12
www.colorfulholidaytravel.com/หน้า 1 จาก 12

หน้า 1 จาก 12...¸«น า 5 จาก 12 หล งจากช มชาแล วท านจะได เพล ดเพล นก บการช

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: หน้า 1 จาก 12...¸«น า 5 จาก 12 หล งจากช มชาแล วท านจะได เพล ดเพล นก บการช

www.colorfulholidaytravel.com/หนา 1 จาก 12

Page 2: หน้า 1 จาก 12...¸«น า 5 จาก 12 หล งจากช มชาแล วท านจะได เพล ดเพล นก บการช

www.colorfulholidaytravel.com/หนา 2 จาก 12

แถมฟรกระเปาชอปปงเกๆ ใสของไดเยอะจใจ WiFi On Bus – เมนพเศษ ปลาประธานาธบด,สกเซยนเย

พกโรงแรมระดบ 4 ดาว วนท1 กรงเทพ(ดอนเมอง)-เถาหยวน

17.00 น. คณะพรอมกน ณ อาคารผโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบนดอนเมอง เคานเตอรสายการบนไทเกอรแอร (TIGER AIR) พบเจาหนาทของบรษทฯ คอยใหการตอนรบและอานวยความสะดวก

20.00 น. ออกเดนทางสกรงไทเป ประเทศไตหวน โดยสายการบน ไทเกอรแอร (Tiger air) เทยวบนท IT506 (ใชระยะเวลาในการเดนทางประมาณ 3.40 ชวโมง)

00.40 น. เดนทางถง สนามบนเถาหยวน กรงไทเป ประเทศไตหวน เวลาทองถนเรวกวาประเทศไทย 1 ชวโมง

(เพอความสะดวกในการนดหมาย กรณาปรบนาฬกาของทานเปนเวลาทองถน) หลงจากทานไดผานพธการตรวจคนเขาเมองและศลกากรแลว น าทานเขาสโรงแรมทพก พกท King’s Paradise Hotel หรอเทยบเทา

วนท2 เถาหยวน-หนานโถว-ผหล-วดจงไถฉานซอ-รานชา-ลองทะเลสาบสรยนจนทรา วดพระถงซ าจง-วดเหวนหว-ไถจง-ฟงเจยไนทมารเกต

Page 3: หน้า 1 จาก 12...¸«น า 5 จาก 12 หล งจากช มชาแล วท านจะได เพล ดเพล นก บการช

www.colorfulholidaytravel.com/หนา 3 จาก 12

เชา รบประทานอาหารเชา ณ โรงแรม นาทานเดนทางส เมองหนานโถว “วดจงไถฉานซอ” (Chung Tai Chan Monastery) 1 ใน 4 วดใหญของไตหวน เปนสถานทศกดสทธ เปนแหลงทองเทยวทางวฒนธรรม มผเขาไปเยยมชมสกการะเปนจานวนมาก ภายนอกอาคารบดวยหนออน มประตทางเขาดานในอาคารทาจากทองแดง ภายในวดเปนทประดษฐานของพระพทธรปหลายองค อยางพระสงกจจายน ทมใบหนาอมเอมดวยรอยยม ผานเขาไปจะมองคเทพเจาสทศทชาวจนเรยกวา "สเทยนไตอวง" และดานในองคพระประธานพระสมมาสมพทธเจา มชอจนวา "หนเลอ" สวนทางหองโถงดานขางกยงมทานปรมาจารยตกมอ พระภกษชาวอนเดยผใหกาเนดนกายเซนในประเทศจน และองคเทพเจากวนอ เทพเจาแหงความซอสตย

กลางวน รบประทานอาหารกลางวน เมนพเศษ ปลาประธานาธบด

จากนนนาทาน ลองเรอชมความงามของทะเลสาบสรยนจนทราหรอ SUN MOON LAKE ไดรบการขนานนามวาเปน "สวสเซอรแลนดแหงไตหวน" และเปนทๆคนไตหวนนยมมาฮนนมนกนดวย ซงเปนอกหนงสถานททองเทยวทโดงดง และเปนทนยมในหมนกทองเทยว อกแหงของชาวไตหวน โดยบรเวณรอบๆ ทะเลสาบแหงนมจดทองเทยวทสาคญมากมาย

