of 21 /21
BQ NONG NGHI6P v A PHAT TRIEN NONG THON VAN PHONG B<) S6: clK!J /BC-VP-HC CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIETNAM . . . DQc - Tl}' do - phuc . Ha N(Ji, ngay 11 thang 6 nam 2018 BAocAo Cong tac cai each himh chinh 6 thang oAu nam va khai Vl} trqng tam 6 thang cuBi nam 2018 I. CONG TAC CHi DIED HANH CCHC 1. v€ cai each hanh chinh Thvc Van ban s6 9344/BNN-TCCB ngay 13/11/2017 cua B9 Nang va Phat [email protected] nang than vS xay dvng kS cai each hanh chinh nam 2018, Van phong B<? da xay dvng kS cai each hanh chinh nam 2018 ban kern theo QuySt dinh s6 806/QD-VP ngay 29/12/2017. KS CCHC n[un 2018 bam sat vao 6 n<?i dung, linh V\]'C chinh: Cai each thu tt_IC hanh chinh, cai each t6 chuc b9 may; xay dvng va nang cao luQTig d9i ngil CBCCVC; cai each tai chinh cang, hoa hanh chinh, cang tac chi diSu hanh cai each hanh chinh, theo d6 c6 22 V\1 v6i 41 d<?ng. DSn nay, Van phong B9 da thvc hoan thanh 21 d9ng (trong d6 hoan thanh dm [email protected]: 05 d<?ng, 16 d9ng hoan thanh kS 6 thang ctfiu nam, tiSp t\lc thvc trong 6 thang cu6i nam); 07 d<?ng da [email protected] khai nhung chua c6 kSt qua clJ [email protected], tiSp tl)c thvc trong 6 thang cu6i nam; 01 V\1 khang phat sinh thvc trong 6 thang nam ([email protected] khai QuySt dinh s6 45/20 16/QD-TTg ngay 19/10/2016 cua Thu tu6ng Chinh phu vS tiSp nh?n h6 sa, tra kSt qua giai quySt thu tt,IC hanh chinh qua dich V\1 buu chinh cang ich), 12 d<?ng theo KS thvc trong quy III, quy IV/2018 (trong d6 c6 2 V\1 bao g6m 3 d9ng chua thvc do chua [email protected] V\1 vS Van phong BQ) . . . 2. v€ ta chrrc chi di€u hanh cai each himh chinh Trang 6 thang nam, Chanh Van phong da chi cac dan vi bam sat vao KS Cai each hanh chinh da ban hanh, chu d9ng xay dvng kS phftn cong C\1 [email protected] [email protected] [email protected] khai CaC nQi dung dQng do dan Vj minh ph\1 trach, bao cao kSt qua thvc cac CUQC hQp giao ban dam bao tiSn d9 va luQTig. Chanh Van phong da chi hoan trinh B<? tru&ng phe Phuong an t6 chuc th6ng t6 chuc thvc V\1 [email protected] soat thu t\IC hanh chinh; Ban hanh KS [email protected] soat thu t\IC hanh chinh cua B<? nam 20 18; Hoan thanh Phuong an tv chu tai chinh, giai 2018 - 2020 trinh B9; Chi xay dvng DS an toan tb chuc b<? may, tinh gian bien chS, nang cao qua d()ng cua Van phong B(). TiSp t\lc chi cac dan vi thvc t6t ca chS m<?t cua b<? ph?il tiSp trinh kY van ban phat hanh cua B9; thvc chfr kY s6 van ban; ra soat nang Van phong tu dung chung; xay d\ffig dv toan chi thvc cang tac cai each hanh chinh nam 20 18; duy tri, ap d\lng cac quy trinh thu9c

A l~p H~nh · BQ NONG NGHI6P v A PHAT TRIEN NONG THON VAN PHONG B

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of A l~p H~nh · BQ NONG NGHI6P v A PHAT TRIEN NONG THON VAN PHONG B

 • BQ NONG NGHI6P v A PHAT TRIEN NONG THON

  VAN PHONG B

 • th6ng quan ly ch~t luQ'11g theo tieu chu~n TCVN IS 9001: 2008 cua Kh6i ca quan B9 thu9c nhi~rn V\1 cua Van phong B9.

