of 136 /136
แผนการจัดการเรียนร ู มุ ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ รหัส 3204 2006 วิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ จัดทาโดย นางสาวปิ ยมาส แก้วอินตา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf ·...

Page 1: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

แผนการจดการเรยนร

ม งเนนสมรรถนะอาชพ

รหส 3204 2006 วชา การวเคราะหและออกแบบระบบ

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพชนสง พทธศกราช 2557

สาขาวชาคอมพวเตอรธรกจ

ประเภทวชาบรหารธรกจ

จดท าโดย

นางสาวปยมาส แกวอนตา

สาขาวชาเทคโนโลยสารสนเทศ วทยาลยอาชวศกษาเชยงราย

ส านกงานคณะกรรมการการอาชวศกษา กระทรวงศกษาธการ

Page 2: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

แผนการจดการเรยนร มงเนนสมรรถนะอาชพ

รหส 3204 2006 วชา การวเคราะหและออกแบบระบบ หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพชนสง พทธศกราช 2557

สาขาวชาคอมพวเตอรธรกจ ประเภทวชาบรหารธรกจ

จดท าโดย นางสาวปยมาส แกวอนตา

สาขาวชาเทคโนโลยสารสนเทศ วทยาลยอาชวศกษาเชยงราย ส านกงานคณะกรรมการการอาชวศกษา กระทรวงศกษาธการ

Page 3: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

แผนการจดการเรยนร

รหส 3204 2006 วชา การวเคราะหและออกแบบระบบ

โดย

นางสาวปยมาส แกวอนตา

บรหารธรกจบณฑต (ระบบสารสนเทศทางคอมพวเตอร)

Page 4: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

ค ำน ำ

แผนการจดการเรยนรรายวชาการวเคราะหและออกแบบระบบ (System Analysis and Design) ฉบบน แบงออกเปน 15 หนวยการเรยน มจดประสงคเพอจดการเรยนร โดยยดผเรยนเปนส าคญ พรอมท งบรณาการหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพยง การปฏบตตนเปนพลเมองดในระบอบประชาธปไตย รวมถงคณธรรม จรยธรรม ในดานตาง ๆ เชน มความตรงตอเวลา การรกษาความสะอาด และอน ๆ ซงจะเปนการสงเสรม และตอบสนองใหผเรยนมวธการเรยนรทหลากหลาย ผเขยนมความตองการ ทจะใหผเรยนเปนผทคนหา และบรณาการวธการเรยนร จนสามารถมองคความร ความถนด ความช านาญ ทกษะทางวชาสามญ วชาชพ และมจนตนาการ ตามทผเรยนแตละคนตองการดวยตนเอง ซงตองผานมาตรฐานในระดบทพงประสงค ขณะเดยวกนกตองการใหผเรยน มความสามารถใน การปฏบตงานรวมกบผอนไดอยางมความสข มความคดสรางสรรค สามารถปรบตวเขาหากน ร และเขาใจ มทกษะในกระบวนการจดบนทกลงในแฟมสะสมงาน การอภปรายโตแยงกนดวยเหต และผล ใชเหตผลเปนหลกในการตดสนปญหา มภาวะผน า อนจะน าสการท างานทเปนระบบมากขน สามารถอธบายขนตอนการปฏบตงาน ปญหา และน าเสนอแนวทางการแกปญหา อนจะสงผลให เกดความภาคภมใจในผลงานของตนเอง มความสข และรกการท างาน หากผเรยน สามารถประพฤต ปฏบตไดดงทกลาวมา กจะเกดมมตใหมทางการศกษา ทสมบรณมากขนกวาเดม ผจดท าแผนการจดการเรยนรหวงวา การจดการเรยนรแบบบรณาการวธการเรยนร โดยยดผเรยนเปนส าคญ จะเปนแนวทางหนงทสามารถสรางสรรค บคลากรทมคณภาพ ใหแกสงคม และประเทศชาตได แผนการจดการเรยนรน เปนเพยงแนวทางหนงเทานน ทานทสนใจ สามารถน าไปปรบใช ใหเหมาะสม กบการจดการเรยนรของทานได ตามตองการ และหลงจากททานไดศกษา แผนการจดการเรยนรฉบบนแลว หากพบวา ยงมสวนทตองปรบปรง แกไข หรอเพมเตม สงทยงผดพลาด บกพรองประการใด ขอความกรณา ไดชวยใหค าแนะน า แกผจดท าดวย จกขอบพระคณ เปนอยางสง

(นางสาวปยมาส แกวอนตา) สาขาวชาเทคโนโลยสารสนเทศ

ประเภทวชาเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร วทยาลยอาชวศกษาเชยงราย

Page 5: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

สำรบญ

หนำ ค าน า ก สารบญ ข ค าอธบายรายวชา ง ตารางวเคราะหหลกสตร จ ก าหนดการสอน ฉ รายการตรวจสอบและอนญาตใหใช ช แผนกำรจดกำรเรยนร หนวยท 1 ความเขาใจพนฐานเกยวกบระบบ 1 แผนกำรจดกำรเรยนร หนวยท 2 ความเขาใจพนฐานของการพฒนาระบบ 11 แผนกำรจดกำรเรยนร หนวยท 3 นกวเคราะหระบบและการวเคราะหระบบ 20 แผนกำรจดกำรเรยนร หนวยท 4 การศกษาระบบงาน 29 แผนกำรจดกำรเรยนร หนวยท 5 การศกษาความเปนไปได 38 แผนกำรจดกำรเรยนร หนวยท 6 การรวบรวมขอมล 47 แผนกำรจดกำรเรยนร หนวยท 7 การเขยนผงงานระบบ 56 แผนกำรจดกำรเรยนร หนวยท 8 การเขยนแผนผงกระแสขอมล 62 แผนกำรจดกำรเรยนร หนวยท 9 การอธบายกระบวนการแบบตนไม 68 แผนกำรจดกำรเรยนร หนวยท 10 การอธบายกระบวนการแบบตาราง 74 แผนกำรจดกำรเรยนร หนวยท 11 การเขยนแผนผงขอมลขอมลสมพทธ 80

Page 6: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

แผนกำรจดกำรเรยนร หนวยท 12 การเขยนพจนานกรมขอมล 86 แผนกำรจดกำรเรยนร หนวยท 13 การเขยนและน าเสนอระบบงาน 92 แผนกำรจดกำรเรยนร หนวยท 14 การออกแบบระบบและการน าไปใช 101 แผนกำรจดกำรเรยนร หนวยท 15 การตดตงระบบและการทบทวนระบบงาน 110

Page 7: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

ค ำอธบำยรำยวชำ รหส 3204-2006 วชำกำรวเครำะหและออกแบบระบบ ท 2 ป 2 น 3

จ ำนวนชวโมงเรยนตอสปดำห 4 ชวโมง รวมเวลำเรยนตอภำคเรยน 72 ชวโมง จดประสงครำยวชำ เพอให

1. เขาใจในการวเคราะหและออกแบบระบบ 2. มทกษะในการวเคราะหและออกแบบระบบงานธรกจ 3. มคณลกษณะนสยทพงประสงค และเจตคตทดในวชาชพคอมพวเตอรธรกจ

สมรรถนะรำยวชำ

1. แสดงความรเกยวกบหลกการวเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางธรกจ 2. วเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางธรกจตามหลกการวเคราะหและออกแบบ

ระบบ

ค ำอธบำยรำยวชำ ศกษา และปฏบตเกยวกบหลกการวเคราะหและออกแบบระบบ วงจรการพฒนาระบบการบรหารโครงการ เครองมอสนบสนนการพฒนาระบบ แบบจ าลองของระบบงาน การออกแบบระบบ การออกแบบฐานขอมล การออกแบบผลลพธ การออกแบบสวนตดตอผใช กรณศกษา

Page 8: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

ตำรำงวเครำะหค ำอธบำยรำยวชำ ชอวชำ กำรวเครำะหและออกแบบระบบ รหสวชำ 3204 - 2006

จ ำนวน 3 หนวยกต ระยะเวลำเรยน 17 สปดำห จ ำนวน 4 ชวโมง / สปดำห รวมจ ำนวน 72 ชวโมง

ล ำดบท

ชอหนวยกำรเรยนร พฤตกรรมทคำดหวงตอกำรเรยนกำรสอน 1 ครง

ควำมร ทกษะ จตพสย รวม(ชม.)

1. ความเขาใจพนฐานเกยวกบระบบ 1 2 1 4

2 ความเขาใจพนฐานของการพฒนาระบบ 1 2 1 4

3 นกวเคราะหระบบและการวเคราะหระบบ 1 2 1 4

4 การศกษาระบบงาน 1 2 1 4

5 การศกษาความเปนไปได 1 2 1 4

6 การรวบรวมขอมล 1 2 1 4

7 การเขยนผงงานระบบ 1 2 1 4

8-9 การเขยนแผนผงกระแสขอมล 2 4 2 8

10 การอธบายกระบวนการแบบตนไม 1 2 1 4

11 การอธบายกระบวนการแบบตาราง 1 2 1 4

12-13 การเขยนแผนผงขอมลสมพทธ 2 4 2 8

14 การเขยนพจนานกรมขอมล 1 2 1 4

15 การเขยนและน าเสนอระบบงาน 1 2 1 4

16 การออกแบบระบบและการน าไปใช 1 2 1 4

17 การตดตงระบบและการทบทวนระบบงาน

1 2 1 4

18 การประเมนผลการเรยน 4

รวม 72

Page 9: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

ก ำหนดกำรสอน

หนวยท ชอหนวยกำรสอน สปดำหท ชวโมงท 1 ความเขาใจพนฐานเกยวกบระบบ 1 1-4 2 ความเขาใจพนฐานของการพฒนาระบบ 2 5-8 3 นกวเคราะหระบบและการวเคราะหระบบ 3 9-12 4 การศกษาระบบงาน 4 13-16 5 การศกษาความเปนไปได 5 17-20 6 การรวบรวมขอมล 6 21-24 7 การเขยนผงงานระบบ 7 25-28 8 การเขยนแผนผงกระแสขอมล 8-9 29-36 9 การอธบายกระบวนการแบบตนไม 10 37-40

10 การอธบายกระบวนการแบบตาราง 11 41-44 11 การเขยนแผนผงขอมลสมพทธ 12-13 45-52 12 การเขยนพจนานกรมขอมล 14 53-56 13 การเขยนและน าเสนอระบบงาน 15 57-60 14 การออกแบบระบบและการน าไปใช 16 61-64 15 การตดตงระบบและการทบทวนระบบงาน 17 65-68

ประเมนผล 18 69-72

Page 10: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

รำยกำรตรวจสอบ และอนญำตใหใช ควรอนญาตใหใชสอนได ควรปรบปรงเกยวกบ.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... (นายธวชชย สาเกต) หวหนาสาขาวชาเทคโนโลยสารสนเทศ .................../.........................../.............. เหนควรอนญาตใหใชสอนได ควรปรบปรงดงเสนอ อน ๆ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... (นายศรากร บญปถมภ) รองผอ านวยการฝายวชาการ ............./.................../........... เหนควรอนญาตใหใชสอนได อน ๆ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... (นายปรวชญ ไชยประเสรฐ) ผอ านวยการ ............./.................../...........

