7164 464 0

 • View
  222

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-464-0.pdf

Text of 7164 464 0

 • 2008

  Privata lkare och sjukgymnaster i ppen vrd med ersttning enligt nationell taxa Sammanstllning av uppgifter avseende lkare och sjukgymnaster med ersttning enligt lag om lkar-vrdsersttning respektive lag om ersttning fr sjukgymnastik

 • Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm. Besk Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00. Fax 08-452 70 50 info@skl.se www.skl.se Upplysningar om rapportens innehll lmnas av: Kristina Green Dnr 09/0247 Frbundets trycksaker bestlls p www.skl.se/publikationer tfn 020-31 32 30 fax 020-31 32 40 ISBN 978-91-7164-464-0 Sveriges Kommuner och Landsting 2009

 • Innehll

  Innehll ................................................................................................................. 3 Sammanfattning.................................................................................................... 4 Inledning ............................................................................................................... 5 Redovisning .......................................................................................................... 6

  Lkarverksamhet ............................................................................................................ 6 Sjukgymnastverksamhet................................................................................................. 9

  Kort beskrivning av taxan.................................................................................... 12 Indelningsgrunder ............................................................................................... 13 Tabellbilaga......................................................................................................... 14

  3

 • Sammanfattning

  Lkare Under r 2008 uppgick totala antalet lkare som erhll ersttning enligt den natio-nella taxan till 1 078. Av dessa lkare var 382 specialister i allmnmedicin. Det gjordes nrmare 2,2 miljoner besk hos lkare som erhll ersttning enligt den nationella taxan. Drygt 0,9 miljoner av besken gjordes hos specialister i all-mnmedicin. Den utbetalda ersttningen till lkare med ersttning enligt den nationella taxan uppgick till drygt 1 620 miljoner kronor. Av dessa utgjorde drygt 535 miljoner kronor ersttning till specialister i allmnmedicin.

  Sjukgymnaster Under r 2008 uppgick totala antalet sjukgymnaster som erhll ersttning enligt den nationella taxan till 1 419. Det gjordes drygt 3,0 miljoner besk hos sjukgymnaster som erhllit ersttning enligt den nationella taxan. Den utbetalda ersttningen till sjukgymnaster med ersttning enligt den nationella taxan uppgick till nrmare 1 080 miljoner kronor. Patientavgiften ingr inte i ersttningen utom vid frikortsbesk (enligt hlso- och sjukvrdslagen) d huvudmannen ven svarar fr patientavgiften.

  4

 • Inledning

  Redovisningens innehll och syfte Denna rapport innehller uppgifter fr 2008 avseende privata lkare och sjuk-gymnaster i ppen vrd med ersttning enligt nationell taxa (lag om lkarvrds-ersttning respektive lag om ersttning fr sjukgymnastik), bl a antal lkare efter specialitet och sjukgymnaster indelade efter arvodeskategori, besksvolymer samt utbetald ersttning frn landsting och regioner. Fr o m 2001 srredovisas ocks uppgifter om verksamhet som producerats av an-nan vrdgivare (n landstinget/regionen) i verksamhetsenkten enligt VI 2000 och redovisas i rapporten Statistik om hlso- och sjukvrd och regional utveck-ling, Verksamhet och ekonomi i landsting och regioner. Den hr rapporten utgr ett komplement till rapporten Statistik om hlso- och sjukvrd och regional utveckling, Verksamhet och ekonomi i landsting och regio-ner, med mer detaljerade uppgifter om privata lkare och sjukgymnaster i ppen vrd med ersttning enligt nationell taxa. I den mn huvudmnnen inte har kunnat lmna de uppgifter som efterfrgas i en-kten och skattningar har gjorts framgr detta i text och tabellbilaga.

  Bakgrund Genom lagen om lkarvrdsersttning (SFS 1993: 1651) respektive lagen om er-sttning fr sjukgymnastik (SFS 1993: 1652) vertog landstingen och de tre landstingsfria kommunerna Gotland, Malm och Gteborg fr o m den 1 januari 1994 det direkta kostnadsansvaret fr ersttningen till privata lkare och sjuk-gymnaster anslutna till frskringskassan frn staten. Ansvaret fr utbetalning av ersttning till de privata vrdgivarna lg t o m utgngen av r 1995 kvar hos de allmnna frskringskassorna. Fr o m den 1 juli 1994 infrdes genom frordningen om lkarvrdsersttning (SFS 1994: 1121) respektive frordningen om ersttning fr sjukgymnastik (SFS 1994: 1120) ett nytt ersttningssystem fr de privata lkarna och sjukgymnasterna. Fr att ge en bild av verksamheten har Landstingsfrbundet, numera Sveriges Kommuner och Landsting, rligen genom en enkt begrt in uppgifter frn sjuk-vrdshuvudmnnen och sammanstllt en rapport under namnet Offentligt finan-sierad privat ppen vrd fr o m verksamhetsret 1994 t o m verksamhetsret 2000. I den rapporten har funnits uppgifter avseende lkare och sjukgymnaster dels med ersttning enligt lag om lkarvrdsersttning respektive lag om erstt-ning fr sjukgymnastik, dels med vrdavtal. Fr o m verksamhetsret 2001 sam-manstlls rapporten Privata lkare och sjukgymnaster i ppen vrd med erstt-ning enligt nationell taxa.

