of 72 /72
รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ชื ่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะสหเวชศาสตร์ ภาควิชารังสีเทคนิค หมวดที 1. ข้อมูลทั ่วไป 1. รหัสและชื ่อหลักสูตร ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Radiological Technology 2. ชื ่อปริญญาและสาขาวิชา ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค Bachelor of Science (Radiological Technology) ชื่อย่อ : วท.. (รังสีเทคนิค) B.S. (Radiological Technology) 3. วิชาเอก (ถ้ามี) ไม่มี 4. จานวนหน่วยกิตที ่เรียนตลอดหลักสูตร 146 หน่วยกิต 5. รูปแบบของหลักสูตร 5.1 รูปแบบ หลักสูตรคุณวุฒิระดับที2 ปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี ) 5.2 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 5.3 การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็น อย่างดี 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู ้สาเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

รายละเอียดของหลักสูตร ... · 2012-04-28 · รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of รายละเอียดของหลักสูตร ... · 2012-04-28 ·...

 • รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ

  สาขาวิชารังสีเทคนิค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

  ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะสหเวชศาสตร์ ภาควิชารังสีเทคนิค

  หมวดที่ 1. ข้อมูลท่ัวไป

  1. รหัสและช่ือหลักสูตร ช่ือภาษาไทย : หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ช่ือภาษาองักฤษ : Bachelor of Science Program in Radiological Technology

  2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา ช่ือเตม็ : วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค Bachelor of Science (Radiological Technology) ช่ือยอ่ : วท.บ. (รังสีเทคนิค) B.S. (Radiological Technology)

  3. วิชาเอก (ถ้ามี) ไมมี่

  4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 146 หนว่ยกิต

  5. รูปแบบของหลักสูตร 5.1 รูปแบบ หลกัสตูรคณุวฒุิระดบัท่ี 2 ปริญญาตรี (หลกัสตูร 4 ปี) 5.2 ภาษาท่ีใช้ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 5.3 การรับเข้าศกึษา รับนกัศกึษาไทยและนกัศกึษาตา่งประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็น

  อยา่งดี 5.4 ความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน เป็นหลกัสตูรเฉพาะของสถาบนัท่ีจดัการเรียนการสอนโดยตรง 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศกึษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

 • 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัต/ิเหน็ชอบหลักสูตร หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ปรับปรุงจากหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต (รังสีเทคนิค) พ.ศ. 2551 เปิดสอนภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา 2554 สภาวิชาการอนมุตัิ/เห็นชอบหลกัสตูรในการประชมุครัง้ท่ี 6/ 2553 วนัท่ี 26 ตลุาคม 2553 สภามหาวิทยาลยันเรศวรอนมุตัิ/เห็นชอบหลกัสตูรในการประชมุครัง้ท่ี 158 (1/2554) วนัท่ี 30 มกราคม 2554 คณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิคอนมุตัิ/เห็นชอบหลกัสตูรในการประชมุครัง้ท่ี……วนัท่ี…………

  7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ปีการศกึษา 2556 (หลงัจากเปิดสอนเป็นเวลา 2 ปี)

  8. อาชีพสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา เป็นนกัรังสีการแพทย์ นกัรังสีเทคนิค ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะสาขาในสถานบริการสขุภาพทกุระดบั นกัวิทยาศาสตร์ นกัวิจยั ประกอบอาชีพด้านขายเคร่ืองมือแพทย์ ศกึษาตอ่ระดบับณัฑิตศกึษาสาขารังสีเทคนิค หรือสาขาท่ีเก่ียวข้องทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ

  9. ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 9.1 นางสาวสาวิตรี สวุรรณสิงห์ เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน 3350500054284 ต าแหนง่ อาจารย์ คณุวฒุิการศกึษา วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) ในปี พ.ศ. 2550 9.2 นางสาวธญัรัตน์ ชศูลิป์ เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน 3620600095141 ต าแหนง่ อาจารย์ คณุวฒุิการศกึษา วท.ม. (ฉายาเวชศาสตร์) ในปี พ.ศ. 2551 10. สถานที่จัดการเรียนการสอน

  สอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตักิารในห้องบรรยายและห้องปฏิบตัิการ ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร ฝึกปฏิบตังิานวิชาชีพรังสีเทคนิคภายใต้สถานการณ์จริงในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลท่ีเหมาะสม อาทิ โรงพยาบาลทัว่ไป โรงพยาบาลศนูย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลยั และเสริมสร้างประสบการณ์จริงโดยพานิสิตไปศกึษาดงูานเก่ียวกบัวิชาชีพรังสีเทคนิค ณ ศนูย์บริการสขุภาพของบริษัทเอกชน และโรงพยาบาลภาครัฐ

 • 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลักสูตร 11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ

  ในปัจจบุนังานภาคบริการท่ีคนไทยมีความถนดัและเช่ียวชาญ มีแนวโน้มวา่จะเป็นท่ีพึง่พิงการ พฒันาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมากขึน้เป็นล าดบั ซึง่นบัรวมถึงงานบริการด้านการแพทย์ ดงัจะเห็นได้จากจ านวนโรงพยาบาลเอกชนท่ีเพิ่มขึน้เป็นจ านวนมาก โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนตา่งก็แขง่ขนักนัสร้างความน่าเช่ือถือแก่ผู้ รับบริการโดยใช้เคร่ืองมือเทคโนโลยีชัน้สงูมาชว่ยวินิจฉยัหรือรักษาโรค ซึง่สว่นใหญ่เป็นเคร่ืองมือทางรังสีวิทยา เหตนีุเ้องความต้องการนกัรังสีเทคนิคท่ีมีความรู้ความช านาญในการใช้เคร่ืองมือดงักลา่วจงึเพิ่มขึน้อยา่งมาก จากการส ารวจข้อมลูอตัราก าลงั ณ ปี พ.ศ. 2553 พบวา่งานด้านรังสีวิทยามีความต้องการนกัรังสีเทคนิคจ านวน 5,160 คน ในขณะท่ีก าลงัคนท่ีมีอยูจ่ริงมีเพียง 3,514 คน ดงันัน้วิชาชีพรังสีเทคนิคจงึจดัเป็นวิชาชีพขาดแคลน เป็นความต้องการของสงัคมและตลาดแรงงาน นอกจากนีข้อบขา่ยความรู้ความสามารถของนกัรังสีเทคนิคในยคุปัจจบุนัจ าเป็นจะต้องก้าวให้สงูขึน้ตามเทคโนโลยีของเคร่ืองมือ อนัได้แก่ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ทัง้ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การพฒันาระบบข้อมลู ตลอดจนการบริหารจดัการองค์ความรู้ซึง่ตา่งไปจากความรู้ของนกัรังสีเทคนิคในยคุสมยัเดมิ

  11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม การรวมตวักนัของอาเซียนกอร์ปกบัความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