Page 4: หน้า 1 จาก 12...¸«น า 5 จาก 12 หล งจากช มชาแล วท านจะได เพล ดเพล นก บการช

www.colorfulholidaytravel.com/หนา 4 จาก 12

กคอ วดพระถงซมจง ซงเปนวดเกาแกมาก ซงสรางมาเพอเปนเกยรต ใหพระถงซมจง ทบกปาฝาดงจากจนไปอนเดยเพออญเชญพระไตรปฎกกลบมา ววภายในวดมความสวยงาม สงบ เหมาะแกการนงชมววทงทะเลสาบ รวมถงของกนทพลาดไมไดเมอใครไดมาเยอนยงทะเลสาบสรยนจนทรา นนคอ ไขตมใบชา ไขตมนาซปใบชาใสเหดหอมและสมนไพรจนหอมกรน รสชาตของไขตมนนกลมกลอมพอดไมตองเตมซอสใหเสยรสชาต รบรองวาอรอยจนหยดไมอยเลยทเดยว ถอไดวาไมวาใครกตองลมลอง

และนาทานสกการะเทพเจากวนอ ณ วดเหวนหว หรอ วดกวนอ เปนวดศกดสทธอกแหงของไตหวน ซงภายในจะเปนทประดษฐานรปปนของศาสดาขงจอเทพเจาแหงปญญา และเทพกวนอ เทพเจาแหงความซอสตย เปนทนบถอของชาวจนและไตหวน รวมถงสงโตหนออน 2 ตว ทตงอยหนาวดซงมมลคาตวละ 1 ลานเหรยญไตหวน จากนนชมการสาธตการชงชาแบบตางๆ เพอใหทานไดชมและชงชาอยางถกวธและไดรบประโยชนจากการดมชา ทงชาอหลงจากอาลซาน ชาจากเมองฮวเหลยน และเลอกซอชาอหลงทขนชอของไตหวนไปเปนของฝากและดมทานเอง

Page 5: หน้า 1 จาก 12...¸«น า 5 จาก 12 หล งจากช มชาแล วท านจะได เพล ดเพล นก บการช

www.colorfulholidaytravel.com/หนา 5 จาก 12

หลงจากชมชาแลวทานจะไดเพลดเพลนกบการชอปปงชลๆ ไปกบ ฟงเจยไนทมารเกต ทเปนตลาดกลางคนทใหญทสดของไตหวนและราคากถกกวาในไทเป มของขายมากมายใหทกทานไดชอปปงกนอยางจใจ ไมวาจะเปน เสอผา รองเทา กระเปา เครองสาอางค อกทงอาหารทองถน หรออาหารนานาชาตแบบ Street Food มากมายทดงดดนดทองเทยวใหเขามาชม ลมรสของความอรอย และทสาคญและพเศษสดๆ ตลาดแหงนนนมสนคาแบรนดทมกจะลดราคาไดอยางถกสดๆ อยางเชน ONIT-SUKA TIGER ลดราคาเยอะทสด และมแบบใหเลอกมากทสดในไตหวน

เยน รบประทานอาหารเยน เมนพเศษ สกเซยนเยสไตสไตหวน

Page 6: หน้า 1 จาก 12...¸«น า 5 จาก 12 หล งจากช มชาแล วท านจะได เพล ดเพล นก บการช

www.colorfulholidaytravel.com/หนา 6 จาก 12

พกท Moving Star Hotel หรอเทยบเทา

วนท3 ไทจง-ไทเป-ขนมพายสบปะรด-อทยานเหยหลว-ฉอเฟน(ปลอยโคมลอย)-ตกไทเป 101-Duty Free ชอปปงซเหมนตง

เชา รบประทานอาหารเชา ณ โรงแรม นาทานเดนทางจากเมองไทจง สเมองไทเป แวะซอของฝาก ท รานขนมพายสบปะรด ซงเปนขนมชอดงของไตหวน มรสชาตกลมกลอมจนเปนทรจกไปทวโลก อสระใหทกทานไดลองทานและเลอกซอขนมพาย สบปะรด นอกจากนยงมขนมอกมากมายใหทานไดเลอก ไมวาจะเปน ขนมพระอาทตย ขนมพายเผอก เปนตน

