of 38 /38
รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ศูนย์รังสิต คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ ข้อมูลทั่วไป 1. ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Pgram in Linguistics 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ภาษาไทย ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาศาสตร์) ชื่อย ่อ ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์) ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Arts (Linguistics) ชื่อย ่อ B.A. (Linguistics) 3.วิชาเอก (ถ้ามี) - 4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต 5. รูปแบบของหลักสูตร 5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4ปี 5.2 ภาษาที่ใช้ หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 5.3 การรับเข้าศึกษา รับเฉพาะนักศึกษาไทย 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู ้สาเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ พ.ศ. 2552 กาหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที1 ปีการศึกษา 2556 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั ้งที19/2555เมื่อวันที17..เดือน ....ธันวาคม... .. 2555

รายละเอียดของหลักสูตรweb.reg.tu.ac.th/registrar/_link/_8_knowledge/curric_cd/curric_ba/56/BA56_06_LG.pdfรายละเอียดของหลักสูตร

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of รายละเอียดของหลักสูตรweb.reg.tu.ac.th/registrar/_link/_8_knowledge/curric_cd/curric_ba/56/BA56_06_LG.pdfรายละเอียดของหลักสูตร...

 • รายละเอยีดของหลกัสูตร หลกัสูตร ศิลปศาสตรบณัฑิต

  สาขาวชิา ภาษาศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

  ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา ศูนย์รังสิต คณะศิลปศาสตร์ ภาควชิาภาษาศาสตร์

  ข้อมูลทัว่ไป 1. ช่ือหลกัสูตร ภาษาไทย : หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาศาสตร์ ภาษาองักฤษ : Bachelor of Arts Pgram in Linguistics 2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา ภาษาไทย ช่ือเตม็ ศิลปศาสตรบณัฑติ (ภาษาศาสตร์) ช่ือย่อ ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์) ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็ Bachelor of Arts (Linguistics) ช่ือย่อ B.A. (Linguistics) 3.วชิาเอก (ถ้าม)ี - 4. จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร จ านวนหน่วยกติตลอดหลกัสูตร 135 หน่วยกติ 5. รูปแบบของหลกัสูตร 5.1 รูปแบบ หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 4ปี 5.2 ภาษาทีใ่ช้ หลกัสูตรจดัการศึกษาเป็นภาษาไทย 5.3 การรับเข้าศึกษา รับเฉพาะนกัศึกษาไทย 5.4 ความร่วมมอืกบัสถาบันอืน่ เป็นหลกัสูตรของสถาบนัโดยเฉพาะ 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว 6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมตั/ิเห็นชอบหลกัสูตร

  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ปรับปรุงจากหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาศาสตร์ พ.ศ. 2552 ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2556 ได้พจิารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั ในการประชุมคร้ังที ่…19/2555…

  เมือ่วนัที ่…17..เดอืน ....ธันวาคม... พ.ศ. …2555…

 • ได้พจิารณากลัน่กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวทิยาลยัด้านหลกัสูตรและการจดัการศึกษา ในการประชุมคร้ังที ่…1/2556… เมือ่วนัที ่ …25.... เดอืน .....มกราคม.... พ.ศ. 2556 ได้รับอนุมตั/ิเห็นชอบหลกัสูตรจากสภามหาวทิยาลยั ในการประชุมคร้ังที ่……2/2556…. เมือ่วนัที ่…18..เดอืน ...กมุภาพนัธ์... พ.ศ. …2556… 7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่คุีณภาพและมาตรฐาน หลกัสูตรมคีวามพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดม ศึกษาแห่งชาติในปีการศึกษา 2558 8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา

  ผู้ทีส่ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรนี ้สามารถประกอบอาชีพทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทีเ่กีย่วกบัการใช้ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 8.1งานวชิาการ เช่น นักวชิาการ นักวจิยั อาจารย์ เป็นต้น 8.2 งานท่องเทีย่วและบริการ เช่น เจ้าหน้าทีก่ารท่องเทีย่วและงานบริการ 8.3 งานธุรกจิการพมิพ์และงานเขียน เช่น บรรณาธิการ นักเขียน เป็นต้น 8.4 งานการแปล

  8.5 งานทีเ่กีย่วกบัการใช้ภาษา เช่น เจ้าหน้าทีท่ างานเกีย่วกบัภาษาทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 8.6 งานสายการบนิ เช่น พนักงานต้อนรับของสายการบิน

  10. สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ

  ในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ ฉบับที ่11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศข้อหนึ่งคือ มุ่ งพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ เพื่อน าไปสู่สังคมแห่งความสุขอย่างมีภูมคุ้ิมกนั รวมทั้งกรอบการพัฒนาประเทศเพื่อน าไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ 2558 จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาบัณฑิตให้มคีวามเข้มแข็งและอยู่อย่างเข้าใจถึงสภาวะที่หลากหลายและความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมบนพืน้ฐานของภูมปัิญญาไทยและความพอเพยีง 11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม ในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว พ.ศ. 2551 – พ.ศ.2565 มีเป้าหมายส าคัญที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยระดับอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพในการปรับตัวให้เข้ากับงานที่เกิดขึ้นได้ตลอดชีวิต รวมทั้งการสร้างเสรีภาพทางวชิาการ ความหลากหลาย และความมีเอกภาพอย่างมีระบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตในการแข่งขันในโลกโลกาภิวัตน์ได้ ซ่ึงก็สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 10 และฉบับที่ 11 ที่มุ่ งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ชีวิต มีความรอบรู้และความสามารถในการปรับตวัและการแข่งขัน เพือ่รองรับการเป็นประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ดังนั้น การพัฒนาทักษะด้านภาษาและการส่ือสาร ความรู้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมทั้งการคดิวเิคราะห์เชิงบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ และการคิดเชิงวิพากษ์กับบริบทแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรมไทย ก็จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่บัณฑิตที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศต่อไปในอนาคต การผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ด้านภาษากับสังคม และการผลิตนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เชิงบูรณาการ จึงนับว่าเป็น

