Click here to load reader

8. Instrumentasi

  • View
    268

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of 8. Instrumentasi

Instrumentasi Instrumentasi

1

Apakah Jenis Data yang diperlukan untuk Penilaian yang Berkesan? Releven

Tepat Up to Date Mencukupi Kesahan Kebolehpercayaan yang tinggi (reliable)

2

Relevan

Data harus memberikan jawapan kepada soalan kajian

3

Tepat

Data haruslah betul. Alat pengukuran haruslah jitu (precise)

4

Mutakhir (Up to Date)

Data harus terkini Ia harus memberi maklumat yang sesuai dengan penilaian yang sedang dijalankan5

Mencukupi

Ia harus mencukupi dari segi

kuantiti. Ia harus memenuhi kualiti standard yang teleh ditetapkan.6

Kesahan

Kesahan kandungan Kesahan konstruk Kesahan muka

7

Kebolehpercayaan

Data harus konsisten Mempunyai variasi yang minimum

8

Proses Pengumpulan Data

Pembangunan dan Mengesahkan instrumen Mengumpul Data Memproses, menganalisis dan mentafsir data9

Proses Pembinaan Instrumen Menentukan objektif; Membentuk Jadual Penentuan Instrumen (JPI); Memilih bentuk item; Membentuk item; Meninggikan mutu item; Mengulangkaji dan menyunting item; Menyediakan instrumen untuk digunakan; Kajian rintis (Piloting); Melaksanakan.

10

Prinsip-prinsip Pembentukan Pernyataan Item Struktur ayat mudah difahami Kesinambungan antara item demi item Konstruk item melibatkan hanya satu konsep/pemboleh ubah Elakkan pernyataan yang bias Tidak kabur Tiada double barrel11

Pembangunan dan Mengesahkan Instrumen Tentukan mengikut keperluan adakah ia data kuantitatif atau data kualitatif. Tentukan sumber-sumber data. Pilih atau bina instrumen. Rintiskan instrumen / pilot test. Latih orang-orang yang bantu. mengumpul data.12

Instrumen Ujian Soal selidik Dokumen Temubual - Terbuka, spara berstruktur, Berstruktur Pemerhatian Pemerhatian langsung, senarai semak, participant observer13

Ujian Ujian Prestasi (contoh ujian pra & pasca) Ujian diagnostik (mengenalpasti kelemahan pelajar, miskonsepsi) Inventori sahsiah Ujian sikap, minat

14

Soal Selidik Dichotomous Response Anika Pilihan Rating scales Ranking Items

15

Dichotomous Response

Soal Selidik :Reaksi dalam bentuk Ya/Tidak, Betul/Salah dsb.Contoh: Adakah anda pekerja sepenuh masa? Adakah anda berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberikan? ______ Ya ______ Tidak16

______ Ya ______ Tidak

Soal Selidik : Anika PilihanContoh:

Apakah jawatan anda di sekolah? Guru penolong Ketua panitia Ketua Bidang Penolong Kanan

17

Soal Selidik : Anika PilihanContoh:

Berapa jam seminggu anda gunakan untuk membuat penyelidikan ? 0 2 jam 2.1 3 jam 3.1 4 jam Lebih 4 jam

18

Soal Selidik : Rating ScalesContoh:

Nyatakan darjah keperhatinan pengetua anda terhadap kebajikan guru-gurunya1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Soal Selidik : Likert scaleContoh:

Guru pembimbing berupaya meningkatkan keyakinan saya dalam pengajaran dan pembelajaran1 Sangat Bersetuju 2 Setuju 3 Tidak Pasti 4 Tidak Setuju 5 Sangat Tidak Bersetuju

Soal Selidik : Ranking ItemsContoh:

Susun item-item berikut berdasarkan minat anda. Berikan no. 1 kepada subjek yang paling anda minati, 2 untuk subjek kedua yang anda paling minati dan seterusnya. Matematik Bahasa Inggeris Sains Sejarah21

Instrumen: Dokumen Laporan Tahunan Minit mesyuarat Kertas Konsep Prosiding Belanjawan Daftar kehadiran Buku lawatan Lain-lain..

22

Pendekatan Kuantitatif dan Pendekatan Kualitatif

Quantitative approaches is a deductive process which attempting to provide evidence for or against a pre-specified objectives focused on testing preconceived outcomes.

Qualitative approach usually begins with openended observation or interviews and analysis, most often looking for patterns and processes that explain how and why questions.

Kajian Kualitatif Definisi: Satu usaha untuk memahami sesuatu situasi itu dalam keadaannya yang tersendiri. Bagaimana individu itu bertindak, berinteraksi, menjalani kehidupan harian secara neutral, menunjukkan reaksi dalam menghadapi liku-liku kehidupan yang ditempuhi, Input akhirnya ialah satu hasil kajian yang memberi kefahaman yang mendalam mengenai kehidupan sebenar responden yang dikaji (Pattom, 1985).

24

Ciri Penyelidikan kualitatif

Penyelidik adalah instrumen data dan analisis yang akan dibuat Penyelidikan kualitatif melibatkan kerja lapangan Penyelidikan kualitatif bersifat deskriptif tentang peristiwa, manusia dan proses Penyelidikan kualitatif bersifat induktif

Empat kaedah utama pengumpulan data kualitatif

Pemerhatian Temubual Dokumen Imej

26

Dalam beberapa situasi penyelidik Mengumpul maklumat melalui pemerhatian sebagai peserta Mengumpul maklumat melalui pemerhatian sebagai pemerhati Melakukan temubual tak berstruktur atau terbuka dan mencatatkan temubual Melakukan temubual tak berstruktur atau terbuka, merekodkan temubual dan dalam bentuk audio melakukan transkripsi temubual

Dalam beberapa situasi penyelidik Menulis dan menyimpan jurnal sepanjang penyelidikan Meminta pembantu menulis dan menyimpan jurnal sepanjang penyelidikan Mengumpul catatan daripada pembantu Menganalisis dokumen awam (memo, minit mesyuarat atau bahan arkib).