Page 7: หน้า 1 จาก 12...¸«น า 5 จาก 12 หล งจากช มชาแล วท านจะได เพล ดเพล นก บการช

www.colorfulholidaytravel.com/หนา 7 จาก 12

กลางวน รบประทานอาหารกลางวน ณ ภตตาคารอาหารจนพนเมอง

บาย นาทานเดนทางส อทยานแหงชาตเยหลว หนงในสถานททองเทยวทางธรรมชาตของไตหวนตงอยทาง

ตอนเหนอสดของเมองนวไทเป (New Taipei City) เขตตาบลวานหล (Wanli District) ดวยความโดดเดนทางธรณวทยากบหนรปรางแปลกตา ซงภมทศนหนของเยหลวถอเปนหนงในสงมหศจรรยทมชอเสยงมากทสดในโลกอกแหงหนงเลยกวาไดเปนชายหาดทมชอเสยงเตมไปดวยโขดหนทมรปทรงแปลกตาและงดงาม ซงเกดจากการกดกรอนของนาทะเลลมทะเล และการเคลอนตวของเปลอกโลกประกอบดวยโขดหนชะงอนทรายรปรางตาง ๆ เชน หนเศยรราชน และรองเทาเทพธดา รปเทยน ดอกเหด เตาห รงผงซงมชอเสยงทวทงเกาะไตหวน และ ทวโลก ใหทกทานไดถายรป ตามอธยาศย

Page 8: หน้า 1 จาก 12...¸«น า 5 จาก 12 หล งจากช มชาแล วท านจะได เพล ดเพล นก บการช

www.colorfulholidaytravel.com/หนา 8 จาก 12

จากนนนาทานส หมบานฉอเฟน หมบานฉอเฟนเปนหมบานเลกๆ อยในอาเภอผงส เปนหมบานโบราณท

มทางรถไฟพาดผานกลางหมบาน เนองจากในอดตเคยเปนปลายทางของรถไฟทใชขนถานหน เมอยคสมยเปลยนไป ใครทแวะมาเทยวทหมบานนนอกจากไดถายรปเกๆแลว ยงไดเพลดเพลนกบการปลอยโคมลอย (คลายโคมยเปง) และทานของอรอยๆ ไดตลอดสองขางทาง โคมลอยของไตหวน มชอวา “โคมขงหมง” ถกประดษฐขนโดยขงเบง ทปรกษาดานการทหารคนสาคญในประวตศาสตรยคสามกก เพอใชเปนเครองมอสอสารของกองทพตงแตเมอครง นาทานแวะชอปปงทราน Duty Free เจาใหญทสดของไตหวน ทตก Everrich ซงใครมาไตหวนตองชอปทนกอนกลบ เพราะทนรวมของฝากทงขนมและสนคาแบรนดเนมไวครบครน

จากนนพาทานเทยวชมและถายรปเกๆ คกบ ตกไทเป 101 (ไมรวมขนตกชน 89) เปนหนงใน Land-mark หลกของเมองไทเป เปนตกทสงทสดในไตหวน และสงเปนอนดบ 2 ของโลก(ป 2004 เคยสงทสดในโลก) มควาสงมากถง 508 เมตร เปนอกหนงสถานททองเทยวยอดฮตเมอมาเยอนไทเป เมอทานถายภาพคกบตก101อยางเตมอมแลว

Page 9: หน้า 1 จาก 12...¸«น า 5 จาก 12 หล งจากช มชาแล วท านจะได เพล ดเพล นก บการช

www.colorfulholidaytravel.com/หนา 9 จาก 12

กไดเวลาของการชอปปงท ตลาดซเหมนตง เปรยบเสมอนสยามสแควรในกรงเทพฯ แหลงศนยรวมแฟชนทนสมยของเหลาวยรนไตหวน มรานคาของฝาก กฟชอป สไตลวยรนมากมาย อสระทานชอปปงสนคาหลากหลายรวมทงสนคาแฟชนเทรนใหมๆมากมายตามอธยาศย

เยน อสระอาหารค า ตามอธยาศย เพอความสะดวกสบายในการชอปปง พก Happiness Inn Hotel หรอเทยบเทา