 • ภารกิจส าคัญอีกประการหนึ่งของหลักสูตรภาษาศาสตร์ดังนั้นหลักสูตรภาษาศาสตร์จึงได้ปรับเนื้อหาวิชาที่สร้างองค์ความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์เชิงสังคมและวฒันธรรมขึน้ 12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 12.1 การพฒันาหลกัสูตร หลกัสูตรภาษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ตระหนักถึงสถานการณ์และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมดงักล่าว จึงมีเป้าหมายที่จะพัฒนาเนือ้หาวิชาและกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความเข้มแข็งในการใช้ภาษาทั้งภาษาไทย ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน และภาษาอังกฤษ เพื่อที่จะสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพทางวิชาการและส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงาน และสามารถน าวิชาความรู้น าไปใช้ในการประกอบอาชีพและการแสวงหาความรู้ในระดับที่สูงขึ้นได้มีรายวิชาที่เน้นความเข้มแข็งทางภาษาศาสตร์ เช่น ด้านสัทศาสตร์ สัทวิทยา ด้านระบบค าและวากยสัมพันธ์ ด้านระบบข้อความ ฯลฯ เพื่อให้นักศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและสอนภาษาได้ นอกจากนี้ หลักสูตรภาษาศาสตร์ที่ปรับปรุงใหม่ยังมีรายวิชาที่เน้นทักษะการส่ือสาร การคิดวิเคราะห์ เช่น วิชาภาษากับการส่ือสาร การอ่านเชิงวิเคราะห์ด้านภาษาศาสตร์ รวมไปถึงเทคนิคการส่ือความทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นต้น มีรายวิชาที่เน้นภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น วิชาภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน ภาษาในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 1 และ ภาษาในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 2 นอกจากนีย้ังเน้นกระบวนวิชาในเชิงประยุกต์และบูรณาการ เช่น ภาษาศาสตร์ประยุกต์ เน้นรายวชิาด้านสัมมนาและการวจิยัด้วยการเพิม่รายวชิาสัมมนาหัวข้อปัจจุบันทางภาษาศาสตร์ และภาษาศาสตร์ภาคสนาม เพื่อให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ เรียบเรียงเป็นงานเขียนและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการได้ ขณะเดยีวกนัหลกัสูตรภาษาศาสตร์ยงัมรีายวชิาเลอืกทีผู้่เรียนสามารถน าไปประยุกต์กับอาชีพ เช่น รายวิชาด้านการสอนภาษาต่างประเทศ การสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติ การทดสอบภาษา เป็นต้น มีรายวิชาเชิงเนื้อหาและทฤษฎีที่มีความทันสมัยให้เข้ากับวิทยาการสมัยใหม่ เช่น รายวิชาภาษาศาสตร์กับคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสังคมแห่งเทคโนโลยีได้ รายวิชาต่างๆ ทีก่ล่าวมาข้างต้นนี ้นอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้และทักษะทางการส่ือสารและการใช้ชีวิตในสังคมเพื่อการประกอบอาชีพได้แล้ว ยงัสามารถต่อยอดไปสู่การศึกษาขั้นสูงต่อไปได้ 12.2 ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ มพีนัธกจิทีจ่ะพัฒนาและถ่ายทอดความรู้เสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้ในวชิาชีพช้ันสูง มสีตปัิญญา ความคดิ และความรับผดิชอบต่อสังคม มวีสัิยทศัน์ทีจ่ะเป็นสถาบันช้ันน าแห่งการเรียนรู้ในอาเซียน พนัธกิจหลักที่ส าคัญก็คือ ร่วมน าสังคม สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล ส่วนคณะศิลปศาสตร์ มพีนัธกจิในการสร้างความเป็นเลศิทางภาษาและวฒันธรรม และการส่งเสริมการศึกษาวจิยัและผลติบัณฑิตในสาขาวชิาต่างๆ ทางภาษา มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เพื่อที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีวิจารณญาณในการรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม อนุรักษ์ ส่งเสริม ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาสังคมและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ดังนั้นหลักสูตรภาษาศาสตร์ จึงได้มีการปรับปรุงหลกัสูตรใหม่ให้มคีวามสอดคล้องกบัพนัธกจิของมหาวทิยาลยัและคณะศิลปศาสตร์ดงักล่าว รวมทั้งเพิม่เตมิรายวชิาให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อมุ่ งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถด้านความรู้และทักษะการใช้ภาษาทั้ งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ให้มีประสิทธิภาพ บัณฑิตของหลักสูตรภาษาศาสตร์จะสามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ภาคสนามทีไ่ด้รับจากหลกัสูตรฯ น าไปใช้เป็นเคร่ืองมอืในการประกอบอาชีพตามทีร่ะบุไว้ในข้อ 8 และยงัจะเป็นก าลงัส าคญัของชาติในการพฒันาและสร้างความเข้าใจอนัดรีะหว่างบุคคลในชาตแิละนานาชาต ิ

 • 13. ความสัมพนัธ์ (ถ้าม)ี กบัหลกัสูตรอืน่ทีเ่ปิดสอนในวทิยาลยั/คณะ/ภาควชิาอืน่ 13.1 รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนโดยวทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ วชิาศึกษาทัว่ไป มธ.100 พลเมอืงกบัความรับผดิชอบต่อสังคม 3(3-0-6) TU100 Civic Education มธ.110 สหวทิยาการมนุษยศาสตร์ 2(2-0-4) TU110 Intergrated Humanities มธ. 120 สหวทิยาการสังคมศาสตร์ 2 (2-0-4) TU 120 Integrated Social Sciences มธ. 130 สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2 (2-0-4) TU 130 Integrated Sciences and Technology มธ.151 คณิตศาสตร์ทัว่ไประดบัมหาวทิยาลยั 3 (3-0-6) TU 151 General College Mathematics มธ. 152 หลกัพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 3 (3-0-6) TU 152 Fundamental Mathematics มธ. 153 ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ 3 (3-0-6) TU 153 General Concepts of Computer มธ. 154 รากฐานคณติศาสตร์ 3 (3-0-6) TU154 Foundation of Mathematics มธ. 155 สถิตพิืน้ฐาน 3 (3-0-6) TU155 Fundamental Statistics มธ. 156 คอมพวิเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบือ้งต้น 3 (3-0-6) TU156 Introduction to Computers and Programming ท. 161 การใช้ภาษาไทย 3 (3-0-6) TH 161 Thai Usage ท. 162 การเขียนรายงานทางวชิาการ 3 (3-0-6) TH 162 Report Writing สษ. 070 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1 0 (3-0-6) EL 070 English Course 1 สษ.171 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2 3 (3-0-6) EL 171 English Course 2 สษ. 172 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 3 3 (3-0-6) EL 172 English Course 3 วชิานอกสาขา อ.231 การเขียนระดบัย่อหน้า 3(3-0-6) EG231 Paragraph Writing

 • อ.241 การฟัง-การพูด1 3(3-0-6) EG241 Listening-Speaking1 13.2 รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนให้วทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ต้องมาเรียน ไม่ม ี 13.3 การบริหารจดัการ

  อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะมกีารปรับเนือ้หาและวธีิการสอน ตลอดจนการประเมนิผลตามความเหมาะสมกบัระดบัความรู้และประสบการณ์ของนักศึกษาวชิาเอกเมือ่ต้องเรียนร่วมกบันักศึกษาหลกัสูตรอืน่

  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 1. ปรัชญา ความส าคญั และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 1.1 ปรัชญา ภาษาศาสตร์สรรค์สร้างสังคม วฒันธรรม และมนุษยธรรม สร้างความรอบรู้ ทกัษะภาษา ความเข้าใจในการเรียนรู้ภาษาควบคู่กับบริบทสังคมวัฒนธรรมสร้างเจตคติที่ดีต่อภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาประเทศเพื่อนบ้าน ภาษาอังกฤษ ร่วมกับสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นของมนุษย์ พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 1.2 ความส าคญั เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างผู้มีความรู้ความเข้าใจภาษา มุ่งพัฒนาและสร้างสรรค์ทักษะในการใช้ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ พฒันาองค์ความรู้ด้านภาษาศาสตร์และสังคมวฒันธรรม เพือ่ให้บัณฑิตสามารถพฒันาตนเองและเป็นก าลงัส าคญัของสังคมในการสร้างความเข้าใจอนัดรีะหว่างบุคคลในชาต ิและสามารถใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้ภาษาได้เป็นอย่างด ี 1.3 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร เพือ่ให้บณัฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมลีกัษณะดงันี ้ 1)มคีวามรู้และความเข้าใจลกัษณะและกระบวนการการใช้ภาษาของมนุษย์