  คมนาคม จะท าให้เกิดสงัคมและวฒันธรรมท่ีหลากหลายในอนาคตอนัใกล้ จากการเคล่ือนย้ายของประชากร แรงงานการค้า อตุสาหกรรม ตลอดจนความรู้ ภาษา และวฒันธรรม ในหมูป่ระเทศสมาชิก ดงันัน้ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือทางด้านการศกึษาและแรงงาน จงึจ าเป็นต้องพฒันาคณุภาพการศกึษาให้เกิดมาตรฐานการศกึษาและปริญญาท่ียอมรับร่วมกนัได้ เอือ้ให้นิสิตสามารถเคล่ือนย้ายเข้าสูร่ะบบการศกึษาท่ีใหญ่ขึน้ หลากหลายขึน้ บรูณาการได้มากขึน้ คณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิคตระหนกัถึงความส าคญัในเร่ืองนีเ้ป็นอยา่งดี จงึได้วางหลกัเกณฑ์และก าหนดแบบประเมินเพื่อการรับรองสถาบนัการศกึษาท่ีผลิตบณัฑิตปริญญาหรือประกาศนียบตัรเทียบเท่าปริญญาสาขารังสีเทคนิคขึน้ ตัง้แต ่ปีพ.ศ.2551 รวมทัง้ได้ออกประกาศเก่ียวกบัสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพส าหรับผู้ประกอบโรคศลิปะสาขารังสีเทคนิค ในปี พ.ศ.2551 เชน่กนั ดงันัน้มาตรฐานการผลิตบณัฑิตรังสีเทคนิคให้เป็นสากล จงึมีทัง้องค์กรวิชาชีพ สถาบนัการศกึษา และส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาคอยก ากบัดแูล

  12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน

  12.1 การพฒันาหลกัสตูร จากแนวโน้มความต้องการนกัรังสีเทคนิคของสงัคมและตลาดแรงงานทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต

  ทัง้ในเชิงปริมาณและคณุภาพจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีสถาบนัอดุมศกึษาจะต้องชว่ยกนัผลิตบณัฑิตสาขานีใ้ห้เพียงพอ ตลอดจนพฒันาหลกัสตูรให้มีความทนัสมยัก้าวตามทนัวิทยาการด้านรังสีวิทยาท่ียงัคงเจริญ

 • รุดหน้าตอ่ไปอยา่งไมห่ยดุยัง้ โดยการผลิตนกัรังสีเทคนิคจ าเป็นต้องมีความพร้อมท่ีจะปฏิบตังิานได้ทนัที และสามารถปรับตวัให้เข้ากบัลกัษณะงานทางรังสีวิทยาได้ทัง้สามด้าน ไมว่า่จะเป็นด้านรังสีวินิจฉัย รังสีรักษาหรือเวชศาสตร์นิวเคลียร์ มีทกัษะการคิดวิเคราะห์ ตลอดจนปฏิบตัิการรังสีเทคนิคอย่างมีคณุธรรม จริยธรรม และยดึมัน่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ ดงันัน้ นอกจากมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน : คณุธรรมจริยธรรม ความรู้ ทกัษะทางปัญญา ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบ และทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว หลกัสตูรได้ก าหนดให้มีผลการเรียนรู้ด้านทกัษะปฏิบตัทิางวิชาชีพด้วย

  12.2 ความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม ท่ีเปล่ียนแปลงไป เก่ียวข้องกบัพนัธกิจของ

  มหาวิทยาลยันเรศวรโดยตรงท่ีมุง่พฒันามหาวิทยาลยัให้มีระบบและกระบวนการผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ มีขีดความสามารถตามความต้องการของแหลง่จ้างงานระดบัแนวหน้าของประเทศ (demand based competency) และได้รับคา่จ้างในอตัราจ้างท่ีสงูกวา่เกณฑ์เฉล่ีย ดงันัน้การพฒันาหลกัสตูรจงึต้องเน้นการน าความรู้ภาคทฤษฎีไปใช้ในการปฏิบตัไิด้และสง่เสริมให้นิสิตได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงในขณะเดียวกนัก็ต้องปลกูฝังให้เป็นผู้ ท่ีมีจิตส านกึในการบริการ เคารพในศกัดิศ์รีของความเป็นมนษุย์ มีทกัษะในการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถท างานเป็นทีมกบัสหวิชาชีพได้เป็นอยา่งดี

  13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 13.1 กลุม่วิชา/รายวิชาในหลกัสตูรนีท่ี้เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลกัสตูรอ่ืน

  หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขารังสีเทคนิค เป็นหลกัสตูรท่ีต้องใช้พืน้ฐานความรู้ทางด้านกาย วิภาคศาสตร์ท่ีเน้นระบบของอวยัวะท่ีปรากฎบนภาพรังสีเป็นส าคญั ซึง่ตา่งจากสาขาทางวิทยาศาสตร์สขุภาพอ่ืนๆ ดงันัน้ จงึต้องมีการปรึกษากบัคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการเปิดสอนวิชากายวิภาคศาสตร์ส าหรับรังสีเทคนิคเป็นการเฉพาะ นอกจากนีย้งัมีวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิชาคณิตศาสตร์ และแคลคลูสั ท่ีต้องมีการปรึกษากบัคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือท าความเข้าใจให้ตรงกนัถึงวตัถปุระสงค์ในการปพืูน้ความรู้ของนิสิต ให้สามารถเช่ือมโยงและเข้าใจหลกัการท่ีน ามาประยกุต์ใช้กบัเคร่ืองมือและโปรแกรมการสร้างภาพทางรังสีวิทยาได้

  13.2 กลุม่วิชา/รายวิชาในหลกัสตูรท่ีเปิดสอนให้ภาควิชา/หลกัสตูรอ่ืนต้องมาเรียน ไมมี่

  13.3 การบริหารจดัการ อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชา ท าหน้าท่ีประสานงานกบัอาจารย์ผู้แทนจากภาควิชาอ่ืน ในคณะท่ี

  เก่ียวข้อง ด้านเนือ้หาสาระ การจดัตารางเรียนและสอบ โดยหากมีการบริการการเรียนการสอนให้หลกัสตูรอ่ืน จะมีการเรียนและประเมินผลเป็นปกติ สว่นการคิดภาระงานให้แก่หลกัสตูรใช้หลกัเกณฑ์ตามระเบียบของมหาวิทยาลยั

 • หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

  1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 1.1 ปรัชญาของหลกัสตูร

  เพ่ือผลิตบณัฑิตรังสีเทคนิคท่ีมีความรอบรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และศาสตร์ทางคลินิกท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาชีพรังสีเทคนิค มีทกัษะทางปัญญา มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีความรับผิดชอบ และสามารถส่ือสารสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลอยา่งมีประสิทธิภาพ มีทกัษะการคิดวิเคราะห์ สามารถท างานเป็นทีมร่วมกบัสหวิชาชีพทางการแพทย์ได้ดี ตลอดจนปฏิบตักิารรังสีเทคนิคอยา่งมีคณุธรรม จริยธรรม และยดึมัน่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ

  1.2 วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้1.2.1 มีความรอบรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และศาสตร์ทางคลินิก ท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาชีพรังสีเทคนิค

  สามารถประยกุต์องค์ความรู้ได้อยา่งเหมาะสมในการปฏิบตังิานในวิชาชีพ และการศกึษาตอ่ในระดบัสงูขึน้

  1.2.2 ตระหนกัในบทบาทและมีความรับผิดชอบทัง้บริบททางวิชาการ วิชาชีพและชมุชน 1.2.3 สามารถปฏิบตังิานในศาสตร์ตา่งๆ ทางรังสีเทคนิคได้ อยา่งมีประสิทธิภาพ ภายใต้ กฎ

