of 18 /18
กลุ ่มที 12 การใช้งานโปรแกรม p2pover จัดทําโดย นายก้าวหน้า ไวคํา 573020405-5 นายสุรศักดิ , ภาชนะ 573020444-5 นางสาวดุจนภา ชืนปรีชา 573021139-5 นางสาวธนาภรณ์ อินทรมณี 573021142-6 นางสาวพรชนก ดํารงภวทรัพย์ 573021150-7 นางสาววราภรณ์ ขันทะชา 573021165-4 เสนอ ผศ.ดร. จักรชัย โสอินทร์ รายงานนี ;เป็นส่วนหนึ งของการศึกษารายวิชา 322376 ความมันคงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ภาคเรียนที @ ปีการศึกษา ABB9 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กลุ่มที 12 การใช้งานโปรแกรม p2pover · กลุ่มที 12 การใช้งานโปรแกรม p2pover จัดทําโดย

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of กลุ่มที 12 การใช้งานโปรแกรม p2pover ·...

 • กลุ่มที 12 การใชง้านโปรแกรม p2pover

  จัดทําโดย

  นายกา้วหนา้ ไวคาํ 573020405-5

  นายสุรศกัดิ, ภาชนะ 573020444-5

  นางสาวดุจนภา ชืนปรีชา 573021139-5

  นางสาวธนาภรณ์ อินทรมณี 573021142-6

  นางสาวพรชนก ดาํรงภวทรัพย ์ 573021150-7

  นางสาววราภรณ์ ขนัทะชา 573021165-4

  เสนอ

  ผศ.ดร. จกัรชยั โสอินทร์

  รายงานนี; เป็นส่วนหนึงของการศึกษารายวิชา

  322376 ความมันคงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร ภาคเรียนที @ ปีการศึกษา ABB9

  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น

 • หลกัการและเหตุผล

  ปัจจุบนัอินเทอร์เน็ต มีบทบาทสาํคญัในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั โดยพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ตของเราส่วนใหญ่นั;นจะเขา้หนา้เวบ็เพจต่างๆ โดยทีเราไม่สามารถทราบไดเ้ลยว่าเวบ็เพจนั;นเป็นภยัคุกคามทางอินเทอร์เน็ตหรือไม่ รวมทั;งการใชง้านอินเทอร์เน็ตในการโหลดโปรแกรมต่างๆทีเกินขีดจาํกดัสามารถทาํให้การทาํงานอินเทอร์เน็ตของผูใ้ชง้านร่วมกนัในวง LAN ชา้ลงอีกดว้ย โดยความมันคงปลอดภยัทางอินเทอร์เน็ต ก็มีบทบาทสาํคญัยิงในการใชง้านอินเทอร์เน็ต การมีโปรแกรมหรือเครืองมือต่างๆจะช่วยทาํให้การใชง้านอินเทอร์เน็ตมีความปลอดภยัและสามารถเรียงลาํดบัความสาํคญัในการใชง้านอินเทอร์เน็ตภายในวง LAN โดยสามารถควบคุมเครืองปลายทางได ้

  ดงันั;น เราจึงเล็งเห็นความสาํคญัของปัญหาทีกล่าวไวข้า้งตน้ โดยการศึกษาโปรแกรม p2pover ซึ งโปรแกรมนี; เป็นโปรแกรมทีสามารถตรวจสอบไดว้่าในวง LAN ของท่านมีใครใชง้านอินเทอร์เน็ตอยู ่แลว้ใครโหลดโปรแกรมทีใชง้านอินเทอร์เน็ตมาก เราสามารถใชโ้ปรแกรมนี; ในการจาํกดัการใชอิ้นเทอร์เน็ตของแต่ละเครืองทีอยูใ่นวง LAN เดียวกนั อีกทั;งยงัสามารถ Block เวบ็ไซตที์เสียงต่อการเกิดภยัคุกคามโดยสามารถ Block เครืองเป้าหมายทีใชง้านอยูใ่นวง LAN เดีRยวกนั ซึงจะทาํใหเ้ครืองเป้าหมายนั;นมีการทาํงานทีชา้ลง และในกรณีทีเรา Block การใชอิ้นเทอร์เน็ตเครืองเป้าหมาย จะทาํให้เครืองเป้าหมายไม่สามารถใชง้านอินเทอร์เน็ตไดอี้กดว้ย