Page 10: หน้า 1 จาก 12...¸«น า 5 จาก 12 หล งจากช มชาแล วท านจะได เพล ดเพล นก บการช

www.colorfulholidaytravel.com/หนา 10 จาก 12

วนท4 ไทเป-เจยงไคเชค-ศนยเครองประดบ-เถาหยวน-กรงเทพ (ดอนเมอง) เชา รบประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นาทานชอปปงชคๆ สนคาพนเมองและศนยเครองประดบ เลอกซอสนคาของทระลก สนคาเกษตรพนบาน จากทกภมภาค ของไตหวน กวา 20,000 ชนด อาทเชน ศนยประการงไตหวนเกรดพรเมยม อญมณ หยกหนตาแมว หนเปยโถว นาหอม แผนมารคหนา ผลตภณฑบารงผว สรอยคอเวชสาอางค สนคาแบรนเนม นาหอม เครองสาอางค ราคาถก เสอผา แวนตา เปนใหทานไดเลอกซอสนคาตามอธยาศย นา ทานชม อนสรณสถานเจยงไคเชค เปนหนงสญญลกษณของประเทศไตหวน และสถานททองเทยวหลกทตองมาของเมองไทเป สรางขนตงแตป 1976 เพอเปนการราลกและเทดทนอดตประธานาธบดเจยง ไคเชก เปนอาคารสขาวทง 4 ดานมหลงคาทรง 8 เหลยมสนาเงนแบบสถาปตยกรรมแบบจน ตงเดนเปนสงาอย ตรงกลางของจตรสเสรภาพ(Freedom Square) มบนไดดานหนา 89 ขนเทากบอายของทานประธานาธบด โดยภายในจะมรปปนทาจากทองสมฤทธของทานในทานงขนาดใหญทมใบหนายมแยมตางจากรปปน ของทานในทอนๆ ซงจะมทหารยนเฝาไว 2 นายตลอดเวลา และทกาแพงดานในหลงจะมขอความปรชญาทางการเมองการปกครองของทานอย 3 คา คอ จรยธรรม ประชาธปไตย และวทยาศาสตร

กลางวน รบประทานอาหารกลางวน ณ ภตตาคารอาหารจนพนเมอง

Page 11: หน้า 1 จาก 12...¸«น า 5 จาก 12 หล งจากช มชาแล วท านจะได เพล ดเพล นก บการช

www.colorfulholidaytravel.com/หนา 11 จาก 12

15.45 น. นาทานเดนทางส สนามบนเถาหยวน เพอเดนทางกลบส โดยสายการบน ไทเกอรแอร (TIGER AIR)

เทยวบนท IT505 (ใชระยะเวลาในการเดนทางประมาณ 3.50 ชวโมง) 18.45 น. เดนทางถง สนามบนดอนเมองโดยสวสดภาพ อตราคาบรการ

วนเดนทาง ผใหญ เดก พกเดยว

26-29 ต.ค. 61 15,900 15,900 4,000

03-06 พ.ย.61 14,900 14,900 4,000

17-20 พ.ย. 61 15,900 15,900 4,000

03-06 ม.ค. 62 15,900 15,900 4,000

04-07 ม.ค. 62 15,900 15,900 4,000

05-08 ม.ค. 62 15,900 15,900 4,000

11-14 ม.ค. 62 15,900 15,900 4,000

12-15 ม.ค. 62 15,900 15,900 4,000

18-21 ม.ค. 62 15,900 15,900 4,000

19-22 ม.ค. 62 15,900 15,900 4,000

อตราคาบรการรวม

1. คาตวโดยสารเครองบนไป-กลบ ชนประหยดพรอมคาภาษสนามบนทกแหงตามรายการทวรขางตน 2. (ตวกรปไมสามารถUpgrade ทนงเปนBusiness Class ได และตองเดนทางไป-กลบพรอมตวกรปเทานนไม

สามารถเลอนวนได) 3. คาทพกหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมทระบไวในรายการ หรอ ระดบใกลเคยงกน 4. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทกชนด ตามทระบไวในรายการทวรขางตน 5. เจาหนาทบรษท ฯ คอยอานวยความสะดวกทกทานตลอดการเดนทาง 6. คานาหนกกระเปา สมภาระทสายการบน 20 กโลกรม ขนเครองได 7 กโลกรม 7. คาประกนอบตเหตในระหวางการเดนทาง

อตราคาบรการไมรวม

Page 12: หน้า 1 จาก 12...¸«น า 5 จาก 12 หล งจากช มชาแล วท านจะได เพล ดเพล นก บการช

www.colorfulholidaytravel.com/หนา 12 จาก 12

1. ภาษหก ณ ทจาย 3%และภาษมลคาเพม 7% 2. คาทาหนงสอเดนทางไทย 3. คาวซาเดนทางเขาประเทศไตหวนสาหรบชาวตางชาต (PASSPORTไทยไดรบการยกเวนการทา วซาเขาประเทศไตหวน) 4. คาใชจายสวนตว อาท อาหารและเครองดมทสงเพมพเศษ,โทรศพท-โทรสาร,อนเตอรเนต,มนบาร ซกรดทไมไดระบไวในรายการ