  ระเบียบ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ท่ีก าหนดไว้ในสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพ 1.2.4 มีคณุธรรม จริยธรรม เคารพในศกัดิศ์รีของความเป็นมนษุย์ มีความเอือ้อาทร มีมนษุย

  สมัพนัธ์ท่ีดี มีภาวะผู้น า ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถท างานเป็นทีมกบั สหวิชาชีพ 1.2.5 มีความสามารถในการประเมินสถานการณ์ ลกัษณะและระดบัความรุนแรงของปัญหาและ

  จดัการกบัปัญหาได้อยา่งเหมาะสม 1.2.6 สามารถใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ส าหรับการปฏิบตังิานและการส่ือสาร 1.2.7 มีทกัษะการวิจยั การใช้เหตผุลและการแก้ปัญหาในการตดัสินใจและการปฏิบตัิ อยา่งเหมาะสม 1.2.8 สามารถใช้การวิเคราะห์เชิงตวัเลข และใช้สถิตไิด้อยา่งเหมาะสมในวิชาชีพ

 • 2. แผนพัฒนาปรับปรุง คาดวา่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบปีการศกึษา (4 ปี)

  การพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้พฒันาระบบและกระบวนการจดัการเรียนการสอนให้บณัฑิตมีอตัตลกัษณ์ เก่งงาน เก่งคน เก่งคดิ เก่งครองชีวิตและเก่งพิชิตปัญหา เป็นท่ีความต้องการของแหลง่จ้างงานระดบัแนวหน้าของ ประเทศ (Demand Based Competency) และได้รับคา่จ้างในอตัราจ้างท่ีสงูกว่าเกณฑ์เฉล่ีย

  1. พฒันาปัจจยัพืน้ฐานท่ีจ าเป็นตอ่การผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ โดย

  สร้างวฒันธรรมองค์กรสู ่Knowledge Based Society ด้วยจิตส านกึแหง่การใฝ่รู้ใฝ่เรียน

  ให้นิสิตสามารถพฒันาภาษาองักฤษด้วยตนเองด้วยระบบ e-learning โดยใช้สถานพฒันาวิชาการด้านภาษา (Language Center) ของมหาวิทยาลยั

  จดัให้มีการแลกเปล่ียนทกัษะโครงการฝึกอบรม โครงการศกึษาดงูานแก่คณาจารย์เพ่ือปรับระบบการเรียนการสอนท่ีเน้นนิสิตเป็นศนูย์กลางและมีสว่นร่วมในการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างผู้ เรียนและผู้สอน กระบวนการเรียนรู้ท่ียึดหลกัให้เห็น ให้คดิ ให้ค้นหาหลกัการ

  (ทฤษฎี) และให้ปฏิบตัิ

  1. ร้อยละของนิสิตท่ีสอบ ภาษาองักฤษครัง้แรกผา่นตามหลกัเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 2. มีเอกสาร มคอ.2, 3 และ 5 ท่ีสมบรูณ์ 3. มีแผนการสอนในรูปของ มคอ.3 และ 4 ท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ด้วยตนเอง 4. ร้อยละของจ านวนรายวิชาเฉพาะทัง้หมดท่ีเปิดสอนในหลกัสตูร มีการเชิญวิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/ ภาครัฐ มาบรรยาย 5. นิสิตจะต้องมีการฝึกงานหรือสหกิจศกึษา (ดจูากมคอ.4) 6. ร้อยละของบณัฑิตท่ีสอบได้ใบประกอบวิชาชีพจากการสอบครัง้แรก 7. มีมคอ.3 คูก่บัมคอ.5 ทกุรายวิชา 8. ร้อยละของนิสิตท่ีสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศครัง้แรกผา่นตามหลกัเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด

 • การพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

  จดัให้มีอาจารย์พิเศษท่ีเป็นแพทย์ /ผู้ช านาญการ /หรือผู้ เช่ียวชาญทางรังสีเทคนิคมาสอนนิสิตในรายวิชาเฉพาะวิชาชีพ

  จดัให้มีห้องปฏิบตัิการท่ีพร้อมในการปฏิรูประบบการเรียนรู้ด้วยหลกัความคดิปฏิบตัิการเพ่ือให้เห็นให้คดิและได้ท าแล้วจงึสอนให้เข้าใจถึงเหตผุลโดยใช้องค์ความรู้และทฤษฎี

  มีระบบ Co-Operative Education จดัหาเครือข่ายกบัองค์กรภายนอกเป็นสถานฝึกปฏิบตังิาน ส าหรับรายวิชาฝึกงาน

  2. พฒันากระบวนการเรียนรู้ตามหลกัสตูรสู่คณุภาพโดยมุง่ผลท่ีบณัฑิตมีความสามารถในการประยกุต์และบรูณาการความรู้โดยรวม มาใช้ในการปฏิบตังิานตามวิชาชีพ โดย

  9. ร้อยละของนิสิตท่ีมีงานท า/ ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 10. คา่เฉล่ียของอตัราเงินเดือนของนิสิตสงูกวา่อตัราเงินเดือนท่ีก.พ. ก าหนด

 • การพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้ สง่เสริมกระบวนการ

  จดัการเรียนการสอน โดยให้ความรู้สอดแทรกไปกบัการพฒันาคณุธรรมจริยธรรม วิธีคดิ วิธีส่ือสารสมัพนัธ์ การมีความรับผิดชอบ และทกัษะเชิงวิชาชีพ

  จดัคณาจารย์มีการประเมิน ผลการสอนท่ีเอือ้ตอ่ระบบ PDCA (Planning, Doing, Checking, and Acting) เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการสอนโดยตนเอง

  จดัให้มีระบบ Tutorial ในบางรายวิชาและมีการจดัการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  3. พฒันาระบบการประเมินผลการศกึษาท่ีชีว้ดัระดบัขีดความสามารถของบณัฑิต (Competency Based Assessment)

  จดัให้มีการสอบรวบยอด เพ่ือวดัความสามารถในการ บรูณาการความรู้ สู่การปฏิบตัภิารกิจตามวิชาชีพ

 • หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

  1. ระบบการจัดการศึกษา 1.1 ระบบ

  การจดัการศกึษาเป็นแบบทวิภาค ข้อก าหนดตา่งๆ ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยันเรศวร วา่ด้วยการศกึษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และพ.ศ. 2551 (ภาคผนวก)

  1.2 การจดัการศกึษาภาคฤดรู้อน มีการจดัการเรียนการสอนภาคฤดรู้อน ส าหรับรายวิชาฝึกงานทางรังสีวินิจฉยัทัว่ไป ในชัน้ปีท่ี 3

  1.3 การเทียบเคียงหนว่ยกิตในระบบทวิภาค ไมมี่

  2. การด าเนินการหลักสูตร 2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน

  ภาคต้น เดือนมิถนุายน – กนัยายน ภาคปลาย เดือนตลุาคม – กมุภาพนัธ์ ภาคฤดรู้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม วิชาภาคทฤษฎีและปฏิบตักิาร เรียนวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. วิชาฝึกงานวิชาชีพ ฝึกงานวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.

