of 35 /35
1 บทที่ ๑ บทนำ ๑.๑ หลักกำรและเหตุผล ปัจจุบันทั่วโลกได้ประสบปัญหาจากขยะเหลือใช้ โดยเฉพาะจากถุงพลาสติกและกระดาษเหลือใช้ที่มี ปริมาณมากมายก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ถุงพลาสติกที่ใช้ในปัจจุบัน ผลิตจากเม็ดพลาสติกจาก อุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ใช้เพลิงฟอสซิลเป็นวัตถุดิบ การผลิตถุงพลาสติกสามารถทาได้อย่างรวดเร็ว ในปริมาณ มากและมีต้นทุนที่ต่เมื่อนามาใช้จะมีอายุการใช้งานสั้น และ ส่วนใหญ่เป็นการใช้เพียงครั้งเดียวโดยเฉพาะถุงขนาดเล็ก ถุงที่ผ่านการใช้งานแล้วจะถูกนาไปทิ้ง จะเป็นภาระในการเก็บขนและจัดการเป็นอย่างมาก เนื่องจากถุงพลาสติก ๑ ใบ ต้องใช้เวลาย่อยสลายถึง ๔๕๐ ปี นอกจากนั้นยังมีคุณลักษณะที่เบาบางและมีปริมาณมาก เมื่อปะปนกับมูลฝอยประเภทอื่นๆ จะทาให้การ ย่อยสลายมูลฝอยเป็นไปได้ยากมากยิ่งขึ้น ความเกี่ยวโยงระหว่างการใช้ถุงพลาสติกกับโลกร้อนคือ ยิ่งมีการใช้ ถุงพลาสติกมากปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศโลกจากการเผาไหม้ในกิจกรรมการ ผลิตและเผาทาลายถุงพลาสติกก็จะยิ่งสูงมากขึ้น หากนาไปเผาทาลายก็จะทาให้เกิดสารประกอบ ไฮโดรคาร์บอน ซึ่งทาให้เกิดมลภาวะทาให้โลกร้อน ส่วนกระดาษซึ่งทามาจากต้นไม้ และต้องใช้พลังงานใน กระบวนการผลิตกระดาษเป็นจานวนมาก จึงควรใช้กระดาษอย่างรู้คุณค่า แต่พบว่าปัจจุบันเมื่อนากระดาษมา ใช้แล้วไม่ได้นากลับมาใช้หรือนามารีไซเคิลใหม่ แต่กลับถูกทิ้งอย่างไร้ประโยชน์ เกิดปัญหาปริมาณขยะเพิ่มมาก ขึ้น จากปัญหาขยะถุงพลาสติกและกระดาษเหลือใช้ดังกล่าว คณะผู้จัดทาซึ่งเป็นนักศึกษาในแผนกคหกร รม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ซึ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เป็นอาชีพ และให้ เห็นความสาคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมนั้น ได้เรียนการทา ดอกกุหลาบจากกระดาษสา จึงเกิดแนวคิดที่จะนาขยะถุงพลาสติกและกระดาษเหลือใช้มาเป็นวัตถุดิบในการ ทาพลาสติกเคลือบกระดาษเพื่อการเพิ่มมูลค่าให้กับกระดาษที่ใช้แล้ว แทนการซื้อกระดาษสามาทางานฝีมือ ดังกล่าว พบว่าสามารถนามาทาดอกไม้ประดิษฐ์ โบ และใบตองเทียมพลาสติก ได้ดีและสวยงาม รวมทั้งช่วย ประหยัดเงินในการจัดซื้อวัสดุฝึก สร้างงานและสร้างอาชีพ แต่ในกระบวนการทาการเคลือบพลาสติกจาก ถุงพลาสติกลงบนกระดาษด้วยมือ ทาได้ช้า ความสะอาดของชิ้นงาน และคุณภาพชิ้นงานไม่ประณีต คณะ ผู้พัฒนาจึงคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ประเภทพลังงานและสิ่งแวดล้อม เครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อนขึ้นมา เพื่อให้ ลดระยะเวลาในการทาให้สั้นลงประหยัดเวลาในการผลิตทาให้ประหยัดเงินในการใช้วัสดุฝึก ได้ชิ้นงานทีประณีต สร้างงาน สร้างอาชีพ รวมทั้งเป็นแนวทางให้กับปลูกฝังและแนะนาให้เยาวชนมีจิตสานึกในการรักษา สิ่งแวดล้อม และรณรงค์ในการนาเอาสิ่งเหลือใช้มาทาให้เกิดประโยชน์ ๑.๒ วัตถุประสงค์ การสร้างเครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี๑.๒.๑ เพื่อสร้างเครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อน ๑.๒.๒ เพื่อหาคุณภาพเครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อนที่คิดค้นขึ้น ๑.๒.๓ เพื่อหาประสิทธิภาพเครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อนที่คิดค้นขึ้น

ขอบเขต - CVCcvc.ac.th/cvc2011/files/1309240992911393_13092922223217.pdf · 2015. 8. 11. · ๑.๔.๔ พลาสติกเคลือบกระดาษ หมายถึง

 • Author
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ขอบเขต - CVCcvc.ac.th/cvc2011/files/1309240992911393_13092922223217.pdf · 2015. 8....

 • 1

  บทที่ ๑ บทน ำ

  ๑.๑ หลักกำรและเหตุผล

  ปัจจุบันทั่วโลกได้ประสบปัญหาจากขยะเหลือใช้ โดยเฉพาะจากถุงพลาสติกและกระดาษเหลือใช้ที่มีปริมาณมากมายก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ถุงพลาสติกท่ีใช้ในปัจจุบัน ผลิตจากเม็ดพลาสติกจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ใช้เพลิงฟอสซิลเป็นวัตถุดิบ การผลิตถุงพลาสติกสามารถท าได้อย่างรวดเร็ว ในปริมาณมากและมีต้นทุนที่ต่ า เมื่อน ามาใช้จะมีอายุการใช้งานสั้น และ ส่วนใหญ่เป็นการใช้เพียงครั้งเดียวโดยเฉพาะถุงขนาดเล็ก ถุงท่ีผ่านการใช้งานแล้วจะถูกน าไปทิ้ง จะเป็นภาระในการเก็บขนและจัดการเป็นอย่างมาก เนื่องจากถุงพลาสติก ๑ ใบ ต้องใช้เวลาย่อยสลายถึง ๔๕๐ ปี นอกจากนั้นยังมีคุณลักษณะที่เบาบางและมีปริมาณมาก เมื่อปะปนกับมูลฝอยประเภทอ่ืนๆ จะท าให้การย่อยสลายมูลฝอยเป็นไปได้ยากมากยิ่งขึ้น ความเกี่ยวโยงระหว่างการใช้ถุงพลาสติกกับโลกร้อนคือ ยิ่งมีการใช้ถุงพลาสติกมากปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศโลกจากการเผาไหม้ในกิจกรรมการผลิตและเผาท าลายถุงพลาสติกก็จะยิ่งสูงมากข้ึน หากน าไปเผาท าลายก็จะท าให้เกิดสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ซึ่งท าให้เกิดมลภาวะท าให้โลกร้อน ส่วนกระดาษซึ่งท ามาจากต้นไม้ และต้องใช้พลังงานในกระบวนการผลิตกระดาษเป็นจ านวนมาก จึงควรใช้กระดาษอย่างรู้คุณค่า แต่พบว่าปัจจุบันเมื่อน ากระดาษมาใช้แล้วไม่ได้น ากลับมาใช้หรือน ามารีไซเคิลใหม่ แต่กลับถูกทิ้งอย่างไร้ประโยชน์ เกิดปัญหาปริมาณขยะเพ่ิมมากขึ้น

