7164 982 9

 • View
  222

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-982-9.pdf

Text of 7164 982 9

 • Kp av verksamhetKommuner, landsting och regioner 20062012

 • Kp av verksamhetKommuner, landsting och regioner 20062012

 • generalla frgor om skriften besvaras av:olle olsson, olle.olsson@skl.se, tel. 08-452 79 46 Frgor om kommunsektorn besvaras av:mona Fridell, mona.fridell@skl.se, tel. 08-452 69 10

  Frgor om landstingssektorn besvaras av:siv-marie lindquist, siv-marie.lindquist@skl.se, tel. 08-452 74 74

  sveriges Kommuner och landsting, 2013isBn: 978-91-7164-982-9omslagsfoto: Bildarkivet Produktion: Kombinera aBtryck: ltaB oktober 2013

 • Frord

  Kommuner, landsting och regioner upphandlar allt mer verksamhet och kningen mellan ren 20062012 har varit relativt konstant. Utvecklingen ser dock olika ut inom olika omrden.

  Sveriges Kommuner och Landsting fortstter att flja utvecklingen och i denna skrift fr du p ett samlat och enkelt stt ta del av fakta inom de olika delomrdena.

  I tidigare rapporter har endast utvecklingen inom kp av verksamhet presenterats. I rets upplaga redovisas inledningsvis ven uppgifter om to-tala kostnader uppdelat p kp av externa varor, kp av tjnster, bidrag samt vriga kostnader.

  Skriften har framarbetats av Mona Fridell, Siv-Marie Lindquist och Olle Olsson, avdelningen fr ekonomi och styrning.

  Stockholm i oktober 2013

  Mats Kinnwall AvdelningschefAvdelningen fr ekonomi och styrning

 • Innehll

  6 Kapitel 1. Inledning 6 rapportens disposition 7 Kommunerna 7 landstingen och regionerna

  9 Kapitel 2. Kommunernas kp av verksamhet 20062012 10 Kommunal verksamhet totalt 11 Kommunernas kp av verksamhet 15 Pedagogiska verksamheter 18 Vrd och omsorg 21 ldreomsorg 22 Vrd och omsorg om personer med funktionsnedsttning 23 Vrd av barn och unga

  25 Kapitel 3. Landstingens och regionernas kp av verksamhet 20062012 26 landstingens och regionernas verksamhet totalt 28 landstingens och regionernas kp av verksamhet 31 hlso- och sjukvrd 33 Primrvrd 36 specialiserad somatisk vrd 38 specialiserad psykiatrisk vrd 39 tandvrd

  40 Bilaga 1. Begreppsdefinitioner 45 Bilaga 2. Tabeller kommuner 48 Bilaga 3. Tabeller landsting och regioner

 • Kp av verksamhet6

  KAPITEL1Inledning

  Kommunerna, landstingen och regionerna upphandlar allt mer verksamhet fr att kunna genomfra sina uppdrag. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) fortstter att flja utvecklingen inom detta omrde.

  Tidigare har endast utvecklingen inom kp av verksamhet presenterats. I rets upplaga redovisas inledningsvis ven uppgifter om de totala kostnader-na, och hur frdelningen mellan offentliga och privata utfrare har utvecklats.

  Som underlag anvnds uppgifter som finns i den officiella nationella statis-tiken. Kostnadsuppgifterna r hmtade frn SCB:s Rkenskapssammandrag fr kommuner respektive landsting och region fr ren 20062012.

  Materialet utgr fr kommunerna frn den verksamhetsindelning som fl-jer utifrn SCB:s Rkenskapssammandrag och fr landstingen och regioner-na VI2000. Kommunernas verksamhetsstatistik r hmtad frn Skolverket och Socialstyrelsen. Landstingens och regionernas verksamhetsuppgifter r hmtade frn den enktunderskning som SKL gr rligen (VI 2000).

  Rapportens disposition

  Rapporten r indelad i ett kapitel ver kommunerna och ett kapitel ver landstingen med samma disposition. Frst grs en uppdelning av de totala kostnaderna i kp av verksamhet, externa varor, kp av tjnst och bidrag samt vriga kostnader.

  Sedan grs en djupare genomgng av kommunernas respektive landsting-ens och regionernas kp av verksamhet. En beskrivning grs av de totala kostnaderna och hur frdelningen mellan offentliga och privata leverantrer utvecklats. Drefter fljer en genomgng av utvecklingen inom olika verksam-hetsomrden. Rapporten avslutas med ett antal definitioner och ngra sam-manfattande tabeller.

 • Kp av verksamhet 7

  Kommunerna

  Kommunernas totala kostnader uppgick till 505,7 miljarder kronor under 2012. Den strsta kostnadsposten var vriga kostnader som till stor del mot-svarar kostnader fr verksamhet i egen regi, vilka uppgick till 331,6 miljarder kronor. Kostnaderna fr kp av verksamhet uppgick till 81,9 miljarder, ex-terna varor kptes fr 21,9 miljarder och kostnaderna fr tjnster och bidrag uppgick till 70,2 miljarder. Sammanlagt motsvarar de externa kostnaderna en dryg tredjedel av de totala kostnaderna. De externa kostnadernas andel har kat frn 29 procent till 34 procent mellan 2006 och 2012.

  De totala kostnaderna fr kp av verksamhet har kat frn 47,9 miljarder kronor 2006 till 81,9 miljarder kronor 2012 (se diagram 1). Andelen fr kp av verksamhet har kat frn 12 procent 2006 till 16 procent av de totala kost-naderna 2012 (se diagram 1). Kp frn privata leverantrer ligger bakom ns-tan hela kningen. Andelen kpt verksamhet frn privata leverantrer har mellan 20062012 kat frn 10 till 14 procent av de totala kostnaderna (se diagram 2) vilket motsvarar en kning frn 40,8 miljarder 2006 till 71,7 mil-jarder 2012. Privata fretag (aktiebolag, handelsbolag och enskilda fretag) str fr den strsta andelen, 11 procent, medan freningar och stiftelser str fr 3 procent och enskilda personer fr mindre n 1 procent (se diagram 3).