Page 11: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

1

แผนการจดการเรยนร หนวยการเรยนรท 1รวม 4 ชวโมง ชอวชา การวเคราะหและออกแบบระบบ

ชอหนวย ความเขาใจพนฐานเกยวกบระบบ สปดาหท 1 จ านวน 4 ชวโมง ชอเรอง ความเขาใจพนฐานเกยวกบระบบ3

1. สาระส าคญ การวเคราะหและออกแบบระบบนนจะท าใหสามารถปรบปรงและพฒนางานตางๆ ใหมประสทธภาพสงขน ผเรยนจ าเปนตองมความเขาใจในเบองตนเกยวกบ ระบบ ลกษณะของระบบสารสนเทศ และลกษณะกระบวนการ ขององคกรธรกจ เปนพนฐานความเขาใจส าหรบการพฒนาระบบในชวตจรง สนบสนนกระบวนการท างานในองคกรธรกจ 2. จดประสงคการเรยนร

2.1 จดประสงคทวไป 1. มความรความเขาใจความหมายและแนวคดของระบบ 2. มความรความเขาใจสวนประกอบของระบบ 3. มความรความเขาใจความหมายของระบบสารสนเทศ 4. มความรความเขาใจแนวคดเรองการพฒนาระบบสารสนเทศ 5. มความรความเขาใจความหมายและกระบวนการในระบบธรกจ

2.2 จดประสงคเชงพฤตกรรม 1. สามารถอธบายความหมายและแนวคดของระบบได 2. สามารถอธบายสวนประกอบของระบบได 3. สามารถอธบายความหมายของระบบสารสนเทศได 4. มแนวคดเรองการพฒนาระบบสารสนเทศได 5. สามารถอธบายความหมายและกระบวนการในระบบธรกจได

Page 12: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

2

3. กจกรรมการเรยนการสอน

กจกรรมคร กจกรรมนกเรยน

ขนน าเขาสบทเรยน( 30 นาท) 1. ตรวจสอบรายชอนกศกษาทเขาเรยน 2. ใหนกศกษาคนควา ความหมายและแนวคดของระบบ สวนประกอบของระบบ 3. รวมสนทนาเกยวกบเรอง ความเขาใจพนฐานเกยวกบระบบ

1. ใหความรวมมอกบครในการตรวจสอบ 2. คนควา ความหมายและแนวคดของระบบ

สวนประกอบของระบบ 3. รวมสนทนาและแสดงความคดเหน

ขนด าเนนการสอน( 180 นาท) 1. บอกจดประสงคการเรยน 2. ใหนกศกษาแบงกลมเพอศกษาจากเรอง กลมท 1 ความหมายของระบบสารสนเทศ กลมท 2 แนวคดเรองการพฒนาระบบสารสนเทศ กลมท3 ความหมายและกระบวนการในระบบธรกจ 3. บรรยาย อธบาย ยกตวอยาง แสดงวธการ

ปฏบตในแต ละหวขอการเรยนและใหนกศกษาปฏบตไปพรอมกน

4. ครบอกวธการ และแนวคดในการปฏบตทถกตองใหแกผเรยน

5. ประเมนพฤตกรรมรายบคคลโดยครจะซกถามในแตละคน

1. ฟง ท าความเขาใจและซกถาม 2. แบงกลม 3. ฟง ท าความเขาใจและปฏบตตาม 4. ผเรยนซกถามขอสงสยและจดบนทก 5. รบการประเมน

ขนสรป( 30 นาท) 1. ครและนกเรยนรวมกนสรปสาระส าคญ 2. เปดโอกาสใหนกเรยนซกถามขอสงสย 3. มอบหมายใหไปหดท าและศกษาเพมเตม 4. ท าแบบทดสอบ

1. ครและนกเรยนรวมกนสรปสาระส าคญ 2. นกเรยนสอบถามขอสงสย 3. ฟงและจดบนทก 4. ท าแบบทดสอบทายบท

Page 13: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

3

4. กจกรรมการเรยนร กอนเรยน 1. คนควา ความหมายและแนวคดของระบบ สวนประกอบของระบบ

ขณะเรยน 1. แบงกลมเพอศกษา 2. จดบนทก สาระการเรยนร 3. รวมกนสรปบทเรยน พรอมบนทกผลการสรป แลวลกขนน าเสนอกบครผสอน 4. ผเรยนและครผสอนรวมกนประเมนขอสรปของผเรยนทออกแสดงความคดเหนเพอใหได

ขอสรปทถกตอง และครผสอนแสดงความชนชมกบผเรยนทกคนทออกแสดงความคดเหนและมสวนรวมในกจกรรมทมอบหมาย

5. ท าใบงาน ตรวจสอบใบงาน แกไขใบงาน 6. ทบทวนเนอหา 7. ท าแบบฝกหดหลงเรยน 8. รวมกนเฉลยแบบฝกหด

5. สอการเรยนการสอนประจ าหนวย

1. หนงสอเรยนวชาวชา การวเคราะหและออกแบบระบบ 2. ใบความรประจ าหนวย 3. ใบงานและแบบฝกหด 4. เครองไมโครคอมพวเตอร 5. แผนใสและเครองฉายภาพขามศรษะ 6. ซดสอการสอน

6. วดผลประเมนผลประจ าหนวย

1. สงเกตผเรยนมความสนใจ เกดความเขาใจในสาระการเรยนร ตลอดจนแสดงความกระตอรอรนในการแสดงความคดเหนและสรปสาระการเรยนรประจ าหนวย

2. ท าใบงานไดอยางถกตอง ทนเวลาทก าหนด ใบงานสะอาดและเปนระเบยบ 3. ผเรยนท าแบบฝกหดหลงเรยนไดถกตอง โดยไดคะแนน 50% เปนอยางต า

Page 14: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

4

7. กจกรรมเสนอแนะประจ าหนวย 1. ผเรยนตองใหความสนใจในการศกษา เพอหาเทคนค วธการ หรอหลกการงายเพอใหหา

ค าตอบไดอยางถกตอง และรวดเรว โดยการ ตงใจฟงหลกการ เทคนควธการทครผสอนสรปในขณะทท าการสอน และน าขอสงสยซกถามครในการเรยนทกครงทเกดความสบสน และไมเขาใจ

2. ผมการทบทวนบทเรยน ตลอดเพอเสรมสรางความเขาใจอยางแทจรง 3. ผเรยนหมนท าใบงาน แบบฝกหด และแกไขขอทผดใหถกตองเสมอ 4. ผเรยนตองสรางมโนภาพใหเกดความคดรวบยอดในสาระการเรยนรและเทคนควธการ

พรอมกบความจ าเปนในการน าไปประยกตใชใหเกดขนโดยตนเองใหไดเพอเกดความรความเขาใจอยางแทจรงไมใชเกดจากการทองจ า

เกณฑการประเมนผล วดผลสมฤทธจากแบบประเมนผลการเรยนร รอยละ 80-100 หมายถง ผลการเรยนดมาก รอยละ 70-79 หมายถง ผลการเรยนด รอยละ 60-69 หมายถง ผลการเรยนปานกลาง รอยละ 50-59 หมายถง ผลการเรยนผานเกณฑ ต ากวารอยละ 50 หมายถง ผลการเรยนไมผานเกณฑ

แบบประเมนพฤตกรรมรายบคคล 8-10 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมด 5-7 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมพอใช ต ากวา 5 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมทตองปรบปรง

Page 15: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

5

แบบและเกณฑประเมนพฤตกรรมรายบคคล ค าชแจง ใหผประเมนขดเครองหมายถก ในชองพฤตกรรมทคาดหวงใหเกดกบนกเรยน

เกณฑการตดสน 2 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมในระดบแบบสม าเสมอ 1 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมในระดบผานเกณฑ 0 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมในระดบไมผานเกณฑ

เกณฑการประเมน 8 - 10 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมด 5 - 7 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมพอใช ต ากวา 5 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมทตองปรบปรง

Page 16: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

6

เลข ท

ชอ – สกล ผรบการ ประเมน

พฤตกรรมของนกเรยน

ความมวนย

ความรบผดชอบ

มนษยสมพนธ

ขยนหมน เพยร

ความรอบคอบ

รวม

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ผประเมน…………………………… (…………………………..)

