Click here to load reader

รายละเอียดของหลักสูตรagritech.pcru.ac.th/new/doc/Pui2556/LugSuit/Technology Design 2555.pdf · 1 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of รายละเอียดของหลักสูตรagritech.pcru.ac.th/new/doc/Pui2556/LugSuit/Technology...

 • 1

  มคอ.2 รายละเอียดของหลักสตูร

  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

  ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คณะ เทคโนโลยีการเกษตร

  หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 1. รหัสและชื่อหลกัสูตร

  ภาษาไทย : เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Industrial Design

  2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ชื่อเต็ม (ไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) ชื่อย่อ (ไทย) : ทล.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Technology (Industrial Design) ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Tech. (Industrial Design) 3. วิชาเอก

  - ไม่มี

  4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

  5. รูปแบบของหลักสูตร

  5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

  5.2 ภาษาที่ใช้

  ภาษาไทย ค าอธิบายรายวิชา /เอกสารและต าราในวิชาของหลักสูตร ภาษาอังกฤษ : เอกสารและต าราในวิชาของหลักสูตรบางส่วน

  5.3 การรับเข้าศึกษา

 • 2

  ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบรูณ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ค)

  5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น -

  5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

  6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สภาวิชาการ เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที ่4/2554 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554

  สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 11/2554 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2554

  เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555

  7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในปีการศึกษา 2557 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา

  8.1 ประกอบอาชีพอิสระเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน นักออกแบบอิสระ,กิจการส่วนตัวเกี่ยวกับ งานศิลป์ , เฟอร์นิเจอร์ , นักออกแบบกราฟิก

  8.2 งานด้านภาครัฐได้แก่ ในต าแหน่งต่างๆ เช่น นักออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ ,ช่างศิลป์ , เป็นวิทยากรด้านการออกแบบ และนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

  8.3 งานบริษัท ได้แก่ ในต าแหน่งต่างๆ อาทิ ฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ ,ช่างศิลป์ , นักออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น 9. ชื่อ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

  ล าดับ ที ่

  ชื่อ -สกุล คุณวุฒิ สถานศึกษา ปีพ.ศ. ที่จบ

  9.1 นายทิวา แก้วเสริม

  ค.อ.ม. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม วท.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

  สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันราชภัฏนครสวรรค์

  2549

  2544

  9.2 นายขุนแผน ตุ้มทองค า ค.อ.ม. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ สถาบันเทคโนโลยี 2549

  x

 • 3

  อุตสาหกรรม วท.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

  พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันราชภัฏนครสวรรค์

  2546

  9.3 นางน้ าผึ้ง พูนวิวัฒน์

  ค.อ.ม. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ศษ.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์

  สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (คลองหก)

  2550

  2540

  9.4 นายมานะ อินพรมมี

  ค.อ.ม. สถาปัตยกรรม ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์

  สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์

  2547

  2535 9.5 นายศานต์ พานิชสิติ วท.ม .อินเทอร์เน็ตและ

  เทคโนโลยีสารสนเทศ ค.บ. ภาษาอังกฤษ

  มหาวิทยาลัยนเรศวร สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์

  2553

  2548 10. สถานที่จัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ที่ 11 ถนน สระบุรี–หล่มสัก อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร

  11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ไทยที่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมส าหรับการเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียน และการเปิดเสรีการค้าบริการภายใต้ข้อตกลงเรื่องการเปิดเสรีภาคการค้าบริการตามหลักการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท าให้มีอัตราการแข่งขันในการเข้าสู่ต าแหน่งงานสูง ประเทศที่มีความก้าวหน้ามีโอกาสมากกว่าประเทศที่ล้าหลัง การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนจะท าให้การเคลื่อนย้ายก าลังคนนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาเป็นไปโดยสะดวกมากข้ึน และการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการศึกษาจะส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายองค์ความรู้ ภาษา และวัฒนธรรมระหว่างกัน ภาคอุดมศึกษาจึงจ าเป็นต้องปรับตัวเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมส าหรับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

  11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม การพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสังคมและวัฒนธรรมของไทยเป็นอย่างมาก โอกาสของคนที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีมีมากขึ้น จึงจ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดังกล่าว โดยจะต้องมีการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ทั้งการ

 • 4

  พัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาผสมผสานร่วมกับจุดแข็งในสังคมไทย อาทิ สร้างความเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลประโยชน์ที่เป็นธรรมกับสังคม 12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน

  12.1 การพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาต้องพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ปัจจุบัน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ตระหนักถึงผลกระทบของการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนต่ออุดมศึกษาไทย ซึ่งเป็นประเด็นที่กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ให้ความส าคัญในฐานะที่เป็นปัจจัยโดยตรงต่อการจัดการอุดมศึกษา สถาบันการศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต้องด าเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา สามารถท างานในสังคมที่มีการแข่งขัน และการเปลี่ยนแปลง อย่างกว้างขวางที่จะเกิดข้ึนในอนาคต

  12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน

  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ มีพันธกิจ 1.) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ มีทักษะในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรม จริยธรรม และส านึกในความเป็นพลเมืองที่ดี เพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ 2.) ศึกษา วิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 3.) ให้บริการทางวิชาการ พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคมในรูปแบบที่หลากหลาย และสืบสานโครงการ อันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ รวมทั้งประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 4.) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ เพ่ือสร้างความตระหนักที่ดีรู้เท่าทัน สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมโดยยังด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีของความเป็นไทย จากพันธกิจของสถาบันที่ต้องการผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และการวิจัย เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม มีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างสมดุลและยั่งยืน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้น าเอาพันธกิจของสถาบันที่ได้กล่าวข้างต้นมาเป็นแนวทางในการพัฒนาบัณฑิตที่สามารถท างานได้และท างานเป็นในสายงานทางด้านจัดการศึกษา โดย

 • 5

  มุ่งเน้นให้นักศึกษามีองค์ความรู้ตอบสนองความต้องการของโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และโรงเรียนสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในตัวของหลักสูตรจะเน้นในเรื่องของการคิดเป็นท าเป็นรวมถึงการท างานและการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงรวมถึงการฝึกปฏิบัติงานด้านจัดการเรียนการสอนอย่างเข้มข้น เพ่ือได้มาซึ่งบัณฑิตที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน

  13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งจะเน้นในด้านการออกแบบ จึงมีรายวิชาแกนส่วนหนึ่งที่แตกต่างจากหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาอ่ืนที่เปิดสอนมาก่อนนี้ 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน ไม่มี 13.3 การบริหารจัดการ

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากคณะอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและตารางสอบ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 • 6

  หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

  1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 1.1 ปรัชญา ออกแบบพัฒนา ค้นคว้าสิ่งใหม่ ก้าวไกลเพ่ือท้องถิ่น 1.2 วัตถปุระสงค์ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีลักษณะ ที่พึงประสงค์ ดังนี้ 1.2.1 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคมได ้ 1.2.2 ผลิตบัณฑิตให้มีให้มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการออกแบบ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอย่างสร้างสรรค์ 1.2.3 ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในด้านค้นคว้าวิจัยงานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใหม่ ๆ ด้านเทคโนโลยี และสามารถประกอบอาชีพอิสระ ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม ในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. แผนพัฒนาปรับปรุง

  แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 1 ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมให้มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. ก าหนด

  - พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก หลักสูตรในระดับสากล - ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ

  - เอกสารปรับปรุงหลักสูตร - รายงานผลการประเมินหลักสูตร

  2 ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทชุมชนที่มีผลิตภัณฑ์ชุมชนหลากหลาย

  - ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของชุมชน - ติดตามความเปลี่ยนแปลง ของวิสหกิจชุมชน

  -ผลการวิจัย ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึง พอใจในด้านทักษะความรู้ ความสามารถในการสอนและการท างานในระดับดี - เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร - สรุปเล่มรายงานผลประจ าปี

  3 พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอนและบริการวิชาการให้สามารถถ่ายทอดความรู้และ

  - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ - สนับสนุนให้การศึกษาต่อ ฝึกอบรม

  - โครงการเอกสารการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของ

 • 7

  แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ ประสบการณ์กับนักศึกษาและบุคลาการประจ าสถานศึกษาได้

  - สนับสนุนให้ท างานบริการวิชาการแก่ชุมชน

  อาจารย์ประจ าหลักสูตร - โครงการเอกสารการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ - สถิติการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา -ปริมาณงานบริการวิชาการของอาจารย์

 • 8

  หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

  1. ระบบการจัดการศึกษา 1.1 ระบบ การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ค) 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

  1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค จัดให้มีการเทียบโอนหน่วยกิตส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงให้

  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ค)

  2. การด าเนินการหลักสูตร 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 มิถุนายน – กันยายน ภาคการศึกษาท่ี 2 ตุลาคม – กุมภาพันธ์

  ภาคฤดูร้อน มีนาคม - พฤษภาคม หรือ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 2.2.1 ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