  De pedagogiska verksamheterna och vrd och omsorg str fr merparten av kpen (se diagram 4). Den strsta kningstakten mellan 2006 och 2012 nr det gller kp av verksamhet terfinns dock bland de riktade insatserna, flyk-tingmottagning och arbetsmarknadstgrder, som kat med 8,4 procenten-heter. kningen beror frmst p att andelen privata leverantrer kat inom flyktingmottagningen. Inom de pedagogiska verksamheterna beror kningen framfr allt p att andelen barn och elever i fristende verksamheter kar fr varje r (se diagram 6). kningen av kp av verksamhet inom vrd och om-sorg (se diagram 7) beror delvis p att allt fler personer inom ldreomsorgen bor i srskilda boenden som bedrivs av enskilda vrdgivare. En mindre del av kningen kan ocks frklaras med infrandet av lagen (2008:962) om valfri-hetssystem, LOV, detta gller speciellt inom hemtjnst. Hemtjnsten utgr dock bara en mindre del av kp av verksamhet inom vrd och omsorg.

  Landstingen och regionerna

  I landstingen och regionerna uppgick de totala kostnaderna r 2012 till 282,1 miljarder kronor. vriga kostnader uppgick till 136,4 miljarder kronor och motsvarar till stor del kostnader fr den egna personalen. Kostnaderna fr kp av verksamhet uppgick till 49,5 miljarder kronor, externa varor kptes fr 44,6 miljarder och kostnaden fr tjnster och bidrag uppgick till 51,5 mil-

 • Kp av verksamhet8

  Kapitel 1. inledning

  jarder. Sammanlagt motsvarar de externa kostnaderna drygt hlften av de to-tala kostnaderna. De externa kostnadernas andel har kat frn 47, 9 procent r 2006 till 51,6 procent r 2012.

  Andelen kpt verksamhet har kat frn 18 procent 2006 till 23 procent av de totala nettokostnaderna 2012. Kostnaden fr kp av verksamhet har kat frn knappt 30 miljarder 2006 till cirka 50 miljarder 2012 (se diagram 12). I landstingen och regionerna kar kp bde frn privata och frn offentliga leverantrer. kningen r tydligast vad gller kp frn privata leverantrer som kat frn 11 till 15 procent av nettokostnaden (frn 18 miljarder till ca 32 miljarder), se diagram 13. Merparten av kpen grs inom primrvrden och den somatiska vrden men kningen av andel av nettokostnaden r strst inom primrvrden och tandvrden (se diagram 14).

  Orsaken till primrvrdens kning r framfr allt infrandet av vrdval dr de privata leverantrernas andel av nettokostnaden kar frn 21 till 33 pro-cent mellan 2006 och 2012. De totala kostnaderna fr kpt primrvrd har frdubblats och s gott som hela kningen kan hrledas till kp frn privata leverantrer (se diagram 16).

  Under 2012 kpte landstingen och regionerna specialiserad somatisk vrd fr 23,2 miljarder kronor, frdelat p 8,8 miljarder frn privata och 14,4 mil-jarder kronor frn offentliga leverantrer. Till skillnad frn primrvrden kommer den kpta verksamheten inom den specialiserade somatiska vrden frmst frn offentliga leverantrer och d framfr allt frn andra landsting (32 procent) och landstingsgda bolag (29 procent). Privata fretag svarade fr drygt 35 procent av den kpta verksamheten(se diagram 19).

  Inom tandvrden har ett flertal bolagiseringar genomfrts under de senas-te ren (se diagram 21). Landstingens och regionernas nettokostnad fr tand-vrd uppgick r 2012 till 5 miljarder kronor. Man kper frmst frn lands-tingsgda bolag och privata fretag.

  Den kpta psykiatriska vrden uppgick r 2012 till 2,5 miljarder kronor, Stockholms lns landsting stod fr ver hlften av detta belopp.

 • Kp av verksamhet 9

  KAPITEL2Kommunernas kp av verksamhet 20062012Sveriges kommuner upphandlar allt mer varor och tjnster fr att kunna ge-nomfra sina uppdrag. I detta kapitel presenteras kommunernas totala kost-nader uppdelade p kp av verksamhet, externa varor, kp av tjnster och bidrag samt vriga kostnader. vriga kostnader motsvarar till stor del kost-nader fr egen regi. Med kp av verksamhet avses kommunernas kostnader fr verksamheter som bedrivs av andra huvudmn, t.ex. privata fretag eller andra kommuner, fr de egna kommuninnevnarnas del. I kp av verksam-het ingr enbart kp av huvudverksamhet, t.ex. grundskola eller vrd och om-sorg om ldre. Kp av stdverksamhet, t.ex. stdning eller fastighetssktsel, ingr i kostnadsposten kp av tjnster.

 • Kp av verksamhet10

  Kapitel 2. Kommunernas kp av verksamhet

  Kommunal verksamhet totalt

  diagram 1. Kommunernas totala kostnader och frdelning av kostnader 20062012

  Klla: SCB

  Kommunernas totala kostnader uppgick till 505,7 miljarder kronor under 2012. Den strsta kostnadsposten vriga kostnader uppgick till 331,6 mil-jarder kronor och motsvarar till stor del kostnader fr verksamhet i egen regi, bland annat ingr alla personalkostnader i denna post. Kostnaderna fr kp av verksamhet uppgic