of 30 /30
A nemzetközi A nemzetközi kapcsolatok kapcsolatok intézményesülése és intézményesülése és „poszt-állami” „poszt-állami” átalakulása átalakulása Róna Zsuzsa: Róna Zsuzsa: [email protected] [email protected]

A nemzetközi jog a poszt-vesztfáliai rendszerben

Embed Size (px)

Text of A nemzetközi jog a poszt-vesztfáliai rendszerben

Page 1: A nemzetközi jog a poszt-vesztfáliai rendszerben

A nemzetközi kapcsolatok A nemzetközi kapcsolatok intézményesülése és intézményesülése és

„poszt-állami” átalakulása„poszt-állami” átalakulása

Róna Zsuzsa:Róna Zsuzsa:

[email protected]@gmail.com

Page 2: A nemzetközi jog a poszt-vesztfáliai rendszerben

A nemzetközi jog fogalmaA nemzetközi jog fogalma

A nemzetközi jogalanyok akarat A nemzetközi jogalanyok akarat megegyezéséből származó olyan megegyezéséből származó olyan magatartási szabályok összessége, amely a magatartási szabályok összessége, amely a jogalanyok közötti kapcsolatokat elsősorban jogalanyok közötti kapcsolatokat elsősorban a békés együttműködés céljából rendezik, a békés együttműködés céljából rendezik, amelyeket megalkotóik önként követnek, de amelyeket megalkotóik önként követnek, de szükség esetén egyéni vagy kollektív szükség esetén egyéni vagy kollektív kényszer, vagy egyéb szankciók útján is kényszer, vagy egyéb szankciók útján is érvényesítenek.érvényesítenek.

Page 3: A nemzetközi jog a poszt-vesztfáliai rendszerben

Belső jog vs. Nemzetközi jogBelső jog vs. Nemzetközi jog

• Belső jogBelső jog

- Hierarchikus - Hierarchikus viszonyviszony

- Az állam - Az állam diszkrecionális diszkrecionális jogköre, hogy jogköre, hogy milyen szabályokat milyen szabályokat hozhoz

• Nemzetközi jogNemzetközi jog

- Horizontális Horizontális szerkezetszerkezet

- Kikényszeríthető?Kikényszeríthető?

Page 4: A nemzetközi jog a poszt-vesztfáliai rendszerben

Kik a nemzetközi jog Kik a nemzetközi jog aktorai?aktorai?

• ÁllamokÁllamok

• Nemzetközi szervezetekNemzetközi szervezetek

• EgyénekEgyének

• (Felkelő csoportok, Szentszék, Máltai (Felkelő csoportok, Szentszék, Máltai Lovagrend, emberiség, népek)Lovagrend, emberiség, népek)

Page 5: A nemzetközi jog a poszt-vesztfáliai rendszerben

Nemzetközi szervezetek, mint Nemzetközi szervezetek, mint jogalanyok jogalanyok

•A nemzetközi szervezetek az államközi együttműködés azon formái, amelyek nemzetközi szerződés révén jöttek létre legalább két állam között, állandó struktúrával, azaz legalább egy, de általában több állandó szervvel rendelkeznek, és alapító okiratukból következően nemzetközi jogalanyisággal vannak felruházva.

Page 6: A nemzetközi jog a poszt-vesztfáliai rendszerben

Nemzetközi szervezetek Nemzetközi szervezetek osztályozásaosztályozása

• Tagság szerintTagság szerint

- Univerzális vagy partikuláris - Univerzális vagy partikuláris (regionális)(regionális)

• Hatáskör szerintHatáskör szerint

- Általános vagy speciálisÁltalános vagy speciális

Page 7: A nemzetközi jog a poszt-vesztfáliai rendszerben

Univerzális jellegű, általános Univerzális jellegű, általános hatáskörű nemzetközi hatáskörű nemzetközi szervezetszervezet• EnszEnsz

- KözgyűlésKözgyűlés

- Biztonsági TanácsBiztonsági Tanács

- Gazdasági és Szociális TanácsGazdasági és Szociális Tanács

- Gyámsági TanácsGyámsági Tanács

- Nemzetközi BíróságNemzetközi Bíróság

- TitkárságTitkárság

Page 8: A nemzetközi jog a poszt-vesztfáliai rendszerben

Nemzetközi jog alapelveiNemzetközi jog alapelvei

• Az államok szuverenitásának elveAz államok szuverenitásának elve

• Nemzetek önrendelkezési jogaNemzetek önrendelkezési joga

• Az államok egyenlőségeAz államok egyenlősége

• Erőszak tilalmaErőszak tilalma

• Beavatkozás tilalmaBeavatkozás tilalma

Page 9: A nemzetközi jog a poszt-vesztfáliai rendszerben

Szuverenitás vs. Szuverenitás vs. ÖnrendelkezésÖnrendelkezés

• Állandó konfliktusban áll egymással a Állandó konfliktusban áll egymással a két alapelvkét alapelv

