of 70 /70
F-PO-07-18, ed. 2, rev.0 MODELE DE FORMULARE Formularul nr. 1: Declaratie privind eligibilitatea Formularul nr. 2: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din ordonanta de urgenta a guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare Formularul nr. 3: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69 1 Formularul nr. 4: Declaratie privind calitatea de participant la procedura Formularul nr. 5: Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta Formularul nr. 6: Informatii generale Formularul nr. 7: Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani Formularul nr. 8: Fisa cu Experienta similara Formularul nr.9: Declaratie privind obligatiile referitoare la protectia mediului si protectia muncii Formularul nr.10: Declaraţie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului şi al cadrelor de conducere în ultimii trei ani Formularul nr.11: CV-ul expertilor Formularul nr.12: Personalul ce va fi angajat in contract - expertii Formularul nr. 13: Formularul de oferta-servicii + Anexa la formularul nr.13 Formularul nr. 13.1: Formularul de oferta -produse+ Anexa la formularul nr.13.1 Formularul nr. 13.2: Formularul de oferta- lucrari + Anexa la formularul nr.13.2 Formularul nr. 14: Scrisoare de garantie bancara/societate de asigurari Formularul nr. 15: Scrisoare de inaintare Formularul nr. 17: Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractatii si specializarea acestora Formularul nr. 17bis Acordul de subcontractare Formularul nr. 18: Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de asociati si specializarea acestora Formularul nr .18bis- Acordul de asociere Formularul nr. 19: Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii Formularul nr. 20: Imputernicire persoanei desemnate de operatorul economic sa participe la deschiderea ofertelor Formularul nr. 21: Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani Formularul nr. 22: Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani Formular nr. 23 -Angajament privind susţinerea financiară a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici Formularul nr. 24: Angajament privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/ candidatului/grupului de operatori economici Formularul nr. 25: Informatii la personalul tehnic/ organismul tehnic de care dispune operatorul economic, in special pentru asigurarea controlului calitatii Formularul nr. 26: Grafic fizic si valoric de executie a lucrarii Formularul nr. 26.1: Grafic de livrare - produse Formularul nr. 27: Informatii referitoare la personalul de conducere Formularul nr. 28: Model de contract de furnizare de produse Formularul nr. 29: Model de contract de prestari servicii Formularul nr. 30: Model de contract de lucrari Formularul nr. 31: Declaratie initiala privind indeplinirea cerintelor de calificare Formularul nr. 32: Solicitare de clarificari

790 40 Modele de Formulare Actualizate Ianuarie 2013

Embed Size (px)

DESCRIPTION

formulare achizitie publica

Text of 790 40 Modele de Formulare Actualizate Ianuarie 2013

 • F-PO-07-18, ed. 2, rev.0

  MODELE DE FORMULARE

  Formularul nr. 1: Declaratie privind eligibilitatea

  Formularul nr. 2: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din ordonanta de urgenta a guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

  Formularul nr. 3: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691

  Formularul nr. 4: Declaratie privind calitatea de participant la procedura

  Formularul nr. 5: Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta

  Formularul nr. 6: Informatii generale

  Formularul nr. 7: Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani

  Formularul nr. 8: Fisa cu Experienta similara Formularul nr.9: Declaratie privind obligatiile referitoare la protectia mediului si protectia muncii Formularul nr.10: Declaraie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului i al cadrelor de conducere n ultimii trei ani

  Formularul nr.11: CV-ul expertilor

  Formularul nr.12: Personalul ce va fi angajat in contract - expertii

  Formularul nr. 13: Formularul de oferta-servicii + Anexa la formularul nr.13

  Formularul nr. 13.1: Formularul de oferta -produse+ Anexa la formularul nr.13.1

  Formularul nr. 13.2: Formularul de oferta- lucrari + Anexa la formularul nr.13.2

  Formularul nr. 14: Scrisoare de garantie bancara/societate de asigurari

  Formularul nr. 15: Scrisoare de inaintare

  Formularul nr. 17: Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractatii si specializarea acestora

  Formularul nr. 17bis Acordul de subcontractare Formularul nr. 18: Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de asociati si specializarea acestora

  Formularul nr .18bis- Acordul de asociere

  Formularul nr. 19: Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii

  Formularul nr. 20: Imputernicire persoanei desemnate de operatorul economic sa participe la deschiderea ofertelor

  Formularul nr. 21: Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani

  Formularul nr. 22: Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani

  Formular nr. 23 -Angajament privind susinerea financiar a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici Formularul nr. 24: Angajament privind susinerea tehnica si profesional a ofertantului/ candidatului/grupului de operatori economici Formularul nr. 25: Informatii la personalul tehnic/ organismul tehnic de care dispune operatorul economic, in special pentru asigurarea controlului calitatii Formularul nr. 26: Grafic fizic si valoric de executie a lucrarii Formularul nr. 26.1: Grafic de livrare - produse Formularul nr. 27: Informatii referitoare la personalul de conducere Formularul nr. 28: Model de contract de furnizare de produse Formularul nr. 29: Model de contract de prestari servicii Formularul nr. 30: Model de contract de lucrari Formularul nr. 31: Declaratie initiala privind indeplinirea cerintelor de calificare Formularul nr. 32: Solicitare de clarificari

 • F-PO-07-18, ed. 2, rev.0

  Formularul nr. 1

  Operator economic (denumirea/numele)

  DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

  Subsemnatul(a) .(numele si prenumele), reprezentant imputernicit al .. (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani. Subsemnatul(a) declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Data completarii ..................(ziua, luna anul).

  Operator economic, ............. (numele operatorului economic)

  ........................ (numele persoanei autorizate si semnatura) Nota: Acest formular se va completa de catre toti operatorii economici participanti la procedura de atribuire, indiferent daca sunt ofertanti / lideri de asociatie sau asocia

 • F-PO-07-18, ed. 2, rev.0

  Formularul nr. 2 Operator economic .. (denumirea/numele)

  DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN SITUATIILE PREVAZUTE LA ART. 181 DIN ORDONANTA DE

  URGENTA A GUVERNULUI NR. 34/2006, APROBATA CU MODIFICARI SI COMPLETARI PRIN LEGEA NR. 337/2006

  Subsemnatul ........................... (denumirea / numele operatorului economic), in calitate de ofertant la procedura de cerere de oferta pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect ..............................., cod CPV .................., organizata de .............................., declar pe propria raspundere ca:

  a) nu am intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul - sindic; c) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit; c^1) in ultimii 2 ani nu au fost cazuri in care sa nu imi fi indeplinit sau sa imi fi indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile operatorului economic pe care il reprezint, fapt care sa fi produs sau sa fi fost de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia; d) nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala; e) nu am prezentat informatii false si am prezentat informatiile solicitate de catre autoritatea

  contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie

  Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

  Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

  Data completarii ..................(ziua, luna anul).

  Operator economic, ............. (numele operatorului economic)

  ........................ (numele persoanei autorizate si semnatura)

  Nota: Acest formular se va completa de catre toti operatorii economici participanti la procedura de atribuire, indiferent daca sunt ofertanti / lideri de asociatie sau asociati.

 • F-PO-07-18, ed. 2, rev.0

  Formularul nr. 3

  Operator economic ______________________ (denumirea/numele)

  Declaraie Privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 691 din Ordonana de Urgen a Guvernului nr.

  34/2006

  Subsemnatul_______________________________reprezentant legal al _____________________________________, n calitate de ofertant / ofertant asociat / subcontractant / tert sustinator la procedura de achiziie________________(tipul procedurii) pentru atribuirea contractului de achiziie public avnd ca obiect (denumirea proiectului in_________________________________________________________________________________________________________________________________________, cod CPV _________________, la data de ______________, organizat de comuna _____________, declar pe propria rspundere c nu avem:

  a) membri ai consiliului de administraie/organului de conducere sau de supervizare a ofertantului/candidatului/ ofertantului asociat/subcontractantului/terului susintor sunt so/soie, rud sau afin pn la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care dein funcii de decizie n cadrul autoritii contractante; b) acionarii sau asociaii ofertantului/candidatului/ofertantului asociat/subcontractantului/terului susintor sunt so/soie, rud sau afin pn la gradul al patrulea inclusiv cu persoane ce dein funcii de decizie n cadrul autoritii contractante; c) persoane cu funcii de decizie din cadrul autoritii contractante dein pri sociale, pri de interes, aciuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertani/candidai/ofertani asociai /subcontractani/teri susintori; d) persoane cu funcii de decizie din cadrul autoritii contractante fac parte din consiliul de administraie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre fertani/candidai/ofertani asociai/subcontractani/teri susintori,

  astfel cum sunt acestea prevzute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 si art.1 alin.(1) din Ordinul 170 din 2012 al ANRMAP, cu persoane ce dein funcii de decizie n autoritatea contractanta cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica.

  Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg

  c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, orice documente doveditoare de care dispun. neleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de nclcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii. Data Operator economic, . (semntur autorizat) Nota: Acest formular se va completa de catre toti operatorii economici participanti la procedura de atribuire, indiferent daca sunt Ofertanti /Ofertant asociat /Subcontractant /Tert sustinator.

 • F-PO-07-18, ed. 2, rev.0

  Formularul nr. 4

  DECLARAIE

  PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDUR 1. Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ............................................ (denumirea operatorului economic), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziie public ................................................................ (se menioneaz procedura), avnd ca obiect ............................................................................................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrrii i codul CPV), la data de ......................... (zi/luna/an), organizat de ............................................................................................ (denumirea autoritii contractante), particip i depun oferta: [ ] n nume propriu; [ ] ca asociat n cadrul asociaiei ......................................; [ ] ca subcontractant al ................................................... (Se bifeaz opiunea corespunztoare) 2. Subsemnatul declar c: [ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reele de operatori economici; [ ] sunt membru n grupul sau reeaua a crei list cu date de recunoatere o prezint n anex. (Se bifeaz opiunea corespunztoare) 3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractant dac vor interveni modificri n prezenta declaraie la orice punct pe parcursul derulrii procedurii de atribuire a contractului de achiziie public sau, n cazul n care vom fi desemnai ctigtori, pe parcursul derulrii contractului de achiziie public. 4. De asemenea, declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie. 5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai... .............................................................................................................. (denumirea i adresa autoritii contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr. Operator economic, ........................ (semntura autorizat) Nota: Acest formular se va completa de catre toti operatorii economici participanti la procedura de atribuire, indiferent daca sunt ofertanti / lideri de asociatie sau asociati.

 • F-PO-07-18, ed. 2, rev.0

  Formular nr. 5 Operator economic _________________________ (denumirea/numele)

  CERTIFICAT

  de participare la licitaie cu ofert independent

  I. Subsemnatul/Subsemnaii, ..................., reprezentant/reprezentani legali al/ai ................., ntreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziie public organizat de ..........., n calitate de autoritate contractant, cu nr. ............ din data de ................., certific/certificm prin prezenta c informaiile coninute sunt adevrate i complete din toate punctele de vedere. II. Certific/Certificm prin prezenta, n numele ........................, urmtoarele: 1. am citit i am neles coninutul prezentului certificat; 2. consimt/consimim descalificarea noastr de la procedura de achiziie public n condiiile n care cele declarate se dovedesc a fi neadevrate i/sau incomplete n orice privin; 3. fiecare semntur prezent pe acest document reprezint persoana desemnat s nainteze oferta de participare, inclusiv n privina termenilor coninui de ofert; 4. n sensul prezentului certificat, prin concurent se nelege oricare persoan fizic sau juridic, alta dect ofertantul n numele cruia formulm prezentul certificat, care oferteaz n cadrul aceleiai proceduri de achiziie public sau ar putea oferta, ntrunind condiiile de participare; 5. oferta prezentat a fost conceput i formulat n mod independent fa de oricare concurent, fr a exista consultri, comunicri, nelegeri sau aranjamente cu acetia; 6. oferta prezentat nu conine elemente care deriv din nelegeri ntre concureni n ceea ce privete preurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenia de a oferta sau nu la respectiva procedur sau intenia de a include n respectiva ofert elemente care, prin natura lor, nu au legtur cu obiectul respectivei proceduri; 7. oferta prezentat nu conine elemente care deriv din nelegeri ntre concureni n ceea ce privete calitatea, cantitatea, specificaii particulare ale produselor sau serviciilor oferite; 8. detaliile prezentate n ofert nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent nainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunat de contractor. III. Sub rezerva sanciunilor prevzute de legislaia n vigoare, declar/declarm c cele consemnate n prezentul certificat sunt adevrate i ntrutotul conforme cu realitatea. Ofertant, Data ........................ Reprezentant/Reprezentani legali (semnturi) Nota: Acest formular se va completa de catre toti operatorii economici participanti la procedura de atribuire, indiferent daca sunt ofertanti / lideri de asociatie sau asociati.

 • F-PO-07-18, ed. 2, rev.0

  Formular nr. 6 Operator economic .................................. (denumirea/numele)

  INFORMAII GENERALE

  1. Denumirea/numele: 2. Codul fiscal: 3. Adresa sediului central: 4. Telefon:

  Fax: E-mail:

  5. Certificatul de nmatriculare/nregistrare ................................... (numrul nmatriculare/inregistrare, data)

  6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ (n conformitate cu prevederile din statutul propriu) 6.1. Activiti CAEN pentru care exist autorizare..................................(se va solicita dup caz, certificatul constatator conform cruia operatorul economic ndeplinete condiiile de funcionare specifice pentru activitatea CAEN n care se nscrie obiectul contractului de achiziie)

  Birourile filialelor/sucursalelor locale, dac este cazul: 1._______________________________________________________ (adrese complete, telefon/fax, certificate de nmatriculare/nregistrare) 2._______________________________________________________ 3._______________________________________________________ 4._______________________________________________________ 8. Principala pia a afacerilor : 9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani : Anul

  Cifra de afaceri anual (la 31 dec.) lei

  Cifra de afaceri anual (la 31 dec.) echivalent euro

  1.............. .. . 2............. . 3.............. .. Media anual : .. Operator economic, .................................. (semntur autorizat) Nota: Acest formular se va completa de catre toti operatorii economici participanti la procedura de atribuire, indiferent daca sunt ofertanti / lideri de asociatie sau asociati.

 • F-PO-07-18, ed. 2, rev.0

  Formularul nr. 7

  OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele)

  DECLARAIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR

  PRESTARI DE SERVICII ULTIMII 3 ANI

  Subsemnatul..reprezentant mputernicit al.........(denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat sunt reale.

  Subsemnatul..declar c informaiile furnizate

  sunt complete i corecte n fiecare detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie.

  Subsemnatul.autorizez prin prezenta orice

  instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai ................................................................. (denumirea i adresa autoritii contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr. Operator economic, .................................. (semntur autorizat) Prezenta declaraie este valabil pn la data de ... (se precizeaz data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei) Nota: Acest formular se va completa de catre toti operatorii economici participanti la procedura de atribuire, indiferent daca sunt ofertanti / lideri de asociatie sau asociati.

 • F-PO-07-18, ed. 2, rev.0

  Nr. Crt.

  Obiectul

  contractului

  Codul CPV

  Denumirea

  /numele beneficiarului

  /clientului Adresa

  Calitatea

  prestatorului *)

  Preul total al

  contractului

  Procent

  ndeplinit de

  prestator %

  Cantit. (U.M.)

  Perioada de derulare a

  contractului **)

  0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 ...

  Operator economic, .....................

  (semnatura autorizat)

  *) Se precizeaz calitatea n care a participat la ndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conductor (lider de asociaie); contractant asociat; subcontractant. **) Se va preciza data de ncepere i de finalizare a contractului.

 • F-PO-07-18, ed. 2, rev.0

  Formularul nr. 8 OFERTANTUL _____________________ (denumirea/numele)

  EXPERIENTA SIMILARA*) 1. Denumirea si obiectul contractului: ______________________________.

  Numarul si data contractului: _______________________________.

  2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: _______________________.

  Adresa beneficiarului/clientului: _____________________________.

  Tara: ____________________.

