Click here to load reader

แบบ มคอ รายงานผลการด าเนินการของรายวิชาedu.pbru.ac.th/TQF/57/57211743- file2000007 การสอนดนตรีและนาฏศิลป์

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of แบบ มคอ รายงานผลการด...

 • แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถึง รายงานผลการจัดการเรียนการสอน

  ของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียนเกี่ยวกับภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในวิชา นั้นๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการ สอนของรายวิชาดังกล่าวในครั้งต่อไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผลการเรียนของนักศึกษา จ านวน นักศึกษาต้ังแต่เริ่มเรียนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบริหารจัดการและสิ่งอ านวยความสะดวก การ วิเคราะห์ผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา /าภาคหัวหน้/หรือผู้ประเมินภายนอก รวมทั้งการส ารวจ ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต การวางแผนและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้ประสานงานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและ พัฒนารายวิชา

  ประกอบด้วย ๖ หมวด ดังน้ี หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป หมวดท่ี ๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา หมวดท่ี ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา หมวดท่ี ๖ แผนการปรับปรุง

  แบบ มคอ ๕

 • ๑ มคอ. ๕

  รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

  หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป

  ๑. รหัสและชื่อรายวิชา 2000007 การสอนดนตรีและนาฏศิลป ์

  ๒. รายวิชาท่ีต้องเรียนก่อนรายวิชาน้ี (ถ้าม)ี

  ๓. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section) นางสาวกมลาลักษณ์ นวมส าล ี

  ๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีเปิดสอนรายวิชา เทอม 2/ทุกปีการศึกษา

  ๕. สถานท่ีเรียน

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

 • ๒ มคอ. ๕

  หมวดท่ี ๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา

  ๑. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน

  หัวข้อ

  จ านวน ชั่วโมงตาม แผนการ

  สอน

  จ านวน ชั่วโมงท่ี สอนจริง

  ระบุเหตุผลท่ีการสอนจริงต่าง จากแผนการสอนหากมีความ

  แตกต่างเกิน ๒๕%

  - ทดสอบก่อนเรียน 3 3 - วิธีการสอนภาคทฤษฏี โครงสร้าง องค์ประกอบ และจัดล าดับขั้นตอน การสอน

  3 3

  - วิธีการสอนภาคทฤษฏี โครงสร้าง องค์ประกอบ และจัดล าดับขั้นตอน การสอน

  3 3

  การวิเคราะห์ผู้เรียน การสร้างบรรยากาศในห้องเรียน

  3 3

  การวิเคราะห์ผู้เรียน การสร้างบรรยากาศในห้องเรียน

  3 3

  การเขียนกระดานและการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 3 3 การเขียนกระดานและการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 3 3 ขั้นตอนการน าเข้าสู่บทเรียน 3 3 กิจกรรม เกมส์เพื่อน าเข้าสู่การเรียน 3 3 การสอนแบบเน้นทฤษฎี

  3 3

  การสอนแบบเน้นการปฏิบัติ

  3 3

  ฝึกปฏิบัติการสอน 3 3 ฝึกปฏิบัติการสอน 3 3

 • ๓ มคอ. ๕

  ฝึกปฏิบัติการสอน 3 3 อภิปรายกลุ่มเลือกรูปแบบและวิธีการสอนที่ เหมาะสม

  3 3

  ๒. หัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน ระบุหัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา

  และหลักสูตร ในกรณีที่มีนัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย หัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน

  (ถ้ามี) นัยส าคัญของหัวข้อท่ีสอนไม่

  ครอบคลุมตามแผน แนวทางชดเชย

  ๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา ผลการเรียนรู้ วิธีสอนท่ีระบุใน

  รายละเอียดรายวิชา ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)

  พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่ม ี

  คุณธรรม จริยธรรม 1. กล่าวตักเตือนและตัด คะแนนผู้ที่แต่งกายไม่ สุภาพ 2. แก้ไขการทุจริตโดยมี การเขียนค าเตือนและ บทลงโทษในการ สอบหรือ การท ากิจกรรมทุกครั้ง

   

  ความรู้ เพื่อมกระบวนการการ เรียนรู้ให้มีความสนุกสนาน น่าใจใจและครอบคลุม เนื้อหาการเรียน

  ทักษะทางปัญญา

  สามารถร่วมกันอภิปราย กลุ่ม สร้างองค์ความรู้ รวบรวมความคิดในเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับดนตรีได ้

 • ๔ มคอ. ๕

  ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความ รับผิดชอบ