81
หน 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวชาการศกษา 1. การจัดการศ กษาให้ยดหลักดังน้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรยนรู ใหเป็นไปอยางตอเน่อง ) ใหสังคมมสวนรวมในการจัดการศกษา ) เป็นการศกษาตลอดชว ตสาหรับประชาชน ) อ ข. และข อ ค. ) พัฒนาตามแนวโยบายของรัฐบาล ********************************************************************** 2. พ.ร.บ.การศ กษาแห่งชาต พ.ศ. 2542 ตราข้นโดย ) แนะนาของรัฐสภา ) ยนยอมของรัฐสภา ) คาแนะนาของสภาผูแทนราษฎรและยนยอมของวุฒสภา ) คาแนะนาและยนยอมของสภาน บัญญัต ) คาแนะนาและยนยอมของรัฐสภา ********************************************************************** 3. พ.ร.บ.การศกษาแห่งชาต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่มเตมฉบับท 3 พ.ศ. 2553 ในฉบับท 3 ใครเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ) นายชวน หลกภัย ) นายบรรหาร ศลปะอาชา ) พลเอกชวลต ยงใจยุทธ ) นายอภสทธ ์ เวชชาช วะ ) พันตารวจโท ทักษ ณ ชนวัตร ********************************************************************** 4. พ.ร.บ.การศ กษาแห่งชาต พ.ศ. 2542 ฉบับแรกมผลบังคับใช้เม่อใด ) 14 งหาคม 2542 Chan Ken

หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 1 จาก 82

แนวขอสอบนกวชาการศกษา

1. การจดการศกษาใหยดหลกดงน ขอใดกลาวไมถกตอง

ก) การพฒนาสาระและกระบวนการเรยนรใหเปนไปอยางตอเนอง

ข) ใหสงคมมสวนรวมในการจดการศกษา

ค) เปนการศกษาตลอดชวตส าหรบประชาชน

ง) ขอ ข. และขอ ค.

จ) พฒนาตามแนวโยบายของรฐบาล

**********************************************************************

2. พ.ร.บ.การศกษาแหงชาต พ.ศ. 2542 ตราขนโดย

ก) แนะน าของรฐสภา

ข) ยนยอมของรฐสภา

ค) ค าแนะน าของสภาผแทนราษฎรและยนยอมของวฒสภา

ง) ค าแนะน าและยนยอมของสภานตบญญต

จ) ค าแนะน าและยนยอมของรฐสภา

**********************************************************************

3. พ.ร.บ.การศกษาแหงชาต พ.ศ. 2542 แกไขเพมเตมฉบบท 3 พ.ศ. 2553 ในฉบบท 3

ใครเปนผรบสนองพระบรมราชโองการ

ก) นายชวน หลกภย

ข) นายบรรหาร ศลปะอาชา

ค) พลเอกชวลต ยงใจยทธ

ง) นายอภสทธ เวชชาชวะ

จ) พนต ารวจโท ทกษณ ชนวตร

**********************************************************************

4. พ.ร.บ.การศกษาแหงชาต พ.ศ. 2542 ฉบบแรกมผลบงคบใชเมอใด

ก) 14 สงหาคม 2542

Chan K

en

Page 2: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 2 จาก 82

ข) 15 สงหาคม 2542

ค) 18 สงหาคม 2542

ง) 19 สงหาคม 2542

จ) 20 สงหาคม 2542

**********************************************************************

5. การศกษา หมายความวา ตามพระราชบญญตแหงชาต พ.ศ. 2542 ขอใดกลาวไม

ถกตอง

ก) การสรางองคความรอนเกดจากการจดสภาพแวดลอม สงคมการเรยนรและปจจย

เกอหนนใหบคคลเรยนรอยางตอเนองตลอดชวต

ข) การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวชาการ

ค) กระบวนการเรยนรความเจรญ งอกงามของบคคลและสงคมโดยการถายทอดความร

ง) การศกษาทเกดจากการผสมผสานระหวางการศกษาในระบบ

จ) การฝก การอบรม การสบสานทางวฒนธรรม

**********************************************************************

6. ขอใดกลาวไมถกตอง ตามพ.ร.บ.การศกษาแหงชาต พ.ศ. 2542

ก) “ผบรหารสถานศกษา” ความหมายวา บคลากรวชาชพทรบผดชอบการบรหาร

สถานศกษาแตละแหงเฉพาะของรฐ

ข) “การศกษาตลอดชวต” ความหมายวา การศกษาทเกดจาการผสมผสานระหวางการศกษา

ในระบบ การศกษานอกระบบและการศกษาตามอธยาศย เพอใหสามารถพฒนาคณภาพ

ชวตไดอยางตอเนองตลอดชวต

ค) “บคลากรทางการศกษา” หมายความวา ผบรหารสถานศกษา ผบรหารการศกษา รวมทง

ผสนบสนนการศกษาซงเปนผท าหนาทใหบรการ หรอปฏบตงานเกยวเนองกบการจด

กระบวนการเรยนการสอน การนเทศ และการบรหารการศกษาในหนวยงานการศกษา

ตางๆ

ง) “คณาจารย” หมายความวา บคลากรซงท าหนาทหลกการดานการสอนและการวจยใน

สถานศกษาระดบอดมศกษาระดบปรญญาของรฐและเอกชน

จ) “คร” หมายความวา บคลากรวชาชพ ซงท าหนาทหลกทางดานการเรยน การสอน และ

การสงเสรมการเรยนรของผเรยนดวยวธการตางๆ ในสถานศกษาทงของรฐและเอกชน

**********************************************************************

Chan K

en

Page 3: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 3 จาก 82

7. ต าแหนงใด รกษาการตามพระราชบญญตการศกษาแหงชาต และมอ านาจออก

กฎกระทรวง ระเบยบและประกาศเพอปฏบตตามพระราชบญญตน

ก) รฐมนตรวาการกระทรวงศกษาธการและรฐมนตรวาการกระทรวงมหาดไทย

ข) รฐมนตรวาการกระทรวงมหาดไทย

ค) รฐมนตรวาการกระทรวงศกษาธการ

ง) รฐมนตรวาการกระทรวงยตธรรม

จ) นายกรฐมนตร

**********************************************************************

8. ความมงหมายและหลกการ การจดการศกษาตองเปนไปเพอพฒนาคนไทย ใหเปน

มนษยทสมบรณทงเรองใด ขอใดกลาวไมถกตอง

ก) มจรยธรรมและวฒนธรรมในการด ารงชวตสามารถอยรวมกบผอนไดอยางมความสข

ข) ความฉลาดและความเออเฟอเผอแผ

ค) รางกาย จตใจ

ง) สตปญญา

จ) ความรและคณธรรม

**********************************************************************

9. ขอใดกลาวไมถกตอง

ก) บคลากรทางการศกษา หมายความวาผบรหารสถานศกษา ผบรหารการศกษา รวมทง

ผสนบสนนการศกษาซงเปนผท าหนาทใหบรการ

ข) การศกษาขนพนฐาน หมายความวาการศกษากอนระดบอดมศกษา

ค) สถานศกษาขนพนฐาน หมายความวาสถานศกษาทจดการศกษาขนพนฐาน

ง) ผสอน หมายความวา ครและอาจารยในสถานศกษาระดบตางๆ

จ) ไมมขอใดกลาวไมถกตอง

**********************************************************************

10. พระราชบญญตการศกษาแหงชาต พ.ศ. 2542 มผลบงคบเมอใด

ก) 19 สงหาคม 2542

ข) 20 สงหาคม 2542

ค) ถดจากวนประกาศในราชกจจานเบกษาเปนตนไป

ง) ขอ ก. และขอ ค.

Chan K

en

Page 4: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 4 จาก 82

จ) ขอ ข. และขอ ค.

**********************************************************************

11. การจดการศกษาใหยดหลกดงน ขอใดกลาวไมถกตอง

ก) การพฒนาสาระและกระบวนการเรยนรใหเปนไปอยางตอเนอง

ข) ใหสงคมมสวนรวมในการจดการศกษา

ค) เปนการศกษาตลอดชวตส าหรบประชาชน

ง) เปนการจดการศกษานอกหองเรยน

จ) ไมมขอใดกลาวไมถกตอง

**********************************************************************

12. ใหมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการบรหารส านกงานปฏรปการศกษาคณะหนง

จ านวนกคน

ก) 7 คน

ข) 9 คน

ค) 10 คน

ง) 15 คน

จ) 27 คน

**********************************************************************

13. พระราชบญญตการศกษาแหงชาต พ.ศ. 2542 มกมาตรา

ก) 75 มาตรา

ข) 76 มาตรา

ค) 76 มาตรา

ง) 78 มาตรา

จ) 79 มาตรา

**********************************************************************

14. ใหต าแหนงใด เปนผรกษาการตามพระราชกฤษฎกาจดตงส านกงานปฏรปการศกษา

และมอ านาจก ากบดแลกจการของส านกงานตามทก าหนดไวในกฎหมายวาดวยองคการ

มหาชน

ก) รฐมนตรวาการกระทรวงศกษาธการ

Chan K

en

Page 5: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 5 จาก 82

ข) รฐมนตรวาการกระทรวงวฒนธรรม

ค) รฐมนตรวาการกระทรวงการทองเทยวและกฬา

ง) รฐมนตรประจ าส านกนายกรฐมนตร

จ) นายกรฐมนตร

********************************************************************

15.คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการบรหารส านกงานปฏรปการศกษา ผแทนหนวยงาน

ทเกยวของ ต าแหนงใดไมเกยวของ

ก) ผอ านวยการส านกงบประมาณ

ข) เลขาธการคณะกรรมการขาราชการพลเรอน

ค) เลขาธการคณะกรรมการกฤษฎกา

ง) ปลดกระทรวงศกษาธการ

จ) เลขาธการคณะกรรมการการศกษาแหงชาต

**********************************************************************

16. ใหจดตงส านกงานปฏรปการศกษา ซงเปนองคการมหาชนเฉพาะกจ ทจดตงขนโดย

กฎหมายใด ทออกตามความในกฎหมายวาดวยองคการมหาชน

ก) พระราชบญญต

ข) พระราชก าหนด

ค) พระราชกฤษฎกา

ง) กฎกระทรวง

จ) มตคณะรฐมนตร

**********************************************************************

17. ใหมระบบการประกนคณภาพการศกษาเพอพฒนาคณภาพและมาตรฐานการศกษา

ทกระดบ ประกอบดวย ขอใดกลาวถกตอง

ก) ระบบการประกนคณภาพภายใน

ข) ระบบการประกนคณภาพภายนอก

ค) ระบบประกนปรมาณภายใน และระบบการประกนปรมาณภายนอก

ง) ระบบการประกนคณภาพภายใน และระบบประกนคณภาพนอกระบบ

จ) ระบบการประกนคณภาพภายใน และระบบการประกนคณภาพภายนอก

**********************************************************************

Chan K

en

Page 6: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 6 จาก 82

18. คณะกรรมการสภาการศกษา ต าแหนงใดเปนประธาน

ก) รฐมนตรวาการกระทรวงวฒนธรรม

ข) รฐมนตรวาการกระทรวงการทองเทยวและกฬา

ค) รฐมนตรประจ าส านกนายกรฐมนตร

ง) นายกรฐมนตร

จ) รฐมนตรวาการกระทรวงศกษาธการ

**********************************************************************

19. การจดการศกษามกรปแบบ

ก) 1 รปแบบ

ข) 2 รปแบบ

ค) 3 รปแบบ

ง) 4 รปแบบ

จ) 5 รปแบบ

**********************************************************************

20. การจดการศกษา มรปแบบตามขอใด

ก) การศกษาในระบบ การศกษานอกระบบ

ข) การศกษาในโรงเรยน การศกษานอกระบบ

ค) การศกษาในระบบ การศกษานอกระบบ และการศกษานอกโรงเรยน

ง) การศกษาในระบบ การศกษานอกระบบ และการศกษาตามอธยาศย

จ) การศกษาในระบบ การศกษาทางไกล และการศกษาตามอธยาศย

**********************************************************************

21. การศกษาในระบบมกระดบ

ก) 1 ระดบ

ข) 2 ระดบ

ค) 3 ระดบ

ง) 4 ระดบ

จ) 5 ระดบ

**********************************************************************

22. การศกษาในระบบมระดบดงตอไปน ขอใดกลาวถกตอง

Chan K

en

Page 7: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 7 จาก 82

ก) ระดบต ากวาปรญญา และระดบปรญญา

ข) ระดบต ากวาปรญญา ปรญญาตร ปรญญาโท ปรญญาเอก

ค) การศกษาขนพนฐาน การศกษาระดบต ากวาปรญญา

ง) การศกษาภาคบงคบ และการศกษาระดบอดมศกษา

จ) การศกษาขนพนฐาน และการศกษาระดบอดมศกษา

**********************************************************************

23. การศกษาขนพนฐานประกอบดวย การศกษาซงจดตามขอใด กอนระดบอดมการณ

ศกษา การแบงระดบและประเภทของการศกษาขนพนฐาน ใหเปนไปตามทก าหนดใน

กฎหมายใด

ก) สบสองป / พระราชบญญต

ข) ไมนอยกวาสบสองป / พระราชบญญต

ค) สบสองป / กฎกระทรวง

ง) ไมนอยกวาสบสองป / กฎกระทรวง

จ) ไมนอยกวาสบสองป / พระราชกฤษฎกา

**********************************************************************

24.ใหมการศกษาภาคบงคบจ านวนกป โดยใหเดกซงมอายยางเขาปทเทาใด เขาเรยนใน

สถานศกษาขนพนฐานจนอายยางเขาปทเทาใด

ก) เกาป / สบ / สบหา

ข) เจดป / สบหา / ยสบ

ค) เกาป / เจด / สบหก

ง) เกาป / สบสอง/ สบหก

จ) เจดป / เจด / สบหก

**********************************************************************

25. การจดระเบยบบรหารราชการในกระทรวงใหมองคกรหลกทเปนคณะบคคลในรปสภา

หรอในรปคณะกรรมการจ านวนกองคกร

ก) 1 องคกร

ข) 2 องคกร

ค) 3 องคกร

Chan K

en

Page 8: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 8 จาก 82

ง) 4 องคกร

จ) 5 องคกร

**********************************************************************

26. การจดระเบยบบรหารราชการในกระทรวงใหมองคกรหลกทเปนคณะบคคลในรปสภา

หรอในรปคณะกรรมการโดยมองคกรดงตอไปน ขอใดกลาวไมถกตอง

ก) คณะกรรมการการอดมศกษา

ข) คณะกรรมการการอาชวศกษา

ค) คณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน

ง) คณะกรรมการขาราชการครและบคลากรทางการศกษา

จ) สภาการศกษา

**********************************************************************

27. ตามทมการแกไขเพมเตมพระราชบญญตการศกษา (ฉบบท 2) พ.ศ.2545 เนองจาก

รฐบาลมนโยบายปฏรประบบราชการ โดยใหแยกภารกจเกยวกบงานดานศลปะและ

วฒนธรรม ไปจดตงเปนกระทรวงใด และโดยเปนการสมควรปรบปรงการบรหารและการ

จดการศกษาของเขตพนทการศกษา

ก) กระทรวงการทองเทยวและกฬา

ข) กระทรวงการพฒนาสงคมและความมนคงของมนษย

ค) กระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร

ง) กระทรวงแรงงาน

จ) กระทรวงวฒนธรรม

**********************************************************************

28. ใหมส านกงานรบรองมาตรฐานและประเมนคณภาพการศกษา มฐานะเปนหนวยงาน

ใด ท าหนาทพฒนาเกณฑ วธการประเมนคณภาพนอก และท าการประเมนผลการจด

การศกษา เพอใหมการตรวจสอบคณภาพของสถานศกษา

ก) หนวยงานของรฐ

ข) รฐวสาหกจ

ค) องคการมหาชน

ง) องคกรอสระ

Chan K

en

Page 9: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 9 จาก 82

จ) องคกรเอกชน

**********************************************************************

29. สภาการศกษา มหนาทดงน ขอใดกลาวไมถกตอง

ก) พจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนบสนนทรพยากรเพอการศกษา

ข) พจารณาเสนอแผนการศกษาแหงชาตทบรณาการศาสนา ศลปะ วฒนธรรม และกฬากบ

การศกษาทกระดบ

ค) พจารณาเสนอนโยบายแผนพฒนามาตรฐานและหลกสตรแกนกลางการศกษาขนพนฐานท

สอดคลองกบแผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต

ง) พจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศกษาเพอด าเนนการใหเปนไปแผน

จ) ไมมขอใดกลาวไมถกตอง

**********************************************************************

30. ใครด ารงเลขาธการสภาการศกษา คนปจจบน

ก) นายการณ สกลประดษฐ

ข) ดร.ชยพฤกษ เสรรกษ

ค) ดร.วฒนาพร ระงบทกข

ง) ดร.กมล รอดคลาย

จ) นางสาวอาภรณ แกนวงศ

**********************************************************************

31. พระราชบญญตสงเสรมการศกษานอกระบบและการศกษาตามอธยาศย พ.ศ. 2551 ม

ผลบงคบใชเมอใด

ก) 19 กมภาพนธ 2551

ข) 20 กมภาพนธ 2551

ค) 2 มนาคม 2551

ง) 3 มนาคม 2551

จ) 4 มนาคม 2551

**********************************************************************

Chan K

en

Page 10: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 10 จาก 82

32.พระราชบญญตสงเสรมการศกษานอกระบบและการศกษาตามอธยาศย พ.ศ. 2551

ต าแหนงใดเปนผรกษาการ และมอ านาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพอปฏบตการตาม

พระราชบญญตน

ก) นายกรฐมนตร

ข) รฐมนตรวาการกระทรวงศกษาธการ

ค) รฐมนตรวาการกระทรวงมหาดไทย

ง) รฐมนตรวาการกระทรวงวฒนธรรม

จ) ขอ ข. และ ขอ ค.