  จากปัญหาขยะถุงพลาสติกและกระดาษเหลือใช้ดังกล่าว คณะผู้จัดท าซึ่งเป็นนักศึกษาในแผนกคหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ซึ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เป็นอาชีพ และให้เห็นความส าคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมนั้น ได้เรียนการท า ดอกกุหลาบจากกระดาษสา จึงเกิดแนวคิดที่จะน าขยะถุงพลาสติกและกระดาษเหลือใช้มาเป็นวัตถุดิบในการท าพลาสติกเคลือบกระดาษเพ่ือการเพ่ิมมูลค่าให้กับกระดาษท่ีใช้แล้ว แทนการซื้อกระดาษสามาท างานฝีมือดังกล่าว พบว่าสามารถน ามาท าดอกไม้ประดิษฐ์ โบ และใบตองเทียมพลาสติก ได้ดีและสวยงาม รวมทั้งช่วยประหยัดเงินในการจัดซื้อวัสดุฝึก สร้างงานและสร้างอาชีพ แต่ในกระบวนการท าการเคลือบพลาสติกจากถุงพลาสติกลงบนกระดาษด้วยมือ ท าได้ช้า ความสะอาดของชิ้นงาน และคุณภาพชิ้นงานไม่ประณีต คณะผู้พัฒนาจึงคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ประเภทพลังงานและสิ่งแวดล้อม เครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อนข้ึนมา เพ่ือให้ลดระยะเวลาในการท าให้สั้นลงประหยัดเวลาในการผลิตท าให้ประหยัดเงินในการใช้วัสดุฝึก ได้ชิ้นงานที่ประณีต สร้างงาน สร้างอาชีพ รวมทั้งเป็นแนวทางให้กับปลูกฝังและแนะน าให้เยาวชนมีจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม และรณรงค์ในการน าเอาสิ่งเหลือใช้มาท าให้เกิดประโยชน์ ๑.๒ วัตถุประสงค์ การสร้างเครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

  ๑.๒.๑ เพ่ือสร้างเครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อน ๑.๒.๒ เพ่ือหาคุณภาพเครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อนที่คิดค้นขึ้น ๑.๒.๓ เพ่ือหาประสิทธิภาพเครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อนที่คิดค้นข้ึน

 • 2

  ๑.๓ ขอบเขต แบ่งเป็น ๓ ด้าน ประกอบด้วยขอบเขตด้านเนื้อหา ขอบเขตด้านวิธีการและขอบเขตด้านเวลา ซ่ึงแต่ละด้านมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  ๑.๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นเครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อนที่ใช้เคลือบถุงพลาสติกลงบนกระดาษเหลือใช้ โดยอาศัย

  หลักการรีดวัสดุถุงพลาสติกบนกระดาษท่ีทากาวไว้แล้ว…… ๑.๓.๒ ขอบเขตด้านวิธีการ

  เป็นเครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อน ๑.๓.๓ ขอบเขตด้านเวลา

  การสร้างเครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อนนี้ ด าเนินการในปีการศึกษา 2554 ๑.๔ ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะ ๑.๔.๑ เครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อน หมายถึง เครื่องจักรที่ใช้เคลือบวัสดุถุงพลาสติกลงบนกระดาษเหลือใช้ โดยอาศัยหลักการรีดวัสดุถุงพลาสติกบนกระดาษท่ีทากาวไว้แล้ว เพ่ือให้ได้พลาสติกเคลือบกระดาษท่ีจะน าไปเพ่ิมมูลค่าโดยการใช้กระดาษเหลือใช้ แทนการซื้อกระดาษสา เพ่ือน ามาท าดอกไม้ประดิษฐ์ โบ และใบตองเทียมพลาสติก ต่อไป ๑.๔.๒ ถุงพลาสติก หมายถึง ถุงพลาสติกเหลือใช้ที่น ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการท าพลาสติกเคลือบกระดาษ โดยใช้ถุงพลาสติกชนิดบาง ๑.๔.๓ กระดาษเหลือใช้ หมายถึง กระดาษส านักงาน หรือกระดาษอ่ืนๆ ที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว น ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการท าพลาสติกเคลือบกระดาษ ๑.๔.๔ พลาสติกเคลือบกระดาษ หมายถึง ชิ้นงานที่ท าจากการน ากระดาษเหลือใช้มาทากาวแล้วปิดทับด้วยถุงพลาสติกเหลือใช้ชนิดบาง น าไปรีดด้วยเครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อน เพ่ือน ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตดอกไม้ประดิษฐ์แทนกระดาษสา

  ๑.๕ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

  ๑.๕.๑ ช่วยลดปริมาณขยะจากถุงพลาสติกและกระดาษเหลือใช้ ๑.๕.๒ได้เครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถน าไปใช้งานได้จริง ๑.๕.๓ได้ต้นแบบเครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อนที่สามารถน าไปพัฒนาปรับปรุงให้มีคุณภาพและ

  ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และผลิตจ าหน่ายในเชิงธุรกิจต่อไป ได้ชิ้นงานพลาสติกเคลือบกระดาษท่ีประณีตและผลิตได้เร็วมากขึ้น

 • 3

  บทที่ ๒ เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  การจัดท าเครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อนในครั้งนี้ ผู้จัดท าได้ศึกษาเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อเป็นแนวทาง ดังต่อไปนี้

  ๒.๑ เอกสารที่เกี่ยวกับวัสดุเหลือใช้ ๒.๒ เอกสารที่เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ๒.๓ เอกสารที่เกี่ยวกับดอกไม้ประดิษฐ์ ๒.๔ เอกสารที่เกี่ยวกับระบบการรีดกระดาษ

  ๒.๑ เอกสำรที่เกี่ยวกับวัสดุเหลือใช้

  วัสดุเหลือใช้ หมายถึง วัสดุต่างๆ ที่เหลือจากการอุปโภค บริโภค ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งมีมากมายหลายชนิด วัสดุเหลือใช้แบ่งตามประเภท ได้ดังนี้

  ๑. วัสดุจากธรรมชาติ เช่น เศษไม้ เปลือกข้าวโพด เปลือกถ่ัวลิสง เปลือกไข่ ขนสัตว์ เกล็ดปลา เป็นต้น