  2) มคีวามรู้และความสามารถในการวเิคราะห์ระบบของภาษา 3) มคีวามรู้และเข้าใจความสัมพนัธ์ระหว่างภาษาศาสตร์และศาสตร์อืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 4) มคีวามสามารถในการประยุกต์แนวคดิทางภาษาและภาษาศาสตร์ เพือ่ประโยชน์ต่อชีวติประจ าวนัและงานอาชีพ

 • ระบบการจดัการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 1. ระบบการจดัการศึกษา 1.1 ระบบ ใช้ระบบการศึกษาแบบทวภิาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกต ิ1 ภาค การศึกษาปกตมิรีะยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 16สัปดาห์และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้เวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ แต่ให้เพิ่มช่ัวโมงการศึกษาในแต่ละรายวชิาให้เท่ากบัภาคปกต ิ 1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน อาจมกีารจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัการพจิารณาของคณะกรรมการบริหาร หลกัสูตรภาษาศาสตร์ 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกติในระบบทวภิาค ไม่ม ี 2. การด าเนินการหลกัสูตร 2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน วนั – เวลาราชการปกต ิ ภาคการศึกษาที ่1 เดอืนมถุินายน – กนัยายน ภาคการศึกษาที ่2 เดอืนพฤศจกิายน– กมุภาพนัธ์ ภาคฤดูร้อน เดอืนมนีาคม – พฤษภาคม

  2.2 คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

  คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพิม่เตมิถึงปัจจุบัน ฉบับที ่3 พ.ศ. 2555) ข้อ 7

  การคดัเลอืกผู้เข้าศึกษา การคดัเลอืกผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการคดัเลอืกเพือ่เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาของส านักงาน

  คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือการคดัเลอืกตามวธีิการทีม่หาวทิยาลยัก าหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวทิยาลยั

  2.7 ระบบการศึกษา แบบช้ันเรียน แบบทางไกลผ่านส่ือส่ิงพมิพ์เป็นหลกั แบบทางไกลผ่านส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (E-learning) แบบทางไกลทางอนิเตอร์เน็ต อืน่ๆ (ระบุ) 2.8 การเทยีบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั

 • 1) การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพิม่เตมิถึงปัจจุบัน ฉบับที ่3 พ.ศ. 2555) ข้อ 10.10 และ ข้อ 15 2) หลกัเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลัย ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เร่ือง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจดทะเบียนศึกษารายวชิาข้ามโครงการและการจดทะเบียนศึกษารายวชิาข้ามสถาบันอุดมศึกษาในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2552 3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 3.1 หลกัสูตร 3.1.1 จ านวนหน่วยกติรวมและระยะเวลาศึกษา จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร 135 หน่วยกติ ระยะเวลาศึกษา เป็นหลกัสูตรแบบศึกษาเตม็เวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลกัสูตร อย่างน้อย 7 ภาคการศึกษาปกต ิและอย่างมากไม่เกนิ 14 ภาคการศึกษาปกต ิ 3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบ และข้อก าหนดของหลกัสูตรดงันี ้ 1) วชิาศึกษาทัว่ไป 30 หน่วยกติ 2) วชิาเฉพาะ 99 หน่วยกติ 2.1) วชิาเอก 75 หน่วยกติ 2.1.1) วชิาในสาขา 51 หน่วยกติ 2.1.1.1)วชิาบังคบั 24 หน่วยกติ 2.1.1.2)วชิาบังคบัเลอืก 12 หน่วยกติ 2.1.1.3)วชิาเลอืก 15 หน่วยกติ 2.1.2) วชิานอกสาขา 24 หน่วยกติ 2.1.2.1)วชิาบังคบั 6 หน่วยกติ 2.1.2.2)วชิาบังคบัเลอืก 18 หน่วยกติ 2.2)วชิาโทหรือวชิาเลอืก 24 หน่วยกติ 3) วชิาเลอืกเสรี 6 หน่วยกติ

  3.1.3 รายวชิาในหลกัสูตร

 • 3.1.3.1 รหัสวชิา รายวชิาในหลกัสูตรประกอบด้วย อกัษรย่อ 2 ตวั และเลขรหัส 3 ตวั โดยมคีวามหมายดงันี ้อกัษรย่อ ภ./ LG หมายถึง อกัษรย่อของสาขาวชิาภาษาศาสตร์ ตวัเลข มคีวามหมาย ดงันี ้เลขหลกัหน่วย

  เลข 0-5 หมายถึง วชิาบังคบั เลข 6-9 หมายถึง วชิาเลอืก

  เลขหลกัสิบ เลข 1-2 หมายถึง วชิาในหมวดวชิาหมวดทฤษฎว่ีาด้วยองค์ประกอบ

  ของภาษาและสาขาต่างๆของภาษาศาสตร์ เลข 3 หมายถึง หมวดภาษาศาสตร์ภาษาไทย เลข 4 หมายถึง หมวดภาษาศาสตร์ภาษาองักฤษ เลข 5-6 หมายถึง หมวดภาษาศาสตร์ประยุกต์ เลข 7-8 หมายถึง หมวดภาษาต่างประเทศทีไ่ม่ใช่ภาษาองักฤษ เลข 9 หมายถึง หมวดการศึกษาภาคสนาม การวจิยั และการสัมมนา

  เลขหลกัร้อย เลข 1 หมายถึง รายวชิาทีจ่ดัสอนส าหรับชาวต่างชาติ เลข 2 หมายถึง รายวชิาทีจ่ดัสอนในหลกัสูตรช้ันปีที ่2 เลข 3 หมายถึง รายวชิาทีจ่ดัสอนในหลกัสูตรช้ันปีที ่3 เลข 4 หมายถึง รายวชิาทีจ่ดัสอนในหลกัสูตรช้ันปีที ่4

  3.1.3.2 รายวชิาและข้อก าหนดของหลกัสูตร

  ก.วชิาศึกษาทัว่ไป 30 หน่วยกติ นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตามโครงสร้างและองค์ประกอบของหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไป ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วน คอื

  ส่วนที ่1: เป็นหลกัสูตรกลางของมหาวทิยาลยัทีก่ าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียนจ านวน 21 หน่วยกติ

  • นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2556-2557 โปรดดูรายละเอยีดตามหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไป พ.ศ. 2556

  • นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป โปรดดูรายละเอยีดตามหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไป พ.ศ. 2558 ส่วนที ่2: นักศึกษาจะต้องศึกษารายวชิาต่างๆ ตามเงือ่นไขรายวชิาทีค่ณะฯ ก าหนดไว้ดงันี ้คอื

 • 1) วชิาบังคบั 1 รายวชิา จ านวน 3 หน่วยกติ ท. 162 การเขียนรายงานวชิาการ 3 (3-0-6) TH 162 Report Writing

