7164 430 5

 • View
  228

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-430-5.pdf

Text of 7164 430 5

 • Rtt begrepp Version 2

  Nomenklatur, definitioner och mtregler fr nyckeltal i offentlig fastighetsfrvaltning

  Rtt begrepp version 2Nomenklatur, definitioner och mtregler fr nyckeltal

  i offentlig fastighetsfrvaltning

  Frra utgvan av Rtt begrepp () kom till som en id- och debattbok med syfte att praktiskt visa hur man kan skapa en bas fr enhetliga area- och aktivitets begrepp och hur man kan anvnda den ekonomiska redovisningen fr att ta fram relevanta nyckeltal.

  Sedan dess har flera branschprojekt genomfrts fr att skapa en gemensam struktur fr klassificering av byggnader, utrymmen och areor, samt fr att beskriva fastighetsfrvaltningens processer och aktiviteter. En utveckling som innebr att det nu blivit dags fr en uppdatering och breddning av Rtt begrepp.

  Mlet r att branschens aktrer gradvis ska anpassa sig till en gemensam nomen klatur som underlttar kommunikation och jmfrelser mellan fre-tagen.

  Skriften har initierats och finansierats av samarbetsprojektet Utveckling av Fastighetsfretagande i Offentlig Sektor (U.F.O.S.).

  Fler exemplar av denna skrift kan bestllas ptfn - , fax -

  eller p U.F.O.S. webbplats, www.offentligafastigheter.se

  ISBN: ----

  Utveckling av fastighetsfretagande i o entlig sektor (U.F.O.S) Utveckling av fastighetsfretagande i o entlig sektor (U.F.O.S)

  Rtt begrepp

  version 2

  U.F.O

  .S.

 • 1

  Frord

  Frra utgvan av Rtt begrepp () kom till som en id- och debattbok med syfte att praktiskt visa hur man kan skapa en bas fr enhetliga area- och aktivitetsbegrepp och hur man kan anvnda den ekonomiska redovis-ningen fr att ta fram relevanta nyckeltal.

  Sedan dess har flera branschprojekt genomfrts fr att skapa en gemen-sam struktur fr klassificering av byggnader, utrymmen och areor, samt fr att beskriva fastighetsfrvaltningens processer och aktiviteter en utveckling som innebr att det nu blivit dags fr en uppdatering och breddning av Rtt begrepp.

  Mlet r att branschens aktrer gradvis ska anpassa sig till en gemensam nomenklatur som underlttar kommunikation och jmfrelser mellan fretagen.

  Skriften har initierats och finansierats av samarbetsprojektet Utveckling av Fastighetsfretagande i Offentlig Sektor (UFOS). Hr ingr Sveriges Kommuner och Landsting, Akademiska Hus, Fortifikationsverket, samt Samverkansforum fr statliga byggherrar och frvaltare genom Statens fastighetsverk och Specialfastigheter Sverige AB.

  Skriften r frfattad av Christine Lfvenberg och Bertil Oresten, FM Konsulterna. Till sin hjlp har de haft en styrgrupp som medverkat och bidragit med material och synpunkter. Styrgruppen har besttt av Hans Olsen, Locum; Ulrika Persson, Regionfastigheter, region Skne; Hkan Franzn, Karlskrona kommun; Kurt Strmberg, Eslvs kommun; Nils Wallin, Fortifikationsverket; Ulf Hofstedt, Riksantikvariembetet.

  Ulf Sandgren, Sveriges Kommuner och Landsting, har p uppdrag av UFOS fungerat som projektledare.

  Stockholm i mars .

 • 2 Rtt begrepp version 2

  InnehllSammanfattning 3

  1 Stort behov av enhetliga begrepp och definitioner 5 Aktuella branschprojekt 5 Problem och utvecklingsomrden 9

  2 Enhetliga begrepp fr byggnader, utrymmen och areor 13 Klassifikation av byggnader 13 Klassifikation av byggnadsverks utrymmen 15 Modell fr areabegrepp 18 Anvndning av bruksarea i olika frvaltningssituationer 22 Omrkningstal 24 Ny europeisk areastandard 24

  3 En processorienterad syn p fastighetsfrvaltningen 27 Exempel p processkarta 27

  4 Modell fr aktivitetsbegrepp 30 Uppfljning av fastighetsverksamheten 30 Aktivitetsbegrepp p tre ambitionsniver 33 Aktiviteter, grnsdragning och innehll 36

  5 Nyckeltal 54 Vad r ett nyckeltal? 54 Mt och vrdera kvalitet, tid och ekonomi 57 Nyckeltal fr uppfljning av fastighetsorganisationens aktiviteter 63

  6 Fastighetsverksamheten i redovisningen 78 BAS redovisningssystem 78 Kontering och rapportuttag 82 Redovisning av investeringar 83 Uppfljning av tid och personalkostnader 84 Hyresgrundande kostnader 86

  7 Litteratur, referenser, webbsidor 87

  U.F.O.S. 2009

  118 82 Stockholm Tfn 08-452 70 00

  E-post: fastighet@skl.se Webbplats: www.offentligafastigheter.se

  ISBN: 978-91-7164-430-5

  Text: Christine Lfvenberg och Bertil Oresten, FM Konsulterna

  Omslagsbild: Bildbearbetning av foto frn Mtcenter

  Grafisk form: Forum1

  Distribution: Tfn 020-31 32 30, fax 020-31 32 40, eller www.skl.se/publikationer

 • 3Sammanfattning

  Sammanfattning

  Frra utgvan av Rtt begrepp () kom till som en id- och debattbok med syfte att praktiskt visa hur man kan skapa en bas fr enhetliga area- och aktivitetsbegrepp och hur man kan anvnda den ekonomiska redovis-ningen fr att ta fram relevanta nyckeltal.