  2.2 คณุสมบตัขิองผู้ เข้าศกึษา เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยันเรศวร วา่ด้วยการศกึษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2549 ข้อ 5

  คณุสมบตัขิองผู้ เข้าศกึษาหรือประกาศของมหาวิทยาลยันเรศวร และเป็นไปตามประกาศกระทรวง ศกึษาธิการ เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 10

  2.3 ปัญหาของนกัศกึษาแรกเข้า ไมมี่

  2.4 กลยทุธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนกัศกึษาในข้อ 2.3 ไมมี่

 • 2.5 แผนการรับนกัศกึษาและผู้ส าเร็จการศกึษาในระยะ 5 ปี รับปีละ 60 คน คาดวา่จะมีผู้ส าเร็จการศกึษาปีละ 60 คน

  ชัน้ปีท่ี จ านวนนิสิตแตล่ะปีการศกึษา

  2554 2555 2556 2557 2558 1 60 60 60 60 60 2 - 60 60 60 60 3 - - 60 60 60 4 - - - 60 60 รวม 60 120 180 240 240

  จ านวนผู้ ท่ีส าเร็จการศกึษา

  - - - 60 60

 • 2.6 งบประมาณตามแผน ใช้งบประมาณ ดงันี ้

  รายการ

  ปีงบประมาณ

  รวม

  2554 2555 2556 2557 2558 รายรับ คา่ลงทะเบียน

  360,000

  720,000

  1,080,000

  1,440,000

  1,440,000

  5,040,000

  รายจ่าย

  งบบคุลากร หมวดเงินเดือนและ คา่จ้างประจ า คา่จ้างชัว่คราว

  งบด าเนินการ หมวดคา่ตอบแทน หมวดคา่ใช้สอยและวสัด ุ

  งบลงทนุ หมวดครุภณัฑ์ รวมรายจ่าย

  3,178,800

  240,000

  290,400 300,000

  1,000,000

  3,337,740

  240,000

  424,800 300,000

  3,504,627

  240,000

  588,000 300,000

  3,679,858

  240,000

  588,000 300,000

  3,863,851

  240,000

  588,000 300,000

  1,000,000

  17,564,876 1,200,000 2,479,200 1,500,000 2,000,000 24,744,076

  ดงันัน้รวมทัง้ประมาณการคา่ใช้จา่ยตอ่หวัในการผลิตบณัฑิตตามหลกัสตูรนีเ้ทา่กบั 328,401.27 บาท

  โดยประมาณ ( = 19,704,076 / 60 คน)

 • 2.7 ระบบการศกึษา แบบชัน้เรียน แบบทางไกลผา่นส่ือสิ่งพิมพ์เป็นหลกั แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (E-learning) แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต อ่ืนๆ (ระบ)ุ

  2.8 การเทียบโอนหนว่ยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยันเรศวร วา่ด้วยการศกึษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และ

  พ.ศ.2551 และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548

  3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 3.1 หลกัสตูร

  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 146 หนว่ยกิต 3.1.2 โครงสร้างหลกัสตูรโดยแบง่เป็นหมวดวิชาให้สอดคล้องกบัท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน

  หลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธิการ ปรากฎดงันี ้

  หมวดวิชา เกณฑ์

  กระทรวงศึกษาธิการ

  โครงสร้างหลกัสูตร

  ปรับปรุง พ.ศ. 2554

  1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป

  กลุ่มวชิาภาษา

  กลุ่มวชิามนษุยศาสตร์

  กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์

  กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์

  ไม่น้อยกวา่ 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต

  2. หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกวา่ 84 หน่วยกิต 110 หน่วยกิต

  2.1 วชิาแกน 50 หน่วยกิต 2.1.1 วชิาพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 22 หน่วยกิต 2.1.2 วชิาพืน้ฐานวิชาชีพ 28 หน่วยกิต 2.2 รายวชิาเฉพาะด้าน 60 หน่วยกิต 2.2.1 รายวชิาบงัคบั 57 หน่วยกิต 2.2.2 รายวชิาเลือก 3 หน่วยกิต 3. หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต

  จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 146 หน่วยกติ

 • 3.1.3 รายวิชาในหลกัสตูร 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หนว่ยกิต ก าหนดให้นิสิตเรียนตามกลุ่มวิชาดงัตอ่ไปนี ้ กลุม่วิชาภาษา จ านวน 12 หนว่ยกิต 001201 ทกัษะภาษาไทย 3(2-2-5) Thai Language Skills 001211 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 3(2-2-5) Fundamental English 001212 ภาษาองักฤษพฒันา 3(2-2-5) Developmental English 001213 ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ 3(2-2-5) English for Academic Purposes กลุม่วิชามนษุยศาสตร์ จ านวน 6 หนว่ยกิต 001221 สารสนเทศศาสตร์เพ่ือการศกึษาค้นคว้า 3(3-0-6) Information Science for Study and

  Research

  001222 ภาษา สงัคมและวฒันธรรม 3(3-0-6) Language, Society and Culture กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์ จ านวน 6 หนว่ยกิต 001232 กฎหมายพืน้ฐานเพ่ือคณุภาพชีวิต 3(3-0-6) Fundamental Laws for Quality of Life 001237 ทกัษะชีวิต 2(1-2-3) Life Skills และ วิชาพลานามยั ให้นิสิตเลือกเรียน 1 หนว่ยกิต 001250 กอล์ฟ 1(0-2-1) Golf 001251 เกม 1(0-2-1) Game 001252 บริหารกาย 1(0-2-1) Body Conditioning

 • 001253 กิจกรรมเข้าจงัหวะ 1(0-2-1) Rhythmic Activities 001254 วา่ยน า้ 1(0-2-1) Swimming 001255 ลีลาศ 1(0-2-1) Social Dance 001256 ตะกร้อ 1(0-2-1) Takraw 001257 นนัทนาการ 1(0-2-1) Recreation 001258 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) Softball 001259 เทนนิส 1(0-2-1) Tennis 001260 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) Table Tennis 001261 บาสเกตบอล 1(0-2-1) Basketball 001262 แบดมินตนั 1(0-2-1) Badminton 001263 ฟตุบอล 1(0-2-1) Football 001264 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) Volleyball 001265 ศลิปะการตอ่สู้ ป้องกนัตวั 1(0-2-1) Art of Self–Defense กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 หนว่ยกิต 001272 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขัน้พืน้ฐาน 3(2-2-5) Introduction to Computer Information

  Science

 • 001274 ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวนั 3(3-0-6) Drugs and Chemicals in Daily Life 2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 110 หนว่ยกิต 2.1 วิชาแกน 50 หนว่ยกิต วิชาพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 22 หนว่ยกิต 252111 คณิตศาสตร์เบือ้งต้น 4(4-0-8) Introductory Mathematics 252112 แคลคลูสั 4(4-0-8) Calculus 255111 ชีวสถิติ 3(3-0-6) Biostatistics 256101 หลกัเคมี 4(3-3-7) Principle of Chemistry 258211 เซลล์และชีววิทยาระดบัโมเลกลุ 3(3-0-6) Cell and Molecular Biology 261103 ฟิสิกส์เบือ้งต้น 4(3-3-7) Introductory Physics วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ 28 หนว่ยกิต 401204 กายวิภาคศาสตร์มนษุย์ประยกุต์ 3(2-2-5) Applied Human Anatomy 401218 กายวิภาคศาสตร์พืน้ฐาน 3(2-3-5) Basic Anatomy 405213 พยาธิวิทยา 4(3-2-7) Pathology 411221 ชีวเคมี 4(3-3-7) Biochemistry 413200 สรีรวิทยาพืน้ฐาน 3(2-3-5) Basic Physiology 653212 การป้องกนัอนัตรายจากรังสีพืน้ฐาน 3(3-0-6) Basic Radiation Protection