  2) เลือกศึกษารายวิชาอื่น ๆ จากรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2จ านวน 6 หน่วยกิตซ่ึงหมายรวมถึงวชิา จ.211 จติวทิยาทัว่ไป หมายเหตุ นักศึกษาต้องเลอืกศึกษาวชิาทีต่่างจากรายวชิาทีเ่ลอืกศึกษาไปแล้วในวชิาศึกษาทัว่ไปส่วนที ่ 1 ข.วชิาเฉพาะ 99 หน่วยกติ 1) วชิาเอก 75 หน่วยกติ 1.1) วชิาในสาขา 51 หน่วยกติ

  1.1.1) วชิาบังคบั 24 หน่วยกติ นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับในสาขาจ านวน8 วิชา รวม 24 หน่วยกิตในรายวิชาต่อไปนี ้โดยนักศึกษาต้องสอบไล่ได้ไม่ต า่กว่าระดบั C ทุกรายวชิา ภ. 211 ภาษาศาสตร์เบือ้งต้น 3(3-0-6) LG 211 Introduction to Linguistics ภ. 212 สัทศาสตร์และสัทวทิยา 3(3-0-6) LG 212 Phonetics and Phonology ภ. 213 การวเิคราะห์ค าและประโยค 3(3-0-6) LG 213 Analysis of Words and Sentences ภ. 214 ภาษากบัความหมาย 3(3-0-6) LG 214 Language and Meaning ภ. 221 การอ่านเชิงวเิคราะห์ด้านภาษาศาสตร์ 3(3-0-6) LG 221 Analytical Reading in Linguistics ภ. 222 การเขียนงานวชิาการด้านภาษาศาสตร์ 3(3-0-6) LG 222 Academic Writing in Linguistics ภ. 311 การวเิคราะห์ข้อความ 3(3-0-6) LG 311 Discourse Analysis ภ. 451 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6) LG 451 Applied Linguistics

  1.1.2) วชิาบังคบัเลอืก 12 หน่วยกติ

 • นั ก ศึ ก ษ า ต้ อ ง เ ลื อ ก ศึ ก ษ า แ ล ะ ส อ บ ไ ล่ ไ ด้ ใ น ร า ย วิ ช า บั ง คั บ เ ลื อ ก ดั ง ต่ อ ไ ป นี้ ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 4วชิารวม 12หน่วยกติ ภ. 316 วจันปฏิบัตศิาสตร์ 3(3-0-6) LG 316 Pragmatics ภ. 317 ภาษากบัการเปลีย่นแปลง 3(3-0-6) LG 317 Language Change ภ. 318 ภาษากบัสังคม 3(3-0-6) LG 318 Language and Society ภ. 319 ภาษาศาสตร์จติวทิยา 3(3-0-6) LG 319 Psycholinguistics ภ. 326 ภาษากบัการส่ือสาร 3(3-0-6) LG 326 Language and Communication ภ. 356 แนวการสอนภาษาต่างประเทศ 3(3-0-6) LG 356 Approaches to Foreign Language Teaching ภ. 466 การประยุกต์ภาษาศาสตร์เพือ่การแปล 3(3-0-6) LG 466 Applying Linguistics to Translation

  1.1.3) วชิาเลอืก 15 หน่วยกติ นักศึกษาต้องเลอืกศึกษาและสอบไล่ได้ในรายวชิาเลอืกทีก่ าหนดให้ดงัต่อไปนี ้หรือรายวชิาทีไ่ม่ได้เลอืกศึกษาเป็นวชิาบังคบัเลอืก จ านวน 5 วชิา รวม 15หน่วยกติ ภ. 236 ระบบเสียงภาษาไทย 3(3-0-6) LG 236 Thai Phonetics and Phonology ภ. 246 ระบบเสียงภาษาองักฤษ 3(3-0-6) LG 246 English Phonetics and Phonology ภ. 276 ภาษาในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 1 3(3-0-6) LG 276 Selected Language in Southeast Asia 1 ภ. 336 การวเิคราะห์ค าและประโยคภาษาไทย 3(3-0-6) LG 336 Analysis of Thai Words and Sentences ภ. 346 การวเิคราะห์ค าและประโยคภาษาองักฤษ 3(3-0-6) LG 346 Analysis of English Words and Sentences ภ. 357 การส่ือสารแบบไม่ใช้ถ้อยค า 3(3-0-6) LG 357 Non-verbal communication ภ. 358 ภาษากบัเพศ 3(3-0-6) LG 358 Language and Gender ภ. 359 การส่ือสารระหว่างชนต่างวฒันธรรม 3(3-0-6) LG 359 Cross-Cultural Communication ภ. 376 ภาษาในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 2 3(3-0-6)

 • LG 376 Selected Language in Southeast Asia 2 ภ. 436 ภาษาย่อยในภาษาไทย 3(3-0-6) LG 436 Varieties of Thai ภ. 437 เทคนิคการส่ือความภาษาไทย 3(3-0-6) LG 437 Communication Techniques in Thai ภ. 446 ภาษาองักฤษในโลกปัจจุบัน 3(3-0-6) LG 446 World Englishes ภ. 447 เทคนิคการส่ือความภาษาองักฤษ 3(3-0-6) LG 447 Communication Techniques in English ภ. 448 ภาษาย่อยในภาษาองักฤษ 3(3-0-6) LG 448 Varieties of English ภ. 456 การทดสอบภาษา 3(3-0-6) LG 456 Language Testing ภ. 457 การสอนภาษาองักฤษแก่คนไทย 3(3-0-6) LG 457 Teaching English to Thai Speakers ภ. 458 การสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาต ิ 3(3-0-6) LG 458 Teaching Thai to Non-Native Speakers ภ. 467 ภาษาศาสตร์กบัคอมพวิเตอร์ 3(3-0-6) LG 467 Linguistics and Computers ภ. 496 ภาษาศาสตร์ภาคสนาม 3(3-0-6) LG 496 Linguistic Field Methods ภ. 497 สัมมนาหัวข้อทางภาษาศาสตร์ปัจจุบัน 3(3-0-6) LG 497 Seminar in Current Issues in Linguistics ภ. 498 การศึกษาหัวข้อทางภาษาศาสตร์เฉพาะบุคคล 3(3-0-6) LG 498 Directed Studies in Linguistics Topics

  1.2) วชิานอกสาขา 24 หน่วยกติ 1.2.1) วชิาบังคบั 6 หน่วยกติ

  นักศึกษาต้องศึกษาและสอบไล่ได้ในวชิาบังคบั จ านวน 2วชิา รวม 6 หน่วยกติ ในรายวชิาต่อไปนี ้ อ. 231 การเขียนระดบัย่อหน้า 3(3-0-6) EG 231 Paragraph Writing อ. 241 การฟัง-การพูด 1 3(3-0-6) EG 241 Listening-Speaking 1

  1.2.2) วชิาบังคบัเลอืก 18 หน่วยกติ

 • นักศึกษาต้องศึกษาภาษาต่างประเทศภาษาใดภาษาหนึ่งไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกติ ส าหรับนักศึกษาทีเ่ลอืกวชิาภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ต้องศึกษาวชิา อ.221 การอ่านเชิงวเิคราะห์ข้อมูล (3 หน่วยกติ) และเลอืกศึกษาวชิาอืน่ๆ ในหลกัสูตรของภาควชิาภาษาองักฤษ และ/หรือ สถาบันภาษาอกี 15 หน่วยกติโดยนักศึกษาไม่สามารถน าวชิาบังคบัของวชิานอกสาขา (อ.231 และ อ.241) มานับรวมกบัวชิาภาษาองักฤษอืน่ๆ ให้ครบจ านวนวชิาในฐานะเป็นภาษาต่างประเทศได้

