7164 324 7

 • View
  222

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-324-7.pdf

Text of 7164 324 7

 • Frord

  Fr fjrde gngen sedan 2001 har Sveriges !T-kom-mun utsetts. Utmrkelsen gr till den kommunsom har lyckats bst med uppvisa goda Initiativoch resultat inom e-service och e-demokrati, samtbidragit till kvalitetshjande och kostnadsbespa-rande IT-innovationer i kommunal verksamhet.

  Tre kommuner var nominerade: Hrby, Sundby-berg och Ume och det var Ume som tog hemtiteln.

  I detta hfte presenterar vi dem och tankarnabakom deras IT-verksamhet. Gemensamt fr dessar att de har ett starkt ledningsstd, en lngsiktigtoch mlmedveten planering samt en vl utveckladsamverkan ver frvaltningsgrnserna och medsina grannar och andra aktrer.

  De nominerade kommunerna har, tillsammansmed vriga anmlda kommuner tio stycken,

  Sveriges fT-kommun 2007

  granskats aven expertgrupp frn Sveriges Kom-muner och Landsting. Den slutliga bedmningenhar gjorts aven jury, i vilken Sveriges Kommuneroch Landstings !T-chef Bengt Falke varit ordf-rande. De har alla beskrivit sin verksamhet underrubrikerna ledning och strategi, innovationshjd,omfattning, resultat och samverkan.

  Utmrkelsen delades ut under Kvalitetsmssansinvigningsgala den 20 november 2007 i Gteborg.Vi r vertygade om att de erfarenheter som dessakommuner har skaffat sig kan ge inspiration ochideer till andra kommuner runt om i landet.

  Stockholm i februari 2008Sveriges Kommuner och LandstingAvdelningen fr tillvxt och samhllsbyggnadGunilla Glasare och Bengt Falke

  1

 • Innehll

  Frord 1Hrby - liten kommun som dansar med jtten 3IT r en demokrati- och framtidsfrga 6Sundbyberg - kvalitet och skerhet ger effektivitet 8IT r ryggradsverksamhet 9Ume - Medborgarservice och internt std 12Ume koncentrerar p medborgarnytta och effektivitet 13Om utmrkelsen Sveriges IT-kommun 16

  SverigesKommuneroch landsting

  2

  Sveriges Kommuner och Landsting 2008118 82 Stockholm Tfn 08-452 70 00 Webbplats: www.skl.se

  ISBN: 978-91 -7164-324-7Tryckeri: tta45. Solna

  Text: Rolf Hertzman Projektledning: Anders NordhForm, produktion och omslagsbild: Bjrn Hrdstedt

  Distribution: Tfn 020-31 32 30, fax 02031 32 40, www.skl.se/publikationer

  Sveriges IT-kommun 2007

 • Hrby - liten kommun som dansar med jtten

  En liten kommun har av naturliga skl begrnsade resurser jmfrt med en stor. Det gllersvl ekonomiska som personella resurser. Hrby i nordstra Skne har valt att skapa ett djuptsamarbete med sex nrliggande kommuner fr att effektivisera upphandling, drift och utveckling.Dessutom r kommunen den enda i landet som samarbetar nra med Microsoft i ett teknisktprogram.

  - Vi har alltid varit tidiga med att infra nya ope-rativsystem och anvnda nya officepaket. Tackvare det kom vi med i ett utvecklingsprojekt hosMicrosoft och jag vgar pst att vi idag liggerminst ett r fre i den tekniska utvecklingen jm-frt med andra kommuner i landet, sger AndersWahlberg som r kommunens IT-chef.

  Det stora vrdet ligger i att man fr kunskap ocherfarenhet tidigare n mnga andra och kan drfrsnabbt utnyttja nya tjnster samt planera fr fram-tiden. ven om kommunen r med och provar deallra nyaste produkterna tar man inte ngot i driftsom inte r hundraprocentigt skert.