  2.2.3 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาใช้ระบบคัดเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์ 2.2.4 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 2.3.1 ตามเพื่อนมาเรียนโดยไม่ได้ส ารวจความถนัดและความต้องการที่แท้จริงของตนเอง 2.3.2 ไม่มีพ้ืนฐานและทักษะในสาขาที่สมัครเรียน 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 2.4.1 สัมภาษณ์ก่อนรับเข้าเรียน 2.4.2 มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติปรับพื้นฐานก่อนเปิดภาคเรียน

 • 9

  2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

  จ านวนนักศึกษา จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 2555 2556 2557 2558 2559

  ชั้นปีที่ 1 35 35 35 35 35

  ชั้นปีที่ 2 25 35 35 35 35

  ชั้นปีที่ 3 25 25 35 35 35

  ชั้นปีที่ 4 25 25 25 35 35

  รวม 110 120 130 140 140

  คาดว่าจะจบการศึกษา 25 25 25 35 35

  2.6 งบประมาณตามแผน 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)

  รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ

  2555 2556 2557 2558 2559

  ค่าบ ารุงการศึกษา 220,000 240,000 260,000 280,000 280,000

  ค่าลงทะเบียน 1,320,000 1,440,000 1,560,000 1,680,000 1,680,000

  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 330,000 360,000 390,000 420,000 420,000

  รวมรายรับ 1,870,000 2,040,000 2,210,000 2,380,000 2,380,000 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)

  หมวด เงิน ปีงบประมาณ 2555 2556 2557 2558 2559

  ก. งบด าเนินการ

  1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 989,760 1,039,248 1,091,211 1,145,772 1,203,061

  2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ไม่รวม 3)

  258,000 325,500 393,000 460,500 528,000

  3. ทุนการศึกษา - - - - -

  4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย

  220,000 240,000 260,000 280,000 280,000

  รวม (ก) 1,467,760 1,604,748 1,744,211 1,886,272 2,011,061 ข.งบลงทุน

  ค่าครุภัณฑ์ 490,000 980,000 147,000 1,960,000 1,960,000

 • 10

  หมวด เงิน ปีงบประมาณ

  รวม (ข) 490,000 980,000 147,000 1,960,000 1,960,000

  รวม (ก) + (ข) 1,957,760 2,584,748 1,891,211 3,846,272 3,971,061

  จ านวนนักศึกษา * 110 120 130 140 140

  ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 1,957,760 2,584,748 1,891,211 3,846,272 3,971,061 * หมายเหตุ จ านวนนักศึกษารวมหลักสูตรเก่าและหลักสูตรปรับปรุง ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

  ตลอดหลักสูตร 11,400,842 บาท 2.7 ระบบการศึกษา ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ค) 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ค และตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่การเทียบโอนหน่วยกิต และรายวิชา ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลัก สูตรนักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันการศึกษาอ่ืนมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมีรูปแบบการเทียบโอน 2 รูปแบบคือ

  1. การเทียบโอนผลการเรียน หมายความว่า การขอเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาในระดับ เดียวกัน ที่ได้เคยศึกษามาแล้วจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ที่มหาวิทยาลัยรับรองเพ่ือใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

  2. การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ หมายความว่า การขอเทียบโอนความรู้ทักษะ และประสบการณ์ จากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยของ นักศึกษา เพ่ือนับเป็นหน่วยกิต เทียบเท่ารายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

  หมายเหตุ หลักเกณฑ์การเทียบโอน ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และระเบียบ

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552

  (ภาคผนวก ค) ว่าด้วย การโอนผลการเรียน และการยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ค)

 • 11

  3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 3.1 หลักสูตร 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 1) กลุ่มภาษา 9 หน่วยกิต 2) กลุ่มมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต 3) กลุ่มสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต 4) กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต และเลือกเรียนจาก 4 กลุ่มข้างต้นอีก 3 หน่วยกิต ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 1) กลุ่มวิชาแกน 85 หน่วยกิต 1.1) วิชาแกนบังคับ 78 หน่วยกิต 1.2) วิชาวิชาแกนเลือก 7 หน่วยกิต ให้เลือกแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้ 1.2.1) แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1.2.1.1) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3(450) หน่วยกิต 1.2.1.2) โครงการพิเศษ 4(0-4-6) หน่วยกิต 1.2.2) แผนสหกิจศึกษา 1.2.2.1) เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-3-2) หน่วยกิต 1.2.2.2) สหกิจศึกษา 6(560) หน่วยกิต 2) กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนในกลุ่มวิชา ดังนี้ 2.1) กลุ่มวิชาออกแบบออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 2.2) กลุ่มวิชาออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 3.1.3 รายวิชา รหสัวิชา หลักเกณฑ์การใช้รหัสวิชาในหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร จะใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 4 ตัวแล้วตามด้วยตัวเลขอารบิก 3 ตัว น าหน้าชื่อวิชาทุกรายวิชา มีความหมายดังนี้ 3.1.3.1 ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม

 • 12

  3.1.3.2 การจัดหมวดวิชา หมู่วิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ ISCED (International Standard Classification Education) เป็นแนวทาง

  3.1.3.3 การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ 1) ยึดสาระส าคัญ (Concept) ของค าอธิบายรายวิชา 2) ยึดฐานก าเนิดของรายวิชา 3) อาศัยผู้เชี่ยวชาญ

  3.1.3.4 รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษรและเลขอารบิกรวมทั้งหมด 7 ตัว ล าดับที่ 1-4 บ่งบอกถึงคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ล าดับที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา ล าดับที่ 6,7 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา

  รายวิชา โดยการเลือกเรียนนี้ต้องไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เลือกเรียนไปแล้ว รวมแล้วทั้งหมดต้องเรียนไม ่

  น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

  1) กลุ่มภาษา 9 หน่วยกิต 1.1 บังคับเรียน 9 หน่วยกิต

  GELA101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร Thai for Communication

  3(3-0-6)

  GELA103 พ้ืนฐานการใช้ภาษาอังกฤษ Fundamentals of English Usage

  3(3-0-6)

  GELA104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร English for Communication

  3(3-0-6)

  1.2 วิชาเลือกเรียน GELA102 การพูดภาษาไทยเพ่ือประสิทธิผล

  Thai for Efficiency Speech 3(3-0-6)

  GELA105 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ English for Developing Study Skills

  3(3-0-6)

  GELA106 ภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐานเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน Japanese for Everyday Communication

  3(3-0-6)

  1 2 3 4 5 6 7

  ล าดับก่อนหลัง

  ลักษณะเนื้อหา

  คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา

 • 13

  GELA107 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารประจ าวัน Chinese for Everyday Communication

  3(3-0-6)

  2) กลุ่มมนุษยศาสตร์ เลือกเรียนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต

  GEHU101 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาทักษะชีวิต Human Behavior and Life Skills Development

  3(3-0-6)

  GEHU102 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต Aesthetic Appreciation

  3(3-0-6)

  GEHU103 ความจริงของชีวิต Meaning of Life

  3(3-0-6)

  3) กลุ่มสังคมศาสตร์ เลือกเรียนอย่างน้อย 6 หน่วยก ิ 6 หน่วยกิต

  4

  ) กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ เลือกเรียนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต GESC101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน

  Science in Everyday Life 3(3-0-6)

  GESC102 การคิดและตรวจสอบเหตุผล Thinking and Deliberation

  3(3-0-6)

  GESC103 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต Information Technology for Life

  3(3-0-6)

  GESC104 สิ่งแวดล้อมและชีวิต Environment and Life

  3(3-0-6)

  GESC105 สุขภาพ กีฬาและนันทนาการเพื่อชีวิต Health Sport and Recreation for Life

  3(3-0-6)

  GESO101 เศรษฐกิจและสังคมเชิงบูรณาการ Integration of Economics and Society

  3(3-0-6)

  GESO102 การจัดการเพ่ือคุณภาพชีวิต Quality of Life Management

  3(3-0-6)

  GESO103 พลวัตสังคมไทย Dynamics of Thai Society

  3(3-0-6)

  GESO104 ท้องถิ่นศึกษา Local Studies

  3(3-0-6)

  GESO105 การเมืองการปกครองและกฎหมายในชีวิตประจ าวัน Politics Government and Law in Everyday Life

  3(3-0-6)

 • 14

  GESC106 เทคโนโลยีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy Technology

  3(3-0-6)

  GESC107 กระบวนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making Processes

  3(3-0-6)

  GESC108 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท Footsteps of His Majesty the King

  3(3-0-6)

  5) เลือกเรียนจาก 4 กลุ่มข้างต้นอีก 3 หน่วยกิต

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 1) กลุ่มวิชาแกน 85 หน่วยกิต 1.1) วิชาแกนบังคับ 78 หน่วยกิต

  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) TENO101 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

  Reading and Writing English for Industrial Technology TEID101 การฝึกฝีมือช่างและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)

  Workshop Practice and Industrial Safety TEID102 ระบบการผลิตอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

  Industrial Production System IDPR101 หลักการออกแบบ 3(2-2-5)

  Principle of Design IDPR102 วาดเส้น 1 3(2-2-5)

  Drawing 1 IDPR103 วาดเส้น 2 3(2-2-5)

  Drawing 2 IDPR105 ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 3(2-2-5)

  Souvenir and Gift Design IDPR201 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1 3(2-2-5)

  Package Design 1 IDPR202 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2 3(2-2-5)

  Package Design 2 IDID101 เขียนแบบเทคนิค 1 3(2-2-5)