  ๒. พลาสติก เช่น ขวดน้ าอัดลม ขวดน้ าเปล่า กระป๋องแป้ง เส้นพลาสติกรัดของ ถุงห่อขนม ถุงนม ขวดน้ ายาล้างจาน เป็นต้น

  ๓. แก้ว เช่น ขวดแก้วเครื่องดื่มบ ารุงสุขภาพ เครื่องดื่มชูก าลัง ขวดน้ าปลา เป็นต้น ๔. โลหะ เช่น เศษเหล็ก เส้นลวด น็อต ตะปู สังกะสี กระป๋องนม เป็นต้น ๕. กระดาษ เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร กล่องกระดาษ ปฏิทิน เป็นต้น ๖. ผ้าหรือเศษด้าย เช่น เศษผ้าไหม เศษผ้ายืด เศษผ้าฝ้าย เป็นต้น ๗. ประเภทอ่ืนๆ เช่น โฟม กระดุม เศษกระเบื้อง ขี้เลื่อย เป็นต้น วัสดุเหลือใช้มีมากมายหลายประเภทที่สามารถน ามาประดิษฐ์ประดอยให้เป็นของใช้ของตกแต่งได้

  สวยงามน่าใช้ แต่กลับถูกมองเป็นสิ่งไร้ค่า งานประดิษฐ์จากวัสดุเหล่านี้ลงทุนน้อย และท าให้มองเห็นคุณค่าและประโยชน์ของสิ่งของเหลือใช้ทั่วไป และงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้หรือเศษวัสดุ ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความคิด จินตนาการ ท าให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเป็นการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า ลดปริมาณขยะเพ่ือช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมต่อไป ๒.๒ เอกสำรที่เกี่ยวกับภำวะโลกร้อน

  ภำวะโลกร้อน (Global Warming) หมายถึง การที่อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศบนโลกสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอากาศบริเวณใกล้ผิวโลกและน้ าในมหาสมุทร ในช่วง ๑๐๐ ปีที่ผ่านมาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นถึง ๐.๗๔ ± ๐.๑๘ องศาเซลเซียส และจากแบบจ าลองการคาดคะเนภูมิอากาศพบว่าในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๖๔๓ อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะเพ่ิมขึ้นถึง ๑.๑ ถึง ๖.๔ องศาเซลเซียสสาเหตุที่ท าให้เกิดภาวะโลกร้อนก็เพราะว่าเหล่าก๊าซเรือนกระจกท้ังหลายที่เกิดขึ้นจากการท ากิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์นั้นเพ่ิมข้ึนมากอย่างรวดเร็ว รวมถึงการที่ป่าไม้ถูกตัดและท าลายลงไปอย่างมาก จึงท าให้ไม่มีตัวฟอกอากาศที่มากพอ จึงท าให้ก๊าซเรือนกระจกทั้งหลายเหล่านี้ขึ้นไปรวมตัวกันอยู่บนชั้นบรรยากาศของโลกอย่างหนาแน่น ความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่เคยถูกสะท้อนกลับออกไปนอกโลกก็ถูกสะสมไว้ในโลกมากเกินไป และก็เป็นสาเหตุที่ท าให้อุณหภูมิของโลกเพ่ิมข้ึน ผลกระทบของภาวะโลกร้อนท าให้สภาพลมฟ้าอากาศแปรปรวน เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากข้ึน น้ า

 • 4

  ท่วม แผ่นดินไหว พายุที่รุนแรง อากาศที่ร้อนผิดปกติจนมีคนเสียชีวิต รวมไปถึงโรคระบาดชนิดใหม่ๆ หรือโรคระบาดท่ีเคยหายไปจากโลกนี้แล้วก็กลับมาให้เราได้เห็นใหม่ และพาหะน าโรคที่มีมากข้ึน ในอนาคตคาดว่าผลกระทบของภาวะโลกร้อนจะรุนแรงมากข้ึน การช่วยลดภาวะโลกร้อนท าได้หลายวิธี เช่น การลดใช้พลังงาน ลดใช้ถุงพลาสติก ลดใช้สิ่งของที่ไม่จ าเป็นเพื่อที่จะสร้างขยะให้น้อยลง รวมไปถึงการปลูกต้นไม้ เป็นต้น

  ถุงพลำสติกกับภำวะโลกร้อน ถุงพลาสติกท่ีเราใช้ผลิตจากเม็ดพลาสติก จากอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี ที่ใช้เพลิงฟอสซิลเป็นวัตถุดิบการผลิตถุงพลาสติกสามารถท าได้อย่างรวดเร็ว ในปริมาณมาก และด้วยต้นทุนที่ต่ า เมื่อน ามาใช้จะมีอายุการใช้งานสั้น และส่วนใหญ่เป็นการใช้เพียงครั้งเดียว โดยเฉพาะถุงขนาดเล็กและบางถุงท่ีผ่านการใช้งานแล้ว และถูกน าไปทิ้งจะเป็นภาระในการเก็บขน และจัดการเป็นอย่างมาก เนื่องจากคุณลักษณะที่เบาบาง และมีปริมาณมากปะปนกับมูลฝอยประเภทอ่ืนๆ จะท าให้การย่อยสลายมูลฝอย เป็นไปได้ยากมากยิ่งขึ้น ถุงพลาสติกมีผลท าให้เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งถุงพลาสติก ๑ ใบ ต้องใช้เวลาย่อยสลายถึง ๔๕๐ ปี หากน าไปเผาก็จะท าให้เกิดสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ซึ่งท าให้เกิดมลภาวะท าให้โลกร้อน ประโยชน์เพียงเล็กน้อยในช่วงเวลาสั้นๆ ของถุงพลาสติกได้ท าให้เกิดโทษต่อระบบนิเวศและชีวิตของผู้บริโภคต่อเนื่อง กว้างขวางและยาวนานในแต่ละสัปดาห์ คนไทยน าถุงพลาสติกกลับบ้านมากกว่า ๑๐๐ ล้านถุง หรือมากกว่า ๕๐๐๐ ล้านถงุในแต่ละปี การน าถุงพลาสติกไปใช้ซ้ าอาจท าให้เกิดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนอย่างมากโดยเฉพาะการใช้ถุงพลาสติกใส่มูลฝอยจะท าให้เกิดการแปรสภาพมูลฝอยในภาวะที่ขาดอากาศเป็นผลให้เกิดก๊าซชีวภาพที่เป็นต้นเหตุของการเกิดภาวะเรือนกระจก และท าให้โลกร้อน