Page 17: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

7

เฉลยแบบฝกหด หนวยท 1 จงตอบค าถามตอไปน

1. จากความหมายของระบบ ทานคดวาการเรยนในหองเรยนมความเปนระบบหรอไม อยางไร การเรยนในหองเรยนมความเปนระบบ กลาวคอ มกระบวนการสอนและการวดผลการเรยนรทท าใหอาจารย นกศกษา อปกรณการศกษาไดมความสมพนธตอกน โดยมวตถประสงคเพอการถายทอดความร 2. ทานคดวาระบบโทรศพทมสวนประกอบหลกอะไรบาง ม 3 สวน ประกอบ คอ บคลากร อปกรณ และกระบวนการท างานของระบบโทรศพท 3. การเปดปดหลอดไฟฟาตามถนนแบบตงเวลาเปดปดอตโนมตเปนระบบเปดหรอระบบปด เพราะอะไร ระบบปด เพราะการเปด ปดของหลอดไฟฟาไมขนกบสภาพแวดลอมภายนอก 4. ผลการเรยนนกศกษาในแตละวชาของการศกษาภาคการศกษาหนงๆ นน อะไรคอขอมล อะไรคอสารสนเทศ เพราะอะไร คะแนนผลการสอบยอยตางๆ ถอวาเปนขอมล เพราะเปนขอเทจจรงหรอเหตการณประจ าวนในขณะทก าลงศกษาในภาคการศกษาหนงๆ แตผลการสอบปลายภาค เชน ผลการสอบวชาคณตศาสตรได A ผลการสอบวชาภาษาองกฤษได C ผลการเรยนเฉลยเปน 3.00 ถอวาเปนสารสนเทศ เพราะเปนขอมลทผานการประมวลผลจนมความหมาย น าไปใชงานได เชน คะแนนสอบเปนคาทบอกถงความรความเขาใจในการเรยนวชาตางๆ สามารถน าไปประเมนตอไดวาบคคลนนสามารถศกษาตอหรอน าความรทไดไปใชในการท างานไดหรอไม 5. เทคโนโลยสารสนเทศมสวนใหเกดลกษณะสารสนเทศทดไดอยางไร เทคโนโลยสารสนเทศท าใหการท างานมความรวดเรว ถกตองและแมนย าในการท างานมากกวาการใชแรงงานมนษยโดยตรง ดงนนการประมวลผลขอมลดวยเทคโนโลยสารสนเทศจะท าใหไดสารสนเทศทดมากกวาการประมวลผลขอมลดวยแรงงานมนษย 6. ทานคดวาระบบสารสนเทศเพอการจดการถกสรางขนมาจากลกษณะพนฐานการด าเนนชวตปกต ของมนษยหรอไม อยางไร ปกตคนเรามกจะตองมการตดสนใจเลอกสงทคดวาดทสดส าหรบตนเองในเรองตางๆ ต งแตเรองงายๆ จนถงเรองทซบซอน โดยการตดสนใจมกจะองกบประสบการณชวต และขอมลทรบมาจากอดตแลวน ามาประมวลเขาดวยกน แตคนเราทวไปจะมความจ ากดใน

Page 18: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

8

ดงน นระบบสารสนเทศทเปนสงทชวยทนแรงทชวยสนบสนนการตดสนใจเรองตางๆทซบซอนขนจงนาจะมาจากลกษณะพนฐานการด าเนนชวตของมนษย 7. องคกรธรกจมลกษณะเปนระบบอยางไร ใหตอบพอสงเขป องคกรธรกจมการด าเนนงานดวยระบบธรกจ วตถประสงคและขอบเขตการท างานทางธรกจขององคกรประกอบดวยระบบยอยทประสานกนดวยกระบวนการทางธรกจในองคกรเพอใหบรรลวตถประสงคทางธรกจ 8. ระบบสารสนเทศทชวยในการบรหารงานในองคกรมกประเภท อะไรบาง แบงเปน 6 ประเภทตามกลมการบรหารงาน ดงน - ระบบสารสนเทศดานการบญช - ระบบสารสนเทศดานการเงน - ระบบสารสนเทศดานการผลต - ระบบสนคาคงคลง - ระบบสารสนเทศดานการตลาด - ระบบสารสนเทศดานทรพยากรมนษย 9. ทานคดวา การสอสารส าคญอยางไรตอระบบธรกจ เ นองระบบประกอบดวยองคประกอบยอย ทตองมความสมพนธ และแตละองคประกอบยอยมกจะมบคลากรทเกยวของกบการท างานทตองเขาใจกระบวนการท างาน ดงนน อยางนอยบคลากรนนจะตองไดรบการสอสารดานกระบวนการท างานในองคประกอบยอยใหเขาใจ นอกจากนแตละองคประกอบอยยงจะตองมการสอสารตอกนเพอใหแตละองคประกอบประสานกนอยางด เชน การประสานกนระหวางฝายงานตางๆ 10. ขนตอนการตดสนของผบรหารเกยวของกบระบบสารสนเทศหรอไม อยางไร กอนทผ บรหารจะลงมอปฏบต จะตองมการรวบรวมขอมลเพอน าไปออกแบบทางเลอกตางๆ จนตดสนใจเลอกทางเลอกทดทสด ดงนนจะตองอาศยระบบสารสนเทศทใชในการรวบรวมขอมลดบและการประมวลผลจนไดสารสนเทศทมความหมายตอการใชในการตดสนใจ

Page 19: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

9

ตอไปนขอใดถกขอใดผด 1. รถจกรยานถอวาเปนระบบปด เพราะการเคลอนไหว เพราะขนกบก าลงปนของผขบขเพยงอยางเดยว ผด 2. สารสนเทศทมลกษณะทด มาจากขอมลดบทดเทานน ผด 3. ระบบสารสนเทศทด เรมตนทการใชเทคโนโลยสารสนเทศทด ผด 4. ระบบธรกจตองมคนหลายคนรวมกนท างานอยางเปนระบบ ถก 5. ประเภทองคกรธรกจแบงตามกจกรรมหลกในองคกรเพราะสอดคลองตามกระบวนการใน ระบบธรกจ ถก 6. การบรหารงานภายองคกรธรกจไมตองมสารสนเทศส าหรบการตดสนใจกได เพราะไมมขอพสจนวาการตดสนแบบไหนดกวากน ระหวางการตดสนแบบเปนระบบกบการตดสนใจแบบสามญส านก ผด 7. การตดตอสอสารในองคกรธรกจเปนสงจ าเปน เพราะธรรมชาตของมนษยรบรเขาใจเรองเดยวกนในแบบทตางกน ถก 8. การสอสารคอการเคลอนทของขอมลในองคกร ถก 9. การสอสารทดคอการสอสารทไมมอปสรรคการสอสาร ผด 10. การสอสารเปนเครองมอในการบรหารงาน ถก

Page 20: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

10

ฝกทกษะการประยกตใชแนวคดเรองระบบ ทานคดวาแนวคดเรองระบบสารสนเทศจะน าไปในชวตสวนตวหรอครอบครวไดอยางไร ใหอธบายแนวทางปฏบตทเปนรปธรรมและท าไดจรง แนวตอบมหลายวธ โดยใชแนวคดของการไดมาซงสารสนเทศ

Page 21: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

11

แผนการจดการเรยนร หนวยการเรยนรท 2รวม 4 ชวโมง ชอวชา การวเคราะหและออกแบบระบบ

ชอหนวย ความเขาใจพนฐานของการพฒนาระบบ สปดาหท 2 จ านวน 4 ชวโมง ชอเรอง ความเขาใจพนฐานของการพฒนาระบบ

1. สาระส าคญ พนฐานความเขาใจเรองการพฒนาระบบมอย 4 ประเดนหลกๆ คอ 1.) ความหมายการพฒนาระบบ 2.) วธการพฒนาระบบแตละแบบทเหมาะกบสภาพขององคกร 3.) การส ารวจระบบเบองตน ส าหรบวางแผนพฒนาระบบ 4.) แนวคดเรองวงจรการพฒนาระบบ ทแสดงล าดบขนตอนการพฒนาระบบตงแตเรมตนจนจบ 2. จดประสงคการเรยนร 2.1 จดประสงคทวไป 1. มความรความเขาใจเกยวกบแนวคดของการพฒนาระบบ 2. มความรความเขาใจเกยวกบการพฒนาระบบทเหมาะสมส าหรบสภาพองคกร 3. มความรความเขาใจเกยวกบการส ารวจระบบเพอวางแผนการพฒนาระบบ 4. มความรความสามารถในการอธบายวธการส ารวจระบบได 5. มความรความสามารถในการอธบายแนวคดวงจรการพฒนาระบบสารสนเทศ

2.2 จดประสงคเชงพฤตกรรม 1. สามารถอธบายใหเขาใจถงแนวคดของการพฒนาระบบได 2. สามารถอธบายวธการพฒนาระบบทเหมาะสมกบสภาพองคกรได 3. สามารถอธบายวธการส ารวจระบบระบบเพอวางแผนการพฒนาระบบได

4. สามารถอธบายใหเขาใจถงแนวคดเรองวงจรการพฒนาระบบสารสนเทศได

Page 22: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

12

3. กจกรรมการเรยนการสอน กจกรรมคร กจกรรมนกเรยน

ขนน าเขาสบทเรยน( 30 นาท) 1. ตรวจสอบรายชอนกศกษาทเขาเรยน 2. ใหนกศกษาคนควา แนวคดของการพฒนาระบบ การพฒนาระบบทเหมาะสมส าหรบสภาพองคกร การส ารวจระบบเพอวางแผนการพฒนาระบบ 3. รวมสนทนาเกยวกบเรอง ความเขาใจพนฐานของ การพฒนาระบบ

1. ใหความรวมมอกบครในการตรวจสอบ 2. คนควา แนวคดของการพฒนาระบบ การ

พฒนาระบบทเหมาะสมส าหรบสภาพองคกร การส ารวจระบบเพอวางแผนการพฒนาระบบ

3. รวมสนทนาและแสดงความคดเหน

ขนด าเนนการสอน( 180 นาท) 1. บอกจดประสงคการเรยน 2. ใหนกศกษาแบงกลมเพอศกษาจากเรอง กลมท 1 วธการส ารวจระบบ กลมท 2 แนวคดวงจรการพฒนาระบบสารสนเทศ 3. บรรยาย อธบาย ยกตวอยาง แสดงวธการ

ปฏบตในแต ละหวขอการเรยนและใหนกศกษาปฏบตไปพรอมกน

4. ครบอกวธการ และแนวคดในการปฏบตทถกตองใหแกผเรยน

5. ประเมนพฤตกรรมรายบคคลโดยครจะซกถามในแตละคน

1. ฟง ท าความเขาใจและซกถาม 2. แบงกลม 3. ฟง ท าความเขาใจและปฏบตตาม 4. ผเรยนซกถามขอสงสยและจดบนทก 5. รบการประเมน

ขนสรป( 30 นาท) 1. ครและนกเรยนรวมกนสรปสาระส าคญ 2. เปดโอกาสใหนกเรยนซกถามขอสงสย 3. มอบหมายใหไปหดท าและศกษาเพมเตม 4. ท าแบบทดสอบ

