of 63 /63
บทที1 บทนำ ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ ปัจจุบันประเทศต่างๆรวมทั ้งประเทศไทยได ้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ประโยชน์ในวงการศึกษาเพิ่มมากขึ ้นอันเนื่องมาจากการแพร ่กระจายอย่างรวดเร็วของ อุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทต่างๆการนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารไปใช้ในการศึกษาเป็นการนาเทคโนโลยีการเรียนรู้เพื่อช่วยปรับปรุง คุณภาพการศึกษาของเด็กไทยโดยมีเป้ าหมายหลักเพื่อช่วยเปลี่ยนสังคมไทยไปสู ่สังคม แห่งการเรียนรู้การประกันโอกาสของผู้เรียนที่จะเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเชื่อมโยงสังคมไทยเข้ากับสังคมโลกเศรษฐกิจบนพื ้นฐานของความรู (สานักงาน คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ . 2545 หน้า 1) แนวความคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศคือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทาให้เกิดวิธีการใหม่ๆในการจัดเก็บความรู้ การส่งผ่านและการสื่อสารสารสนเทศการเข้าถึงสารสนเทศ รวมไปถึงการสร้าง อุตสาหกรรมสารสนเทศและความต้องการสารสนเทศและการจัดเก็บสารสนเทศได้ อย่างมีประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสื่อสารในรูปแบบต่างๆเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ลักษณะเด่นที่สาคัญ ของเทคโนโลยีสารสนเทศมีดังนี ้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและ เพิ่มประสิทธิภาพในการทางานจึงกล่าวได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งจาเป็นในการ ดาเนินการทุกอย่างระบบการศึกษาได้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการ พัฒนาการศึกษาให้ดียิ่งขึ ้นประเทศไทยเป็นอีกประเทศหนึ ่งที่เห็นความสาคัญของ การศึกษาและต้องการที่จะนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้มากรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (ยืน ภู ่วรวรรณ และ

บทที่ 1 - sl.ac.th fileบทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ ปัจจุบนัประเทศต่างๆรว

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of บทที่ 1 - sl.ac.th fileบทที่ 1 บทน ำ...

Page 1: บทที่ 1 - sl.ac.th fileบทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ ปัจจุบนัประเทศต่างๆรว

บทท 1 บทน ำ

ควำมเปนมำและควำมส ำคญ

ปจจบนประเทศตางๆรวมทงประเทศไทยไดมการน าเทคโนโลยสารสนเทศมาใชประโยชนในวงการศกษาเพมมากขนอนเนองมาจากการแพรกระจายอยางรวดเรวของอปกรณและระบบเทคโนโลยสารสนเทศ ประเภทตางๆการน าเอาเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารไปใชในการศกษาเปนการน าเทคโนโลยการเรยนรเพอชวยปรบปรงคณภาพการศกษาของเดกไทยโดยมเปาหมายหลกเพอชวยเปลยนสงคมไทยไปสสงคมแหงการเรยนรการประกนโอกาสของผเรยนทจะเขาถงการเรยนรตลอดชวต และเชอมโยงสงคมไทยเขากบสงคมโลกเศรษฐกจบนพนฐานของความร (ส านกงานคณะกรรมการการศกษาแหงชาต. 2545 หนา 1) แนวความคดเกยวกบเทคโนโลยสารสนเทศคอความกาวหนาทางเทคโนโลยท าใหเกดวธการใหมๆในการจดเกบความรการสงผานและการสอสารสารสนเทศการเขาถงสารสนเทศ รวมไปถงการสรางอตสาหกรรมสารสนเทศและความตองการสารสนเทศและการจดเกบสารสนเทศไดอยางมประสทธภาพเทคโนโลยสารสนเทศเปนการประยกตใชเทคโนโลยคอมพวเตอรและเทคโนโลยสอสารในรปแบบตางๆเพอใหบรรลวตถประสงคลกษณะเดนทส าคญของเทคโนโลยสารสนเทศมดงนเทคโนโลยสารสนเทศชวยเพมผลผลตลดตนทนและเพมประสทธภาพในการท างานจงกลาวไดวาเทคโนโลยสารสนเทศเปนสงจ าเปนในการด าเนนการทกอยางระบบการศกษาไดมการน าเทคโนโลยสารสนเทศมาชวยในการพฒนาการศกษาใหดยงขนประเทศไทยเปนอกประเทศหนงทเหนความส าคญของการศกษาและตองการทจะน าระบบเทคโนโลยสารสนเทศมาใชสนบสนนการศกษาเพอใหผเรยนสามารถเรยนรไดมากรวดเรวและมประสทธภาพ (ยน ภวรวรรณ และ

Page 2: บทที่ 1 - sl.ac.th fileบทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ ปัจจุบนัประเทศต่างๆรว

2

สมชายน าประเสรฐ . 2546 หนา 20-21) ดงจะเหนไดจากพระราชบญญตการศกษาแหงชาต พ .ศ. 2542 แกไขเพมเตม (ฉบบท2) พ .ศ. 2545 หมวด 9 เทคโนโลยเพอการศกษาประกอบดวย 3 มาตราคอ มาตรา 65 มาตรา 66 และ มาตรา 67

มาตรา65 ใหมการพฒนาบคลากรทงดานผผลตและผใชเทคโนโลยเพอการศกษาเพอใหมความรความสามารถและทกษะในการผลตรวมทงการใชเทคโนโลยทเหมาะสมมคณภาพและประสทธภาพ

มาตรา66 ผเรยนมสทธไดรบการพฒนาขดความสามารถในการใชเทคโนโลยเพอการศกษาในโอกาสแรกททาไดเพอใหมความรและทกษะเพยงพอทจะใชเทคโนโลยเพอการศกษาในการแสวงหาความรดวยตนเองไดอยางตอเนองตลอดชวต

มาตรา67 รฐตองสงเสรมใหมการวจยและพฒนาการผลตและการพฒนาเทคโนโลยเพอการศกษารวมทงการตดตามตรวจสอบและประเมนผลการใชเทคโนโลยเพอการศกษาเพอใหเกดการใชทคมคาและเหมาะสมกบกระบวนการเรยนรของคนไทย(พระราชบญญตการศกษาแหงชาต 2542 แกไขเพมเตม 2553) กระทรวงศกษาธการ ไดจดท าแผนยทธศาสตรและแผนปฏบตการเพอด าเนนการภายในป 2555-2558 เพอรองรบการเปนประชาคมอาเซยน ดานการสงเสรมเทคโนโลยสารสนเทศโดยสงเสรมการพฒนาสอการเรยนการสอน อเลกทรอนกสทเหมาะสมกบการเรยนร ในสาระวชาและระดบชนตางๆ ทงในรปแบบ On-line และ Off-line ก าหนดสมรรถนะผเรยนในดาน ICT ในแตละระดบการศกษาพฒนายกระดบสถาบนการศกษาใหมความสามารถเฉพาะทางดาน ICT เพอผลตบคลากรดาน ICT ใหมทกษะความเชยวชาญสง สรางแรงจงใจเพอเพมศกยภาพแรงงานในการเขาฝกอบรมและสอบมาตรฐานวชาชพดาน ICT ท มการก าหนดไวในระดบสากล พรอมทงสงเสรมและสนบสนนการพฒนาองคความรเกยวกบเทคโนโลยใหมๆ อยางตอเนอง และอ านวยความสะดวกในการเขาถงวทยาศาสตรและเทคโนโลยเชงประยกต โดยสงเสรมและสนบสนนการผลตและพฒนาคร คณาจารย นกวทยาศาสตร และบคลากรทางดานวชาชพทางดานการวจยทมคณภาพ สงเสรมการวจยและพฒนาวทยาศาสตร เทคโนโลยและนวตกรรม รวมทงสรางเครอขายการวจยเพอสรางนวตกรรมและทรพยสนทางปญญา (กระทรวงศกษาธการ. 2555: เวบไซต) กระทรวงศกษาธการเปนหนวยงานรฐทมภารกจหลกตองดแลเดกและเยาวชนรวม

Page 3: บทที่ 1 - sl.ac.th fileบทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ ปัจจุบนัประเทศต่างๆรว

3

ประมาณ 18 ลานคน ใหไดรบการศกษาภาคบงคบ 9 และการศกษาขนพนฐาน 12 ป ทงสนบสนนใหเรยนรถงระดบอดมศกษา ตามศกยภาพของแตละคนเพอสามารถประกอบอาชพเลยงตนเองและครอบครวได รวมทงเปนก าลงงานของประเทศชาต ชวยพฒนาดานตาง ๆ ใหสงคมรมเยนเปนสขและสามารถไปสเปาหมายขอหนงทรฐบาลระบไว คอ เพอใหเปนสงคมแหงคณธรรม ภมปญญาและการเรยนรตลอดชวต มการสรางเสรมตอยอดการเรยนรและสรางมลคาเพมตลอดเวลา และเพอเปนการสนองนโยบายของรฐบาล กระทรวงจงไดก าหนดนโยบายเรงรดในการพฒนาและสงเสรมการใช ICT (Information and Communication Technology) เพ อ พฒ น าก าร ศ กษ าใน ท กด าน โดยเฉพาะการพฒนา คร อาจารย การชวยใหเดกและเยาวชน ไดเขาถงแหลงความรและไดเรยนอยางทดเทยมกน การพฒนาระบบบรหารจดการใหฉบไว มประสทธภาพสงสด การจดเครองมออปกรณคอมพวเตอร และการเชอมโยงเครอขาย (อธปตย คลสนทร.2546 หนา 14)ไดเสนอไววา การจดการศกษาในยคสงคมเทคโนโลยจะตองจดการศกษาใหมคณภาพดวยการประยกตเทคโนโลยใหม ๆ เขามาใชในการจดการศกษาใหมากยงขน แนวโนมทางการศกษาจะเนนไปทรปแบบทเปนการเรยนมากกวาการสอน ผเรยนจะมแหลงทคนควาหาความรมากมายหลากหลาย ซงไมไดมอยเฉพาะแตในหองเรยนเทานนแตจะเปนลกษณะของศนยกลางของการเรยนร ดงนจะเหนไดวากระบวนการและผลผลตของเทคโนโลยทางดานวสด อปกรณ เทคนควธการ รวมถงหลกการทางดานจตวทยามาใช เพอชวยแกปญหาดานการจดการ การบรหาร และการปรบปรงดานการเรยนการสอน (กดานนท มลทอง.2543 หนา 5) จากความกาวหนาทางดานเทคโนโลยมาใชในการจดการเรยนการสอน บรหารงานขององคกรเพอความสะดวกรวดเรวและทนสมย ซงการน าเทคโนโลยสมยใหมมาใชท าให เกดความไมคนเคย กลวการเปลยนแปลงทจะเกดขนในอนาคต จ าเปนตองศกษาความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอร ในดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารเพอการศกษา ในการจะน าประเทศไปสสงคมแหงภมปญญาและการเรยนรทมท งความเจรญทางเศรษฐกจและความมนคงทางสงคม ซงกรอบนโยบายเทคโนโลยสารสนเทศระยะพ .ศ. 2554 - 2563 กลาววา ใหมการอบรมทกษะในการใช ICT รวมถงการพฒนาและประยกตใชสอ ICT เพอการเรยนรใหกบบคลากรทางการศกษาอยางตอเนอง โดยควรใหความรเกยวกบ

Page 4: บทที่ 1 - sl.ac.th fileบทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ ปัจจุบนัประเทศต่างๆรว

4

โอกาสและทางเลอกของเทคโนโลย ทมอยหลากหลายดวย (ส านกงานเลขานการคณะกรรมการเทคโนโลยสารสนเทศแหงชาต. 2554 หนา 25 )

ในการปฏบตงานของครผสอนในโรงเรยนเซนตหลยส ฉะเชงเทรา สวนหนงตองเกยวของกบงานเอกสาร และใชคอมพวเตอรในการท างาน เชน จดท าเอกสารแผนการสอนคมอประกอบการสอน แบบฝกทกเสรมบทเรยน ขอสอบวดผลประเมนผล เปนตน แตจากการปฏบตงานของครผ สอนทมาบางสวนจะมปญหาดานทกษะในการใชคอมพวเตอรในการท างานท าใหงานไมมประสทธภาพสงผลตอครผสอนเองและภาพรวมของโรงเรยน

การวจยครงนมงศกษาปญหา และความตองการใชเทคโนโลยสารสนเทศของครผสอน โรงเรยนเซนตหลยส ฉะเชงเทรา สงกดเขตพนทการศกษาฉะเชงเทรา เขต 1 เพอเปรยบเทยบความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรในดานเทคโนโลยสารสนเทศโดยจ าแนกตาม เพศ อาย ประสบการณการปฏบตงาน เพอจะไดน ามาเปนแนวทางในการปรบปรงแกไข ใหความรเปนแนวทางในการพฒนาศกยาภาพของครผสอน อนจะเปนประโยชนในการพฒนาและเพมประสทธภาพในการสอนสงเสรมและสนบสนนความตองการใหมความพรอมทจะรบการเปลยนแปลงหรอสามารถปรบปรงตนเองใหทนกบการเปลยนแปลงและสามารถท างานในสภาพแวดลอมใหมๆไดอยางมประสทธภาพตอไป

วตถประสงคของกำรวจย

ศกษาความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรในดานเทคโนโลยสารสนเทศของครผสอน โรงเรยนเซนตหลยส ฉะเชงเทรา ผวจยไดด าเนนการศกษาดงน

1. เพอศกษาความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรในดานเทคโนโลยสารสนเทศ ของครผสอนโรงเรยนเซนตหลยส ฉะเชงเทราโดยแบงเปนดานความรเกยวกบคอมพวเตอรและอนเทอรเนตและดานการน าคอมพวเตอรมาใชในการเรยนการสอน

Page 5: บทที่ 1 - sl.ac.th fileบทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ ปัจจุบนัประเทศต่างๆรว

5

2. เพ อเปรยบเทยบความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรในดานเทคโนโลยสารสนเทศโดยจ าแนกตาม เพศ อาย ประสบการณการปฏบตงาน ของครผสอน โรงเรยนเซนตหลยส ฉะเชงเทรา

สมมตฐำนในกำรวจย

1. สถานภาพของครผสอน โรงเรยนเซนตหลยส ฉะเชงเทรา ตางกนมความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอร ในดานเทคโนโลยสารสนเทศ โดยแบงเปนดานความรเกยวกบคอมพวเตอรและอนเทอรเนตและดานการน าคอมพวเตอรมาใชในการเรยนการสอนแตกตางกน

ขอบเขตกำรวจย

1. ประชากรและกลมตวอยาง กลมประชากรทใชในการศกษาครงนคอ ครผสอน ในโรงเรยนเซนตหลยส

ฉะเชงเทรา จ านวน 251 คน กลมตวอยางทใชในการศกษาครงน มจ านวน 152 คน ไดมาจาก สตรของ

Krejcie, R.V., and Morgan, D.W. โดยก าหนดขนาดกลมตวอยางสมแบบงาย (Simple Random Sampling)

2. ตวแปรทศกษา ตวแปรทใชในการศกษาความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอร ใน

ดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารเพอการศกษา ของครผสอน โรงเรยนเซนตหลยส ฉะเชงเทรา มดงน

2.1 ตวแปรอสระไดแก

Page 6: บทที่ 1 - sl.ac.th fileบทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ ปัจจุบนัประเทศต่างๆรว

6

2.1.1 เพศ 2.1.2 อาย

2.1.3 ประสบการการณท างาน 2.2 ตวแปรตามคอ ความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรในดาน

เทคโนโลยสารสนเทศโดยแบงเปนดานความรเกยวกบคอมพวเตอรและอนเทอรเนตและ

ดานการน าคอมพวเตอรมาใชในการเรยนการสอน

นยำมศพทเฉพำะ

1. โรงเรยนเซนตหลยส ฉะเชงเทราหมายถง โรงเรยนเซนตหหลยส ฉะเชงเทรา สงกดเขตพนทการศกษาฉะเชงเทรา เขต 1

2. ครผสอนหมายถง ครผทสอนในโรงเรยนเซนตหลยส ฉะเชงเทรา ปการศกษา 2556

3. ความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรหมายถงความตองการในรปแบบตาง ๆ เพอประโยชน เพอเพมพนความรความสามารถเพอใหเกดทกษะความช านาญและสามารถใชงานไดอยางมประสทธภาพและเหมาะสม ในการปฏบตงาน

4. ดานความรเกยวกบคอมพวเตอรหมายถงความตองการความรเกยวกบคอมพวเตอรเบองตน, การใชงานโปรแกรมงานพมพ MS-Word, การใชโปรแกรมงานค านวณ MS-Excel, การใชโปรแกรมงานน าเสนอขอมลMs-PowerPoint, โปรแกรมการสรางสอการสอน

5. ดานความรเกยวกบอนเทอรเนตหมายถง ความตองการความรทวไปเกยวกบอนเทอรเนตการใชโปรแกรมแสดงผลบนเวบไซต (Web Browser) เชน Internet Explorer, Google Chrome เปนตนการใชโปรแกรมรบสงจดหมายอเลกทรอนกส (e – mail) การสบคนขอมลจากอนเทอรเนตเพอเตรยมการเรยนการสอนการสรางเวบไซต ความรเกยวกบสอการเรยนรบนเวบไซต (e – Learning)

Page 7: บทที่ 1 - sl.ac.th fileบทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ ปัจจุบนัประเทศต่างๆรว

7

6. เทคโนโลยสารสนเทศหมายถงการน าเอาเทคโนโลยคอมพวเตอรและเทคโนโลยสอสารโทรคมนาคมมาใชประโยชนในดานการศกษา