  วิธีการก าจัดถุงพลาสติกนั้น มีอยู่ ๒ วิธี คือการฝังต้องใช้พ้ืนที่เยอะและพ้ืนที่นั้นก็จะท าการเกษตรไม่ได้อีกเลย เพราะ พลาสติกไม่ย่อยสลาย และการเผา ถ้าเผาไหมไม่สมบูรณ์ ก็จะมีก๊าซพิษออกมาด้วย แต่แม้ว่าจะเผาไหม้สมบูรณ์ก็จะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นก๊าซเรือนกระจก มีคุณสมบัติอมความร้อน ไปปกคลุมอยู่รอบโลก ท าให้โลกร้อนขึ้น ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการเผาไหม้ก็ไม่มีทางที่จะสมบูรณ์ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ได้ท าให้มีทั้งก๊าซพิษและก๊าซเรือนกระจก เห็นได้ว่า การก าจัดโดยวิธีใดก็ท าให้เกิดผลเสียทั้งนั้น จึงควรช่วยกัน ลด งด ใช้ถุงพลาสติก โดยการน าถุงผ้า หรือภาชนะไปใส่ของแทน หรือใช้ถุงกระดาษแทนการใช้ถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยาก นอกจากนั้นการใช้ถุงพลาสติกแบบย่อยสลายไดเ้มื่อเจอกับแสงแดดก็จะย่อยสลายโดยเวลา ๑ ปี

  กระดำษกับภำวะโลกร้อน ในกระบวนการผลิตกระดาษมีการใช้ทรัพยากรจ านวนมากโดย ใช้ต้นไม้ ๑ ใน ๕ ของต้นไม้ทั่วโลกส่งไปท ากระดาษ ใช้พลังงาน ๑ ใน ๕ ของโลกเพ่ือส่งไปท ากระดาษ กระดาษจ านวนมากใช้ครั้งเดียวไม่ได้น ามารีไซเคิลหรือน ามารีไซเคิลไม่ได้ กระดาษท่ี รีไซเคิลได้ต้องสะอาด ไม่เปื้อนน้ ามัน เป็นกระดาษแผ่นใหญ่ ไม่ถูกฉีกและเยื่อกระดาษขาด การช่วยลดปริมาณขยะจากกระดาษ สามารถท าได้โดยการใช้กระดาษให้คุ้มค่าทั้งสองหน้า การแยกกระดาษแต่ละชนิดที่ใช้ได้ การใช้ซองที่เคยส่งแล้วมาใช้ซ้ าอีก การน าไปรีไซเคิล การรวบรวมกระดาษเหลือใช้ไปท างานฝีมือต่างๆ เป็นต้น

 • 5

  ๒.๒ เอกสำรที่เกี่ยวกับกระดำษในกำรท ำดอกไม้ประดิษฐ์

  ดอกไม้ประดิษฐ์ หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุมีลักษณะคล้ายรูปร่างดอกไม้ ที่ถูกผลิตขึ้นมาจากแรงงานฝีมือมนุษย์ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์การผลิต โดยมีการใช้วัตถุดิบการผลิตจากธรรมชาติ หรือวัตถุดิบที่เกิดจากสังเคราะห์มาผลิตโดยผ่านขั้นตอนการประดิษฐ์ ดัดแปลง อบ ย้อม เผา เคลือบสารเคมี รวมทั้งท าการตกแต่งตัดต่อเติม เพ่ือก่อให้เกิดความสวยงาม โดยดอกไม้ที่ประดิษฐ์ขึ้นมา อาจจะมีความเหมือนหรือไม่เหมือนธรรมชาติก็ได้ขึ้นกับวัตถุประสงค์การใช้งาน โดยคุณสมบัติของดอกไม้ประดิษฐ์ที่ส าคัญคือ มีความคงทน ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายและดูแลรักษา มีความสวยงาม สามารถน าไปใช้ในการประดับในโอกาสต่างๆ การประดิษฐ์ดอกไม้ด้วยฝีมือมนุษย์เป็นศิลปะที่มีความละเอียดอ่อน มุ่งหวังที่จะด ารงความงดงามตามธรรมชาติของดอกไม้ให้คงอยู่ ไม่ร่วงโรย เหี่ยวเฉา การท าดอกไม้ประดิษฐ์ จึงเริ่มต้นที่การใช้ความสังเกต ศึกษา ค้นคว้า รูปลักษณะ สีสันตามธรรมชาติ ของดอกไม้แต่ละชนิด แต่ละประเภท แล้วถ่ายทอดการท าออกมาเป็นดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไม้ประดิษฐ์ อาจถือได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของบางชนชาติ ที่มีการสืบทอดการประดิษฐ์ดอกไม้มายาวนาน

  วัสดุอุปกรณ์หลักที่สามารถใช้ในการท าดอกไม้ประดิษฐ์ ได้แก่

  - ผ้าชนิดต่างๆ เช่น ผ้าออร์แกนซา ผ้าแพรเยื่อไม ้ผ้าก ามะหยี่ ผ้าสักหลาด เป็นต้น - กระดาษชนิดต่างๆ กระดาษย่น กระดาษสา เป็นต้น - ส่วนประกอบของพืชน ามาประดิษฐ์ดอกไม้ได้ เช่น ใบ ราก ล าต้น เมล็ด ผล ดอก เปลือกข้าวโพด

  รังบวบ ใบกระถินณรงค์ ลูกสน ฯลฯ ผลิตภัณฑ์จากพืช เช่น แป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว - สัตว์ เช่น เกล็ดปลา เปลือกหอย ขนไก่ รังไหม กระดูกสัตว์บางชนิด เป็นต้น - วัสดุอื่น เช่น สบู่ ดินน้ ามัน แผ่นพลาสติก ถุงพลาสติก กระจก เป็นต้น

  กระดำษสำ เป็นกระดาษชนิดหนึ่ง ที่ท ามาจากต้นกระดาษสาซึ่งต้นปอสาเป็นพืชเส้นใยในตระกูลเดียวกับหม่อนและขนุน มีหลายชื่อแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น เช่น ภาคเหนือเรียกปอสา ภาคอีสานเรียก ปอกะสา หรือปอสา ภาคตะวันตกเรียกหมกพี หรือหมอพี ส่วนภาคใต้เรียกปอฝ้ายเส้นใยปอสาส่วนใหญ่ได้จากเปลือกของล าต้น ใช้เป็นวัตถุดิบคุณภาพดี ทนทานไม่เปื่อยยุ่ย เก็บรักษาได้นาน ราคาต่อแผ่นประมาณ ๑๕ – ๒๕ บาท ขึ้นกับสีและลายของกระดาษ

  http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89&action=edit&redlink=1http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%88&action=edit&redlink=1http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94&action=edit&redlink=1http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%AA%E0%B8%B2http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8Chttp://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99

 • 6

  วิธีท ำดอกกุหลำบ

  ๑. กำรเตรียมกลีบดอกไม้ ๑.๑ น ากระดาษติดกาวให้ทั่ว ใช้สันไม้บรรทัดปาดกาวให้เรียบอีกครั้ง ปิดทับด้วยถุงพลาสติกทั้งด้านหน้า