1. ครและนกเรยนรวมกนสรปสาระส าคญ 2. นกเรยนสอบถามขอสงสย 3. ฟงและจดบนทก 4. ท าแบบทดสอบทายบท

Page 23: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

13

4. กจกรรมการเรยนร กอนเรยน

1. คนควา แนวคดของการพฒนาระบบ การพฒนาระบบทเหมาะสมส าหรบสภาพองคกร การส ารวจระบบเพอวางแผนการพฒนาระบบ

ขณะเรยน 1. แบงกลมเพอศกษา 2. ผเรยนรวมกนศกษาเนอหาปฏบตตามแลวตอบค าถามและแสดงความคดเหน 3. ท าใบงานและแบบฝกหดหลงเรยน 4. รวมกนเฉลยใบงานและแบบฝกหดหลงเรยน 5. จดบนทก เทคนค แนวการทเปนประโยชนตอผเรยน จากขอแนะน าของครผสอน 6. ผเรยนสรปความรทไดจากการเรยนตามความเปนจรง จากภมความรของผเรยนแตละคน 7. ผเรยนซกถามในหวขอทสงสยในเนอหาการเรยนร

5. สอการเรยนการสอน

1. หนงสอเรยนวชา การวเคราะหและออกแบบระบบ 2. ใบความรประจ าหนวย 3. ใบงานและแบบฝกหด 4. เครองไมโครคอมพวเตอร 5. แผนใสและเครองฉายภาพขามศรษะ 6. ซดสอการสอน

6. วดผลประเมนผล 1. ผเรยนปฏบตภาระงานทมอบหมายเสรจทนเวลาทก าหนด 2. ตอบค าถามและสรปผลงานไดอยางถกตอง 3. ท าแบบฝกหดหลงเรยนเสรจทนเวลาทก าหนดและถกตอง 4. สนใจกระตอรอรนในการเรยนร ตอบค าถาม สรปสาระการเรยนร และกลาแสดงความ

คดเหน

Page 24: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

14

7. กจกรรมเสนอแนะ ถาผเรยนมการเตรยมตวในการเรยนทด เชน อาน และท าการศกษาหนงสอเกยวกบหนวยการ

เรยนมากกอน ถงชวโมงเรยน ผเรยน จะสามารถเรยน และท ากจกรรมตาง ๆ ทครผสอนมอบหมาย ไดอยางมความสข และเกดความชอบ และสนกกบการเรยนในชนเรยน

เกณฑการประเมนผล วดผลสมฤทธจากแบบประเมนผลการเรยนร รอยละ 80-100 หมายถง ผลการเรยนดมาก รอยละ 70-79 หมายถง ผลการเรยนด รอยละ 60-69 หมายถง ผลการเรยนปานกลาง รอยละ 50-59 หมายถง ผลการเรยนผานเกณฑ ต ากวารอยละ 50 หมายถง ผลการเรยนไมผานเกณฑ

แบบประเมนพฤตกรรมรายบคคล 8-10 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมด 5-7 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมพอใช ต ากวา 5 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมทตองปรบปรง

Page 25: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

15

แบบและเกณฑประเมนพฤตกรรมรายบคคล ค าชแจง ใหผประเมนขดเครองหมายถก ในชองพฤตกรรมทคาดหวงใหเกดกบนกเรยน

เกณฑการตดสน 2 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมในระดบแบบสม าเสมอ 1 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมในระดบผานเกณฑ 0 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมในระดบไมผานเกณฑ

เกณฑการประเมน 8 - 10 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมด 5 - 7 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมพอใช ต ากวา 5 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมทตองปรบปรง

Page 26: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

16

เลข ท

ชอ – สกล ผรบการ ประเมน

พฤตกรรมของนกเรยน

ความมวนย

ความรบผดชอบ

มนษยสมพนธ

ขยนหมน เพยร

ความรอบคอบ

รวม

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ผประเมน…………………………… (…………………………..)

Page 27: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

17

เฉลยแบบฝกหดหนวยท 2

จงตอบค าถามตอไปน

1. สมมตวามความตองการพฒนาระบบการศกษา ทานคดวานาจะมาจากปจจยอะไรบาง

แนวค าตอบคอนขางจะตางกนไปตามมมมอง เบองตนขอยกตวอยางปจจยม 2 ดาน คอ ปจจยภายใน ไดแก คณภาพของความรทไดรบจากการศกษา ความรสกไมพงพอใจตอคณภาพการจดการการศกษา เทคโนโลยทใชส าหรบการศกษาลาสมย การใหบรการดานตางๆทลาชา ปจจยภายนอก ไดแกคณภาพการศกษาถกจดอนดบไวในระดบต า สภาพสงคมทมการเปลยนแปลง

2. ถาไมมการก าหนดวตถประสงคหรอขอบเขตการพฒนาระบบแลว ทานคดวาการพฒนาระบบจะเปนอยางไร

ระบบทพฒนาขนมาอาจจะสามารถแกปญหาไดทงหมด หรออาจจะพฒนาในสวนทไมมความจ าเปนตองใชงาน ท าใหเกดการลงทนเกนความจ าเปน

3. ถาการพฒนาระบบสารสนเทศส าหรบระบบธรกจไมมการน าสภาพแวดลอมมาพจารณา ประกอบ แลวผลลพธจะเปนอยางไร

ระบบสารสนเทศจะไมสามารถอ านวยความสะดวกในสวนทตองใชงานกบสภาพแวดลอมทเกยวของ ท าใหสารสนเทศทมในระบบอาจจะไมสมจรงสมจง

4. การวเคราะหระบบกบการออกแบบมสงทความเหมอนกนกบสงทตางกนอยางไรบาง

สงทตางกน คอ การวเคราะหระบบจะเนนทการท าความเขาใจกบระบบปจจบน แตการออกแบบระบบเปนการสรางแบบแผนใหเปนระบบใหม

5. สมมตวาทานท างานอยในองคกรธรกจหนง ถาทานทราบวาผบรหารองคกรนนตดสนใจด าเนนการพฒนาระบบโดยเลอกทจะพฒนาขนมาเอง ทานคดวามปจจยอะไรบางทท าใหผบรหารตดสนใจเชนนน

องคกรนนตองการตอบสนองตอความตองการของผใชเตมท องคกรตองการจะใชทรพยากรดานไอททมใหเกดประโยชนสงสด องคกรมลกษณะเฉพาะทคนทวไปอาจจะไมเขาใจองคกรไดอยางด องคกรตองการการแกปญหาทรวดเรวทนททนใด องคกรมบคลากรทมความพรอมดานไอท

Page 28: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

18

6. การเลอกใชโปรแกรมส าเรจรปมปจจยเสยงดานคาใชจายอยางไรบาง

กระบวนการในองคกรอาจจะไมสามารถปรบเปลยนใหเขากบซอฟตแวรได การคดเลอกซอฟตแวรทจะใชอาจจะไมตรงกบความตองการทงหมด องคกรอาจจะตองรบภาระคาใชจายเปนเวลานานในกรณทไมสามารถใชงานไดตรงกบวตถประสงค

7. การส ารวจระบบมขอดอยางไร

ท าใหเขาใจวธการท างานของระบบปจจบน เขาใจปญหาทพบจากระบบปจจบน และสามารถประเมนความเปนไปไดในการพฒนาระบบขนมาใหม

8. ทานคดวาการก าหนดแนวทางแกปญหาในขณะส ารวจระบบมขอดขอเสยอยางไร

ขอด ไดแก เราจะทราบแนวทางเบองตนในการด าเนนการพฒนาระบบใหม ขอเสยคอ แนวทางทก าหนดไวอาจจะไมครอบคลมทกดานตามทตองการได

9. ค าวา "วงจรพฒนาระบบ" สะทอนอะไรในการพฒนาระบบ

การพฒนาระบบใหม เกดขนไดเสมอ ไมมจดจบ

10. การแบงชวงการพฒนาระบบเปนระยะๆ มประโยชนอะไรบาง

การแบงระยะพฒนาจะชวยในการวางแผนพฒนาระบบใหม การก าหนดระยะเวลาทตองเสรจงานในแตละระยะ และการมอบหมายงานใหกบผรบผดชอบตามทกษะการท างาน

ค ากลาวตอไปน ขอไดถกขอใดผด

1. ระบบใหมอาจจะเกดขนมาไดแมความตองการขององคกรธรกจมความไมชดเจน ถก

2. จดเรมตนการพฒนาระบบมาจากปจจยภายในกอน ตอมาจงมาจากปจจยภายนอก

ผด

3. การพฒนาระบบตองน าปจจยจากสภาพแวดลอมมาพจารณาประกอบรวมทกครง

ผด

4. การออกแบบระบบเชงตรรกะกบการออกแบบระบบเชงกายภาพเปนสงคกน

ถก

5. ทกครงทมการพฒนาระบบจะมการตอตานเกดขนเสมอ

ผด

Page 29: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

19

6. การพฒนาระบบขนมาใชเองดกวาการใชโปรแกรมส าเรจรป

ผด

7. การส ารวจระบบควรศกษาจากเอกสารเทานน เพราะการสมภาษณไมสามารถใหขอมลไดครบและอาจขอนดเวลาสมภาษณไมได

ผด

8. การศกษาความเปนไปไดเปนหาขอมลเพอสรปหาเหตผลสนบสนนในการพฒนาระบบ

ถก

9. การแบงระยะในวงจรพฒนาระบบแบงตามลกษณะกจกรรมหลกในการพฒนาระบบ

ถก

10. แบบแผนการพฒนาระบบตามแบบจ าลองน าตกเปนแบบแผนทดทสด

ผด

ฝกทกษะการวเคราะห (เลอกมา 1 ขอ)

1. ใหวเคราะหหาเหตผลเบองตนวา ท าไมระบบใหบรการโทรศพทมอถอแบบเตมเงน (Pre-paid) จงเปนทนยมกนใชงานในประเทศไทยในสดสวนทสง ในขณะทความนยมในตางประเทศม สดสวนทต า