**********************************************************************

33. เลขาธการ กศน.คนปจจบน

ก) นายการณ สกลประดษฐ

ข) ดร.ชยพฤกษ เสรรกษ

ค) นายกฤตชย อรณรตน

ง) ดร.กมล รอดคลาย

จ) นายสรพงษ จ าจด

**********************************************************************

34. คณะกรรมการสงเสรมการศกษานอกระบบและการศกษาตามอธยาศยจงหวด

ต าแหนงใดเปนประธาน

ก) ปลดจงหวด

ข) รองผวาราชการจงหวดซงไดรบมอบหมาย

ค) ผวาราชการจงหวด

ง) ผอ านวยการส านกงาน กศน. จงหวด

จ) นายกองคการบรหารสวนจงหวด

**********************************************************************

35. คณะกรรมการสงเสรมการศกษานอกระบบและการศกษาตามอธยาศยจงหวด

ต าแหนงใดไมไดเปนกรรมการโดยต าแหนง

ก) เกษตรจงหวด

ข) นายกองคการบรหารสวนจงหวด

Chan K

en

Page 11: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 11 จาก 82

ค) พฒนาสงคมและความมนคงของมนษยจงหวด

ง) ทองถนจงหวด

จ) สาธารณสขจงหวด

**********************************************************************

36. คณะกรรมการสงเสรมการศกษานอกระบบและการศกษาตามอธยาศยจงหวด

กรรมการในสวนผทรงคณวฒซงรฐมนตรแตงตงจ านวนกคน

ก) หาคน

ข) หกคน

ค) แปดคน

ง) เกาคน

จ) สบสองคน

**********************************************************************

37. คณะกรรมการสงเสรมการศกษานอกระบบและการศกษาตามอธยาศยจงหวด

กรรมการในสวนผทรงคณวฒซงรฐมนตรแตงตงในจ านวนนจะแตงตงจากผปฏบตงานใน

ภาคเอกชนทเกยวของกบงานการศกษานอกระบบและการศกษาตามอธยาศยในพนท

จงหวดจ านวนเทาใด

ก) สามคน

ข) ไมนอยกวาสามคน

ค) หาคน

ง) ไมนอยกวาหาคน

จ) เกาคน

**********************************************************************

38. คณะกรรมการสงเสรมการศกษานอกระบบและการศกษาตามอธยาศยจงหวด

ต าแหนงใดเปนกรรมการและเลขานการ

ก) ปลดจงหวด

ข) สาธารณสขจงหวด

ค) ทองถนจงหวด

ง) ผอ านวยการส านกงาน กศน.จงหวด

Chan K

en

Page 12: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 12 จาก 82

จ) ครประจ าจงหวด

**********************************************************************

39.คณะกรรมการส ง เสร มการศกษานอกระบบและการศกษาตา มอ ธยาศย

กรงเทพมหานคร ต าแหนงใดเปนประธาน

ก) ปลดกรงเทพมหานคร

ข) เลขาธการ กศน.

ค) ผอ านวยการส านกงาน กศน. กทม.

ง) รฐมนตรวาการกระทรวงมหาดไทย

จ) ผวาราชการกรงเทพมหานคร

**********************************************************************

40. ใหส านกบรหารงานการศกษานอกโรงเรยน ปรบเปลยนภารกจเปนส านกงานสงเสรม

การศกษานอกระบบและการศกษาตามอธยาศย และใหผอ านวยการส านกบรหารงาน

การศกษานอกโรงเรยน ซงด ารงต าแหนงอยในวนทพระราชบญญตสงเสรมการศกษานอก

ระบบและการศกษาตามอธยาศย พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกจจานเบกษา ปฏบตหนาท

เลขาธการ กศน. จนกวาจะมการแตงตงเลขาธการ กศน. ขนใหมตามพระราชบญญต

ดงกลาว ทงนตองเปนตามขอใด น บแตวนทพระราชบญญตนใชบงคบ

ก) เกาสบวน

ข) ไมเกนเกาสบวน

ค) หนงรอยยสบวน

ง) หนงรอยแปดสบวน

จ) ไมเกนหนงรอยแปดสบวน

**********************************************************************

41. ต าแหนงใด เปนผรบสนองพระบรมราชโองการ พระราชบญญตสงเสรมการศกษานอก

ระบบและการศกษาตามอธยาศย พ.ศ. 2551

ก) นายกรฐมนตร

ข) รฐมนตรวาการกระทรวงศกษาธการ

ค) รฐมนตรวาการกระทรวงมหาดไทย

ง) รฐมนตรวาการกระทรวงวฒนธรรม

Chan K

en

Page 13: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 13 จาก 82

จ) ปลดกระทรวงศกษาธการ

**********************************************************************

42. พระราชบญญตระเบยบขาราชการคร และบคลากรทางการศกษา พ.ศ. 2547 มผล

บงคบใชเมอใด

ก) วนท 21 ธนวาคม 2547

ข) วนท 22 ธนวาคม 2547

ค) วนท 23 ธนวาคม 2547

ง) วนท 24 ธนวาคม 2547

จ) วนท 25 ธนวาคม 2547

**********************************************************************

43. พระราชบญญตระเบยบขาราชการคร และบคลากรทางการศกษา พ.ศ. 2547 แกไขถง

ฉบบทเทาใด

ก) ฉบบท 2 พ.ศ. 2551

ข) ฉบบท 2 พ.ศ. 2553

ค) ฉบบท 3 พ.ศ. 2553

ง) ฉบบท 3 พ.ศ. 2553

จ) ฉบบท 4 พ.ศ. 2558

**********************************************************************

44. คณะกรรมการขาราชการครและบคลากรทางการศกษา ต าแหนงใดเปนประธาน

ก) นายกรฐมนตร

ข) รฐมนตรวาการกระทรวงศกษาธการ

ค) รฐมนตรวาการกระทรวงมหาดไทย

ง) รฐมนตรวาการกระทรวงวฒนธรรม

จ) ปลดกระทรวงศกษาธการ

**********************************************************************

45. ก.ค.ศ. กรรมการโดยต าแหนงมจ านวนกคน

ก) 5 คน

ข) 7 คน

ค) 8 คน

Chan K

en

Page 14: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 14 จาก 82

ง) 9 คน

จ) 12 คน

**********************************************************************

46. ก.ค.ศ. ต าแหนงใดเปนรองประธานกรรมการ

ก) ปลดกระทรวงการทองเทยวและกฬา

ข) ปลดกระทรวงศกษาธการ

ค) เลขาธการ ก.พ.

ง) เลขาธการคณะกรรมการอดมศกษา

จ) ปลดกระทรวงวฒนธรรม

**********************************************************************

47. ใครด ารงเลขาธการก.ค.ศ. คนปจจบน

ก) นายการณ สกลประดษฐ

ข) ดร.ชยพฤกษ เสรรกษ

ค) ดร.วฒนาพร ระงบทกข

ง) ดร.กมล รอดคลาย

จ) นายพนจศกด สวรรณรงค

**********************************************************************

48. ใหมคณะกรรมการบรหารงานบคคลของขาราชการครและบคลากรทางการศกษา

คณะหนง เรยกวา

ก) คณะกรรมการขาราชการครและลกจางทางการศกษา

ข) คณะกรรมการขาราชการครและบคลากร

ค) คณะกรรมการขาราชการครและบคลากรทางการศกษา

ง) คณะกรรมการขาราชการครและคณาจารยทางการศกษา

จ) คณะกรรมการขาราชการครและอาจารยทางการศกษา

**********************************************************************

49. คณะกรรมการขาราชการครและบคลากรทางการศกษา ต าแหนงใดไมไดเปน

กรรมการโดยต าแหนง

ก) เลขาธการ ก.ค.ศ.

ข) เลขาธการครสภา

Chan K

en

Page 15: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 15 จาก 82

ค) เลขาธการ ก.พ.ร.

ง) เลขาธการคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน

จ) ปลดกระทรวงวฒนธรรม

**********************************************************************

50. กรรมการผทรงคณวฒ ของคณะกรรมการขาราชการครและบคลากรทางการศกษา

จ านวนกคน

ก) 5 คน

ข) 7 คน

ค) 9 คน

ง) 10 คน

จ) 15 คน

**********************************************************************

51.กรรมการผทรงคณวฒของคณะกรรมการขาราชการครและบคลากรทางการศกษา ใคร

เปนผแตงตงจากบคคลทมร ความเชยวชาญ และประสบการณสงทางดานการศกษา ดาน

การบรหารงานบคคล ดานกฎหมาย ดานการบรหารจดการภาครฐ ฯ

ก) เลขาธการ ก.ค.ศ.

ข) ปลดกระทรวงศกษาธการ

ค) รฐมนตรวาการกระทรวงศกษาธการ

ง) คณะรฐมนตร

จ) นายกรฐมนตร

**********************************************************************

52. มาตรฐานความรของผประกอบวชาชพครมทงหมดกขอ

ก) 9 ขอ

ข) 10 ขอ

ค) 11 ขอ

ง) 12 ขอ

จ) 13 ขอ

**********************************************************************

Chan K

en

Page 16: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 16 จาก 82

53. ใครเปนผออกขอบงคบครสภาเกยวกบมาตรฐานความรและประสบการณวชาชพ

ก) คณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน

ข) รฐมนตรวาการกระทรวงศกษาธการ

ค) ครสภา

ง) คณะกรรมการสภาการศกษา

จ) คณะกรรมการมาตรฐานวชาชพ

**********************************************************************

54. ขอใดเปนสงทผตองการประกอบวชาชพทางการศกษา ตองมเพยงพอทสามารถ

น าไปใชในการประกอบวชาชพได

ก) มาตรฐานการปฏบตตน

ข) มาตรฐานการปฏบตงาน

ค) มาตรฐานวชาชพ

ง) มาตรฐานความรและประสบการณวชาชพ

จ) มาตรฐานวชาชพและจรรยาบรรณวชาชพ

**********************************************************************

55. ผทประกอบวชาชพศกษานเทศก ตองมประสบการณดานการเรยนการสอนมาแลวไม

นอยกวากป

ก) 3 ป

ข) 5 ป

ค) 7 ป

ง) 9 ป

จ) 10 ป

**********************************************************************

56. การเนนผเรยนเปนส าคญ อยในมาตราใด ของพระราชบญญตการศกษาแหงชาต

พ.ศ. 2542 และทแกไขเพมเตม

ก) มาตรา 20

ข) มาตรา 21

ค) มาตรา 22

Chan K

en

Page 17: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 17 จาก 82

ง) มาตรา 24

จ) มาตรา 26

**********************************************************************

57. พระราชบญญตการศกษาแหงชาต พ.ศ. 2542 ปจจบนแกไขถงฉบบทเทาใด

ก) ฉบบท 2 พ.ศ. 2552

ข) ฉบบท 3 พ.ศ. 2552

ค) ฉบบท 3 พ.ศ. 2553

ง) ฉบบท 3 พ.ศ. 2559

จ) ฉบบท 4 พ.ศ. 2559

**********************************************************************

58. คนพการมกประเภท

ก) 7 ประเภท

ข) 8 ประเภท

ค) 9 ประเภท

ง) 10 ประเภท

จ) 11 ประเภท

**********************************************************************

59. คนทมความบกพรองดานใด ทไมไดจดวาเปนคนพการ

ก) ทางรางกาย

ข) ทางการสอสาร

ค) ทางการไดยน

ง) ทางการจตใจ

จ) ทกขอเปนคนพการ

**********************************************************************

60. แผนการจดการศกษาเฉพาะบคคล มชอตามขอใด

ก) AEP

ข) PEI

ค) IEP

ง) EEP

Chan K

en

Page 18: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 18 จาก 82

(แจกฟร) รวมรวบโดยประพนธ เวารมย (ไมมลขสทธ) http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012

จ) IPE

**********************************************************************

61. ขอใดกลาวถกตอง ของความหมายของคนพการ

ก) บคคลทมสภาพการด ารงชวตแตกตางจากผอน

ข) บคคลทมความบกพรองทางรางกายและจตใจ

ค) บคคลซงมขอจ ากดในการปฏบตกจกรรมหรอมสวนรวมทางสงคม

ง) บคคลทมขอจ ากดทางดานการเรยนและการเรยนร

จ) ถกทกขอ

**********************************************************************

62. ผประกอบวชาชพครตองผานการสอนในสถานศกษาตามหลกสตรปรญญาตรอยาง

นอยตามขอใด

ก) 1 ภาคการเรยน

ข) 2 ภาคการเรยน

ค) 1 ป

ง) 2 ป

จ) 5 ป

**********************************************************************

63.มาตรฐานประสบการณวชาชพมทงหมดกขอ

ก) 2 ขอ

ข) 3 ขอ

ค) 9 ขอ

ง) 11 ขอ

จ) 12 ขอ

**********************************************************************

64.มาตรฐานความรและประสบการณวชาชพอยในบงคบของมาตรฐานใด

ก) มาตรฐานการศกษาขนพนฐาน

ข) มาตรฐานการปฏบตตน

ค) มาตรฐานวชาชพ

ง) มาตรฐานการปฏบตงาน

Chan K

en

Page 19: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 19 จาก 82

จ) มาตรฐานการสอน

**********************************************************************

65.สงใดตอไปน ครควรมความรอบร

ก) หลกสตร

ข) การวดผล

ค) การประเมนผล

ง) เนอหา

จ) มาตรฐานความร

**********************************************************************

66. ผทไดรบบรรจและแตงตงเปนขาราชการครตองมอายเทาใด

ก) 15 ป

ข) 18 ป

ค) 20 ป

ง) 22 ป

จ) 25 ป

**********************************************************************

67. เพราะเหตใด จงมพระราชบญญตระเบยบขาราชการครและบคลากรทางการศกษา

พ.ศ. 2547

ก) ปรบปรงในสวนของคณะกรรมการขาราชการครและบคลากรทางการศกษา

ข) จดระบบขาราชการคร คณาจารย และบคลากรทางการศกษา

ค) ปรบปรงเขตพนทการศกษาเปนเขตพนทการศกษาประถมศกษาและมธยมศกษา

ง) ขอ ก. และขอ ข.

จ) ถกทกขอ

**********************************************************************

68. ขอใดตอไปน ไมใชหนวยงานการศกษา

ก) แหลงเรยนรประวตศาสตรในทองถน

ข) ส านกงานเขตพนทการศกษา

ค) ส านกงานการศกษานอกโรงเรยน

ง) แหลงการเรยนรตามประกาศของส านกงานเขตพนทการศกษา

Chan K

en

Page 20: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 20 จาก 82

จ) ทกขอเปนหนวยงานการศกษา

**********************************************************************

69. คณะกรรมการขาราชการครและบคลากรทางการศกษาตองพจารณาการรองทกขของ

ขาราชการครใหแลวเสรจภายในกวน

ก) 15 วน

ข) 30 วน

ค) 45 วน

ง) 60 วน

จ) 90 วน

**********************************************************************

70. ขาราชการครมความหมายตามขอใดตอไปน

ก) ผทท าหนาทเกยวกบกระบวนการเรยนการสอน

ข) ผทท าหนาททางดานการเรยนการสอนและสงเสรมการเรยนร

ค) ผทท าหนาททางดานการเรยนการสอนและการวจย

ง) บคคลซงไดรบการบรรจลแตงตงใหรบราชการ

จ) ขอ ข. และ ง.