 • 653213 การดแูลผู้ ป่วยในงานรังสีวิทยา 2(1-2-3) Patient Care in Radiology 653214 ฟิสิกส์รังสีการแพทย์ 3(3-0-6) Medical Radiation Physics 653215 อิเล็กทรอนิกส์เบือ้งต้น

  Basic electronics 3(2-2-5)

  2.2 รายวิชาเฉพาะด้าน 60 หนว่ยกิต วิชาบงัคบั 57 หนว่ยกิต 653251 อปุกรณ์ทางรังสีวินิจฉยัทัว่ไป 2(2-0-4) Instrument in General Diagnostic Radiology 653311 กายวิภาคศาสตร์แนวตดั 2(2-0-4) Sectional Anatomy 653312 รังสีชีววิทยา 2(2-0-4) Radiobiology 653313 การสร้างภาพรังสี 3(2-3-5) Radiographic Imaging 653314 การควบคมุคณุภาพของภาพเอกซเรย์ 2(1-3-3) Quality Control in X-ray Radiography 653315 การจดัท่าถ่ายภาพรังสีและรังสีพยาธิวิทยา 5(3-6-9) Radiographic Positioning and Radiographic

  Pathology

  653331 ภาพดจิิทลัทางการแพทย์ 3(2-2-5) Medical Digital Image 653332 การตรวจด้วยเคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 2(2-0-4) X-Ray Computed Tomography 653352 อปุกรณ์และรังสีคณิตทางรังสีรักษา 3(3-0-6) Instrument and Dosimetry in Radiotherapy 653353 อปุกรณ์และการประกนัคณุภาพทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 3(2-2-5) Instrument and Quality Assurance in Nuclear Medicine 653391 ฝึกงานทางรังสีวินิจฉยัทัว่ไป (ไมน้่อยกวา่ 280 ชัว่โมง) 2 หนว่ยกิต Practical Work in General Diagnostic Radiology

 • 653392 สมัมนา 1(0-3-1) Seminar 653421 เทคนิครังสีรักษา 3(3-0-6) Radiotheraputic Techniques 653422 รังสีรักษาคลินิก 2(2-0-4) Clinical Radiotherapy 653431 เทคนิครังสีวินิจฉยัพิเศษ 2(2-0-4) Special Radiographic Techniques 653432 การตรวจด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสงู 2(1-2-3) Ultrasonography 653433 การตรวจด้วยสนามแมเ่หล็กแรงสงู 2(2-0-4) Magnetic Resonance Imaging 653441 เทคโนโลยีทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์และเวชศาสตร์

  นิวเคลียร์คลินิก 3(3-0-6)

  Nuclear Medicine Technology and Clinical Nuclear Medicine

  653471 กฎหมาย จริยธรรรมและการจดัการส าหรับนกัรังสีเทคนิค 1(1-0-2) Law Ethic and Management for Radiological

  Technologist

  653491 วิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาตรี 3 หนว่ยกิต Undergraduate Thesis 653492 ฝึกงานทางรังสีวินิจฉยัพิเศษ (ไมน้่อยกว่า 315 ชัว่โมง) 3 หนว่ยกิต Practical Work in Special Diagnostic Radiology 653493 ฝึกงานทางรังสีรักษา (ไมน้่อยกว่า 210 ชัว่โมง) 2 หนว่ยกิต Practical Work in Radiotherapy 653494 ฝึกงานทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (ไมน้่อยกวา่ 105 ชัว่โมง) 1 หนว่ยกิต Practical Work in Nuclear Medicine 205200 การส่ือสารภาษาองักฤษเพ่ือวตัถปุระสงค์เฉพาะ 1(0-2-1) Communicative English for Specific Purposes 205201 การส่ือสารภาษาองักฤษเพ่ือการวิเคราะห์เชิงวิชาการ 1(0-2-1) Communicative English for Academic Analysis

 • 205202 การส่ือสารภาษาองักฤษเพ่ือการน าเสนอผลงาน 1(0-2-1) Communicative English for Research Presentation วิชาเลือก ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชา ดงัตอ่ไปนี ้

  จ านวนไมน้่อยกวา่ 3 หนว่ยกิต

  205301 การอ่านเชิงวิชาการ 3(3-0-6) Reading Academic English 205302 การเขียนเชิงวิชาการ 3(3-0-6) Writing Academic English 217103 การพฒันาบคุลิกภาพ 3(3-0-6) Personality Development 653121 สขุภาพดีชีวีมีสขุ 3(3-0-6) Good Health and Good life 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน 6 หนว่ยกิต ให้นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอ่ืน

  หมายเหตุ ความหมายของเลขประจ าวิชา ประกอบด้วยตวัเลข 6 ตวั แยกเป็น 2 ชดุ ชดุละ 3 ตวั มีความหมาย ดงันี ้1. ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 1 คือ ตวัเลขเฉพาะของแตล่ะภาควิชาหรือสาขาวิชา (รหสั 3 ตวัแรก)

  001 หมายถึง หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 653 หมายถึง สาขาวิชารังสีเทคนิค 2. ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 2 คือ ตวัเลขประจ ารายวิชา (รหสั 3 ตวัหลงั) หลกัร้อย : แสดงชัน้ปี หรือชัน้ปีท่ีเรียน

  หลกัสิบ : แสดงหมวดหมูใ่นสาขาวิชา 1 หมายถึง พืน้ฐานวิชาชีพ 2 หมายถึง รังสีรักษา 3 หมายถึง รังสีวินิจฉยั 4 หมายถึง เวชศาสตร์นิวเคลียร์

 • 5 หมายถึง อปุกรณ์และเคร่ืองมือ 6 หมายถึง การประกนัคณุภาพ 7 หมายถึง การประยกุต์/ กฎหมาย 9 หมายถึง สมัมนา/ วิทยานิพนธ์/ ฝึกงาน/ สหกิจศกึษา

  หลกัหนว่ย : แสดงอนกุรมของรายวิชา

 • 3.1.4 แสดงแผนการศกึษา

  ชัน้ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น

  001201 ทกัษะภาษาไทย Thai Language Skills

  3(2-2-5)

  001211 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน Fundamental English

  3(2-2-5)

  001221 สารสนเทศศาสตร์เพ่ือการศกึษาค้นคว้า Information Science for Study and Research

  3(3-0-6)

  252111 คณิตศาสตร์เบือ้งต้น Introductory Mathematics

  4(4-0-8)

  256101 หลกัเคมี Principle of Chemistry

  4(3-3-7)

  258211 เซลล์และชีววิทยาระดบัโมเลกลุ Cell and Molecular Biology

  3(3-0-6)

  รวม 20 หน่วยกิต

 • ชัน้ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย

  001212 ภาษาองักฤษพฒันา Developmental English

  3(2-2-5)

  001272 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขัน้พืน้ฐาน Introduction to Computer Information Science

  3(2-2-5)

  001274 ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวนั Drugs and Chemicals in Daily Life

  3(3-0-6)

  252112 แคลคลูสั Calculus

  4(4-0-8)

  255111 ชีวสถิติ Biostatistics

  3(3-0-6)

  261103 ฟิสิกส์เบือ้งต้น Introductory Physics

  4(3-3-7)

  รวม 20 หน่วยกิต

 • ชัน้ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น

  001213 ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ English for Academic Purposes

  3(2-2-5)

