7164 560 9

 • View
  229

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-560-9.pdf

Text of 7164 560 9

 • Statistik om hlso- och sjuk -vrd samt regional utveckling2009VERKSAMHET OCH EKONOMI I LANDSTING OCH REGIONER

 • Statistik om hlso- ochsjukvrd samt regional utveckling 2009VERKSAMHET OCH EKONOMI I LANDSTING OCH REGIONER

 • 2 Statistik om hlso- och sjukvrd samt regional utveckling 2009

  Upplysningar om rapportens innehll lmnas av:Gun Bahn (ekonomi) tfn 08-452 77 22Kristina Green (verksamhet) tfn 08-452 77 29Martin Lindblom (verksamhet) tfn 08-452 77 38Siv-Marie Lindquist (ekonomi) tfn 08-452 74 74

  Sveriges Kommuner och Landsting118 82 Stockholm Besk Hornsgatan 20Tfn 08-452 70 00 Fax 08-452 70 50info@skl.se, www.skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, juni 2010

  Grafisk form och produktion Elisabet JonssonOmslagsillustration Tomas ArfertTypsnitt Chronicle Text och Whitney.

  isbn 978-91-7164-560-9issn 1652-6937

 • Sveriges Kommuner och Landsting (skl) samlar varje rin och presenterar bokslutsstatistik om verksamhetoch ekonomi i landstingen och regionerna. I dennarapport redovisas uppgifter fr 2009. Frn och medr 2007 r produktionen av eko no misk bok sluts -statistik (rkenskapssam man drag) verlmnad tillStatistiska centralbyrn (scb). skl kommer i hgreutstrckning n tidigare att fokusera p att presen-tera och analysera statistiken om landsting och regi-oner.

  Den statistik som presenteras i denna rapport skage information om hlso- och sjukvrd och annanlandstingsverksamhet p svl regional som natio-nell niv. Uppgifterna ska tillgodose statens krav pinformation om sektorn. Inte minst ska landstingenoch regionerna ges mjlighet att jmfra sig med va-randra.

  Ambitionsnivn i statistiken hjdes hgst vsent-ligt frn och med insamlingen 2002. En ny indel-ningsgrund Verksamhetsindelning fr landsting ochregioner, vi 2000, togs d i bruk. Delomrdena i vi2000 har i stor utstrckning bestmts efter princi-pen att det ska vara mjligt att f en samlad beskriv-ning av de prestationer som har utfrts, och vad dethar kostat att utfra dem. All landstingsfinansieradverksamhet ska redovisas oavsett vem som har pro-ducerat den.

  Inom primrvrden kan bland annat allmnl-karvrd, sjukskterskeverksamhet, samt sjukgym-nastik och arbetsterapi fljas upp. Frn och med2009 gjordes vissa frndringar i indelningen av pri-mrvrd. Jourverksamhet srredovisas inte lngresom eget delomrde (inkluderas i allmnlkarvrd

  respektive sjukskterskevrd). Sjukgymnastik ocharbetsterapi bildar ett delomrde. Specialiserad vrdindelas i frhllandevis f delomrden jmfrt medprimrvrd, trots att strsta delen av sjukvrdskost-naderna ligger dr. Sklet till detta r att patient -registret kan anvndas som kompletterande data -klla till vi 2000. Registret innehller detaljerad in-formation om de patienter som har vrdats inomspecialiserad vrd. Vissa vergripande uppgifter frnpatientregistret redovisas i denna rapport. Mer om-fattande jmfrelser och beskrivningar baserade ppatientregistret planeras i andra statistikpublikatio-ner om hlso- och sjukvrd frn skl.

  Jmfrelser och analyser baserade p statistik en-ligt vi 2000 och patientregistret kommer ven attpresenteras i rapporten Landsting och regioner i dia -gram och siffror 2009 samt i databasen Sjukvrdsda-ta i Fokus, tillgnglig via vr webb plats (se sidan 5).