  Tang cu

 • Hoan thi~n trinh B

 • thvc hi~n kiSn true Chinh phu di~n tu cua B9 thu9c i~m V\1 cua Van phong B9; thvc hi~n chu kY s6 van b~m di~n tu trong n9i b9 an phong.

  b) TiSp tvc ap dvng h~ th6ng qm\n ly ch~t luQTig heo tieu chu~n ISO 9001: 2008 trong ho:;tt d(>ng cua Van phong.

  - TiSp tvc duy tri ap dvng h~ th6ng quan ly ch~t 1 QTig theo tieu chu~n ISO 9001:2008 trong ho:;tt d(>ng cua Van phong B9.

  - Thvc hi~n t6t ca chS m9t cua t:;ti b9 ph~n tiSp van ban cua B9; thvc hi~n scan van ban di, dSn dam dung quy dinh dap ling yeu c~u cua Lanh d:;to B(>. Tron ngay 11/6/2018), Van phong B9 da tiSp nh~n va trinh ban phat hanh cua B9; tiSp nh~n, nh~p tin, trinh xu ly lo:;ti theo quy trinh ISO 9001: 2008.

  ~n va trinh kY phat hanh ao kip thai, chinh xac va 6 thang d~u nam C tinh dSn 9 kY g~n 3000 h6 sa, van ren 8ooo van ban dSn cac

  III. KE HO~CH CONG TAC 6 TRANG CU "I NAM 2018 TiSp tvc chi d:;to thvc hi~n kS ho:;tch CCHC na 2018 cua Van phong B9,

  t~p trung vao m9t s6 n9i dung nhu sau: - Thvc hi~n sap nh~p Trung tam Dich V\1 nong ghi~p v&i Trung tam Dich

  vv thuang m:;ti nong nghi~p phia Nam sau khi B9 phe uy~t US an. - TiSp We [email protected] khai Phuong an tb chuc l:;ti h. thfJng tb chl:rc th\fc hi~n

  nhi~m vv [email protected] soat Thu tt,1c hanh chinh t:;ti B9. - TiSp tvc nang cao ch~t luQTig VPUT phvc V\1 ong tac chi d:;to diSu hanh

  cua khfJi ca quan B(>.

  - TiSp tvc thvc hi~n chu ky s6 Van ban di~n t - Ph6i hqp ra so at va xay dvng phuang an do gian h6a chS d9 bao cao.

  - Thvc hi~n vi~c [email protected] dbi ISO 9001: 2008 sang ISO 9001: 2015 nam 2018 theo KS ho:;tch cua B9.

  - Thvc hi~n danh gia, ch~m [email protected] b9 chi s6 CC C nam 2018 cua B9 thu9c nhi~m V\1 cua Van phong B9 nam 2018.

  - Thvc hi~n KS ho:;tch [email protected] tra cong tac CCHC cua B9. - Tb chl:rc tbng kSt cong tac cai each hanh chi

  Tren day la bao cao kSt qua cai each han nhi~m vv trQng tam 6 thang cu6i nam 2018, Van ·can b9 [email protected] tbng hqp./.

  chinh 6 thang d~u nam, hong B9 gui Vv Tb chl:rc

  No'i nhijn: - Vv TCCB (dS b/c); - Chanh Van phOng ((dS b/c); - Cac don vi thu9c Van phOng (VPDT); - Luu VT, HC.