  3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:

  (se bifeaza optiunea corespunzatoare)

  |_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)

  |_| contractant asociat

  |_| subcontractant

  4. Valoarea contractului:

  exprimata in exprimata

  moneda in care in echivalent

  s-a incheiat euro

  contractul

  a) initiala (la data semnarii contractului): _________ ___________

  b) finala (la data finalizarii contractului): _________ ___________

  5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:

  ___________________________.

  6. Natura si cantitatea de produse care a fost furnizata in baza contractului, precum si alte

  aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta

  similara:_______________________________.

  Ofertant, _______________

  (semnatura autorizata) *) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract.

  Operator economic, .................................. (semntur autorizat)

 • F-PO-07-18, ed. 2, rev.0

  Operator economic Formularul nr.10 _________________ (denumirea/numele)

  DECLARAIE PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT

  I AL CADRELOR DE CONDUCERE

  Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ........................................................... (denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat sunt reale.

  Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i

  nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie.

  Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte

  persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai ................................................................. (denumirea i adresa autoritii contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr.

  Anul 1 Anul 2 Anul 3 Personal angajat Din care personal de conducere

  (n cazul solicitrii) Anexez la declaraie CV-urile personalului de conducere, precum i a personalului responsabil pentru ndeplinirea contractului de achiziie public. Data completrii Operator economic, ...................... .................................

  (semntur autorizat)

  Nota: Acest formular se va completa de catre toti operatorii economici participanti la procedura de atribuire, indiferent daca sunt ofertanti / lideri de asociatie sau asociati.

 • F-PO-07-18, ed. 2, rev.0

  Operator economic Formular nr. 12 (denumirea/numele)

  PERSONAL CE VA FI ANGAJAT IN CONTRACT - EXPERTII (se va urmari corespondenta cu CV-urile atasate)

  Post/Nume Modul in care este indeplinita cerinta minimala

  1 2 1. (postul)

  (numele complet) Numele operatorului economic din partea caruia participa in contract: . (acesta poate sa fie oricare dintre operatorii economici participanti la procedura)

  2. (postul)

  Numele operatorului economic din partea caruia participa in contract: . (acesta poate sa fie oricare dintre operatorii economici participanti la procedura)

  3. (postul) (numele complet) Numele operatorului economic din partea caruia participa in contract: . (acesta poate sa fie oricare dintre operatorii economici participanti la procedura)

  Operatorul economic care completeaza aceste tabele va verifica datele inscrise, astfel incat acestea sa fie in corespondenta cu CV-urile atasate (sa se regaseasca in CV-uri). Nota: In cazul in care ofertantul are mai multi specialisti pentru un post, in tabel se va trece numai specialistul pe care ofertantul/liderul de asociatie doreste sa fie luat in calcul la calificare. Data completarii ..................(ziua, luna anul).

 • F-PO-07-18, ed. 2, rev.0

  Formular nr . 11

  CURRICULUM VITAE (Maxim3 pagini + 3 pagini anexe)

  Postul propus in contract: 1. Prenume: 2. Nume: 3. Data si locul nasterii: 4. Nationalitate: 5. Stare civila: Adresa (tel./fax/e-mail): 6. Educatie:

  Institutie: Data: De la (luna/an) Pana la (luna/an)

  Diploma: 7. Limbi straine (Pe o scara de la 1 la 5, 5 este cel mai bun nivel):

  Limba Nivel Citit Vorbit Scris Limba materna 8. Membru al unor asociatii profesionale: 9. Alte calificari (e.g. computer, etc.): 10. Positia prezenta: 11. Ani de experienta: 12. Calificari cheie: 13. Experienta specifica in tari in curs de dezvoltare:

  Tara Data: de la (luna/an) la (luna/an) Numele si descrierea pe scurt a proiectului

  14. Experienta profesionala:

  Data: de la (luna/an) la (luna/an)

  Locul

  Compania/organizatia

  Postul

  Descrierea postului

  15. Altele:

 • F-PO-07-18, ed. 2, rev.0

  Formularul nr. 17

  DECLARAIE PRIVIND PARTEA/PRILE DIN CONTRACT CARE SUNT NDEPLINITE

  DE SUBCONTRACTANT I SPECIALIZAREA ACESTORA

  Subsemnatul, reprezentant mputernicit al................................................................. ..............................................................................(denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai ............................... ............................................................................................................... (denumirea i adresa autoritii contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legatur cu activitatea noastr. Operator economic, ........................ (semntura autorizat)

  Nr. Crt.

  Denumire subcontractant Partea/prile din contract ce urmeaz a fi subcontractante

  Acord subcontractor cu specimen de semnatur

  Operator, .

  (semnatura autorizat )

 • F-PO-07-18, ed. 2, rev.0

  Formularul nr.17bis

  MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE nr./

  La contractul de achiziie public nr./ ncheiat ntre ..(denumire autoritate contractant) privind furnizareala .. (denumire contract). 1. Pri contractante: Acest contract este ncheiat ntre S.C. ..cu sediul n...(adres, tel, fax), reprezentat prin Director General i .Director Economic, denumit n cele ce urmeaz contractant general i S.C..cu sediul n.... .(adres, tel, fax), reprezentat prin....Director General i Director Economic, denumit n cele ce urmeaz subcontractant. 2. Obiectul contractului: Art.1(lucrri, produse, servicii) ce fac obiectul prezentului contract sunt .. de:

  - .; - ..

  Art.2. Valoarea ....(lucrri, produse, servicii) este conform ofertei prezentate de subcontractant. Art.3. Contractantul general va plti subcontractantului urmtoarele sume:

 • F-PO-07-18, ed. 2, rev.0

  - lunar, n termen de ........ (zile) de la primirea de ctre contractantul general a facturii ntocmite de subcontractant, contravaloarea.(lucrri, produse, servicii) executate n perioada respectiv;

  - plata..(lucrrilor, produselor, serviciilor) se va face n limita asigurrii finanrii... (lucrrilor, produselor, serviciilor) de ctre beneficiarul.... (denumire autoritare contractant).

  Art.4. Durata de execuie a (lucrrilor, produselor, serviciilor) este n conformitate cu contractul, ealonat conform graficului anex la contract. Art.5. Durata garaniei de bun execuie este de.luni i ncepe de la data semnrii procesului verbal ncheiat la terminarea .. (lucrrilor, produselor, serviciilor). Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentaia complet verificat cu dispoziiile legale. 3. Alte dispoziii: Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a. (lucrrilor, produselor, serviciilor) i nencadrarea din vina subcontractantului, n durata de execuie angajat de contractantul general n faa beneficiarului, subcontractantul va plti penaliti de.% pe zi ntrziere din valoarea .. (lucrrilor, produselor, serviciilor) nerealizat la termen. Pentru nerespectarea termenelor de plat prevzute la art.3., contractantul general va plti penaliti de..% pe zi ntrziere la suma datorat. Art.8. Subcontractantul se angajeaz fa de contractant cu aceleai obligaii i responsabiliti pe care contractantul le are fa de investitor conform contractului .(denumire contract). Art.9. Nenelegerile dintre pri se vor rezolva pe cale amiabil. Dac acest lucru nu este posibil, litigiile se vor soluiona pe cale legal. Prezentul contract s-a ncheiat n dou exemplare, cte un exemplar pentru fiecare parte. ______________________ _________________________ (contractant) (subcontractant)

 • F-PO-07-18, ed. 2, rev.0

  Formularul nr. 18

  Ofertant (denumirea/numele liderului asociatiei)

  DECLARATIE PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE

  DE ASOCIATI SI SPECIALIZAREA ACESTORA Subsemnatul (numele si prenumele), reprezentant imputernicit al ............... (denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexate, privind executia contractului ............................., cod CPV....................... sunt reale. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai .................... (denumirea si adresa autoritatii contractante), cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. Data completarii ..................(ziua, luna anul).

  Nr. crt.

  Denumire asociat

  Sediul asociatului

  Obiecte de activitate

  relevante ale asociatului

  CUI Partea/partile din contract ce urmeaza a fi executate

  de catre fiecare asociat

  1 .................... ...................

  Procent din valoarea totala a contractului:

  . Se va completa o linie pentru fiecare asociat. Datele din tabelul de mai sus trebuie sa se regaseasca si in Contractele de asociere. Data completarii ..................(ziua, luna anul).