  001222 ภาษา สงัคมและวฒันธรรม Language, Society and Culture

  3(3-0-6)

  401218 กายวิภาคศาสตร์พืน้ฐาน Basic Anatomy

  3(2-3-5)

  411221 ชีวเคมี Biochemistry

  4(3-3-7)

  413200 สรีรวิทยาพืน้ฐาน Basic Physiology

  3(2-3-5)

  653214 ฟิสิกส์รังสีการแพทย์ Medical Radiation Physics

  3(3-0-6)

  653215 อิเล็กทรอนิกส์เบือ้งต้น Basic Electronics

  3(2-2-5)

  รวม 22 หน่วยกิต

 • ชัน้ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย

  001232 กฏหมายพืน้ฐานเพ่ือคณุภาพชีวิต Fundamental Laws for Quality of Life

  3(3-0-6)

  001237 ทกัษะชีวิต Life Skills

  2(1-2-3)

  0012xx วิชาพลานามยั 1(0-2-1) 205200 การส่ือสารภาษาองักฤษเพ่ือวตัถปุระสงค์เฉพาะ

  Communicative English for Specific Purposes 1(0-2-1)

  401204 กายวิภาคศาสตร์มนษุย์ประยกุต์ Applied Human Anatomy

  3(2-2-5)

  405213 พยาธิวิทยา Pathology

  4(3-2-7)

  653212 การป้องกนัอนัตรายจากรังสีพืน้ฐาน Basic Radiation Protection

  3(3-0-6)

  653213 การดแูลผู้ ป่วยในงานรังสีวิทยา Patient Care in Radiology

  2(1-2-3)

  653251 อปุกรณ์ทางรังสีวินิจฉยัทัว่ไป Instrument in General Diagnostic Radiology

  2(2-0-4)

  รวม 21 หน่วยกิต

 • ชัน้ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น

  205201 การส่ือสารภาษาองักฤษเพ่ือการวิเคราะห์เชิงวิชาการ Communicative English for Academic Analysis

  1(0-2-1)

  653312 รังสีชีววิทยา Radiobiology

  2(2-0-4)

  653313 การสร้างภาพรังสี Radiographic Imaging

  3(2-3-5)

  653314 การควบคมุคณุภาพของภาพเอกซเรย์ Quality Control in X-ray Radiography

  2(1-3-3)

  653315 การจดัท่าถ่ายภาพรังสีและรังสีพยาธิวิทยา Radiographic Positioning and Radiographic Pathology

  5(3-6-9)

  xxxxxx วิชาเลือกเสรี Free Elective

  3 หนว่ยกิต

  รวม 16 หน่วยกิต

 • ชัน้ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย

  205202 การส่ือสารภาษาองักฤษเพ่ือการน าเสนอผลงาน Communicative English for Research Presentation

  1(0-2-1)

  xxxxxx วิชาเลือก Elective Course

  3(3-0-6)

  653311 กายวิภาคศาสตร์แนวตดั Sectional Anatomy

  2(2-0-4)

  653352 อปุกรณ์และรังสีคณิตทางรังสีรักษา Instrument and Dosimerty in Radiotherapy

  3(3-0-6)

  653353 อปุกรณ์และการประกนัคณุภาพทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ Instrument and Quality Assurance in Nuclear Medicine

  3(2-2-5)

  653331 ภาพดจิิทลัทางการแพทย์ Medical Digital Image

  3(2-2-5)

  653332 การตรวจด้วยเคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ X-Ray Computed Tomography

  2(2-0-4)

  653392 สมัมนา Seminar

  1(0-3-1)

  xxxxxx วิชาเลือกเสรี Free Elective

  3 หนว่ยกิต

  รวม 21 หน่วยกิต

 • ชัน้ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน

  653391 ฝึกงานทางรังสีวินิจฉยัทัว่ไป Practical Work in General Diagnostic Radiology

  2 หนว่ยกิต (ไมน้่อยกว่า 280 ชัว่โมง)

  รวม 2 หน่วยกิต

 • ชัน้ปีที่ 4

  ภาคการศึกษาต้น

  653431 เทคนิครังสีวินิจฉยัพิเศษ Special Radiographic Techniques

  2(2-0-4)

  653421 เทคนิครังสีรักษา Radiotheraputic Techniques

  3(3-0-6)

  653422 รังสีรักษาคลินิก Clinical Radiotherapy

  2(2-0-4)

  653432 การตรวจด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสงู Ultrasonography

  2(1-2-3)

  653433 การตรวจด้วยสนามแมเ่หล็กแรงสงู Magnetic Resonance Imaging

  2(2-0-4)

  653441 เทคโนโลยีทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์และเวชศาสตร์นิวเคลียร์คลินิก Nuclear Medicine Technology and Clinical Nuclear Medicine

  3(3-0-6)

  653471 กฎหมาย จริยธรรม และการจดัการส าหรับนกัรังสีเทคนิค Law Ethic and Management for Radiological Technologist

  1(1-0-2)

  653491 วิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาตรี Undergraduate Thesis

  3 หนว่ยกิต

  รวม 18 หน่วยกิต

 • ชัน้ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย

  653492 ฝึกงานทางรังสีวินิจฉยัพิเศษ Practical Work in Special Diagnostic Radiology

  3 หนว่ยกิต (ไมน้่อยกว่า 315 ชัว่โมง)

  653493 ฝึกงานทางรังสีรักษา Practical Work in Radiotherapy

  2 หนว่ยกิต (ไมน้่อยกว่า 210 ชัว่โมง)

  653494 ฝึกงานทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ Practical Work in Nuclear Medicine

  1 หนว่ยกิต (ไมน้่อยกว่า 105 ชัว่โมง)

  รวม 6 หน่วยกิต

 • 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 001201 ทักษะภาษาไทย 3(2-2-5) Thai Language Skills

  พฒันาทกัษะการใช้ภาษาทัง้ในด้านการฟัง การอา่น การพดูและการเขียนเพ่ือการส่ือสาร โดยเน้นทกัษะการเขียนเป็นส าคญั Development of communicative language skills including listening, reading, speaking, and writing with an emphasis on writing skill 001211 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 3(2-2-5) Fundamental English

  พฒันาทกัษะการฟัง พดู อ่าน ภาษาองักฤษและไวยากรณ์ระดบัพืน้ฐาน เพ่ือการส่ือสารใน ปริบทตา่ง ๆ Development of fundamental English listening, speaking, reading skills, and grammar for communicative purposes in various contexts 001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(2-2-5) Developmental English พฒันาทกัษะการฟัง พดู อ่าน ภาษาองักฤษและไวยากรณ์ เพ่ือการส่ือสารในปริบทตา่ง ๆ Development of English listening, speaking, reading, skills, and grammar for communicative purposes in various contexts 001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(2-2-5)

  English for Academic Purposes พฒันาทกัษะภาษาองักฤษโดยเน้นทกัษะการอ่าน การเขียนงานและการศกึษาค้นคว้าเชิง

  วิชาการ Development of English skills with an emphasis on academic reading, writing and researching 001221 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6) Information Science for Study and Research

  ความหมาย ความส าคญัของสารสนเทศ ประเภทของแหลง่สารสนเทศ การเข้าถึง

 • แหลง่สารสนเทศตา่งๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การเลือก การสงัเคราะห์ และการน าเสนอสารสนเทศ ตลอดจนการเสริมสร้างให้ผู้ เรียนมีเจตคตท่ีิดี และมีนิสยัในการใฝ่หาความรู้ The meaning and importance of information, types of information sources, approaches, information technology application, selection, synthesis, and presentation of information as well as creating positive attitudes and a sense of inquiry in students. 001222 ภาษา สังคม และวัฒนธรรม 3(3-0-6) Language, Society and Culture