5. คาใชจายอนเกดจากความลาชาของสายการบน,อบตภยทางธรรมชาต,การประทวง,การจลาจล,การนดหยดงาน,การถกปฏเสธไมใหออกและเขาเมองจากเจาหนาทตรวจคนเขาเมองและเจาหนาทกรมแรงงานทงทเมองไทยและตางประเทศซงอยนอกเหนอความควบคมของบรษทฯ

6. คาทปไกด คนขบรถ ทานละ 1,000 NTD ตอทรป สาหรบหวหนาทวรแลวแตความประทบใจ และนาใจจากทาน

เงอนไขการส ารองทนง กรณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วนกอนการเดนทาง และกรณาเตรยมเงนมดจา 7,000 บาท พรอมกบเตรยม

เอกสารสงใหเรยบรอย ภายใน 2-3 วน หลงจากทาการจองแลว การชาระคาทวรสวนทเหลอทางบรษทฯ จะเรยกเกบกอนเดนทางไมนอยกวา 20 วน ทานควรจดเตรยมคาทวรให

เรยบรอยกอนกาหนด เนองจากทางบรษทตองสารองคาใชจายในสวนของคาทพกและตวเครองบน มฉะนนจะถอวาทานยกเลกการเดนทางโดยอตโนมต

หากทานทตองการออกตวโดยสารภายในประเทศ (กรณลกคาอยตางจงหวด) ใหทานตดตอเจาหนาท กอนออกบตรโดยสารทกครง หากออกบตรโดยสารโดยมแจงเจาหนาท ทางบรษทขอสงวนสทธไมรบผดชอบคาใชจายทเกดขน

หากในคณะของทานมผตองการดแลพเศษ นงรถเขน (Wheelchair) เดก, ผสงอาย, มโรคประจาตว หรอไมสะดวกในการเดนทางทองเทยวในระยะเวลาเกนกวา 4 - 5 ชวโมงตดตอกน ทานและครอบครวตองใหการดแลสมาชกภายในครอบครวของทานเอง เนองจากการเดนทางเปนหมคณะ หวหนาทวรมความจาเปนตองดแลคณะทวรทงหมด

กรณยกเลกการเดนทาง

ไมสามารถยกเลกได เนองจากเปนราคาตวเครองบนโปรโมชน เมอจองทวรชาระเงนคาจองคาทวรแลว ไมสามารถยกเลก เลอน ขอคนเงน ไดทกกรณ และ กรณทกองตรวจคนเขาเมองทงกรงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏเสธมใหเดนทางออก หรอ เขาประเทศทระบไว ในรายการเดนทาง บรษทฯ ขอสงวนสทธทจะไมคนคาทวรไมวากรณใด ๆ ทงสน รวมถง เมอทานออกเดนทางไปกบคณะแลว ถาทานงดการใชบรการรายการใดรายการหนง หรอไมเดนทาง พรอมคณะถอวาทานสละสทธ ไมอาจเรยกรองคาบรการและเงนมดจาคน ไมวากรณใด ๆ ทงสน

หมายเหต บรษทฯ ขอสงวนสทธยกเลกการเดนทางกอนลวงหนา 5 วน ในกรณทไมสามารถทากรปไดอยางนอย 15 ทาน ใน

กรณนบรษทฯ ยนดคนเงนใหทงหมด หรอจดหาคณะทวรอนใหถาตองการ บรษทฯ ขอสงวนสทธทจะเปลยนแปลงรายละเอยดบางประการในทวรน เมอเกดเหตจาเปนสดวสยจนไมอาจแกไขได และจะไม

รบผดชอบใด ๆในกรณทสญหาย สญเสย หรอไดรบบาดเจบทนอกเหนอความรบผดชอบของหวหนาทวรและอบตเหตสดวสยบางประการ เชน การนดหยดงาน, ภยธรรมชาต, การจลาจลตางๆ เปนตน

กรณผเดนทางไมสามารถเขา-ออกเมองได เนองจากเอกสารปลอมหรอการหามของเจาหนาทไมวาเหตผลใด ๆกตามทางบรษทของสงวนสทธในการ ไมคนคาทวรทงหมด