  Ofertant / Lider de asociatie, ............. (numele operatorului economic)

  ........................ (numele persoanei autorizate si semnatura) Nota: Daca nu sunt asociati, in coloana 2 Denumire asociat, se va completa nu este cazul, iar tabelul urmator nu se va mai completa.

 • F-PO-07-18, ed. 2, rev.0

  Semnaturile asociatilor:

  Reprezentant ofertant

  (lider de asociatie)

  Reprezentant asociat 1

  Reprezentant asociat 2

  Numele/denumirea asociatului

  Numele persoanei autorizate

  Semnatura autorizata

  Data completarii ..................(ziua, luna anul). Nota: Daca nu sunt asociati, se va bifa mai jos si se va completa: N/A nu este cazul. Data completarii ..................(ziua, luna anul).

  Ofertant / Lider de asociatie, ............. (numele operatorului economic)

  ........................ (numele persoanei autorizate si semnatura)

 • F-PO-07-18, ed. 2, rev.0

  Formularul nr.18bis

  ACORD DE ASOCIERE n vederea participrii la procedura de atribuire a contractului de achiziie public

  Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44, alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu

  modificrile i completrile ulterioare, aprobat prin legea nr.337/2006.

  1. Prile acordului : _______________________, reprezentat prin.............................., n calitate de......................................................................................

  (denumire operator economic, sediu, telefon) i ________________________ reprezentat prin.............................., n calitate de............................................................................................... (denumire operator economic, sediu, telefon)

  2. Obiectul acordului: 2.1 Asociaii au convenit s desfoare n comun urmtoarele activiti: a) participarea la procedura de achiziie public organizat de ................................... ................................(denumire autoritate contractant) pentru atribuirea contractului /acordului cadru ...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru) b) derularea n comun a contractului de achiziie public n cazul desemnrii ofertei comune ca fiind ctigtoare. 2.2 Alte activiti ce se vor realiza n comun:

  1. ___________________________________ 2. ___________________________________ ___________________________________

  2.3 Contribuia financiar/tehnic/profesional a fiecrei pri la ndeplinirea contractului de achiziie public este:

  1._______ % S.C. ___________________________ 2._______ % S.C. ___________________________

  2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitile comune desfurate de asociai se va efectua proporional cu cota de participare a fiecrui asociat, respectiv:

  1._______ % S.C. ___________________________ 2._______ % S.C. ___________________________

  3. Durata asocierii 3.1 Durata asocierii constituite n baza prezentului acord este egal cu perioada derulrii procedurii de atribuire i se prelungete corespunztor cu perioada de ndeplinire a contractului (n cazul desemnrii asocierii ca fiind ctigtoare a procedurii de achiziie).

 • F-PO-07-18, ed. 2, rev.0

  4. Condiiile de administrare i conducere a asociaiei:

  4.1 Se mputernicete SC..............................., avnd calitatea de lider al asociaiei pentru ntocmirea ofertei comune, semnarea i depunerea acesteia n numele i pentru asocierea constituit prin prezentul acord. 4.2 Se mputernicete SC..............................., avnd calitatea de lider al asociaiei pentru semnarea contractului de achiziie public n numele i pentru asocierea constituit prin prezentul acord, n cazul desemnrii asocierii ca fiind ctigtoare a procedurii de achiziie).

  5. ncetarea acordului de asociere 5.1 Asocierea i nceteaz activitatea ca urmare a urmtoarelor cauze:

  a) expirarea duratei pentru care s-a ncheiat acordul; b) nendeplinirea sau ndeplinirea necorespunztoare a activitilor prevzute la art. 2 din acord; c) alte cauze prevzute de lege.

  6. Comunicri

  6.1 Orice comunicare ntre pri este valabil ndeplinit dac se va face n scris i va fi transmis la adresa/adresele ......................................................., prevzute la art.......... 6.2 De comun acord, asociaii pot stabili i alte modaliti de comunicare.

  7. Litigii 7.1 Litigiile intervenite ntre pri se vor soluiona pe cale amiabil, iar n caz de nerezolvare vor fi soluionate de ctre instana de judecat competent.

  8. Alte clauze:____________________________________________ Prezentul acord a fost ncheiat ntr-un numr de.....exemplare, cte unul pentru fiecare parte, astzi............................(data semnrii lui) Liderul asociatiei: ______________________ (denumire autoritate contractant) ASOCIAT 1, ___________________ ASOCIAT 2, Not!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ i se va completa n funcie de cerinele specifice ale obiectului contractului/contractelor.

 • F-PO-07-18, ed. 2, rev.0

  Formularul nr. 14

  BANCA/SOCIETATEA DE ASIGURRI ............................... (denumirea)

  SCRISOARE DE GARANIE pentru participare cu ofert la procedura de atribuire a

  contractului de achiziie public

  Ctre .................................................................................................................... (denumirea autoritii contractante i adresa complet) Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .................................................. (denumirea contractului de achiziie public), noi ........................................... (denumirea bncii/societii de asigurri), avnd sediul nregistrat la .............. ............................................................................... (adresa bncii/societii de asigurri), ne obligm fa de .............................................................. (denumirea autoritii contractante) s pltim suma de ................................................................ (n litere i n cifre), la prima sa cerere scris i fr ca aceasta s aib obligaia de a-i motiva cererea respectiv, cu condiia ca n cererea sa, autoritatea contractant s specifice c suma cerut de ea i datorat ei este din cauza existenei uneia sau mai multora dintre situaiile urmtoare: a) ofertantul .......................................................... (denumirea/numele) i-a retras oferta n perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilit ctigtoare, ofertantul ....................................................... (denumirea/numele) nu a constituit garania de bun execuie n perioada de valabilitate a ofertei; c) oferta sa fiind stabilit ctigtoare, ofertantul ....................................................... (denumirea/numele) a refuzat s semneze contractul de achiziie public n perioada de valabilitate a ofertei. n condiiile n care ofertantul depune contestaie la CNSC (Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor) i aceasta este respins, autoritatea contractant are dreptul de a reine contestatorului din garania de participare n raport cu valoarea estimat a contractului sumele prevzute la art 278' din OUG nr. 34/2006 actualizat i modificat, in cuantum de .................................lei Prezenta garanie este valabil pn la data de .......................................... . Parafat de Banca/societatea de asigurri ............................. (semntura autorizat) n ziua .... luna ...... anul ..

 • F-PO-07-18, ed. 2, rev.0

  Formularul nr. 19

  OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele)

  DECLARAIE privind ncadrarea ntreprinderii n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii

  I. Date de identificare a ntreprinderii Denumirea ntreprinderii . Adresa sediului social .. Cod unic de nregistrare .. Numele i funcia.. (preedintele consiliului de administraie, director general sau echivalent) II. Tipul ntreprinderii Indicai, dup caz, tipul ntreprinderii: ntreprindere autonom: n acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaia

  economico-financiar a ntreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraia, fr formularul B; ntreprindere partener: Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate

  conform formularului B, precum i a fielor adiionale care se vor ataa la declaraie; ntreprindere legat: Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate

  conform formularului B, precum i a fielor adiionale care se vor ataa la declaraie. II. Date utilizate pentru a se stabili categoria ntreprinderii1

  Exerciiul financiar de referin2Numrul mediu anual de salariai Cifra de afaceri anual net

  (mii lei/mii ) Active totale (mii lei/mii )

  Important: Precizai dac, fa de exerciiul financiar anterior, datele financiare au nregistrat modificri care determin ncadrarea ntreprinderii ntr-o alt categorie (respectiv micro-ntreprindere, ntreprindere mic, mijlocie sau mare).

  Nu Da (n acest caz se va completa i se va ataa o declaraie referitoare la exerciiul financiar anterior)

  Semntura (numele i funcia semnatarului, autorizat s reprezinte ntreprinderea) Declar pe propria rspundere c datele din aceast declaraie i din anexe sunt conforme cu realitatea. Data ntocmirii Semntura 1 Datele sunt calculate n conformitate cu art. 6 din Ordonana 27/2006 2 Datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale sunt

  cele realizate n ultimul exerciiu financiar raportate n situaiile financiare anuale aprobate de acionari sau asociai. n cazul ntreprinderilor nou nfiinate datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale se determin i se declar pe propria rspundere.