  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภาษา สงัคม และวฒันธรรมไทยและสากล ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาษาท่ีมีตอ่สงัคมและวฒันธรรม โลกทศัน์สงัคมในภาษา โครงสร้างทางสงัคม และวฒันธรรมไทยกบัการใช้ภาษาไทย ตลอดจนการแปรเปล่ียนของภาษาอนัเน่ืองมาจากปัจจยัทางสงัคมและวฒันธรรม A study of the relationship between language and society and language and culture in terms of the ways in which language reflects society and culture. The study includes the interaction between the Thai language usage and Thai social and cultural structure. The study also includes language change caused by social and cultural factors. 001232 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) Fundamental Laws for Quality of Life

  ศกึษาถึงวิวฒันาการของกฎหมาย สิทธิมนษุยชนและสิทธิขัน้พืน้ฐานตาม รัฐธรรมนญู รวมทัง้ศกึษาถึงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัคณุภาพชีวิตของนิสิต เชน่ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการปกครองท้องถ่ินและภมูิปัญญาท้องถ่ิน รวมทัง้กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันา

  The evolution of the law and human rights under the constitution including laws concerning the quality of the students’ life such as intellectual property law, environmental law, laws concerning local administration, traditional knowledge, and the development of the quality of life. 001237 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) Life Skills

  การพฒันาบคุลิกภาพทัง้ภายในและภายนอก ฝึกทกัษะการท างานเป็นทีมท่ีเน้นการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี การพฒันาบคุคลให้มีจิตสาธารณะและการพฒันาคณุสมบตัิด้านอ่ืนๆ ของบคุคล

  Development of personality both mental and physical characteristics; practice in

 • team working skills focusing on leader and follower roles, along with the development of public consciousness and other desirable personal characteristics. 001250 กอล์ฟ 1(0-2-1) Golf

  ประวตัิ ความหมาย ความส าคญั การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬา กอล์ฟ การฝึกทกัษะเบือ้งต้น และกฎกตกิามารยาทของกีฬากอล์ฟ

  History, definition, importance, and physical fitness for golf; basic skill training, rules, and etiquette of golf. 001251 เกม 1(0-2-1)

  Game ประวตัิ ปรัชญา ความหมาย ความส าคญั ลกัษณะของเกมชนิดตา่งๆ การเป็นผู้น าเกม

  เบือ้งต้น และการเข้าร่วมเกม History, philosophy, definition, and importance of games; type of games, basic

  game leadership, and games participation. 001252 บริหารกาย 1(0-2-1) Body Conditioning

  ประวตัิ ความหมายความส าคญัของการบริหารกาย หลกัการออกก าลงักาย กิจกรรมการ สร้างสมรรถภาพทางกาย และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

  History, definition, and importance of body conditioning; principle of exercises, physical fitness activities, and physical fitness test. 001253 กิจกรรมเข้าจังหวะ 1(0-2-1) Rhythmic Activities

  ประวตั ิ ความหมาย ความส าคญั การเคล่ือนไหวเบือ้งต้น ท่าเต้นร าพืน้เมือง และวฒันธรรมการเต้นร าของนานาชาติ History, definition, importance, and basic movements of folk dances and international folk dances.

 • 001254 ว่ายน า้ 1(0-2-1) Swimming

  ประวตัิ ความหมาย ความส าคญั การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาว่ายน า้ การฝึกทกัษะเบือ้งต้น และกฎกตกิา มารยาทของกีฬาวา่ยน า้

  History, definition, importance, physical fitness, basic skill training, rules, and etiquette of swimming. 001255 ลีลาศ 1(0-2-1) Social Dance

  ประวตั ิ ความหมาย ความส าคญั การเคล่ือนไหวเบือ้งต้น รูปแบบการเต้นร าสากล และมารยาทของการเต้นร าสากล

  History, definition, importance, basic movement, types, and etiquette of social dances. 001256 ตะกร้อ 1(0-2-1) Takraw

  ประวตั ิความหมาย ความส าคญั การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาตะกร้อ การฝึกทกัษะเบือ้งต้น และกฎกตกิา มารยาทของกีฬาตะกร้อ

  History, definition, importance, physical fitness, basic, skill training, rules and etiquette of takraw. 001257 นันทนาการ 1(0-2-1) Recreation

  ประวตัิ ปรัชญา ความหมาย และความส าคญัของนนัทนาการ ลกัษณะของกิจกรรมนนัทนาการ และการเข้าร่วมกิจกรรมนนัทนาการ

  History, philosophy, definition and importance of recreation; nature of activities and recreation participation.

  001258 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) Softball

  ประวตัิ ความหมาย ความส าคญั การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาซอฟท์บอล การฝึกทกัษะเบือ้งต้น และกฎกติกามารยาทของกีฬาซอฟท์บอล

 • History, definition, importance, and physical fitness for softball; basic skill training, rules, and etiquette of softball.

  001259 เทนนิส 1(0-2-1)

  Tennis ประวตั ิ ความหมาย ความส าคญั การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาเทนนิส

  การฝึกทกัษะเบือ้งต้น และกฎกตกิา มารยาทของกีฬาเทนนิส History, definition, importance, and physical fitness for tennis; basic skill training,

  rules, and etiquette of tennis. 001260 เทเบิลเทนนิส 1(0-2-1)

  Table Tennis ประวตัิ ความหมาย ความส าคญั การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาเทเบลิ

  เทนนิส การฝึกทกัษะเบือ้งต้นและกฎกตกิา มารยาทของกีฬาเทเบลิเทนนิส History, definition, importance, and physical fitness for table tennis; basic skill

  training, rules, and etiquette of table tennis.

  001261 บาสเกตบอล 1(0-2-1) Basketball

  ประวตัิ ความหมาย ความส าคญั การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาบาสเกตบอล การฝึกทกัษะเบือ้งต้น และกฎกตกิา มารยาทของกีฬาบาสเกตบอล

  History, definition, importance, and physical fitness for basketball; basic skill training, rules, and etiquette of basketball. 001262 แบดมินตัน 1(0-2-1)

  Badminton ประวตัิ ความหมาย ความส าคญั การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬา

  แบดมินตนั การฝึกทกัษะเบือ้งต้น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาแบดมินตนั History, definition, importance, and physical fitness for badminton; basic skill

  training, rules, and etiquette of badminton.

 • 001263 ฟุตบอล 1(0-2-1) Football ประวตั ิความหมาย ความส าคญั การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาฟุตบอล

  การฝึกทกัษะเบือ้งต้น และกฎกตกิา มารยาทของกีฬาฟุตบอล History, definition, importance, and physical fitness for football; basic skill training, rules, and etiquette of football. 001264 วอลเลย์บอล 1(0-2-1)

  Volleyball ประวตัิ ความหมาย ความส าคญั การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬา

  วอลเลย์บอล การฝึกทกัษะเบือ้งต้น และกฎกตกิา มารยาทของกีฬาวอลเลย์บอล History, definition, importance, and physical fitness for volleyball; basic skill training, rules, and etiquette of volleyball. 001265 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 1(0-2-1)

  Art of Self – Defense ประวตัิ ความหมาย ความส าคญั การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับศลิปะการ

  ตอ่สู้ ป้องกนัตวั ทกัษะเบือ้งต้นของศลิปะการตอ่สู้ ป้องกนัตวั กฎหมายส าหรับการป้องกนัตวั และกฎกตกิา มารยาทของศลิปะการตอ่สู้ ป้องกนัตวั

  History, definition, importance, and physical fitness for the art of self-defense; basic skill of the art of self-defense, laws for self-defense, rules and etiquette of the art of self-defense.