  Technical Drawing 1 IDID102 เขียนแบบเทคนิค 2 3(2-2-5)

  Technical Drawing 2 IDID103 กายวิภาคเชิงกลเพ่ืองานออกแบบ 3(3-0-6)

 • 15

  Ergonomics for Design IDID205 การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)

  Eco Design

  IDID104 เทคนิคการท าหุ่นจ าลอง 3(2-2-5) Structure and Model Making Technique

  IDID105 การถ่ายภาพ 3(2-2-5) Photography

  IDID106 คอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบ 2 มิต ิ 3(2-2-5) Two - Dimension Computer Graphics

  IDID107 คอมพิวเตอร์ส าหรับการเขียนแบบ 3(2-2-5) Drawing Computer Graphics

  IDID108 คอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบ 3 มิต ิ 3(2-2-5) Three - Dimension Computer Graphics

  IDID109 เทคนิคการน าเสนอผลงานและการจัดนิทรรศการ 3(2-2-5) Presentation Technique and Exhibition

  IDID110 การวิจัยออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3(3-0-6) Research for Industrial Design

  IDID201 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3(2-2-5) Principle of Industrial Design

  IDID203 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุปโภค 3(2-2-5) Consumer of Product Design

  IDNC101 ออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 3(2-2-5) Product Design of Handicrafts

  IDID204 ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 3(2-2-5) Textiles Design

  IDAC101 ออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 3(2-2-5) Ceramics Design

  TENO301 เคมีเกี่ยวกับสี 3(2-2-5) Chemistry of Colour

 • 16

  1.2) วิชาแกนเลือก 7 หน่วยกิต ให้เลือกแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้

  1.2.1) แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศกึษาด้วยตนเอง)

  TENO316 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3(450)

  Field Experience

  TENO317 โครงการพิเศษ 4(0-4-6) Special Project

  1.2.2) แผนสหกิจศึกษา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศกึษาด้วยตนเอง)

  TENO318 TENO319

  เตรียมสหกิจศึกษา Pre – Coopreative Education สหกิจศึกษา

  1(0-3-2) 6(560)

  Coopreative Education

  2) กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยเลือกจากกลุ่มวิชา ดังนี้ 2.1) กลุ่มวิชาออกแบบออกแบบเฟอร์นิเจอร์

  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) AIDW101 ประวัติและวิวัฒนาเฟอร์นิเจอร์ 3(2-2-5) Principle of Furniture AIDW102 วัสดุอุปกรณ์และหลักการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 3(2-2-5) Principle of Furniture Design AIDW201 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ส าหรับที่พักอาศัย 3(2-2-5) Furniture Design For Residential Areas AIDW205 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ส านักงาน 3(2-2-5) Furniture Design for Office AIDW203 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์สาธารณะ 3(2-2-5) Furniture Design Public AIDW207 ออกแบบตกแต่งภายใน 3(2-2-5) Interior Design

 • 17

  2.2) กลุ่มวิชาออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

  IDID301 ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกสิ่งพิมพ์ 3(2-2-5) Computer Graphic Publication IDID303 ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกเคลื่อนไหว 3(2-2-5) Computer Graphic Animation IDID305 ศิลปะสร้างสรรค์ด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) Computer of Art IDID308 งานกราฟิกโฆษณา 3(2-2-5) Graphic of Advertising IDID401 การออกแบบเว็ปไซต์พ้ืนฐาน 3(2-2-5) Basic Website Design IDID402 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 3(2-2-5) Basic Programming

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว

 • 18

  3.1.4 แสดงแผนการศึกษา แผนการศึกษาแบบปกติจ านวนทั้งสิ้น 8 ภาคการศึกษา จ านวน 136 หน่วยกิต

  ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

  ตนเอง GEXXXXX วิชาศึกษาทั่วไป 3 3 0 6 GEXXXXX วิชาศึกษาทั่วไป 3 3 0 6 TEID101 การฝึกฝีมือช่างและความปลอดภยัในงาน

  อุตสาหกรรม 3 2 2 5

  IDPR101 หลักการออกแบบ 3 2 2 5 IDPR102 วาดเส้น1 3 2 2 5 IDID101 เขียนแบบเทคนิค 1 3 2 2 5 IDID103 กายวิภาคเชิงกลเพื่องานออกแบบ 3 3 0 6

  รวม 21 17 8 38

  ชั่วโมง /สัปดาห์ = 25

  ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

  ตนเอง GEXXXXX วิชาศึกษาทั่วไป 3 3 0 6 GEXXXXX วิชาศึกษาทั่วไป 3 3 0 6 TEID102 ระบบการผลิตอุตสาหกรรม 3 3 0 6 IDPR103 วาดเส้น2 3 2 2 5 IDID201 หลักการออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 3 2 2 5 IDID102 เขียนแบบเทคนิค 2 3 2 2 5 IDID104 เทคนิคการท าหุ่นจ าลอง 3 2 2 5