7. การน าคอมพวเตอรมาใชในการเรยนการสอน หมายถงการจดพมพเอกสาร คมอประกอบการเรยนการสอน การจดท าแผนการสอน แบบฝกทกษะ ขอสอบ ผลตสอบทเรยนบนคอมพวเตอร ใชเปนแหลงคนควาและแหลงการเรยนรเพมเตมใหกบผเรยน การจดการเรยนการสอนโดยใชสอดจตอล เชน e – book , e – Learning การเกบประวตนกเรยน เกบสถตนกเรยน เฉพาะวชาทสอน และใชในการประเมนผลการเรยน

8. สถานภาพ 8.1 เพศหมายถงเพศของครผสอน โรงเรยนเซนตหลยส ฉะเชงเทรา ทตอบ

แบบสอบถามของผวจยในครงน ซงแบงออกเปน เพศชาย และเพศหญง 8.2 อาย หมายถง อายจรงของครผสอน ฉะเชงเทรา ทตอบแบบสอบถาม

ของผวจยในครงน แบงออกเปน 3 กลม คอ ต ากวา 30 ป, 30 – 39 ป และอาย40 ปขนไป 8.3 ประสบการณการปฏบตงานหมายถง ชวงระยะเวลาปฏบตงาน ในโรงเรยนเซนตหลยสฉะเชงเทรา โดยแบงออกเปน 3 กลม คอ นอยกวา 5 ป ,5 - 10 ป และ 11 ปขนไป

ประโยชนทคำดวำจะไดรบ

1. ท าใหทราบถงความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรในดานเทคโนโลย

สารสนเทศ ของครผสอน โรงเรยนเซนตหลยส ฉะเชงเทรา 2. เพอเปนแนวทางในการพฒนาและใหความรแกครผสอน โรงเรยนเซนต

หลยส ฉะเชงเทราอนจะเปนประโยชนในการพฒนาและเพมประสทธภาพในการท างานของครผสอนโรงเรยนเซนตหลยส ฉะเชงเทรา

3. เพอทราบปญหาและขอเสนอแนะเกยวกบความตองการความรพนฐานทาง คอมพวเตอรในดานเทคโนโลยสารสนเทศของ ครผสอน โรงเรยนเซนตหลยส ฉะเชงเทรา

Page 8: บทที่ 1 - sl.ac.th fileบทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ ปัจจุบนัประเทศต่างๆรว

8

บทท 2

แนวคดทฤษฎและงำนวจยทเกยวของ

การวจยครงนผวจยไดศกษาต าราเอกสารและงานวจยทเกยวของการศกษาความ

ตองการ ความรพนฐานทางคอมพวเตอรในดานสารสนเทศและการสอสารเพอการศกษา

ของ โรงเรยนเซนตหลยส ฉะเชงเทรา

แบงสาระส าคญตามล าดบคอ

1. แนวความคดเกยวกบความรพนฐานทางคอมพวเตอร

1.1 ความหมายของคอมพวเตอร

1.2 โปรแกรมคอมพวเตอร

1.3 ความสามารถพนฐานทางคอมพวเตอร

1.4 ความสามารถพนฐานทางคอมพวเตอรทจ าเปนตอวชาชพคร

2. ความรดานเทคโนโลยสารสนเทศ

2.1 ความหมายของเทคโนโลยสารสนเทศ

2.2 ความส าคญของเทคโนโลยสารสนเทศ

2.3 ประโยชนของเทคโนโลยสารสนเทศ

3. แนวคดเกยวกบความรพนฐานทางอนเทอรเนต

3.1 ความรเบองตนเกยวกบอนเทอรเนต

Page 9: บทที่ 1 - sl.ac.th fileบทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ ปัจจุบนัประเทศต่างๆรว

9

3.2 ประโยชนของอนเตอรเนต 4. แนวคดเกยวกบความหมายความตองการ

4.1 ความหมายความตองการ

5. งานวจยทเกยวของ

5.1 งานวจยภายในประเทศ

5.2 งานวจยตางประเทศ

6. กรอบแนวคดในการวจย

แนวควำมคดเกยวกบควำมรพนฐำนทำงคอมพวเตอร

ความหมายของคอมพวเตอร

จากความหมายของคอมพวเตอรไดมผใหความหมายไวดงตอไปนในหนงสอ

สารานกรมวทยาศาสตรของแวนนอสแตนด ไดใหค านยามของคอมพวเตอรไววา

คอมพวเตอรเปนเครองจกรกลทสามารถรบขอมลมกระบวนการจดกระท ากบขอมลและ

มกระบวนการทจะแสดงผลของขอมลน นๆออกมาโดยปกตคอมพ วเตอรจะ

ประกอบดวยเครองมอส าหรบปอนขอมลเขาน าขอมลออกเครองมอเกบขอมลฐานขอมล

และศนยกลางการควบคมเครองคอมพวเตอรสามารถท างานทกอยางไดตามความ

ตองการโดยมการควบคมหรอเกยวของกบมนษยนอยทสดเครองคดเลขกจดเปน

คอมพวเตอรดวยแตยงตองอาศยการท างานดวยคนทละขนๆ

ครรชต มาลยวงศ (2537 หนา 7-8) ไดกลาววาคอมพวเตอรเปนเครองมอซงใช

การค านวณหรอเปลยนแปลงขอมล (Data Processing) ดวยความเรวสงไดหลายแบบซง

Page 10: บทที่ 1 - sl.ac.th fileบทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ ปัจจุบนัประเทศต่างๆรว

10

อาจจะสงผานถายทอดขอมลและค าสงทเกบเอาไวนนไปมาอาจท าการค านวณหลกคอ

บวกลบคณหารไดอาจท าการเปรยบเทยบเลขบวกหรอเลขลบไดและสามารถถายทอด

ผลลพธทค านวณเสรจแลวออกมาได

จลพร โกลากล (2526 หนา 1-2) ไดใหความหมายของคอมพวเตอรวาหมายถง

เครองอเลกโทรนค ทสามารถประมวลผลขอมลไดโดยอตโนมตซงประกอบดวยลกษณะ

ทส าคญดงน

1. ท างานดวยระบบอเลกโทรนค เปนการท างานโดยอตโนมตหลงจากทเราไดใช

ค าสงในรปของโปรแกรมและใหขอมลแลวเครองจะท างานทกอยางเองเชนการจ าขอมล

การค านวณการเคลอนยายขอมล

2. มความเรวสงเครองคอมพวเตอรสามารถท างานไวดวยความเรวมากเรมตงแต

การน าขอมลเขาสหนวยความจ าการค านวณบวกลบคณหรอหารและการพมพผลลพธ

3. จ าขอมลและค าส งตางๆไดไมวาขอมลและค าส งน นจ ามากมายหรอ

สลบซบซอนเพยงใดกตามลกษณะพเศษในขอนตางไปจากเครองค านวณธรรมดาทเรา

ตองคอยกดตวเลขและค าสงใหเครองท างานคอมพวเตอรอาจจะจ าไดดแลวยงสามารถดง

เอาขอความทตองการไดดวย

4. มความถกตองเสมออาจกลาวไดวาคอมพวเตอรสามารถท างานดวยความ

ถกตองทกอยางรอยเปอรเซนตถาขอมลและค าสงทใสเขาเครองนนมความถกตองจาก

ความหมายของคอมพวเตอรสรปไดวาคอมพวเตอรหมายถงเครองอเลกทรอนกสท

สามารถจดการกบสญลกษณตางๆดวยความเรวสงโดยปฏบตตามขนตอนของโปรแกรม

สามารถประมวลผลทเปนตวเลขตวอกษรและภาพตางๆไดอยางรวดเรวตามลกษณะ

โปรแกรมทใชสามารถเกบบนทกสารสนเทศไดจ านวนมากและแสดงผลลพธออกทาง

จอภาพเครองพมพและอนๆไดหลายลกษณะ

Page 11: บทที่ 1 - sl.ac.th fileบทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ ปัจจุบนัประเทศต่างๆรว

11

โปรแกรมคอมพวเตอร

ในปจจบนการด าเนนงานของภาครฐและเอกชนไดใชคอมพวเตอรเปนเครองมอ

ทอ านวยความสะดวกเปนอยางดไมวาจะเปนเรองของการเกบขอมลการวเคราะหขอมล

ระบบการเงนการบญชขอมลบคคลงานวจยตลอดจนการจดท าค าขอตงงบประมาณ

แผนดนเปนตน (ธรรมศาสตร.2539 หนา 6) การท างานดวยระบบคอมพวเตอรนนตอง

อาศยโปรแกรมส าเรจรปเขามาชวยในการท างานเนองจากสะดวกสบายไมตองคดสราง

โปรแกรมเองท าใหประหยดเวลาประหยดคาใชจายซงโปรแกรมส าเรจรปทใชในการ

ด าเนนงานสวนใหญไดแก

1. โปรแกรม Microsoft Word for Windows

เปนโปรแกรมทใชกบลกษณะของงานพมพซงสามารถประยกตใชไดหลาย

ลกษณะไมวาจะเปนการค านวณตวเลขสมการการจดล าดบบทหวเรองการเลอกใชขนาด

และรปแบบของตวอกษรตางๆการจดรปเลมเอกสารไดตามความตองการเพอใหเกด

ความสวยงามเปนระเบยบทงยงสามารถตดตอขอความและสอดใสภาพไดหลายรปแบบ

ทงนยงสามารถพมพขอมลในลกษณะของตารางการสรางกราฟตลอดจนการคนควา

เอกสารและการตรวจสอบขอความ (จฬาลงกรณมหาวทยาลย. 2539 หนา 2)

2. โปรแกรม Microsoft Excel for Windows

เปนโปรแกรมทมหนาทในการจดกระดาษท าการ (Worksheet หรอ Spreadsheet)

ทมขดความสามารถสงไมวาจะเปนงานทเกยวกบตวเลขการค านวณการจดฐานขอมล

(Database) การสรางแผนภม (Chart) การวาดรปในแบบกราฟฟคตลอดจนการน าเสนอ

ผลงานในลกษณะของการแสดงภาพไสลด (Slide Show) หรอเรยก Electronic

Spreadsheet ซงใชงานไดอยางงายสะดวกรวดเรวและสวยงามส าหรบงานทใชโปรแกรม

นสวนใหญจะเกยวกบงานวเคราะหขอมลทางสถตงานการเงนและงานบญชเปนตน

(ธรรมศาสตร. 2539 หนา 1)

Page 12: บทที่ 1 - sl.ac.th fileบทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ ปัจจุบนัประเทศต่างๆรว

12

3. โปรแกรม Microsoft Access for Windows

เปนโปรแกรมทใชในการจดการฐานขอมลไดอยางมประสทธภาพสามารถจด

วางฐานขอมลในระบบ Windows ทสะดวกส าหรบผใชและสามารถปรบประยกตให

สอดคลองกบการท างานทแตกตางกนออกไปสะดวกส าหรบการเกบขอมลการ

ประมวลผลและการวางระบบส าหรบการฝกอบรมการบรหารงานบคคลหรอฐานขอมล

จ านวนมากส าหรบงานดานตางๆซงเปนระบบทใชเชอมโยงกบฐานขอมลอนๆไดไมวา

จะเปนเครองคอมพวเตอรแบบแยกอสระขนาดเลกระบบ เครอขายทองถน (Local Area

network) และระบบการใชฐานขอมลรวมกนแบบวงกวางหรอ WideArea Network

(จฬาลงกรณมหาวทยาลย. 2539 หนา 4)

4. โปรแกรม Microsoft PowerPoint for Windows

เปนโปรแกรมออกแบบงานศลปะและการน าเสนอในรปแบบตางๆโดยผาน

ระบบคอมพวเตอรและสามารถแสดงบนจอภาพไดหรอการผลตแผนใสการท า Graphic

Design การออกแบบเอกสารการจดพมพหนงสอดวยรปแบบทสวยงาม (จฬาลงกรณ

มหาวทยาลย. 2539 หนา 2)

ความสามารถพนฐานทางคอมพวเตอร

ความสามารถพนฐานทางคอมพวเตอรนกวชาการคอมพวเตอรสวนมากให

ความหมายของ Computer literacy ไวใกลเคยงกนดงน

สกร รอดโพธทอง (2543 หนา 314-328) ไดใหแนวคดเรอง Computer literacy

ไววาเปนค าท ใหค าจ ากดความไดยากขนอยกบระดบและกลมผใชคอมพวเตอรแตทงน

พอสรปไดวาคอมพวเตอรพนฐานหรอ Computer literacy คอความเขาใจการท างานของ

คอมพวเตอรและวธการใชงานคอมพวเตอรในแตละสภาพและนอกจากนบคคลผนน

ควรจะตองน าไปใชในชวตประจ าวนเพอใหเกดความรความเขาใจสงรอบๆตวไดดวย

Page 13: บทที่ 1 - sl.ac.th fileบทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ ปัจจุบนัประเทศต่างๆรว

13

และส าหรบผทเปนครทสอนวชาอนๆทไมใชวชาคอมพวเตอรกตองพจารณาตอวาควรม

ความรความสามารถดานใดบางและมากนอยเพยงใดตองมการฝกอบรมเพมเตมอยางไร

ยน ภวรวรรณ (2545 หนา 90) กลาววา Computer literacy วาหมายถงความ

เขาใจ การท างานคอมพวเตอรและวธการใชงานคอมพวเตอรทดทสดในแตละสภาพ,

ภาษาคอมพวเตอรขน พนฐานหมายถงการศกษาวชาคอมพวเตอรขนพนฐานเพอใหเกด

ความคนเคยและรวธทจะน า คอมพวเตอรไปประยกตใชกบงานตางๆพอสมควร

ความสามารถพนฐานทางคอมพวเตอรจงสรปวาหมายถงการเรยนรเพอใหเขาใจพนฐาน

หรอความรเบองตนเกยวกบการท างานของเครองคอมพวเตอรและการน าเครองไปใช

ประโยชนในงานดานตางๆ

ความสามารถพนฐานทางคอมพวเตอรทจ าเปนตอวชาชพคร

ยนภ วรวรรณและสมชายน าประเสรฐ . (2546 หนา 62) ครเปนผ ทแนะน า

ถายทอดความร และประสบการณส าหรบเปนแนวทางในการเรยนรของนกเรยนการน า

เทคโนโลยสารสนเทศมาชวยใน ระบบการศกษาน นบทบาทของครยอมมการ

เปลยนแปลงดงนนการเปลยนแปลงบทบาทของครยอม มผลกระทบถงความส าเรจและ

ลมเหลวของนโยบายการศกษาเชนเดยวกนครตองมการเปลยนแปลง ในเรองของ

เทคโนโลยสารสนเทศครตองสามารถใชเทคโนโลยสารสนเทศและมความมนใจในการ

สอน สนบสนนและแนะน านกเรยนได

การพฒนาครนนจ าเปนตองมการฝกอบรมอยางสม าเสมอเพอใหทนตอกระแส

ความ กาวหนาและการเปลยนแปลงของเทคโนโลยครจ าเปนตองสามารถน าเทคโนโลย

มาใชประโยชนในการสอนของตนเพอเปนการเพมความรและทกษะใหกบตนเองแตคร

นนไมจ าเปนทจะตองมความร ถงกบเปนผเชยวชาญเพยงสามารถใหค าแนะน าและ

อ านวยความสะดวกแกนกเรยนกนบวาเพยงพอ

Page 14: บทที่ 1 - sl.ac.th fileบทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ ปัจจุบนัประเทศต่างๆรว

14

ไกเซอรทและฟเทรลล (ดวงจต ดววฒน 2547 หนา 31 อางองจาก Geisert and

Fetrell.1990 หนา 89) มความเหนวาคนในสงคมทวไปมความคาดหวงตอครและ

โรงเรยนวาจะสามารถสงเสรม ใหนกเรยนมความรเกยวกบคอมพวเตอรดงนนการ

พฒนาครใหมความรและทกษะทเกยวของกบ คอมพวเตอรเพมขนเปนสงจ าเปนและ

ตองท าอยางตอเนองการศกษาความตองการจะเปนแนวทาง เพอเพมพนความรและ

ทกษะทางคอมพวเตอรแกผทจะส าเรจการศกษาตอไปโดยมวตถประสงคเพอ สงเสรม

ใหครใชคอมพวเตอรอยางเหมาะสมกบโปรแกรมการเรยนการสอนทรบผดชอบมผ

กลาวถง การศกษาคอมพวเตอรส าหรบครในแนวทาง "ความสามารถพนฐานทาง

คอมพวเตอร" โดยก าหนดแนว ทางการใชไมโครคอมพวเตอรในโปรแกรมการเรยนการ

สอน 2 ทางคอ

(1) เปนเครองมอส าหรบการสอนเนอหาสาระของวชาการตางๆ

(2) เปนเนอหาสาระทางวชาการโดยตวเอง

ดงนนในโรงเรยนอาจใชคอมพวเตอรเปนเครองชวยสอนใชเพอบรหารการเรยน

การสอน การวเคราะห แบบทดสอบและเปนเครองมอส าหรบการวดและการทดลอง

ตางๆการใชคอมพวเตอร ของครมจงมทงการใชคอมพวเตอรโดยตรงและการใชโดย

ทางออมดงนนครผสอนทกคนจงควรใช คอมพวเตอรเปนและสามารถใชเปนเครองมอท

ชวยเพมความสามารถในการสอนไดเชนเดยวกบเครองฉายภาพขามศรษะคมอการเรยน

เปนตนนอกจากนครยงตองมความสามารถรวมเนอหาทางคอมพวเตอรเขาในรายวชา

ตางๆตามหลกสตรทมอยสามารถใชคอมพวเตอรรวมกบโปรแกรมการเรยนการสอน

และการตดสนใจในดานตางๆ

Page 15: บทที่ 1 - sl.ac.th fileบทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ ปัจจุบนัประเทศต่างๆรว