• Megoldás: ha az önrendelkezési jog Megoldás: ha az önrendelkezési jog belső oldala biztosított, nem élhet a belső oldala biztosított, nem élhet a szecessziós jogávalszecessziós jogával

Page 10: A nemzetközi jog a poszt-vesztfáliai rendszerben

Mennyire szuverén a szuverén?Mennyire szuverén a szuverén?Szuverenitás és államok Szuverenitás és államok egyenlőségeegyenlősége- Ius ad bello helyett ius in bellumIus ad bello helyett ius in bellum

- Területi felségjog korlátozásaTerületi felségjog korlátozása

a) Szomszédjoga) Szomszédjog

b) Nemzetközi szolgalomb) Nemzetközi szolgalom

c) Békés áthaladás jogac) Békés áthaladás joga

d) Diplomáciai képviselet létesítésed) Diplomáciai képviselet létesítése

- Európai integrációEurópai integráció

- ENSZ BTENSZ BT

Page 11: A nemzetközi jog a poszt-vesztfáliai rendszerben

Beavatkozás tilalmaBeavatkozás tilalma

• Legszélsőségesebb esete az erőszakLegszélsőségesebb esete az erőszak

• A szuverenitás belső oldalát érintiA szuverenitás belső oldalát érinti

• Leglényegesebb kivétel ez alól az elv Leglényegesebb kivétel ez alól az elv alól a humanitárius intervenció.alól a humanitárius intervenció.

Page 12: A nemzetközi jog a poszt-vesztfáliai rendszerben

Humanitárius intervencióHumanitárius intervenció

Egy vagy több állam, vagy nemzetközi Egy vagy több állam, vagy nemzetközi szervezet által végrehajtott fegyveres szervezet által végrehajtott fegyveres erőszak egy másik állammal szemben, erőszak egy másik állammal szemben, azért, hogy megállítsák az ezen állam által azért, hogy megállítsák az ezen állam által véghezvitt tömeges emberi jogi véghezvitt tömeges emberi jogi jogsértéseket. A beavatkozást a célállam jogsértéseket. A beavatkozást a célállam nem kéri, annak végsődleges jellege van. A nem kéri, annak végsődleges jellege van. A beavatkozást érdektelenül és a nemzetközi beavatkozást érdektelenül és a nemzetközi jog releváns szabályainak a betartásával jog releváns szabályainak a betartásával kell véghezvinni. Jogszerűen csak a kell véghezvinni. Jogszerűen csak a Biztonsági Tanács felhatalmazása alapján Biztonsági Tanács felhatalmazása alapján kerülhet sor ilyen jellegű beavatkozásra.kerülhet sor ilyen jellegű beavatkozásra.

Page 13: A nemzetközi jog a poszt-vesztfáliai rendszerben

Nemzetközi jog fejlődése a XIX. Nemzetközi jog fejlődése a XIX. sz-tólsz-tól

• Vertikális mélyülésVertikális mélyülés

• Horizontális tágulásHorizontális tágulás

- XIX. század: új jogalanyként - XIX. század: új jogalanyként megjelennek a nemzetközi megjelennek a nemzetközi szervezetekszervezetek

- XX. század második felében - XX. század második felében dekolonizációdekolonizáció

Page 14: A nemzetközi jog a poszt-vesztfáliai rendszerben

Mennyire univerzális a Mennyire univerzális a nemzetközi jog?nemzetközi jog?

• XIX sz.: univerzális, de nem egyenlőXIX sz.: univerzális, de nem egyenlő• XX. sz.: univerzális és egyenlő?XX. sz.: univerzális és egyenlő?

A nemzetközi jog európai eredetű, vajon alkalmazható-e más A nemzetközi jog európai eredetű, vajon alkalmazható-e más kultúrájú népekre?kultúrájú népekre?

(Kurz és Verzijl: kulturális különbségek (Kurz és Verzijl: kulturális különbségek Jenks és Friedmann: Jenks és Friedmann: ez nem leküzdhetetlen probléma)ez nem leküzdhetetlen probléma)

Az új aktorok alkalmazkodjanak a fennálló Az új aktorok alkalmazkodjanak a fennálló nemzetközi rendszerhez, vagy fordítva?nemzetközi rendszerhez, vagy fordítva?