  2) วชิาโทหรือวชิาเลอืก 24 หน่วยกติ นักศึกษาอาจเลอืกศึกษารูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดงันี ้2.1) วชิาโท นักศึกษาอาจเลือกศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิชาโท โดยศึกษาตาม

  ข้อก าหนดและเงือ่นไขของหลกัสูตรวชิาโทในสาขาวชิานั้นๆ ในกรณีทีน่ักศึกษาเลอืกศึกษาวชิาภาษาองักฤษเป็นวิชาโท นักศึกษาสามารถน าวิชาอ.231 และ อ. 241 (วิชาบังคับของวิชา

  นอกสาขา) รวมทั้งวชิา อ.221 (ในกรณีทีน่ักศึกษาเลอืกวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) มานับรวมกับวิชาภาษาอังกฤษอื่นๆ ให้ครบจ านวนวิชาตามข้อก าหนดของหลักสูตรวิชาโทภาษาอังกฤษได้ แต่จะไม่นับหน่วยกิตให้ ดังนั้นนักศึกษาต้องศึกษาวิชาอื่น ที่เปิดสอนในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ซ่ึงไม่จ าเป็นต้องเป็นวิชาในสาขาวิชาเอกหรือวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มอีก 3 วิชา 9 หน่วยกิต เพื่อให้ครบหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ หรือ

  2.2) วชิาเลอืก นักศึกษาอาจเลอืกศึกษาจากวชิาของสาขาใดกไ็ด้ทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์รวมไม่เกนิ 4 สาขาวิชา ไม่

  น้อยกว่า 24 หน่วยกติ

  ค.วชิาเลอืกเสรี 6 หน่วยกติ นักศึกษาอาจเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิชาเลือกเสรีอย่างน้อย 6หน่วยกติ ทั้งนีใ้ห้หมายรวมถึง วชิาศึกษาทัว่ไป หมวดภาษาต่างประเทศด้วย นักศึกษาจะน าวชิาเหล่านีม้านับเป็นวชิาเลอืกเสรีไม่ได้ 1. วชิาพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกวิชา (รวมทั้งวิชาที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในวิชาศึกษาทั่วไปส่วนที ่2) 2. วชิาในหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไปทั้งส่วนที ่1 และส่วนที ่2 ทีใ่ช้รหัสย่อ “มธ.” ทุกวชิา 3. วชิา ท.162 การเขียนรายงานทางวชิาการและท.163 การเขียนเพือ่การส่ือสารในองค์กร การศึกษาวชิาภาษาศาสตร์เป็นวชิาโท นักศึกษาทีป่ระสงค์จะศึกษาวชิาภาษาศาสตร์เป็นวชิาโท ต้องศึกษารายวชิาในสาขาวชิาภาษาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกติ ตามเงือ่นไขดงัต่อไปนี ้ นักศึกษาต้องศึกษารายวชิาบังคบัในสาขาภาษาศาสตร์รวม 24 หน่วยกติได้แก่ รายวชิา ภ. 211ภาษาศาสตร์เบือ้งต้นภ. 212 สัทศาสตร์และสัทวิทยาภ. 213การวิเคราะห์ค าและประโยคภ. 214ภาษากับความหมายภ. 221การอ่านเชิงวิเคราะห์ด้านภาษาศาสตร์ภ. 222การเขียนงานวชิาการด้านภาษาศาสตร์ภ. 311 การวเิคราะห์ข้อความและ ภ. 451ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การศึกษาเพือ่รับอนุปริญญาในสาขาวชิาภาษาศาสตร์

 • นักศึกษาผู้ใดได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรในสาขาวิชาภาษาศาสตร์ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต ตามเงือ่นไขดงัต่อไปนี ้ มสิีทธิได้รับอนุปริญญา

  1) ได้ค่าระดบัเฉลีย่สะสมไม่ต า่กว่า 2.00 2) ได้ขึน้ทะเบียนเป็นนกัศึกษาแล้วไม่น้อยกว่าห้าภาคการศึกษาปกติ 3) ได้ศึกษาวชิาศึกษาทัว่ไปของมหาวทิยาลยั 30 หน่วยกติ 4) ได้ศึกษารายวชิาเฉพาะของสาขาวชิาภาษาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกติตามเงือ่นไขต่อไปนี ้

  4.1) วชิาบังคบัในสาขา วิชาบังคับในสาขาวิชาภาษาศาสตร์รวม 24 หน่วยกิต ได้แก่รายวิชา ภ. 211ภาษาศาสตร์เบื้องต้นภ. 212 สัทศาสตร์และสัทวทิยาภ. 213การวเิคราะห์ค าและประโยคภ. 214 ภาษากบัความหมายภ. 221การอ่านเชิงวเิคราะห์ด้านภาษาศาสตร์ ภ. 222 การเขียนงานวชิาการด้านภาษาศาสตร์ ภ. 311 การวเิคราะห์ข้อความ ภ. 451 ภาษาศาสตร์ประยุกต์และต้องสอบไล่ได้ไม่ต า่กว่าระดบั C ทุกรายวิชา

  4.2) วชิาบังคบันอกสาขา 4.2.1) วชิาบังคบันอกสาขารวม 6 หน่วยกติ คอื อ. 231 การเขียนระดบัย่อหน้า และ อ. 241 การฟัง-การพูด 1 4.2.2) วิชาบังคับต่างประเทศภาษาใดภาษาหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ส าหรับนักศึกษาที่เลือกศึกษาภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ต้องศึกษารายวิชา อ. 221 การอ่านเชิงวิเคราะห์ข้อมูล(3 หน่วยกิต) และเลือกศึกษาวิชาอื่นๆในภาควชิาภาษาองักฤษและ/หรือสถาบันภาษาอกี 15 หน่วยกติ

  4.3) วชิาบังคบัเลอืกในสาขาหรือวชิาเลอืกในสาขาไม่น้อยกว่า 12หน่วยกติ 5) ได้ศึกษาวชิาเลอืกเสรีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกติ

  วชิาทีเ่ปิดสอนส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 9 หน่วยกติ ภ.136 ภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาต ิ1 3(3–0–6) LG 136 Thai for Non-Native Speakers 1 ภ. 137 ภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาต ิ2 3(3–0–6) LG 137 Thai for Non-Native Speakers 2 ภ. 138 ภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาต ิ3 3(3–0–6) LG 138 Thai for Non-Native Speakers 3

  3.1.4 แสดงแผนการศึกษา

 • ปีการศึกษาที ่1

  ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ วชิาศึกษาทัว่ไป 12 สษ. 171 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2 3

  รวม 15

  ภาคเรียนที ่2 หน่วยกติ วชิาศึกษาทัว่ไป 12 สษ. 172 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 3 3