  HANH vAN PHONG ~~!ib\1, H vAN PHONG

  4

 • ) ) ~~-

  KET QUA THl/C HI~N KE m~:-:;~~1~;::;~,'\~ AC cl~~~1~~ HANH CHINH TRONG. 6 THANG nAu NAM 2018 (Kem thea Ba j:~~~s6 ot~Cl I (;; P-HC, ngay A1 thang 6 nam 2018 cua Van phong B9)

  I·~ 1\VAN P!{C'N - ~ ~\·o 0

  _'\.',.~- _;;,;:;

  N(}i dung/Nhi~m VIJ DO'n vj

  chii tri Do·n vj

  ph6ihgp Ghi chu ThO'i

  gian K~t qua thl}.'c hi~n

  I. cAI eAcH THU TlJC HANH CHINH

  1. Ra soat, d{mh gia, dan gian h6a thu we 'hanh chinh thu9c ph(;lm vi quan

  1.1. Xay dlJng, trinh B9 ban h

 • N{)i dung/Nhi~m V\1

  2. Ph6i hQ·p ki6m soat ch~t che vi~c quy dinh TTHC t?i cac van bi'm quy ph?m phap lu~t

  Ho:;It d{)ng/San phAm

  Ph6i hQ·p l~y y kien d6i v6'i quy dinh ve thu tvc hanh chfnh trong dv an, dv thao van ban QPPL thu9c nhi~m V\1 cua Van phong B9: 100% van ban c6 quy dinh ve TTHC dugc gu·i l~y y kien theo quy dinh.

  3. C~p nh~t, cong b6, cong 3.[Ph6ChQ-p- thvc hl~n -~fugb6 khai thu tvc hanh chfnh thu tvc hanh chfnh: t~t ca TTHC theo quy dinh t?i N ghi dinh sau khi ban hanh, sua d6i, b6 sung, 63/2010/ND-CP, Nghi thay thS, huy bo ho~c bai bo phai dinh 48/2013/ND-CP, dugc cong b6 cong khai theo dung Nghi dinh 92/20 17/ND-CP quy dinh. va Thong tu s6 02/20 17 /TT-VPCP cua Van phong Chinh phu

  3 .2. Ph6Chgp c~p nh~t TTHC d~y du, dung quy dinh tren Ca sa dfr li~u qu6c gia v€ TTHC; C6ng Thong tin di~n tu cua B9 va website cua dan vi. 3.3. Huang dfrn tri~n khai thvc hi~n niem y~t cong khai t

 • Nt}i dung/Nhi~m Vl}.

  4. T6 chuc vi~c ti~p nh~n phan anh, ki~n nghi theo quy dinh t~i N ghi dinh 20/2008/ND-CP va N ghi dinh 92/20 17/ND-CP cua Chinhphu

  s. Trifn-khai Quy~t dinh s6 45/2016/QD-TTg ngay 19/10/2016 cua Thu tu&ng Chfnh phu v~ vi~c ti~p nh~n h6 sa, tra k~t qua giai quy~t thu t1,1c hfmh chinh qua dich V\1 buu chinh

  I cong ich. 6. Ph6i hQP- t6 chuc H9i nghi d6i tho~i v&i cac doanh nghi~p nam 20 18 v~ CO' ch~ chinh sach Va Vi~c thvc hi~n thu tvc hanh chinh.

  )

  Ho~t dt}ng/San ph§m

  4.1. Cong b6 cong khai v~ dia chi ti~p nh~n phfm anh, ki~n nghi; tht.rc hi~n ti~p nh~n ph

 • N(}i dung/Nhi~m V\1 Ho~t d(}ng/Sim phftm DO'n vj DO'n vj ThO'i K~t qua thl}:'c hi~n Ghi chii tri phBihQ'p gian

  II. CAl eAcH TO CHUC B(> MAY

  1. VS quan ly bien chS 1.1. Quan ly bien chS theo tinh Phong C:ic dan vi Nam -Bien chS nam 2018 duqc B9 th~n tinh gian bien chS va ca c~u Hanh thu

 • N()i dung/Nhi~m Vl).

  2. Quan ly' su dvng cong chile, vien chile.

  3. Thl,rc hi~n Chi thi s6 126/CT-TTg cua Thu tu6'n~ Chinh phu va Chi thi so 9362/CT-BNN-TCCB ngay 0411012016 cua B9 tnr6'ng B9 Nong nghi~p va PTTN v€ tang cucmg ky lu?t ky cuong trong ca.c ca quan hanh chinh nha nu6'c.