ความสะดวกในการหาซอ คาใชจายเรมตนในการใชงานไมสงมาก ไมมขอผกมดทางกฎหมายมาก

2. ใหวเคราะหหาเหตผลเบองตนวา ท าไมระบบเบกเงนกลวงหนาจากเครองจายเงนอตโนมตจงเปนทนยม ทงๆ ทเปนการผกมดตนเองในความรบผดชอบโดยตรง

มหลายสาเหต เชน มนสยฟมเฟอยหรอฟงเฟอมากจนทยากจะแกไข สงคมวดคณคาคนดวยทรพยสงของจงท าใหคนอยากแสดงตนวาเปนคนมคณคาไมเปนทนาอบอาย จงยอมถกผกมดทางกฎหมาย ไมไดคดการไกล

Page 30: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

20

แผนการจดการเรยนร หนวยการเรยนรท 3รวม 4 ชวโมง ชอวชา การวเคราะหและออกแบบระบบ

ชอหนวย นกวเคราะหระบบ และการวเคราะหระบบ สปดาหท 3 จ านวน 4 ชวโมง ชอเรอง นกวเคราะหระบบ และการวเคราะหระบบ

1. สาระส าคญ นกวเคราะหระบบมบทบาทส าคญในการพฒนาระบบ ตองมคณสมบตทเหมาะสม 2 ดานใหญ คอ ทกษะดานการท างาน และลกษณะนสย มบทบาทหลกทมผลตอการพฒนาระบบโดยตรงคอ วเคราะหระบบเพอก าหนดความตองการและเลอกแนวทางการออกแบบทเหมาะสม อกบทบาทคอตองใชเครองมอการวเคราะหระบบในการท างานอยางมประสทธผล 2. จดประสงคการเรยนร 2.1 จดประสงคทวไป 1. มความรความเขาใจเกยวกบความหมายของนกวเคราะหระบบ 2. มความรความเขาใจเกยวกบบทบาทและความส าคญของนกวเคราะหระบบ 3. มความรความเขาใจเกยวกบคณสมบตทเหมาะสมกบการเปนวเคราะหระบบ 4. มความรความสามารถในการอธบายขนตอนการวเคราะห 5. มความรความสามารถในการใชงานเครองมอส าหรบการวเคราะหระบบ

2.2 จดประสงคเชงพฤตกรรม

1. สามารถอธบายความหมายของนกวเคราะหระบบได 2. สามารถอธบายบทบาทและความส าคญของนกวเคราะหระบบได 3. สามารถบอกถงคณสมบตทเหมาะสมกบการเปนนกวเคราะหระบบได 4. สามารถอธบายขนตอนการวเคราะหระบบได 5. สามารถบอกถงวธการใชงานเครองมอส าหรบการวเคราะหระบบได

Page 31: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

21

3. กจกรรมการเรยนการสอน กจกรรมคร กจกรรมนกเรยน

ขนน าเขาสบทเรยน(สปดาหละ 30 นาท) 1. ตรวจสอบรายชอนกศกษาทเขาเรยน 2. ใหนกศกษาคนควาความหมายของนกวเคราะหระบบ บทบาทและความส าคญของนกวเคราะห ระบบคณสมบตทเหมาะสมกบการเปนวเคราะหระบบ 3. รวมสนทนาเกยวกบเรอง นกวเคราะหระบบ และการวเคราะหระบบ

1. ใหความรวมมอกบครในการตรวจสอบ 2. คนควาความหมายของนกวเคราะหระบบ บทบาทและความส าคญของนกวเคราะห ระบบคณสมบตทเหมาะสมกบการเปนวเคราะหระบบ 3. รวมสนทนาและแสดงความคดเหน

ขนด าเนนการสอน(สปดาหละ 180 นาท) 1. บอกจดประสงคการเรยน 2. บรรยาย อธบาย ยกตวอยาง แสดงวธการ

ปฏบตในแต ละหวขอการเรยนและใหนกศกษาปฏบตไปพรอมกน

3. ครบอกวธการ และแนวคดในการปฏบตทถกตองใหแกผเรยน

4. ประเมนพฤตกรรมรายบคคลโดยครจะซกถามในแตละคน

1. ฟง ท าความเขาใจและซกถาม 2. ฟง ท าความเขาใจและปฏบตตาม 3. ผเรยนซกถามขอสงสยและจดบนทก 4. รบการประเมน

ขนสรป(สปดาหละ 30 นาท) 1. ครและนกเรยนรวมกนสรปสาระส าคญ 2. เปดโอกาสใหนกเรยนซกถามขอสงสย 3. มอบหมายใหไปหดท าและศกษาเพมเตม 4. ท าแบบทดสอบ

1. ครและนกเรยนรวมกนสรปสาระส าคญ 2. นกเรยนสอบถามขอสงสย 3. ฟงและจดบนทก 4. ท าแบบทดสอบทายบท

Page 32: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

22

4. กจกรรมการเรยนร กอนเรยน

1. คนควาความหมายของนกวเคราะหระบบ บทบาทและความส าคญของนกวเคราะห ระบบคณสมบตทเหมาะสมกบการเปนวเคราะหระบบ

ขณะเรยน 1. ผเรยนรวมกนศกษาเนอหาปฏบตตามแลวตอบค าถามและแสดงความคดเหน 2. ท าใบงานและแบบฝกหดหลงเรยน 3. รวมกนเฉลยใบงานและแบบฝกหดหลงเรยน 4. จดบนทก เทคนค แนวการทเปนประโยชนตอผเรยน จากขอแนะน าของครผสอน 5. ผเรยนสรปความรทไดจากการเรยนตามความเปนจรง จากภมความรของผเรยนแตละคน 6. ผเรยนซกถามในหวขอทสงสยในเนอหาการเรยนร

5. สอการเรยนการสอน

1. หนงสอเรยนวชา การวเคราะหและออกแบบระบบ 2. ใบความรประจ าหนวย 3. ใบงานและแบบฝกหด 4. เครองไมโครคอมพวเตอร 5. แผนใสและเครองฉายภาพขามศรษะ 6. ซดสอการสอน

6. วดผลประเมนผล

1. ผเรยนปฏบตภาระงานทมอบหมายเสรจทนเวลาทก าหนด 2. ตอบค าถามและสรปผลงานไดอยางถกตอง 3. ท าแบบฝกหดหลงเรยนเสรจทนเวลาทก าหนดและถกตอง 4. สนใจกระตอรอรนในการเรยนร ตอบค าถาม สรปสาระการเรยนร และกลาแสดงความ

คดเหน

Page 33: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

23

7. กจกรรมเสนอแนะ ถาผเรยนมการเตรยมตวในการเรยนทด เชน อาน และท าการศกษาหนงสอเกยวกบหนวยการ

เรยนมากกอน ถงชวโมงเรยน ผเรยน จะสามารถเรยน และท ากจกรรมตาง ๆ ทครผสอนมอบหมาย ไดอยางมความสข และเกดความชอบ และสนกกบการเรยนในชนเรยน

เกณฑการประเมนผล วดผลสมฤทธจากแบบประเมนผลการเรยนร รอยละ 80-100 หมายถง ผลการเรยนดมาก รอยละ 70-79 หมายถง ผลการเรยนด รอยละ 60-69 หมายถง ผลการเรยนปานกลาง รอยละ 50-59 หมายถง ผลการเรยนผานเกณฑ ต ากวารอยละ 50 หมายถง ผลการเรยนไมผานเกณฑ

แบบประเมนพฤตกรรมรายบคคล 8-10 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมด 5-7 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมพอใช ต ากวา 5 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมทตองปรบปรง

Page 34: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

24

แบบและเกณฑประเมนพฤตกรรมรายบคคล ค าชแจง ใหผประเมนขดเครองหมายถก ในชองพฤตกรรมทคาดหวงใหเกดกบนกเรยน

เกณฑการตดสน 2 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมในระดบแบบสม าเสมอ 1 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมในระดบผานเกณฑ 0 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมในระดบไมผานเกณฑ

เกณฑการประเมน 8 - 10 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมด 5 - 7 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมพอใช ต ากวา 5 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมทตองปรบปรง

Page 35: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

25

เลข ท

ชอ – สกล ผรบการ ประเมน

พฤตกรรมของนกเรยน

ความมวนย

ความรบผดชอบ

มนษยสมพนธ

ขยนหมน เพยร

ความรอบคอบ

รวม

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ผประเมน…………………………… (…………………………..)

Page 36: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

26

เฉลยแบบฝกหดหนวยท 3

จงตอบค าถามตอไปน

1. สมมตวาการพฒนาระบบในองคกรหนงมเฉพาะโปรแกรมเมอร แตไมมนกวเคราะหระบบ การพฒนาระบบนนจะเปนอยางไรบาง

ถาโปรแกรมเมอรนนมทกษะดานการวเคราะหและออกแบบระบบอยแลว ระบบอาจจะตรงกบความตองการมากทสด แตถาโปรแกรมเมอรมทกษะดานการวเคราะหและออกแบบระบบนอย การวเคราะหระบบอาจจะท าไดไมครบถวนเพราะขาดทกษะทเหมาะสม ทกษะการสอสาร ทกษะการคดเชงระบบ ระบบทพฒนาขนมาอาจจะท างานไดไมครบถวน หรอไมตรงกบวตถประสงคของระบบหรอตอบสนองตอผใชไดไมครบถวน

2. ถานกวเคราะหระบบขาดทกษะการสอสาร ทานคดวาจะเปนอยางไรในการพฒนาระบบ

เนองจากทกษะการสอสารเปนสงทตองใชกบบคคลทกกลมทเกยวของกบการพฒนาระบบตลอด ระยะการพฒนาระบบ ดงนน หากการสอสารมปญหากสรางผลกระทบการท างานตลอดโครงการพฒนาระบบ เชน การศกษาท าความเขาใจและการวเคราะหปญหาจากระบบเดมอาจจะไมครบถวน เพราะสอสารความเขาใจไดไมครบถวน การพฒนาโปรแกรมอาจจะไมเปนไปตามทก าหนดเพราะสอสารกบโปรแกรมเมอรหรอทมงานผดพลาดแมวาจะออกแบบระบบใหมอยางดแลว

3. แมนกวเคราะหระบบจะมความช านาญหรอความสามารถในการท างานแลว เหตใดนกวเคราะหระบบจงมลกษณะนสยทเหมาะสมดวย