15

ควำมรดำนเทคโนโลยสำรสนเทศและกำรสอสำร

ความหมายของเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร

Information Technology หรอ IT คอ การประยกตความรทางวทยาศาสตรมาใช

ในระบบสารสนเทศ ตงแตกระบวนการจดเกบ ประมวลผล และการเผยแพรสารสนเทศ

เพอชวยใหไดสารสนเทศทมประสทธภาพและรวดเรวทนตอเหตการณ โดยเทคโนโลย

สารสนเทศ อาจประกอบดวย

1. เครองมอและอปกรณตางๆ เชน เครองคอมพวเตอร เครองใชส านกงาน

อปกรณสอสารโทรคมนาคมตางๆ รวมทงซอฟทแวรทงแบบส าเรจรปและแบบพฒนา

ขนเพอใชในงานเฉพาะดาน ซงเครองมอเหลานจดเปนเครองมอทนสมย และใช

เทคโนโลยระดบสง (High Technology)

2. กระบวนการในการน าอปกรณเครองมอตางๆ ขางตนมาใชงาน เพอรวบรวม

จดเกบ ประมวลผล และแสดงผลลพธเปนสารสนเทศในรปแบบตางๆ ทสามารถ

น าไปใชประโยชนไดตอไป เชน การจดเกบขอมลในลกษณะของฐานขอมล เปนตน

ความส าคญของเทคโนโลยสารสนเทศ

ครรชต มาลยวงศ (2540 หนา 17) เทคโนโลยสารสนเทศคอเทคโนโลยเกยวของ

กบการ จดเกบประมวลผลและเผยแพรสารสนเทศซงรวมแลว คอเทคโนโลย

คอมพวเตอร และเทคโนโลยสอสารโทรคมนาคม สามารถอธบายความส าคญของ

เทคโนโลยสารสนเทศในดานทมผลกระทบตอการเปลยนแปลงพฤตกรรมดานตาง ๆ

ของผคนไวหลายประการดงตอไปน

Page 16: บทที่ 1 - sl.ac.th fileบทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ ปัจจุบนัประเทศต่างๆรว

16

ประกำรทหนง เทคโนโลยสารสนเทศ ท าใหสงคมเปลยนจากสงคมอตสาหกรรมมาเปนสงคมสารสนเทศ

ประกำรทสอง เทคโนโลยสารสนเทศท าใหระบบเศรษฐกจเปลยนจากระบบแหงชาตไปเปนเศรษฐกจโลก ทท าใหระบบเศรษฐกจของโลกผกพนกบทกประเทศ ความเชอมโยงของเครอขายสารสนเทศท าใหเกดสงคมโลกาภวฒน

ประกำรทสำม เทคโนโลยสารสนเทศท าใหองคกรมลกษณะผกพน มการบงคบบญชาแบบแนวราบมากขน หนวยธรกจมขนาดเลกลง และเชอมโยงกนกบหนวยธรกจอนเปนเครอขาย การด าเนนธรกจมการแขงขนกนในดานความเรว โดยอาศยการใชระบบเครอขายคอมพวเตอร และการสอสารโทรคมนาคมเปนตวสนบสนน เพอใหเกดการแลกเปลยนขอมลไดงายและรวดเรว

ประกำรทส เทคโนโลยสารสนเทศเปนเทคโนโลยแบบสนทรยสมผส และสามารถตอบสนองตามความตองการการใชเทคโนโลยในรปแบบใหมทเลอกไดเอง

ประกำรทหำ เทคโนโลยสารสนเทศท าใหเกดสภาพทางการท างานแบบทกสถานทและทกเวลา

ประกำรทหก เทคโนโลยสารสนเทศกอใหเกดการวางแผนการด าเนนการระยะยาวขน อกทงยงท าใหวถการตดสนใจ หรอเลอกทางเลอกไดละเอยดขน กลาวโดยสรปแลว เทคโนโลยสารสนเทศมบทบาททส าคญในทกวงการ มผลตอการเปลยนแปลงโลกดานความเปนอย สงคม เศรษฐกจ การศกษา การแพทย เกษตรกรรม อตสาหกรรม การเมอง ตลอดจนการวจยและการพฒนาตาง ๆ

ประโยชนของเทคโนโลยสารสนเทศ

ยน ภวรวรรณและสมชาย น าประเสรฐ (2546 หนา 24-25) ประเทศทพฒนาแลว

และประเทศทมเทคโนโลยชนสงก าลงเปลยนฐานทางดานเศรษฐกจของประเทศจาก

ฐานทางดานอตสาหกรรม (industrial - based economy) ไปเปนฐานทางดานความรอบร

( knowledge- based economy ) สวนส าคญของประเทศเห ลาน น คอ "การศกษา"

เปาหมายทส าคญของประเทศทพฒนาแลวอยทการใหการศกษาประชากรเขาสโลกแหง

Page 17: บทที่ 1 - sl.ac.th fileบทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ ปัจจุบนัประเทศต่างๆรว

17

เทคโนโลยโดยเนนปจจยส าคญของประเทศอยท ความรอบรของคนในชาตการเรยนร

ของคนในชาตกบการสรางสงคมการเรยนรเปนสงทผบรหารประเทศตองมวสยทศน

ทงนเพราะการขยายตวของขมความรใหการเปนแหลงความรโลก (world knowledge)

การเรยนรตองท าไดมากรวดเรวใชเวลานอยตนทนต า และทส าคญคอความรจะม

บทบาททส าคญเพมมากขนเรอยๆ และผกกนกบการใชเทคโนโลยเพอการเรยนรเมอ

เทคโนโลยคอมพวเตอรมบทบาทกบสงคม โดยเฉพาะอยางยงในระบบการศกษาไดม

การพฒนาระบบคอมพวเตอรชวยสอนมการผลต CD เพอเกบรวบรวมความรตางๆ

เพอใหนกเรยนไดศกษาเลาเรยนมการสรางเอกสาร "ไฮเปอรเทกซ" ทเชอมโยงความร

ตางๆ เปนแหลงคนหาความรไดอยางรวดเรวระบบการเรยนการสอนมคอมพวเตอรชวย

สอนท าใหนกเรยนมอสระในการเรยนเปนการศกษาหรอเรยนรแบบเฉพาะตวการเรยน

ในลกษณะนจงมลกษณะใหนกเรยนเปนศนยกลาง ครเปนผชวยเหลออยหางๆ

ดวงจต ดวว ฒน (2547 หนา 16) ความสามารถและคณลกษณะพ เศษของ

คอมพวเตอรท าใหมการน าเอาคอมพวเตอรและเทคโนโลยสารสนเทศมาใชประโยชน

ดานการศกษาไดดงน

1. ชวยในการคนควาขอมลขาวสารตางๆทท าไดยากหรออยหางไกลจาก

แหลงขอมล

2. ชวยสงเสรมความสะดวกสบายของมนษยคอชวยใหมนษยท างานไดสบายขน

3. ชวยสงเสรมสตปญญาของมนษยคอชวยใหมนษยไดใชสตปญญาของตนเอง

ในการเขยนโปรแกรมหรอชวยในการศกษาเชนการฝกสถานการณจ าลองและบทเรยน

คอมพวเตอร ชวยสอน

4. ใชในการตดตอสอสารท าใหการตดตอสอสารมความสะดวกรวดเรวเขากบ ยค

โลกไรพรมแดน

Page 18: บทที่ 1 - sl.ac.th fileบทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ ปัจจุบนัประเทศต่างๆรว

18

แนวคดเกยวกบควำมรพนฐำนทำงอนเทอรเนต

ความรเบองตนเกยวกบอนเทอรเนต อนเตอรเนต คอ เครอขายคอมพวเตอรขนาดใหญทเชอมตอกบเครอง

คอมพวเตอรทวโลกเขาดวยกน ผใชอนเตอรเนตสามารถสอสารถงกนได ภายในเวลาอนรวดเรว ชวยประหยดทรพยากรและทส าคญอนเตอรเนตคอคลงสมองอนยงใหญหรอหองสมดโลกททกคนสามารถคนควาหาความรขอมล ขาวสารไดโดยไมตองเดนทางไปยงแหลงความรนน (ทมงานทรปลกปญญา,2552) ประโยชนของอนเทอรเนต

1. ดานการศกษา (Tele Education) ส าหรบผทอยหางไกลจาแหลงศกษาหรอผทสนใจจะลงทะเบยนเรยนในตางประเทศ เชน สหรฐอเมรกา สงคโปร องกฤษ ฯลฯ สามารถเรยนผานอนเทอรเนตได ซงเราเรยกวา การศกษาทางไกล กลายเปนทางเลอกใหมในการศกษาทกระดบ ซงการศกษาผานทางอนเทอรเนตในปจจบนน เปนการศกษาแบบปฏสมพนธ (Interactive) สามารถเรยนรดวยตนเองได ชวยประหยดเวลาและคาใชจาย

2. โฮมเพจกบการโฆษณา เปนการโฆษณาสนคาหรอธรกจบนอนเตอรเนต บรษท หรอหางรานทท าธรกจบนอนเทอรเนต จะจดท าโฮมเพจของตนแลวฝากไวบนอนเตอรเนต ท าใหการซอขาย และใชบรการผานอนเทอรเนตเปนจ านวนมากการท า ธรกจการเงนอเลกทรอนกส (E-money) การซอขายสนคา หรอบรการผานอนเทอรเนต จะมการช าระหรอจายเงนคาสนคาหรอบรการนน ๆ หรอผานบตรเครดตของผซอแตตองระมดระวงเรอง การถอดรหสบตรเครดตไปใชแทนเจาของบตรนน ๆ

Page 19: บทที่ 1 - sl.ac.th fileบทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ ปัจจุบนัประเทศต่างๆรว

19

3. ดานความมนคงปลอดภยของประเทศอนเทอรเนต จะชวยในการสอสารสบคนขอมล และใชระบบฐานขอมลประวตอาชญากรรวมกนได เชน การสงขอมลประวตของอาชญากรรมขามชาต เปนตน

4. ดานธรกจ (E-Commerce) โดยเฉพาะธรกจไดมการน าอนเทอรเนตเขามาเปนอนมาก ดงตอไปน 4.1 ดานการธนาคาร (E-Banking) ธนาคารไดจดท าระบบออนไลนบนเครอ ขายทชวยใหสามารถสอบถามยอดเงนและโอนเงนไดอยางรวดเรว มการตดตอ สอสาร และมขอมลบนเวบเพจของทกธนาคาร 4.2 การท าธรกจการเงนอเลกทรอนกส (E-money) การซอขายสนคา หรอบรการผานอนเตอรเนต จะมการช าระหรอจายเงนคาสนคาหรอบรการนน ๆ หรอผานบตรเครดตของผซอแตตองระมดระวงเรอง การถอดรหสบตรเครดตไปใชแทนเจาของบตรนน ๆ

5. การสอสารผานอนเทอรเนต เปนประโยชนขนพนฐานทไดรบจากเครอขายอนเทอรเนต คอ อเมล (E-mail : Electronic Mail) หรอจดหมายอเลกทรอนกส ชวยใหประหยด สะดวก และรวดเรว อกทงยงสามารถพดคยกนไดเหมอนอยใกลกน

6. การประชมทางไกล (Tele Conference) เปนการประชมของบคคลทอยหางไกลกนคนละสถานท โดยอาศยระบบโทรคมนาคมซงสอสารไดทงตวอกษร เสยงและภาพพรอมกน

แนวคดเกยวกบควำมหมำยควำมตองกำร

ความหมายความตองการ

พจนานกรมฉบบราชบณฑตยสถาน พ.ศ.2530 (2531, หนา 211) ใหความหมาย

ไววาตองการ หมายถงอยากได ใครได ประสงค

พวงเพชร วชรอย และคนอน ๆ (อางถงใน ตลา มหาสธานนท, 2547, หนา 241) อธบายวาความตองการ คอ ความตองการ คอสภาวะของการขาดสมดลทงภายในราง

Page 20: บทที่ 1 - sl.ac.th fileบทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ ปัจจุบนัประเทศต่างๆรว

20

และสงแวดลอมภายนอกรางกายแลวท าใหเกดแรงขบ ความตองการอาหารเปนความตองการภายใมนความตองการทางสงคมเปนความตองการภายนอก เมออยในสภาพทเกดความขาดแคลนมากความตองการมก าลงท าใหเกดสภาพการตอบสนอง และมลคอมสเอสโนวส (ไพฑรย โพธสาร. 2527 : 31-32; อางองมาจาก Knowls. 1971) ไดขยายแนวความคดนตอเนองเพอน าไปใชประโยชนในการจดการศกษาผใหญโดยไดแบงประเภทความตองการออกเปน 2 ประเภท คอ 1) ความตองการขนพนฐานของมนษย (Basic human needs) เปนการยอมรบแนวคด ของมาสโลวเกยวกบล าดบขนความตองการของมนษยจดแบงเปน (1)ความตองการทางกายภาพ (2)ความตองการการเจรญเตบโต (3)ความตองการความปลอดภย (4)ความตองการประสบการณใหมและ (5)ความตองการการยอมรบวาตนเองมคณคา 2) ความตองการทางการศกษา (Education needs) เปนการประยกตแนวคดของฮล มาใชโดยใหความส าคญของความตองการทางการศกษาวาเปนสงซงบคคลควรจะไดเรยนเพอใหตวเขาเองดขนเพอใหสถาบนหรอองคกรของเขาดขนหรอเพอใหสงคมของเขาดขนความตองการชนดนเปนชองวางระหวางระดบสมรรถนะ (Level of competencies) ของบคคลในระดบปจจบนกบระดบสมรรถนะทสงกวาเพอทจะใหบคคลสามารถกระ ท าการไดประสบผลส าเรจชองวางนอาจก าหนดโดยบคคลเองโดยสถาบนหรอองคกรของบคคลหรอโดยสงคมของบคคลนนโดยสรปความตองการทางการศกษาเปนความแตกตางระหวางสภาพทตวบคคล (หรอองคกรหรอสงคมของบคคล) ประสงคใหตวเขาเองเปนกบสภาพทตวเขาเองเปนอยจรงในปจจบน

งำนวจยทเกยวของ งานวจยภายในประเทศ

นพวรรณ คงเทพ (2549) ไดศกษาวจยเรอง ปญหาและความตองการใชเทคโนโลยสารสนสนเทศของบคลากรในสถาบนอดมศกษาเอกชนเขตกรงเทพมาหานคร มความตองการใชเทคโนโลยสานสนเทศในภาพรวมดานการจดการ ดานเครองมอและอปกรณ และดานทกษะการใชอยในระดบมาก และคลากรทมเพศ อาย ระดบ

Page 21: บทที่ 1 - sl.ac.th fileบทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ ปัจจุบนัประเทศต่างๆรว

21

การศกษาและประการณการท างานแตกตางกน มความตองการใชเทคโนโลยสารสนเทศในภาพรวมและรายดานแตกตางกนอยางไมมนยส าคญทางสถต ยกเวนบคลากรทมอายตางกน มความตองการใชเทคโนโลยสานสนเทศดานการจดการ แตกตางกนอยางมนยส าคญทางสถตทระดบ 0.05

วรรณ หวงกตตพร (2550) ไดศกษาวจยเรอง การศกษาความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรในดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารเพอการศกษาของสถาบนการอาชวศกษา ในเขตกรงเทพมหานคร การวจยครงนมความมงหมายเพอศกษาความตอง การความรพนฐานทางคอมพวเตอรในดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารเพอการศกษาโดยแบงเปนดานความรเกยวกบคอมพวเตอรและอนเทอรเนตและดานการน าคอมพวเตอรมาใชใน การเรยนการสอนและเพอเปรยบเทยบความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรในดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารเพอการศกษาของสถาบนการอาชวศกษา ในเขตกรงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม เพศ อาย ประสบการณการปฏบตงาน วฒทางการศกษา และสถานศกษา กลมตวอยางทใชในการศกษา คอ คร–อาจารย ของสถาบนการอาชวศกษา ในเขตกรงเทพมหานคร ทปฏบตงานสอนในปการศกษา 2549 จ านวน 295 คน เครองมอทใชในการเกบรวบรวมขอมลเปนแบบสอบ ถามสถตทใชในการวเคราะหขอมลคอคารอยละคาเฉลย (X) สวนเบยงเบนมาตรฐาน(SD) คาท(t-test) คาการวเคราะหความแปรปรวนทางเดยว (ANOVA) และท าการเปรยบเทยบคาคะแนนเฉลยเปนรายคโดยวธการของเชฟเฟ (Sheffe’ Test) ผลการวจยพบวา (1) คร – อาจารย มความตองการเฉลยโดยรวมทง 2 ดานอยในระดบมาก (2) คร – อาจารย ทมเพศตางกน มความตองการดานความรเกยวกบคอมพวเตอรและอนเทอรเนต และความตองการดานการน าคอมพวเตอรมาใชในการเรยนการสอน แตกตางกนอยางไมมนยส าคญทางสถต (3) คร - อาจารย ทมอายตางกน มความตองการดานความรเกยวกบคอมพวเตอรและอนเทอรเนต และความตองการดานการน าคอมพวเตอรมาใชในการเรยนการสอน แตกตางกนอยางมนยส าคญทางสถตทระดบ .05 (4) คร - อาจารย ทมประสบการณการปฏบตงานตางกน มความตองการดานความรเกยวกบ คอมพวเตอรและอนเทอรเนต และความตองการดานการน าคอมพวเตอรมาใชในการเรยนการสอนแตกตางกนอยางมนยส าคญทางสถตทระดบ .05 (5) คร - อาจารย