  - Fr att anvndarna och ven vi p IT-avdelningenska bli effektivare har vi rensat i applikationsflo-ran. Vi kan inte ha tillrcklig kompetens p enmngd applikationer och fr anvndarna r detmycket bttre med gemensamma och s f applika-tioner som mjligt.

  Tv styrgrupperFr att skerstlla styrningen av kommunens lng-och kortsiktiga ml har dess styrelse tillsatt tv

  Hrby - liten kommun som dansar med jtten 3

 • styrgrupper. IT-rdet r ven kommunens centralaledningsgrupp av verksamhetschefer. Rdet har ettstyrdokument som kommunstyrelsen antog 2004,det ska revideras under nsta r.Den andra gruppen, E-strategigruppen, har fastamedlemmar samt ett antal tillflliga, de senarevljs in efter vilken verksamhet som berrs av dee-projekt som pgr. Alla nya applikationer mstefrst godknnas och kvalitetsskras av gruppeninnan upphandling kan ske. Svl IT-rdet somE-strategigruppen rapporterar kontinuerligt tillkommunstyrelsen.

  IT-avdelningen har ven omvrldsbevakning somarbetsomrde. Det r en viktig arbetsuppgiftmenar Anders Wahlberg. Dels fr att man ska hainformation om vad som sker vilket leder till attdriften blir skrare men ven fr att varje personska knna sig trygg i den tekniska miljn.- IT ska bara fungera, anvndaren ska inte behvafundera ver vad som sker bakom skrmen.

  Tre hundra invnare tyckteNr kommunen pbrjade utvecklingen aven nywebbplats genomfrdes en telefonunderskningmed 300 medborgare vilka valdes ut slumpvis. Re-sultatet blev att det idag finns 18 e-tjnster och flerska utvecklas framver.

  Fr Hrby r det i frsta hand tjnster fr med-borgarna som r de viktigaste att utveckla venom de interna rutinerna fr sin utveckling ocheffektivisering. Men det finns ven en tanke attvl utvecklade tjnster kan locka till sig inflyttademedborgare, e-tjnster ska med andra ord vara ettkonkurrensmedel. Det krver avancerade tekniska

  4

  lsningar och hg kompetensniv inom IT-sidan.Fr IT-avdelningen r det viktigt att kunna stimu-lera teknikerna med utbildning, utmaningar ochtrivsel, annars r risken stor att de flyttar till andraarbeten i strre kommuner. Det tekniska samarbe-tet med Microsoft fyller en viktig funktion ven idetta avseende.

  - Eftersom vi har kompetensen hos oss behver viinte frlita oss p konsulter fr den kontinuerligadriften. Det var vr egen kompetens som gjorde attvi ver en natt kunde byta frn traditionell telefonitill lP-telefoni utan strningar. IT-avdelningen rnumera ansvarig fr telefoni, ven mobiltelefonisom gr ver en Exchange-server.En stor del av de kommunala rutinrendena skersom e-tjnster. Sedan snart ett r hanterar kom-mun inte lngre pappersfakturor, attestering ochmottagande sker helt elektroniskt. Det ger kadsprbarhet och skerhet samt besparingar. Hurstora dessa r kan inte sgas efter s kort tid somknappt ett r. Personalrenden inklusive ledighets-anskan sker idag ver ntet. Inom skolvrldenhar lrare kontakt med mlsmn och elever via enskolportal.

  Samarbete viktigt

  Samarbete med andra kommuner r viktigt anserman inom Hrby kommun. Tillsammans med sexandra kommuner ingr Hrby i ntverket SkneNordost, ntverket r i sin tur del av Sknentver-ket med 33 kommuner och som r strst i sitt slagi Europa.

  Tillsammans med grannkommunen Hr har enny applikation fr Rddningstjnsten utvecklats

  Sveriges IT-kommun 2007

 • och nyligen tagits i drift. Rddningstjnsten kannu komma t sina resurser i ntverken oavsett i vil-ken kommun man befinner sig.

