7164-295-0

  Text: Ted Lindqvist och Rickard Berg von LindeOmslagsfoto: Bjrn Hrdstedt och Anette Andersson

  Projektledare: Ulf Sandgren och Fredrik JnssonTryck: Katarina Tryck, Stockholm-Hammarby

  Grafisk form: Xerox Redigering och produktion: Bjrn HrdstedtDistribution: tfn 020-31 32 30, fax 020-31 32 40,

  eller www.skl.se/publikationer

  Innehll

  Frord ........................................................................................................................................ 1

  Sammanfattning ...................................................................................................................... 3

  1. Inledning .............................................................................................................................. 5Avgrnsningar och val av fretag i fallstudien 5Begreppet lokaleffektivitet 6

  2. Om fristende skolor och deras villkor ........................................................................ 8Krav p lokaler i anskan 12Finansiering av fristende skolor 12Momsproblematiken 14Konkurrensneutralitet nr kommunen hyr ut 14

  3. Beskrivning av fem fristende skolfretag ................................................................. 17Exempel 1 Kunskapsskolan 17Exempel 2 Pysslingen 22Exempel 3 Vittra 25Exempel 4 Tby Friskola 29Exempel 5 Cybergymnasiet 32

  4. Slutsatser ..........................................................................................................................35Lokalernas strategiska betydelse 36Investeringsprocessen 38Lokaleffektivitet och lokalkostnader 39

  Referenser ..............................................................................................................................42

  Bilagor .....................................................................................................................................43

 • Sammanfattning

  Sammanfattning

  Fallstudien omfattar Sveriges tre strsta fretag som driver fristende grundskolor samt tv mindre aktrer. Syftet r att ska kunskap om lokal-resursernas hantering bland ledande fristende skolor och frmedla detta till dem som arbetar med kommunala skolors lokalresurser.

  Lokaler r av flera anledningar en hgst strategisk frga fr fristende skolor:

  Lokalkostnader r efter personalkostnader den strsta kostnadsposten fr en fristende skola.

  Frmsta orsaken till att etablering av nya fristende skolor inte kan genomfras r svrigheter att hitta ndamlsenliga lokaler som kan disponeras p rimliga ekonomiska villkor.

  Lokalernas utformning r fr flera fristende skolor en viktig del av den pedagogiska modellen, verksamheten krver eller underlttas av att lokalerna har en viss utformning.

  Lokalerna ses av vissa av de fristende skolorna som en brare av skolans varumrke och anses vara en konkurrensfrdel nr elever ska rekryteras.

  Alla fretag i studien arbetar mer eller mindre systematiskt fr att hlla lokalkostnaderna s lga som mjligt samtidigt som kvalitet och attrak-tivitet inte fr ventyras. Metoderna fr att stadkomma yteffektivitet och hitta besparingar r mnga. Ngra exempel hmtade frn fretagen i studien:

  verlappande eller multipla anvndningsomrden fr alla utrymmen.

  Minimering av korridorsytor eller skolor helt utan korridorer.

  Inga speciella rum avsedda fr endast personal.

  Hyra lokaler som inte gr att belgga p effektivt stt, till exempel idrottshallar och sljdsalar.

  Skapa alternativa lsningar fr undervisning som krver specialsalar, till exempel genom att koncentrera undervisningen till lngre sam-manhngande tillfllen p en anlggning som delas av flera skolor.

 • Fria strategier fr skollokaler

  Frlgga skoldagen enligt tidssystem med fr- och eftermiddagsunder-visning, vilket ger ett hgre nyttjande av lokalerna under dagen (har visat sig mjligt att genomfra under vissa frutsttningar i gymnasie-skolan men inte i grundskolan).

  Omsorgsfull och kreativ hantering av inkp, som bl a kan innebra inkp av begagnat byggmaterial och import av inredning frn andra lnder.

  Behov av srskilt mltidsrum undviks genom att lunch intas i klassrummen.

  Ansvar fr enklare sktsel av lokalerna frdelas ut till lrare.

  Det ska understrykas att lsningarna i flera fall har sitt ursprung i andra ml n att ska kostnadseffektivitet, inte minst kan det vara stt att rea-lisera delar av ett pedagogiskt koncept. En annan observation r att de exempel som nmns hr ofta innebr stora frndringar i attityder och arbetsstt. Ett av fretagen i studien konstaterar att det inte r intressant att ta ver befintliga verksamheter eftersom risken fr svrhanterliga hin-der under frndringsarbetets genomfrande bedms vara fr stor.

  De tre stora fristende skolfretagen har under drygt tio r etablerat ett femtiotal grundskolor, lika mnga frskolor och ett tiotal gymnasieskolor. En styrka som fretagen delar r vl fungerande processer fr erfarenhets-terfring. Fretagen gr misstag, men menar att de upprepar dem i liten omfattning.

 • 1. Inledning

  1. Inledning

  Denna studie syftar till att nyansera och frdjupa bilden av hur ngra utvalda fristende skolor prioriterar sina lokalresurser och hur olika eko-nomiska styrsystem inom den fristende skolan pverkar lokalfrgornas hantering. Med ekonomiskt styrsystem menas formerna fr hur ersttning utgr med peng per elev och hur detta bl a leder till strvan att minimera fasta kostnader. En annan frutsttning i det ekonomiska styrsystemet r att privat kapital riskeras och att konkurs och personliga frluster kan vara en realitet fr dem som driver fristende skolor.

  Syftet r ven att frmedla erfarenheter frn fristende skolors arbete med sina verksamhetslokaler, hur pedagogik och lokaleffektivitet (se nedan fr diskussion av begreppet lokaleffektivitet och dess innebrd i denna rap-port) kan ta sig uttryck i olika lokalkoncept. Villkoren r olika, men syftet r nd att ska kunskap som r intressant att sprida.

  Ombyggda inustrilokaler p Kvarnholmen i Nacka r hem fr flera friskolor. Foto: Bjrn Hrdstedt

 • Fria strategier fr skollokaler

  Avgrnsningar och val av fretag i fallstudienStudien avser i frsta hand fristende skolor p grundskoleniv. Frskolor och gymnasieskolor har delvis helt andra villkor fr sitt lokalutnyttjande och diskuteras inte direkt i denna rapport.

  Studien har genomfrts som en fallstudie med fem fretag som driver fri-stende skolor. Intervjuer har genomfrts med vd och/eller lokalansvariga fr fretagen.

  Det r bara drygt 50 av Sveriges 600 fristende grundskolor som gs av ngot av de tre stora skolfretagen Kunskapsskolan, Pysslingen och Vittra. Det stora flertalet fristende grundskolor har allts huvudmn, som bara ger ngon eller ngra enstaka skolor. De strre fretagen bde kan och mste hantera lokalfrgorna p ett systematiskt och genomtnkt stt. Nst efter kostnader fr personal r kostnaderna fr lokaler den strsta kost-nadsposten fr fristende skolor. Svrigheter att hitta lmpliga lokaler r, enligt Friskolornas riksfrbund, den vanligaste orsaken till att huvudmn inte utnyttjar det tillstnd som de ftt fr att starta fristende skola. Pro-blemen kan till exempel vara att hitta lokaler med rtt fysiska frutstt-ningar som kan disponeras till rimlig kostnad.

  Fr de enstaka fristende skolorna r det sllan mjligt att hantera lokal-frgorna lika systematiskt och strat