 • F-PO-07-18, ed. 2, rev.0

  Operator economic Formular nr. 13 (denumirea/numele)

  FORMULAR DE OFERTA - SERVICII Catre ......................................................................................................................... (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) Domnilor, 1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ............. (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam/.................................... (denumirea serviciului), pentru suma de ..................... (suma in litere si in cifre, precum si moneda ofertei), platibila dupa receptia serviciilor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de ...................... (suma in litere si in cifre). 2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile in graficul de timp anexat. 3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ........ zile, (durata in litere si cifre), respectiv pana la data de .................. (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi. 5. Precizam ca: depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa"; nu depunem oferta alternativa. (Se bifeaza optiunea corespunzatoare.) 6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. 7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi. Data ....../....../....... . ....................., (semnatura), in calitate de ........................, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ........................... (denumirea/numele operatorului economic)

 • F-PO-07-18, ed. 2, rev.0

  Anexa formularul nr. 13

  Ofertant (denumirea/numele)

  CENTRALIZATOR DE PREURI pentru servicii

  Nr. crt

  Activitatea (gama/faza)

  Cantitatea Preul unitar

  Preul total

  Taxa pe valoarea adugat

  Lei Euro Lei (col 2x col 3)

  Euro

  (col 2 x col 4)

  Lei

  0 1 2 3 4 5 6 7

  1

  2

  ....

  TOTAL

  TOTAL Lei: Euro:

  ........ % asociai lei:........ % subcontractani lei:

  ........ % asociati euro:........ % subcontractanti euro:

  .............................................

  (semntura autorizat)

 • F-PO-07-18, ed. 2, rev.0

  Formularul nr. 20 OFERTANTUL . (denumire/nume/adresa)

  Ctre, Consiliu Judetean Bacau

  MPUTERNICIRE

  privind participarea la procedura de achiziie publica avand ca obiect : ..................................................... Noi, ..............., n calitate de administrator/director/contabil ef al .............................................................................. (denumire ofertant) mputernicim prin prezenta pe domnul/doamna ........................................, care se legitimeaz cu ........................................................................ s participe la procedura de achiziie....................................., organizat de instituia dumneavoastr.

  OFERTANT

  .

  Semnturi autorizate ale ofertantului, tampil

 • F-PO-07-18, ed. 2, rev.0

  Formularul nr. 15

  OFERTANTUL nregistrat la sediul autoritii contractant .................. nr. .......... / ........................... (denumirea/numele)

  SCRISOARE DE NAINTARE Ctre ................................................................................ (denumirea autoritii contractante i adresa complet)

  Ca urmare a invitatiei de participare nr............... din ....................., prin care suntem invitati sa prezentam oferta in scopul atribuirii contractului ........................................................................noi............................................ (denumirea contractului de achiziie publica) (denumirea/numele ofertantului) v transmitem alturat urmtoarele: 1. Coletul sigilat i marcat n mod vizibil, coninnd, n original i ntr-un numr de ....... copii: a) oferta; b) documentele care nsoesc oferta. Avem sperana c oferta noastr este corespunztoare i v satisface cerinele.

  Data completrii ..................... Cu stim, Ofertant, ............................. (semntura autorizat)

 • F-PO-07-18, ed. 2, rev.0

  Formularul nr. 9

  OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele)

  DECLARAIE

  privind obligatiile referitoare la protectia mediului si protectia muncii

  Subsemnatul .. (nume i prenume n clar a persoanei

  autorizate), reprezentant al

  .. (denumirea ofertantului) declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii

  din procedur i a sanciunilor aplicate faptei de fals n acte publice, c la elaborarea ofertei, am inut

  cont de toate obligaiile referitoare la condiiile de protectia mediului i de protectia muncii pentru

  activitile ce se vor desfura pe parcursul ndeplinirii contractului de , n

  conformitate cu prevederile Legii securitii i sntii n munc nr. 319/2006 i ale celorlalte

  reglementri din domeniul securitii i sntii n munc aplicabile.

  Data :[ZZ.LL.AAAA] (numele i prenume)____________________, (semntura i tampila), n calitate de __________________, legal autorizat s semnez oferta pentru i n numele ____________________________________. (denumire/nume operator economic)

 • F-PO-07-18, ed. 2, rev.0

  Ter susintor financiar Formular nr. 23 .......................... (denumirea) ANGAJAMENT

  privind susinerea financiar a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

  Ctre, ................................................................................ (denumirea autoritii contractante i adresa complet)

  Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..............................

  (denumirea contractului de achiziie public), noi .......................(denumirea terului susintor financiar), avnd sediul nregistrat la .................. (adresa terului susintor financiar), ne obligm, n mod ferm, necondiionat i irevocabil, s punem la dispoziia ................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) toate resursele financiare necesare pentru ndeplinirea integral i la termen a tuturor obligaiilor asumate de acesta/acetia conform ofertei prezentate i contractului de achiziie public ce urmeaz a fi ncheiat ntre ofertant i autoritatea contractant.

  Acordarea susinerii financiare nu implic alte costuri pentru achizitor, cu excepia celor care au fost incluse n propunerea financiar.

  n acest sens, ne obligm n mod ferm, necondiionat i irevocabil, s punem la dispoziia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) suma de .................................................................. (valoarea total/parial din propunerea financiar), necesar pentru ndeplinirea integral, reglementar i la termen a contractului de achiziie public.

  Noi, ............................................ (denumirea terului susintor financiar), declarm c nelegem s rspundem fa de autoritatea contractant pentru neexecutarea oricrei obligaii asumate de ..... (denumire ofertant/grupul de operatori economici), n baza contractului de achiziie public i pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) a primit susinerea financiar conform prezentului angajament, renunnd n acest sens, definitiv i irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuiune.

  Noi, ..................... (denumirea terului susintor financiar), declarm c nelegem s renunam definitiv i irevocabil la dreptul de a invoca orice excepie de neexecutare, att fa de autoritatea contractant, ct i fa de ............ (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertani), care ar putea conduce la neexecutarea, parial sau total, sau la executarea cu ntrziere sau n mod necorespunztor a obligaiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

  Noi,.................................. (denumirea terului susintor financiar), declarm c nelegem s rspundem pentru prejudiciile cauzate autoritii contractante ca urmare a nerespectrii obligaiilor prevzute n angajament.

  Prezentul reprezint angajamentul nostru ferm ncheiat n conformitate cu prevederile art.186 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare, care d dreptul autoritii contractante de a solicita, n mod legitim, ndeplinirea de ctre noi a anumitor obligaii care decurg din susinerea financiar acordat ......................................... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

  Data completrii, Ter susintor,

  (semntur autorizat) .......................... (denumirea)

 • F-PO-07-18, ed. 2, rev.0

  Ter susintor tehnic Formular nr. 24 .......................... (denumirea) ANGAJAMENT

  privind susinerea tehnica si profesional a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

  Ctre, .............................................. (denumirea autoritii contractante i adresa complet)

  Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de achiziie

  public), noi ............. (denumirea terului susintor tehnic i profesional), avnd sediul nregistrat la .......... .............(adresa terului susintor tehnic i profesional), ne obligm, n mod ferm, necondiionat i irevocabil, s punem la dispoziia.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice i profesionale necesare pentru ndeplinirea integral i la termen a tuturor obligaiilor asumate de acesta/acetia, conform ofertei prezentate i contractului de achiziie public ce urmeaz a fi ncheiat ntre ofertant i autoritatea contractant.

  Acordarea susinerii tehnice i profesionale nu implic alte costuri pentru achizitor, cu excepia celor care au fost incluse n propunerea financiar.

  n acest sens, ne obligm n mod ferm, necondiionat i irevocabil, s punem la dispoziia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele tehnice i/sau profesionale de ................................................ ........................................necesar pentru ndeplinirea integral, reglementar i la termen a contractului de achiziie public.

  Noi, ....................... (denumirea terului susintor tehnic i profesional), declarm c nelegem s

  rspundem, n mod necondiionat, fa de autoritatea contractant pentru neexecutarea oricrei obligaii asumate de ....................... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori economici), n baza contractului de achiziie public, i pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit susinerea tehnic i profesional conform prezentului angajament, renunnd n acest sens, definitiv i irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuiune.