  และด้านหลังน ามาตัดกลีบดอกดังนี้ กลีบ ก ๙ กลีบ กลีบ ข ๓ กลีบ ๒. กำรท ำกลีบดอก

  ๒.๑ น ากลีบกุหลาบมาพับครึ่ง ( กลีบ ก )

 • 7

  ๒.๒ และพับครึ่งอีกครั้ง

  ๒.๓ น ามาม้วนให้กลมจับบิดทีละนิดๆ โดยเริ่มจากปลายกลีบไปถึงโคนกลีบท าเช่นนี้เหมือนกันทุกกลีบ ทุกขนาด

 • 8

  ๓. กำรเข้ำดอก

  ๓.๑ น าตุ้มส าลีที่เตรียมไว้ทากาวที่โคนเล็กน้อย ๓.๒ น ากลีบ ก ที่อัดกลีบแล้ว ๓ กลีบ ติดรอบโคนตุ้มส าลี โดยส่งให้ปลายยกลีบทั้ง ๓ ปิดตุ้มส าลี ๓.๓ ชั้นที่๒ และชั้นที่ ๓ ติดกลีบ ก ชั้นละ ๓ กลีบ เช่นกัน จนกลีบ ก ครบทั้งหมด ๙ กลีบ ให้กลีบแต่ละ

  ชั้นสับหว่างกัน

  ๓.๔ น ากลีบ ข มาเจาะรูกลางกลีบ ทากาวแล้วสอดก้านดอกลงไปให้โคนกลีบติดกับลวดก้าน ๓.๕ ท าเช่นนี้ไปจนหมดกลีบทุก ๆ กลีบ สับหว่างให้ปลายเท่ากัน ๔. กำรท ำกลีบเลี้ยง

 • 9

  ๔.๑ แต่งโคนกลีบด้วยส าลีให้ป่องเล็กน้อย ๔.๒ น ากลีบเลี้ยงมาติดกับโคนดอก พันด้วยฟลอร่าเทป

  ๔.๓ น าใบไปเข้าช่อและติดกับก้านดอก

 • 10

  บทที่ ๓ วิธีด ำเนินกำรวิจัย

  ในการวจิัยการสร้างเครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อน เพื่อประเมินประสิทธิภาพเป็นการวิจัยเชิงทดลองส าหรับผู้ใช้เครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อน ผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ ๑. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย เครื่องมือ จัดกระท าในการวิจัยแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ

  ๑. สร้างเครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อน ๒. แบบประเมินประสิทธิภาพของเครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อน

  ๑. สร้างเครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อน เครื่องเคลือบกระดาษ ลดโลกร้อน ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการสร้างเครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อนตามแผนภูมิต่อไปนี้

  ภาพที่ ๑ แสดงขั้นตอนการสร้างเครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อน

  เร่ิม

  ศึกษาขอ้มูล

  ออกแบบสร้างเคลือบกระดาษลดโลกร้อน ปรับปรุงแกไ้ข

  อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบ

  สร้างเคร่ืองเคลือบกระดาษลดโลกร้อน

  ทดลองเคร่ืองเคลือบกระดาษลดโลกร้อน

  ปรับปรุงแกไ้ข

  เคร่ืองเคลือบกระดาษลดโลกร้อน

  จบ

 • 11

  ๒. กำรทดลองใช้และประเมินประสิทธิภำพเครื่องเคลือบกระดำษลดโลกร้อน การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการด าเนินการตามแผนภูมิต่อไปนี้

  ภาพที่ ๒ แสดงการทดลองใช้และเก็บรวบรวมข้อมูล

  เพ่ือให้การวิจัยเป็นไปด้วยความถูกต้อง เมื่อด าเนินการสร้างเครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อนแล้วเสร็จ ติดต่อผู้เชี่ยวชาญและช านาญการรวบรวม ๕ คน แล้วท าการนัดหมาย วัน เวลา ในการทดลองใช้ เครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อน พร้อมทั้งประเมินความสอดคล้องของเครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อน และประเมินคุณภาพของเครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อนแล้วเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ

  เร่ิม

  ผูว้ิจยันดัหมายผูเ้ช่ียวชาญ

  จบ

  ผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมขอ้มูล จากผูเ้ช่ียวชาญ

  ผูเ้ช่ียวชาญประเมิน

  ผูว้ิจยัทดลองการใชเ้คร่ืองเคลือบกระดาษลดโลกร้อน

  แนะน าวิธีการใชใ้บประเมิน

 • 12

  บทที่ ๔ ผลกำรศึกษำ

  การออกแบบและสร้างเครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อน ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์ผลทางสถิติของเครื่องเคลือบกระดาษโลกร้อนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ปัญญาและเป็นการอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวันจากการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นล าดับ ดังนี้ ตอนที่ ๑ วิเคราะห์แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อนจากการน าเครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อน โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อนประเมินเครื่องเคลือบที่สร้างขึ้นซึ่งมีผลการวิเคราะห์ ปรากฏผลดังนี้ ๑.๑ การวิเคราะห์แบบประเมินผลความคิดเห็นข้อมูล ทั่วไป กราฟที่ ๑ แสดงการวิเคราะห์แบบประเมินด้านกายภาพ

  จาก

  กราฟที่ ๑ ผลการประเมินด้านกายภาพของผู้เชี่ยวชาญ เรียงอันดับ ๓ อับดับ แรก พบว่า เครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อน ไม่เกิดแรงสั่นสะเทือนมากในขณะใช้งาน รองลงมาได้แก่ ไม่เกิดเสียงดัง มากขณะใช้งาน และขนาดของเครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อนมีความเหมาะสม มีความสะดวกในการน าไปใช้งาน

  0

  0.2

  0.4

  0.6

  0.8

  1

  1.2

  IOC

  เก ด รงสะเ ือน าก ะ ้งาน

  เก ดเส งด ง าก นการ างาน

  ค า สะด ก นการบ าร งร กษา

  ค า สะด ก นการ าค า สะอาด

  ค า สะด ก นการน า ้งาน

  นาดเครื่องเคล ือบกระดาษลดโลกร้อน ค า เ าะส

 • 13

  กราฟที่ ๒ แสดงการวิเคราะห์ แบบประเมินคุณภาพ ทางด้านเชิงวิศวกรรม

  0

  0.2

  0.4

  0.6

  0.8

  1

  1.2

  เคร่ืองเคลือบกระดาษลดโลกร้อน ค า ง รง

  านเคืร องเคลือบกระดาษลดโลกร้อน ค า ง รง

  ือ นเคร่ืองเคลอืบกระดาษลดโลกร้อน

  เลือก ้ นาดเคร่ืองเคลือบกระดาษลดโลกร้อนอ างเ าะส

  จากราฟ ที่ ๒ ผลการประเมินคุณภาพทางด้านเชิงวิศวกรรมของผู้เชี่ยวชาญเรียงอันดับ ๓ อันดับแรก พบว่า เครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อน มีความแข็งแรง ฐานเครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อนมีความแข็งแรง