  )

  Ho~t d()ng/San ph~m

  Tuy~n dvng, luan chuy~n, di€u d()ng, b6 nhi~m, quy ho(;lch, danh gia cong chfrc, vien chfrc theo quy dinh.

  Ra soat, b6 sung, hoan thi~n B9 quy chS cong V\} cua B(>, quy chS lam vi~c cua Van phong B(>; qmin tri~t, tri~n khai d6i v6'i cong chile, vien chfrc, nguai lao d()ng vi~c chip hanh ky lu~t, ky cuong hanh chinh, van h6a cong sa va su dvng c6 hi~u qua thai gia lam vi~c; cv th~ h6a trach nhi~m cua tung ca nhan, dan vi trong vi~c thvc hi~n

  DO'n vj

  chti tri

  Phong Hanh chinh

  )

  DO'n vj phBihng vi~c chftp hanh ky lu~t, kY cuang hanh chinh, van h6a cong s6' va su dvng c6 hi~u qua thai gia lam vi~c; cv th~ h6a trach nhi~m cua tung ca nhan, don vi trong vi~c thl,rc hi~n nhi~m vv duqc giao.

  Ghi chu

  d~unam

  Hoan thanh

  nhi~m V\1 6 thang d~unam

  Hoan thanh

  nhi~m V\1 6 thang d~unam

  5

 • N(}i dung/Nhi~m Vl}. Ho~t d(}ng/San ph~m D

 • N()i dung/Nhi~m VI)

  mr6c giai do4!n 2016-2020

  2. Ti~p tvc d6i m6i phuang thuc lam vi~c; thvc hi~n hi~u qua H~ th6ng quan ly chfrt lugng ISO 9001:2015 kh6i ca quan B9 thu('>c nhi~m vv cua Van phong Bc B9; nang cfrp h~ th6ng CO' sa du li~u, bao cao tn,rc tuy~n t~i B('>.

  1.4. Xay dvng CO' sa du li~u k~t n6i h~ thdng van ban di~n tir cua B9 v&i Van phong Chinh phu va cac B9 nganh, dia phuong

  2.1. Xay dvng, ap dvng h~ th6ng quan ly chfrt lugng ISO 9001 :2015 kh6i Ca quan B9 thu('>c nhi~m vv cua Van phong B('>, thm'mg xuyen cai ti~n h~ th6ng ho;;tt d

 • N{)i dung/Nhi~m VI} Ho~t d{)ng/San phftm DO'n vi DO'n vi Theri

  K~t qua thl!c hi~n . Ghi chu tri ph6ihgp gian

  hQC mua s~m t~p trung vS Trung nil tam Tin hQc va Th6ng ke.

  VI. CONG TAC CHi D~O DIEU HANH cAl eACH HANH CHINH

  1. Nan,g cao ch~t luqng chi 1.1. N~ng cao tnich nhi~m ngm)'i Lanh dc,to Oic dan vi Ti€1 d

 • )

  Nt}i dung/Nhi~m VIJ Ho~t dt}ng/San phftm DO'n vi chu tri

  )

  DO'n vi phBihqp

  3. Ph6i hqp triSn khai £)~ 3 .1. Tham gia ph6i hqp ra soat va Phong I Cac dan vi an dan gian h6a che d9 baa xay dvng phuong an don gian h6a KiSm soat lien quan cao trong hoc;tt d('>ng cua [email protected] d9 baa cao TTHCI cac ca quan hanh chinh Phong nha nu&c thea Quyet dinh Hanh chinh

  ThOi gian

  Thang 3/2018

  K~t qua thl]'c hi~n

  Ba ph6i hqp v&i V\1 T6 chuc can b9 (Van phong Thuang 111Jc CCHC) thl!c hi~n

  Ghi chu

  Hoan thanh

  55;/QB-~Tg ~u~ Th;,u 3.2. Tham gia ph6i hqp t6 chuc Phong Cac don vi Chua thvc hi~n Thvc hi~n 1 tuang Ch1nh phu va Quyet h h. h , d ·, h, K. x , 1·" t 6 cf ill