  วัตถุประสงค์ 1.เพือจาํกดัความเร็ว upload, download อินเทอร์เน็ตภายในวง LAN เดียวกนั 2.เพือบลอ็คเวบ็ไซตที์ไม่ปลอดภยัของเครืองอืนทีอยูใ่นวง LAN เดียวกนั

 • การทํางานโปรแกรม p2pover

  โปรแกรม p2pover เป็นโปรแกรมทีควบคุมความเร็วอินเทอร์เน็ตและตรวจสอบไดว้่าใครกาํลงัใชง้านอินเทอร์เน็ตอยูบ่า้งภายในวง LAN เดียวกนั โดยสามารถกาํหนดความเร็วอินเทอร์เน็ต ในการอพัโหลด หรือ ดาวน์โหลดไฟลต่์างๆจากอินเทอร์เน็ตได ้และสามารถบล็อคการทาํงานของเครืองทีกาํลงัใชง้านอินเทอร์เน็ตเกินขีดจาํกดั โดยวิธีนี; จะกาํจดัเครืองทีทาํให้เน็ตในวง LAN ชา้หรือเครืองทีกาํลงัโหลดไฟลต่์างๆอยูน่ั;นให้ทาํงานไดช้า้ลงหรือไม่สามารถใชง้านอินเทอร์เน็ตได ้ 1.องค์ประกอบของโปรแกรม p2pover

  1.1กาํหนดและควบคุมการใชง้านอินเทอร์เน็ตของเครืองเป้าหมาย 1.2บอกรายละเอียดการอพัโหลดและดาวน์โหลดของเครืองอืนๆในวง LAN 1.3บลอ็คอินเทอร์เน็ตเครืองเป้าหมายทีใชอิ้นเทอร์เน็ตเกินขีดจาํกดั

  2.ความต้องการของโปรแกรมสําหรับการติดตั*ง

  2.1สามารถติดตั;งไดใ้นระบบ Windows ทุก Version 2.2สามารถติดตั;งไดท้ั;ง 32 bit และ 64 bit 2.3สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม p2pover Version 4.30 ไดที้ www.netsoft2012.com/eng/

 • 3.คุณสมบัติของโปรแกรม p2pover

  3.1สามารถกาํหนดความเร็วอินเทอร์เน็ต หรือจาํกดัการอพัโหลดและดาวน์โหลด ของเครืองเป้าหมายได ้3.2สามารถดูไดว้่า IP ไหนกาํลงัใชง้านอินเทอร์เน็ตอยูแ่ละเครืองไหนบา้งกาํลงัอพัโหลดหรือดาวน์โหลดอยู ่3.3สามารถบลอ็คการทาํงานอินเทอร์เน็ตของเครืองเป้าหมายไดเ้มือเครืองเป้าหมายใชง้านอินเทอร์เน็ตเกินขีดจาํกดั 3.4เป็นโปรแกรมทีสามารถใชง้านไดใ้น Windows ทุก Version 4.ประโยชน์ของโปรแกรม p2pover 4.1สามารถกาํหนดและควบคุมการใชง้านอินเทอร์เน็ตของเครืองในวง LAN เดียวกนัได ้ 4.2สามารถป้องกนัการเขา้อินเตอร์ทีมีความเสียงต่อภยัคุกคามของเครืองในวง LAN เดียวกนัได ้ 4.3สามารถป้องกนับุคคลภายนอกทีแอบใชอิ้นเทอร์เน็ตโดยทีไม่ไดอ้นุญาตให้ใชไ้ด ้