  Sedan dess har flera branschprojekt genomfrts fr att skapa en gemen-sam struktur fr klassificering av byggnader, utrymmen och areor, samt fr att beskriva fastighetsfrvaltningens processer och aktiviteter en utveckling som innebr att det nu blivit dags fr en uppdatering och breddning av Rtt begrepp.

  Klassifikation av byggnader och utrymmenNya avsnitt i boken r klassifikation av byggnader och utrymmen. Sedan ngra r tillbaka finns en enhetlig systematik i BSAB-systemet som rekommenderas. BSAB r anlggnings-, bygg- och fastig hetssektorns gemensamma struktur fr informationssystem. Utgngspunkten r att byggnadens och utrymmets ndaml eller anvndning utgr indelnings-grund fr klassificeringen, till exempel hus fr bostadsndaml, kontors-verksamhet, undervisning eller sjukvrd.

  AreabegreppNr det gller areabegrepp rekommenderas att man utgr frn begreppet bruksarea (BRA) som definieras i svensk standard. Bruksarean kan indelas p olika stt efter tillhrighet, funktion och utrymme. I boken ges exem-pel p hur bruksarean anvnds i olika frvaltningssituationer, till exempel vid investeringar, uppltelser och lokalplanering.

  Aktivitetsbegrepp och nyckeltalEn stor del av Rtt begrepp version gnas t aktivitetsbegrepp fr styr-ning och uppfljning av fastighetsverksamheten p olika ambitionsniver. I boken ges ocks exempel p nyckeltal fr de freslagna aktivitetsbegrep-pen. En aktivitetsmodell fanns med i frra utgvan av Rtt begrepp. Den har nu reviderats och kompletterats med aktivitetsbegrepp fr den strate-giska planeringen samt anskaffning och avveckling av lokaler.

  Fastighetsverksamheten i redovisningenFr att f bra underlag fr styrning och uppfljning rekommenderas att de freslagna aktivitetsbegreppen anvnds som mtomrden i intern-

 • 4 Rtt begrepp version 2

  redovisningen. I denna skrift visas hur en sdan redovisnings modell kan se ut. Frgan om grnsdragning mellan investeringar och underhll tas ocks upp. Rekommendationen r att betrakta utbyte av byggdelar och utrust-ning som ersttningsinvesteringar och inte som planerat underhll.

  LsanvisningKapitel ger en versiktlig beskrivning av aktuella branschprojekt och exempel p likheter och olikheter i anvndningen av area- och aktivitets-begrepp.

  Kapitel fokuserar p den fysiska byggnaden. I kapitlet ges en kort intro-duktion till klassificering av byggnader och utrymmen, samt en modell fr anvndning av areabegrepp med bruksarea som bas.

  Kapitel tar upp en processorienterad syn p lokalfrsrjningen. I kapitlet ges exempel p hur en processkarta fr fastighetsverksamheten kan se ut.

  I kapitel redovisas den reviderade modellen fr aktivitetsbegrepp med exempel p nyckeltal. Den som bara r intresserad av aktivitetsmodellen och nyckeltalen kan g direkt till dessa kapitel.

  Kapitel beskriver hur man kan lgga upp sin redovisningsstruktur s att den stdjer fastighetsorganisationens behov av uppfljning.

  Till sist hoppas vi att denna skrift ska inspirera till fortsatt utveckling och fungera som verktyg i arbetet med att styra och flja upp fastighetsverk-samheten.

 • 51 Stort behov av enhetliga begrepp och definitioner

  Stort behov av enhetliga begrepp och definitioner

  I frra utgvan av Rtt begrepp redovisades flera exempel p begrepps-frvirring och problem som har sin grund i bristen p gemensam nomen-klatur fr fastighetsfrvaltningen. Sedan dess har flera branschprojekt genomfrts fr att skapa en gemensam struktur fr klassificering av byggnader, utrymmen och areor, samt fr att utveckla fastighetsfretagets processer. Flera branschpublikationer har tillkommit med statistik och nyckeltal fr lokalfrsrjningen, till exempel Jmfrelsetal fr landstingen och Frvaltningsnyckeln som ges ut av Sveriges Kommuner och Landsting, rsfakta som ges ut av Fortifikationsverket och Aff-dokumenten som ges ut av Forum fr frvaltning och service (AFF). I det hr kapitlet ges exem-pel p branschprojekt som genomfrts eller som r p gng nr det gller begrepp och definitioner fr fastighetsfrvaltningen. I kapitlet ges ocks exempel p problem- och utvecklingsomrden.

  Aktuella branschprojekt

  IT Bygg och Fastighetren satsade staten och branschen cirka miljoner kronor per r i det gemensamma branschprojektet IT Bygg och Fastighet . Pro-grammet syftade till att implementera IT i byggande och frvaltning. Ett av programmets mest centrala teman var frvaltningsinformation (FI ), dr en huvudpunkt var att enas om en generell processmodell fr informa-tions hantering i fastighetsfretag.

  Ett av projekten inom IT Bygg och Fastighet (Klassifikation av byggnads-verk och utrymmen) resulterade i tabeller fr branschgemensam klassi-fikation av byggnadsverk och utrymmen. Dessa finns idag inarbetade i BSAB-systemet. Arbetet gjordes med utgngspunkt i ramstandarden fr klassifikation inom ISO TC /SC. I frstudien till projektet genom-frdes en enkt dr personer fick svara p frgan om det behvs en enhetlig standard fr klassifikation av byggnader. De flesta som svarade p enkten ansg att det saknades enhetliga regler och att sdana skulle behvas fr att underltta analyser och jmfrelser med