  Noi, .................. (denumirea terului susintor tehnic i profesional), declarm ca nelegem s

  renunm definitiv i irevocabil la dreptul de a invoca orice excepie de neexecutare, att fa de autoritatea contractant, ct i fa de ................. (denumire ofertant/grupul de ofertani), care ar putea conduce la neexecutarea, parial sau total, sau la executarea cu ntrziere sau n mod necorespunztor a obligaiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

  Noi,.................................. (denumirea terului susintor tehnic i profesional), declarm c nelegem s rspundem pentru prejudiciile cauzate autoritii contractante ca urmare a nerespectrii obligaiilor prevzute n angajament.

  Prezentul reprezint angajamentul nostru ferm ncheiat n conformitate cu prevederile art.190 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare, care d dreptul autoritii contractante de a solicita, n mod legitim, ndeplinirea de ctre noi a anumitor obligaii care decurg din susinerea tehnic i profesional acordat .............................................................. (denumirea ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori economici).

  Data completrii, Ter susintor,

  ........................... ..................... (semntur autorizat)

 • F-PO-07-18, ed. 2, rev.0

  Ter susintor tehnic i profesional .......................... (denumirea)

  Declaraie

  Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ........(denumirea terului susintor tehnic si

  profesional), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului angajat i al cadrelor de conducere i care urmeaz a fi efectiv alocat pentru indeplinirera contractului de achiziie public.................................................... sunt reale.

  LISTA privind personalului angajat i al cadrelor de conducere care urmeaz a fi efectiv

  alocate pentru ndeplinirea contractului de achiziie public

  Anul 1 Anul 2 Anul 3 Personal angajat Din care personal de conducere

  Personal efectiv alocat pentru ndeplinirea contractului

  Din care personal de conducere efectiv alocat pentru ndeplinirea contractului

  Anexez declaraiei, CV-urile personalului de conducere precum i ale personalului care va fi

  alocat efectiv pentru ndeplinirea contractului de achiziie public. Subsemnatul declar c informaiile furnizate, referitoare la experiena anterioar, capacitile

  tehnice i personalul angajat i cel de conducere sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie.

  Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai ........... (denumirea i adresa autoritii contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr.

  Prezenta declaraie este anex la Angajamentul ferm privind susinerea noastr tehnic i profesional oferit .............................................. ....................................(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

  Data completrii, Ter susintor,

  (semntur autorizat)

 • F-PO-07-18, ed. 2, rev.0

  Formular nr. 21

  OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele)

  DECLARAIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR

  LIVRARI DE PRODUSE N ULTIMII 3 ANI

  Subsemnatul..reprezentant mputernicit al.........(denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat sunt reale.

  Subsemnatul..declar c informaiile

  furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie.

  Subsemnatul.autorizez prin

  prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai ................................................................. (denumirea i adresa autoritii contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr. Operator economic, .................................. (semntur autorizat) Prezenta declaraie este valabil pn la data de ... (se precizeaz data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei) Nota: Acest formular se va completa de catre toti operatorii economici participanti la procedura de atribuire, indiferent daca sunt ofertanti / lideri de asociatie sau asociati.

 • F-PO-07-18, ed. 2, rev.0

  Nr. Crt.

  Obiectul

  contractului

  Codul CPV

  Denumirea

  /numele beneficiarului

  /clientului Adresa

  Calitatea

  furnizorului *)

  Preul total al

  contractului

  Procent

  ndeplinit de

  furnizor %

  Cantit. (U.M.)

  Perioada dederulare a

  contractului **)

  0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 ...

  Operator economic, .....................

  (semnatura autorizat)

  *) Se precizeaz calitatea n care a participat la ndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conductor (lider de asociaie); contractant asociat; subcontractant. **) Se va preciza data de ncepere i de finalizare a contractului.

 • F-PO-07-18, ed. 2, rev.0

  Formular nr. 22

  OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele)

  DECLARAIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRRI

  EXECUTATE N ULTIMII 5 ANI

  Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ........................................................... (denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat sunt reale.

  Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu

  i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie.

  Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte

  persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai ................................................................. (denumirea i adresa autoritii contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr.

  Operator economic, ..................................

  (semntur autorizat)

 • F-PO-07-18, ed.2, rev. 0

  Nr crt

  Obiect

  contract

  Codul CPV

  Denumirea/nume

  beneficiar /client

  Adresa

  Calitatea

  prestatorului*)

  Pre

  contract

  Procent

  ndeplinit de

  prestator (%)

  Perioad derulare contract**)

  1 2 ... Operator economic (semntur autorizat)

  ________ *) Se precizeaz calitatea n care a participat la ndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conductor (lider de asociaie); contractant asociat; subcontractant. **) Se va preciza data de ncepere i de finalizare a lucrrilor.

 • F-PO-07-18, ed.2, rev. 0

  Operator economic Formularul nr.25 _________________ (denumirea/numele)

  INFORMATII REFERITOARE LA PERSONALUL/ORGANISMUL TEHNIC DE CARE

  DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC, IN SPECIAL PENTRU

  ASIGURAREA CONTROLULUI CALITATII

  Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ........................................................... (denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat sunt reale.

  Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare

  detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie.

  Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte

  persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai ................................................................. (denumirea i adresa autoritii contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr.

  Anul 1 Anul 2 Anul 3 Personal angajat Din care personal de conducere

  Anexez la declaraie CV-urile personalului de conducere, precum i a personalului responsabil pentru ndeplinirea contractului de achiziie public. Data completrii Operator economic, ...................... .................................

  (semntur autorizat) Nota: Acest formular se va completa de catre toti operatorii economici participanti la procedura de atribuire, indiferent daca sunt ofertanti / lideri de asociatie sau asociati

 • F-PO-07-18, ed.2, rev. 0

  OFERTANTUL Formular nr. 13.1 __________________ (denumirea/numele)

  FORMULAR DE OFERTA - PRODUSE

  Catre ....................................................................................................

  (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului

  _________________________________________________, ne oferim ca, in (denumirea/numele ofertantului)

  conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa a) pentru suma de _________ lei, reprezentand ________________ euro, conform anexei (suma in litere si in cifre) (suma in litere si in cifre)

  platibila dupa receptia produselor , la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de _________________________lei; (suma in litere si in cifre) b) pentru suma de _________ lei/lot, reprezentand ________________ euro, (suma in litere si in cifre) (suma in litere si in cifre)

  platibila dupa receptia produselor , la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de _________________________lei; (suma in litere si in cifre)

  2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele in termen de .................zile de la emiterea comenzii.

  3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ____________zile, respectiv pana la data de ___________________________, si (durata in litere si cifre) (ziua/luna/anul) ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

  4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

  5. Alaturi de oferta de baza: |_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa"; |_| nu depunem oferta alternativa. (se bifeaza optiunea corespunzatoare)

 • F-PO-07-18, ed.2, rev. 0

  Data _____/_____/_____

  _____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa

  (semnatura) semnez oferta pentru si in numele ____________________________________.

  (denumirea/numele ofertantului

 • F-PO-07-18, ed.2, rev. 0

  Anexa formularul nr. 13.1

  Ofertant (denumirea/numele)

  CENTRALIZATOR DE PREURI pentru produse1

  Nr. crt

  Denumirea produsului

  Cantitatea (U.M.)

  Preul Unitar

  Preul total

  TVA

  Lei Euro Lei (col 2xcol 3)

  Euro (col 2xcol 3)

  Lei

  0 1 2 3 4 5 6 7

  1

  2

  ....

  TOTAL

  ................................................ (semntura autorizat)

  L.S.

  1 Fr a aduce atingere acordurilor i conveniilor la care Romnia este parte, n cazul n care dou sau mai multe oferte sunt relativ echivalente din punct de vedere al punctajului obinut n urma aplicrii criteriilor de atribuire, autoritatea contractant are dreptul de a declara ca fiind ctigtoare o ofert care conine, n proporie de mai mult de 50%, produse a cror origine - determinat conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 din 12 octombrie 1992, cu modificrile ulterioare - este din state membre ale Uniunii Europene sau din ri tere cu care Comunitatea European a ncheiat acorduri bilaterale sau multilaterale prin care se asigur un acces comparabil ntreprinderilor din statele membre pe pieele rilor respective, n detrimentul unei oferte care conine, n proporie de mai puin de 50%, astfel de produse. n sensul celor de mai sus, prin oferte relativ echivalente se va nelege acele oferte pentru care diferena dintre preurile prevzute n propunerile financiare nu depete 3%. art.254 din O.U.G. nr.34/2006.