**********************************************************************

71. การไดรบโทษทางวนยขอใด ทมสทธไดรบบ าเหนจบ านาญ

ก) ใหออก

ข) ไลออก

ค) ปลดออก

ง) บงคบออก

จ) ไมมขอใดกลาวถกตอง

**********************************************************************

72. ขอใดไมใชความผดวนยอยางรายแรง

ก) รบจางท าผลงานทางวชาการ

ข) ซอสทธขายเสยงในการเลอกตง

ค) ละทงหนาทโดยไมมเหตผลเปนเวลา 7 วน

ง) คดลอกผลงานของผอน

Chan K

en

Page 21: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 21 จาก 82

จ) ไมมขอใดกลาวถกตอง

**********************************************************************

73. การลงโทษขาราชการครและบคลากรทางการศกษาตองท าใหลกษณะตามขอใด

ก) ขอบงคบ

ข) บนทกขอความ

ค) ระเบยบ

ง) ค าสง

จ) ขอก าหนด

**********************************************************************

74. ความผดทปรากฏชดแจง ขอใดกลาวไมถกตอง

ก) ความผดอาญาจนไดรบความประจกษชดแลว

ข) ความผดวนยไมรายแรงแตไดรบสารภาพแลว

ค) ความผดลหโทษ

ง) ละทงหนาทราชการเกนสบหาวน

จ) ไมมขอใดกลาวไมถกตอง

**********************************************************************

75. ขาราชการครทถกปลดออกมสทธรองทกขตอใคร

ก) ผอ านวยการส านกงานเขตพนทการศกษา

ข) ก.ค.ศ.

ค) ผอ านวยการสถานศกษา

ง) อ.ก.ค.ศ. เขตพนทการศกษา

จ) รฐมนตรวาการกระทรวงศกษาธการ

**********************************************************************

76. ขาราชการครทถกลดขนเงนเดอนมสทธอทธรณภายในกวน นบแตวนทไดรบแจง

ก) 7 วน

ข) 15 วน

ค) 30 วน

ง) 45 วน

จ) 60 วน

Chan K

en

Page 22: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 22 จาก 82

**********************************************************************

77. ขาราชการครทถกไลออกมสทธรองทกขภายในกวน นบแตวนทไดรบแจง

ก) 7 วน

ข) 15 วน

ค) 30 วน

ง) 45 วน

จ) 60 วน

**********************************************************************

78. ขาราชการครทไดรบโทษภาคทณฑมสทธอทธรณตอใคร

ก) เลขาธการคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน

ข) ปลดกระทรวงศกษาธการ

ค) ผอ านวยการสถานศกษา

ง) กศจ.

จ) ผอ านวยการส านกงานเขตพนทการศกษา

**********************************************************************

79. ขาราชการครและบคลากรทางการศกษาจะออกจากราชการไดในกรณใด

ก) พนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบ าเหนจบ านาญขาราชการ

ข) ถกเพกถอนใบอนญาตประกอบวชาชพ

ค) ถกสงลงโทษปลดออกหรอไลออก

ง) ลาออกจากราชการและไดรบอนญาตใหลาออก

จ) ถกทกขอ

**********************************************************************

80. บทลงโทษของความผดวนยไมรายแรง ขอใดกลาวไมถกตอง

ก) ภาคทณฑ

ข) ตดเงนเดอน

ค) ลดขนเงนเดอน

ง) ปลดออก

จ) ไมมขอใดกลาวไมถกตอง

**********************************************************************

Chan K

en

Page 23: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 23 จาก 82

81. ครทไดรบต าแหนงวทยฐานะช านาญการพเศษ ใครเปนผมอ านาจสงบรรจและแตงตง

ก) ปลดกระทรวงศกษา

ข) ก.ค.ศ.

ค) ผอ านวยการสถานศกษา

ง) ผอ านวยการส านกงานเขตพนทการศกษา

จ) อ.ก.ค.ศ. เขตพนทการศกษา

**********************************************************************

82. ขอใดคอ ต าแหนงบคลากรทางการศกษาอน

ก) ครผชวย

ข) ผอ านวยการสถานศกษา

ค) อาจารย

ง) ศกษานเทศก

จ) ขอ ค. และขอ ง.

**********************************************************************

83.ครทไดรบต าแหนงวทยฐานะเชยวชาญพเศษ ใครเปนผท าหนาทน าเสนอนายกรฐมนตร

เพอน าความกราบบงคมทล เพอทรงพระกรณาโปรดเกลาฯ แตงตง

ก) ผอ านวยการสถานศกษา

ข) ปลดกระทรวงศกษาธการ

ค) รฐมนตร

ง) ผอ านวยการส านกงานเขตพนทการศกษา

จ) ก.ค.ศ.

**********************************************************************

84. นโยบายของรฐบาลพลเอก ประยทธ จนทรโอชา อยในขอใดทเกยวของกบการจด

การศกษา

ก) ขอ 1

ข) ขอ 2

ค) ขอ 3

ง) ขอ 4

จ) ขอ 10

Chan K

en

Page 24: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 24 จาก 82

**********************************************************************

85. การเรยนรภาษาตางประเทศ และวฒนธรรมของประเทศเพอนบานควรด าเนนการ

ตามขอใด

ก) พฒนา

ข) เผยแพร

ค) สนบสนน

ง) ปรบปรง

จ) อนรกษ

**********************************************************************

86. ในการสนบสนนใหเยาวชนและประชาชนทวไปมสทธเลอกรบบรการการศกษาจะจด

ใหมสงใดตอไปน

ก) กองทน

ข) การบรจาค

ค) การกยม

ง) คปอง

จ) การสมครใจ

**********************************************************************

87. สถานศกษา 3 D ประกอบดวยตามขอใด

ก) Democracy Develop Decency

ข) Develop Decency Drug- Free

ค) Democracy Decency Drug-Free

ง) Democracy Develop Design

จ) Democracy Develop Drug-Free

**********************************************************************

88. นโยบายดานการศกษาของรฐบาลพลเอก ประยทธ จนทรโอชา มทงหมดกขอ

ก) 5 ขอ

ข) 6 ขอ

ค) 9 ขอ

ง) 10 ขอ

Chan K

en

Page 25: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 25 จาก 82

จ) 11 ขอ

**********************************************************************

89. DLIT คอขอใด

ก) การจดการเรยนรผานสญญาณอนเทอรเนต

ข) การเรยนรผานเทคโนโลยสารสนเทศ

ค) การเรยนรดวยเทคโนโลยสารสนเทศ

ง) การจดการเรยนรดวยเทคโนโลยออนไลน

จ) การจดการเรยนรผานเทคโนโลยสารสนเทศ

**********************************************************************

90. นโยบายของการศกษา ปการศกษา 2558 ขอใดกลาวถกตอง

ก) การลดเวลาเรยนเพมเวลาร

ข) ดแลชวยเหลอเดกพการ

ค) ปลอดนกเรยนอานไมออกเขยนไมได

ง) รณรงคการดแลชวยเหลอนกเรยน

จ) คนเวลาครใหนกเรยน

**********************************************************************

91. ส านกงานเขตพนทการศกษาก าหนดใหมการเยยมบานนกเรยน ปละ 2 ครง ในเดอนใด

บาน

ก) เดอนมกราคมและธนวาคม

ข) เดอนกรกฎาคมและสงหาคม

ค) เดอนตลาคมและกนยายน

ง) เดอนสงหาคมและตลาคม

จ) เดอนสงหาคมและธนวาคม

**********************************************************************

92. หวใจส าคญของนกปราชญและบณฑตคอขอใด

ก) ฟง พด อาน เขยน

ข) เมตตา กรณา มทตา อเบกขา

ค) อ อา กะ สะ

ง) ส จ ป ล

Chan K

en

Page 26: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 26 จาก 82

จ) ส จ ป ล โชว

**********************************************************************

93. AAA สามตวนไมไดหมายถง ขอใด

ก) การตดตามผลกการด าเนนงานตามนโยบายของกระทรวงศกษาธการ

ข) นวตกรรมการจดการเรยนการสอน

ค) Analyze Alert Action

ง) Triple A Process

จ) ขอ ค. และขอ ง.

**********************************************************************

94. ขอใดกลาวไมถกตอง เกยวกบเดกตามความหมายในพระราชบญญตคมครองเดก

ก) อายต ากวาสบแปดปบรบรณ

ข) ก าลงเรยนอยในระดบการศกษาภาคบงคบ

ค) บรรลนตภาวะดวยการสมรส

ง) เขาเรยนในระดบปฐมวย

จ) ไมมขอใดกลาวไมถกตอง

**********************************************************************

95. คณะกรรมการขาราชการครและบคลากรทางการศกษามทงหมดกคน

ก) 29 คน

ข) 30 คน

ค) 31 คน

ง) 32 คน

จ) 36 คน

**********************************************************************

96. โทษทางวนยมกสถาน ตามพระราชบญญตระเบยบขาราชการครและบคลากรทางการ

ศกษา พ.ศ. 2547

ก) 2 สถาน

ข) 3 สถาน

ค) 4 สถาน

ง) 5 สถาน

Chan K

en

Page 27: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 27 จาก 82

จ) 6 สถาน

**********************************************************************

97. พระราชบญญตระเบยบขาราชการครและบคลากรทางการศกษา พ.ศ. 2547 ปจจบน

แกไขถงฉบบทเทาใด

ก) ฉบบท 2 พ.ศ. 2550

ข) ฉบบท 2 พ.ศ. 2553

ค) ฉบบท 3 พ.ศ. 2553

ง) ฉบบท 3 พ.ศ. 2558

จ) ฉบบท 4 พ.ศ. 2559

**********************************************************************

98. ใครเปนผก าหนดและวธการและเงอนไขการบรรจและแตงตงบคคลเพอปฏบตหนาท

ในต าแหนงครและบคลากรทางการศกษา ตามพระราชบญญตระเบยบขาราชการครและ

บคลากรทางการศกษา พ.ศ. 2547

ก) รฐมนตรวาการกระทรวงศกษาธการ

ข) ครสภา

ค) ผวาราชการจงหวด

ง) คณะกรรมการขาราชการครและบคลากรทางการศกษา

จ) คณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน

**********************************************************************

99. ต าแหนงขาราชการครและบคลากรทางการศกษามกประเภท ตามพระราชบญญต

ระเบยบขาราชการครและบคลากรทางการศกษา พ.ศ. 2547

ก) 2 ประเภท

ข) 3 ประเภท

ค) 4 ประเภท

ง) 5 ประเภท

จ) 6 ประเภท

**********************************************************************

100. ต าแหนงรองผอ านวยการสถานศกษา ทมวทยฐานะขอใดกลาวไมถกตอง

Chan K

en

Page 28: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 28 จาก 82

ก) เชยวชาญพเศษ

ข) ช านาญการพเศษ

ค) ช านาญการ

ง) เชยวชาญ

จ) ไมมขอใดกลาวไมถกตอง

**********************************************************************

101. ต าแหนงใด เปนประธานคณะกรรมการขาราชการครและบคลากรทางการศกษา

ก) ปลดกระทรวงศกษาธการ

ข) เลขาธการครสภา

ค) รฐมนตรวาการกระทรวงศกษาธการ

ง) เลขาธการคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน

จ) นายกรฐมนตร

**********************************************************************

102. อ านาจและหนาท ของผอ านวยการสถานศกษาก าหนดไวในมาตราใด ใน

พระราชบญญตระเบยบขาราชการครและบคลากรทางการศกษา พ.ศ. 2547

ก) มาตรา 25

ข) มาตรา 26

ค) มาตรา 27

ง) มาตรา 28

จ) มาตรา 29

**********************************************************************

103. ใครเปนผก ากบ ดแลการบรหารงานบคคลในสถานศกษาใหสอดคลองกบนโยบาย

กฎ ระเบยบ ขอบงคบ หลกเกณฑและวธการ ตามพระราชบญญตระเบยบขาราชการคร

และบคลากรทางการศกษา พ.ศ. 2547

ก) กศจ.

ข) คณะกรรมการการศกษาเขตพนทการศกษา

ค) คณะกรรมการสถานศกษา

ง) ก.ค.ศ.

จ) รฐมนตรวาการกระทรวงศกษาธการ

Chan K

en

Page 29: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 29 จาก 82

**********************************************************************

104. ใครเปนผใหความเหนชอบเกยวกบการพจารณาความดความชอบของขาราชการคร

และบคลากรทางการศกษา ตามพระราชบญญตระเบยบขาราชการครและบคลากร

ทางการศกษา พ.ศ. 2547

ก) คณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน

ข) กศจ.

ค) อ.ก.ค.ศ.

ง) คณะกรรมการสถานศกษา

จ) ผอ านวยการสถานศกษา

**********************************************************************

105. ขอใดไมใชลกษณะของเดกเรรอน ตามพระราชบญญตคมครองเดก พ.ศ. 2546

ก) มพอแมแตไมสามารถเลยงดได

ข) ใชชวตเรรอนไปในทตางๆ

ค) ไมมผปกครองเลยงด

ง) อาศยอยกบพอแตสามารถเลยงดได

จ) ขอ ก. และขอ ง.

**********************************************************************

106. ต าแหนงใดไมไดรกษาการ ตามพระราชบญญตคมครองเดก พ.ศ. 2546

ก) รฐมนตรวาการกระทรวงมหาดไทย

ข) รฐมนตรวาการกระทรวงยตธรรม

ค) รฐมนตรวาการกระทรวงศกษาธการ

ง) รฐมนตรวาการกระทรวงการพฒนาสงคมและความมนคงของมนษย

จ) นายกรฐมนตร

**********************************************************************

107. พระราชบญญตคมครองเดก พ.ศ. 2546 มผลบงคบใชเมอใด

ก) วนทประกาศในราชกจจานเบกษา

ข) วนถดจากวนประกาศในราชกจจานเบกษา

ค) พนก าหนดเกาสบวนนบแตวนประกาศในราชกจจานเบกษา

ง) พนก าหนดหนงรอยแปดสบวนนบแตถดจากวนประกาศในราชกจจานเบกษาเปนตนไป

Chan K

en

Page 30: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 30 จาก 82

จ) พนก าหนดหนงรอยแปดสบวนนบแตวนประกาศในราชกจจานเบกษาเปนตนไป

**********************************************************************

108. สถานรบเลยงเดกรบเดกทมอายเทาใด ตามพระราชบญญตคมครองเดก พ.ศ. 2546

ก) 4 ป

ข) 6 ป

ค) ไมเกน 6 บรบรณ

ง) 7 ป

จ) ไมเกน 7 ปบรบรณ

**********************************************************************

109. สถานรบเลยงเดก หมายความวาสถานทรบเลยงและพฒนาเดก มจ านวนตงแตกคน

ขนไป ซงเดกไมเกยวของเปนญาตกบเจาของหรอผด าเนนการรบเลยงเดกดงกลาวตาม

พระราชบญญตคมครองเดก พ.ศ. 2546

ก) 2 คน

ข) 3 คน

ค) 5 คน

ง) 6 คน

จ) 10 คน

**********************************************************************

110.กรรมการผทรงคณวฒในคณะกรรมการคมครองเดกแหงชาตมวาระอยในต าแหนง

คราวละกป ตามพระราชบญญตคมครองเดก พ.ศ. 2546

ก) 1 ป

ข) 2 ป

ค) 3 ป

ง) 4 ป

จ) 5 ป

**********************************************************************

111.ต าแหนงใดเปนประธานคณะกรรมการคมครองเดกแหงชาต ตามพระราชบญญต

คมครองเดก พ.ศ. 2546

Chan K

en

Page 31: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 31 จาก 82

ก) นายกรฐมนตร

ข) รฐมนตรวาการกระทรวงมหาดไทย

ค) รฐมนตรวาการกระทรวงยตธรรม

ง) รฐมนตรวาการกระทรวงศกษาธการ

จ) รฐมนตรวาการกระทรวงการพฒนาสงคมและความมนคงของมนษย

**********************************************************************

112.ต าแหนงไมไดเปนกรรมการโดยต าแหนงของคณะกรรมการคมครองเดกแหงชาต ตาม

พระราชบญญตคมครองเดก พ.ศ. 2546

ก) ปลดกระทรวงมหาดไทย

ข) ปลดกระทรวงสาธารณสข

ค) ปลดกระทรวงยตธรรม

ง) อยการสงสด

จ) ปลดกระทรวงศกษาธการ

**********************************************************************

113. ขอบงคบครสภาตองไดรบความเหนชอบจากใคร

ก) รฐมนตรวาการกระทรวงศกษาธการ

ข) สภาการศกษา

ค) รฐสภา

ง) ครสภา

จ) คณะรฐมนตร

**********************************************************************

114. ใครด ารงต าแหนงเลขาธการ ก.ค.ศ.