Dalam beberapa situasi penyelidik Memeriksa autobiografi Memeriksa jejak atau bekas Merakamkan peristiwa sosial atau proses dalam bentuk video tape Memeriksa tape audio atau audio yang sedia ada Meminta bantuan pembantu merakamkan audio atau video

29

1. Penyertaan Sepenuhnya (Complete Participant)

Pengumpulan Data - Pemerhatian

Fungsi penyelidik tidak diketahui langsung oleh sampel pengalaman sebenar dengan sampel (firsthand experience)

Kebaikan Penyelidik dapat mengalami Limitasi Penyelidik mungkin dilihat sebagai orang asing

Pengumpulan Data - Pemerhatian2. Pemerhati Sebagai Peserta (Observer as participant)Fungsi penyelidik oleh sampel.

Kebaikan Penyelidik dapat merekodperistiwa yang berlaku

Limitasi Maklumat peribadi mungkindiperhatikan,tetapi penyelidik tidak boleh melaporkannya31

3. Peserta Sebagai Pemerhati (Participant as Observer )

Pengumpulan Data - Pemerhatian

Fungsi sebagai pemerhati kurang penting dibandingkan dengan fungsi sebagai peserta.

Kebaikan Aspek yang luar biasa atau ganjil boleh diperhatikan Limitasi Penyelidik mungkin kurang berkemahiranberkomunikasi dengan sampel atau kurang mahir membuat pemerhatian

Pengumpulan Data - Pemerhatian4. Pemerhati Sepenuhnya (Complete Observer )Penyelidik membuat pemerhatian tanpa menyertai sampel

Kebaikan Meneroka topik yang mungkinkurang selesa dibincangkan dengan sampel

Limitasi Sesetengah subjek kurang selesa dan rapposukar diperolehi terutamanya kanak-kanak.

Fieldnote Pemerhatian Perhatikan dan catatkan segala pemerhatian

Gunakan pemetaan, catatan ringkas, kekerapan aktiviti tertentu.

Fokuskan pada kata kunci, fokus pada aktiviti tertentu Lihat sesuatu yang luar dari keadaan biasa Lihat pada seuatu perkara tertentu gunakan senarai semak untuk memandu aspek yang difokuskan, kecilkan skop.

Contoh Dalam Bilik darjah senarai semak Situasi PembelajaranAktivitiPelajar memberi mengajukan soalan Guru memberi respon Guru menyibarkan soalan Layanan guru kepada pelajar yang pandai Layanan guru pada pelajar kurang pandai Guru membincangkan jawapan pelajar Guru merumuskan jawapan35

Kekerapan

Situasi Pembelajaran Dalam Bilik darjah mengkaji aspek penyoalanAktiviti Soalan Aras rendah Soalan Aras tinggi Soalan kritis Soalan kreatif Soalan mencapah Soalan aplikasi Kekerapan

Contoh senarai semak

36

Contoh senaraidarjah semak Kualiti pembelajaran Dalam BilikAktivitiPenggunaan istilah yang betul Kebolehan menyampaikan konsep Keupayaan mengembangkan konsep Keupayaan berkomunikasi dengan pelajar Keupayaan mengekalkan minat murid Keupayaan mempelbagaikan strategi pengajaran Keluwesan dalam pengajaran Keupayaan merumuskan hasil pembelajaran37

Catatan

Pengumpulan Data - Temubual Jenis Kebaikan Limitasi1. Bersemuka Berguna bila responden Menghasilkan maklumattidak dapat diperhatikan secara langsung indirect mengikut pandangan responden

2. Melalui Telefon 3. TemubualDlm. Kumpulan

Responden boleh Maklumat diperolehi bukan memberi maklumat lain dalam situasi yang sebenar seperti latarbelakang sejarah, dsb Membolehkan penyelidik Kehadiran penyelidik menimbulkan bias mengawal arah kepada responden. penyoalan Sesetengah responden kurang berkerjasama

Temubual Darjah kebebasan Tidak formal, temubual tidak berstruktur (Contohnya perbualan dalam bilik darjah) Open-ended, temubual spara berstruktur (perbualan yang terarah) Formal, temubual berstruktur (tinjauan dalam bentuk verbal, untuk pengesahan)

39

Temubual tak formal Tidak dirakamkan dalam audio tape Tidak dijadualkan secara formal berlaku secara spontan dalam bilik darjah Boleh dilakukan dalam bilik darjah, catatan dibuat Untuk menjawab Who, what, where, when, why, how

40

Temubual secara formal Dirakamkan dalam audio tape Dijadualkan Di luar waktu pembelajaran satu aktiviti penyelidikan yang dirancangkan Boleh dilakukan secara individu atau secara kumpulan

41

Temubual secara formal Digalakkan dalam bentuk open -ended (elakkan respon ya / tidak) Rakam dalam audio tape Tempat yang tertutup Sampel purposive mewakili ciri yang ingin dikaji Buat catatan juga Transkripkan temubual

42

Temubual Dalam Kumpulan Kaedah kualitatif untuk mengkaji kumpulan atau sub kumpulan Memberi maklumbalas yang cepat Mengkaji sub kumpulan untuk sesuatu ciri tertentu Memerlukan kemahiran pe

Search related