Page 15: A nemzetközi jog a poszt-vesztfáliai rendszerben

Eltérő érvelésEltérő érvelés

• Harmadik világ érveiHarmadik világ érvei- Anand: az ázsiai hinduk alkalmazták a joguralom elvét- Anand: az ázsiai hinduk alkalmazták a joguralom elvét- A nemzetközi jog a gyarmatosítás idején kialakult - A nemzetközi jog a gyarmatosítás idején kialakult

kötöttségeket konzerváljakötöttségeket konzerválja

Nyugati érvNyugati érv olyan kiforrott a nyugati rendszer, hogy hasznára válhat a olyan kiforrott a nyugati rendszer, hogy hasznára válhat a

„civilizálatlan” népeknek ha tőlük vesznek át általános „civilizálatlan” népeknek ha tőlük vesznek át általános jogelveketjogelveket

• Megkettőződhet a nemzetközi jog?Megkettőződhet a nemzetközi jog?

Page 16: A nemzetközi jog a poszt-vesztfáliai rendszerben

Kiújuló problémákKiújuló problémák

• A 3. világ problémái nem oldódtak A 3. világ problémái nem oldódtak megmeg

• A belpolitika nem stabilA belpolitika nem stabil

• Az állam az etnikai konfliktusok kerete Az állam az etnikai konfliktusok kerete lett, ahelyett, hogy a közakaratot lett, ahelyett, hogy a közakaratot testesítené megtestesítené meg

• Mi legyen az állami felelősséggel? Mi legyen az állami felelősséggel? (Calvo-klauzula)(Calvo-klauzula)

Page 17: A nemzetközi jog a poszt-vesztfáliai rendszerben

Ellentétes érdekek- PSNREllentétes érdekek- PSNR

• Nyugati érvNyugati érv

- az új államok az az új államok az európai eredetű európai eredetű nemzetközi jognak nemzetközi jognak köszönhetik köszönhetik függetlenségüket függetlenségüket

- Az utódállam örökli Az utódállam örökli előde előde kötelezettségeitkötelezettségeit

• 3. világ 3. világ országainak érveiországainak érvei

- a nemzeti források a nemzeti források a területeken a területeken élőket illetik megélőket illetik meg

- A koncessziós A koncessziós szerződések szerződések előnytelenekelőnytelenek

Page 18: A nemzetközi jog a poszt-vesztfáliai rendszerben

Eltérő érdekek-kisajátítás és Eltérő érdekek-kisajátítás és kártalanításkártalanítás

• 1803: a nemzetközi jog standard-je 1803: a nemzetközi jog standard-je alapjánalapján

• 1966: ICSID 1966: ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes)

• Stabilizációs klauzula az állami önkény korlátozására

• 1974: az államok belső joga alapján1974: az államok belső joga alapján

Page 19: A nemzetközi jog a poszt-vesztfáliai rendszerben

Milyen a jó kormányzás?Milyen a jó kormányzás?

• XIX. század: a jó kormányzás XIX. század: a jó kormányzás belügynek számítottbelügynek számított

• MA: a liberális államok véleménye: MA: a liberális államok véleménye: nem feltétlenül belügynem feltétlenül belügy

átláthatóság, demokrácia, számon átláthatóság, demokrácia, számon kérhetőség, széleskörű részvételi kérhetőség, széleskörű részvételi arány (nyugati értékek)- ezeket arány (nyugati értékek)- ezeket biztosítani kell minden áron!biztosítani kell minden áron!

Page 20: A nemzetközi jog a poszt-vesztfáliai rendszerben

Jó kormányzás, emberi jogok, IFIs…

• Az emberi jogok biztosítása Az emberi jogok biztosítása kötelezettségeket ró az államokrakötelezettségeket ró az államokra

• Ázsiai országok: másfajta értékeket Ázsiai országok: másfajta értékeket vallanak (Asian Values, saria…)vallanak (Asian Values, saria…)

• Nyugati érv: 1998 megmutatta, hogy csak Nyugati érv: 1998 megmutatta, hogy csak a demokratikus és legitim kormányzás a demokratikus és legitim kormányzás lehet a tartós fejlődés alapjalehet a tartós fejlődés alapja

• Hogyan tudja befolyásolni a változást az Hogyan tudja befolyásolni a változást az IMF és a Világbank? IMF és a Világbank?