  1 B BNN t lJC t 1 p uang an on g1an oa 1em soat 1en quan rong ,

  !I , 36~_7 Q , - : [email protected] d('> baa cao TTHCI Thang thang cuoi TCCB cua BQ truang BQ Ph, 912018 nam N " h"" 'PTNT ong ong ng 1~p va Hanh

  4. Thl)'C hi~n f)~ {m xac dinh chi s6 cid each hfmh chinh cua cac B('>, ca quan

  4.1. Thea doi, danh gia ch~m di~m [email protected] qua thl)'C hi~n nhi~m V\1 cai each hanh chinh cua B9 thea cac

  chinh

  Phong I Cac dan vi Ki~m soat lien quan

  TTHCI ngang B9, Uy ban nhan tieu chi, tieu chi thanh phfln thu('>c T6ng hqpl dan cac tinh, thanh ph6 nhi~m V11 cua Van phong B('> Tin hQc

  Nam 2018

  Chua thvc hi~n Thvc hi~n trong 6

  thang cu6i nam

  true thuoc Trung uang 4 2 Tx h :_ 1"" " d b' Ph' C' d . Ch th h"" Th h"" , · · . . ong qp so I~u, xay l)'ng ao ong ac an V! ua lJC wn vc Ivn cao ket qua tl)' danh gia, ch~m di~m Hanh lien quan Quy trong 6, xac dinh Chi s6 CCHC cua B9 chinh IVI2018 thang cuoi

  I 1 thu('>c nhi~m V11 cua Van phong B9 nam

  I 5. Thl)'C hi~n l~y y kien Sl)' T6 chuc l~y y kien Sl)' hai long cua hai long cua cac dan vi v~ cua cac don vi v~ ch~t luqng phl,lc ch~t lUQ'llg phl,IC V\1 cong V\1 cong tac Van phong tac van phong

  Phong Hanh chinh Cac don vi I Quy IV I

  lien quan 2018

  Chua thl!c hi~n Thvc hi~n trong 6

  thang cu6i nam

  9

 • N()i dung/Nhi~m Vl) Ho~t d()ng/San phftm

  6. Chufin bi va t6 chile phvc Chu:in bi bao cao va phvc vv Doan V\1 doan Ki~m tra cong tac ki~m tra cong tac CCHC cai each hanh chinh nam 2018

  7. T6 chile cac CUQC hQp, SO' k€t, t6ng k€t cong tac CCIIC; Ki~m soat TTHC'

  8. Dam bao du kinh phi thvc hi~n nhi~m vv cai each hanh chinh cua B9

  7 .1. Dinh ky SO' k~t, t6ng k~t cong tac Ki~m soat thu tvc hanh chinh dut Bo va cong tac CCHC cua Van phong.

  7.2. T6 chile cac CUQC hQp, hQi nghi, h9i thao chuyen d~ v~ tri~n khai cong tac KSTTHC cua B9

  7.3. T6 chile cac lOp dao tc B9

  Thfim dinh trinh B9 phe duy~t dv toan kinh phi CCHC nam 2018 cua B('>.

  BO'n vi I l>O'n vi chii trl \: , phBi hgp

  Phong Hanh chinh

  P. Ki~m

  Cac.dan vi lien quan

  soat TTHC/1 Cac dan vi P. Hanh lien quan

  chinh

  Phong

  Ki~m soat TTHC

  Phong

  Ki~m soat TTHC

  PhongK~ to an

  Cac dan vi lien quan

  Cac dan vi lien quan

  ThO'i gian

  Quy III/2018

  Theo quy dinh

  Theo quy dinh

  Nam 2018

  K~t qua thvc hi~n

  Chua thvc hi~n

  Chua thvc hi~n

  Chua thvc hi~n

  Chua thvc hi~n

  Quy I-~ Quy~t dinh s6 178/QD-VP IV/2018 ngay 19/4/2018

  Ghi

  Tht,rc tro

  than< n

  Thv tro1

  than• n:

  Th17• trc

  than r

  Thr trc

  th:h,

  1

  lJ

  I-t[

 • I

  ~·~ .. , "'"1~.c...v v1,. ) o~ * Phi}. Ivc II: ~

  ~·i'IJ -----...._I")'~

  KE Ho~cH ; , ! AcH HANH cHiNH 6 THANG cucn NAM 201s (Kem thea BOot vPoM~~ -HC, ngiry A1 thting 6 niim 2018 czia Viin phOng BQ)

  ~Q??~- . -~$,{/ ~~~~

  Nqi dung/Nhi~m VI}. Ho~t dqng/San phftm

  I. cAr eAcH THU Tl)C HANH CHINH

  1. Ra soat, danh gia, don gi

  2. Ph6i hgp kiem soat ch~t che vi~c quy dinh TTHC t?i cac van ban quy ph?m phap lu~t

  1.1. Ban hanh Danh ml)c TTHC chufrn h6a thu

 • N(}i dung/Nhi~m Vl].

  4. T6chuc-vi~z-ii~p nh~n phc'm anh, ki~n nghi theo quy dinh tc;ti Nghi dinh 20/2008/ND-CP va Nghi dinh 92/20 1 7/ND-CP cua Chinh phu

  5. Tri~n - khai- Q~y~t dinh so 45/2016/QD-TTg ngay 19/10/2016 cua Thu tu&ng Chinh phu vS vi~c ti~p nh~n h6 sa, tra k~t qua giai quy~t thu tvc hanh chinh qua dich V\1 buu chinh cong ich.

  6. Ph6i hqpt6 chuc H(li nghi d6i thoc;ti v&i cac doanh nghi~p nam 2018 vS ca ch~ chinh sach va vi~c thv:c hi~n thu tvc hanh chinh.

  II. cAI eAcH TO CHUC B(> MAY

  1. [email protected] qmin ly bien che

  Ho~t d(}ng/San ph~m

  3 .3. Huang dKn tri~n khai thv:c hi~n !liem y~t COng khai tc;ti tf\1 SCr CO' quan, do·n vi tn;c ti~p giai quyet thu tvc hanh chinh. 4.1. Cong b6 cong khai~S dia-chit16p nh~n phan anh, ki~n nghi; thv:c hi~n ti~p nh~n phan anh, kien nghi cua nguai dan, doanh nghi~p gU:i d~n H~ th6ng thong tin' ti~p nh~n, xu ly pha~ anh, ki~n

  l 0 A fi" a" a' r h, r h k' A h' ' ngJ:t; ??P n

 • ) ) ~~-

  N()i dung/Nhi~m VIJ. Ho~t d()ng/San ph~m Do·n vi DO'n vi Th

 • N()i dung/Nhi~m V\l Ho~t d()ng/San phfrm DO'n vi DO'n vi Thi'ri giau chii tri ph6ihQ'p th\l'C hi~l

  dinn bao ti~t ki~m, ch6ng lang phi Jang phi trong chi tieu, ciit giam t6i da die khoan theo quy dinh Lu~t Phong ch6ng kinh phf chua th\]'C S\]' dn thi~t Va dam bao quy~n tham nhilng, Lu~t thvc hanh tiet ki~m, ch6ng lang phi.

  lqi d~y du cho cong chuc va ngm'ri lao d

 • )

  N(>i dung/Nhi~m VIJ. Ho:Jt d(>ng/Slm phAm

  )

  DO'n vj

  chii tri

  3. Hi~n d

 • N{)i dung/Nhi~m vg

  Quy€t dinh 3627/QD-BNN-TCCB cua B9 trucmg B9 Nong nghi~p va PTNT

  Ho~t d{)ng/San phfrm

  4. Thvc hi~n D~ an xac ainh chi s6 4.1. Theo d5i, danh gia ch~m ai~m k~t qua thvc cai each hanh chinh cua cac BQ, CO' hi~n nhi~m V\l cai each hanh chinh cua B9 theo quan ngang B9, Uy ban nhan dan cac tieu chi, tieu chi thanh ph~n thu

 • ) ) I

  N