 • F-PO-07-18, ed.2, rev. 0

  Formularul nr.13.2

  OFERTANTUL __________________ (denumirea/numele)

  FORMULAR DE OFERTA -LUCRARI

  Ctre ....................................................................................................

  (denumirea autoritii contractante i adresa complet)

  1. Examinnd documentaia de atribuire, subsemnaii, reprezentani ai ofertantului ............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, n conformitate cu prevederile i cerinele cuprinse n documentaia mai sus mentionat, s executm ............................................................................... (denumirea lucrrii) pentru suma de ................., (suma n litere i n cifre, precum i moneda ofertei) platibil dup recepia lucrrilor, la care se adaug TVA n valoare de ............ (suma n litere i n cifre, precum i moneda). 2. Ne angajm ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ctigtoare, s ncepem lucrrile ct mai curnd posibil dup primirea ordinului de ncepere i s terminm lucrrile n conformitate cu graficul de execuie anexat, n ....................................................... (perioada n litere i n cifre). 3. Ne angajm s meninem aceasta ofert valabil pentru o durat de............ zile, (durata n litere i cifre) respectiv pn la data de ................. i ea va rmne obligatorie pentru noi (ziua/luna/anul) i poate fi acceptat oricnd nainte de expirarea perioadei de valabilitate. 4. Am neles i consimim c, n cazul n care oferta noastr este stabilit ca fiind ctigtoare, s constituim garania de bun execuie n conformitate cu prevederile din documentaia de atribuire. 5. Precizm c:(se bifeaz opiunea corespunztoare): |_| depunem ofert alternativ, ale carei detalii sunt prezentate ntr-un formular de ofert separat, marcat n mod clar alternativ/alt ofert. |_| nu depunem ofert alternativ. 6. Pn la ncheierea i semnarea contractului de achiziie public aceasta ofert, mpreun cu comunicarea transmis de dumneavoastr, prin care oferta noastr este acceptat ca fiind ctigtoare, vor constitui un contract angajant ntre noi. 7. nelegem c nu suntei obligai s acceptai oferta cu cel mai sczut pre sau orice sau orice ofert primit.

  Data _____/_____/_____

 • F-PO-07-18, ed.2, rev. 0

  ..............................................................................., (nume, prenume i semntur),

  L.S.

  n calitate de ............................................ legal autorizat s semnez oferta pentru i n numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) Nota: Acest formular se va completa de catre toti operatorii economici participanti la procedura de atribuire, indiferent daca sunt ofertanti / lideri de asociatie sau asociati

 • F-PO-07-18, ed.2, rev. 0

  Anexa la Formularul nr. 13.2 ..................................................... (denumirea/numele ofertant)

  ANEX LA FORMULARUL DE OFERTA DE LUCRRI

  1 Valoarea maxim a lucrrilor executate de subcontractant (% din preul total ofertat)

  2 Garania de bun execuie va fi constituit sub forma........................ n cuantum de:

  3 Perioada de garanie de bun execuie (luni calendaristice)

  4 Perioada de mobilizare (numrul de zile calendaristice de la data primirii ordinului de ncepere a lucrrilor pn la data nceperii execuiei)

  5 Termenul pentru emiterea ordinului de ncepere a lucrrilor (numrul de zile calendaristice de la data semnrii contractului)

  6 Penalizri pentru ntrzieri la termene intermediare i la termenul final de execuie (% din valoarea care trebuia s fie realizat)

  7 Limita maxim a penalizrilor (% din preul total ofertat)

  8 Limita minim a asigurrilor (% din preul total ofertat)

  9 Perioada medie de remediere a defectelor (zile calendaristice)

  10 Limita maxim a reinerilor din situaiile de plat lunare (garanii, avansuri )

  ..................................................... (semntura autorizat)

  L.S.

 • F-PO-07-18, ed.2, rev. 0

  Formularul nr. 26

  OPERATOR ECONOMIC,

  ____________________

  (denumirea/numele)

  GRAFIC FIZIC I VALORIC DE EXECUIE A LUCRRII

  Nr.crt.

  Grupa de

  obiecte/denumirea

  obiectului

  Anul 1 ... Anul 3

  Luna

  1 2 ... ... n

  fizic

  %

  val fizic

  %

  val fizic

  %

  val

  1.

  2.

  ....

  Obiect 01

  Categoria de lucrri:

  __________________

  Obiect 02

  Categoria de lucrri:

  __________________

  Obiect ....

  Categoria de lucrri:

  __________________

  Not: organizarea de antier se va evidenia separat

  Operator economic, ........................................

 • F-PO-07-18, ed.2, rev. 0

  Formularul nr. 26.1

  OPERATOR ECONOMIC,

  ____________________

  (denumirea/numele)

  GRAFIC DE LIVRARE - PRODUSE

  Nr.

  crt.

  Denumirea produsului Cantitatea

  (U.M.)

  Data de

  livrare/Perioada de

  timp exprimat n zile

  calendaristice

  necesar fiecrei

  livrri

  1

  2

  .

  .

  ..............................................................

  (semnatur autorizat)

 • F-PO-07-18, ed.2, rev. 0

  Formular nr. 27

  INFORMAII REFERITOARE LA PERSONALUL DE CONDUCERE

  Subsemnatul _/, Director General al societii comerciale................................ declar pe propria rspundere c pentru lucrarea _______________ voi folosi urmtorul personal de conducere precum i urmtoarele persoane responsabile pentru ndeplinirea contractului:

  Nr crt FUNCIA

  NUMELE I PRENUMELE

  Studiile se specialitate

  Vechime n specialitate

  (ani)

  Numrul de lucrri similare,

  executate n calitate de conductor

  0 1 2 3 4 A. PERSONAL DE CONDUCERE 1 2 3

  DIRECTOR GENERAL

  DIRECTOR ECONOMIC

  DIRECTOR TEHNIC

  _____________________

  ___________

  _____________________

  ____________

  ______________________

  ____________

  ___

  ___

  ___

  ____

  ____

  ___

  B. PERSOANE RESPONSABILE PENTRU NDEPLINIREA CONTRACTULUI 1 2

  . .

  .

  Operator economic, (semntura autorizat ) .....................................

 • F-PO-07-18, ed.2, rev. 0

  Model Contract de furnizare Formular nr. 28

  Contract de furnizare nr.______________data_______________

  1. Prile contractante

  n temeiul Ordonanei de Urgen nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare, s-a ncheiat prezentul contract de furnizare de produse,

  ntre

  ......................................................................... denumirea autoritii contractante adres .................................................................. telefon/fax .............................................. numr de nmatriculare .................................................. cod fiscal ................................... cont trezorerie ............................................................................... reprezentat prin ..............................................................................................(denumirea conductorului), funcia............................................... n calitate de achizitor, pe de o parte,

  i

  ...................................................................denumirea operatorului economic adres ................................................................. telefon/fax .............................................. numr de nmatriculare .................................................. cod fiscal ................................... cont (trezorerie, banc) ............................................................................... reprezentat prin .............................................................................................. (denumirea conductorului), funcia..................................... n calitate de furnizor, pe de alt parte. 2. Definiii 2.1 - n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel: a. contract prezentul contract i toate anexele sale; b. achizitor i furnizor - prile contractante, aa cum sunt acestea numite n prezentul contract; c. preul contractului - preul pltibil furnizorului de ctre achizitor, n baza contractului, pentru ndeplinirea integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor asumate prin contract; d. produse - echipamentele, mainile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse n anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se oblig, prin contract, s le furnizeze achizitorului; e. servicii - servicii aferente livrrii produselor, respectiv activitile legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea n funciune, asistena tehnic n perioada de garanie i orice alte asemenea obligaii care revin furnizorului prin contract; f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cnd prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare major i esenial a componentelor rezult un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baz, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor i serviciilor poate fi distinct de naionalitatea furnizorului; g. destinaie final - locul unde furnizorul are obligaia de a furniza produsele; h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretai conform INCOTERMS 2000 Camera Internaional de Comer (CIC); i. fora major - reprezint o mprejurare de origine extern, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibil i inevitabil, care se afl n afara controlului oricrei pri, care nu se datoreaz greelii sau vinei acestora, i care face imposibil executarea i, respectiv, ndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rzboaie, revoluii, incendii, inundaii sau orice alte catastrofe naturale, restricii aprute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv, ci enuniativ. Nu este considerat for major un eveniment asemenea celor de mai sus care, fr a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaiilor uneia din pri; j. zi - zi calendaristic; an - 365 de zile. (se adaug orice ali termeni pe care prile neleg s i defineasc pentru contract) 3. Interpretare

 • F-PO-07-18, ed.2, rev. 0

  3.1 - n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 3.2 - Termenul zisau zile sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice dac nu se specific n mod diferit.

