7164 983 6

 • View
  222

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-983-6.pdf

Text of 7164 983 6

 • Framgngsfaktorer i diabetesvrden 1

  Framgngsfaktorer i

  diabetesvrden EN JMFRANDE STUDIE AV DIABETESVRD I PRIMRVRD

 • Framgngsfaktorer i diabetesvrden 2

  Sammanfattning ................................................................................................. 5

  Bakgrund ............................................................................................................. 8

  1.1 versikt ver svensk diabetesvrd .......................................................... 8

  1.1.1 Diabetes r en folksjukdom .................................................................. 8

  1.1.2 Svensk diabetesvrd r framgngsrik .................................................. 9

  1.1.3 Stora variationer tyder p frbttringsmjligheter ................................ 9

  1.2 Kunskapsstyrning och evidensbaserad praktik ...................................... 11

  1.2.1 Begreppen kunskapsstyrning och evidensbaserad praktik ................ 11

  1.2.2 Pgende arbete med kunskapsstyrning ........................................... 12

  1.2.3 Diabetes som pilotomrde.................................................................. 13

  Syfte och ansats ............................................................................................... 14

  2.1 Syfte och avgrnsningar......................................................................... 14

  2.2 vergripande ansats .............................................................................. 15

  2.3 Metodbeskrivning ................................................................................... 16

  2.3.1 Urval av fokuslandsting och primrvrdsenheter ............................... 16

  2.3.2 Kartlggning av skillnader .................................................................. 23

  2.3.3 Beskrivning av framgngsfaktorer ...................................................... 25

  Resultat ............................................................................................................. 27

  3.1 Framgngsfaktor 1: ................................................................................ 30

  3.1.1 Proaktiv lkemedelsbehandl. baserad i tydliga behandlingstrappor .. 30

  3.1.2 Strukturerad ansats fr vrdkontakter, med aktiva kallelser ................... 31

  3.2 Framgngsfaktor 2: ................................................................................ 34

  3.2.1 Kraftigt differentierad besksfrekvens ............................................... 34

  3.2.2 Proaktiv identifiering av patienter med smre vrden ........................ 35

  3.2.3 Tillgng till diabetessjukskterska ...................................................... 36

  3.3 Framgngsfaktor 3: ................................................................................ 37

  3.3.1 Vrdenhetens ledning fr en tt dialog med medarbetarna kring enhetens utfall .................................................................................................. 37

  3.3.2 Vrdenheten knner vl till sina utfall ..................................................... 38

  3.4 Framgngsfaktor 4: ................................................................................ 39

  3.4.1 Lttillgngliga och tydliga riktlinjer ...................................................... 40

  3.4.2 Vl frankrade riktlinjer ....................................................................... 42

  3.4.3 Frfrgningsunderlag .............................................................................. 45

  3.4.4 Ersttningsmodeller ................................................................................ 46

  3.5 Framgngsfaktor 5: ...................................................................................... 47

  3.5.1 Regelbunden terkoppling till vrdenheterna..................................... 48

  3.5.2 ppen intern redovisning av vrdenheters utfall .................................... 53

  3.5.3 Kvalitetsspridning mellan vrdenheter .................................................... 54

  3.6 Framgngsfaktor 6:............................................................................. 55

  3.6.1 Satsning p diabetes, bottnande i politisk prioritering ....................... 55

  Innehll

 • Framgngsfaktorer i diabetesvrden 3

  3.6.2 Konsekvent frbttringsarbete under lngre tid ................................. 58

  3.7 Framgngsfaktor 7: ................................................................................ 59

  3.7.1 Kultur av efterfljelse av riktlinjer ...................................................... 59

  3.7.2 garskap fr kvalitet ........................................................................... 59

  3.7.3 Kultur som betonar prevention av fljdsjukdomar .............................. 61

  Diskussion ........................................................................................................ 63

  4.1 Styrkor och begrnsningar med denna ansats ...................................... 63

  4.2 Mjliga anvndningsomrden fr framgngsfaktorerna ......................... 65

  Litteraturfrteckning ........................................................................................ 66

 • Framgngsfaktorer i diabetesvrden 4

  Nationella programrdet fr diabetes vid Sveriges Kommuner och Landsting

  har i uppdrag att flja och analysera kunskapsutvecklingen och eventuella

  variationer i vrdpraxis, samt utarbeta gemensamma kunskapsunderlag fr att

  frbttra diabetesvrden i Sverige. Som ett led i detta har programrdet initierat

  en jmfrande studie av skillnader och likheter mellan olika landsting och

  enheters arbete gllande diabetesvrd i primrvrd. Resultatet av studien

  presenteras i denna rapport i form av sju framgngsfaktorer och r baserat p en

  frdjupad kvantitativ analys av data frn Nationella Diabetesregistret samt ett

  80-tal intervjuer med politiker, beslutsfattare och utfrare inom tta utvalda

  landsting.