Page 22: บทที่ 1 - sl.ac.th fileบทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ ปัจจุบนัประเทศต่างๆรว

22

ทปฏบตงานในสถานศกษาตางกน มความตองการดานความรเกยวกบคอมพวเตอรและอนเทอรเนต และความตองการดานการน าคอมพวเตอรมาใชในการเรยนการสอนแตกตางกนอยางมนยส าคญทางสถตทระดบ .05 วาทรอยตรพสนต กววงษ (2550) ไดศกษาวจยเรอง ความตองการใชเทคโนโลยสารสนเทศในงานวชาการของครผสอนโรงเรยนทรงวทยา จงหวดสมทรปราการ สงกดส านกบรหารคณะกรรมการสงเสรมการศกษาเอกชน การวจยนมวตถประสงคเพอศกษาความตอง การใชเทคโนโลยของครผสอนในงานวชาการ และเพอเปรยบเทยบความตองการใชเทคโนโลยสารสนเทศในงานวชาการของครผสอนโรงเรยนทรงวทยา จงหวดสมทรปราการ สงกดส านกบรหารคณะกรรมการสงเสรมการศกษาเอกชน ครผสอนจ านวน 60 คน เครองมอทใชในการวจยเปนแบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดบ จ านวน 21 ขอ วเคราะหขอมลโดยการหาคาเฉลย สวนเบยงเบนมาตรฐานและการทดสอบคาท ผลการวจย ครผสอนของโรงเรยนทรงวทยา จงหวดสมทรปราการ สงกดส านกบรหารคณะกรรมการสงเสรมการศกษาเอกชน สวนใหญเปนเพศหญง วฒการศกษาจบปรญญาตรและสงกวาปรญญาตรเปนสวนใหญ โดยรวมครมความตองการใชเทคโนโลยสารสนเทศอยในระดบมาก ผลการเปรยบเทยบความตองการใชเทคโนโลยสารสนเทศงานวชาการ ของครผสอนในโรงเรยนทรงวทยา ส านกบรหารคณะกรรมการสงเสรมการศกษาเอกชน ทม เพศ อาย วฒการศกษา และประสบการณในการไดรบการอบรม สรปไดวา มความตองการเทคโนโลยสารสนเทศในงานวชาการ ไมแตกตางกน สวชยญา สนวรชพงษ (2550) ไดศกษาวจยเรอง การศกษาความตองการใชเทคโนโลยสารสนเทศเพอการปฏบตงานของพนกงานส านกงานใหญ บรษท ไทยประเมนราคา ลนนฟลลปส จ ากด มวตถประสงคเพอศกษาระดบ ความตองการใชเทคโนโลยสารสนเทศเพอการปฏบตงานของพนกงานส านกงานใหญ บรษท ไทยประเมนราคา ลนนฟลลปส จ ากด ผลการวจยพบวา พนกงานมความตองการใชเทคโนโลยสารสนเทศเพอการปฏบตงาน ในภาพรวมอยในระดบมาก และเมอพจารณารายดานพบวาพนกงานมความตองการใชเทคโนโลยสารสนเทศเพอการปฏบตงานในทกดานอยในระดบมากไดแก ดานวสดและอปกรณเทคโนโลยสารสนเทศ ดานพฒนาบคลากร และดานการบรหารจดการเทคโนโลยสารสนเทศ และพบวาพนกงานทม อาย

Page 23: บทที่ 1 - sl.ac.th fileบทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ ปัจจุบนัประเทศต่างๆรว

23

เพศ ประสบการณการท างาน ระดบการศกษา และต าแหนงงาน ตางกนมความตองการใชเทคโนโลยสารสนเทศเพอการปฏบตงาน โดยภาพรวมและรายดานทกดาน แตกตางกนอยางไมมนยส าคญทางสถต

นนธยา มงคล (2550) ไดศกษาวจยเรอง การใชเทคโนโลยสารสนเทศในระบบ อนเทอรเนตเพอการเรยนการสอนของครในสถานศกษาขนพนฐานชวงชนท 1-2 สงกดส านกงานเขตพนทการศกษากาญจนบร การวจยครงนมวตถประสงคเพอศกษาระดบการใชเทคโนโลยสารสนเทศในระบบ อนเทอรเนตระดบปญหาการใชเทคโนโลยสารสนเทศในระบบอนเทอรเนตเพอการเรยนการสอนของครในสถานศกษาขนพนฐานชวงชนท 1-2 สงกดส านกงานเขตพนทการศกษากาญจนบร เปรยบเทยบระดบการใชเทคโนโลยสารสนเทศในระบบอนเทอรเนตระดบปญหาการใชเทคโนโลยสารสนเทศในระบบอนเทอรเนตจ าแนกตามขนาดสถานศกษาและศกษาแนวทางการสงเสรมการใชเทคโนโลยสารสนเทศในระบบอนเทอรเนตเพอการเรยนการสอนกลมตวอยางทใชในการวจยคอครในสถานศกษาขนพนฐานชวงชนท 1-2 ส านกงานเขตพนทการศกษากาญจนบร ปการศกษา 2549 จ านวน 350 คนโดยใชวธการสมตวอยางแบบ 2 ขนตอนเครองมอทใชในการเกบรวบรวมขอมลคอแบบสอบถามแบบมาตราประมาณคา 5 ระดบวเคราะหขอมลโดยใชโปรแกรม SPSS for Windows สถตทใชคอ คารอยละคาเฉลยคาเบยงเบนมาตรฐานการวเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดยวและทดสอบความแตกตางเปนรายคโดยวธการของเชฟเฟ ผลการวจยพบวา ครผสอนโรงเรยนทรงวทยา จงหวดสมทรปราการ โดยรวมมความตองการอยางมากในการปฏบตงานวชาการทกดาน อนไดแก ดานงานสอและนวตกรรม ดานงานจดการเรยนการสอน ดานงานนเทศการสอน และดานงานวดผลประเมนผล โดยครผสอน ทม เพศ อาย วฒการศกษา การเคยอบรมแตงตางกนมความตองการใชเทคโนโลยสารสนเทศในงานวชาการไมแตกตางกน

สมบรณ หนสงข (2551)ไดศกษาวจยเรอง สภาพปญหา และความตองการใชเทคโนโลยสารสนเทศในการจดการศกษาของบคลากรในโรงเรยนภาครฐ สงกดส านก งานเขตพนทการศกษาสงขลา เขต 2 การวจยครงนมวตถประสงคเพอศกษาสภาพ ปญหา และความตองการใชเทคโนโลยสารสนเทศในกาจดการ ศกษาของบคลากรในโรงเรยนภาครฐ สงกดส านกงานเขตพนทการศกษาสงขลาเขต 2 พบวา (1) ผบรหาร

Page 24: บทที่ 1 - sl.ac.th fileบทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ ปัจจุบนัประเทศต่างๆรว

24

และคร และครทรบผดชอบงานเทคโนโลยสารสนเทศดานตาง ๆ อยในระดบมาก (2) ผบรหารและคร ทรบผดชอบงานเทคโนโลยสารสนเทศมความตองการใชเทคโนโลยสารเทศในดานตาง ๆ ตามตวแปร เพศ อาย วฒการศกษา ประสบการณ และขนาดโรงเรยน แตกตางกนอยางไมมนยส าคญทางสถต และ (3) ขอเสนอแนะ เกยวกบการใชเทคโนโลยสารสนเทศอยางชดเจน และ โรงเรยนควรจดใหมงบประมาณในการบ ารง รกษา รวมทงใหมเครองคอมพวเตอรพรอมอปกรณตอพวงททนสมย และจดอบรมใหความรแกบคลากรทกคนในโรงเรยน

วนเพญ โกวทวบล(2551 ) ไดศกษาวจยเรอง ความตองการใชเทคโนโลยสารสนเทศ ของบคลากรมหาวทยารามค าแหง การวจยครงนมวตถประสงคเพอศกษาสภาพความตองการใชเทคโนโลยสารสนเทศของบคลากรมหาวทยาลยรามค าแหง และเพอศกษาเปรยบเทยบความตองการใชเทคโนโลยสารสนเทศ และปญหาในการใช เทคโนโลยสารสนเทศ ของบคลากรมหาวทยาลยรามค าแหง ตามตวแปร เพศ อาย ต าแหนง สงกดคณะ/ส านก ทสงกดและระดบการศกษา ประชากรทใชในการวจยครงน ไดแก บคลากรทปฏบตงานสดกดมหาวทยารามค าแหง 7 คณะ 3 ส านก สาย ก สาย ข สาย ค จ านวน 2,223 คน ระหวางป พ.ศ. 2550 – 2551 การสมตวอยางใชวธการแบบแบงชนภม (stratified random sampling) ไดตวอยาง จ านวน 500 คน เครองมอทใชในการวจยครงนเปนแบบสอบถามความตองการใชเทคโนโลยสารสนเทศของบคลากรมหาวทยาลยรามค าแหง โดยมคาความเชอมนของแบบสอบถามเทากบ 0.94 การวเคราะหขอมลใชการหาคารอยละความถ คาเฉลย (X) สวนเบยงเบนมาตรฐาน (SD) คาท (t-test) คาการวเคราะหความแปรปรวนทางเดยว (One way analysis of variance) และถาพบวามความแตกตางของคาคะแนนเฉลยเปนรายค โดยวธการของ Least Significant Difference (LSD) จากผลการวจยพบวาบคลากรมหาวทยาลยรามค าแหงมความตองการใชดานเทคโนโลยสารสนเทศโดยสภาพความตองการใชโดยรวมอยในระดบมาก และดานปญหาในการใชเทคโนโลยสารสนเทศ โดยรวมทกดานอยในระดบปานกลาง คอมพวเตอรเกยวกบการใชโปรแกรมอยในระดบมาก

สชาต มสารภ (2553) ไดศกษาวจยเรอง การศกษาความตองการใชเทคโนโลยสารสนเทศเพอการปฏบตงานของเจาหนาทสวนกลาง ส านกงานหลกประกนสขภาพ

Page 25: บทที่ 1 - sl.ac.th fileบทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ ปัจจุบนัประเทศต่างๆรว

25

แหงชาต การวจยครงนมวตถประสงคเพอ ศกษา ความตองการใชเทคโนโลยสารสนเทศเพอการปฏบตงานของเจาหนาทสวนกลาง ส านกงานหลกประกนสขภาพแหงชาต จ านวน 183 คน เครองมอทใชในการวจยคอ แบบสอบถามชนดมาตราประคา 5 ระดบ ทมอายตางกนมความตองการใชเทคโนโลยสารเทศในการปฏบตงานในภาพรวม และดานเครองมอและอปกรณคอมพวเตอร แตกตางกนอยางไมมนยส าคญทางสถต ผลการวจยพบวา เจาหนาทสวนกลาง ส านกงานหลกประกนสขภาพแหงชาตมความตองการในการเทคโนโลยสารสนเทศเพอการปฏบตงานในภาพรวมและรายดานไดแก ดานเครองมอและอปกรณคอมพวเตอร ดานโปรแกรมทใชในการปฏบตงาน และดานการใชอนเทอร เนต ในการปฏบตงาน อยในระดบมาก และพบวาเจาหนาทสวนกลาง ส านกงานหลก ประกนสขภาพแหงชาตม เพศ อาย ระดบ การศกษา และประการณในการปฏบตงานตางกน มความการในการใชเทคโนโลยสารสนเทศเพอการปฏบตงานในภาพรวม และรายดานทกดาน แตกตางกนอยางไมนยส าคญทางสถต

อณศษฏ รตนศรกรณ (2555) ไดศกษาเรองสภาพปญหาและความตองการใชเทคโนโลยสารสนเทศของบคลากรสายสนบสนน มหาวทยาลยราชภฏนครราชสมา การวจยครงนมวตถประสงคเพอศกษาสภาพปจจบน ปญหา การใชเทคโนโลยสารสนเทศของบคลากรสายสนบสนน มหาวทยาลยราชภฏนครราชสมา ศกษาความตองการใชเทคโนโลยสานสนเทศของบคลกรสายสนบ มหาวทยาลยราชภฏนครราชสมา และเปรยบเทยบสภาพปจจบน ปญหาและความตองการใชเทคโนโลยสารสนเทศของบคลากรสายสนบสนน มหาวทยาลยราชภฏนครราชสมา โดยจ าแนกตามสถานภาพ ไดแก เพศ กลมตวอยางทใชส าหรบการศกษาครงนคอ บคลากรสายสนบสนน มหาวทยาลยราชภฏนครราชสมา รวมทงสน 210 คน เครองมอทใชในการวจย คอ แบบสอบถาม วเคราะหขอมลโดยใชสถตรอยละ คาเฉลย สวนเบยงเบนมาตรฐาน และ t – test ผลการวจยพบวา สภาพปจจบนการใชเทคโนโลยสานสนเทศของบคลากรสายสนบสนน มหาวทยาลยราชภฏนครราชสมา อยในระดบมาก(X = 3.40, S.D. = 0.84) ปญหาการใชเทคโนโลยสารสนเทศของบคลากรสายสนบสนน มหาวทยาลยราชภฏนครราชสมา อยในระดบปานกลาง (X = 3.31, S.D. = 0.89) ความตองการใชเทคโนโลยสารสนเทศของบคลากรสายสนบสนน มหาวทยาลยราชภฏนครราชสมา อยในระดบ

Page 26: บทที่ 1 - sl.ac.th fileบทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ ปัจจุบนัประเทศต่างๆรว

26

มาก (X = 3.71, S.D. = 0.88) และเมอเปรยบเทยบสภาพปญหาและความตองการใชเทคโนโลยสารสนเทศแตกตางกน งานวจยตางประเทศ

งานวจยในตางประเทศทเกยวของกบสภาพปญหาและความตองการในการใชเทคโนโลยการศกษาประกอบการเรยนการสอนไดมนกวจยหลายทานศกษาไวหลายรปแบบโดยมผลการศกษาวจยดงน

เฟรนท (อางถงใน วรรณ หวงกตตพร, 2550, หนา 40) ไดศกษาเรองความตองการในการอบรมพฒนาผสอน ในระบบวทยาลยเทคนควสคอนซนโดยส ารวจความตองการพฒนาของครไมประจ า (ครจางสอน) ทสอนในระบบวทยาลยเทคนคทรฐคอนซนทตองการพฒนาดานวชาชพและวธการสอนทเหมาะสมเพอจดเตรยมขอมลในการพฒนาผ เชยวชาญและคนหาบคลากรทางการศกษาอนๆในการเรมหรอขยายการฝกอบรมใหกบกลมนกการศกษาผใหญทก าลงเตบโตขนเปนการเตรยมขอมลทจ าเปนในเรองอายเพศการศกษาและอนๆของกลมคนทไมมประสบการณเพอเตรยมการจดปฐมนเทศและใหมโอกาสในการอบรมในเวลาทเหมาะสมและวธการทมประสทธภาพและการจดล าดบหวขอความส าคญและความตองการการอบรมจากมากทสดไปนอยทสด

Hellywell and Founler (อางถงใน วนทนา หลงประดษฐ, 2540 , หนา 53) ไดศกษาถงการน าเทคโนโลยสารสนเทศเขามาใชในการด าเนนงานทางดานการผลตในบรษท Cookson Minerals Limited ซงเปนบรษททด าเนนการเกยวกบอตสาหกรรมแรโละ เพอใชในการผลตเซรามค จากการวจยพบวา ผปฏบตงานสวนใหญไมเคยใชคอมพวเตอรหรออปกรณตาง ๆทเกยวของกบเทคโนโลยสารสนเทศแตเชอกนวาการใชคอมพวเตอรในการท างานจะท าใหเกดการเปลยนแปลงในทางทดขน คอ สามารถจดการงานตาง ๆ ไดดขนและมประสทธภาพมากยงขน

Armstrong (อางถงใน เดอนเพญ แดงสบตระกล, 2547) วจยเรองความพงพอใจในการใชประโยชนจากสออนเทอรเนตและความสมพนธของการใชสอดงกลาวกบสออน ๆ โดยสมตวอยางจากกลมผใชบรการเครอขายอนเทอรเนต ดวยค าถามปลายเปดผาน

Page 27: บทที่ 1 - sl.ac.th fileบทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ ปัจจุบนัประเทศต่างๆรว

27

ทางจดหมายอเลกทรอนกส (e-mail) ผลการศกษาพบวาเหตผลทกลมตวอยางเลอกใชบรการเวบไซตตาง ๆ บนเครอขายอนเทอรเนตเพราะสอดงกลาวสามารถตอบสนองความพงพอใจ 5 ประการ คอ ความบนเทง การใหขอมลขาวสาร การตดตอสอสารในสงคม การแสวงหาขอมลขาวสาร และการตดตามความเคลอนไหวสถานการณในสงคมพบวาแมเครอขายอนเทอรเนตไดรบการยอมรบวาเปนสอทมความไดเปรยบเหนอกวาสออนๆ แตกไมสามารถทดแทนสอทใชกนมาแตเดมได หาแตเปนทบงชถงความตองการทางสงคมและตอบสนองความตองการทางดานจตวทยาของผใชเทานน โสตทศนศกษา แตทางศนยโสตทศนศกษายงไมมโปรแกรมการฝกอบรมสถาบนทกแหงมบรการใหยมโสตทศนปกรณ