ลกษณะนสยจะเปนสงทชวยขบเคลอนนกวเคราะหระบบใหท างานเตมทสดความสามารถทม หรอไม เชน แมจะมความสามารถในการวเคราะหปญหามาก แตถามอคตหรอมความอยากรอยากเหนนอยกจะท าใหมการรวบรวมขอมลทนอยหรอดวนสรปท าใหผลการวเคราะหนนผดพลาดได

4. ในการรวบรวมขอมล ทานคดวาท าไมตองแยกความตองการออกเปนประเภทความตองการแบบ ฟงกชนกบแบบทไมเปนฟงกชน

การพฒนาระบบเปนการใหความส าคญกบกระบวนการท างานในระบบทใหผลลพธทางสารสนเทศทถกตองเปนหลก ดงนน การแยกความตองการเชงฟงกชนออกมาจะท าใหงายตอการวเคราะห และออกแบบระบบใหเปนไปอยางถกตองและสอดคลองกบวตถประสงคของ

Page 37: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

27

ระบบ สวนความตองการทไมเปนฟงกชนนน ไมมผลตอกระบวนการท างาน ดงนนการปรบปรงเปลยนแปลงจงท าภายหลงไดงายกวา

5. การระบปญหาทถกตองมผลดอยางไร

การระบปญหาทดจะท าใหทราบความตองการทแทจรง สามารถก าหนดความเปนไปไดของแนวทางการแกไขปญหาและก าหนดขอบเขตงานในการแกไขปญหาได

6. จากกรณศกษาเรองโรงงานสบ ความตองการทแทจรงทดมลกษณะอยางไร

ความตองการจะตองไมเกนขอบเขตความจ าเปนของการท างานในระบบ

7. การทบทวนแผนงานโครงการพฒนาระบบจะชวยใหเราเหนอะไรไดบาง การทบทวนแผนงานเปนการทบทวนความเขาใจท าใหเกดการเปรยบเทยบวาการพฒนา

ระบบทก าลงด าเนนอยกบสงทวางไวในแผนงานมความสอดคลองกนหรอไม แนวทางพฒนาระบบสามารถแกปญหา หรอตอบสนองตอความตองไดจรงหรอไม

8. สงใดทส าคญมากทสดในการสรางแบบจ าลองคออะไร

การสอสารความเขาใจทถกตองใหกบทกคนทเกยวของ

9. การสรางแบบจ าลองกอนการพฒนาระบบจรง มประโยชนอะไร

ท าใหเหนขอเทจจรงและเกดความเขาใจในตวระบบและเปนตวเทยบวาระบบทก าลงพฒนานนถกตองตามแบบทตองการหรอไมเพราะแบบจ าลองเปนแมแบบในการพฒนาระบบจรงขนมา

10. โปรแกรมชดออฟฟศเปนเครองมอส าหรบพฒนาระบบหรอไม

เปน เพราะสามารถน ามาใชในการจดท าเอกสารประกอบการพฒนาระบบได

ค ากลาวตอไปน ขอใดถกขอใดผด

1. นกวเคราะหระบบไมจ าเปนตองก าหนดแนวทางแกปญหาทดทสดใหกบองคกร เพราะไมมระบบใดในโลกทดทสด

ผด

2. Application Developer เปนนกพฒนาโปรแกรมขนสงทสามารถขามขนตอนวเคราะห ระบบได

ผด

Page 38: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

28

3. นกวเคราะหระบบควรท าหนาทเปนโปรแกรมเมอรไดดวยเพอลดงานดานการสอสาร

ผด

4. นกวเคราะหระบบทมประสบการณท างานสงอาจจะมความคดสรางสรรคนอยลง

ถก

5. นกวเคราะหระบบทดตองเขาใจผลกระทบทมาจากการพฒนาระบบอยางครบถวน

ถก

6. การมมาตรฐานการปฏบตงานของนกวเคราะหระบบเปนไปไดยาก เพราะแตละองคกรม นโยบาย การท างานทตางกน

ผด

7. การวเคราะหระบบตองเรมจากการศกษาการท างานระบบปจจบนกอน

ถก

8. ระบบทดตองไมขนกบสภาพแวดลอมภายนอกระบบ

ผด

9. การแบงระบบออกเปนองคประกอบยอยนน ทกองคประกอบตองมความเฉพาะตว

ถก

10. การท างานขององคประกอบยอยในระบบตองไมมความสมพนธกน เพราะความผดพลาดจากองคประกอบหนงจะมผลตอความถกตองในการท างานขององคประกอบอน

ผด

Page 39: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

29

แผนการจดการเรยนร หนวยการเรยนรท 4รวม 4 ชวโมง ชอวชา การวเคราะหและออกแบบระบบ

ชอหนวย การศกษาระบบงาน สปดาหท 4 จ านวน 4 ชวโมง ชอเรอง การศกษาระบบงาน

1. สาระส าคญ ตามทไดกลาวไวในบทท 2 ในหวขอ “วธส ารวจระบบ” แลววา กอนการท าความเขาใจกบปญหานน เราจะตองศกษาระบบงานเดมขององคกรกอนเพอเราจะเขาใจองคประกอบของระบบในองคกรไดครบถวน ซงจะท าใหการศกษาปญหาในระบบเปนไปอยางครอบคลมครบถวน 2. จดประสงคการเรยนร 2.1 จดประสงคทวไป

1. มความรความเขาใจเกยวกบการก าหนดวตถประสงคของการศกษาระบบงาน 2. มความรความเขาใจเกยวกบการก าหนดมมมองทส าคญการรวบรวมขอมล 3. มความรความสามารถในการอธบายแนวทางก าหนดขอมลทตองรวบรวม

4. มความรความสามารถในการอธบายวธหาแหลงส าหรบการรวบรวมขอมล 2.2 จดประสงคเชงพฤตกรรม

1. สามารถเขาใจการก าหนดวตถประสงคของการศกษาระบบงานได 2. สามารถเขาใจการก าหนดมมมองทส าคญส าหรบการรวบรวมขอมลได 3. สามารถอธบายแนวทางก าหนดขอมลทตองรวบรวมได 4. สามารถอธบายวธหาแหลงส าหรบการรวบรวมขอมลเพอการศกษาระบบได

Page 40: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

30

3. กจกรรมการเรยนการสอน

กจกรรมคร กจกรรมนกเรยน

ขนน าเขาสบทเรยน( 30 นาท) 1. ตรวจสอบรายชอนกศกษาทเขาเรยน 2.ใหนกศกษาคนควาการก าหนดวตถประสงคของการศกษาระบบงาน การก าหนดมมมองทส าคญการรวบรวมขอมล 3. รวมสนทนาเกยวกบเรอง การศกษาระบบงาน

1. ใหความรวมมอกบครในการตรวจสอบ 2. คนควาการก าหนดวตถประสงคของการศกษาระบบงาน การก าหนดมมมองทส าคญการรวบรวมขอมล 3. รวมสนทนาและแสดงความคดเหน

ขนด าเนนการสอน(180 นาท) 1. บอกจดประสงคการเรยน 2. บรรยาย อธบาย ยกตวอยาง แสดงวธการ

ปฏบตในแต ละหวขอการเรยนและใหนกศกษาปฏบตไปพรอมกน

3. ครบอกวธการ และแนวคดในการปฏบตทถกตองใหแกผเรยน

4. ประเมนพฤตกรรมรายบคคลโดยครจะซกถามในแตละคน

1. ฟง ท าความเขาใจและซกถาม 2. ฟง ท าความเขาใจและปฏบตตาม 3. ผเรยนซกถามขอสงสยและจดบนทก 4. รบการประเมน

ขนสรป( 30 นาท) 1. ครและนกเรยนรวมกนสรปสาระส าคญ 2. เปดโอกาสใหนกเรยนซกถามขอสงสย 3. มอบหมายใหไปหดท าและศกษาเพมเตม 4. ท าแบบทดสอบ

1. ครและนกเรยนรวมกนสรปสาระส าคญ 2. นกเรยนสอบถามขอสงสย 3. ฟงและจดบนทก 4. ท าแบบทดสอบทายบท

Page 41: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

31

4. กจกรรมการเรยนร กอนเรยน

1. คนควาการก าหนดวตถประสงคของการศกษาระบบงาน การก าหนดมมมองทส าคญการรวบรวมขอมล ขณะเรยน

1. ผเรยนรวมกนศกษาเนอหาปฏบตตามแลวตอบค าถามและแสดงความคดเหน 2. ท าใบงานและแบบฝกหดหลงเรยน 2. รวมกนเฉลยใบงานและแบบฝกหดหลงเรยน 3. จดบนทก เทคนค แนวการทเปนประโยชนตอผเรยน จากขอแนะน าของครผสอน 4. ผเรยนสรปความรทไดจากการเรยนตามความเปนจรง จากภมความรของผเรยนแตละคน 5. ผเรยนซกถามในหวขอทสงสยในเนอหาการเรยนร

5. สอการเรยนการสอน

1. หนงสอเรยนวชา การวเคราะหและออกแบบระบบ 2. ใบความรประจ าหนวย 3. ใบงานและแบบฝกหด 4. เครองไมโครคอมพวเตอร 5. แผนใสและเครองฉายภาพขามศรษะ 6. ซดสอการสอน

6. วดผลประเมนผล

1. ผเรยนปฏบตภาระงานทมอบหมายเสรจทนเวลาทก าหนด 2. ตอบค าถามและสรปผลงานไดอยางถกตอง 3. ท าแบบฝกหดหลงเรยนเสรจทนเวลาทก าหนดและถกตอง 4. สนใจกระตอรอรนในการเรยนร ตอบค าถาม สรปสาระการเรยนร และกลาแสดงความ

คดเหน

Page 42: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

32

7. กจกรรมเสนอแนะ

ถาผเรยนมการเตรยมตวในการเรยนทด เชน อาน และท าการศกษาหนงสอเกยวกบหนวยการเรยนมากกอน ถงชวโมงเรยน ผเรยน จะสามารถเรยน และท ากจกรรมตาง ๆ ทครผสอนมอบหมาย ไดอยางมความสข และเกดความชอบ และสนกกบการเรยนในชนเรยน

เกณฑการประเมนผล วดผลสมฤทธจากแบบประเมนผลการเรยนร รอยละ 80-100 หมายถง ผลการเรยนดมาก รอยละ 70-79 หมายถง ผลการเรยนด รอยละ 60-69 หมายถง ผลการเรยนปานกลาง รอยละ 50-59 หมายถง ผลการเรยนผานเกณฑ ต ากวารอยละ 50 หมายถง ผลการเรยนไมผานเกณฑ

แบบประเมนพฤตกรรมรายบคคล 8-10 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมด 5-7 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมพอใช ต ากวา 5 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมทตองปรบปรง

Page 43: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

33

แบบและเกณฑประเมนพฤตกรรมรายบคคล ค าชแจง ใหผประเมนขดเครองหมายถก ในชองพฤตกรรมทคาดหวงใหเกดกบนกเรยน

เกณฑการตดสน 2 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมในระดบแบบสม าเสมอ 1 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมในระดบผานเกณฑ 0 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมในระดบไมผานเกณฑ

เกณฑการประเมน 8 - 10 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมด 5 - 7 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมพอใช ต ากวา 5 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมทตองปรบปรง

Page 44: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

34

เลข ท

ชอ – สกล ผรบการ ประเมน

พฤตกรรมของนกเรยน

ความมวนย

ความรบผดชอบ

มนษยสมพนธ

ขยนหมน เพยร

ความรอบคอบ

รวม

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ผประเมน…………………………… (…………………………..)