  5

 • Redovisning

  Lkarverksamhet

  Allmnt Lkarverksamhet redovisas efter specialitet enligt frordningen om lkarvrds-ersttning (1994: 1121). Ersttningssystemet som trdde i kraft den 1 juli 1994 innehller tre arvodes-typer; enkelt arvode, normalarvode och srskilt arvode. Ett patientbesk berttigar till en av arvodestyperna. Systemet r uppbyggt med tv ersttningstak. Efter fr-sta ersttningstaket reduceras arvodet och efter det andra taket utgr endast pati-entavgiften. tgrder som berttigade till srskilt arvode lg frn brjan utanfr ersttningstaken. Frn och med den 1 januari 1997 frdes ven ersttning fr srskilda tgrder in under ersttningstaken. Detta innebr att ett reducerat srskilt arvode utbetalas d vrdgivarens ersttning verstiger det frsta ersttningstaket. Efter det andra er-sttningstaket utgr endast patientavgiften. Frn och med den 1 januari 2000 lmnas ersttning fr lkares rdgivning per telefon.

  Med anledning av den ndrade statistikinsamlingen fr o m verksamhetsret 2001 redovisas i den hr rapporten fr r 2008 endast uppgifter avseende lkare med ersttning enligt den nationella taxan. Uppgifter avseende lkare med vrdavtal har inte samlats in.

  Antal lkare med ersttning enligt den nationella taxan 2005 - 2008 Antalet lkare som erhll ersttning enligt den nationella taxan uppgick

  under 2005 till 1 037, under 2006 till 1 035, under 2007 till 1 074 och under 2008 till 1 078.

  6

 • Antal besk Antal besk (inkl besk hos vikarier) hos lkare som erhllit ersttning enligt den nationella taxan uppgick 2008 till nrmare 2,2 miljoner, en minskning med drygt 34 000 besk eller 1,6 procent jmfrt med fregende r.

  Antal besk hos privata lkare med ersttning enligt den nationella taxan 2005 2008 r Besk Frndring jmfrt med fregende r Absoluta tal Procent 2005 2 230 247 -135 038 -5,7 2006 2 129 835 -100 412 -4,5 2007 2 194 631 64 796 3,0 2008 2 160 475 -34 156 -1,6

  Huvuddelen av besken, 79 procent ersattes med normalarvode. Srskilt arvode och reducerat normalarvode debiterades fr 9 respektive 5 procent av besken. Enkelt arvode utgjorde 3 procent. Rdgivning i fdelsekontrollerande syfte mm och besk med reducerat srskilt arvode och svarade fr 2 respektive 1 procent. Besk med reducerat enkelt arvode utgjorde mindre n 0,5 procent.

  r 2008 har lkare med ersttning enligt den nationella taxan, utver ersttning fr lkarbesk, erhllit ersttning fr 526 000 telefonrdgivningar.

  Andelen telefonrdgivningar av det totala antalet lkarkontakter (lkarbesk och telefonrdgivningar), hos lkare med ersttning enligt den nationella taxan, var 20 procent, jmfrt med 19 procent fregende r. Andelen varierade frn 0 till 33 procent mellan huvudmnnen. Inom neurologi och invrtesmedicinska specialite-ter mm var procentandelen hg, 37 respektive 25 procent och inom gonsjukdo-mar samt anestesi och intensivvrd mm lg, 7 respektive 9 procent.

  Andelen frikortsbesk hos lkare med ersttning enligt den nationella taxan var i genomsnitt 40 procent och varierade mellan huvudmnnen frn 17 till 52 procent. Inom psykiatriska specialiteter var andelen frikort strst, 73 procent. Inom all-mnmedicin samt inom obstetrik och gynekologi lg andelen p 30 procent.

  Utbetald ersttning Under 2008 uppgick den utbetalda ersttningen frn huvudmnnen till lkare med ersttning enligt den nationella taxan till drygt 1,6 miljarder kronor. Det var en kning med 32 miljoner kronor eller 2,0 procent jmfrt med fregende r. Nr-mare 66 miljoner kronor av den utbetalda ersttningen avsg ersttning fr tele-fonrdgivning.

  7

 • Utbetald ersttning (tkr) till privata lkare med ersttning enligt den natio-nella taxan 2005 2008 r Utbetald ersttning Frndring jmfrt med fregende r Absoluta tal Procent 2005 1 488 430 -21 121 -1,4 2006 1 493 075 4 644 0,3 2007 1 592 500 99 425 6,7 2008 1 624 316 31 816 2,0

  Den dominerande ersttningen till lkarna var normalarvode. I genomsnitt svarade normalarvodet fr 68 procent av ersttningen. Ersttning fr srskilda tgrder svarade fr 21 procent. Reducerat srskilt arvode och reducerat normalarvode utgjorde 3 respektive 2 procent. Enkelt arvode och ersttning fr rdgivning i f-delsekontrollerande syfte mm svarade vardera fr 1 procent. Ersttningen fr tele-fonrdgivning var 4 procent.

  Patientavgifter ingr inte i ersttningen utom vid frikortsbesk (enligt hlso- och sjukvrdslagen) d huvudmannen ven svarar fr patientavgiften.

  Utver ersttningen frn huvudmnnen uppgick patientavgifterna, som lkarna enligt lag var berttigade att ta ut av patienterna, till 203 miljoner kronor.

  Utbetald ersttning per lkarbesk Den utbetalda ersttnin