 • การ Download และติดตั*งโปรแกรม

  1.โหลดโปรแกรมจาก www.netsoft2012.com/eng/

  2.ดบัเบิ;ลคลิกไฟลe์xeเพือทาํการรันโปรแกรม

 • 3.เลือกพื;นทีจดัเกบ็โปรแกรม

  4.คลิกFinishเพือลงโปรแกรมสาํเร็จ

 • วิธีการใช้งานโปรแกรม

  1.เลือกเมนู Advanced Option ตั;งค่าระบบ หรือคลิกที Auto Select ทั;ง 2 ที

  2.เลือกเมนู Schedule Setting > New

 • 3.ตั;งค่าเวลา ใส่ชือ Schedul’s Name แลว้ลากเวลาทีตอ้งการใหเ้ป็นแถบสีนํ; าเงิน ตั;งค่าเสร็จคลิก OK

  4.เมือตั;งค่าเวลาสาํเร็จ จะขึ;นชือทีเราตั;งค่าไว ้

 • 5.เลือกเมนู Rule Setting > New

  6.ตั;งค่า Rule’s Name > เลือกเวลาทีเราตั;งค่าไว ้> คลิก Next

 • 7.กาํหนด Bandwidth เพือให้การทาํงานเครืองเป้าหมายเป็นตามทีเราตอ้งการ โดย Incoming คือ การดาวน์โหลด Outgoing คือการอพัโหลด > คลิก Next

  8.กดเลือกหนา้ขอ้ความทีเราตอ้งการบลอ็ค > คลิก Next

 • 9. กดเลือกหนา้ขอ้ความทีเราตอ้งการบลอ็ค > คลิก Next

  10.คลิก New ที HTTPหรือFTP ใส่ http ทีตอ้งการบลอ็ค > คลิก Next

 • 11.เลือกบลอ็ค www ทีตอ้งการ > คลิก Next

  12.กดเมนู Scan เพือคน้หา IP Address เครืองเป้าหมาย

 • 13.เลือกเครืองเป้าหมายแลว้ดบัเบิ;ลคลิก จะโชวห์นา้ต่าง Apply Rules > เลือกทีเราตั;งค่าไว ้> คลิก OK

  14.กด Start เพือให้โปรแกรมทาํงานไปยงัเครืองเป้าหมาย

 • 15.เมือตอ้งการจบการทาํงาน หรือยกเลิกการจาํกดัอินเทอร์เน็ตหรือบลอ็คเครืองเป้าหมาย คลิกขวาที IP เครืองเป้าหมาย > เลือก Remove Rule to Hosts Selected

 • การทํางานของแต่ละเมนู 1.แถบเมนู

  1.1

  ใชส้าํหรับกดเริมทาํการจาํกดัอินเทอร์เน็ตหรือบลอ็คเครืองเป้าหมาย 1.2

  ใชส้าํหรับหยดุการทาํงาน 1.3

  ใชส้าํหรับคน้หา IP Address ในวง LAN 1.4

  ใชส้าํหรับตั;งค่า IP และค่าต่างๆของเครืองเรา 1.5

  ใชส้าํหรับตั;งเวลาการทาํงานทีตั;งคา่ไว ้

 • 1.6

  ใชส้าํหรับตั;งค่าการทาํงานตามความตอ้งการของเรา 1.7

  ใชส้าํหรับโปรโมทโปรแกรม 1.8

  ใชก้าํหนดเวลาในการใชโ้ปรแกรม 1.9

  ใชส้าํหรับในการ test method

 • 2.หนา้ต่างแสดงผล 2.1 หนา้ต่างแสดงผลการคน้หา IP Address ในวง LAN

  2.2 หนา้ต่างแสดงผลการทาํงานของเครืองเรา

 • 2.3 หนา้ต่างแสดงผลการทาํงานของเครืองเป้าหมาย

  2.4 หนา้ต่างแสดงกราฟการทาํงานอพัโหลดและดาวน์โหลด