  001272 คอมพวิเตอร์สารสนเทศขัน้พืน้ฐาน 3(2-2-5)

  Introduction to Computer Information Science คอมพิวเตอร์เพ่ือชีวิตประจ าวนั ระบบคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์

  ซอฟต์แวร์ เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และการประยกุต์ใช้งาน ระบบส านกังานอตัโนมตัิ ระบบจ านวนและการแทนข้อมลู การจดัการข้อมลูและระบบฐานข้อมลู ระบบสารสนเทศ ภาษาคอมพิวเตอร์ การพฒันาระบบสารสนเทศ การออกแบบโปรแกรม และการเขียนโปรแกรมภาษาเบสิกเบือ้งต้น

  Computers for daily life, computer systems, computer hardware, computer software, computer networks, the Internet and its applications, office automation systems, number system and data representation, data management and database systems, information

 • systems, programming languages, information system development, program design, and introduction to BASIC programming. 001274 ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) Drugs and Chemicals in Daily Life

  ความรู้เบือ้งต้นของยาและเคมีภณัฑ์รวมถึงเคร่ืองส าอางและยาจากสมุนไพรท่ีใช้ในชีวิต ประจ าวนั ท่ีเก่ียวข้องกบัสขุภาพตลอดจนการเลือกใช้และการจดัการเพ่ือให้เกิดความปลอดภยักบัสขุภาพและสิ่งแวดล้อม Basic Knowledge of drugs and chemicals including cosmetics and herbal medicinal products commonly used in daily life and related to health as well as their proper selection and management for health and environmental safety. 205200 การส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 1(0-2-1) Communicative English for Specific Purposes ฝึกฟัง-พดูภาษาองักฤษโดยเน้นการออกเสียง การใช้ค าศพัท์ ส านวน และรูปประโยคเพ่ือวตัถปุระสงค์ทางวิชาการและวิชาชีพ Practice listening and speaking English with emphasis on pronunciation, vocabulary, expressions, and sentence structures for academic and professional purposes. 205201 การส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ 1(0-2-1) Communicative English for Academic Analysis ฝึกฟัง-พดูภาษาองักฤษโดยเน้นการสรุปความ การวิเคราะห์ การตีความ และการแสดงความคดิเห็น เพ่ือวตัถปุระสงค์ทางวิชาการตามสาขาของผู้ เรียน Practice listening and speaking English with emphasis on summarizing, analyzing, interpreting, and expressing opinions for academic purposes applicable to students’ educational fields. 205202 การส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอผลงาน 1(0-2-1) Communicative English for Research Presentation ฝึกน าเสนอผลงานการค้นคว้าหรือผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัสาขาของผู้ เรียนเป็นภาษาองักฤษได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

 • Practice giving oral presentations on academic research related to students’ educational fields with effective delivery in English. 205301 การอ่านเชิงวิชาการ 3(3-0-6) Reading Academic English ฝึกอา่นข้อความภาษาองักฤษเชิงวิชาการสาขาตา่งๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือเตรียมการศกึษาตอ่ หรือใช้ในการปฏิบตังิาน ฝึกการใช้วสัดอุ้างอิงในสาขาวิชา Practice in efficient reading of academic passage to prepare for further study or work. Practice in using reference material in this field. 205302 การเขียนเชิงวิชาการ 3(3-0-6) Writing Academic English ฝึกเขียนในรูปแบบงานวิชาการ เชน่ รายงานบทคดัยอ่งานวิจยั เน้นการเรียนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง ฝึกการแปลท่ีจ าเป็นในสาขาวิชา Practice writing academically report, abstract, etc. Emphasis is on using models. Practice essential. 217103 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) Personality Development ศกึษาความหมายของบคุลิกภาพ องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลตอ่การหลอ่หลอมและการพฒันาบคุลิกภาพ การปรับปรุงบคุลิกภาพ ทัง้ในด้านอตัมโนทศัน์ การพดู การแตง่กาย การแสดงออก กิริยามารยาท และการวางตวัในสงัคม รวมทัง้การมีปฎิสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล ตลอดจนการเป็นผู้น า และผู้ตามท่ีเหมาะสม เพ่ือการพฒันาบคุลิกภาพและการปรับตวัอยา่งมีประสิทธิภาพ Study of the meaning of personality. Factors affected on personality formation and devlopment personality improvement in self-concept, speaking, dressing, appearance, manners and social behavior, interpersonal relations: appropriate role of leaders and followers in order to develop personality and adjust oneself effectively.

 • 252111 คณิตศาสตร์เบือ้งต้น 4(4-0-8) Introductory Mathematics ลิมิตและความตอ่เน่ืองของฟังก์ชนั อนพุนัธ์ของฟังก์ชนั การประยกุต์ของอนพุนัธ์ ปริพนัธ์ของฟังก์ชนัและการประยกุต์ สมการเชิงอนพุนัธ์เชิงเส้นอนัดบัหนึง่แบบแยกตวัแปรได้ การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้หลกัเกณฑ์คราเมอร์

  Limits and continuity of functions, derivative of functions, applications of derivatives, integral of functions and its applications, separable first-order linear differential equations, Cramer’s rule. 252112 แคลคูลัส 4(4-0-8) Calculus ระบบพิกดัเชิงขัว้ สมการอิงตวัแปรเสริม เทคนิคของการอินทิเกรต อินทิกรัลไมต่รงแบบ เรขาคณิตวิเคราะห์ 3 มิต ิ อนพุนัธ์ยอ่ย อินทิกรัลสองชัน้และการประยกุต์ ล าดบัและอนกุรมของจ านวนจริง อนกุรมก าลงั Polar coordinate, analytical geometry in 3 dimensional space, parametric equation, techniques of integral, double integral and its application, partial derivatives, sequences and series, power series. 255111 ชีวสถติ ิ 3(3-0-6) Biostatistics

  ขอบเขตและประโยชน์ของสถิตทิางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สถิตเิชิงพรรณนา หลกัการเบือ้งต้นของทฤษฎีความนา่จะเป็น การแจกแจงความนา่จะเป็นของตวัแปรสุม่ การแจกแจงของตวัสถิต ิ การประมาณคา่และการทดสอบสมมตฐิาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ถดถอยและสหสมัพนัธ์ การทดสอบไคสแควร์

  Extent and utility of statistics for health science; descriptive statistics; elementary of probability theory; probability distribution of random variable; sampling distribution; estimation and testing hypotheses; elementary analysis of variance; regression and correlation analysis; chi-square test.

 • 256101 หลักเคมี 4(3-3-7) Principle of Chemistry

  ปริมาณสมัพนัธ์โครงสร้างอะตอม พนัธะเคมี ตารางธาต ุและสมบตัขิองธาต ุก๊าสและของแข็ง ของเหลวและสารละลายเทอร์โมไดนามิกส์เค