  รวม 21 17 8 38

  ชั่วโมง /สัปดาห์ = 25

 • 19

  ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

  ตนเอง GEXXXXX วิชาศึกษาทั่วไป 3 3 0 6 GEXXXXX วิชาศึกษาทั่วไป 3 3 0 6 GEXXXXX วิชาศึกษาทั่วไป 3 3 0 6 IDID105 การถ่ายภาพ 3 2 2 5 IDID106 คอมพิวเตอรส์ าหรับการออกแบบ 2 มิติ 3 2 2 5 IDPR201 ออกแบบบรรจุภณัฑ์ 1 3 2 2 5

  IDPR105 ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 3 2 2 5

  รวม 21 17 8 38

  ชั่วโมง /สัปดาห์ = 25

  ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

  ตนเอง GEXXXXX วิชาศึกษาทั่วไป 3 3 0 6 GEXXXXX วิชาศึกษาทั่วไป 3 3 0 6 GEXXXXX วิชาศึกษาทั่วไป 3 3 0 6 IDID107 คอมพิวเตอรส์ าหรับการเขียนแบบ 3 2 2 5 IDID205 การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม 3 2 2 5 IDID203 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุปโภค 3 2 2 5 IDNC101 ออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 3 2 2 5

  รวม 21 17 8 38

  ชั่วโมง /สัปดาห์ = 25

 • 20

  ปีท่ี 3 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

  ตนเอง TENO101 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษในงาน

  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 3 0 6

  IDID108 คอมพิวเตอรส์ าหรับการออกแบบ 3 มิติ 3 2 2 5 IDPR202 ออกแบบบรรจุภณัฑ์ 2 3 2 2 5 IDAC101 ออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส ์ 3 2 2 5 IDID204 ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 3 2 2 5 XXXXXXX กลุ่มวิชาชีพเลือก 3 2 2 5 XXXXXXX กลุ่มวิชาชีพเลือก 3 2 2 5

  รวม 21 15 12 37

  ชั่วโมง /สัปดาห์ = 27

  ปีท่ี 3 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

  ตนเอง TENO301 เคมีเกี่ยวกับส ี 3 2 2 5 IDID109 เทคนิคการน าเสนอผลงานและการจัด

  นิทรรศการ 3 2 2 5

  IDID110 การวิจัยออกแบบผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม 3 3 0 6 *TENO318 เตรียมสหกจิศึกษา 1 0 3 2 XXXXXXX กลุ่มวิชาชีพเลือก 3 2 2 5 XXXXXXX กลุ่มวิชาชีพเลือก 3 2 2 5 XXXXXXX กลุ่มวิชาชีพเลือก 3 2 2 5

  รวม 19 13 13 33 หมายเหตุ * รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ให้นักศึกษาที่เลือกเรียนแผนสหกิจศึกษา ลงทะเบียนเรียน

  ชั่วโมง /สัปดาห์ = 26

 • 21

  ปีท่ี 4 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

  ตนเอง TENO319 TENO316

  สหกิจศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  6 3

  … 560 450

  ..................

  รวม 6/3 … …….. ..................

  หมายเหตุ นักศึกษาที่เลือกเรียนแผนสหกิจศึกษา ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา นักศึกษาที่เลือกเรียนแผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ

  ชั่วโมง /สัปดาห์ = 30 (4 เดือน) / 30 (2 เดือน)

  ปีท่ี 4 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

  ตนเอง *TENO317 โครงการพิเศษ 4 0 4 6

  XXXXXXX เลือกเสร ี 3 - - -

  XXXXXXX เลือกเสร ี 3 - - -

  รวม 10 0 4 6

  หมายเหตุ รายวิชาโครงการพิเศษ ให้นักศึกษาที่เลือกเรียนแผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพลงทะเบียนเรียน ชั่วโมง /สัปดาห์ = 10

  3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา

  ค าอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก) ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ปรับปรุง พ.ศ.2550 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 และ หลักสูตรสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก จ)

 • 22

  3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร

  ล าดับ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. ที่จบ ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 2555 2556 2557 2558

  1 นายทิวา แก้วเสริม

  ค.อ.ม.สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ออกแบบเฟอร์นิเจอร์) วท.บ.ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันราชภัฏนครสวรรค์

  2549

  2544 24 24 24

  24

  2 นายขุนแผน ตุ้มทองค า

  ค.อ.ม.สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ออกแบบกราฟิก) วท.บ.ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันราชภัฏนครสวรรค์

  2549

  2546

  24

  24

  24

  24

  3 นางน้ าผึ้ง พูนวิวัฒน์

  ค.อ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ออกแบบเฟอร์นิเจอร์)

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  2550

  24 24 24

  24

  24 25

 • 23

  ศษ.บ.ออกแบบศิลปประยุกต์ (ออกแบบผลิตภัณฑ์)

  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (คลองหก)

  2540

  4 นายมานะ อินพรมมี

  ค.อ.ม.สาขาสถาปัตยกรรม ค.บ.สาขาอุตสาหกรรมศิลป์

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์

  2547

  2535 24 24 24 24

  5 นายศานต์ พานิชสิติ วท.ม .อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ ค.บ. ภาษาอังกฤษ

  มหาวิทยาลัยนเรศวร สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์

  2553

  2548 24 24 24 24

 • 24

  3.2.2 อาจารย์ประจ า

  ล าดับ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. ที่จบ ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 2555 2556 2557 2558

  1 นายทิวา แก้วเสริม

  ค.อ.ม.สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ออกแบบเฟอร์นิเจอร์) วท.บ.ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันราชภัฏนครสวรรค์

  2549

  2544 24 24 24

  24

  2 นายขุนแผน ตุ้มทองค า

  ค.อ.ม.สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ออกแบบกราฟิก) วท.บ.ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันราชภัฏนครสวรรค์

  2549

  2546 24 24 24 24

  3 นางน้ าผึ้ง พูนวิวัฒน์

  ค.อ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ออกแบบเฟอร์นิเจอร์) ศษ.บ.ออกแบบศิลปประยุกต์ (ออกแบบผลิตภัณฑ์)

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (คลองหก)

  2550

  2540 24 24 24 24

  4 นายมานะ อินพรมมี

  ค.อ.ม.สาขาสถาปัตยกรรม

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  2547

  24 24 24 24

  26

 • 25

  ค.บ.สาขาอุตสาหกรรมศิลป์ วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ 2535

  5 นายศานต์ พานิชสิติ วท.ม .อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ ค.บ. ภาษาอังกฤษ

  มหาวิทยาลัยนเรศวร สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์

  2553

  2548 24 24 24 24

  6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นุทิศ เอ่ียมใส

  กศ.ม. สาขาอุตสาหกรรมศึกษา ค.บ.สาขาอุตสาหกรรมศิลป์ ( ออกแบบเขียนแบบก่อสร้าง )

  มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒประสานมิตร วิทยาลัยครูพระนคร

  2535

  2525 24 24 24

  24

  6 นายพีรวัฒน์ สุขเกษม

  ศป.ม. คอมพิวเตอร์อาร์ต วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ

  มหาวิทยาลัยรังสิต สถาบันราชภฏัจันเกษม

  ก าลังศึกษา 2550

  24 24 24 24

  7 นายสมเดช ศิริโสภณ

  กศ.ม.สาขาอุตสาหกรรมศึกษา ค.บ. สาขาอุตสาหกรรมศิลป์

  มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาลัยครูพระนคร

  2538 2519 24 24 24 24

  8 นายปัญญา เทียนนาวา

  กศ.ม. สาขาอุตสาหกรรมศึกษา ค.บ.สาขาอุตสาหกรรมศิลป์

  มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์

  2538 2532 24 24 24 24

  9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนงค์พรรณ หัตถมาศ

  กศ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา ค.บ. สาขาคหกรรมศาสตร์

  มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาลัยครูสวนดุสิต

  2543 2521 24 24 24 24

  10 นายอมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์ กศ.ม. สาขาอุตสาหกรรมศึกษา คบ. สาขาอุตสาหกรรมศิลป์ ไฟฟ้า- อิเล็กทรอนิกส์)

  มศว. ประสานมิตร วิทยาลัยครูพระนคร

  2542 2588 24 24 24 24

  27

 • 26

  11 นางนภาพร ตุ้มทองค า

  วทม. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วทบ. สาขาฟิสิกส์-อิเล็กทรอนิกส์

  มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร

  2542

  2550 24 24 24

  24

  12 นายสุเมธ สงวนใจ ค.อ.ม. สาขาไฟฟ้า ค.อ.บ.สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

  2543

  2531 24 24 24 24

  3.2.3 อาจารย์พิเศษ ไม่มี

  28

 • 27

  4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา) จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้น

  หลักสูตรได้ก าหนดรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งจะจัดอยู่ในกลุ่มประสบการณ์ภาคสนาม แต่ในทางปฏิบัติแล้วมีความต้องการให้นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนรายวิชานี้ เว้นแต่กรณีที่นักศึกษามีปัญหาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาสหกิจศึกษาจึงอนุญาตให้เรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม

  ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางด้านอุตสาหกรรมโดยใช้ความรู้เป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม

  3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 4) มีระเบียบวินัยตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้ 5) มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 4.2 ช่วงเวลา

  ภาคการศึกษา ที่ 1 ชั้นปีที่ 4 ได้แก่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา จ านวน 16 สัปดาห์ 5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย ข้อก าหนดในการท าโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงาน นวัตกรรมด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพ่ือท้องถิ่น ตามที่หลักสูตรก าหนด อย่างเคร่งครัด หรือเป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนางานด้านอุตสาหกรรม สิ่งประดิษฐ์ และมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด หรือเป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพ่ื อพัฒนางานด้านออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

  5.1 ค าอธิบายโดยย่อ โครงงาน.ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาใช้

  ในการท าโครงงาน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 1) มีองค์ความรู้จากการวิจัย 2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยวิธีวิจัย 3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 4) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สถิติข้อมูลและอภิปรายผล

 • 28

  5) สามารถปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 6) สามารถน าเสนอและสื่อสารด้วยภาษาพูด และภาษาเขียน 5.3 ช่วงเวลา

  ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาที่ 4 5.4 จ านวนหน่วยกิต

  4 หน่วยกิต 5.5 การเตรียมการ

  มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา

  5.6 กระบวนการประเมินผล 1) ประเมินคุณภาพโครงงานโดยอาจารย์ประจ าวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา 2) ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท าวิจัยโดยอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจ าวิชา

  อาจารย์อ่ืน อย่างน้อย 3 คน จากการสังเกต จากการรายงานด้วยวาจาและเอกสาร หรือโปสเตอร์ 3) ประเมินผลการท างานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการท างาน ผลงานที่เกิด

  ในแต่ละข้ันตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา

  หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา

  คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา ด้านบุคลิกภาพ - มีการสอดแทรกเรื่อง การแต่งกาย การเข้าสังคม

  เทคนิคการเจรจา สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวในการท างานในบางรายวิชาที่เก่ียวข้อง และในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ก่อนที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา โดยจัดอยู่ในรูปโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ

  ด้านภาวะผู้น า และความรับผิดชอบตลอดจนมีวินัยในตนเอง

  - ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่ม และมีการก าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท ารายงานตลอดจน ก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอรายงาน เพ่ือเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี

  - มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการด าเนินกิจกรรม เพ่ือฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ

  - มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าในการแสดงความคิดเห็น

 • 29

  คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ - มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม และข้อกฎหมาย

  ที่เก่ียวกับจรรยาบรรณวิชาชีพในแต่ละศาสตร์ 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน

  2.1 ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

  1) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม มีจิตสาธารณะ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มีความสามัคคี มีความรัก มีความเมตตากรุณาและมีระเบียบวินัย

  2) ตระหนักและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ เกิดความต้องการ ความสนใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้

  3) มีความเพียรพยายามในการท างาน มีความตั้งใจ อดทนขยันหมั่นเพียร ควบคู่กับการใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาจนประสบผลส าเร็จ มีความรับผิดชอบตามสถานการณ์ทั้งบุคคลและกลุ่ม

  4) มีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน กตัญญูรู้คุณ ประหยัด สุขุม รู้จักกาลเทศะ เป็นคนดี และด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  5) มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีความสามารถในการท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง

  6) มีความเคารพในกฎระเบียบของสถานศึกษา ชุมชนและสังคม รวมทั้ง การแสดงออกทางการแต่งกายที่เหมาะสม

  2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1) ก าหนดให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย เคารพ

  ในกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย เช่น การเข้าชั้น เรียนตรงเวลา แต่งกายตามระเบียบ ของมหาวิทยาลัย การยกย่องผู้ที่ท าดี ให้สาธารณชนได้รับรู้หรือให้รางวัลตามโอกาสที่เหมาะสม

  2) ก าหนดให้ทุกรายวิชาสอดแทรกสาระและกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรมและลักษณะอันพึงประสงค์ของคนดี

  3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในคุณธรรมที่ต้องการจะปลูกฝัง

  4) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามโอกาสอันควรเพ่ือเน้นย้ าให้ผู้เรียนเข้าใจ เข้าถึงคุณธรรมจริยธรรมที่ต้องการปลูกฝังบ่มเพาะให้ปรากฏในตัวผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม

  2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 1) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น การเข้าชั้นเรียนตรงเวลา ส่งงานตรงเวลาและครบถ้วน การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนอย่างผู้มีความรับผิดชอบ เป็นต้น

 • 30

  2) ปร