จากการศกษางานวจยทเกยวของทงงานวจยในประเทศและงานวจยตางประเทศ พบวาการพฒนาบคลากรท าไดเชนการศกษาเพมเตมโดยการฝกอบรมการสมมนาการศกษาดงาน ซงองคกรตางๆสามารถน ารปการพฒนาในแตละเรองมาใชใหเหมาะสมในแตละองคกรและสอดคลองกบวตถประสงคของการพฒนาดงนนในการศกษาเรองความตองการความรพนฐาน คอมพวเตอรในดานเทคโนโลยสารสนเทศของครผสอนโรงเรยนเซนตหลยส ฉะเชงเทรา สามารถน ามาใชเพอเปนแนวทางในการพฒนาและใหความร แก ครผสอน อกท งท าใหทราบถงปญหาและขอเสนอแนะตางๆอนจะเปนประโยชน เพอจะไดน ามาเปนแนวทางในการปรบปรงแกไข ใหความร เปนแนวทางในการพฒนาศกยาภาพของครผ สอน อนจะเปนประโยชนในการพฒนาและเพมประสทธภาพในการสอนของครผสอน ในการท างานของหนวยงานตอไป

Page 28: บทที่ 1 - sl.ac.th fileบทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ ปัจจุบนัประเทศต่างๆรว

28

กรอบแนวคดในกำรวจย ตวแปรอสระ (Independent variables) ตวแปรตาม (Depenpent variables)

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคดในการวจย

เพศ อาย ประสบการณการปฏบตงาน

ความตองการ - ดานความรเกยวกบ คอมพวเตอรและอนเทอรเนต - ดานการน าคอมพวเตอรมา ใชในการเรยนการสอน

Page 29: บทที่ 1 - sl.ac.th fileบทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ ปัจจุบนัประเทศต่างๆรว

29

บทท 3 วธด ำเนนกำรวจย

การวจยเรองนเปนการวจยเชงส ารวจ (Survey Research) มวตถประสงคเพอ

ศกษาความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรในดานเทคโนโลยสารสนเทศโดยแบงเปนดานความรเกยวกบคอมพวเตอรและอนเทอรเนต และดานการน าคอมพวเตอรมาใชในการเรยนการสอนของครผสอน โรงเรยนเซนตหหลยส ฉะเชงเทรา ผวจยไดด าเนนการศกษาดงน

1. ประชากรและกลมตวอยาง 2. การสรางเครองมอทใชในการวจย 3. เครองมอทใชในการวจย 4. การเกบรวบรวมขอมล 5. การวเคราะหขอมล

ประชำกรและกลมตวอยำง

ประชำกรและกลมตวอยำง

ด าเนนงานตามขนตอนดงน 1. กลมประชากร ทใชในการวจยครงน คอ ครผสอน ในโรงเรยนเซนตหลยส

ฉะเชงเทรา จ านวน 251 คน

Page 30: บทที่ 1 - sl.ac.th fileบทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ ปัจจุบนัประเทศต่างๆรว

30

2. กลมตวอยางทใชในการศกษาครงน มจ านวน 152 คน ไดมาจาก สตรของ

Krejcie, R.V., and Morgan, D.W. ก าหนดกลมตวอยางโดยวธสมแบบงาย (Simple

Random Sampling)

เครองมอทใชในกำรวจย

เครองมอทใชในการวจยคอแบบสอบถามเพอส ารวจความตองการความร

พนฐานทางคอมพวเตอรในดานเทคโนโลยสารสนเทศของครผสอนโรงเรยนเซนต

หลยส ฉะเชงเทรา แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดงน

ตอนท 1 แบบสอบถามเกยวกบสถานภาพสวนบคคลของผตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อาย ประสบการณการปฏบตงานมลกษณะเปนแบบสอบถามปลายปด

ตอนท 2 แบบสอบถามความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรและอนเทอรเนต และการน าคอมพวเตอรไปใชในการเรยนการสอน ของครผสอนโรงเรยนเซนตหลยส ฉะเชงเทรา ซงมลกษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (rating scale) แบงออกเปน 5 ระดบดงน

คะแนน ความหมาย 5 ระดบความตองการมากทสด 4 ระดบความตองการมาก 3 ระดบความตองการปานกลาง 2 ระดบความตองการนอย 1 ระดบความตองการนอยทสด

ตอนท 3 ความคดเหนปญหาและขอเสนอแนะอนๆเกยวกบความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรและอนเทอรเนต และการน าคอมพวเตอรไปใชในการเรยนการสอน ของครผสอนโรงเรยนเซนตหลยส ฉะเชงเทรา ซงเปนแบบสอบถามปลายเปด

Page 31: บทที่ 1 - sl.ac.th fileบทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ ปัจจุบนัประเทศต่างๆรว

31

กำรสรำงเครองมอทใชในกำรวจย

เครองมอทใชในการวจยคอแบบสอบถามเกยวกบความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรในดานเทคโนโลยสารสนเทศของครผสอน โรงเรยนเซนตหหลยส ฉะเชงเทรา โดยผท าวจยท าการศกษาหลกการแนวคดและทฤษฎทเกยวของเพอก าหนดกรอบแนวคดในการวจยและไดท าการสรางและตรวจสอบคณภาพของเครองมอโดยมขนตอนดงตอไปน

1. ศกษาจากต ารา เอกสาร บทความ และงานวจยทเกยวของกบความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรและอนเทอรเนต และการน าคอมพวเตอรไปใชในการเรยนการสอน

2. ศกษาหลกและวธการสรางแบบสอบถามท งปลายเปดปลายปดและแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดบของลเครท (Likert) (พวงรตนทวรตน. 2538 หนา 99)

3. น าขอมลและแนวคดจากการศกษามาสรางแบบสอบถามใหสอดคลองกบวตถประสงคการวจย โดยใหครอบคลมเนอหาทก าหนดในขอบเขตการวจย แบบสอบถามแบงเปน 2 ดานคอ ดานความตองการความรเกยวกบคอมพวเตอรและอนเทอรเนต และดานการน าคอมพวเตอรมาใชในการเรยนการสอน สรางขอค าถามทเปนมาตรสวนประมาณคา 5 ระดบ โดยความตองการดานความรเกยวกบคอมพวเตอรและอนเทอรเนต จ านวน 11 ขอ และความตองการดานการน าคอมพวเตอรมา ใชในการเรยนการสอนจ านวน 7 ขอ

4. น าแบบสอบถามทสรางขนใหอาจารยทปรกษาการศกษาอสระ พจารณาตรวจสอบและให ขอเสนอแนะเพอท าการปรบปรงแกไข

5. น าแบบสอบถามไปใหผเชยวชาญจ านวน 5 ทาน (ภาคผนวก ข) พจารณาเพอท าการตรวจสอบความเทยงตรงเชงเนอหา (content validity) ดวยวธการค านวณ

Page 32: บทที่ 1 - sl.ac.th fileบทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ ปัจจุบนัประเทศต่างๆรว

32

ความจากความสอดคลอง คอ ดชนความสอดคลองระหวางขอค าถามกบวตถประสงค (index of item – objective congruence) หรอเรยกยอ ๆ วา คา IOC โดยคะแนนความ

คดเหนของผเชยวชาญจะประเมน 3 ระดบ คอ 1 = สอดคลอง 0 = ไมแนใจ -1= ไมสอดคลอง ส าหรบคา IOC ทมคา 0.50 ขนไปแสดงวาขอค าถามหรอรปแบบ นนมความเหมาะสมจากผลการตรวจสอบของผเชยวชาญพบวา ทกขอมคา มากกวา 0.50 ขนไป (ภาคผนวก ก) ซงมความเหมาะสมและสามารถน ามาเปน ขอค าถามได

6. น าแบบสอบทผานการปรบปรงแกไขเรยบรอยแลวไปทดลองใช (Try-out) กบครผสอน จ านวน 30 คน ทไมใชกลมตวอยาง และน าผลการตอบแบบสอบถามไปวเคราะหเพอหาคาความเชอมน (Reliability) โดยใชสตรสมประสทธสหสมพนธแบบแอลฟา (α - Coeffieient) ของ Cronbach’s alpha reliability coefficient ซงไดคาความเชอมนความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรและอนเทอรเนตเทากบ 0.918 คาความเชอมนการน าคอมพวเตอรไปใชในการเรยนการสอน เทากบ 0.887 คาความเชอมนทงฉบบ เทากบ 0.941 (ภาคผนวก ก)

กำรเกบรวบรวมขอมล

ในการเกบรวบรวมขอมลผศกษาวจยไดด าเนนการดงตอไปน

1. ผวจยแนะน าตวพรอมน าแบบสอบถามไปใหกลมตวอยาง เพอขอ ความรวมมอในการตอบแบบสอบถาม

2. ผ วจยสงแบบสอบถามดวยตนเองและรบคนกลบดวยตนเองระยะเวลาในการเกบขอมลตงแต วนท 12 – 20 พฤศจกายน 2556

กำรวเครำะหขอมล

Page 33: บทที่ 1 - sl.ac.th fileบทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ ปัจจุบนัประเทศต่างๆรว

33

ผวจยน าแบบสอบถามทรวบรวมไดมาด าเนนการตรวจสอบความสมบรณของแบบสอบถาม และน ามาวเคราะหขอมลดวยวธการทางสถต โดยใชโปรแกรมส าเรจรป โดยด าเนนการตามขนตอน ดงน

1. การวเคราะหขอมลเกยวกบสถานภาพสวนตวของผตอบแบบสอบถามใชวธ ค านวณโดยแจกแจงความถ และ คารอยละ (percentage)

2. การวเคราะหขอมลเกยวกบความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรใน

ดานเทคโนโลยสารสนเทศของ ครผสอนโรงเรยนเซนตหลยสฉะเชงเทรา ใชวธค านวณโดยหาคาเฉลย (mean) และคาเบยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ก าหนดการแปลความหมายของคาเฉลย ดงน

คาเฉลย ความหมาย 4.50 - 5.00 ระดบความตองการมากทสด 3.50 - 4.49 ระดบความตองการมาก 2.50 - 3.49 ระดบความตองการปานกลาง 1.50 - 2.49 ระดบความตองการนอย 1.00 - 1.49 ระดบความตองการนอยทสด

3. การเปรยบเทยบขอมลความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรในดาน เทคโนโลยสารสนเทศของครผสอน โรงเรยนเซนตหลยส ฉะเชงเทราโดยใช t test ในกรณเปรยบเทยบ 2 กลม และใชสถต One-way- ANOVA ในกรณเปรยบเทยบมากกวา 2 กลม เมอพบความแตกตางอยางมนยส าคญทางสถตทระดบ 0.05 น าไปเปรยบเทยบเปนรายคโดยวธของ Scheffe’

4. การศกษาขอเสนอแนะน าความคดเหนของปญหาและขอเสนอแนะเพมเตม เกยวกบ ความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรในดานเทคโนโลยสารสนเทศของครผสอน โรงเรยนเซนตหลยส ฉะเชงเทรา เปนการสรปความคดเหนจากแบบสอบถามปลายเปดใชวธสงเคราะหขอความและความถ

Page 34: บทที่ 1 - sl.ac.th fileบทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ ปัจจุบนัประเทศต่างๆรว

34

บทท 4 ผลกำรวเครำะหขอมล

สญลกษณทใชในการวเคราะหขอมลผวจยไดก าหนดสญลกษณตางๆแทน

ความหมายในการแปลความหมายผลของการวเคราะหขอมลดงน N แทนจ านวนกลมตวอยาง X แทนคาเฉลยของประชากร SD แทนคาความเบยงเบนมาตรฐานของคะแนน SS แทน Sum of Squares MS แทน Mean Square Df แทน Degrees of freedom t แทนคาสถตทใชพจารณาใน t - distribution F แทนคาสถตทใชพจารณาใน F - distribution * แทนนยส าคญทางสถตทระดบ .05 sex แทนเพศ ageแทนอาย experienceแทนประสบการณการปฏบตงาน ผวจยไดเกบขอมลโดยการใชแบบสอบถามทเกยวกบความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรและอนเทอรเนต และการน าคอมพวเตอรไปใชในการเรยนการสอน ของครผสอนโรงเรยนเซนตหลยส ฉะเชงเทรา โดยผวจยจดรปแบบการวเคราะหขอมลมรายละเอยดในรปตารางประกอบค าบรรยายโดยแบงออกเปน 3 ตอนดงน

Page 35: บทที่ 1 - sl.ac.th fileบทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ ปัจจุบนัประเทศต่างๆรว

35

ตอนท 1 ผลการวเคราะหขอมลเกยวกบสถานภาพสวนบคคลของผตอบแบบสอบโดยแจกแจงคาความถ และคารอยละของจ านวนผตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ อาย ประสบการณการปฏบตงาน

ตอนท 2 ผลการวเคราะหขอมลความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรในดานเทคโนโลยสารสนเทศของครผสอน โรงเรยนเซนตหลยส ฉะเชงเทราทง 2 ดาน คอ ดานความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรและอนเทอรเนต และดานการน าคอมพวเตอรไปใชในการเรยนการสอน วเคราะหขอมลดวยการค านวณหาคาเฉลย ( X ) และคาเบยงเบนมาตรฐาน (SD)

ตอนท 3 ผลการเปรยบเทยบความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรในดานเทคโนโลยสารสนเทศของครผสอน โรงเรยนเซนตหลยส ฉะเชงเทรา

1. ผลการเปรยบเทยบความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรในดาน เทคโนโลยสารสนเทศของครผสอน โรงเรยนเซนตหลยส ฉะเชงเทรา ดานความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรและอนเทอรเนต และดานการน าคอมพวเตอรไปใชในการเรยนการสอนระหวางเพศชายและเพศหญง โดยใชสถตแบบ t test

2. ผลการเปรยบเทยบผลการเปรยบเทยบความตองการความรพนฐานทาง คอมพวเตอรในดานเทคโนโลยสารสนเทศของครผสอน โรงเรยนเซนตหลยส ฉะเชงเทรา ดานความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรและอนเทอรเนต และดานการน าคอมพวเตอรไปใชในการเรยนการสอนระหวางอาย ต ากวา 30 ป 5- 10 ป และ 11 ปขนไป โดยใชสถตแบบ One-way ANOVA เมอพบความแตกตางของคาเฉลยอยางมนยส าคญทางสถตทระดบ 0.05 ท าการทดสอบความแตกตางรายคดวยวธ S-method ของScheffe’ (อางถงใน สรศกด อมรรตนศกด และคนอน ๆ, 2545, หนา 301)

3. ผลการเปรยบเทยบผลการเปรยบเทยบความตองการความรพนฐานทาง คอมพวเตอรในดานเทคโนโลยสารสนเทศของครผสอน โรงเรยนเซนตหลยส ฉะเชงเทรา ดานความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรและอนเทอรเนต และดานการน าคอมพวเตอรไปใชในการเรยนการสอนระหวางประสบการณการปฏบตงาน นอยกวา 5 ป 5- 10 ป และ 11 ปขนไป โดยใชสถตแบบ One-way ANOVA เมอพบความ

Page 36: บทที่ 1 - sl.ac.th fileบทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ ปัจจุบนัประเทศต่างๆรว

36

แตกตางของคาเฉลยอยางมนยส าคญทางสถตทระดบ 0.05 ท าการทดสอบความแตกตางรายคดวยวธ S-method ของ Scheffe’

ตอนท 4 ผลวเคราะหขอมลเสนอแนะเกยวกบความตองการความคดเหนปญหาและขอเสนอแนะเกยวกบความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรในดานเทคโนโลยสารสนเทศของครผสอน โรงเรยนเซนตหลยส ฉะเชงเทรา ดานความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรและอนเทอรเนต และดานการน าคอมพวเตอรไปใชในการเรยนการสอนซงไดจากแบบสอบถามปลายเปดใชวธสรปความและแจกแจงความถ

แตละขนตอนมรายละเอยดดงน

ตอนท 1 ผลกำรวเครำะหขอมลเกยวกบสถำนภำพสวนบคคล

ของผตอบแบบสอบถำม

การวเคราะหขอมลเกยวกบสถานภาพสวนบคคลของผตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศอายประสบการณการปฏบตงาน ของครผสอนโรงเรยนเซนตหลยส ฉะเชงเทรา ตำรำง 1 จ านวนและรอยละสถานภาพสวนบคคลผตอบแบบสอบถาม ของครผสอนโรงเรยนเซนตหลยส ฉะเชงเทรา สถานภาพสวนบคคล จ านวน (คน) รอยละ

เพศ ชาย 23 15.1 หญง 129 84.9

รวม 152 100.0 อาย

ต ากวา30 ป 42 27.6

Page 37: บทที่ 1 - sl.ac.th fileบทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ ปัจจุบนัประเทศต่างๆรว

37

30 – 39 ป 70 46.1 40ปขนไป 40 26.3

รวม 152 100.0 ตำรำง 1 (ตอ)

สถานภาพสวนบคคล จ านวน (คน) รอยละ ประสบการณการปฏบตงาน

นอยกวา5 ป 30 19.7 5 – 10 ป 72 47.4 11 ปขนไป 50 32.9

รวม 152 100.0

จากตาราง 1 พบวา ผตอบแบบสอบถามของครผสอน โรงเรยนเซนตหลยส

ฉะเชงเทรา สวนใหญเปนเพศหญง รอยละ 84.9 มอายระหวาง 30 – 39 ป รอยละ46.1 มประสบการณการปฏบตงาน 5 -10 ป รอยละ47.4

ตอนท 2 ผลกำรวเครำะหควำมตองกำรควำมรพนฐำนทำงคอมพวเตอรในดำนเทคโนโลยสำรสนเทศ ของครผสอนโรงเรยนเซนตหลยส ฉะเชงเทรำ