• Feltételeket szab: SAP (Structural Feltételeket szab: SAP (Structural Adjustements Programmes)Adjustements Programmes)

Page 21: A nemzetközi jog a poszt-vesztfáliai rendszerben

Mi a különbség a háború és a Mi a különbség a háború és a terrorizmus között?terrorizmus között?

• HáborúHáború- 2 (jogilag) egyenlő 2 (jogilag) egyenlő

félfél- Nem a feltétlen Nem a feltétlen

öldöklés és öldöklés és félelemkeltés a célfélelemkeltés a cél

- Nemzetközi jog által Nemzetközi jog által kodifikált vagy kodifikált vagy szokásjogi szabályok szokásjogi szabályok mentén zajlikmentén zajlik

• TerrorizmusTerrorizmus- Aszimmetrikus Aszimmetrikus

háborúháború- Cél: az elrettentés, Cél: az elrettentés,

megfélemlítés => megfélemlítés => eszköz a célok eszköz a célok eléréséreelérésére

- Nincs tekintettel a Nincs tekintettel a nemzetközi jog nemzetközi jog szabályairaszabályaira

Page 22: A nemzetközi jog a poszt-vesztfáliai rendszerben

TerrorizmusTerrorizmus

• „„A terrorizmus az erő A terrorizmus az erő alkalmazása és az erővel való alkalmazása és az erővel való fenyegetés abból a célból, hogy fenyegetés abból a célból, hogy riadalmat (pánikot) keltsen a riadalmat (pánikot) keltsen a társadalomban, vagy politikai társadalomban, vagy politikai változást idézzen elő.változást idézzen elő.””

(Walter Laqueur)(Walter Laqueur)

Page 23: A nemzetközi jog a poszt-vesztfáliai rendszerben

A terrorizmus történeti A terrorizmus történeti változásaváltozása

• XIX. század elejeXIX. század eleje--anarchisták, 1-1 célszemély ellen elkövetett akciók (II. anarchisták, 1-1 célszemély ellen elkövetett akciók (II.

Sándor cár, Erzsébet osztrák császárné és magyar királyné)Sándor cár, Erzsébet osztrák császárné és magyar királyné)

• XX. század második feleXX. század második fele-Cél: állami válaszreakció kicsikarása, az állami apparátus -Cél: állami válaszreakció kicsikarása, az állami apparátus

működésképtelenségének bemutatásaműködésképtelenségének bemutatása

• XXI. századXXI. század- Modern globalizációs eszközök felhasználása, tömeges - Modern globalizációs eszközök felhasználása, tömeges

pusztítás, nincs egy központi irányításpusztítás, nincs egy központi irányítás

Page 24: A nemzetközi jog a poszt-vesztfáliai rendszerben

Terrorista szervezetek egy Terrorista szervezetek egy lehetséges osztályozásalehetséges osztályozása

Baloldali csoportokBaloldali csoportok Szeparatista Szeparatista mozgalmakmozgalmak

C.C.C /Belgium/C.C.C /Belgium/

November 17. November 17. /Görögország//Görögország/

RAF /Németország/RAF /Németország/

Brigate Rosse Brigate Rosse /Olaszország//Olaszország/

Front de La Liberation Front de La Liberation Nationale de Nationale de Corsica Corsica /Franciaország-/Franciaország-Korzika/Korzika/

ETA /Spanyolország-ETA /Spanyolország-Baszkföld/Baszkföld/

Irish Republican Army Irish Republican Army /Nagy-Britannia-/Nagy-Britannia-Ulster/Ulster/

Page 25: A nemzetközi jog a poszt-vesztfáliai rendszerben

Terrorizmus elleni harc 9/11 Terrorizmus elleni harc 9/11 utánután

• Keresztes háború /Bush/Keresztes háború /Bush/• WAT (War Against WAT (War Against

Terrorism) 3 eleme:Terrorism) 3 eleme: -PESD (megelőző -PESD (megelőző

önvédelem)önvédelem) - a „Gonosz - a „Gonosz

Tengelye” és a lator Tengelye” és a lator államokállamok

- demokrácia - demokrácia terjesztéseterjesztése

Page 26: A nemzetközi jog a poszt-vesztfáliai rendszerben

Az USA imperialista Az USA imperialista fellépésefellépése• Hivatkozási alap: ENSZ Alapokmány, 51. cikk.Hivatkozási alap: ENSZ Alapokmány, 51. cikk.