  Landstingen och regionerna har lagt ner ett stortarbete fr att f fram den statistik som presenterashr. Kvaliteten i uppgifterna har kat successivt ochstatistiken har kunnat presenteras allt tidigare un-der ret. Ambitionen r att statistiken ska utvecklasytterligare, bland annat genom erfarenhetsutbytenmellan landstingen via de ntverk som r knutna tillstatistiken samt ett nra samarbete med scb ang-ende den ekonomiska statistiken.

  Stockholm i juni 2010

  Agneta RnnStatistiksektionenSveriges Kommuner och Landsting

  Statistik om hlso- och sjukvrd samt regional utveckling 2009 3

  KAPITEL0Frord

 • 1 Inledning 51.1 Vad redovisas i rapporten? 51.2 Vad ska statistiken anvndas till? 51.3 Statistik med vsentligt hjd

  ambitionsniv 61.4 Viss oskerhet i jmfrelserna 61.5 Annan verksamhets- och ekonomi -

  statistik 71.6 Definitioner och anvnda begrepp 7

  2 Landstingens och regionernas ekonomi 82.1 Ekonomiskt resultat, finansiell utveck -

  ling och ekonomisk stllning 82.2 Utgifter efter utgiftsslag 102.3 Inkomster efter inkomstslag 10

  3 Kostnader fr hlso- och sjukvrd respektive regional utveckling 11

  3.1 Kostnader efter omrde 123.2 Kostnader fr enskilda huvudmn 12

  4 Hlso- och sjukvrd 134.1 Kostnader efter omrde 134.2 Kostnader fr enskilda huvudmn 134.3 Prestationer i versikt 144.4 Besk och vrdplatser ren 20042009 174.5 Utgifter och inkomster 19

  5 Primrvrd 205.1 Kostnader efter delomrde 205.2 Kostnader fr enskilda huvudmn 205.3 Prestationer m m 215.4 Utgifter och inkomster 225.5 Kostnader och prestationer efter

  delomrde 22

  6 Specialiserad somatisk vrd 286.1 Kostnader efter delomrde 286.2 Kostnader fr enskilda huvudmn 296.3 Utgifter och inkomster 296.4 Kostnader och prestationer efter

  del omrde 30

  7 Specialiserad psykiatrisk vrd 327.1 Kostnader efter delomrde 327.2 Kostnader fr enskilda huvudmn 337.3 Utgifter och inkomster 337.4 Kostnader och prestationer efter del omrde 34

  8 Tandvrd 368.1 Kostnader efter delomrde 368.2 Kostnader fr enskilda huvudmn 378.3 Utgifter och inkomster 378.4 Prestationer efter delomrde 38

  9 vrig hlso- och sjukvrd 399.1 Kostnader efter delomrde 399.2 Kostnader fr enskilda huvudmn 409.3 Prestationer m m 409.4 Utgifter och inkomster 40

  10 Regional utveckling 4110.1 Kostnader efter omrde 4110.2 Kostnader fr enskilda huvudmn 4110.3 Utgifter och inkomster 4210.4 Utbildning och kultur 4210.5 Trafik och infrastruktur samt allmn

  regional utveckling 43

  11 Tabellbilaga 45Befolkning 48Ekonomi 49Verksamhet 127

  BilagorBilaga 1 Indelningsgrunder 193Bilaga 2 Definitioner och anvnda begrepp 207

  4 Statistik om hlso- och sjukvrd samt regional utveckling 2009

  Innehll

 • 1.1 Vad redovisas i rapporten?

  Sveriges Kommuner och Landsting (skl) samlarvarje r in och presenterar bokslutsstatistik omverksamhet och ekonomi i landstingen och regio-nerna. I denna rapport redovisas uppgifter fr 2009.Frn och med r 2007 r produktionen av eko - nomisk bokslutsstatistik (rkenskapssam man drag)verlmnad till Statistiska centralbyrn (scb). sklkommer i hgre utstrckning n tidigare att fokuse-ra p att presentera och analysera statistiken omlandsting och regioner.