ก) ดร.กมล รอดคลาย

ข) นายการณ สกลประดษฐ

ค) นายสรพงษ จ าจด

ง) นายพนจศกด สวรรณรงค

จ) นายกฤตชย อรณรตน

**********************************************************************

Chan K

en

Page 32: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 32 จาก 82

115. กรอบความรวมมออาเซยน+3 (ASEAN+3) เปนกรอบความรวมมอระหวางประเทศ

สมาชกอาเซยนกบประเทศนอกกลม 3 ประเทศ คอ

ก) จน เกาหลใต และเกาหลเหนอ

ข) ไตหวน จน เกาหลใต

ค) ญปน จน เกาหลใต

ง) สหรฐอเมรกา จน เกาหลใต

จ) ฮองกง จน เกาหลใต

**********************************************************************

116.พระราชบญญตขอมลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มผลบงคบใชเมอใด

ก) 9 ธนวาคม 2539

ข) 9 มกราคม 2540

ค) 8 ธนวาคม 2540

ง) 9 ธนวาคม 2540

จ) 10 ธนวาคม 2540

**********************************************************************

117.ส านกงานคณะกรรมการขอมลขาวสารของราชการ จดตงขนในหนวยงานใด

ก) กระทรวงมหาดไทย

ข) ส านกนายกรฐมนตร

ค) ส านกงานปลดกระทรวงมหาดไทย

ง) ส านกงานปลดส านกนายกรฐมนตร

จ) ส านกงานสภาความมนคงแหงชาต

**********************************************************************

118. ในกรณเจาทของรฐเหนวาการเปดเผยขอมลขาวสารอาจกระทบกบสวนไดเสยของ

ผใด ใหเจาหนาทแจงใหผนนคดคานซงตองไมนอยกวากวนนบแตวนทไดรบแจง

ก) 7 วน

ข) 15 วน

ค) 30 วน

ง) 45 วน

จ) 60 วน

Chan K

en

Page 33: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 33 จาก 82

(แจกฟร) รวมรวบโดยประพนธ เวารมย (ไมมลขสทธ) http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012

**********************************************************************

119. หากผเสยหายไดยนค าขอใหหนวยงานของรฐพจารณาชดใชคาสนไหมทดแทน

หนวยงานรฐตองพจารณาใหแลวเสรจภายในกวน

ก) 15 วน

ข) 30 วน

ค) 90 วน

ง) 120 วน

จ) 180 วน

**********************************************************************

120. การเปลยนชอสวนราชการของส านกนายกรฐมนตร กระทรวง ทบวง หรอกรม ให

ตราเปนกฎหมายใด

ก) พระราชกฤษฎกา

ข) พระราชบญญต

ค) กฎกระทรวง

ง) พระราชก าหนด

จ) ประกาศกระทรวง

**********************************************************************

121. อธบดกรมสงเสรมการปกครองทองถนคนปจจบน ชออะไร

ก) นายวลลภ พรงพงษ

ข) นายแกนเพชร ชวงรงษ

ค) นายจรนทร จกกะพาก

ง) นายขวญชย วงศนตการ

จ) นายวระยทธ เอยมอ าภา

**********************************************************************

122. ต าแหนงใดเปนผบงคบบญชาขาราชการในส านกงานปลดกระทรวง

ก) อธบด

ข) เลขานการรฐมนตร

ค) เลขาธการรฐมนตร

ง) เลขาธการคณะรฐมนตร

Chan K

en

Page 34: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 34 จาก 82

จ) ปลดกระทรวง

**********************************************************************

123. ต าแหนงใด เปนผด ารงต าแหนงประธาน ก.พ.ร.

ก) เลขาธการ ก.พ.

ข) เลขาธการ ก.พ.ร.

ค) รฐมนตรประจ าส านกนายกรฐมนตร

ง) นายกรฐมนตร

จ) นายกรฐมนตร หรอรองนายกรฐมนตรทนายกรฐมนตรมอบหมาย

**********************************************************************

124. ต าแหนงใด เปนผบงคบบญชาขาราชการในอ าเภอ

ก) ทองถนอ าเภอ

ข) นายอ าเภอ

ค) หวหนาสวนประจ าอ าเภอ

ง) ปลดจงหวด

จ) รองผวาราชการจงหวดทไดรบมอบหมายจากผวาราชการจงหวด

**********************************************************************

125. การตง การยบ เปลยนแปลง เขตอ าเภอใหออกเปนกฎหมายตามขอใด

ก) กฎกระทรวง

ข) ประกาศกระทรวงมหาดไทย

ค) พระราชกฤษฎกา

ง) พระราชบญญต

จ) พระราชก าหนด

**********************************************************************

126. ต าแหนงใด ไมเปนคณะกรมการจงหวด

ก) ปลดจงหวด

ข) หวหนาส านกงานจงหวด

ค) รองผวาราชการจงหวด

ง) อยการ

จ) นายอ าเภอ

Chan K

en

Page 35: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 35 จาก 82

**********************************************************************

127. อ านาจหนาทของผวาราชการจงหวด ขอใดกลาวไมถกตอง

ก) เสนองบประมาณตอกระทรวง แลวรายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบ

ข) ประสานงานกบทหาร – ตลาการ – อยการ – มหาวทยาลย – สตง. – คร

ค) ก ากบดแล ขาราชการทหาร ขาราชการฝายตลาการ

ง) บรหารราชการตามค าแนะน าและชแจงของผตรวจราชการกระทรวง

จ) ไมมขอใดกลาวไมถกตอง

**********************************************************************

128. ต าแหนงใด เปนผบงคบบญชาขาราชการสงสดในกระทรวง

ก) รฐมนตรชวยวาการกระทรวง

ข) ปลดกระทรวง

ค) อธบด

ง) รฐมนตรวาการกระทรวง

จ) ปลดส านกนายกรฐมนตร

**********************************************************************

129. เวบไซตกรมสงเสรมการปกครองทองถน ชอวาอะไร

ก) http://www.thailocaladmin.go.th ข) http://www.bla.go.th ค) http://www.dla.go.th ง) http://www.thailocaladmeet.go.th จ) http://www.dopa .go.th **********************************************************************

130.สเหลยมเศรษฐกจ คอประเทศใดบาง

ก) ไทย ลาว พมา กมพชา

ข) ไทย กมพชา มาเลเซย ลาว

ค) ไทย ลาว พมา จน

ง) ไทย ลาว พมา กมพชา

จ) ไทย มาเลเซย กมพชา จน

**********************************************************************

Chan K

en

Page 36: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 36 จาก 82

131. การจดการศกษาอยในมาตราใด ของพระราชบญญตการศกษาแหงชาต พ.ศ. 2542

ก) มาตรา 4

ข) มาตรา 6

ค) มาตรา 7

ง) มาตรา 8

จ) มาตรา 9

**********************************************************************

132. ขอใดตอไปนหมายความถง ผบรหารการศกษา ตามพระราชบญญตการศกษา

แหงชาต พ.ศ. 2542 แกไขเพมเตมถงฉบบท 3 พ.ศ. 2553

ก) ผอ านวยการสถานศกษา

ข) หวหนางานฝายตางๆ

ค) ผอ านวยการส านกงานเขตพนทการศกษา

ง) ศกษานเทศก

จ) ถกทกขอ

**********************************************************************

133. ขอใดไมใชสถานศกษาขนพนฐาน ตามพระราชบญญตการศกษาแหงชาต พ.ศ. 2542

แกไขเพมเตมถงฉบบท 3 พ.ศ. 2553

ก) วทยาลย

ข) โรงเรยน

ค) สถานพฒนาเดกปฐมวยในโรงเรยน

ง) มหาวทยาลย

จ) ไมมขอใดกลาวไมถกตอง

**********************************************************************

134. ขอใด หมายถงผทมหนาทหลกทางการดานสอนและการวจย ตามพระราชบญญต

การศกษาแหงชาต พ.ศ. 2542 แกไขเพมเตมถงฉบบท 3 พ.ศ. 2553

ก) คร

ข) อาจารย

ค) ผสอน

Chan K

en

Page 37: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 37 จาก 82

ง) คณาจารย

จ) ผบรหารสถานศกษา

**********************************************************************

135. ขอใดมอ านาจในการจดตง ยบ รวม หรอเลกสถานศกษา

ก) รฐมนตรวาการกระทรวงศกษาธการ

ข) คระกรรมการครและบคลากรทางการศกษา

ค) คณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน

ง) คณะกรรมการศกษาธการจงหวด

จ) คณะกรรมการสถานศกษา

**********************************************************************

136. คณะกรรมการขบเคลอนการปฏรปการศกษาของกระทรวงศกษาธการในภมภาค

ต าแหนงใดเปนประธานกรรมการ

ก) ปลดกระทรวงศกษาธการ

ข) เลขาธการสภาการศกษา

ค) เลขาธการคณะกรรมการอดมศกษา

ง) เลขาธการคระกรรมการการศกษาขนพนฐาน

จ) รฐมนตรวาการกระทรวงศกษาธการ

**********************************************************************

137.คณะกรรมการขบเคลอนการปฏรปการศกษาของกระทรวงศกษาธการในภมภาค

ต าแหนงใดเปนกรรมการและเลขานการ

ก) ปลดกระทรวงศกษาธการ

ข) เลขาธการสภาการศกษา

ค) เลขาธการคณะกรรมการอดมศกษา

ง) เลขาธการคระกรรมการการศกษาขนพนฐาน

จ) รฐมนตรวาการกระทรวงศกษาธการ

**********************************************************************

138.ในแตละจงหวด ใหมคณะกรรมการศกษาธการจงหวด เรยกโดยยอวา “กศจ.”

ต าแหนงใดเปนกรรมการและเลขานการ

Chan K

en

Page 38: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 38 จาก 82

ก) เลขาธการสภาการศกษา

ข) เลขาธการคณะกรรมการอดมศกษา

ค) เลขาธการคระกรรมการการศกษาขนพนฐาน

ง) ศกษาธการจงหวด

จ) รองผวาราชการจงหวดทไดรบมอบหมาย

**********************************************************************

139. ในแตละจงหวด ใหมคณะกรรมการศกษาธการจงหวด เรยกโดยยอวา “กศจ.”

ต าแหนงใดเปนประธานกรรมการ

ก) ผวาราชการจงหวด

ข) ผวาราชการจงหวด หรอรองผวาราชการจงหวดทไดรบมอบหมาย

ค) ผอ านวยการส านกงานเขตพนทการศกษา

ง) ผตรวจราชการกระทรวงศกษาธการ

จ) เลขาธการส านกงานสงเสรมการศกษานอกระบบและการศกษาตามอธยาศย

**********************************************************************

140. ต า แหน ง ใดม ไ ด เป น คณะกรรมการขบ เคล อนการปฏ ร ปการศ กษาของ

กระทรวงศกษาธการในภมภาค

ก) ปลดกระทรวงศกษาธการ

ข) เลขาธการสภาการศกษา

ค) เลขาธการคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน

ง) เลขาธการคณะกรรมการอดมศกษา

จ) เลขาธการส านกงานสงเสรมการศกษานอกระบบและการศกษาตามอธยาศย

**********************************************************************

141. การปฏบตหนาทราชการโดยจงใจไมปฏบตตามกฎหมาย ระเบยบของทางราชการ

มตคณะรฐมนตร หรอนโยบายของรฐบาล อนเปนเหตใหเสยหายแกราชการอยางรายแรง

เปนความผดตามขอใด

ก) ความผดวนยอยางรายแรง

ข) ความผดดานจรยธรรม

ค) ความผดตอราชการ

Chan K

en

Page 39: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 39 จาก 82

ง) ความผดวนยไมรายแรง

จ) ความผดเลกนอย

**********************************************************************

142. การขดค าสงหรอหลกเลยงไมปฏบตตามค าสงของผบ งคบบญชา ซงสงในหนาท

ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบยบของทางราชการอนเปนเหตใหเสยหายแก

ราชการอยางรายแรง เปนความผดตามขอใด

ก) ความผดดานจรยธรรม

ข) ความผดตอราชการ

ค) ความผดวนยไมรายแรง

ง) ความผดวนยอยางรายแรง

จ) ความผดเลกนอย

**********************************************************************

143. องคการบรหารสวนต าบล ม 3 หมบาน จะมสมาชกสภาองคการบรหารสวนต าบล

รวมทงหมดกคน

ก) 2 คน

ข) 3 คน

ค) 6 คน

ง) 9 คน

จ) 12 คน

**********************************************************************

144. องคการบรหารสวนต าบล ม 2 หมบาน จะมสมาชกสภาองคการบรหารสวนต าบล

รวมทงหมดกคน

ก) 2 คน

ข) 3 คน

ค) 6 คน

ง) 9 คน

จ) 12 คน

**********************************************************************

Chan K

en

Page 40: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 40 จาก 82

145. องคการบรหารสวนต าบล มหนงหมบาน จะมสมาชกสภาองคการบรหารสวนต าบล

รวมทงหมดกคน

ก) 2 คน

ข) 3 คน

ค) 6 คน

ง) 9 คน

จ) 12 คน

**********************************************************************

146. เทศบาลนคร มสมาชกสภาเทศบาลนคร ไดกคน

ก) 6 คน

ข) 12 คน

ค) 18 คน

ง) 24 คน

จ) 30 คน

**********************************************************************

147. เทศบาลเมอง มสมาชกสภาเทศบาลเมอง ไดกคน

ก) 6 คน

ข) 12 คน

ค) 18 คน

ง) 24 คน

จ) 30 คน

**********************************************************************

148. เทศบาลต าบล มสมาชกสภาเทศบาลต าบล ไดกคน

ก) 6 คน

ข) 12 คน

ค) 18 คน

ง) 24 คน

จ) 30 คน

**********************************************************************

Chan K

en

Page 41: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 41 จาก 82

149. ญตตรางขอบญญตงบประมาณ ในการพจารณาวาระทสอง ใหก าหนดระยะเวลา

เสนอค าแปรญตตไวไมนอยกวาเทาใดนบ แตสภาทองถนมมตรบหลกการแหงราง

ขอบญญตงบประมาณนน

ก) 3 วน

ข) 7 วน

ค) 15 วน

ง) 24 ชวโมง

จ) 30 วน

**********************************************************************

150. ใหต าแหนงใด รกษาการตามระเบยบกระทรวงไทย วาดวยขอบงคบการประชมสภา

ทองถน พ.ศ. 2547 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 2) พ.ศ. 2554 และมอ านาจตความวนจฉย

ปญหา ก าหนดหลกเกณฑและวธปฏบตเพอด าเนนการใหเปนไปตามระเบยบน

ก) รฐมนตรวาการกระทรวงมหาดไทย

ข) ปลดกระทรวงมหาดไทย

ค) อธบดกรมสงเสรมปกครองทองถน

ง) ผวาราชการจงหวด

จ) ประธานสภาทองถน

**********************************************************************

151. ในกรณทสมาชกสภาองคการบรหารสวนต าบลเปนผเสนอรางขอบญญตเกยวกบ

การเงน จะตองใหผใดเปนรบรอง

ก) ผวาราชการจงหวด

ข) ประธานสภาทองถน

ค) นายกองคการบรหารสวนต าบล

ง) ปลดองคการบรหารสวนต าบล

จ) นายอ าเภอ

**********************************************************************

152. ขอบญญตงบประมาณหมายถง ขอใดกลาวถกตอง

ก) การใชจายเงนสะสม

Chan K

en

Page 42: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 42 จาก 82

ข) ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าป

ค) ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปเพมเตม

ง) ขอ ข. และขอ ค.