  Studien har genomfrts med ambitionen att identifiera framgngsfaktorer som

  kan vara till konkret nytta i landstingens frbttringsarbete, fr att p sikt kunna

  bidra till en kad kvalitet i diabetesvrden. Rapporten vnder sig i frsta hand

  till ansvariga tjnstemn och de inom professionen som arbetar med

  diabetesvrd. Frhoppningen r att beskrivningarna av framgngsfaktorer ska

  kunna inspirera till ett kat kunskapsutbyte mellan landstingen och bidra till

  kvalitetsfrbttringar inom diabetesvrden i primrvrden.

  Health Navigator AB har genomfrt studien p uppdrag av Sveriges Kommuner

  och Landsting. Styrgruppen fr arbetet har besttt av Bodil Klintberg, Claes-

  Gran stenson, Sophia Bjrk, Tony Holm, Fredrik Westander och Mats

  Bojestig. Ett tiotal experter inom diabetesomrdet har intervjuats och

  konsulterats i samband med studiens utformning och genomfrande. Nationella

  Diabetesregistret har bisttt med statistik bland annat kring spridningen mellan

  vrdcentralers utfall samt std i tolkning av analyser, och Stockholms lns

  landsting och Vstra Gtalandsregionen har bisttt med frdjupad statistik fr

  sina respektive landsting. Sammanlagt tta landsting och ngra vrdenheter har

  deltagit i studien och delat med sig av erfarenheter och beskrivningar kring

  styrkor och utmaningar fr en god diabetesvrd. Ett stort tack till alla

  medverkande aktrer och fr ert bidrag i arbetet.

  Stockholm i september 2013

  Gran Stiernstedt

  Avdelningen fr vrd och omsorg

  Frord

 • Framgngsfaktorer i diabetesvrden 5

  Sammanfattning Inom ramen fr den verenskommelse som trffats mellan staten och SKL fr

  vissa utvecklingsomrden inom hlso- och sjukvrden 2013 ingr ett pilotarbete

  inom diabetes dr etableringen av ett nationellt programrd fr diabetes utgr en

  central del.

  Programrdet har uppdraget att ka den evidensbaserade praktiken och bidra till

  en kad kvalitet i diabetesvrden. Som en del i detta uppdrag har man under

  vren 2013 initierat en jmfrande studie av svensk diabetesvrd. Syftet med

  studien har varit att identifiera framgngsfaktorer strukturer, processer och

  arbetsstt som hnger ihop med goda utfall i vrden av patienter med typ 2-

  diabetes i primrvrd.

  Svensk diabetesvrd har kommit lngt vad gller kvalitetsjmfrelser och

  kunskapsstyrning; det Nationella Diabetesregistret (NDR) r ett av Sveriges

  (och vrldens) mest utvecklade kvalitetsregister, och uppskattas tcka 90

  procent av patienter med diabetes i Sverige. Jmfrelser visar dock relativt stora

  skillnader i vrd och utfall mellan olika landsting och primrvrdsenheter. Detta

  vcker frgan om vilka skillnader som finns i den vrd som ges i olika

  landsting. Variation i resultat och arbetsstt kan vara en klla till lrande.

  I syfte att identifiera framgngsfaktorer och stimulera utbyte mellan landstingen

  har programrdet initierat en jmfrande studie av diabetesvrden i primrvrd,

  med tta deltagande landsting. Studien har genomfrts i tre steg:

  I ett frsta steg har landsting och vrdenheter bjudits in att delta baserat

  p NDR-utfall.

  I ett andra steg har en kartlggning av skillnader mellan landstingen

  gjorts genom totalt 80 djupintervjuer kompletterade med kvantitativ och

  kvalitativ analys.

  I ett tredje steg har de skillnader som identifierats sammanstllts och

  beskrivits i form av sju framgngsfaktorer som bedms hnga ihop med

  goda utfall.

  Studien har ngra viktiga avgrnsningar: Det r inte mjligt att med denna typ

  av ansat