ผลการวเคราะหขอมลโดยการหาคาเฉลย คาเบยงเบนมาตรฐาน และระดบความความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรในดานเทคโนโลยสารสนเทศ ของครผสอนโรงเรยนเซนตหลยส ฉะเชงเทราผลการวเคราะหขอมล เสนอไวในตาราง 2-4 ตำรำง 2

Page 38: บทที่ 1 - sl.ac.th fileบทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ ปัจจุบนัประเทศต่างๆรว

38

คาเฉลย คาเบยงเบนมาตรฐาน และระดบความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรในดานเทคโนโลยสารสนเทศ ของครผสอนโรงเรยนเซนตหลยส ฉะเชงเทรา เปนรายดาน ความรพนฐานทางคอมพวเตอรระดบ ในดานเทคโนโลยสารสนเทศ X SD ความตองการ

1. ดานความตองการความรเกยวกบ คอมพวเตอรและอนเทอรเนต 3.36 0.71 มาก

ตำรำง 2 (ตอ)

ความรพนฐานทางคอมพวเตอรระดบ ในดานเทคโนโลยสารสนเทศ X SD ความตองการ

2. ดานการน าคอมพวเตอร ไปใชในการเรยนการสอน 3.70 0.62 มาก

รวม 3.69 0.53 มาก

จากตาราง 2 พบวา ครผสอนมความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรใน ดานเทคโนโลยสารสนเทศในภาพรวม อยในระดบมาก (X= 3.69) เมอพจารณาเปนรายดาน พบวา ครผสอนมความตองการดานความรเกยวกบคอมพวเตอรและอนเทอรเนต อยในระดบมาก ( X= 3.36) และ ดานการน าคอมพวเตอรไปใชในการเรยนการสอนอยในระดบมาก (X= 3.70) ตำรำง 3 คาเฉลย คาเบยงเบนมาตรฐาน และระดบความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรในดานเทคโนโลยสารสนเทศ ของครผสอนโรงเรยนเซนตหลยส ฉะเชงเทราดานความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรและอนเทอรเนต เปนรายขอ ระดบความ รายการ X SD ตองการ

Page 39: บทที่ 1 - sl.ac.th fileบทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ ปัจจุบนัประเทศต่างๆรว

39

1. ความรเกยวกบคอมพวเตอรเบองตน 3.74 0.76 มาก 2. การใชงานระบบปฏบตการ Windows 3.99 0.71 มาก 3. การใชโปรแกรมงานพมพ MS-Word 4.08 0.81 มาก 4. การใชโปรแกรมงานค านวณ MS-Excel 3.96 0.92 มาก 5. การใชโปรแกรมงานน าเสนอขอมล MS-PowerPoint 3.78 0.95 มาก 6. โปรแกรมการสรางสอการสอน 3.83 0.95 มาก ตำรำง 3 (ตอ)

ระดบความ รายการ X SD ตองการ

7. การใชโปรแกรมแสดงผลบนเวบไซต Web Browse เชนInternet Explorer, Google Chrome 3.70 0.91 มาก 8. การใชโปรแกรมรบสงจดหมาย

อเลกทรอนกส (e-Mail) 3.81 0.78 มาก 9. การสบคนขอมลจากอนเทอรเนต

เพอเตรยมการเรยนการสอน 4.09 0.71 มาก 10. การสรางเวบไซต 3.45 0.94 ปานกลาง 11. ความรเกยวกบสอการเรยนร

บนเวบไซต(e-leanning) 3.32 0.85 ปานกลาง รวม 3.61 0.47 มาก

จากตาราง 3 พบวา ครผสอนมความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรใน

ดานเทคโนโลยสารสนเทศดานความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรและอนเทอรเนตในภาพรวมอยระดบมาก (X = 3.61) เมอพจารณาเปนรายขอพบวาครผสอนมความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรและอนเทอรเนตในระดบมาก 9 ขอ

Page 40: บทที่ 1 - sl.ac.th fileบทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ ปัจจุบนัประเทศต่างๆรว

40

ระดบปานกลาง 2 ขอ โดยขอทมคาเฉลยสงสด 3 อนดบแรกไดแก การสบคนขอมลจากอนเทอรเนตเพอเตรยมการเรยนการสอน (X = 4.09) การใชโปรแกรมงานพมพ MS-Word (X = 4.08) การใชงานระบบปฏบตการ Windows (X = 3.99) ขอทมคาเฉลยต าสด ไดแก ความรเกยวกบสอการเรยนรบนเวบไซต(e-leanning) (X = 3.32) ตำรำง 4 คาเฉลย คาเบยงเบนมาตรฐาน และระดบความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรในดานเทคโนโลยสารสนเทศ ของครผสอนโรงเรยนเซนตหลยส ฉะเชงเทรา ดานการน าคอมพวเตอรไปใชในการเรยนการสอน เปนรายขอ ระดบความ

รายการ X SD ตองการ 1. การจดพมพเอกสารและคมอประกอบ

การเรยนการสอน/แผนการสอน 3.63 0.79 มาก 2. การผลตแบบฝกทกษะตางๆ และ

ขอสอบเพอใชในการเรยนการสอน 4.04 0.78 มาก 3. การผลตสอบทเรยน

คอมพวเตอรมลตมเดย 3.13 1.14 ปานกลาง 4. ใชเปนแหลงคนควาและแหลง

การเรยนรเพมเตมใหกบผเรยน 3.69 0.82 มาก 5. การจดการเรยนการสอนโดยใช

สอดจตอลเชน e-Book, e-Learning 2.96 1.12 นอย 6. การเกบสถตนกเรยนทเขาเรยน และ

ประวตนกเรยนเฉพาะวชาทสอน 3.55 0.86 มาก

Page 41: บทที่ 1 - sl.ac.th fileบทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ ปัจจุบนัประเทศต่างๆรว

41

7. ใชในการประเมนผลการเรยน 3.78 0.88 มาก รวม 3.70 0.62 มาก

จากตาราง 4 พบวา ครผสอนมความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรใน

ดานเทคโนโลยสารสนเทศดานการน าคอมพวเตอรไปใชในการเรยนการสอน ในภาพรวมอยระดบมาก (X = 3.70) เมอพจารณาเปนรายขอพบวาครผสอนมความตองการดานการน าคอมพวเตอรไปใชในการเรยนการสอน ในระดบมาก 5 ขอ ระดบปานกลาง 1 ขอ และระดบนอย 1 ขอ โดยขอทมคาเฉลยสงสด 3 อนดบแรกไดแก การผลตแบบฝกทกษะตางๆ และ ขอสอบเพอใชในการเรยนการสอน (X = 4.04)ใชในการประเมนผลการเรยน (X= 3.78) ใชเปนแหลงคนควาและแหลงการเรยนรเพมเตมใหกบผเรยน ( X= 3.69 )ขอทมคาเฉลยต าสด ไดแก การจดการเรยนการสอนโดยใชสอดจตอล เชน e-Book, e-Learning (X = 2.96)

ตอนท 3 ผลกำรเปรยบเทยบควำมตองกำรควำมรพนฐำนทำงคอมพวเตอรในดำนเทคโนโลยสำรสนเทศของของครผสอน โรงเรยนเซนตหลยส ฉะเชงเทรำ

ผลการวเคราะหการเปรยบเทยบความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรใน

ดานเทคโนโลยสารสนเทศของครผสอน โรงเรยนเซนตหลยส ฉะเชงเทรา โดยใชสถตแบบ t test และการวเคราะหขอมลแสดงในตาราง 5 - 7 ตำรำง 5 ผลการเปรยบเทยบความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรในดานเทคโนโลยสารสนเทศของของครผสอน โรงเรยนเซนตหลยส ฉะเชงเทราจ าแนกตามเพศ เปนรายดาน ความตองการความรพนฐานเพศ ทางคอมพวเตอรในดาน ชาย หญง t

Page 42: บทที่ 1 - sl.ac.th fileบทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ ปัจจุบนัประเทศต่างๆรว

42

เทคโนโลยสารสนเทศ X SD X SD 1. ดานความตองการความรพนฐาน

ทางคอมพวเตอรและอนเทอรเนต 3.84 0.68 3.47 0.56 2.84 2. และดานการน าคอมพวเตอร

ไปใชในการเรยนการสอน 3.54 0.52 3.73 0.63 -1.37 รวม 3.69 0.47 3.60 0.47 0.84

* < .05 จากตาราง 5 พบวา ครผสอนมเพศตางกน มความตองการความรพนฐานทาง

คอมพวเตอรในดานเทคโนโลยสารสนเทศในภาพรวมดานความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรและอนเทอรเนต และดานการน าคอมพวเตอรไปใชในการเรยนการสอนแตกตางกนอยางไมมนยส าคญทางสถต ตำรำง 6 ผลการเปรยบเทยบความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรในดานเทคโนโลยสารสนเทศของของครผสอน โรงเรยนเซนตหลยส ฉะเชงเทราจ าแนกตามอาย เปนรายดาน แหลงความแปรปรวน SS DF MS F ดานความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรและอนเทอรเนต ระหวางกลม 1.21 2 0.60 1.722 ภายในกลม 52.40 149 0.35 รวม 53.61 151 ดานการน าคอมพวเตอรไปใชในการเรยนการสอน ระหวางกลม 2.13 2 1.06 2.830 ภายในกลม 56.09 149 0.37 รวม 58.22 151 * < .05

Page 43: บทที่ 1 - sl.ac.th fileบทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ ปัจจุบนัประเทศต่างๆรว

43

จากตาราง 6 พบวา ครผสอนมอายตางกน มความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรในดานเทคโนโลยสารสนเทศในภาพรวมดานความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรและอนเทอรเนต และดานการน าคอมพวเตอรไปใชในการเรยนการสอนแตกตางกนอยางไมมนยส าคญทางสถต ตำรำง 7 ผลการเปรยบเทยบความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรในดานเทคโนโลยสารสนเทศของของครผสอน โรงเรยนเซนตหลยส ฉะเชงเทราจ าแนกตามประสบการณการปฏบตงาน เปนรายดาน แหลงความแปรปรวน SS DF MS F ดานความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรและอนเทอรเนต ระหวางกลม 0.96 2 0.48 1.368 ภายในกลม 52.65 149 0.35 รวม 53.61 151 ตำรำง 7 (ตอ) แหลงความแปรปรวน SS DF MS F ดานการน าคอมพวเตอรไปใชในการเรยนการสอน ระหวางกลม 0.70 2 0.35 0.914 ภายในกลม 57.51 149 0.38 รวม 58.22 151 * < .05

จากตาราง 7 พบวา ครผสอนมประสบการณการปฏบตงานตางกน มความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรในดานเทคโนโลยสารสนเทศในภาพรวมดานความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรและอนเทอรเนต และดานการน าคอมพวเตอรไปใชในการเรยนการสอนแตกตางกนอยางไมมนยส าคญทางสถต

Page 44: บทที่ 1 - sl.ac.th fileบทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ ปัจจุบนัประเทศต่างๆรว

44

ตอนท 4 ผลวเครำะหขอมลเสนอแนะเกยวกบควำมตองกำรควำมคดเหนปญหำและขอเสนอแนะเกยวกบควำมตองกำรควำมรพนฐำนทำงคอมพวเตอรในดำน

เทคโนโลยสำรสนเทศของครผสอน โรงเรยนเซนตหลยส ฉะเชงเทรำ ผลวเคราะหขอมลความคดเหนปญหาและขอเสนอแนะเกยวกบความตองการ

ความรพนฐานทางคอมพวเตอรในดานเทคโนโลยสารสนเทศของครผสอน โรงเรยนเซนตหลยส ฉะเชงเทราซงไดจากแบบสอบถามปลายเปดใชวธสรปความและแจกแจงความถแสดงในตาราง 8 ตำรำง 8 ความถขอมล ความคดเหน ปญหาและ ขอเสนอแนะเกยวกบความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรในดานเทคโนโลยสารสนเทศของครผสอน โรงเรยนเซนตหลยส ฉะเชงเทรา ล าดบ ขอเสนอแนะ ความถ ดานความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรและอนเทอรเนต

1. ครผสอนมทกษะความรพนฐาน ทางคอมพวเตอรและอนเทอรเนต ในระดบปานกลาง 23

2. ใชไดเพยงแคโปรแกรมการพมพ MS – Word 19 โปรแกรมอนใชงานไดไมคลอง

3. ควรจดท าคมอการใชงานโปรแกรมตาง ๆ เพอใหครผสอนสามารถน ามาใชในการปฏบตงาน 11

ดานการน าคอมพวเตอรไปใชในการเรยนการสอน 1. น าคอมพวเตอรไปใชในการเรยนการสอนเปนประจ า 21

Page 45: บทที่ 1 - sl.ac.th fileบทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ ปัจจุบนัประเทศต่างๆรว

45

2. ชวยใหการเรยนการสอนสมฤทธผลไดเรวขน 12 3. ไมสะดวกในการพกพาเครองNote book

มาใชในการเรยนการสอน 5

จากตาราง 8 พบวาครผสอน มขอเสนอแนะเกยวกบความตองการ ความคดเหน และปญหา ตอความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรในดานเทคโนโลยสารสนเทศ ดงน

1. ดานความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรและอนเทอรเนต มผให ขอเสนอแนะดงน ครผสอนมทกษะความรพนฐานทางคอมพวเตอรและอนเทอรเนตในระดบปานกลาง สามารถใชไดเพยงแคโปรแกรมการพมพ MS-Word โปรแกรมอนไมสามารถใชงานไดคลอง และควรจดท าคมอการใชงานโปรแกรมตาง ๆ เพอใหครผสอนสามารถน ามาใชในการปฏบตงานไดทนทท ตองการใช

2. ดานการน าคอมพวเตอรไปใชในการเรยนการสอนมผใหขอเสนอแนะดงน ครผสอนไดมการน าคอมพวเตอรไปใชในการเรยนการสอนเปนประจ า เนองจากการน าคอมพวเตอรไปใชในการเรยนการสอนจะชวยใหการเรยนการสอนสมฤทธผลไดเรวขน มครผสอนบางทานไมสะดวกในการพกพาเครอง Notebook สวนตวมาใชในการเรยนสอน ควรจดใหมเครองคอมพวเตอรประจ าหองเรยนส าหรบใชในการเรยนการสอน

Page 46: บทที่ 1 - sl.ac.th fileบทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ ปัจจุบนัประเทศต่างๆรว

46

บทท 5 สรปอภปรำยผลและขอเสนอแนะ

การวจยเรองความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรในดานเทคโนโลย

สารสนเทศของครผสอนโรงเรยนเซนหลยส ฉะเชงเทรา มวตถประสงคเพอ(1) เพอศกษาความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรในดานเทคโนโลยสารสนเทศ ของครผสอนโรงเรยนเซนตหลยส ฉะเชงเทราโดยแบงเปนดานความรเกยวกบคอมพวเตอรและอนเทอรเนตและดานการน าคอมพวเตอรมาใชในการเรยนการสอน (2) เพอเปรยบเทยบความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรในดานเทคโนโลยสารสนเทศโดยจ าแนกตาม เพศ อาย ประสบการณการปฏบตงาน ของครผสอน โรงเรยนเซนตหลยส ฉะเชงเทราประชากรทใชในการวจย ไดแก ครผสอน ในโรงเรยนเซนตหลยส ฉะเชงเทรา จ านวน 251 คนกลมตวอยางทใชในการศกษาครงน มจ านวน 152 คน ไดมาจาก สตรของ Krejcie, R.V., and Morgan, D.W. โดยก าหนดขนาดกลมตวอยางสมแบบงาย (Simple Random -Sampling)เครองมอทใชเปนแบบสอบถามทหาคาความตรงเชงเนอหาซงพบวาทกขอมคา IOC สงกวา 0.50 จงสามารถน ามาใชเปนขอค าถามไดและคาความเชอมน (reliability) ซงไดคาความเชอมนดานความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรและอนเทอรเนตเทากบ 0.918 คาความเชอมนดานการน าคอมพวเตอรไปใชในการเรยนการสอน เทากบ 0.887 และคาความเชอมนทงฉบบ เทากบ 0.941

ผวจยใชแบบสอบถามทสรางขนตามกรอบวตถประสงค ซงแบงออกเปน 3 ตอน ดงน

ตอนท 1 แบบสอบถามเกยวกบสถานภาพสวนบคคลของผตอบแบบสอบถามไดแก เพศ อาย ประสบการณการปฏบตงานมลกษณะเปนแบบสอบถามปลายปด

Page 47: บทที่ 1 - sl.ac.th fileบทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ ปัจจุบนัประเทศต่างๆรว

47

ตอนท 2 แบบสอบถามความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรและอนเทอรเนต และการน าคอมพวเตอรไปใชในการเรยนการสอน ของครผสอนโรงเรยนเซนตหลยส ฉะเชงเทรา ซงมลกษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (rating scale) แบงออกเปน 5 ระดบ โดยใหครผสอนแสดงความคดเหนเกยวกบความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรในดานเทคโนโลยสารสนเทศใน 5 ระดบ คอ มากทสด มาก ปานกลาง นอย และนอยทสด

ตอนท 3 ความคดเหนปญหาและขอเสนอแนะอนๆเกยวกบความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรและอนเทอรเนต และการน าคอมพวเตอรไปใชในการเรยนการสอน ของครผสอนโรงเรยนเซนตหลยส ฉะเชงเทรา ซงเปนแบบสอบถามปลายเปด การเกบรวบรวมขอมล ผวจยไดแจกแบบสอบถามใหกลมตวอยาง โดยไดรบแบบสอบถามคนมาครบถวน คดเปนรอยละ 100 การวจยครงน ผวจยไดน าขอมลทเกบรวบรวมแบบสอบถามทงหมดไปตรวจสอบความสมบรณและวเคราะหตามวธทางสถตดวยเครองคอมพวเตอร โดยใชโปรแกรมส าเรจรป ซงมรายละเอยดของการใชสถตทใชในการวเคราะหดงน