Page 45: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

35

เฉลยแบบฝกหดหนวยท 4

จงตอบค าถามตอไปน

1. ในการท าความเขาใจกบวตถประสงคของระบบงานในองคกร สามารถศกษาจากขอมลใดในองคกรไดบาง

ปรญญา-/ปฏธานประจ าองคกรวสยทศนขององคกรเปาหมายการด าเนนงาน แผนงานทางกลยทธทพาไปสเปาหมาย การจดโครงสรางการบรหารองคกรและผลลพธการประมวลผลทได

2. การท าความเขาใจกบองคประกอบของระบบงานในองคกร สามารถศกษาจากขอมลใดในองคกร ไดบาง

การจดโครงสรางบรหารองคกรโครงสรางการบงคบบญชา เอกสารขนตอนการท างานในองคกร

3. เราศกษาเกยวกบขอมลน าเขาและผลลพธทางสารสนเทศจากเอกสารใดไดบาง

ขอมลน าเขามาจากแบบฟอรมเอกสารและผลลพธทางสารสนเทศมกจะมาจากรายงานตางๆ และสามารถศกษาไดจากเอกสารระบบงานสารสนเทศ

4. สมมตวาทานตองรวบรวมขอมลเกยวกบการจายเงนคาแรงงานลวงเวลา ทานคดวาจะตองรวบรวมขอมลอะไรบาง

กอนอนตงค าถามวา What/How/when/who จะท าใหเราไดขอมลครบขนทตางกนไปในแตละหนวยงาน

5. สภาพแวดลอมของระบบการท างานสามารถบงบอกอะไรแกเราบาง

ความเกยวของของระบบตอสภาพแวดลอม ไดแก แหลงขอมลเขาระบบ แหลงรบขอมลจากระบบ วธการปฏสมพนธกบระบบ ของเขตการท างานของระบบ

6. ทานคดวาขอมลเกยวกบบคลากรทรวบรวมไดสามารถบอกอะไรแกเราไดบางในการพฒนาระบบงานสารสนเทศ

มหลากหลายวธตอบ เชน -โครงสรางบงคบบญชาบอกองคประกอบทเปนสวนงานและกระบวนการท างาน

บางสวน - บคคลทเกยวของกบการพฒนาระบบสารสนเทศบอกขอก าหนดความตองการ

Page 46: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

36

-สถตการลา การเขาท างาน ลาออก บงบอกถงบรรยากาศนาอยส าหรบการท างานอาจจะชวยหรอฉดการใหขอมลทส าคญบางดานในการวเคราะหระบบ

- การมสวนไดสวนเสยในการท างาน

7. ทานคดวาเราสามารถศกษาลกษณะกระบวนการท างานในระบบจากขอมลใดบาง และจะไดขอมลจากแหลงใด

ใชเนอหาจากหวขอ 2.2.4 เปนแนวตอบส าหรบการศกษาลกษณะกระบวนการท างาน

8. การสมภาษณจะท าใหเราไดขอมลทมลกษณะอยางไร

ขอมลทสอดคลองกบการปฏบตงานจรง

9. ทานคดวาท าไมเราตองศกษาขอมลจากแหลงขอมลภายนอกองคกรในขณะทเราสนใจศกษา ระบบงานในองคกรเทานน

ขอมลจากนอกองคกรอาจจะท าใหเราไดพบมมมองทตางไป หรอ อาจจะมกรณศกษาทท าใหเราเขาใจระบบบางดานทเราอาจจะไมเคยคาดคดมากอน

10. การหาขอมลจากแหลงภายนอกองคกรควรมความระมดระวงดานใดบาง

การไดรบอนญาตจากองคกร การรกษาความลบขององคกร ขอตกลงเกยวกบการใหขอมลตางๆทชดเจน นอกจากนบคคลภายนอกองคกรอาจจะมอคตบางดานทท าใหเราไดขอมลผดพลาดไป

ตอไปนขอใดถกหรอผด

1. การศกษาระบบงานเปนการท าความเขาใจองคประกอบและกระบวนการทงหมดของระบบ

ถก

2. การลงรายละเอยดในการศกษาระบบงานมากขนจะท าใหเกดผลดตอการท าความ เขาใจกบ ปญหามากขน

ถก

3. ขอมลของระบบสารสนเทศสามารถแสดงลกษณะระบบไดครบถวน เพราะเปนขอสรปจากระบบงานภายในอยแลว

ผด

Page 47: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

37

4. เนองจากระบบอยในสภาพแวดลอมหนง ดงนนเราจงรวบรวมขอมลจากสภาพแวดลอมภายนอกองคกรดวย

ถก

5. ขอมลของระบบงานจากเอกสารถอวาถกตองสมบรณแลว เชนเดยวกบกฎหมายทตราขนเปน ลายลกษณอกษรททกคนตองปฏบตตามนน

ผด

6. ฟอรมและรายงานทรวบรวมไดสามารถบอกถงลกษณะขอมลเขาและขอมลออกของระบบได

ถก

7. เราไมควรรวบรวมขอมลโดยการสมภาษณเพราะเสยเวลามาก และผใหสมภาษณมกมอคตในการใหขอมล

ผด

8. การรวบรวมขอมลเปนสวนหนงของการศกษาความเปนไปได และถอเปนหนาทของนกวเคราะหระบบ

ถก

9. แหลงขอมลจากบคคลภายนอกไมสามารถเชอถอไดทงหมด เพราะความเขาใจตอระบบงานยอม นอยกวาบคคลภายในองคกร

ถก

10. เราไมควรหาขอมลจากหนวยงานภายนอกองคกรเพราะขดกบหลกทางกฎหมายทเกยวของกบสทธในขอมลสวนบคคล

ผด

Page 48: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

38

แผนการจดการเรยนร หนวยการเรยนรท 5รวม 4 ชวโมง ชอวชา การวเคราะหและออกแบบระบบ

ชอหนวย การศกษาความเปนไปได สปดาหท 5 จ านวน 4 ชวโมง ชอเรอง การศกษาความเปนไปได

1. สาระส าคญ กอนการด าเนนการพฒนาระบบจะตองศกษาความเปนไปได โดยศกษาสภาพขอจ ากดตามสภาพทเปนจรงในดานตางๆ ทงนเพอประเมนวาสามารถด าเนนการพฒนาระบบตอเนองจนเสรจสนไดหรอไม ดงน 1. ความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร 2. ความเปนไปไดทางเทคนค 3. ความเปนไปไดรปแบบอนในแงธรกจ ไดแก ความเปนไปไดทางดาน การปฏบตงาน ความเปนไปไดดานตารางเวลาการท างาน ความเปนไปไดดานกฎหมายและสญญา และความเปนไปไดทางดานการเมอง 2. จดประสงคการเรยนร

2.1 จดประสงคทวไป 1. มความรความเขาใจเกยวกบความหมายของการศกษาความเปนไปไดของการพฒนาระบบ

2. มความรความเขาใจเกยวกบความหมายของการศกษาความเปนไปไดทางเศรษฐกจ 3. มความรความเขาใจเกยวกบความหมายของการศกษาความเปนไปไดทางเทคนค

4. มความรความสามารถในการอธบายถงความหมายของการศกษาความเปนไปได 2.2 จดประสงคเชงพฤตกรรม

1. สามารถอธบายความหมายและวตถประสงคของการศกษาความเปนไปไดของการพฒนาระบบได 2. สามารถอธบายความหมายของการศกษาความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตรได 3. สามารถอธบายความหมายของการศกษาความเปนไปไดทางเทคนคได 4. สามารถอธบายความหมายของการศกษาความเปนไปไดในรปแบบอนในแงธรกจได

Page 49: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

39

3. กจกรรมการเรยนการสอน

กจกรรมคร กจกรรมนกเรยน

ขนน าเขาสบทเรยน( 30 นาท) 1. ตรวจสอบรายชอนกศกษาทเขาเรยน 2. ใหนกศกษาคนควาความหมายของการศกษาความเปนไปไดของการพฒนาระบบ

ความหมายของการศกษาความเปนไปไดทางเศรษฐกจ ความหมายของการศกษาความเปนไปไดทางเทคนค

3. รวมสนทนาเกยวกบเรอง การศกษาความเปนไปได

1. ใหความรวมมอกบครในการตรวจสอบ 2. คนควาความหมายของการศกษาความ

เปนไปไดของการพฒนาระบบ ความหมายของการศกษาความเปนไปไดทาง

เศรษฐกจ ความหมายของการศกษาความเปนไปไดทางเทคนค

3. รวมสนทนาและแสดงความคดเหน

ขนด าเนนการสอน( 180 นาท) 1. บอกจดประสงคการเรยน 2. บรรยาย อธบาย ยกตวอยาง แสดงวธการปฏบตในแต ละหวขอการเรยนและใหนกศกษาปฏบตไปพรอมกน 3. ครบอกวธการ และแนวคดในการปฏบตทถกตองใหแกผเรยน

