of 17 /17
1 อบรมเชงปฏบัตการ โปรแกรม CIRCUIT WIZARD เอกสารการอบรมเชงปฏบัต เร่อง การใช้งานโปรแกรม Circuit wizard ทยากร อ.ณัฐพงศ์ สอนอาจ ณ ห้องปฏบัตการคอมพ วเตอร์ 1 มหาวทยาลัยราชธาน

เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Circuit ...eng.rtu.ac.th/files/CW.pdf ·

 • Author
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง...

 • 1

  อบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม CIRCUIT WIZARD

  เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติ

  เรื่อง

  การใช้งานโปรแกรม Circuit wizard

  วทิยากร

  อ.ณัฐพงศ์ สอนอาจ

  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์ 1 มหาวิทยาลัยราชธานี

 • 2

  อบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม CIRCUIT WIZARD

  การเริ่มใช้งานโปรแกรม CiRCUIT WIZARD

  การเข้าโปรแกรม Circuit Wizard

 • 3

  อบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม CIRCUIT WIZARD

  หน้าจอโปรแกรมเริ่มต้น (คลิก sample circuits)

 • 4

  อบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม CIRCUIT WIZARD

  กฎของโอห์ม

  IRV

  I

  VR

  R

  VI

 • 5

  อบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม CIRCUIT WIZARD

  การวัดกระแสไฟฟา้

 • 6

  อบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม CIRCUIT WIZARD

  วงจรหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม

  วงจรหลอดไฟฟ้าแบบขนาน

 • 7

  อบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม CIRCUIT WIZARD

  ผลการกดสวิตซ์

 • 8

  อบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม CIRCUIT WIZARD

  การใช้ความต้านทานปรับค่าได้

  เปลี่ยนค่าความต้านทานปรับค่าได้

 • 9

  อบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม CIRCUIT WIZARD

  การวัดแรงดนัไฟฟ้า (โดยการปรับค่าเซ็นเซอร์แสง)

 • 10

  อบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม CIRCUIT WIZARD

  วงจรของเซ็นเซอร์แสง

  การวัดความต้านทาน

 • 11

  อบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม CIRCUIT WIZARD

  การใช้งานสวิตซ์สองทาง

 • 12

  อบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม CIRCUIT WIZARD

  เมื่อเปิดสวิตซ์ SW1

  เมื่อปิดสวิตซ์ SW2

 • 13

  อบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม CIRCUIT WIZARD

  การท างานของวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า

  วงจรของการท างานมอเตอร์

 • 14

  อบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม CIRCUIT WIZARD

  วงจรควบคุมการท างานการหมนุของล้อ

  เมื่อสับสวิตซ์ SW1 ล้อจะหมุน ทางขวา

  เมื่อสับสวิตซ์ SW1 ล้อจะหมุน ทางซ้าย

 • 15

  อบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม CIRCUIT WIZARD

  การใช้งานสวิตซ์กดตดิปล่อยดับ ควบคุมการหมุนของเกียร ์

 • 16

  อบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม CIRCUIT WIZARD

  วงจรควบคุม 7 –segment ให้นับขึ้น

 • 17

  อบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม CIRCUIT WIZARD

  เครื่องวัดสัญญาณ input และ Output โดยออสซิโรสโคป