  I denna statistikrapport redovisas uppgifter omden landstingskommunala verksamhet som har be-drivits under 2009. Uppgifterna har inhmtats frnlandsting, regioner och Gotlands kommun via enk-ter. Gotlands kommun som ansvarar fr svl lands-tingskommunal som primrkommunal verksamhethar enbart lmnat uppgifter om hlso- och sjukvrd,inte om vriga verksamheter eller om verksamhetentotalt.

  Landstingens verksamhet beskrivs p vergri-pande niv och per omrde och delomrde enligtVerksamhetsindelning fr landsting och regioner,vi 2000. Indelningen med definitioner beskrivs i bi-laga 1. Verksamheten beskrivs svl i ekonomiskatermer som i verksamhets-/prestationstermer s-som besk och vrdtillfllen. Vilka prestationsmttsom anvnds inom de olika delarna av sjukvrdenoch hur dessa mtt hnger ihop framgr av figurenp sidan 14 och av bilaga 2.

  Den statistik som har samlats in redovisas i abso-luta tal, och i vissa fall i relation till invnare, ochkommenteras kortfattat. Ytterligare jmfrelser ba-serade p statistiken kommer att redovisas senare ir i en separat rapport, Landsting och regioner i dia -

  gram och siffror 2009. Jmfrelsetal presenteras v -en i databasen Sjukvrdsdata i Fokus p frbundetswebbplats www.skl.se (klicka p Vi arbetar med, Sta-tistik).

  Texttabeller och diagram avser i allt vsentligtriksnivn. Uppgifter per huvudman presenteras i ta-bellbilaga.

  Vissa vergripande uppgifter frn patientregist-ret redovisas ocks. Mer omfattande jmfrelseroch beskrivningar baserade p patientregistret pla-neras i andra statistikpublikationer om hlso- ochsjukvrd frn skl.

  Nedan anvnds begreppet huvudman i betydelsenlandsting, regioner och Gotlands kommun. Ofta an-vnds begreppet landsting synonymt med huvud-man.

  1.2 Vad ska statistiken anvndas till?

  Den ekonomiska statistiken ska tillgodose statenskrav p officiell statistik och ligger bland annat tillgrund fr nationalrkenskaperna. Den tjnar vensom underlag i skatteutjmningssystemet. Uppgif-terna presenteras frutom i denna rapport i rappor-ter och databaser frn scb, statistikansvarig myn-dighet fr ekonomisk information. Verksamhetssta-tistiken produceras i nra samarbete med Socialsty-relsen, statistikansvarig myndighet inom hlso- ochsjukvrdsomrdet.

  Statistiken ska kunna anvndas p alla samhlls -niver. Den ska ge medborgarna en inblick i vadlandstingen och svensk hlso- och sjukvrd stad -kommer och hur skattemedlen anvnds. Uppgifter-na ska ge en jmfrbar och rttvisande bild av lands-tingens olika verksamhetsomrden oberoende av

  Statistik om hlso- och sjukvrd samt regional utveckling 2009 5

  KAPITEL1Inledning

 • organisation och driftform och ska drmed kunnaanvndas av landstingen som underlag fr analyseroch jmfrelser. skl har, som fretrdare fr lands-tingen, behov av underlag fr analyser av ekonomioch verksamhet.

  1.3 Statistik med vsentligt hjd ambitionsniv

  Frndringar i enlighet med en statistikversynfrn 1998

  Under senare delen av 1990-talet genomfrdedvar ande Landstingsfrbundet (nuvarande Sveri-ges Kom muner och Landsting) gemensamt med med - lem marna och i samarbete med Socialstyrelsen, Sta-tistiska centralbyrn (scb) med flera, en versyn avhlso- och sjuk vrds sta ti stiken. versynen resulte-rade i att en rad fr nd ring ar genomfrdes i statisti-ken och att ett antal projekt startades fr att utveck-la statistiken vidare.

  Patientrelaterad information anvnds och vidareutvecklas

  I konsekvens