  รวม 15

  ปีการศึกษาที ่2

  ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ ภ. 211 ภาษาศาสตร์เบือ้งต้น 3 ภ. 212สัทศาสตร์และสัทวทิยา 3 ภ. 221 การอ่านเชิงวเิคราะห์ด้านภาษาศาสตร์ 3 อ. 231 การเขียนระดบัย่อหน้า 3 วชิาบังคบัเลอืก (วชิานอกสาขา) 3 วชิาโทหรือวชิาเลอืก 3

  รวม 18

  ภาคเรียนที ่2 หน่วยกติ ภ. 213 การวเิคราะห์ค าและประโยค 3 ภ. 214 ภาษากบัความหมาย 3 ภ. 222 การเขียนงานวชิาการด้านภาษาศาสตร์ 3 อ. 241 การฟัง-การพูด 1 3 วชิาบังคบัเลอืก (วชิานอกสาขา) 3 วชิาโทหรือวชิาเลอืก 3

  รวม 18

  ปีการศึกษาที ่3

  ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ

 • ภ. 311 การวเิคราะห์ข้อความ 3 วชิาบังคบัเลอืก (วชิาในสาขา) 6 วชิาเลอืก (วชิาในสาขา) 3 วชิาบังคบัเลอืก (วชิานอกสาขา) 6

  รวม 18

  ภาคเรียนที ่2 หน่วยกติ วชิาบังคบัเลอืก (วชิาในสาขา) 6 วชิาเลอืก (วชิาในสาขา) 6 วชิาบังคบัเลอืก (วชิานอกสาขา) 3 วชิาโทหรือวชิาเลอืก 3

  รวม 18

  ปีการศึกษาที ่4

  ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ ภ. 451 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 3 วชิาเลอืก (วชิาในสาขา) 3 วชิาบังคบัเลอืก (วชิานอกสาขา) 3 วชิาโทหรือวชิาเลอืก 6 วชิาเลอืกเสรี 3

  รวม 18

  ภาคเรียนที ่2 หน่วยกติ วชิาเลอืก (วชิาในสาขา) 3 วชิาโทหรือวชิาเลอืก 9 วชิาเลอืกเสรี 3

  รวม 15

 • 3.1.5 ค าอธิบายรายวชิา 3.1.5.1 ค าอธิบายรายวชิาภาษาไทย

  วชิาศึกษาทัว่ไป หมวดมนุษยศาสตร์ มธ.110 สหวทิยาการมนุษยศาสตร์ 2 (2-0-4) TU 110 Integrated Humanities ความเป็นมาของมนุษย์ในยุคต่างๆ ทีไ่ด้สะท้อนความเช่ือ ความคดิการพฒันาทางสตปัิญญาสร้างสรรค์ของมนุษย์ ตลอดจนให้รู้จกัมวีธีิการคดิ วเิคราะห์และมองปัญหาต่าง ๆ ทีม่นุษยชาตกิ าลงัเผชิญอยู่ อาท ิผลกระทบของการพฒันาทางเทคโนโลย ีปัญหาความรุนแรง สงครามและวิกฤตต่าง ๆ ของโลกเพือ่ที่เราจะสามารถด าเนินชีวติต่อไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ท่ามกลางการเปลีย่นแปลงของโลกนี ้ หมวดสังคมศาสตร์ มธ.100 พลเมอืงกบัความรับผดิชอบต่อสังคม 3 (3-0-6) TU 100 Civic Education การเรียนรู้หลกัการพืน้ฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการปกครองโดยกฎหมาย (The Rule of Law) เข้าใจความหมายของ “พลเมอืง” ในระบอบประชาธิปไตย ฝึกฝนให้นักศึกษาได้พฒันาตนเองให้เป็น “พลเมอืง” ในระบอบประชาธิปไตยและให้มคีวามรับผดิชอบต่อสังคมโดยใช้วธีิการเรียนรู้โดยลงมอืปฏิบัต ิ(Learning by doing) มธ.120 สหวทิยาการสังคมศาสตร์ 2 (2-0-4) TU 120 Integrated Social Sciences วชิาสหวทิยาการสังคมศาสตร์ มุ่งแสดงให้เห็นว่าวิชาสังคมศาสตร์มีความหมายต่อมนุษย์ โดยศึกษาก าเนิดของสังคมศาสตร์กับโลกยุคสมัยใหม่ การแยกตัวของสังคมศาสตร์ออกจากวิทยาศาสตร์ การรับเอากระบวนทัศน์ (Paradigm) ของวทิยาศาสตร์มาใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมศาสตร์ ศึกษาถึงศาสตร์ (Discipline) มโนทัศน์ (Concept) และทฤษฎีต่าง ๆ ส าคัญ ๆ ทางสังคมศาสตร์ โดยช้ีให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของสังคมศาสตร์ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาสังคมร่วมสมัยแบบต่าง ๆ โดยใช้ความรู้และมุมมองทางสังคมศาสตร์เป็นหลักเพื่อให้เข้าใจและมองเป็นปัญหานั้น ๆ ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลระดับกลุ่ม ระดับมหภาคทางสังคม ระดบัสังคม ทีเ่ป็นรัฐชาตแิละระดบัสังคมทีร่วมเป็นระบบโลก หมวดวทิยาศาสตร์กบัคณิตศาสตร์

  วทิยาศาสตร์

  มธ.130 สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2 (2-0-4) TU 130 Integrated Sciences and Technology แนวคดิ ทฤษฎปีรัชญาพืน้ฐาน และกฎเกณฑ์ทางวทิยาศาสตร์ ววิฒันาการของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีีม่ีความส าคญัและมส่ีวนเกีย่วข้องต่อการด าเนินชีวติในปัจจุบัน ผลกระทบระหว่างวทิยาศาสตร์เทคโนโลยกีบัเศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดล้อม และศึกษาประเดน็การถกเถียงทีส่ าคญัทีเ่กีย่วข้องกบัสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงจริยธรรม คุณธรรมของความเป็นมนุษย์

 • คณิตศาสตร์ มธ.151 คณิตศาสตร์ทัว่ไประดบัมหาวทิยาลยั 3 (3-0-6) TU151 General College Mathematics

  (ไม่นับหน่วยกติให้กบันกัศึกษาทีม่รีหัสคณะ 02, 04 และตั้งแต่ 09 ถึง 14,16,17) เซตระบบจ านวนจริงความสัมพนัธ์ฟังก์ชันและการประยุกต์ความรู้เบือ้งต้นของก าหนดการเชิงเส้นตรรกวิทยา