  Clauze obligatorii

  4. Obiectul i preul contractului 4.1. - Furnizorul se oblig s s furnizeze i, dup caz, s instaleze i s ntrein .................................... ..................n perioada/perioadele (denumirea produselor i cantitile) convenite i n conformitate cu obligaiile asumate prin prezentul contract. 4.2. - Achizitorul se oblig s plteasc furnizorului preul convenit pentru ndeplinirea contractului de furnizare ................................ . (denumirea produselor) 4.3. - Preul convenit pentru ndeplinirea contractului, respectiv preul produselor livrate i al serviciilor accesorii prestate, pltibil furnizorului de ctre achizitor conform graficului de pli, este de ........... lei /euro, din care T.V.A. ................ lei. 5. Durata contractului 5.1 Durata prezentului contract este de ....... luni, adic de la............................................pn la ............... 6. Documentele contractului 6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puin):

  a) caietul de sarcini; b) propunerea tehnic i propunerea financiar; c) graficul de ndeplinire a contractului; d) graficul de pli; e) garania de bun execuie, dac este cazul; f) angajamentul ferm de susinere din partea unui ter, dac este cazul.

  (se enumer, dup caz, toate documentele pe care prile neleg s le considere ca fiind parte intergrant a contractului) 7. Obligaiile principale ale furnizorului 7.1 Furnizorul se oblig s predea/s pun la dispoziia achizitorului, i dup caz, s instaleze.................................................(denumirea produselor i cantitatea), produsele definite n prezentul contract. 7.2- Furnizorul se oblig s furnizeze produsele la standardele i/sau performanele prezentate n propunerea tehnic. 7.3 - Furnizorul se oblig s furnizeze produsele n perioadele/la datele prevzute prin graficul de livrare prezentat n propunerea tehnic, anex la contract. 7.4 - Furnizorul se oblig s despgubeasc achizitorul mpotriva oricror:

  i) reclamaii i aciuni n justiie, ce rezult din nclcarea unor drepturi de proprietate intelectual (brevete, nume, mrci nregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaiile sau utilajele folosite pentru sau n legatur cu produsele achiziionate, i ii) daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente, cu excepia situaiei n care o astfel de nclcare rezult din respectarea caietului de sarcini ntocmit de ctre achizitor.

  8. Obligaiile principale ale achizitorului 8.1 -Achizitorul se oblig s achiziioneze, respectiv s cumpere i s plteasc preul convenit n prezentul contract. 8.2- Achizitorul se oblig s recepioneze produsele n termenul convenit. 8.3 - Achizitorul se oblig s plteasc preul produselor ctre furnizor n termenul convenit de la emiterea facturii de ctre acesta. Plile n valut se vor efectua prin respectarea prevederilor legale. (se precizeaz termenul de plat de la emiterea facturii i, dup caz, graficul de plat). 8.4 - Dac achizitorul nu onoreaz facturile n termen de ...........zile de la expirarea perioadei convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat dup ce achizitorul i onoreaz obligaiile, furnizorul va relua livrarea produselor n cel mai scurt timp posibil.

 • F-PO-07-18, ed.2, rev. 0

  (se va indica un termen cert) 9. Sanciuni pentru nendeplinirea culpabil a obligaiilor 9.1 - n cazul n care, din vina sa exclusiv, furnizorul nu i ndeplinete obligaiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preul contractului, ca penaliti, o sum echivalent cu o cot procentual din preul contractului. (se precizeaz cota procentual pentru fiecare zi/sptmn de ntrziere, pn la ndeplinirea efectiv a obligaiilor) 9.2- n cazul n care achizitorul nu i onoreaz obligaiile n termen de ............... de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia i revine obligaia de a plti, ca penaliti, o sum echivalent cu o cot procentual ..........din plata neefectuat. (se precizeaz aceeai cot procentual prevazut la pct. 9.1 pentru fiecare zi/saptmn de ntrziere, pn la ndeplinirea efectiv a obligaiilor) 9.3 - Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre una dintre pri, n mod culpabil, d dreptul prii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea contractului i de a pretinde plata de daune-interese. 9.4 - Achizitorul i rezerv dreptul de a denuna unilateral contractul, printr-o notificare scris adresat furnizorului, fr nici o compensaie, dac acesta din urm d faliment, cu condiia ca aceast denunare s nu prejudicieze sau s afecteze dreptul la aciune sau despgubire pentru furnizor. n acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunztoare pentru partea din contract ndeplinit pn la data denunrii unilaterale a contractului.

  Clauze specifice

  10. Garania de bun execuie a contractului 10.1 - Furnizorul se oblig s constituie garania de bun execuie a contractului nainte de data de.......,.n cuantum de ., pentru perioada .i oricum nainte de nceperea executrii contractului. (se precizeaz modul de constituire, cuantumul i perioada de constituire a garaniei de bun execuie) 10.2 - Achizitorul se oblig s elibereze garania pentru participare i, dup caz, s emit ordinul de ncepere a contractului, numai dup ce furnizorul a fcut dovada constituirii garaniei de bun execuie. 10.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de bun execuie, n limita prejudiciului creat, dac furnizorul nu i execut, execut cu ntrziere sau execut necorespunztor obligaiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenii asupra garaniei de bun execuie, achizitorul are obligaia de a notifica acest lucru furnizorului, preciznd totodat obligaiile care nu au fost respectate. 10.4 - Achizitorul se oblig s restituie garania de bun execuie ............. n termen de ................... de la ndeplinirea obligaiilor asumate. (se precizeaz modul de restituire i termenul) 10.5 - Garania produselor este distinct de garania de bun execuie a contractului. 11. Recepie, inspecii i teste 11.1 - Achizitorul sau reprezentantul su are dreptul de a inspecta i/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificaiile din anexa/anexele la contract. 11.2 - (1) Inspeciile i testrile la care vor fi supuse produsele, ct i condiiile de trecere a recepiei provizorii i a recepiei finale (calitative) sunt descrise n anexa/anexele la prezentul contract. (2) Achizitorul are obligaia de a notifica, n scris, furnizorului identitatea reprezentanilor si mputernicii pentru efectuarea recepiei, testelor i inspeciilor. 11.3 - Inspeciile i testele din cadrul recepiei provizorii i recepiei finale (calitative) se vor face la destinaia final a produselor. (se precizeaz destinaia final a produselor) 11.4 - Dac vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaiilor, achizitorul are dreptul s l resping, iar furnizorul fr a modifica preul contractului are obligaia:

  a) de a nlocui produsele refuzate; sau b) de a face toate modificrile necesare pentru ca produsele s corespund specificaiilor lor

  tehnice. 11.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa i, dac este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amnat datorit faptului c produsele au fost inspectate i testate de furnizor, cu sau fr participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrrii acestora la destinaia final.

 • F-PO-07-18, ed.2, rev. 0

  11.6 - Prevederile clauzelor 11.1-11.4 nu l vor absolvi pe furnizor de obligaia asumrii garaniilor sau altor obligaii prevzute n contract. 12. Ambalare i marcare 12.1 - (1) Furnizorul are obligaia de a ambala produsele pentru ca acestea s fac fa, fr limitare, la manipularea dur din timpul transpor