1. วเคราะหขอมลสถานภาพสวนตวผตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงคาความถ

และหาคารอยละของผตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อาย ประสบการณการปฏบตงาน

2. วเคราะหขอมลเกยวกบการศกษาความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอร

ในดานเทคโนโลยสารสนเทศของครผสอนโรงเรยนเซนตหลยส ฉะเชงเทราทง 2 ดาน วเคราะหขอมลดวยการค านวณหาคาเฉลย (X) และคาเบยงเบนมาตรฐาน (SD)

3. เปรยบเทยบขอมลความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรในดาน เทคโนโลยสารสนเทศของครผสอน โรงเรยนเซนตหลยส ฉะเชงเทราโดยใช t test ในกรณเปรยบเทยบ 2 กลม และใชสถต One-wayANOVA ในกรณเปรยบเทยบมากกวา 2 กลม เมอพบความแตกตางอยางมนยส าคญทางสถตทระดบ 0.05

4. วเคราะหขอมลความคดเหนปญหาและขอเสนอแนะเพมเตมเกยวกบ ความ

Page 48: บทที่ 1 - sl.ac.th fileบทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ ปัจจุบนัประเทศต่างๆรว

48

ตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรในดานเทคโนโลยสารสนเทศของครผสอน โรงเรยนเซนตหลยส ฉะเชงเทรา เปนการสรปความคดเหนจากแบบสอบถามปลายเปดใชวธสงเคราะหขอความและความถ

สรปผลกำรวจย

ผลการวจยเรองความความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรในดานเทคโนโลยสารสนเทศของครผสอน โรงเรยนเซนตหลยส ฉะเชงเทราสรปผลไดดงน

1. ผลการวเคราะหขอมลความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรในดาน เทคโนโลยสารสนเทศ ของครผสอน โรงเรยนเซนตหลยส ฉะเชงเทราพบวาครผสอนมความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรในดานเทคโนโลยสารสนเทศในภาพรวมและรายดานทกดาน อยในระดบมาก เมอพจารณาเปนรายดาน สรปผลไดดงน

1.1 ดานความตองการความรเกยวกบคอมพวเตอรและอนเทอรเนตครผสอน มความตองการในภาพรวมอยในระดบมาก เมอพจารณาเปนรายขอพบวาครผสอนมความตองการความรเกยวกบคอมพวเตอรและอนเทอรเนตในระดบมาก9ขอ เรยงตามล าดบ ดงน คอ การสบคนขอมลจากอนเทอรเนตเพอเตรยมการเรยนการสอนการใชโปรแกรมงานพมพ MS-Wordการใชงานระบบปฏบตการ Windowsการใชโปรแกรมงานค านวณ MS-Excelโปรแกรมการสรางสอการสอนการใชโปรแกรมรบสงจดหมายอเลกทรอนกส (e-Mail)การใชโปรแกรมงานน าเสนอขอมลMS-PowerPointความรเกยวกบคอมพวเตอรเบองตนและการใชโปรแกรมแสดงผลบนเวบไซต Web Browse เชนInternet Explorer, Google Chrome และในระดบปานกลาง 2 ขอ เรยงตามล าดบดงน คอ การสรางเวบไซตและความรเกยวกบสอการเรยนรบนเวบไซต(e-leanning)

Page 49: บทที่ 1 - sl.ac.th fileบทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ ปัจจุบนัประเทศต่างๆรว

49

1.2 ดานความตองการการน าคอมพวเตอรไปใชในการเรยนการสอนครผสอนม ความตองการโดยรวมอยในระดบมากเมอพจารณาความตองการดานการน าคอมพวเตอรมาใชในการเรยนการสอนเปนรายขอปรากฏวามความตองการในระดบมาก 5ขอเรยงตามล าดบดงน คอการผลตแบบฝกทกษะตางๆ และขอสอบเพอใชในการเรยนการสอนใชในการประเมนผลการเรยนใชเปนแหลงคนควาและแหลงการเรยนรเพมเตมใหกบผเรยนจดพมพเอกสารและคมอประกอบการเรยนการสอนแผนการสอน และการเกบสถตนกเรยนทเขาเรยนและประวตนกเรยนเฉพาะวชาทสอนในระดบปานกลาง 1 ขอ คอ การผลตสอบทเรยนคอมพวเตอรมลตมเดย และในระดบนอย 1 ขอ คอ การจดการเรยนการสอนโดยใชสอดจตอลเชน e-Book, e-Learning 2. ผลการเปรยบเทยบความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรในดานเทคโนโลยสารสนเทศทมสถานภาพตางกน ไดสรปผลดงน

2.1 ครผสอนมเพศตางกน มความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอร ในดานเทคโนโลยสารสนเทศในภาพรวมดานความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรและอนเทอรเนต และดานการน าคอมพวเตอรไปใชในการเรยนการสอนแตกตางกนอยางไมมนยส าคญทางสถต

2.2ครผสอนอายตางกน มความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรใน ดานเทคโนโลยสารสนเทศในภาพรวมดานความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรและอนเทอรเนต และดานการน าคอมพวเตอรไปใชในการเรยนการสอนแตกตางกนอยางไมมนยส าคญทางสถต

2.3ครผสอนประสบการณการปฏบตงานตางกน มความตองการความร พนฐานทางคอมพวเตอรในดานเทคโนโลยสารสนเทศดานความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรและอนเทอรเนตแตกตางกนอยางมนยส าคญทางสถตทและดานการน าคอมพวเตอรไปใชในการเรยนการสอนแตกตางกนอยางไมมนยส าคญทางสถต

3. ผลการวเคราะหขอมลขอเสนอแนะเกยวกบความตองการความร พนฐานทางคอมพวเตอรในดานเทคโนโลยสารสนเทศของครผสอนโรงเรยนเซนตหลยส ฉะเชงเทรา ดงน

Page 50: บทที่ 1 - sl.ac.th fileบทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ ปัจจุบนัประเทศต่างๆรว

50

3.1ดานความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรและอนเทอรเนต มผให ขอเสนอแนะดงน ครผสอนมทกษะความรพนฐานทางคอมพวเตอรและอนเทอรเนตในระดบปานกลาง สามารถใชไดเพยงแคโปรแกรมการพมพ MS-Word โปรแกรมอนไมสามารถใชงานไดคลอง และควรจดท าคมอการใชงานโปรแกรมตาง ๆ เพอใหครผสอนสามารถน ามาใชในการปฏบตงานไดทนทท ตองการใช

3.2 ดานการน าคอมพวเตอรไปใชในการเรยนการสอนมผใหขอเสนอแนะ ดงน ครผสอนไดมการน าคอมพวเตอรไปใชในการเรยนการสอนเปนประจ า เนองจากการน าคอมพวเตอรไปใชในการเรยนการสอนจะชวยใหการเรยนการสอนสมฤทธผลไดเรวขน มครผสอนบางทานไมสะดวกในการพกพาเครอง Notebook สวนตวมาใชในการเรยนสอน ควรจดใหมเครองคอมพวเตอรประจ าหองเรยนส าหรบใชในการเรยนการสอน

กำรอภปรำยผล

ผลการวจยเรองความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรในดานเทคโนโลย

สารสนเทศ ของครผสอนโรงเรยนเซนตหลยส ฉะเชงเทรา มประเดนทควรน ามาอภปรายผล ดงตอไปน

1. ผลการวจยความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรในดานเทคโนโลย สารสนเทศ ของครผสอนโรงเรยนเซนตหลยส ฉะเชงเทราในภาพรวมและรายดานทกดานอยในระดบมากเมอพจารณาเปนรายดาน มประเดนทควรน ามาอภปราย ดงน

1.1 ความตองการดานความรเกยวกบคอมพวเตอรและอนเทอรเนตครผสอน มความตองการโดยรวมอยในระดบปานกลางเมอพจารณาเปนรายขอปรากฏวามความตองการในในระดบมาก 9 ขอ และในระดบปานกลาง2 ขอ โดยขอทมคาเฉลยสงสด 3 อนดบแรก ไดแก การสบคนขอมลจากอนเทอรเนตเพอเตรยมการเรยนการสอน การใชโปรแกรมงานพมพ MS-Word การใชงานระบบปฏบตการ Windows ทงนเนองจากครผสอนสนใจในวชาชพครอยางแทจรง เมอปฏบตงานในหนาทสอนยอมตองการทจะ

Page 51: บทที่ 1 - sl.ac.th fileบทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ ปัจจุบนัประเทศต่างๆรว

51

เปนผถายทอดวชาความรใหแกนกเรยน อยางเตมความสามารถ ซงปจจบนการจดการเรยนการสอน จ าเปนตองเปนการสบคนขอมลจากอนเทอรเนตเพอเตรยมการเรยนการสอนสวนใหญใชสารสนเทศอนเทอรเนตเพอใหไดความรเพมเตมในวชาชพหรอวชาทสอนซงเปนหนาททอาจารยตองแสวงหาความรใหมในวชาชพ ซงสอดคลองกบขอคดเหนของ ยน ภวรรณ และสมชาย น าประเสรฐ (2546 : 62 ) การพฒนาครนนจ าเปนตองมการฝกอบรมอยางสม าเสมอเพอใหตอกระแสความกาวหนา และการเปลยนแปลงของเทคโนโลย ครจ าเปนตองสามารถน าเทคโนโลยมาใชประโยชนในการสอนของตน เพอเปนการเพมความรและทกษะใหกบตนเอง แตครนนไมจ าเปนทจะตองมความรถงกบผเชยวชาญ เพยงสามารถใหค าแนะน าและอ านวยความสะดวกแกนกเรยนกนบวาเพยงพอ สอดคลองกบงานวจยของสชาต มสารภ (2553) ทศกษาความตองการใชเทคโนโลยสานสนเทศเพอการปฏบตงานของเจาหนาทสวนกลาง ส านกงานหลกประกนสขภาพแหงชาต พบวาเจาหนาทมความตองการใชเทคโนโลยสารเทศและดานการใชอนเทอรเนตเพอการปฏบตงานในภาพรวม อยในระดบมาก และซงสอดคลองกบงานวจยของ อณศษฏ รตนศรกรณ (2555). ทศกษาเรองสภาพปญหาและความตองการใชเทคโนโลยสารสนเทศของบคลากรสายสนบสนน มหาวทยาลยราชภฏนครราชสมา พบวา ความตองการใชเทคโนโลยสารสนเทศของบคลากรสายสนบสนน มหาวทยาลยราชภฏนครราชสมาอยในระดบมาก ซงสอดคลองกบงานวจยของวนเพญ โกวทวบล (2551)ทศกษาเรองสภาพความตองการใชเทคโนโลยสารสนเทศของบคลากรมหาวทยาลยรามค าแหง พบวาบคลากรมหาวทยาลยรามค าแหงมความตองการใชเทคโนโลยสารสนเทศโดยรวมและดานคอมพวเตอรเกยวกบการใชโปรแกรมอยในระดบมาก ซงสอดคลองกบผลการวจยของ วาทรอยตรพสนต กววงษ (2550)ทศกษาเรองความตองการใชเทคโนโลยสารสนเทศในงานวชาการของครโรงเรยนทรงวทยา จงหวดสมทรปราการ สงกดส านกบรหารงานคณะกรรมการสงเสรมการศกษาเอกชน พบวา งานวดผลประเมนผล งานจดการเรยนการสอน งานนเทศการสอน และ งานสอนวตกรรม อยในระดบมาก

1.2 ความตองการดานการน าคอมพวเตอรไปใชในการเรยนการสอน

Page 52: บทที่ 1 - sl.ac.th fileบทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ ปัจจุบนัประเทศต่างๆรว

52

ครผสอนมความตองโดยรวมอยระดบมาก เมอพจารณาเปนรายขอปรากฏวา มความตองการมากเปนอนดบแรกในระดบมาก 5 ขอ ระดบปานกลาง 1ขอ และระดบนอย 1ขอ โดยขอทมคาเฉลยสงสด 3 อนดบแรกไดแก การผลตแบบฝกทกษะตางๆ และ ขอสอบเพอใชในการเรยนการสอนใชในการประเมนผลการเรยนทงนเปนเพราะการผลตแบบฝกทกษะแลขอสอบเปนเครองมอทส าคญประการหนงทจะชวยใหการเรยนการสอนด าเนนไปไดดวยดและมประสทธภาพใชเปนแหลงคนควาและแหลงการเรยนรเพมเตมใหกบผเรยนท งนเนองจากปจจบนเทคโนโลยมการเปลยนแปลงอยตลอดเวลา การเรยนรจากครผสอน ในหองเรยนเพยงอยางเดยวไมเพยงพอ การน าเทคโนโลยสารสนเทศเขามาใชเพอเปนแหลงคนควาและแหลงการเรยนรเพมเตมใหกบผ เรยนจงเปนสงจ าเปนในการเพมพนความรอบรใหกบนกเรยนอกทางหนงซงสอดคลองกบงานวจยของวเชยรเกตสงห(2548) ทกลาววานกศกษาสวนใหญสามารถเขาถงระบบอนเทอรเนตและสวนใหญใชอนเทอรเนตเพอวตถประสงคในการศกษาคนควาทเกยวกบการเรยนการสอนรวมทงสวนใหญมความสนใจในการใช ICT และมเจตคตทดตอ ICTสอดคลองกบงานวจยของ วาทรอยตรพสนต กววงษ (2550)ทศกษาเรองความตองการใชเทคโนโลยสารสนเทศในงานวชาการของครโรงเรยนทรงวทยา จงหวดสมทรปราการ สงกดส านกบรหารงานคณะกรรมการสงเสรมการศกษาเอกชน พบวา งานวดผลประเมนผล งานจดการเรยนการสอน งานนเทศการสอน และ งานสอนวตกรรม อยในระดบมาก

2. การเปรยบเทยบความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรในดาน เทคโนโลยสารสนเทศของครผสอนโรงเรยนเซนตหลยส ฉะเชงเทราโดยจ าแนกตามเพศอายประสบการณการปฏบตงาน

2.1 จ าแนกตามเพศพบวาครผสอนมเพศตางกน มความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรในดานเทคโนโลยสารสนเทศในภาพรวมดานความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรและอนเทอรเนต และดานการน าคอมพวเตอรไปใชในการเรยนการสอน ในภาพรวม พบวา แตกตางกนอยางไมมนยส าคญทางสถตไมสอดคลองกบสมมตฐานทตงไวทงนอาจเปนเพราะ ครผสอน ทมเพศตางกนมความความตองการทง 2 ดานไมตางกนคอตองการน าความรทางเทคโนโลยสารสนเทศมาใชใน

Page 53: บทที่ 1 - sl.ac.th fileบทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ ปัจจุบนัประเทศต่างๆรว

53

การศกษาซงในยคของการเรยนการสอนทมเทคโนโลยสารสนเทศเปนเครองมอบทบาทของครผสอน จะเปลยนจากเดมทเนนการสอนมาเปนผแนะน าโดยสนบสนนใหผเรยนเปนศนยกลางของการเรยนรและใหผเรยนมความใฝรตลอดเวลาและสอการเรยนการสอนจะเปนสอกลางชวยถายทอดความรจากผสอนไปยงผเรยนโดยจะชวยใหผเรยนเกดการเรยนรอยางมประสทธภาพบรรลตามวตถประสงคการเรยนทตงไวซงปจจบนมสอการเรยนการสอนใหเลอกไดหลากหลายและน าคอมพวเตอรมาใชในการเรยนการสอนโดยใหผเรยนไดใชเปนแหลงคนควาและแหลงการเรยนรเพมเตมน าคอมพวเตอรมาใชในการผลตแบบฝกทกษะตางๆ ซงสอดคลองกบผลการวจยของวาทรอยตรพสนต กววงษ (2550) ทศกษาเรอง ความตองการใชเทคโนโลยสารสนเทศในงานวชาการของครทรงวทยา จงหวดสมทรปราการ สงกดส านกบรหารงานคณะกรรมการสงเสรมการศกษาเอกชน พบวาครผสอนทมเพศตางกนมความตองการการใชเทคโนโลยสารสนเทศในการปฏบตงานวชาการ แตกตางกนอยางไมมนยส าคญทางสถต และสอดคลองกบผลการวจยของ สมบรณ หนสงข (2551) ทศกษาเรองสภาพ ปญหา และความตองการใชเทคโนโลยสารสนเทศในกาจดการศกษาของบคลากรในโรงเรยนภาครฐ สงกดส านกงานเขตพนทการศกษาสงขลาเขต 2 พบวา ผบรหารและครทมเพศตางกน มความตองการใชเทคโนโลยสารสนเทศแตกตางกนอยางไมมนยส าคญทางสถต สอดคลองกบงานวจย สชาต มสารภ (2553) ทศกษาความตองการใชเทคโนโลยสานสนเทศเพอการปฏบตงานของเจาหนาทสวนกลาง ส านกงานหลกประกนสขภาพแหงชาต พบวาเจาหนาททมเพศตางกนมความตองการการใชเทคโนโลยสารสนเทศเพอการปฏบตงานในภาพรวม ดานโปรแกรมทใชในการปฏบตงาน แตกตางกนอยางไมมนยส าคญทางสถต