  Samarbetet med Hr innebr ven att man ge-nomfr en gemensam upphandling av ett doku-ment- och rendehanteringssystem vilket manrknar med ska medfra stora samverkansvinster.Ett projekt kring e-handel tillsammans med Hrhar startat under hsten 2007.

  - Inom Skne Nordost finns ett resursntverk,tanken r att vi ska kunna ha till exempel gemen-samma databaser, applikationer och p sikt ventelefonvxel. Det finns mycket som vi kan utvecklatillsammans och p s stt skapa mervrden frkommunerna och dess medborgare.

  EU-projekt nsta r?Under nsta r kommer kommunen anska om attvara med i ett EU-projekt med syfte att skapa enmedborgar-fretagareportal fr kommunens inv-nare. P sikt ska den portalen kunna leverera nyatyper ave-tjnster.

  Hrby - fiten kommun som dansar med jtten

  Det finns starka och klara riktlinjer frn politiskthll att satsa p !T-utvecklingen, bde den somutvecklar tjnster och de tekniska lsningarna.En frutsttning fr att kommuninvnarna skakunna anvnda de tjnster som finns och de somr p nskelista och idestadium r tillfrlitliga ochsnabba Internetfrbindelser bde i ttorten ochp landsbygden. Drfr anvnds fiberkabel vidstrategiska telestationer fr att ka hastigheten frADSL.

  - Fr att lyckas med sina e-tjnster mste kom-munens ledning vara engagerad till fullo vilket rfallet hos oss. Drtill kommer att det mste finnashg teknisk kompetens, samarbete och utbyte avideer med andra samt inte minst en aktiv dialogmed kommunens invnare. Fr det r fr medbor-garna som vi i frsta hand utvecklar e-tjnsterna,sger Anders Wahlberg.

  5

 • De tjnster som erbjuds idag r jordnra tjnster sombygglov. f beslut via ntet, hitta flera mjligheter att f

  Jordnra tjnsterNr hemsidan togs i drift i april i r hade den arbetatsfram tillsammans med en partner utan att kommunenhade lagt speciellt mycket reda pengar i arbetet. Nrkommuninvnarna tillfrgades vad de ville ha fick manmycket tydliga svar och det r den bas som kommunenarbetar vidare efter.

  IT r en demokrati- och framtidsfrgaFr Hrby kommun r IT en frga om demokrati och kommunala frgor och fra en debatt med varandra. I fo-framtid. En attraktiv kommun ska bland annat vara duktig rumet Tyck till kan invnarna lmna frslag p frndring-i kommunikation och framst som en god arbetsgivare ar i kommunal verksamhet direkt till berrd frvaltning.samt ha en modern administration med e-tjnster fr in- Direktkontakt med politiker r en viktig del i demokrati-vnarna. Det anser Hrbys kommunchef Arne Bertilsson. processen. Vi har frmodligen landets enda bloggande_ Det var framsynta och modiga politiker som fr flera r kommunalrd vars blogg har mnga beskare.sedan satsade p infrastrukturenmed syfte att frse s mnga sommjligt med bredbandstjnster.Det r tack vare den genomlysningav kommunens IT-verksamhet somgenomfrdes 2003 som vi harkunnat infra mnga tjnster sominvnarna nskar sig.Fr omkring tio r sedan be-stmde kommunen att en fiberringskulle byggas i ttorten dr nr-mare hlften av kommunens drygt'4 000 invnare bor. Fr att kunnan resterande p landsbygdenbrjade man med radiolanteknikframfrallt till skolor och liknande.En organisation byggdes fr atthantera infrastrukturen och ut-vecklingen av tjnster. r 2003 lades grunden till nuva-rande organisation och viktiga styrdokument fr blandannat IT-strategi och skerhetspolicy antogs.

  - Det f