 • 14

  กราฟที่ ๓ แสดงการวิเคราะห์แบบประเมินคุณภาพทางด้านประสิทธิภาพในการท างานของเครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อน

  กราฟที่ ๓ ผลการประเมินคุณภาพทางด้านประสิทธิภาพ ในการท างานของเครื่องเคลือบ กระดาษลดโลกร้อน ของผู้เชี่ยวชาญ เรียงอันดับ ๒ อันดับแรก พบว่า ชิ้นงานไม่เลอะเทอะ มีความปลอดภัยในการท างาน

 • 15

  ตอนที่ ๒ การวิเคราะห์แบบประเมินผลความคิดเห็นทางด้านการออกแบบโครงสร้าง การวิเคราะห์แบบประเมินทางด้านการออกแบบโครงสร้าง ผู้วิจัยได้ท าการประเมินผลโดยใช้ดัชนี

  ความสอดคล้อง( IOC) และมาตรส่วนประมาณค่า (Raiting Scale) เป็นตัวชี้วัดซึ่งผู้เชี่ยวชาญ ด้านการสร้างเครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อนจ านวน ๔ ท่าน ปรากฏผลการวิเคราะห์ ดังนี้ ตารางที่ ๑ แสดงดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบโครง

  รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕

  ๑.๑ ขนาดเครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อนมีความเหมาะสม

  + ๑ + ๑ ๐ + ๑ + ๑ ๐.๘

  ๑.๒มีความสะดวกในการน าไปใช้งาน + ๑ + ๑ + ๑ ๐ o ๐.๘ ๑.๓มีความสะดวกในการท าความสะอาด + ๑ + ๑ ๐ ๐ + ๑ ๐.๔ ๑.๔มีความสะดวกในการบ ารุงรักษา + ๑ ๐ + ๑ + ๑ o ๐.๖ ๑.๕ไม่เกิดความเสียงดังมากในขณะใช้งาน + ๑ + ๑ + ๑ + ๑ + ๑ ๑ ๑.๖ ไม่เกิดแรงสั่นสะเทือนมากขณะใช้งาน + ๑ + ๑ + ๑ + ๑ + ๑ ๑ ๒.๑เครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อนมีความแข็งแรง + ๑ + ๑ + ๑ + ๑ + ๑ ๑ ๒.๒ฐานเครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อนมีความแข็งแรง

  + ๑ + ๑ + ๑ + ๑ + ๑ ๑

  ๒.๓เครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อนมีความแข็งแรง + ๑ + ๑ + ๑ + ๑ + ๑ ๐.๘ ๒.๔เลือกใช้ขนาดเครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อนอย่างเหมาะสม

  + ๑ ๐ ๐ ๐ + ๑ ๐.๔

  ๓.๑สะดวกเร็วเร็วในการใช้งาน + ๑ + ๑ + ๑ + ๑ o ๑ ๓.๒ชิ้นงานไม่เลอะเทอะ + ๑ ๐ + ๑ + ๑ o ๐.๘ ๓.๓มีความปลอดภัยในการใช้งาน + ๑ + ๑ + ๑ + ๑ + ๑ ๑

  จากตารางที่ ๑ ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบโครงสร้าง โดยภาพรวมพบว่า มีความสอดคล้องกันในระดับมาก ( IOC=๐.๘) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู้เชี่ยวชาญเห็นสอดคล้องกันทุกรายการดังนี้ ขนาดเครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อนมีความเหมาะสม มีความสะดวกในการน าไปใช้งาน เครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อนมีความแข็งแรง ชิ้นงานไม่เลอะเทอะมี ๒ รายการ ที่ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าควรต้องปรับปรุง คือ มีความสะดวกในการท าความสะอาดเลือกใช้เครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อนอย่างเหมาะสม

  ผลประเมินของผู้เชียวชาญโดยรวมต่อเครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อน

 • 16

  ตารางที่ ๒แสดงค่าดัชนีมีความสอดคล้องของผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อเครื่องเคลือบกระดาษลด โลกร้อนในแต่ละจุด

  หัวข้อประเมินแต่ละจุด ค่า (IOC) ๑.๑ ๐.๘ ๑.๒ ๐.๘ ๑.๓ ๐.๔ ๑.๔ ๐.๖ ๑.๕ ๑ ๑.๖ ๑ ๒.๑ ๑ ๒.๒ ๑ ๒.๓ ๐.๘ ๒.๔ ๐.๔ ๓.๑ ๑ ๓.๒ ๐.๘ ๓.๓ ๑

  เฉลี่ยรวม ๐.๘ จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญของเครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อนโดยรวมที่ได้จากการประเมินทั้ง ๑๓ จุด ได้ค่า IOC เท่ากับ ๐.๘ แสดงให้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง ๔ ท่าน มคีวามคิดเห็นสอดคล้องกันว่าเครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อน มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการใช้งานสามารถน าไปใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ

 • 17

  บทที่ ๕ สรุปผล อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ

  การศึกษาวิจัยเรื่อง การสร้างเครื่องเคลือบกระดาษ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อนโดยน าถุงพลาสติกท่ีใช้แล้วมาตัดขนาดเท่ากับกระดาษ A๔ น าไปวางบนเครื่องแล้วทากาวหลังจากนั้นน ากลีบดอกไม้ ที่วาดลงบนกระดาษรียูสที่ตัดเสร็จแล้วมาวางด้านบน แล้วทากาวบางๆ หลังจากนั้นน าพลาสติกมาวางด้านบนแล้วใช้ลูกกลิ้ง กลิ้งให้เรียบจากนั้นน าเครื่องเคลือบ เพ่ือใช้ทดแทนการใช้มือ เนื่องจาการใช้มือจะท าให้สกปรก และช้ากว่า การใช้เครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อน ซึ่งการทดลองใช้เครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อน แล้วน าผลจากการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือหาค่าความสอดคล้อง(IOC) สามารถสรุปได้ดังนี้ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อน จ านวน ๔ คน ที่มีความเห็นสอดคล้องกับอุปกรณ์ท่ีสร้างขึ้นและวิเคราะห์แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆดังนี้ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบโครงสร้างของเครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อน โดยผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกับอุปกรณ์ท่ีสร้างข้ึนอยู่ในเกณฑ์ดี เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดโดยได้ค่าเฉลี่ย IOC ขอรายการประเมินทั้ง ๑๓ จุดเท่ากับ ๐.๘ ผลการประเมินด้านกายภาพของผู้เชี่ยวชาญเรียง ๓ อันดับแรก พบว่า เครื่องเคลือบการะดาษลดโลกร้อนไม่เกิดแรงสั่นสะเทือนมากในขณะใช้งาน รองลงมาได้แก่ ไม่เกิดเสียงดังมากในขณะใช้งานและขนาดของเครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อนมีความแข็งแรง ฐานเครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อนมีความแข็งแรง การประเมินคุณภาพทางด้านประสิทธิภาพในการท างานของเครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อนของผู้เชี่ยวชาญ เรียงอันดับ ๒ อันดับแรก พบว่า ชิ้นงานไม่เลอะเทอะ มีความปลอดภัยในการใช้งาน อภิปรำย กำรวิจัย ข้อเสนอแนะ การด าเนินการวิจัยเรื่องการสร้างเครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อน ได้ก าหนดการประเมินความคิดเห็น วิเคราะห์แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ด้านการสร้างเครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อน ๓.๑ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ด้านการสร้างเครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อน มีต่ออุปกรณ์ที่สร้างขึ้นผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นสอดคล้องสอดคล้องกับเครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อน ในระดับค่าเฉลี่ย IOC มากกว่า 0.5 และระดับความคิดเห็นทั้ง ๓ ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านเชิงวิศวกรรม และด้านประสิทธิภาพในการท างานของเครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อน ซึ่งสามารถอภิปรายผลรายการประเมินที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยน้อยที่สุดและมากท่ีสุดดังนี้ ๓.๑.๑ ด้านกายภาพผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันมากที่สุด คือ ไม่เกิดเสียงดังมากขณะใช้งาน ไม่เกิดแรงสั่นสะเทือนมากขณะใช้งาน มีค่าความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ ๑.๐๐ ส่วนผู้เชีย่วชาญเห็นด้วยน้อยที่สุดคือ มีความสะดวกในการท าความสะอาด โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ ๐.๔ ๓.๑.๒ด้านเชิงวิศวกรรม ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันมากท่ีสุด คือ เครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อนมีความแข็งแรง ฐานเครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อน มีค่าดัชนีสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ ๑.๐๐ส่วนผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยน้อยที่สุด คือเลือกใช้ขนาดเครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อนอย่างเหมาะสมโดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ ๐.๔