  การค านวณดอกเบี้ยเงินผ่อนรายงวดและภาษีเงินได้สถิติเชิงพรรณนาเลขดัชนี ความน่าจะเป็นเบื้องต้น แนวคิดสถิติเชิงอนุมานเบือ้งต้น โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิต ิ มธ.152 หลกัพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 3 (3-0-6) TU 152 Fundamental Mathematics (วชิานีส้ าหรับนักศึกษาทีเ่คยเรียนคณิตศาสตร์ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายไม่ต า่กว่า 16 หน่วยกติหรือเป็นวชิาทีค่ณะ/สาขาวชิาบังคบัให้เรียน) หลักเกณฑ์ทางตรรกศาสตร์ที่ใช้ในการพิสูจน์ วิธีการพิสูจน์แบบต่าง ๆ การอ้างเหตุผล การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ การพสูิจน์ในทฤษฎเีกี่ยวกับอสมการและค่าสัมบูรณ์ การแก้อสมการ ฟังก์ชัน ฟังก์ชันชนิดต่างๆ โจทย์ประยุกต์ของฟังก์ชัน การเขียนกราฟของฟังก์ชัน การแยกเศษส่วนออกเป็นเศษส่วนย่อย การแก้ระบบสมการเชิงเส้นอย่างง่าย มธ.153 ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ 3 (3-0-6) TU 153 General Concepts of Computer องค์ประกอบทีส่ าคญัของระบบคอมพวิเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลและการประมวลผลพืน้ฐานการส่ือสารข้อมูล ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ต หลักการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป ความปลอดภัย จรรยาบรรณและกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้งานคอมพวิเตอร์และระบบสารสนเทศ มธ.154 รากฐานคณิตศาสตร์ 3 (3-0-6) TU 154 Foundation of Mathematics หลกัเกณฑ์ทางตรรกศาสตร์ที่ใช้ในการพิสูจน์ วิธีการพิสูจน์แบบต่างๆ ตัวบ่งปริมาณ การอ้างเหตุผลและอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ โครงสร้างของระบบจ านวนจริง ทฤษฎีบททวินามและทฤษฎีบทอเนกนาม การเลื่อนแกน การหมุนแกน และการร่างกราฟของภาคตดักรวย การเขียนกราฟ ฟังก์ชันเพิม่ ฟังก์ชันลด การแยกเศษส่วนออกเป็นเศษส่วนย่อย ทฤษฎจี านวนเบือ้งต้น มธ.155 สถิตพิืน้ฐาน 3 (3-0-6) TU 155 Elementary Statistics ลักษณะปัญหาทางสถิติทบทวนสถิติเชิงพรรณนาความน่าจะเป็นตัวแปรสุ่มและการแจกแจงของตัวแปรสุ่มทวินามปัวซงและปกติเทคนิคการชักตัวอย่างและการแจกแจงของตัวสถิติการประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนจ าแนกทางเดียว การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้นเชิงเดยีวการทดสอบไคก าลงัสอง

 • มธ.156 คอมพวิเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบือ้งต้น 3 (3-0-6) TU 156 Introduction to Computers and Programming หลักการพืน้ฐานของระบบคอมพิวเตอร์ หลักการการประมวลผลข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์ ขั้นตอนวธีิ ผงังาน การแทนข้อมูล วิธีการการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การแก้ปัญหาด้วยภาษาโปรแกรมระดบัสูง

  หมวดภาษา

  ภาษาไทย ท.161 การใช้ภาษาไทย 3 (3-0-6) TH 161 Thai Usage หลกัและฝึกทกัษะการใช้ภาษาไทย ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด โดยเน้นการจบัใจความส าคญั การถ่ายทอดความรู้ ความคดิและการเขียน เรียบเรียงได้อย่างเหมาะสม ท.162 การเขียนรายงานวชิาการ 3 (3-0-6) TH 162 Report Writing หลกัการเขียนรายงานวิชาการ สามารถค้นคว้าข้อมูลและอ้างอิงได้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนฝึกทักษะการเขียนรายงานวชิาการ ภาษาองักฤษ สษ.070 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1 0 (3-0-6) EL 070 English Course 1 วชิาบังคบัก่อน : ก าหนดจากการจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษของสถาบันภาษา

  เป็นวชิาเสริมทีม่ไิด้คดิหน่วยกติ (Non-Credit เพือ่ช่วยนักศึกษาทีม่พีืน้ฐานความรู้ภาษาอังกฤษยังไม่สูงพอที่จะเข้าศึกษาในระดบัพืน้ฐานได้ (รายงานผลการศึกษาระบุเพยีงใช้ได้ (S) หรือใช้ไม่ได้ (U) และจะไม่น าไปคดิรวมกบัจ านวนหน่วยกิตทั้งหมดหรือค านวณค่าระดบัเฉลี่ย)

  หลกัสูตรเบือ้งต้นเพือ่เตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษา ฝึกทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตจริงทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน

  สษ.171 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน2 3(3-0-6) EL 171 English Course 2 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ EL 070 หรือ ก าหนดจากการจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษของสถาบันภาษา หลกัสูตรระดบักลางเพือ่ส่งเสริมทกัษะฟัง พูด อ่าน เขียน แบบบูรณาการ รวมทั้งเตรียมความพร้อมนักศึกษาส าหรับการเรียนภาษาองักฤษในระดบัทีสู่งขึน้

 • สษ.172 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน3 3(3-0-6) EL 172 English Course 3 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ EL 171 หรือ ก าหนดจากการจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษของสถาบันภาษา หลกัสูตรระดบักลางสูง เพือ่ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ทักษะภาษาอังกฤษอย่างบูรณาการในระดับที่ซับซ้อนกว่าในวชิาภาษาองักฤษระดบักลาง โดยเน้นทกัษะการพูดและการเขียน วชิาทีเ่ปิดสอนส าหรับนกัศึกษาต่างชาติ ภ.136 ภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาต ิ1 3(3-0-6) LG 136 Thai for Non-Native Speakers 1 ภาษาไทยในระดบัต้น โดยเน้นการพฒันาทกัษะการฟังและการสนทนาในชีวติประจ าวนั ตลอดจนระบบภาษาเขียนและการอ่านเบือ้งต้น ภ. 137 ภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาต ิ2 3(3-0-6) LG 137 Thai for Non-Native Speakers 2 วชิาบังคบัก่อน: สอบได้ ภ. 136 หรือได้รับอนุมตัจิากผู้บรรยาย ภาษาไทยต่อเนื่องจาก ภ. 136 เน้นการฝึกทกัษะทั้งส่ี ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพือ่การส่ือสารขั้นพืน้ฐานในชีวติประจ าวนั ภ. 138 ภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาต ิ3 3(3-0-6) LG 138 Thai for Non-Native Speakers 3 วชิาบังคบัก่อน: สอบได้ ภ. 137 หรือได้รับอนุมตัจิากผู้บรรยาย ภาษาไทยในระดบัทีสู่งกว่า ภ.137 เน้นการฝึกทกัษะทั้งส่ี ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพือ่การส่ือสารในชีวติประจ าวนั และใช้เป็นเคร่ืองมอืในการศึกษาค้นคว้าทางวชิาการอย่างมปีระสิทธิภาพ วชิาบังคบั ภ. 211 ภาษาศาสตร์เบือ้งต้น 3(3-0-6) LG 211 Introduction to Linguistics ธรรมชาต ิองค์ประกอบและหน้าทีข่องภาษา ความเป็นสากลของภาษา วธีิการวเิคราะห์ภาษา ตลอดจนศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาษาศาสตร์กบัศาสตร์อืน่ๆ ภ.212 สัทศาสตร์และสัทวทิยา 3(3-0-6) LG212 Phonetics and Phonology กระบวนการออกเสียง ลกัษณะทางกายภาพของเสียงและการรับฟัง ฝึกฟังและออกเสียง เรียนรู้สัญลกัษณ์แทนเสียงต่างๆ ศึกษาหลกัการและวธีิการวเิคราะห์ระบบเสียงในภาษาตามทฤษฎต่ีางๆ