• A jelen A jelen AlapokmányAlapokmány egyetlen rendelkezése sem érinti az egyetlen rendelkezése sem érinti az Egyesült Nemzetek valamelyik tagja ellen irányuló Egyesült Nemzetek valamelyik tagja ellen irányuló fegyveres támadás esetében az egyéni vagy kollektív fegyveres támadás esetében az egyéni vagy kollektív önvédelem természetes jogát mindaddig, amíg a Biztonsági önvédelem természetes jogát mindaddig, amíg a Biztonsági Tanács a nemzetközi béke és a biztonság fenntartására Tanács a nemzetközi béke és a biztonság fenntartására szükséges rendszabályokat meg nem tette. A tagok az szükséges rendszabályokat meg nem tette. A tagok az önvédelem e jogának gyakorlása során foganatosított önvédelem e jogának gyakorlása során foganatosított rendszabályaikat azonnal a Biztonsági Tanács tudomására rendszabályaikat azonnal a Biztonsági Tanács tudomására tartoznak hozni és ezek a rendszabályok semmiképpen sem tartoznak hozni és ezek a rendszabályok semmiképpen sem érintik a Biztonsági Tanácsnak a jelen érintik a Biztonsági Tanácsnak a jelen AlapokmányAlapokmány értelmében fennálló hatáskörét és kötelességét abban a értelmében fennálló hatáskörét és kötelességét abban a tekintetben, hogy a nemzetközi béke és biztonság tekintetben, hogy a nemzetközi béke és biztonság fenntartása vagy helyreállítása végett az általa fenntartása vagy helyreállítása végett az általa szükségesnek tartott intézkedéseket bármikor megtegye.szükségesnek tartott intézkedéseket bármikor megtegye.

Page 27: A nemzetközi jog a poszt-vesztfáliai rendszerben

Mik az alapelvek?Mik az alapelvek?

• Bush szerint az önvédelmet a modern Bush szerint az önvédelmet a modern realitásokhoz kell igazítanirealitásokhoz kell igazítani

• Unilaterális elemekUnilaterális elemek

• (Detlev Vags: úgy kell alakítani a (Detlev Vags: úgy kell alakítani a nemzetközi jogi környezetet, hogy az nemzetközi jogi környezetet, hogy az alátámassza az amerikai politikát)alátámassza az amerikai politikát)

• Hagyományos civilizációs küldetés, Hagyományos civilizációs küldetés, humanitárius jogok, demokrácia humanitárius jogok, demokrácia biztosításabiztosítása

Page 28: A nemzetközi jog a poszt-vesztfáliai rendszerben

Miből táplálkozik az amerikai Miből táplálkozik az amerikai törekvés?törekvés?

• Rabszolgaság történelmeRabszolgaság történelme

• Őslakos amerikaiak Őslakos amerikaiak európai európai telepesektelepesek

• Amerikai függetlenségi háborúAmerikai függetlenségi háború

• 1898-as amerikai-spanyol háborúk, 1898-as amerikai-spanyol háborúk, és az azt követő amerikai befolyás az és az azt követő amerikai befolyás az óceáni térségbenóceáni térségben

Page 29: A nemzetközi jog a poszt-vesztfáliai rendszerben

Mik a célok? Mi a megoldás?Mik a célok? Mi a megoldás?

• Áthidalni a különbségeket a civilizált és Áthidalni a különbségeket a civilizált és civilizálatlan népek közöttcivilizálatlan népek között

• Edward Said: a különböző kultúrák Edward Said: a különböző kultúrák folyamatosan hatást gyakorolnak egymásra, folyamatosan hatást gyakorolnak egymásra, ezért nincs értelme az éles cezúránakezért nincs értelme az éles cezúrának

• Weeramanty: olyan átívelő keretre van Weeramanty: olyan átívelő keretre van szükség, amely magába foglalja a különböző szükség, amely magába foglalja a különböző jogrendszereket, ezáltal egy valóban jogrendszereket, ezáltal egy valóban univerzális nemzetközi jogot alkotvauniverzális nemzetközi jogot alkotva

• Abban mindenki egyetért, hogy a nemzetközi Abban mindenki egyetért, hogy a nemzetközi jog nem kettőződhet meg, és a fejlődő jog nem kettőződhet meg, és a fejlődő országokat sem szabad magukra hagyni!országokat sem szabad magukra hagyni!

Page 30: A nemzetközi jog a poszt-vesztfáliai rendszerben

Köszönöm a Köszönöm a figyelmet!figyelmet!