จ) ถกทกขอ

**********************************************************************

153. ขอใด มใชความเปนอสระขององคกรปกครองสวนทองถน

ก) การบรหารงบประมาณ

ข) การบรงานบคคล

ค) การก าหนดนโยบาย

ง) การปองกนประเทศ

จ) ถกทกขอ

**********************************************************************

154. ในกรณทขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปออกไมทนปงบประมาณใหม ให

ปฏบตตามขอใด

ก) เรงรดสภาองคการบรหารสวนต าบลพจารณาใหแลวเสรจภายใน 15 วน

ข) ขนอยกบอ านาจของนายกองคการบรหารสวนต าบล

ค) ใหใชงบประมาณรายจายประจ าปทลวงแลวไปพลางกอน

ง) ใหใชรางงบประมาณรายจายประจ าปทลวงแลวไปพลางกอน

จ) ระงบการใชงบประมาณในปงบประมาณใหมจนกวางบประมาณรายจายจะแลวเสรจ

**********************************************************************

155. เจาหนาทงบประมาณองคการบรหารสวนต าบล ทจะจดท ารางขอบญญตงบประมาณ

รายจายประจ าปหมายถงผใด

ก) นายกองคการบรหารสวนต าบล

ข) ผอ านวยการกองคลง

ค) นกวเคราะหนโยบายและแผน

ง) ปลดองคการบรหารสวนต าบล

จ) ผอ านวยการกองชาง

**********************************************************************

Chan K

en

Page 43: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 43 จาก 82

156. ชวงเวลาของขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขอใด

กลาวถกตอง

ก) 1 มกราคม 2559 – 31 ธนวาคม 2561

ข) 1 มกราคม 2560 – 31 ธนวาคม 2560

ค) 1 สงหาคม 2560 – 31 ธนวาคม 2561

ง) 30 กนยายน 2560 – 1 ตลาคม 2561

จ) 1 ตลาคม 2560 – 30 กนยายน 2561

**********************************************************************

157. การออกขอบญญตทองถนนน อาศยอ านาจใดขององคกรปกครองสวนทองถน

ก) อ านาจนายอ าเภอ

ข) อ านาจผวาราชการจงหวด

ค) อ านาจนตบญญต

ง) อ านาจบรหาร

จ) อ านาจตลาการ

**********************************************************************

158. ขอใดไมใชประธานสภาทองถน ตามระเบยบกระทรวงไทย วาดวยขอบงคบการ

ประชมสภาทองถน พ.ศ. 2547 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 2) พ.ศ. 2554

ก) ประธานสภาเทศบาล

ข) ประธานสภาองคการบรหารสวนต าบล

ค) ประธานสภาองคการบรหารสวนจงหวด

ง) ประธานสภาเมองพทยา

จ) ไมมขอใดกลาวไมถกตอง

**********************************************************************

159. ขอใดตอไปน กลาวถกตอง

ก) การเสนอขอบญญตทองถนตองเปนไปเพอประโยชนและความตองการของทองถน

ข) รายชอทเขาชอเสนอขอบญญตทองถน ตองเปนผมสทธเลอกตงเทานน

ค) ผมสทธเลอกตงไมนอยกวากงหนงของผมสทธเลอกตงในองคกรปกครองสวนทองถนม

สทธชอเสนอขอบญญตทองถนได

ง) ขอ ก. และขอ ค.

Chan K

en

Page 44: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 44 จาก 82

จ) ถกทกขอ

**********************************************************************

160.ใครตองก าหนดใหสมาชกสภาองคการบรหารสวนต าบลด าเนนการประชมสภา

องคการบรหารสวนต าบลครงแรกภายในกวน นบแตวนประกาศผลการเลอกตงสมาชก

สภาองคการบรหารสวนต าบล

ก) ผวาราชการจงหวด / 7 วน

ข) ปลดองคการบรหารสวนต าบล / 15 วน

ค) นายอ าเภอ / 7 วน

ง) นายอ าเภอ / 15 วน

จ) นายอ าเภอ / 30 วน

**********************************************************************

161. หากองคการบรหารสวนต าบลเลอนลาง มการยบสภาองคการบรหารสวนต าบล

เลอนลาง ตองจดใหมการเลอกตงสมาชกสภาองคการบรหารสวนต าบลเลอนลาง ภายในก

วน

ก) 15 วน

ข) 30 วน

ค) 45 วน

ง) 60 วน

จ) 90 วน

**********************************************************************

162.ประธานสภาองคการบรหารสวนต าบลเลอนลาง วางลงเมอวนท 1 ตลาคม 2559

เพราะประธานสภาองคการบรหารสวนต าบลเลอนลางลาออก จะตองเลอกประธานสภา

องคการบรหารสวนต าบลเลอนลางภายในวนทเทาใด

ก) 7 ตลาคม 2559

ข) 15 ตลาคม 2559

ค) 16 ตลาคม 2559

ง) 30 ตลาคม 2559

จ) 31 ตลาคม 2559

Chan K

en

Page 45: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 45 จาก 82

**********************************************************************

163.นายโชคชวย ไดรบเลอกตงเปนนายกองคการบรหารสวนต าบลเลอนลาง เมอวนท 2

กมภาพนธ 2556 และคณะกรรมการการเลอกตงประจ าจงหวดรบรองผลการเลอกตงเมอ

วนท 3 มนาคม 2556 ดงนนนายโชคชวย จะด ารงต าแหนงครบวาระตามกฎหมายในวนท

เทาใด

ก) 2 กมภาพนธ 2559

ข) 3 มนาคม 2559

ค) 1 กมภาพนธ 2560

ง) 2 กมภาพนธ 2560

จ) 3 มนาคม 2560

**********************************************************************

164.หนงสอตดตอระหวางกระทรวงกบกระทรวง เปนหนงสอตามขอใด

ก) หนงสอประทบตรา

ข) หนงสอภายใน

ค) หนงสอภายนอก

ง) หนงสอสงการ

จ) หนงสอประชาสมพนธ

**********************************************************************

165.หากประธานสภาองคการบรหารสวนต าบลแบงปน อ าเภอเมองความร จงหวด

กาวหนา ตองการลาออกตองยนหนงสอลาออกตอใคร

ก) ผวาราชการจงหวดกาวหนา

ข) นายอ าเภอเมองความร

ค) ปลดองคการบรหารสวนต าบลแบงปน

ง) ทองถนอ าเภอเมองความร

จ) นายกองคการบรหารสวนต าบลแบงปน

**********************************************************************

166.ขอใดกลาวไมถกตอง

Chan K

en

Page 46: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 46 จาก 82

ก) สภาองคการบรหารสวนต าบลเลอกปลดองคการบรหารสวนต าบลหรอสมาชกสภา

องคการบรหารสวนต าบลคนหนงเปนเลขานการสภาองคการบรหารสวนต าบล

ข) ส าหรบเทศบาล สมยประชมสามญสมยหนงๆ ใหมก าหนดไมเกนสามสบวน แตถาจะขยาย

เวลาออกไปอกจะตองไดรบอนญาตจากผวาราชการจงหวด

ค) ใหสภาองคการบรหารสวนจงหวดเลอกสมาชกสภาองคการบรหารสวนจงหวดเปน

ประธานสภาองคการบรหารสวนจงหวดคนหนงและรองประธานสภาองคการบรหารสวน

จงหวดสองคน

ง) สมาชกสภาเมองพทยาลาออก โดยยนหนงสอลาออกตอประธานสภาเมองพทยา

จ) ใหรฐมนตรวาการกระทรวงมหาดไทยรกษาการตามพระราชบญญตการเลอกตงสมาชก

สภาทองถนหรอผบรหารทองถน

**********************************************************************

167.ขอใดกลาวถกตอง องคการบรหารสวนต าบลอาจจดท ากจการในเขตองคการบรหาร

สวนต าบลได

ก) บ ารงรกษาศลปะ จารตประเพณ ภมปญญาทองถน และวฒนธรรมอนดของทองถน

ข) ปองกนและบรรเทาสาธารณภย

ค) จดใหมและบ ารงรกษาทางน าและทางบก

ง) ใหมและบ ารงรกษาทางระบายน า

จ) สงเสรมการพฒนาสตร เดก เยาวชน ผสงอาย และผพการ

**********************************************************************

168. ฝายนตบญญตขององคกรปกครองสวนทองถน ขอใดกลาวถกตอง

ก) ปลดองคกรปกครองสวนทองถน

ข) สภาทองถน

ค) ผบรหารทองถน

ง) ประธานสภาทองถน

จ) พนกงานสวนทองถน / ขาราชการทองถน

**********************************************************************

169. ประธานสภาทองถน ขอใดกลาวไมถกตองตามพระราชบญญต วาดวยการเขาชอ

เสนอขอบญญตทองถน พ.ศ. 2542

ก) ประธานสภากรงเทพมหานคร

Chan K

en

Page 47: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 47 จาก 82

ข) ประธานสภาเมองพทยา

ค) ประธานสภาองคการบรหารสวนจงหวด

ง) ประธานสภาองคการบรหารสวนต าบล

จ) ประธานสภาต าบล

**********************************************************************

170. แถลงการณ เปนหนงสอตามขอใด

ก) หนงสอประทบตรา

ข) หนงสอภายนอก

ค) หนงสอประชาสมพนธ

ง) หนงสอสงการ

จ) หนงสอทเจาหนาทท าขนหรอรบไวเปนหลกฐานในราชการ

**********************************************************************

171. ต าแหนงใดเปนผรบสนองพระบรมราชโองการ พระราชบญญตวาดวยการเขาชอ

เสนอขอบญญตทองถน พ.ศ. 2542

ก) รฐมนตรวาการกระทรวงมหาดไทย

ข) ปลดกระทรวงมหาดไทย

ค) นายกรฐมนตร

ง) อธบดกรมสงเสรมการปกครองทองถน

จ) ผวาราชการจงหวด

**********************************************************************

172. ต าแหนงใด เปนผมอ านาจลงนามประกาศใชขอบญญตองคการบรหารสวนต าบล

ก) ผวาราชการจงหวด

ข) นายอ าเภอ

ค) ปลดองคการบรหารสวนต าบล

ง) นายกองคการบรหารสวนต าบล

จ) ประธานสภาองคการบรหารสวนต าบล

**********************************************************************

173. งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ ทใชในการบรหารภายในองคการบรหาร

สวนต าบลเรยกวาอะไร

Chan K

en

Page 48: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 48 จาก 82

ก) ระเบยบ

ข) เทศบญญต

ค) ขอบงคบ

ง) ขอบญญต

จ) ค าสง

**********************************************************************

174. ขอใดเปนรายละเอยดตามแบบของบตรหนงสอ

ก) ผรบ ใหผรบหนงสอนนลงลายมอชอ และวงเลบชอก ากบพรอมดวยต าแหนงในบรรทด

ถดไป

ข) ผยม ใหลงชอบคคล ต าแหนง หรอสวนราชการทยมหนงสอนน

ค) รายการ ใหลงชอหนงสอทขอยมไปพรอมดวยรหสของหนงสอนน

ง) ขอ ก. และขอ ข.

จ) ถกทกขอ

**********************************************************************

175. ตราชอสวนราชการใหตาม มลกษณะเปนรปวงกลมซอนกนเสนผาศนยกลาง วงนอก

กเซนตเมตร ลอมครฑ

ก) 3 เซนตเมตร

ข) 4 เซนตเมตร

ค) 4.5 เซนตเมตร

ง) 5 เซนตเมตร

จ) 5.5 เซนตเมตร

**********************************************************************

176. ตราครฑส าหรบแบบพมพใหใชตามแบบ มกขนาด

ก) หนงขนาด

ข) สองขนาด

ค) สามขนาด

ง) สขนาด

จ) หาขนาด

**********************************************************************

Chan K

en

Page 49: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 49 จาก 82

177. พระราชบญญตเทศบาล บญญตวา “การปฏบตงานตามอ านาจหนาทของเทศบาล

ตองไปเพอประโยชนสขของประชาชน โดยใชวธการบรหารกจการบานเมองทด ”

หมายความตามขอใด

ก) เทศบาลตองบรหารงานตามความตองการของประชาชน โดยเนนการบรการประชาชน

ข) เทศบาลตองบรหารงานตามความตองการของประชาชน โดยการวางระบบรหารใหม

ประสทธภาพ

ค) เทศบาลตองบรหารงานตามความตองการของประชาชน โดยจดสถานทอ านวยความ

สะดวกใหแกประชาชน

ง) เทศบาลตองบรหารงานตามความตองการของประชาชน โดยใหประชาชนเขามามสวนรวม

ในการวางแผนและตรวจสอบ

จ) ไมมขอใดกลาวถกตอง

**********************************************************************

178. หากปรากฏวานายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร ประธานสภาเทศบาล หรอรอง