2.2 จ าแนกตามอายพบวาครผสอนทมอายแตกตางกนมความตองการดานความรเกยวกบคอมพวเตอรและอนเทอรเนตและมความตองการดานการน าคอมพวเตอรมาใชในการเรยนการสอนในภาพรวม พบวาครผสอนมอายตางกน มความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรในดานเทคโนโลยสารสนเทศดานความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรและอนเทอรเนต และดานการน าคอมพวเตอรไปใชในการเรยนการสอนแตกตางกนอยางไมมนยส าคญทางสถตไมสอดคลองกบสมมตฐานทตงไวทงน

Page 54: บทที่ 1 - sl.ac.th fileบทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ ปัจจุบนัประเทศต่างๆรว

54

อาจเปนเพราะ ครผสอน ทมอายตางกนมความความตองการทง 2 ดานไมตางกนทงนอาจเนองจากความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรในดานเทคโนโลยสารสนเทศของครผสอนเปนสงส าคญ ครผสอนสวนใหญมอายระหวาง 30 – 39 ป เปนวยทใชความรความสามารถ มการยอมรบการเปลยนแปลงและการปรบตวใหทนตอเทคโนโลยสารสนเทศ ดานความรพนฐานทางคอมพวเตอรและอนเทอรเนต และดานการน าคอมพวเตอรไปใชในการเรยนการสอนอยางไมแตกตาง สอดคลองกบผลการวจยของ สมบรณ หนสงข (2551) ทศกษาเรอง สภาพ ปญหา และความตองการใชเทคโนโลยสารสนเทศในการจดการศกษาของบคลากรในโรงเรยนภาครฐ สงกดส านกงานเขตพนทการศกษาสงขลาเขต 2 พบวาผบรหารและครทมอายตางกนมความตองการใชเทคโนโลยสารสนเทศ แตกตางกนอยางไมมนยส าคญทางสถต สอดคลองกบผลการวจยของวาทรอยตรพสนตกววงษ (2550) ทศกษาเรองความตองการใชเทคโนโลยสารสนเทศในงานวชาการของครโรงเรยนทรงวทยา จงหวดสมทรปราการ สงกดส านกบรหารงานคณะกรรมการสงเสรมการศกษาเอกชน พบวา ครผสอนทมอายตางกน มความตองการใชเทคโนโลยสารสนเทศในการปฏบตงานวชาการ แตกตางกนอยางไมมนยส าคญทางสถต และสอดคลองกบผลการวจยของสวชยญา สนวรชพงษ(2550)ทศกษาเรองการศกษาความตองการใชเทคโนโลยสารสนเทศเพอการปฏบตงานของพนกงานส านกงานใหญ บรษท ไทยประเมนราคา ลนนฟลลปส จ ากด พบวา พนกงานทมอายตางกนมความตองการใชเทคโนโลยสารสนเทศเพอการปฏบตงานของ โดยภาพรวมและรายดานทกดาน แตกตางกนอยางไมมนยส าคญทางสถตและ สอดคลองกบงานวจยของ สชาต มสารภ (2553) เจาหนาทมอายตางกนมความตองการใชเทคโนโลยสารเทศในการปฏบตงานในภาพรวม และดานเครองมอและอปกรณคอมพวเตอร แตกตางกนอยางไมมนยส าคญทางสถต

\2.3จ าแนกตามประสบการณการปฏบตงานพบวาครผสอนทมประสบการณ การปฏบตงานแตกตางกนมความตองการดานความรเกยวกบคอมพวเตอรและอนเทอรเนตและความตองการดานการน าคอมพวเตอรมาใชในการเรยนการสอนในภาพรวม พบวาครผสอนมประสบการณการปฏบตงาน ตางกนมความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรในดานเทคโนโลยสารสนเทศดานความตองการความรพนฐาน

Page 55: บทที่ 1 - sl.ac.th fileบทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ ปัจจุบนัประเทศต่างๆรว

55

ทางคอมพวเตอรและอนเทอรเนต แตกตางกนอยางไมมนยส าคญทางสถตซงไมสอดคลองกบสมมตฐานทตงไวทงนอาจเนองมาจากประสบการณในการท างานของครผสอนทมความตางกน เมอไดรบการใหความรในการใชเทคโนโลยสารสนเทศอยางสม าเสมอและเทาเทยมกน จงมสวนชวยในการเพมพนความร ทกษะและความสามารถอยางมความเหมาะสมในการปฏบตงาน และสามารถน าไปปรบใชในสอน ซงสอดคลองกบผลการวจยของ นพวรรณ คงเทพ (2549)ทศกษาเรองปญหาและความตองการใชเทคโนโลยในการน าเทคโนโลยสารสนเทศของบคคลากรในสถาบนอดมศกษาเอกชนเขตกรงเทพมหานคร พบวา บคลากรทมประสบการณในการท างานแตกตางกนมความตองการใชเทคโนโลยสารสนเทศในภาพรวมและรายดานแตกตางกนอยางไมนยส าคญทางสถต และสอดคลองกบผลการวจยของ สวชยญาสนวรชพงษ(2550) ทศกษาเรอง การศกษาความตองการใชเทคโนโลยสารสนเทศเพอการปฏบตงานของพนกงานทมประสบการณการท างานตางกนมความตองการใชเทคโนโลยสารสนเทศเพอการปฏบตงานของพนกงานทมประสบการณการท างานตางกนมความตองการใชเทคโนโลยสารสนเทศเพอการปฏบตงาน โดยภาพรวมและรายดานทกดาน แตกตางกนอยางไมมนยส าคญทางสถต และยงมความสอดคลองกบผลการวจยของ สมบรณ หนสงข (2551) ทศกษาเรองสภาพ ปญหา และความตองการใชเทคโนโลยสารสนเทศในการจดการศกษาของบคลากรในโรงเรยนภาครฐ สงกดส านกงานเขตพนทการศกษาสงขลา เขต 2 พบวาผบรหารและครทมประสบการณตางกน มความตองการใชเทคโนโลยสารสนเทศแตกตางกนอยางไมมนยส าคญทางสถตและยงมความสอดคลองกบงานวจยของสชาต มสารภ (2553) เจาหนาทมประสบการณการท างานตางกนมความตองการใชเทคโนโลยสารเทศในการปฏบตงานในภาพรวม ดานโปรแกรมทใชในการปฏบตงาน และดานเครองมอและอปกรณคอมพวเตอร แตกตางกนอยางไมมนยส าคญทางสถต

3. ผลวเคราะหขอมลขอเสนอแนะเกยวกบความตองการ ความคดเหน และ ปญหาเกยวกบความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรในดานเทคโนโลยสารสนเทศของครผสอน โรงเรยนเซนตหลยส ฉะเชงเทรา ดงน

3.1 ดานความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรและอนเทอรเนต ม ผใหขอเสนอแนะดงน ครผสอนมทกษะความรพนฐานทางคอมพวเตอรและอนเทอรเนต

Page 56: บทที่ 1 - sl.ac.th fileบทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ ปัจจุบนัประเทศต่างๆรว

56

ในระดบปานกลาง สามารถใชไดเพยงแคโปรแกรมการพมพ MS-Word โปรแกรมอนใชงานไดไมคลอง และควรจดท าคมอการใชงานโปรแกรมตาง ๆ เพอใหครผสอนสามารถน ามาใชในการปฏบตงานไดทนทท ตองการใช

3.2 ดานการน าคอมพวเตอรไปใชในการเรยนการสอนมผใหขอเสนอแนะ ดงน ครผสอนไดมการน าคอมพวเตอรไปใชในการเรยนการสอนเปนประจ า มครผสอนบางทานไมสะดวกในการพกพาเครอง Notebook สวนตวมาใชในการเรยนสอน ควรจดใหมเครองคอมพวเตอรประจ าหองเรยนส าหรบใชในการเรยนการสอนเนองจากการน าคอมพวเตอรไปใชในการเรยนการสอนจะชวยใหการเรยนการสอนสมฤทธผลไดเรวขน

ขอเสนอแนะ

ผลการวจยครงน แสดงใหเหนถงความความตองการความรพนฐานทาง

คอมพวเตอรในดานเทคโนโลยสารสนเทศของครผสอน โรงเรยนเซนตหลยส ฉะเชงเทรา ดานความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรและอนเทอรเนต และดานการน าคอมพวเตอรไปใชในการเรยนการสอน ผวจยจงขอเสนอแนะดงตอไปน ขอเสนอแนะในกำรน ำไปใช

การวจยเรอง ความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรในดาน เทคโนโลยสารสนเทศของครผสอน โรงเรยนเซนตหลยส ฉะเชงเทรา จากผลการวจยทไดรบผวจยขอเสนอขอเสนอแนะในการน าไปดงตอไปน

1. ครผสอนทกคนควรมความกระตอรอรนในการพฒนาตนเองใหทนตอการ เปลยนแปลงทเกดขนอยตลอดเวลา โดยการเขารบการฝกอบรม เพมทกษะในการท างานในดานตาง ๆ ซงโรงเรยนควรจดใหมการฝกอบรมในระดบทสามารถปฏบตงานใหบรรลเปาหมายได เพอการท างานทมประสทธภาพของครผสอน ควรใหมการฝกอบรบในดานเทคโนโลยสารสนเทศ อยางสม าเสมอและทวถงตองการ เพอใหครผสอน ม

Page 57: บทที่ 1 - sl.ac.th fileบทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ ปัจจุบนัประเทศต่างๆรว

57

แรงจงใจในการพฒนาตนเองและเพมพนทกษะในการปฏบตงานสอนไดอยางเตมท หรอจดใหมคมอการใชงานโปรแกรมตาง ๆ และมอปกรณเทคโนโลยใหเพยงพอตอความตองการ

2. ควรสรางบรรยากาศในโรงเรยนใหเอออ านวยตอการเรยนร เพอครผสอนจะได

สามารถศกษางานทรบผดชอบอยตลอดเวลา และกอใหเกดการปรบปรงงานทมอยในความรบผดชอบของตนเองใหดยงขน อกทงยงท าใหบคลากรสามารถเปลยนการท างานใหทนตอการเปลยนแปลงไดเปนอยางด ขอเสนอแนะเพอกำรวจยครงตอไป

1. ควรศกษาและฝกอบรมความรโดยเนนเฉพาะโปรแกรมและรปแบบการ ฝกอบรมทเหมาะสมกบครผสอนเพอน าผลการวจยไปใชประโยชนไดชดเจนและเกดการพฒนาทมประสทธภาพมากขน

2. ควรมการศกษาถงผลของการฝกอบรมโดยมการประเมนผลการฝกอบรมในทกๆ

ครงเพอเปนการปรบปรงและพฒนาการจดฝกอบรมในครงตอไปใหตรงตามความตองการและเหมาะสมกบการปฏบตงานมากทสด

3. ควรมการศกษาแนวโนมการเปลยนแปลงของเทคโนโลยทเกยวของเพอจะได น ามาพฒนาหลกสตรในการฝกอบรมคอมพวเตอรใหทนสมยอยเสมอ

4. ควรมการศกษาเปรยบเทยบระดบการใชและระดบปญหาความตองการความร พนฐานคอมพวเตอรในดานเทคโนโลยสารสนเทศของครผสอน โรงเรยนเซนตหลยส ฉะเชงเทรา เพอจะไดผลการวจยทหลากหลายมากขน

แตเนองจากความรพนฐานทางคอมพวเตอรในดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารเพอการศกษามความเคลอนไหวเปลยนแปลงตลอดเวลาดงนนควรปรบหวขอเนอหาทท าวจยเพอใหทนกบความรในเทคโนโลยใหมๆทเกดขนและการท าวจยตอจะตองปรบปรงเนอหาทกครงใหเหมาะสมและทนสมยกบชวงเวลาทท าการวจยดวย

Page 58: บทที่ 1 - sl.ac.th fileบทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ ปัจจุบนัประเทศต่างๆรว

58

ภาคผนวก ก

ตารางคาความเทยงตรงเชงเนอหา คาอ านาจจ าแนก และคาความเชอมน

ตารางคาดชนความสอดคลองระหวางวตถประสงคกบขอค าถามของแบบสอบถาม

Page 59: บทที่ 1 - sl.ac.th fileบทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ ปัจจุบนัประเทศต่างๆรว

59

ตำรำงคำควำมเทยงตรงเชงเนอหำ คำอ ำนำจจ ำแนก และคำควำมเชอมน ความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรในดานเทคโนโลยสารสนเทศ

ของครผสอน โรงเรยนเซนตหลยส ฉะเชงเทรา

ขอ ขอค าถาม IOC คาอ านาจจ าแนก

1

ควำมตองกำรควำมรพนฐำนทำงคอมพวเตอรและอนเทอรเนต ความรเกยวกบคอมพวเตอรเบองตน

1.00

.673

2 การใชงานระบบปฏบตการ Window 1.00 .711 3 การใชโปรแกรมงานพมพ MS-Word 1.00 .872 4 การใชโปรแกรมงานค านวณ MS-Excel 1.00 .786 5 การใชโปรแกรมงานน าเสนอขอมล MS-PowerPoint 1.00 .608 6 การใชโปรแกรมการสรางสอการสอน 0.60 .730 7 การใชโปรแกรมแสดงผลบนเวบไซต

(Web Browser ) 1.00 .732

8 การใชโปรแกรมรบสงจดหมาย อเลกทรอนกส (e-Mail)

1.00 .533

9 การสบคนขอมลจากอนเทอรเนต เพอเตรยมการเรยนการสอน

1.00 .546

10 การสรางเวบไซต 1.00 .677 11 ความรเกยวกบสอการเรยนรบนเวบไซต

(e-Learning) 1.00 .752

คาความเชอมน เทากบ .918

Page 60: บทที่ 1 - sl.ac.th fileบทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ ปัจจุบนัประเทศต่างๆรว

60

ขอ ขอค าถาม IOC คาอ านาจจ าแนก

1

กำรน ำคอมพวเตอรไปใชในกำรเรยนกำรสอน การจดพมพเอกสารคมอประกอบการเรยนการสอน แผนการสอน และแผนการสอน

1.00

.528 2 การผลตแบบฝกทกษะตาง ๆ และขอสอบ เพอใชใน

การสอน 1.00 .602

3 การผลตสอบทเรยนคอมพวเตอรมลตมเดย 1.00 .837 4 ใชเปนแหลงคนควาและแหลงการเรยนรเพมเตม

ใหกบผเรยน 0.80 .733

5 การจดการเรยนการสอนโดยใชสอดจตอลเชน e-Book, e-Learning เปนตน

1.00 .809

6 การเกบสถตนกเรยนทเขาเรยน และประวตนกเรยนเฉพาะวชาทสอน

1.00 .631

7 ใชในการประเมนผลการเรยน 1.00 .628

คาความเชอมนเทากบ .887

คาความเชอมนทงฉบบ เทากบ.941

Page 61: บทที่ 1 - sl.ac.th fileบทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ ปัจจุบนัประเทศต่างๆรว

61

ตารางคาดชนความสอดคลองระหวางวตถประสงคกบขอค าถามของแบบสอบถาม “ความตองการความรพนฐานทางคอมพวเตอรในดานเทคโนโลยสารสนเทศของ

ครผสอน โรงเรยนเซนตหลยส ฉะเชงเทรา” จากการประเมนของผเชยวชาญ จ านวน 5 ทาน

ขอ ขอค าถาม ความคดเหนของผเชยวชาญ

IOC แปลผล

ทานท 1

ทานท2

ทานท3

ทาน ท4

ทาน ท5

ดานความรเกยวกบคอมพวเตอรและอนเทอรเนต 1 ความรเกยวกบคอมพวเตอร

เบองตน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได

2 การใชงานระบบปฏบตการ Window

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได

3 การใชโปรแกรมงานพมพMS-Word

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได

4 การใชโปรแกรมงานค านวณMS-Excel +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได

5 การใชโปรแกรมงานน าเสนอขอมลMS-PowerPoint

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได

6 การใชโปรแกรมการสรางสอการสอน

+1 +1 0 0 +1 0.60 ใชได

7 การใชโปรแกรมแสดงผลบนเวบไซต (Web Browser )

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได

8 การใชโปรแกรมรบสงจดหมาย อเลกทรอนกส(e-Mail)

-1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได

9 การสบคนขอมลจากอนเทอรเนต +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได

Page 62: บทที่ 1 - sl.ac.th fileบทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ ปัจจุบนัประเทศต่างๆรว

62

เพอเตรยมการเรยนการสอน 10 การสรางเวบไซต +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 11

ความรเกยวกบสอการเรยนรบนเวบไซต (e-Learning)

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได

ขอ ขอค าถาม ความคดเหนของผเชยวชาญ

IOC แปลผล

ทานท 1

ทานท2

ทานท3

ทาน ท4

ทาน ท5

ดานความรเกยวกบคอมพวเตอรและอนเทอรเนต 1 การจดพมพเอกสารคมอ

ประกอบการเรยนการสอน /แผนการสอน

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได

2 การผลตแบบฝกทกษะตาง ๆ และขอสอบ เพอใชในการเรยนการสอน

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได

3 การผลตสอบทเรยนคอมพวเตอรมลตมเดย

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได

4 ใชเปนแหลงคนควาและแหลงการเรยนรเพมเตมใหกบผเรยน

0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใชได

5 การจดการเรยนการสอนโดยใชสอดจตอลเชน e-Book, e-Learningเปนตน

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได

6 การเกบสถตนกเรยนทเขาเรยน และประวตนกเรยนเฉพาะวชาทสอน

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได

7 ใชในการประเมนผลการเรยน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได

Page 63: บทที่ 1 - sl.ac.th fileบทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ ปัจจุบนัประเทศต่างๆรว

63