 • ภ.213 การวเิคราะห์ค าและประโยค 3(3-0-6) LG213 Analysis of Words and Sentences วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ ภ. 211

  หลกัการวเิคราะห์ค าและประโยคตามทฤษฎต่ีางๆ รวมทั้งกระบวนการสร้างค าและ ประโยคในภาษาด้วยวธีิการทางภาษาศาสตร์ ภ. 214 ภาษากบัความหมาย 3(3-0-6) LG214 Language and Meaning วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ ภ. 211 ความหมายด้วยวธีิการทางภาษาศาสตร์ องค์ประกอบของความหมายในระดบั ค าประโยค และข้อความ ความสัมพนัธ์ระหว่างความหมายกบัความรู้และประสบการณ์เกีย่วกบัโลกรอบตวั ภ. 221 การอ่านเชิงวเิคราะห์ด้านภาษาศาสตร์ 3(3-0-6) LG 221 Analytical Reading in Linguistics วเิคราะห์เนือ้หาทางภาษาศาสตร์โดยเน้นการอ่านสาระข้อความภาษาองักฤษ พจิารณาหลกัการและแนวการเขียน การใช้ถ้อยค า โครงสร้างทางภาษา และลลีาการใช้ภาษา วเิคราะห์เปรียบเทยีบงานเขียนของนักวชิาการทางภาษาศาสตร์และศาสตร์อืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง ภ.222 การเขียนงานวชิาการด้านภาษาศาสตร์ 3(3-0-6) LG 222 Academic Writing in Linguistics

  หลกัการและรูปแบบการเขียนงานวชิาการประเภทต่างๆ การค้นคว้าข้อมูล การบันทกึ ใจความส าคญั การย่อและสรุปความ การจดัระบบความคดิ การให้เหตุผล การเขียนโครงร่างรายงาน ตลอดจนการอ้างองิเอกสาร เน้นการฝึกเขียนงานวชิาการด้านภาษาศาสตร์ ภ.311 การวเิคราะห์ข้อความ 3(3-0-6) LG 311 Discourse Analysis วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ ภ. 212, ภ. 213 และ ภ. 214

  หลกัการวเิคราะห์ข้อความในภาษาทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียนด้วยวธีิการทาง ภาษาศาสตร์ ความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ในภาษาและบริบท ภ.451 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6) LG 451 Applied Linguistics วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ ภ. 311

  ความสัมพนัธ์ระหว่างภาษาศาสตร์และศาสตร์อืน่ๆทีเ่กีย่วข้อง การประยุกต์ความรู้ด้าน ภาษาศาสตร์ในการศึกษาสาขาวชิาอืน่ๆ การประยุกต์ภาษาศาสตร์เพือ่อธิบายปรากฏการณ์หรือเพือ่แก้ปัญหาเกีย่วกบัภาษา หัวข้อส าคญั ได้แก่ ภาษาศาสตร์กบัการสอนภาษา การเรียนรู้ภาษา ภาษาศาสตร์กบัการแก้ไขข้อบกพร่องด้านภาษา ภาษาศาสตร์กบัการแปล ภาษาศาสตร์และคอมพวิเตอร์ และนิตภิาษาศาสตร์

 • วชิาบังคบัเลอืก ภ. 316 วจันปฏิบัตศิาสตร์ 3(3-0-6) LG 316 Pragmatics วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ ภ. 213 และ ภ. 214 แนวคดิและหลกัการพจิารณาเจตนาของผู้ส่ือสารในบริบททีต่่างกนั ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อการส่ือสาร ตลอดจนประเดน็ร่วมสมยัด้านวจันปฏบิัตศิาสตร์และความสัมพนัธ์กบัศาสตร์อืน่ทีเ่กีย่วข้อง ภ. 317 ภาษากบัการเปลีย่นแปลง 3(3-0-6) LG 317 Language Change วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ ภ. 212, ภ. 213 และ ภ. 214

  ธรรมชาตขิองการเปลีย่นแปลงของภาษา กระบวนการเปลีย่นแปลงของภาษา ความสัมพนัธ์ระหว่างการเปลีย่นแปลงในสังคมกบัการเปลีย่นแปลงภาษา พจิารณาวธีิการเปรียบเทยีบภาษาศาสตร์เชิงประวตั ิตลอดทั้งการจ าแนกภาษาและตระกูลภาษาต่างๆ ภ.318 ภาษากบัสังคม 3(3-0-6) LG 318 Language and Society วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ ภ. 211 ภาษาด้านทีเ่กีย่วข้องกบัสังคมและอทิธิพลของสังคมทีม่ต่ีอการใช้ภาษา ประเภทของภาษาและลกัษณะการใช้ภาษาตามปัจจยัด้านสังคมของผู้พูด ตลอดจนบทบาทของภาษาในสังคมหลายภาษา ภ.319 ภาษาศาสตร์จติวทิยา 3(3-0-6) LG 319 Psycholinguistics วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ ภ. 211

  องค์ประกอบและขั้นตอนในการเรียนรู้ภาษาแม่ การจ า การลมื ทฤษฎแีละกระบวนการ เรียนรู้ภาษาทีส่อง/ภาษาต่างประเทศ ความบกพร่องทางภาษาทีเ่กดิขึน้ ปัจจยัพืน้ฐานด้านการรับรู้และเข้าใจภาษาตามแนวโครงสร้างทางสมองและโครงสร้างทางพุทธิปัญญา ตลอดจนพจิารณาแนวคดิโดยรวมของภาษาศาสตร์จติวทิยา ภ. 326 ภาษากบัการส่ือสาร 3(3-0-6) LG 326 Language and Communication วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ ภ. 211 ทฤษฎกีารส่ือสาร ประเภทของการส่ือสาร หลกัการส่ือสารทีใ่ช้ภาษาเป็นเคร่ืองมอืส าคญั ปัญหาด้านภาษาทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการส่ือสาร ปัญหาการส่ือสารทีเ่กดิจากความแตกต่างด้านระบบความเช่ือ ทศันคต ิและวธีิปฏบิัตใินแต่ละสังคม แนวคดิด้านความหมายและวจันปฏิบัตศิาสตร์ ความแตกต่างระหว่างการส่ือสารด้วยวจันภาษาและอวจันภาษา ตลอดทั้งกลวธีิการส่ือสารทีเ่หมาะสม

 • ภ.356 แนวการสอนภาษาต่างประเทศ 3(3-0-6) LG 356 Approaches to Foreign Language Teaching วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ ภ. 211 หรือได้รับอนุมตัจิากผู้บรรยาย

  ความเป็นมาของการสอนภาษาต่างประเทศ วธีิการสอนแบบต่างๆ การประยุกต์ทฤษฎ ีทางภาษาศาสตร์จติวทิยา ภาษาศาสตร์สังคมและศาสตร์อืน่ๆทีเ่กีย่วข้องกบัการเรียนการสอนภาษา ฝึกปฏิบัตด้ิานการสอนเพือ่ศึกษาปัญหาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ มกีารศึกษานอกสถานที่ ภ.466 การประยุกต์ภาษาศาสตร์เพือ่การแปล 3(3-0-6) LG 466 Applying Linguistics to Translat