ประธานสภาเทศบาล กระท าการฝาฝนตอความสงบเรยบรอยหรอสวสดภาพของ

ประชาชน หรอละเลยไมปฏบตตามหรอปฏบตไมชอบดวยอ านาจหนาท บคคลใด

ด าเนนการสอบสวนได

ก) ทองถนจงหวด

ข) นตกรประจ าทองถนจงหวด

ค) ผวาราชการจงหวด

ง) อธบดกรมสงเสรมการปกครองทองถน

จ) ปลดกระทรวงมหาดไทย

**********************************************************************

179. การใหมและบ ารงการไฟฟาหรอแสงสวางโดยวธอน เปนภารกจของเทศบาลประเภท

ตามขอใด

ก) ภารกจทไดรบการถายโอน

ข) ภารกจทเปนนโยบายของรฐบาล

ค) ภารกจทอาจจดท า

ง) ภารกจทตองท า

Chan K

en

Page 50: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 50 จาก 82

จ) ภารกจทนอกเหนอหนาท

**********************************************************************

180. ในระหวางทไมมนายกเทศมนตร ใหต าแหนงใดซงด ารงต าแหนงอยกอนวนทจดตง

เทศบาลปฏบตหนาทปลดเทศบาล และใหปฏบตหนาทนายกเทศมนตรเทาทจ าเปนได เปน

การชวคราว จนถงวนประกาศผลการเลอกตงนายกเทศมนตร

ก) ประธานสภาองคการบรหารสวนต าบล

ข) หวหนาสวนราชการทอาวโสทสด

ค) ทองถนอ าเภอ

ง) ปลดองคการบรหารสวนต าบล

จ) นายอ าเภอ

**********************************************************************

181. รองนายกเทศมนตร ตองมอายไมต ากวากป

ก) 25 ปบรบรณในวนเลอกตง

ข) 30 ปบรบรณในวนรบสมครเลอกตง

ค) 30 ปบรบรณในวนเลอกตง

ง) 35 ปบรบรณในวนเลอกตง

จ) กฎหมายไมมระบ

**********************************************************************

182. การจดตงเทศบาลต าบล ตองจดท าเปนกฎหมายใด

ก) พระราชบญญต

ข) พระราชกฤษฎกา

ค) พระราชก าหนด

ง) ประกาศกระทรวงมหาดไทย

จ) กฎกระทรวง

**********************************************************************

183. สภาเทศบาลตองพจารณารางเทศบญญตงบประมาณรายจายใหแลวเสรจภายในก

วนนบแตวนทไดรบรางขอบญญตจากนายกเทศมนตร

ก) 7 วน

Chan K

en

Page 51: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 51 จาก 82

ข) 15 วน

ค) 30 วน

ง) 45 วน

จ) 60 วน

**********************************************************************

184. รางเทศบญญตเกยวกบการเงน สมาชกสภาเทศบาลจะเสนอไดตอเมอมค ารบรอง

ของใคร

ก) ปลดเทศบาล

ข) ผอ านวยการกองคลง

ค) นายกเทศมนตร

ง) นายอ าเภอ

จ) ผวาราชการจงหวด

**********************************************************************

185. งบประมาณรายจายประจ าปของเทศบาลตองตราเปนกฎหมายใด

ก) ขอบญญต

ข) ขอบงคบ

ค) เทศพาณชย

ง) เทศบญญต

จ) ขอบญญตเทศบาล

**********************************************************************

186. ภายในกวนนบแตวนทสภาเทศบาลไดมมตเหนชอบดวยกบรางเทศบญญตใดในกรณ

เทศบาลต าบล ใหประธานสภาเทศบาลสงรางเทศบญญตไปยงนายอ าเภอเพอสงไปยงผวา

ราชการจงหวดพจารณา ในกรณเทศบาลเมองและเทศบาลนคร ใหประธานสภาเทศบาล

สงไปยงผวาราชการจงหวดพจารณา

ก) 60 วน

ข) 45 วน

ค) 30 วน

ง) 15 วน

Chan K

en

Page 52: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 52 จาก 82

จ) 7 วน

**********************************************************************

187. เลขานการคณะกรรมการทปรกษาการเทศบาล คอต าแหนงใด

ก) ปลดกระทรวงมหาดไทย

ข) อธบดกรมสงเสรมการปกครองทองถน

ค) ผอ านวยการส านกงบประมาณ

ง) ผอ านวยการสวนการปกครองทองถน

จ) รองอธบดกรมสงเสรมการปกครองทองถน ทไดรบมอบหมาย

**********************************************************************

188. ส าหรบเทศบาลสมยประชมสามญหนงๆ มก าหนดเวลาไมเกนกวน และถาจะขยาย

เวลาการประชมออกไป จะตองไดรบอนญาตจากใคร

ก) 15 วน / นายอ าเภอ

ข) 15 วน / ผวาราชการจงหวด

ค) 30 วน / ทองถนอ าเภอ

ง) 30 วน / นายอ าเภอ

จ) 30 วน / ผวาราชการจงหวด

**********************************************************************

189. ในปหนงใหมประชมสภาองคการบรหารสวนจงหวด สมยสามญไดกสมย

ก) หนงสมย

ข) สองสมย

ค) สามสมย

ง) สสมย

จ) หาสมย

**********************************************************************

190. ใครมหนาทด าเนนการประชม ใหเปนไปตามระเบยบขอบงคบการประชมสภา

องคการบรหารสวนจงหวด

ก) นายกองคการบรหารสวนจงหวด

ข) ผวาราชการจงหวด

ค) นายอ าเภอ

Chan K

en

Page 53: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 53 จาก 82

ง) ประธานสภาองคการบรหารสวนจงหวด

จ) ปลดองคการบรหารสวนจงหวด

**********************************************************************

191. สมาชกสภาเทศบาลคนหนงยอมมเสยงหนงในการลงคะแนนถาในทประชมจ านวน

ลงคะแนนเสยงเทากน จะตองด าเนนการอยางไร

ก) สงเรองเพอยบสภาเทศบาล

ข) สงเรองใหผวาราชการจงหวดวนจฉย

ค) สงเรองใหนายอ าเภอวนจฉย

ง) ประธานในทประชมออกเสยงชขาด

จ) ลงคะแนนเสยงใหม

**********************************************************************

192. ผประกาศใชแผนพฒนาเทศบาล คอต าแหนงใด

ก) ปลดกระทรวงมหาดไทย

ข) อธบดกรมสงเสรมการปกครองทองถน

ค) นายกเทศมนตร

ง) ปลดเทศบาล

จ) ผวาราชการจงหวด

**********************************************************************

193. รองประธานสภาองคการบรหารสวนจงหวดไดมาโดยวธใด

ก) ประธานสภาองคการบรหารสวนจงหวดเลอกสมาชกสภาองคการบรหารสวนจงหวด

ข) นายกองคการบรหารสวนจงหวดเลอกสมาชกสภาองคการบรหารสวนจงหวด

ค) ผวาราชการจงหวดเลอกสมาชกสภาองคการบรหารสวนจงหวด

ง) สภาองคการบรหารสวนจงหวดเลอกสมาชกสภาองคการบรหารสวนจงหวด

จ) เลขานการสภาองคการบรหารสวนจงหวดเลอกสมาชกสภาองคการบรหารสวนจงหวด

**********************************************************************

194. การประชมสภาองคการบรหารสวนจงหวด สมยประชมสามญก าหนดไวกวน

ก) 7 วน

ข) 15 วน

ค) 30 วน

Chan K

en

Page 54: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 54 จาก 82

ง) 45 วน

จ) 60 วน

**********************************************************************

195. ในปหนงใหมการประชมสภาองคการบรหารสวนจงหวด สมยสามญไดกสมย

ก) หนงสมย

ข) สองสมย

ค) สามสมย

ง) สสมย

จ) หาสมย

**********************************************************************

196. ในการประชมสามญขององคการบรหารสวนจงหวด มกรณจ าเปนตองประชมเกน

วนทไดก าหนดไวตามกฎหมาย จะขยายเวลาสมยประชมสามญออกไปอกไดตามความ

จ าเปนครงละไมเกนกวน

ก) 7 วน

ข) 15 วน

ค) 30 วน

ง) 45 วน

จ) 60 วน

**********************************************************************

197. ในการประชมสมยสามญขององคการบรหารสวนจงหวด มกรณจ าเปนตองประชม

เกนวนทไดก าหนดไวตามกฎหมาย ใครมอ านาจขยายเวลาสมยประชมสามญออกไปไดอก

ก) ผวาราชการจงหวด

ข) ทองถนจงหวด

ค) นายอ าเภอ

ง) นายกองคการบรหารสวนจงหวด

จ) ประธานสภาองคการบรหารสวนจงหวด

**********************************************************************

198. รองประธานสภาองคการบรหารสวนจงหวดมกคน

Chan K

en

Page 55: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 55 จาก 82

ก) 1 คน

ข) 2 คน

ค) 3 คน

ง) 4 คน

จ) ตามความเหมาะสม

**********************************************************************

199. ประธานสภาองคการบรหารสวนจงหวดมทมาอยางไร

ก) นายกองคการบรหารสวนจงหวดเปนผเลอก

ข) ผวาราชการจงหวดเปนผคดเลอก

ค) ประธานสภาองคการบรหารสวนจงหวดเปนผเลอก

ง) ทประชมสภาโดยสมาชกสภาองคการบรหารสวนจงหวดเปนผเลอก

จ) ปลดองคการบรหารสวนจงหวดเปนผเลอก

**********************************************************************

200.การประชมสภาองคการบรหารสวนจงหวดสมยวสามญใหมก าหนดไดกวน

ก) 7 วน

ข) 15 วน

ค) 30 วน

ง) 45 วน

จ) 60 วน

**********************************************************************

201. กรณทมการท าค ารองขอเปดประชมสภาองคการบรหารสวนจงหวดสมยวสามญ

ประธานสภาองคการบรหารสวนจงหวดจะตองเรยกประชมสภาองคการบรหารสวน

จงหวดสมยวสามญภายในกวนนบแตวนทไดรบค ารอง

ก) 7 วน

ข) 15 วน

ค) 30 วน

ง) 45 วน

จ) 60 วน

**********************************************************************

Chan K

en

Page 56: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 56 จาก 82

202. การใหบคคลภายนอกยมหนงสอจะกระท ามได เวนแตจะใหในรปแบบใด

ก) ถามขาราชการรบรองกยมได

ข) ดหรอคดลอกหนงสอ

ค) ถายส าเนาไดเฉพาะทขอไดทนท

ง) ขอ ก. และขอ ข.

จ) ถกทกขอ

**********************************************************************

203. กอนนายกเทศมนตรจะเขารบหนาหนาทใหประธานสภาเทศบาล เรยกประชมสภา

เทศบาล เพอใหนายกเทศมนตรแถลงนโยบายตอสภาเทศบาล โดยไมมการลงมตภายในก

วน นบแตวนประกาศผลการเลอกตงนายกเทศมนตร

ก) 15 วน

ข) 20 วน

ค) 30 วน

ง) 45 วน

จ) 60 วน

**********************************************************************

204. พระราชบญญตสภาต าบลและองคการบรหารสวนต าบล พ.ศ. 2537 มผลบงคบใช

เมอใด

ก) 1 มนาคม 2537

ข) 2 มนาคม 2537

ค) 3 มนาคม 2537

ง) 2 มนาคม 2538

จ) 4 มนาคม 2538

**********************************************************************

205. สภาต าบลจดตงเปนองคการบรหารสวนต าบลโดยกฎหมายใด

ก) มตคณะรฐมนตร

ข) พระราชบญญต

ค) พระราชกฤษฎกา

Chan K

en

Page 57: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 57 จาก 82

ง) ประกาศกระทรวงมหาดไทย

จ) พระราชก าหนด

**********************************************************************

206. สภาต าบลหรอองคการบรหารสวนต าบลอาจรวมกบหนวยการบรหารราชการสวน

ทองถนอนทมเขตตดตอกนภายในเขตอ าเภอเดยวกนไดตามเจตนารมณของประชาชนใน

เขตต าบลนน โดยท าเปนกฎหมายใด

ก) ประกาศกระทรวงมหาดไทย

ข) พระราชก าหนด

ค) มตคณะรฐมนตร

ง) พระราชบญญต

จ) พระราชกฤษฎกา

**********************************************************************

207. ใหหนวยงานใดด าเนนการประกาศยบสภาต าบลทงหมดและองคการบรหารสวน

ต าบลใดทมจ านวนประชากรไมถงกคน โดยใหรวมพนทเขากบองคการบรหารสวนต าบล

อนหรอหนวยการบรหารราชการสวนทองถนทมเขตตดตอกนภายในเขตอ าเภอเดยวกน

ภายในกวนนบแตวนทมเหตดงกลาว

ก) จงหวด / 1,000 คน / 45 วน

ข) จงหวด / 2,000 คน / 60 วน

ค) กระทรวงมหาดไทย / 2,000 คน / 60 วน

ง) กระทรวงมหาดไทย / 2,000 คน / 90 วน

จ) กรมสงเสรมการปกครองทองถน / 2,000 คน / 90 วน

**********************************************************************

208. ใครเปนผแตงตงประธานสภาและรองประธานสภาองคการบรหารสวนต าบล

ก) นายกองคการบรหารสวนต าบล

ข) ปลดองคการบรหารสวนต าบล

ค) ทองถนอ าเภอ

ง) นายอ าเภอ

จ) ผวาราชการจงหวด

Chan K

en

Page 58: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 58 จาก 82

**********************************************************************

209. หากต าแหนงประธานสภาองคการบรหารสวนต าบล วางลงจะตองเลอกแทนต าแหนง

ทวางภายในกวน

ก) 7 วน

ข) 15 วน

ค) 30 วน

ง) 45 วน

จ) 60 วน

**********************************************************************

210. ต าแหนงใดไมเปนพนกงานตามประมวลกฎหมายอาญา

ก) นายกองคการบรหารสวนต าบล

ข) พนกงานสวนต าบล

ค) รองนายกองคการบรหารสวนต าบล

ง) ปลดองคการบรหารสวนต าบล

จ) เลขานการนายกองคการบรหารสวนต าบล

**********************************************************************

211. ต าแหนงใด ไมมอ านาจเปรยบเทยบคดละเมดขอบญญตองคการบรหารสวนต าบลได

ตามระเบยบและวธการทกระทรวงมหาดไทยก าหนด

ก) นายกองคการบรหารสวนต าบล

ข) พนกงานสวนต าบลซงนายกองคการบรหารสวนต าบลแตงตง

ค) รองนายกองคการบรหารสวนต าบล

ง) สมาชกสภาองคการบรหารสวนต าบล

จ) ปลดองคการบรหารสวนต าบล

**********************************************************************

212. การพจารณารางขอบญญตองคการบรหารสวนต าบล หากนายอ าเภอไมสงคนสภา

องคการบรหารสวนต าบลภายในกวน ใหถอวานายอ าเภออนมตรางขอบญญตดงกลาว

ก) 7 วน

ข) 15 วน

Chan K

en

Page 59: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 59 จาก 82

ค) 30 วน

ง) 45 วน

จ) 60 วน

**********************************************************************

213. ใหใคร จดใหมการเลอกตงสมาชกสภาต าบลซงไดรบเลอกตงตามหลกเกณฑและ

วธการทก าหนดในระเบยบของกระทรวงมหาดไทย

ก) นายกองคการบรหารสวนต าบล

ข) ปลดองคการบรหารสวนต าบล

ค) นายอ าเภอ

ง) ผวาราชการจงหวด

จ) คณะกรรมการการเลอกตง

**********************************************************************

214.ใหประธานกรรมการบรหารองคการบรหารสวนต าบลและกรรมการบรหารองคการ

บรหารสวนต าบลซงด ารงต าแหนงอยกอนวนทพระราชบญญตสภาต าบลและองคการ

บรหารสวนต าบลใชบงคบยงอยในต าแหนงตอไป และใหถอวาประธานกรรมการบรหาร

องคการบรหารสวนต าบลเปนต าแหนงใด

ก) ปลดองคการบรหารสวนต าบล

ข) ผอ านวยการกองคลง

ค) นายกองคการบรหารสวนต าบล

ง) ประธานสภาองคการบรหารสวนต าบล

จ) นายอ าเภอ

**********************************************************************

215. สมาชกสภาองคการบรหารสวนต าบล วางลงเนองจากครบวาระใหมการเลอกตง

ภายในกวน นบแตวนทครบวาระ

ก) 30 วน

ข) 45 วน

ค) 60 วน

ง) 90 วน

Chan K

en

Page 60: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 60 จาก 82

จ) 180 วน

**********************************************************************

216.ใหใครจดใหมการเลอกตงภายในกวน นบแตวนทสมาชกสภาทองถน หรอผบรหาร

ทองถนด ารงต าแหนงครบวาระ

ก) ปลดองคกรปกครองสวนทองถน / 45 วน

ข) นายอ าเภอ / 45 วน

ค) ผวาราชการจงหวด / 45 วน

ง) คณะกรรมการการเลอกตง / 45 วน

จ) คณะกรรมการการเลอกตง / 60 วน

**********************************************************************

217. รองนายกองคการบรหารสวนต าบลลาออก ยนหนงสอตอใคร

ก) ปลดองคการบรหารสวนต าบล

ข) นายอ าเภอ

ค) ผวาราชการจงหวด

ง) ทองถนอ าเภอ

จ) นายกองคการบรหารสวนต าบล

**********************************************************************

218. เมอผวาราชการจงหวดไดรบค ารอง ใหด าเนนการจดการสงค ารองไปใหสมาชกสภา

ทองถนหรอผบรหารทองถนทถกรองใหลงคะแนนเสยงถอดถอนภายในกวน นบจากได

รบค ารอง

ก) 3 วน

ข) 7 วน

ค) 15 วน

ง) 30 วน

จ) 45 วน

**********************************************************************

219. การออกเสยงถอดถอนสมาชกสภาทองถน และผบรหารทองถน ใหท าเครองหมายใน

บตรลงคะแนนในชองทวาตามขอใด

Chan K

en

Page 61: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 61 จาก 82

ก) “ถอดถอน” หรอ “ไมถอดถอน”

ข) “ใหอยตอ” หรอ “ไมใหอยตอ”

ค) “ด” หรอ “ไมด”

ง) “เลว” หรอ “ไมเลว”

จ) “เหนดวย” หรอ “ไมเหนดวย”

**********************************************************************

220. การปดประกาศรายชอผมสทธลงคะแนนเสยงถอดถอนสมาชกสภาทองถนหรอ

ผบรหารทองถน ตองปดประกาศไมนอยกวากวน กอนวนลงคะแนนเสยง

ก) ไมนอยกวา 10 วน

ข) ไมนอยกวา 20 วน

ค) ไมนอยกวา 30 วน

ง) ไมนอยกวา 45 วน

จ) ไมนอยกวา 60 วน

**********************************************************************

221. ผบงคบบญชาหรอนายจางขดขวางหรอหนวงเหนยวหรอไมใหความสะดวกพอสมควร

ตอการไปใชสทธลงคะแนนเสยงของผใตบงคบบญชาหรอลกจาง แลวแตกรณ ตองระวาง

โทษตามขอใด ตามพระราชบญญตวาดวยการลงคะแนนเสยงเพอถอดถอนสมาชกสภา

ทองถนหรอผบรหารทองถน พ.ศ. 2542

ก) จ าคกไมเกนหนงป หรอปรบไมเกนสองหมนบาท หรอทงจ าทงปรบ

ข) จ าคกไมเกนสองป หรอปรบไมเกนสองหมนบาท หรอทงจ าทงปรบ

ค) จ าคกไมเกนสองป หรอปรบไมเกนสหมนบาท หรอทงจ าทงปรบ

ง) จ าคกไมเกนสามป หรอปรบไมเกนสองหมนบาท หรอทงจ าทงปรบ

จ) จ าคกไมเกนสป หรอปรบไมเกนสองหมนบาท หรอทงจ าทงปรบ

**********************************************************************

222. ต าแหนงใด รกษาการตามพระราชบญญตวาดวยการลงคะแนนเสยงเพอถอดถอน

สมาชกสภาทองถนหรอผบรหารทองถน พ.ศ. 2542

ก) อธบดกรมสงเสรมการปกครองทองถน

ข) ปลดกระทรวงมหาดไทย

Chan K

en

Page 62: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 62 จาก 82

ค) รฐมนตรวาการกระทรวงมหาดไทย

ง) ประธานกรรมการการเลอกตง

จ) นายกรฐมนตร

**********************************************************************

223. ต าแหนงใด รกษาการตามพระราชบญญตวาดวยการเขาชอเสนอขอบญญตทองถน

พ.ศ. 2542

ก) รฐมนตรวาการกระทรวงมหาดไทย

ข) ประธานกรรมการการเลอกตง

ค) นายกรฐมนตร

ง) อธบดกรมสงเสรมการปกครองทองถน

จ) ปลดกระทรวงมหาดไทย

**********************************************************************

224. หากมผขดขวางการด าเนนการเขาชอเสนอกฎหมายในองคกรปกครองสวนทองถน

ตองระวางโทษตามขอใด ตามพระราชบญญตวาดวยการเขาชอเสนอขอบญญตทองถน

พ.ศ. 2542

ก) จ าคกตงแต 2 เดอน ถง 5 ป หรอปรบตงแตหนงหมนบาทถงหนงแสนบาท หรอทงจ าทง

ปรบ

ข) จ าคกตงแต 3 เดอน ถง 5 ป หรอปรบตงแตหนงหมนบาทถงหนงแสนบาท หรอทงจ าทง

ปรบ

ค) จ าคกตงแต 6 เดอน ถง 5 ป หรอปรบตงแตหนงหมนบาทถงหนงแสนบาท หรอทงจ าทง

ปรบ

ง) จ าคกตงแต 6 เดอน ถง 5 ป หรอปรบตงแตหนงหมนบาทถงสองแสนบาท หรอทงจ าทง

ปรบ

จ) จ าคกตงแต 6 เดอน ถง 6 ป หรอปรบตงแตหนงหมนบาทถงหนงแสนบาท หรอทงจ าทง

ปรบ

**********************************************************************

225. พระราชบญญตวาดวยการเขาชอเสนอขอบญญตทองถนพ.ศ. 2542 มผลบงคบใช

เมอใด

Chan K

en

Page 63: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 63 จาก 82

ก) 24 ตลาคม 2542

ข) 25 ตลาคม 2542

ค) 26 ตลาคม 2542

ง) 27 ตลาคม 2542

จ) 28 ตลาคม 2542

**********************************************************************

226.เลขาธการนายกรฐมนตรเปนขาราชการประเภทใด

ก) ขาราชการพลเรอน

ข) ขาราชการการเมอง

ค) ขาราชการสามญ

ง) ขาราชการประจ า

จ) ขาราชการทองถน

**********************************************************************

227.ขอใดกลาวไมถกตอง

ก) รองเลขาธการนายกรฐมนตรฝายบรหาร เปนขาราชการพลเรอนสามญ

ข) รองเลขาธการนายกรฐมนตรฝายการเมอง เปนขาราชการการเมอง

ค) เลขาธการคณะรฐมนตร เปนขาราชการการเมอง

ง) รองเลขาธการคณะรฐมนตร เปนขาราชการพลเรอนสามญ

จ) ผชวยเลขาธการนายกรฐมนตร เปนขาราชการพลเรอนสามญ

**********************************************************************

228. ปจจบนประเทศไทยมกกระทรวง

ก) 15 กระทรวง

ข) 16 กระทรวง

ค) 19 กระทรวง

ง) 20 กระทรวง

จ) 22 กระทรวง

**********************************************************************

Chan K

en

Page 64: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 64 จาก 82

229. พระราชบญญตการอ านวยความสะดวกในการพจารณาอนญาตของทางราชการ

พ.ศ. 2558 มผลบงคบใชเมอใด

ก) 22 มกราคม 2558

ข) เมอพนก าหนด 180 วนนบแตวนประกาศในราชกจจานเบกษาเปนตนไป

ค) 23 มกราคม 2558

ง) 21 กรกฎาคม 2558

จ) ขอ ข. และ ง.