 • 18

  ๓.๑.๓ด้านประสิทธิภาพในการท างานของเครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อน ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันมากท่ีสุด ชิ้นงานไม่เลอะเทอะ มีความปลอดภัยในการท างาน มีค่าดัชนีสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ ๑.๐๐ สะดวกรวดเร็วในการใช้งานมีค่าดัชนีมีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ ๐.๘ ๓.๒ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบโครงสร้าง ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นสอดคล้องกับเครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้องในระดับค่าเฉลี่ย (IOC) เท่ากับ ๐.๘๐ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี แสดงให้เห็นว่า เครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อนมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการใช้งานสามารถน าไปใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ข้อเสนอแนะ การด าเนินการวิจัยเรื่อง เครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อน ได้มีข้อเสนอแนะไว้พิจารณา คือ ๑.ควรสร้างเครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อนให้มีก าลังการผลิตที่มากขึ้น ๒.ควรมีการพัฒนาไปสู่ชนบทเพ่ือแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน

 • 19

  บรรณำนุกรม กระดาษรียูส (อินเตอร์เน็ต) ๒๕๕๔แหล่งที่มา http://www.chemtrack.org/Board-Detail.asp?TID=0&ID=๒๒๘๔ ๑๑ธันวาคม ๒๕๕๔ กาวลาเทก็ซ์ (อินเตอร์เน็ต) ๒๕๕๔แหล่งที่มา http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=1edc5a5966c87e98 ๑๒ธันวาคม ๒๕๕๔ กรรไกร (อินเตอร์เน็ต) ๒๕๕๔แหล่งที่มา http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=0fd161045bb94c2c ๑๒ธันวาคม ๒๕๕๔ คัดเตอร์(อินเตอร์เน็ต) ๒๕๕๔แหล่งที่มา http://www.learners.in.th/blogs/posts/473531 ๑๒ธันวาคม ๒๕๕๔ โฟม(อินเตอร์เน็ต) ๒๕๕๔แหล่งที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B8%A1 ๑๒ธันวาคม ๒๕๕๔ ถุงพลาสติกชนิดบาง(อินเตอร์เน็ต) ๒๕๕๔แหล่งที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81 ๑๒ธันวาคม ๒๕๕๔ สีย้อมผ้า(อินเตอร์เน็ต) ๒๕๕๔แหล่งที่มา http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=51e3df4155f5412a ๑๒ธันวาคม ๒๕๕๔

  http://www.sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=226

  http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=1edc5a5966c87e98http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=0fd161045bb94c2chttp://www.learners.in.th/blogs/posts/473531http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B8%A1http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=51e3df4155f5412a

 • 20

  ภำคผนวก ก

  แบบประเมินคุณภำพของ เครื่องเคลือบกระดำษลดโลกร้อน

 • 21

  ค ำชี้แจง แบบประเมินมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญ คุณภาพของ เครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อน ขอให้ท่านพิจารณาจุดประเมินแต่ละรายการแล้วท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความ เหมาะสมที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ตอนที่ ๑ ความเหมาะสมของเครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อน

  รายการ ระดับความเหมาะสม มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

  ๑. รูปลักษณ์การออกแบบ ๒. การเลือกใช้วัสดุคุ้มค่าเหมาะสม ๓. ความมั่นคงแข็งแรง ๔. ความปลอดภัยในการใช้งาน ๕. สมรรถนะในการท างาน ๖. ความประณีตของผลงาน ๗. ความคุ้มค่ากับราคาต้นทุนการผลิต ๘. สามารถประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อนได้

  ตอนที่ ๒ ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ ( ผู้เชี่ยวชาญ )

  แบบประเมิน คุณภาพของเคร่ืองเคลือบกระดาษลดโลกร้อน

 • 22

  ภำคผนวก ข แบบประเมินคุณภำพของ

  เครื่องเคลือบกระดำษลดโลกร้อน

 • 23

  ค ำชี้แจง แบบประเมินมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญ คุณภาพของ เครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อน ขอให้ท่านพิจารณาจุดประเมินแต่ละรายการแล้วท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความ เหมาะสมที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ตอนที่ ๑ ความเหมาะสมของเครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อน

  รายการ ระดับความเหมาะสม มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

  ๑. รูปลักษณ์การออกแบบ ๒. การเลือกใช้วัสดุคุ้มค่าเหมาะสม ๓. ความมั่นคงแข็งแรง ๔. ความปลอดภัยในการใช้งาน ๕. สมรรถนะในการท างาน ๖. ความประณีตของผลงาน ๗. ความคุ้มค่ากับราคาต้นทุนการผลิต ๘. สามารถประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อนได้

  ตอนที่ ๒ ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ลงชื่อ นายชัยยศ ชัยตันตระกูล

  ( ผู้เชี่ยวชาญ )

  แบบประเมิน คุณภาพของเคร่ืองเคลือบกระดาษลดโลกร้อน

 • 24

  ค ำชี้แจง แบบประเมินมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญ คุณภาพของ เครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อน ขอให้ท่านพิจารณาจุดประเมินแต่ละรายการแล้วท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความ เหมาะสมที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ตอนที่ ๑ ความเหมาะสมของเครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อน