**********************************************************************

230. พระราชบญญตการอ านวยความสะดวกในการพจารณาอนญาตของทางราชการ

พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกจจานเบกษาตามขอใด

ก) เลมท 122 ตอนท 4 ก ลงวนท 22 มกราคม 2558

ข) เลมท 130 ตอนท 4 ก ลงวนท 22 มกราคม 2558

ค) เลมท 132 ตอนท 4 ก ลงวนท 22 มกราคม 2558

ง) เลมท 132 ตอนท 4 ก ลงวนท 23 มกราคม 2558

จ) เลมท 132 ตอนท 4 ก ลงวนท 21 กรกฎาคม 2558

**********************************************************************

231. พระราชบญญตการอ านวยความสะดวกในการพจารณาอนญาตของทางราชการ

พ.ศ. 2558 ใหใชบงคบกบบรรดาตอไปน ขอใดกลาวไมถกตอง

ก) การอนญาต

ข) การใชสทธของบคคลตามรฐธรรมนญ

ค) การจดทะเบยน

ง) การแจงทมกฎหมายหรอกฎก าหนดใหตองขออนญาต

จ) จดทะเบยน หรอแจงกอนจะด าเนนการใด

**********************************************************************

232. มาตราใดของพระราชบญญตการอ านวยความสะดวกในการพจารณาอนญาตของ

ทางราชการ พ.ศ. 2558 ใหใชบงคบตงแตวนประกาศในราชกจจานเบกษา เปนตนไป

ก) มาตรา 14

ข) มาตรา 15

Chan K

en

Page 65: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 65 จาก 82

ค) มาตรา 16

ง) มาตรา 17

จ) มาตรา 18

**********************************************************************

233. ทกกปนบแตวนทพระราชบญญตการอ านวยความสะดวกในการพจารณาอนญาต

ของทางราชการ พ.ศ. 2558 ใชบงคบ ใหผอนญาตพจารณากฎหมายทใหอ านาจในการ

อนญาตวาสมควรปรบปรงกฎหมายนนเพอยกเลกการอนญาตหรอจดใหมมาตรการอน

แทนการอนญาต

ก) 1 ป

ข) 2 ป

ค) 3 ป

ง) 4 ป

จ) 5 ป

**********************************************************************

234. พระราชบญญตการอ านวยความสะดวกในการพจารณาอนญาตของทางราชการ

พ.ศ. 2558 ใหใชบงคบกบบรรดาการอนญาต การจดทะเบยนหรอการแจงทม..............

ก าหนดใหตองขออนญาต จดทะเบยน หรอแจง กอนจะด าเนนการ บทบญญตของ

กฎหมายหรอกฎใดทขดหรอแยงกบพระราชบญญตนใหใชพระราชบญญตนแทน

ก) รฐธรรมนญ

ข) กฎกระทรวง

ค) ประกาศกระทรวง

ง) กฎหมายหรอกฎ

จ) กฎ

**********************************************************************

235. ตามพระราชบญญตการอ านวยความสะดวกในการพจารณาอนญาตของทางราชการ

พ.ศ. 2558 “เจาหนาท” หมายความวา

ก) เจาหนาทตามกฎหมายวาระเบยบขาราชการพลเรอน

ข) เจาหนาทตามกฎหมายวาดวยวธปฏบตราชการทางปกครอง

Chan K

en

Page 66: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 66 จาก 82

ค) เจาหนาทตามกฎหมายวาดวยระเบยบบรหารราชการแผนดน

ง) เจาหนาทตามกฎหมายวาดวยขอมลขาวสารของราชการ

จ) เจาหนาทตามกฎหมายวาดวยปรบปรงกระทรวง ทบวง กรม

**********************************************************************

236. คณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน กรรมการ

ผทรงคณวฒตองมคณสมบตดงตอไปน ขอใดกลาวไมถกตอง

ก) มสญชาตไทยโดยการเกด

ข) มอายไมต ากวา 35 ปบรบรณ

ค) ไมเปนขาราชการทมเงนประจ า

ง) ไมเปนผด ารงต าแหนงทางการเมอง

จ) ไมเปนสมาชกสภาทองถน หรอผบรหารทองถน

**********************************************************************

237. พระราชบญญตก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถน พ.ศ. 2542 ขอใดกลาวไมถกตอง

ก) ประกาศในราชกจจานเบกษาเมอ 17 พฤศจกายน 2542

ข) บงคบใชเมอ 18 พฤศจกายน 2542

ค) ผรบสนองพระบรมราชโองการ คอ นายชวน หลกภย

ง) ผรกษาการตามพระราชบญญต คอ นายกรฐมนตร

จ) ถกทกขอ

**********************************************************************

238. คณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน ผแทนองคกร

ปกครองสวนทองถน มจ านวนกคน

ก) 3 คน

ข) 6 คน

ค) 9 คน

ง) 12 คน

จ) 27 คน

**********************************************************************

Chan K

en

Page 67: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 67 จาก 82

239. คณะกรรมการวธปฏบตราชการทางปกครอง ต าแหนงประธานกรรมการ ใครเปนผ

แตงตง

ก) นายกรฐมนตร

ข) รฐมนตรวาการกระทรวงมหาดไทย

ค) รฐมนตรประจ าส านกนายกรฐมนตร

ง) ปลดส านกนายกรฐมนตร

จ) คณะรฐมนตร

**********************************************************************

240. หากเหนวาขอมลขาวสารสวนบคคลทเกยวกบตนไมถกตองตามทเปนจรง จงไดยน

หนงสอใหหนวยงานควบคมดแลขอมลนนแกไขเปลยนแปลง แตหนวยงานนนพจารณา

แลวไมแกไขเปลยนแปลงขอมลดงกลาว และไดแจงบคคลดงกลาวทราบ ซงบคคลผนนม

สทธอทธรณตอคณะกรรมการวนจฉยการเปดเผยขอมลขาวสารภายในกวน นบแตไดรบ

แจงค าสงนน

ก) 7 วน

ข) 15 วน

ค) 30 วน

ง) 45 วน

จ) 60 วน

**********************************************************************

241.กรณผคดคานการเปดเผยขอมลขาวสารไดเสนอค าคดคานตอเจาหนาทของรฐและ

เจาหนาทไดพจารณาค าคดคานแลวมความเหนไมฟงค าคดคานนน ผนนอาจอทธรณค าสง

ไมรบฟงค าคดคานของเจาหนาทตอใคร และตองอทธรณภายในกวน โดยยนค าอทธรณตอ

ใคร

ก) คณะกรรมการวนจฉยการเปดเผยขอมลขาวสาร / 30 วนนบแตวนทเจาหนาทไมรบฟงค า

คดคาน / คณะกรรมการวนจฉยการเปดเผยขอมลขาวสาร

ข) คณะกรรมการวนจฉยการเปดเผยขอมลขาวสาร / 15 วนนบแตวนทไดรบแจงค าสงคดคาน

/ คณะกรรมการขอมลขาวสารของราชการ

Chan K

en

Page 68: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 68 จาก 82

ค) คณะกรรมการขอมลขาวสารของราชการ/ 15 วนนบแตวนท ไดรบค าสงคดคาน /

คณะกรรมการขอมลขาวสารของราชการ

ง) คณะกรรมการขอมลขาวสารของราชการ / 15 วนนบแตวนทเจาหนาทมความเหนไมรบฟง

ค าคดคาน / คณะกรรมการขอมลขาวสารของราชการ

จ) ไมมขอใดกลาวถกตอง

**********************************************************************

242. “คณะกรรมการ” หมายความวา ตามพระราชบญญตขอมลขาวสารของราชการ

พ.ศ.2540

ก) คณะกรรมการขอมลขาวสารของทางราชการ

ข) คณะกรรมการขอมลขาวสารราชการ

ค) คณะกรรมการขอมลขาวสารของราชการ

ง) คณะกรรมการวนจฉยการเปดเผยขอมลขาวสาร

จ) คณะกรรมการวนจฉยการเปดเผยขอมลขาวสารของราชการ

**********************************************************************

243. ใหจดตงส านกงานคณะกรรมการขอมลขาวสารของราชการขนในสงกดหนวยงานใด

ก) ส านกงานปลดกระทรวงมหาดไทย

ข) ส านกงานปลดกระทรวงยตธรรม

ค) ส านกงานคณะกรรมการกฤษฎกา

ง) ส านกงานปลดส านกนายกรฐมนตร

จ) ส านกนายกรฐมนตร

**********************************************************************

244. หากไมมาใหถอยค าตามทคณะกรรมการขอมลขาวสารของราชการสงใหมา ผนนม

ความผดตองระวางโทษตาม ขอใด

ก) จ าคกไมเกน 1 เดอน หรอปรบไมเกน 3,000 บาท หรอทงจ าทงปรบ

ข) จ าคกไมเกน 1 เดอน หรอปรบไมเกน 5,000 บาท หรอทงจ าทงปรบ

ค) จ าคกไมเกน 3 เดอน หรอปรบไมเกน 5,000 บาท หรอทงจ าทงปรบ

ง) จ าคกไมเกน 3 เดอน หรอปรบไมเกน 10,000 บาท หรอทงจ าทงปรบ

จ) จ าคกไมเกน 6 เดอน หรอปรบไมเกน 5,000 บาท หรอทงจ าทงปรบ

**********************************************************************

Chan K

en

Page 69: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 69 จาก 82

245.หากฝาฝนหรอไมปฏบตตามขอจ ากดหรอเงอนไขท เจาหนาทของรฐก าหนดตาม

มาตรา 20 ตองระวางโทษตามขอใด

ก) จ าคกไมเกนหนงเดอน หรอปรบไมเกนสองหมนบาท หรอทงจ าทงปรบ

ข) จ าคกไมเกนหนงเดอน หรอปรบไมเกนหนงหมนบาท หรอทงจ าทงปรบ

ค) จ าคกไมเกนสามเดอน หรอปรบไมเกนหาบาท หรอทงจ าทงปรบ

ง) จ าคกไมเกนสามเดอน หรอปรบไมเกนหนงหมนบาท หรอทงจ าทงปรบ

จ) จ าคกไมเกนหนงป หรอปรบไมเกนสองหมนบาท หรอทงจ าทงปรบ

**********************************************************************

246.เมอคณะกรรมการขอมลขาวสารของราชการ ไดรบอทธรณมใหเปดเผยขอมล

ขาวสารแลว จะตองสงค าอทธรณใหคณะกรรมการวนจฉยการเปดเผยขอมลขาวสาร

ภายในกวน นบแตวนทคณะกรรมการขอมลขาวสารไดรบค าอทธรณ

ก) 7 วน

ข) 15 วน

ค) 30 วน

ง) 45 วน

จ) 60 วน

**********************************************************************

247. คณะกรรมการวนจฉยการเปดเผยขอมลขาวสาร คณะหนงๆ ประกอบดวย ขอใด

กลาวถกตอง

ก) ไมนอยกวาหาคน

ข) ไมนอยกวาสามคน

ค) ตามความจ าเปน แตตองไมนอยกวาหาคน

ง) ตามความจ าเปน แตตองไมนอยกวาสามคน

จ) ตามความเหมาะสม แตตองไมนอยกวาสามคน

**********************************************************************

248. ในกรณทสภาองคการบรหารสวนต าบลแบงปน อ าเภอเมองความร จงหวดกาวหนา

ไมรบหลกการแหงรางขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปใหใคร ตงคณะกรรมการ

Chan K

en

Page 70: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 70 จาก 82

คณะหนงเพอพจารณาหาขอยตความขดแยงโดยแกไข ปรบปรง หรอยนยนสาระส าคญท

บญญตไวในรางขอบญญตนน

ก) นายกองคการบรหารสวนต าบลแบงปน

ข) ปลดองคการบรหารสวนต าบลแบงปน

ค) ทองถนอ าเภอเมองความร

ง) นายอ าเภอเมองความร

จ) ผวาราชการจงหวดกาวหนา

**********************************************************************

249. ในกรณทสภาองคการบรหารสวนต าบลแบงปน อ าเภอเมองความร จงหวดกาวหนา

ไมรบหลกการแหงรางขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าป ใหตงคณะกรรมการคณะ

หนงประกอบดวยกรรมการจ านวนกคน เพอพจารณาหาขอยตความขดแยงโดยแกไข

ปรบปรง หรอยนยนสาระส าคญทบญญตไวในรางขอบญญตนน

ก) 5 คน

ข) 7 คน

ค) 8 คน

ง) 15 คน

จ) 16 คน

**********************************************************************

250. ใครด ารงต าแหนงหวหนาส านกงานคณะกรรมการมาตรฐานการบรหารงานบคคล

สวนทองถน คนปจจบน

ก) นายอรรษษฐ สมพนธรตน

ข) นายภคพงษ ทวพฒน

ค) นายพรสญจ พนธเพง

ง) นายสนตธร ยมละมย

จ) นายกฤตธาดา จารสกล

**********************************************************************

251. แกไข เปลยนแปลง ค าชแจงหมวดครภณฑ ทดนฯ ท าใหลกษณะเปลยนไปจากเดม

อ านาจของใคร

Chan K

en

Page 71: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 71 จาก 82

ก) ผวาราชการจงหวด

ข) นายอ าเภอ

ค) ประธานสภาองคกรปกครองสวนทองถน

ง) นายกองคกรปกครองสวนทองถน

จ) สภาองคกรปกครองสวนทองถน

**********************************************************************

252. ขอบญญตองคการบรหารสวนต าบล ก าหนดโทษผฝาฝนไดตามขอใด

ก) 500 บาท

ข) ไมเกน 500 บาท

ค) 1,000 บาท

ง) ไมเกน 1,000 บาท

จ) ไมเกน 2,000 บาท

**********************************************************************

253. การโอนเงนงบประมาณรายจายตางๆ ใหเปนอ านาจอนมตของใคร

ก) ปลดองคกรปกครองสวนทองถน

ข) นายกองคกรปกครองสวนทองถน

ค) หวหนาสวนการคลงหรอผอ านวยการกองคลง

ง) นายอ าเภอ

จ) ผวาราชการจงหวด

**********************************************************************

254.การโอนเงนงบประมาณรายจายในหมวดคาครภณฑ ทดน และสงกอสราง ทท าให

ลกษณะ ปรมาณ คณภาพเปลยน หรอโอนไปตงจายเปนรายการใหม ใหเปนอ านาจอนมต

ของใคร

ก) นายกองคการบรหารสวนต าบล

ข) สภาองคการบรหารสวนต าบล

ค) นายอ าเภอ

ง) ผวาราชการจงหวด

จ) ปลดองคการบรหารสวนต าบล

**********************************************************************

Chan K

en

Page 72: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 72 จาก 82

255.“คณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน” ต าแหนงใด

ไมไดเปนกรรมการโดยต าแหนง

ก) ปลดกระทรวงสาธารณสข

ข) เลขาธการ ก.พ.