  รายการ ระดับความเหมาะสม มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

  ๑. รูปลักษณ์การออกแบบ ๒. การเลือกใช้วัสดุคุ้มค่าเหมาะสม ๓. ความมั่นคงแข็งแรง ๔. ความปลอดภัยในการใช้งาน ๕. สมรรถนะในการท างาน ๖. ความประณีตของผลงาน ๗. ความคุ้มค่ากับราคาต้นทุนการผลิต ๘. สามารถประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อนได้

  ตอนที่ ๒ ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ลงชื่อ นายนะที จากุญชอ

  ( ผู้เชีย่วชาญ )

  แบบประเมิน คุณภาพของเคร่ืองเคลือบกระดาษลดโลกร้อน

 • 25

  ค ำชี้แจง แบบประเมินมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญ คุณภาพของ เครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อน ขอให้ท่านพิจารณาจุดประเมินแต่ละรายการแล้วท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความ เหมาะสมที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ตอนที่ ๑ ความเหมาะสมของเครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อน

  รายการ ระดับความเหมาะสม มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

  ๑. รูปลักษณ์การออกแบบ ๒. การเลือกใช้วัสดุคุ้มค่าเหมาะสม ๓. ความมั่นคงแข็งแรง ๔. ความปลอดภัยในการใช้งาน ๕. สมรรถนะในการท างาน ๖. ความประณีตของผลงาน ๗. ความคุ้มค่ากับราคาต้นทุนการผลิต ๘. สามารถประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อนได้

  ตอนที่ ๒ ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................

  ลงชื่อ นายทองพูน หน่อแก้วมูล

  ( ผู้เชี่ยวชาญ )

  แบบประเมิน คุณภาพของเคร่ืองเคลือบกระดาษลดโลกร้อน

 • 26

  ค ำชี้แจง แบบประเมินมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญ คุณภาพของ เครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อน ขอให้ท่านพิจารณาจุดประเมินแต่ละรายการแล้วท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความ เหมาะสมที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ตอนที่ ๑ ความเหมาะสมของเครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อน

  รายการ ระดับความเหมาะสม มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

  ๑. รูปลักษณ์การออกแบบ ๒. การเลือกใช้วัสดุคุ้มค่าเหมาะสม ๓. ความมั่นคงแข็งแรง ๔. ความปลอดภัยในการใช้งาน ๕. สมรรถนะในการท างาน ๖. ความประณีตของผลงาน ๗. ความคุ้มค่ากับราคาต้นทุนการผลิต ๘. สามารถประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อนได้

  ตอนที่ ๒ ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  ลงชื่อ นายสุวิทย์ ด ารงชาติ ( ผู้เชี่ยวชาญ )

  แบบประเมิน คุณภาพของเคร่ืองเคลือบกระดาษลดโลกร้อน

 • 27

  ค ำชี้แจง แบบประเมินมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญ คุณภาพของ เครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อน ขอให้ท่านพิจารณาจุดประเมินแต่ละรายการแล้วท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความ เหมาะสมที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ตอนที่ ๑ ความเหมาะสมของเครื่องเคลือบกระดาษลดโลกร้อน

  รายการ ระดับความเหมาะสม มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

  ๑. รูปลักษณ์การออกแบบ ๒. การเลือกใช้วัสดุคุ้มค่าเหมาะสม ๓. ความมั่นคงแข็งแรง ๔. ความปลอดภัยในการใช้งาน ๕. สมรรถนะในการท างาน ๖. ความประณีตของผลงาน ๗. ความคุ้มค่ากับราคาต้นทุนการผลิต ๘. สามารถประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อนได้

  ตอนที่ ๒ ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................

  ลงชื่อ นายพิชิต โสดใส

  ( ผู้เชี่ยวชาญ )

  แบบประเมิน คุณภาพของเคร่ืองเคลือบกระดาษลดโลกร้อน

 • 28

  ประวัติผู้จัดท ำ

  ชื่อ นำยธนำวิทย์ ปัสติ ประวัติ

  ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๔ ภูมิล าเนาเดิม จังหวัดเชียงราย ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี ๔๖๒ หมู่ที่ ๑๕ ต าบลเมืองพาน อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๒๐ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๗ – ๕๔๒๓๘๒๙ ประวัติกำรศึกษำ ระดับประถมศึกษา ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านดอนตัน พ.ศ. ๒๕๔๖

  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา พ.ศ. ๒๕๔๙

  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ส าเร็จการศึกษาชั้น ปวช ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ พ.ศ. ๒๕๕๒

  ขณะนี้ก าลังศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๔

 • 29

  ประวัติผู้จัดท ำ ชื่อ นำยมำโนช สุวรรณ ประวัติ

  ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ภูมิล าเนาเดิม จังหวัดเชียงราย ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี ๑ หมู่ที่ ๕ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๐๐ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖ – ๗๓๐๘๘๖๙ ประวัติกำรศึกษำ

  ระดับประถมศึกษา ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) พ.ศ. ๒๕๔๖

  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) พ.ศ. ๒๕๔๙

  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ส าเร็จการศึกษาชั้น ปวช ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย แผนกวิชา คหกรรมการผลิต พ.ศ. ๒๕๕๒

  ขณะนี้ก าลังศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๔

 • 30

  ประวัติผู้จัดท ำ ชื่อ นำยศรัณยู พรมใจสำ ประวัติ ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๔ ภูมิล าเนาเดิม จังหวัดเชียงราย ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี ๒๗๖ หมู่ที่ ๑๐ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๐๐ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๗ – ๕๔๒๓๘๓๐ ประวัติกำรศึกษำ

  ระดับประถมศึกษา ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) พ.ศ. ๒๕๔๖

  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) พ.ศ. ๒๕๔๙

  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ส าเร็จการศึกษาชั้น ปวช ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย แผนกอาหารและโภชนาการ พ.ศ. ๒๕๕๒

  ขณะนี้ก าลังศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๔

 • 31

  ประวัติผู้จัดท ำ ชื่อ นำยอนุรักษ์ ชัยธนำนันท์ ประวัติ ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ ๑๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ภูมิล าเนาเดิม จังหวัดเชียงราย ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี ๒๔๑ หมู่ที่ ๔ ต าบลริมกก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๐๐ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๗ – ๕๔๖๗๖๒๕ ประวัติกำรศึกษำ

  ระดับประถมศึกษา ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด พ.ศ. ๒๕๔๖ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด พ.ศ.

  ๒๕๔๙ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ส าเร็จการศึกษาชั้น ปวช ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

  แผนกอาหารและโภชนาการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ขณะนี้ก าลังศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๔

 • 32

  ประวัติผู้จัดท ำ ชื่อ นำยกฤษฎำ มำตัน ประวัติ ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ภูมิล าเนาเดิม จังหวัดเชียงราย ท