ค) ปลดกระทรวงศกษาธการ

ง) ปลดกระทรวงยตธรรม

จ) ปลดกระทรวงมหาดไทย

**********************************************************************

256. ต าแหนงใดรกษาการตามพระราชบญญตพระราชบญญตก าหนดแผนและขนตอน

การกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2542 แกไขเพมเตมถง 2 พ.ศ.

2549

ก) นายกรฐมนตร

ข) รฐมนตรวาการกระทรวงมหาดไทย

ค) รฐมนตรวาการกระทรวงการคลง

ง) ปลดกระทรวงมหาดไทย

จ) ขอ ก. ข. และ ขอ ค.

**********************************************************************

257.คณะกรรมการมาตรฐานการบรหารงานบคคลสวนทองถนมจ านวนกคน

ก) 12 คน

ข) 15 คน

ค) 16 คน

ง) 17 คน

จ) 27 คน

**********************************************************************

258. ขอใดกลาวถกตอง เกยวกบสภาองคการบรหารสวนจงหวด

ก) ประธานสภาอบจ. 1 คน และรองประธานสภาอบจ. 1 คน

ข) ประธานสภาอบจ. 1 คน และรองประธานสภาอบจ. 1 คน และผชวยประธานสภาอบจ.

1 คน

Chan K

en

Page 73: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 73 จาก 82

ค) ประธานสภาอบจ. 1 คน และรองประธานสภาอบจ. 2 คน

ง) ประธานสภาอบจ. 1 คน และรองประธานสภาอบจ. 3 คน

จ) ประธานสภาอบจ. 1 คน และรองประธานสภาอบจ. 4 คน

**********************************************************************

259.คณะกรรมการวธปฏบตราชการทางปกครอง ต าแหนงประธานกรรมการ ใครเปนผ

แตงตง

ก) นายกรฐมนตร

ข) รฐมนตรวาการกระทรวงมหาดไทย

ค) รฐมนตรประจ าส านกนายกรฐมนตร

ง) ปลดส านกนายกรฐมนตร

จ) คณะรฐมนตร

**********************************************************************

260. ใครเปนผอ านาจด าเนนการแกไขเพมเตมระเบยบงานสารบรรณฯ

ก) นายกรฐมนตร

ข) ปลดกระทรวงมหาดไทย

ค) รฐมนตรประจ าส านกนายกรฐมนตร

ง) ปลดส านกนายกรฐมนตร

จ) อธบดกรมสงเสรมการปกครองทองถน

**********************************************************************

261.ขอใดไมถอเปนองคกรปกครองสวนทองถน ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

การจดท าแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2548 แกไขเพมเตมถงฉบบท

2 พ.ศ. 2559

ก) เมองพทยา

ข) เทศบาล

ค) องคการบรหารสวนต าบล

ง) กรงเทพมหานคร

จ) องคการบรหารสวนจงหวด

**********************************************************************

Chan K

en

Page 74: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 74 จาก 82

262. ผแทนองคการบรหารสวนต าบลคณะกรรมการกลางพนกงานสวนต าบล คดเลอก

จากต าแหนงปลดองคการบรหารสวนต าบลกคน

ก) 1 คน

ข) 2 คน

ค) 3 คน

ง) 4 คน

จ) 6 คน

**********************************************************************

263. คณะกรรมการกลางพนกงานสวนต าบล ขอใดกลาวไมถกตอง

ก) ผแทนองคการบรหารสวนต าบลคดเลอกจากประธานกรรมการบรหารองคการบรหาร

สวนต าบลจ านวนสามคน

ข) รฐมนตรวาการกระทรวงมหาดไทย หรอปลดกระทรวงมหาดไทยซงไดรบมอบหมายเปน

ประธาน

ค) กรรมการผแทนอบต. และกรรมการผทรงคณวฒ มวาระด ารงต าแหนงคราวละ 4 ป และ

อาจไดรบคดเลอกอกได

ง) ผอ านวยการส านกงบประมาณ เปนกรรมการโดยต าแหนง

จ) ผทรงคณวฒจ านวนหกคน

**********************************************************************

264 .ขอใดกลาวไมถกตอง

ก) ผมสทธสมครรบเลอกตงเปนสมาชกสภาองคการบรหารสวนต าบลตองมชอในทะเบยน

ตามกฎหมายวาดวยการทะเบยนราษฎรในหมบานของต าบลทสมครรบเลอกตงเปนเวลา

ตดตอกนไมนอยกวาหนงปจนวนรบรบสมครเลอกตง

ข) สมาชกสภาองคการบรหารสวนต าบล มหนาทใหความเหนชอบแผนพฒนาองคการบรหาร

สวนต าบล

ค) ม 8 หมบาน มสมาชกสภาองคการบรหารสวนต าบล รวม 16 คน

ง) ม 2 หมบาน มสมาชกสภาองคการบรหารสวนต าบล รวม 6 คน

จ) ม 1 หมบาน มสมาชกสภาองคการบรหารสวนต าบล รวม 3 คน

**********************************************************************

265. การประชมสภาสามญสมยหนงๆ ของอบต. มก าหนดระยะเวลาไมเกนกวน

Chan K

en

Page 75: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 75 จาก 82

ก) 7 วน

ข) 15 วน

ค) 30 วน

ง) 45 วน

จ) 60 วน

**********************************************************************

266. ขอใดไมใชรฐวสาหกจในสงกดกระทรวงมหาดไทย

ก) องคการตลาด

ข) องคการคา

ค) การไฟฟานครหลวง

ง) การไฟฟาสวนภมภาค

จ) การประปาสวนภมภาค

**********************************************************************

267. ประธานกรรมการการเลอกตงคนปจจบน คอใคร

ก) นายประวช รตนเพยร

ข) นายบญสง นอยโสภณ

ค) นายธรวฒน ธรโรจนวทย

ง) นายศภชย สมเจรญ

จ) นายสมชย ศรสทธยากร

**********************************************************************

268. การรวมอบต. ทมเขตตดตอพนทเดยวกน ตองตราเปนกฎหมายใด

ก) พระราชบญญต

ข) พระราชกฤษฎกา

ค) ประกาศกระทรวงมหาดไทย

ง) มตคณะรฐมนตร

จ) กฎกระทรวง

**********************************************************************

269. การยบองคการบรหารสวนต าบล ใหตราเปนกฎหมายใด

ก) พระราชบญญต

Chan K

en

Page 76: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 76 จาก 82

ข) กฎกระทรวง

ค) พระราชกฤษฎกา

ง) ประกาศกระทรวงมหาดไทย

จ) มตคณะรฐมนตร

**********************************************************************

270. ขอใดตอไปน คอชอเตม ก.พ.ร.

ก) คณะกรรมการพฒนาฝายขาราชการ

ข) คณะกรรมการพฒนาระบบราชการ

ค) คณะกรรรมพฒนาขาราชการ

ง) คณะกรรมการพฒนาระบบขาราชการ

จ) กรรมการพฒนาขาราชการ

**********************************************************************

271. องคการบรหารสวนจงหวด ปจจบนมกแหง

ก) 74 แหง

ข) 75 แหง

ค) 76 แหง

ง) 77 แหง

จ) 78 แหง

**********************************************************************

272.สเหลยมเศรษฐกจ คอประเทศใดบาง

ก) ไทย ลาว พมา กมพชา

ข) ไทย มาเลเซย กมพชา จน

ค) ไทย ลาว พมา กมพชา

ง) ไทย กมพชา มาเลเซย ลาว

จ) ไทย ลาว พมา จน

**********************************************************************

Chan K

en

Page 77: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 77 จาก 82

273. โทษทางวนยมกสถาน

ก) 2 สถาน

ข) 3 สถาน

ค) 4 สถาน

ง) 5 สถาน

จ) 6 สถาน

**********************************************************************

274. ขาราชการครและบคลากรทางการศกษาผใดถงแกความตายอน เนองจากการปฏบต

หนาทราชการ ใหจดสวสดการแกครอบครวตามหลกเกณฑและวธการท ก.ค.ศ.ก าหนด

โดยความเหนชอบจากใคร

ก) รฐสภา

ข) คณะรฐมนตร

ค) สภานตบญญตแหงชาต

ง) นายกรฐมนตร

จ) รฐมนตรวาการกระทรวงศกษาธการ

**********************************************************************

275. ใหต าแหนงคณาจารยดงตอไปน เปนต าแหนงทางวชาการ ขอใดกลาวไมถกตอง

ก) ศาสตราจารย

ข) คณาจารย

ค) อาจารย

ง) ผชวยศาสตราจารย

จ) รองศาสตราจารย

**********************************************************************

276. ขอใดกลาวไมถกตอง ต าแหนงนเทศ มวทยฐานะ ดงตอไปน

ก) เชยวชาญพเศษ

ข) เชยวชาญ

ค) ทรงคณวฒ

ง) ช านาญการพเศษ

จ) ช านาญการ

Chan K

en

Page 78: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 78 จาก 82

**********************************************************************

277. ต าแหนงผบรหารการศกษา มวทยฐานะ ดงตอไปน ขอใดกลาวไมถกตอง

ก) ผอ านวยการส านกงานเขตพนทการศกษาเชยวชาญพเศษ

ข) ผอ านวยการส านกงานเขตพนทการศกษาเชยวชาญ

ค) รองผอ านวยการส านกงานเขตพนทการศกษาเชยวชาญ

ง) รองผอ านวยการส านกงานเขตพนทการศกษาช านาญการ

จ) รองผอ านวยการส านกงานเขตพนทการศกษาช านาญการพเศษ

**********************************************************************

278. ต าแหนงผบรหารสถานศกษา มวทยฐานะ ดงตอไปน ขอใดกลาวไมถกตอง

ก) ผอ านวยการเชยวชาญพเศษ

ข) ผอ านวยการเชยวชาญ

ค) รองผอ านวยการช านาญการ

ง) รองผอ านวยการเชยวชาญพเศษ

จ) ผอ านวยการช านาญการ

**********************************************************************

279. ต าแหนงคร มวทยฐานะ ดงตอไปน ขอใดกลาวไมถกตอง

ก) ครเชยวชาญ

ข) ครช านาญการพเศษ

ค) ครเชยวชาญพเศษ

ง) ครพเศษช านาญการ

จ) ครช านาญการ

**********************************************************************

280. ต าแหนงผบรหารสถานศกษาและผบรหารการศกษา ไดแกต าแหนงตอไปน ขอใด

กลาวไมถกตอง

ก) ผอ านวยการส านกงานเขตพนทการศกษา

ข) ผอ านวยการสถานศกษา

ค) ผอ านวยการส านกงานเขตพนทพเศษ

ง) รองผอ านวยการส านกงานเขตพนทการศกษา

จ) รองผอ านวยการสถานศกษา

Chan K

en

Page 79: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 79 จาก 82

**********************************************************************

281. ต าแหนงซงมหนาทเปนผสอนในหนวยงานการศกษา ไดต าแหนงดงตอไปน ขอใด

กลาวไมถกตอง

ก) คร

ข) ผชวยคร

ค) ศาตราจารย

ง) อาจารย

จ) รองศาสตราจารย

**********************************************************************

282. วนเวลาท างาน วนหยดราชการตามประเพณ วนหยดราชการประจ าปและการลา

หยดราชการของขาราชการครและบคลากรทางการศกษา ใหเปนไปตามทใครก าหนด

ก) คณะรฐมนตร

ข) รฐมนตรวาการกระทรวงศกษาธการ

ค) ก.ค.ศ.

ง) นายกรฐมนตร

จ) กศจ.

**********************************************************************

283. ขาราชการครและบคลากรทางการศกษา อาจไดรบเงนเพมคาครองชพชวคราวตาม

ภาวะเศรษฐกจ ทงน ตามหลกเกณฑและวธการทก าหนดในขอใด

ก) พระราชบญญต

ข) พระราชกฤษฎกา

ค) ประกาศกระทรวง

ง) กฎกระทรวง

จ) มตคณะรฐมนตร

**********************************************************************

284. เงนสะสมและดอกเบยนจะจายคนหรอใหกยมเพอด าเนนการตามโครงการสวสดการ

ส าหรบขาราชการครและบคลกรทางการศกษา ตามระเบยบทกระทรวงศกษาธการ

ก าหนดโดยความเหนชอบจากใคร

Chan K

en

Page 80: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 80 จาก 82

ก) นายกรฐมนตร

ข) รฐมนตรวาการกระทรวงศกษาธการ

ค) กรมบญชกลาง

ง) คณะรฐมนตร

จ) ส านกงบประมาณ

**********************************************************************

285. ขาราชการครและบคลากรทางการศกษา หมายความวา ขอใดกลาวไมถกตอง

ก) บคคลซงไดรบการบรรจและแตงตงตามพระราชบญญตระเบยบขาราชการครและ

บคลากรทางการศกษา พ.ศ. 2547 ใหรบเงนเดอนจากเงนงบประมาณแผนดน งบบคลากร

ทจายในลกษณะเงนเดอนในกระทรวงวฒนธรรม

ข) บคคลซงไดรบการบรรจและแตงตงตามพระราชบญญตระเบยบขาราชการครและ

บคลากรทางการศกษา พ.ศ. 2547 ใหรบเงนเดอนจากเงนงบประมาณแผนดน งบบคลากร

ทจายในลกษณะเงนเดอนในกระทรวงการทองเทยวและกฬา

ค) บคคลซงไดรบการบรรจและแตงตงตามพระราชบญญตระเบยบขาราชการครและ

บคลากรทางการศกษา พ.ศ. 2547 ใหรบเงนเดอนจากเงนงบประมาณแผนดน งบบคลากร

ทจายในลกษณะเงนเดอนในกระทรวงศกษาธการ

ง) บคคลซงไดรบการบรรจและแตงตงตามพระราชบญญตระเบยบขาราชการครและ

บคลากรทางการศกษา พ.ศ. 2547 ใหรบเงนเดอนจากเงนงบประมาณแผนดน งบบคลากร

ทจายในลกษณะเงนเดอนในกระทรวงการพฒนาสงคมและความมนคงของมนษย

จ) บคคลซงไดรบการบรรจและแตงตงตามพระราชบญญตระเบยบขาราชการครและ

บคลากรทางการศกษา พ.ศ. 2547 ใหรบเงนเดอนจากเงนงบประมาณแผนดน งบบคลากร

ทจายในลกษณะเงนเดอนในกระทรวงอนทก าหนดในพระราชกฤษฎกา

**********************************************************************

286. ก.ค.ศ. ยอมาจากขอใด

ก) คณะกรรมการศกษาธการจงหวด

ข) คณะกรรมการขบเคลอนการปฏรปการศกษาของกระทรวงศกษาธการ

ค) คณะกรรมการขาราชการครและพนกงานราชการทางการศกษา

ง) คณะกรรมการบรหารงานบคคลของขาราชการครและบคลากรทางการศกษา

จ) คณะกรรมการขาราชการครและบคลากรทางการศกษา

Chan K

en

Page 81: หนา จาก Chan Ken · หนา 1 จาก 82 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 1. การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

หนา 81 จาก 82

********************************************************************

287.กรรมการผทรงคณวฒของ ก.ค.ศ. มจ านวนกคน

ก) 4 คน

ข) 5 คน

ค) 7 คน

ง) 9 คน

จ) 12 คน

**********************************************************************

288. กรรมการของผทรงคณวฒของ ก.ค.ศ. ใครเปนผแตงตง

ก) นายกรฐมนตร

ข) รฐมนตรวาการกระทรวงศกษาธการ

ค) คณะรฐมนตร

ง) สภานตบญญตแหงชาต

จ) คณะรกษาความสงบแหงชาต

**********************************************************************

289. กรรมการโดยต าแหนงของ ก.ค.ศ. มจ านวนกคน

ก) 5 คน

ข) 7 คน

ค) 8 คน

ง) 9 คน

จ) 10 คน

**********************************************************************

290. ต าแหนงใดไมไดเปนกรรมการโดยต าแหนง ก.ค.ศ.

ก) เลขาธการ ก.ค.ศ.

ข) เลขาธการครสภา

ค) ปลดกระทรวงวฒนธรรม

ง) เลขาธการ ก.พ.ร.

จ) เลขาธการคณะกรรมการอาชวศกษา

**********************************************************************

Chan K

en