4. ประเมนพฤตกรรมรายบคคลโดยครจะซกถามในแตละคน

1. ฟง ท าความเขาใจและซกถาม 2. ฟง ท าความเขาใจและปฎบตตาม 3. ผเรยนซกถามขอสงสยและจดบนทก 4. รบการประเมน

ขนสรป( 30 นาท) 1. ครและนกเรยนรวมกนสรปสาระส าคญ 2. เปดโอกาสใหนกเรยนซกถามขอสงสย 3. มอบหมายใหไปหดท าและศกษาเพมเตม 4. ท าแบบทดสอบ

1. ครและนกเรยนรวมกนสรปสาระส าคญ 2. นกเรยนสอบถามขอสงสย 3. ฟงและจดบนทก 4. ท าแบบทดสอบทายบท

Page 50: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

40

4. กจกรรมการเรยนร

กอนเรยน 1. คนควาความหมายของการศกษาความเปนไปไดของการพฒนาระบบ ความหมายของ

การศกษาความเปนไปไดทางเศรษฐกจ ความหมายของการศกษาความเปนไปไดทางเทคนค

ขณะเรยน 1. จดบนทกการเรยน 2. สนใจการปฏบตตามและกลาในการแสดงความคดเหนและตอบค าถาม 3. ท าแบบฝกหด 4. ผเรยนสรปความรทไดจากการเรยนการการสอน 5. ผเรยนหาแนวทางและเทคนคการหาค าตอบ ดวยความรความเขาใจของตนเองพรอมจด

บนทกเปนล าดบขนตอนทจะท าใหตนเองไมลมสาระการเรยนร 6. ผเรยนซกถามเมอไมเขาใจหรอสงสยเนอหาการเรยนร

5. สอการเรยนการสอน 1. หนงสอเรยนวชา การวเคราะหและออกแบบระบบ 2. ใบความรประจ าหนวย 3. ใบงานและแบบฝกหด 4. เครองไมโครคอมพวเตอร 5. แผนใสและเครองฉายภาพขามศรษะ 6. ซดสอการสอน

6. วดผลประเมนผล 1. ผเรยนปฏบตภาระงานทมอบหมายเสรจทนเวลาทก าหนด 2. ตอบค าถามและท าใบงานและแบบฝกหดไดถกตอง

3. ความสะอาดเรยบรอยของใบงานและแบบฝกหด 4. สนใจกระตอรอรนในการเรยนร ตอบค าถาม สรปสาระการเรยนร และกลาแสดงความ

คดเหน

Page 51: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

41

7. กจกรรมเสนอแนะ

1. ผเรยนตองทบทวนบทเรยนทงกอนเรยนและหลงเรยนอยอยางสม าเสมอ 2. ผเรยนหมนเขาชนเรยนเพอรบฟงเทคนค วธ และแนวทางทดกบครสอนอยางตงใจ

3. ผเรยนสนใจท าใบงาน แบบฝกหด และขยนปรบปรงแกไขใบงานและแบบฝกหดใหถกตองทกครงทท าผด

เกณฑการประเมนผล วดผลสมฤทธจากแบบประเมนผลการเรยนร รอยละ 80-100 หมายถง ผลการเรยนดมาก รอยละ 70-79 หมายถง ผลการเรยนด รอยละ 60-69 หมายถง ผลการเรยนปานกลาง รอยละ 50-59 หมายถง ผลการเรยนผานเกณฑ ต ากวารอยละ 50 หมายถง ผลการเรยนไมผานเกณฑ

แบบประเมนพฤตกรรมรายบคคล 8-10 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมด 5-7 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมพอใช ต ากวา 5 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมทตองปรบปรง

Page 52: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

42

แบบและเกณฑประเมนพฤตกรรมรายบคคล ค าชแจง ใหผประเมนขดเครองหมายถก ในชองพฤตกรรมทคาดหวงใหเกดกบนกเรยน

เกณฑการตดสน 2 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมในระดบแบบสม าเสมอ 1 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมในระดบผานเกณฑ 0 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมในระดบไมผานเกณฑ

เกณฑการประเมน 8 - 10 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมด 5 - 7 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมพอใช ต ากวา 5 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมทตองปรบปรง

Page 53: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

43

เลข ท

ชอ – สกล ผรบการ ประเมน

พฤตกรรมของนกเรยน

ความมวนย ความรบผดชอบ

มนษยสมพนธ

ขยนหมน เพยร

ความรอบคอบ

รวม

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ผประเมน…………………………… (…………………………..)

Page 54: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

44

เฉลยแบบฝกหด หนวยท 5

จงตอบค าถามตอไปน

1. ในการพฒนาระบบ ตนทนใดบางทเปนตนทนคงทและเกดขนครงแลวครงเลา

ตนทนคงท ไดแก คาเชาส านกงาน คาจางแรงงานในการพฒนาระบบ คาจดซออปกรณ คาลขสทธซอฟตแวร

คาใชจายทเกดขนครงแลวครงเลา ไดแก คาวสดสนเปลองพวกกระดาษ อปกรณส านกงาน คาบ ารงรกษาระบบ

2. มผลตอบแทนใดบางทเปนผลตอบแทนทเกดขนในปรมาณทคงท

โดยทวไปอาจจะเปนการยากทจะประเมนไดวามผลตอบแทนใดทมความคงทหรอเกดจากการลงทนดานระบบเพยงครงเดยวบางดาน แตในทางเทคนคอาจจะประเมนไดบาง เชน อตราการจางงานลดลงหรอใชบคลากรนอยลง ท าคาใชจายตอการท างานหนงดานนอยลง

3. ในกรณทผพฒนาระบบเปนองคกรสาธารณะประโยชนหรอองคกรทไมแสวงหาก าไร

(NGOs) ทานคดวาความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตรจะมแนวทางพจารณาอยางไรบาง

มมมมองหลายแบบ เชน พจารณาเปรยบเทยบวาตนทนทางการเงนทใชในการพฒนาระบบกบคาใชจายทลดลงจากการพฒนาระบบจะถงจดคมทนหรอไมเมอใด

4. ทานคดวาจะลดความเสยงทมาจากการพฒนาระบบทมขนาดใหญไดอยางไร

พจารณาความเหมาะสมในดานตางๆทเกยวของกบความเสยง คอ ก าหนดจ านวนบคลากรและระยะเวลาท างานทเหมาะสม ศกษาองคประกอบของงานใหครบถวน และก าหนดมาตรฐานการท างานวาตองเอาใจใสตองานอยางเตมท

5. ทานจะมแนวทางด าเนนการอยางไรเพอลดความเสยงทมาจากโครงสรางของระบบงานทซบซอน

พจารณาความเหมาะสมในดานตางๆทเกยวของกบความเสยง เชน รวบรวมขอมลใหครบถวนทสด จากนนพจารณาอยางทองแทวาพฒนาจากระบบเดมทมหรอพฒนาใหม ศกษาผลกระทบตอองคกรอยางถองแทและแจงใหผบรหารทราบเพอตดสนใจวาจะพฒนาระบบหรอไม ตองขอการสนบสนนจากผบรหารองคกรอยางเตมทรวมทงสรางสมพนธทดตอผใชงานระบบเพอลดกระแสตอตานการพฒนาระบบ

Page 55: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

45

6. ถาทานไดรบมอบหมายใหไปวเคราะหระบบงานหนงททานไมเคยมประสบการณมากบงาน ดานนน มากอน ทานจะท าอยางไร

อาศยการคนควาขอมล เชนหนงสอ ขอค าแนะน าจากผมประสบการณ

7. ในกรณทมความจ าเปนตองพฒนาระบบงานทผใชระบบเองกมประสบการณการท างานกบ ระบบนอย ทานจะมแนวทางด าเนนการอยางไรเพอลดความเสยงทเกดขน

มหลายแนวทาง เชน อาจจะตองลองใหผท างานจรงไประยะหนงเพอเรยนรลกษณะระบบงาน หรอนกวเคราะหอาจจะท างานรวมดวยหรอสงเกตการณและเกบขอมล

8. จงยกตวอยางประเดนการพจารณาส าหรบความเปนไปไดในดานการปฏบตงาน

ระบบสามารถประมวลผลขอมลตามวธทตองการไดหรอไมหรอใช ระบบทพฒนาตองใชทกษะขนสงในการท างานแตความสามารถในการเรยนรของผใชทวไปเปนไปไดมนอยหรอไม

9. ทานคดวาการยอมลงทนเรองเวลาในการพฒนาระบบเปนการยอมเสยโอกาสทางธรกจนน เปนอยางไร

ในขณะพฒนาระบบอาจจะท าใหกจกรรมทางธรกจบางอยางตองระงบไวกอนหรอท าไดไมเตมท ซงชวงเวลานอาจจะมจ ากดในชวงหนงเทานน หากเกนจากชวงทก าหนดไวและยงด าเนนกจกรรมทระงบไวไมไดกจะเปนเหตใหเกดความเสยหายทางธรกจได

10. จงยกตวอยางกรณความเปนไปไดทความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตรและความเปนไปไดทาง การปฏบตงานทตองน ามาพจารณารวมกน

มหลายกรณ เชน การพฒนาระบบท าใหลดจ านวนพนกงานลง แตการปลดพนกงานออกไมสามารถท าได

ขอใดตอไปนถกหรอผด

1. หลงจากการพฒนาระบบแลวท าใหลดจ านวนเจาหนาทปฏบตงานลง แสดงวามความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร เพราะเปนผลตอบแทนทจบตองได

ถก

2. หลงจากการพฒนาระบบแลวท าใหภาพพจนขององคกรดขน แสดงวาไมมความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร เพราะไดรบผลตอบแทนทจบตองไมได

ผด

Page 56: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

46

3. ในการพฒนาระบบในองคกรธรกจ ถาหากพจารณาแลวเหนวา ผลตอบแทนทไดรบคมคากบการลงทน กถอไดวามความเปนไปไดในการพฒนาระบบแลว

ผด

4. ระดบการเอาใจใสตองานทมากกวาสามารถลดความเสยงทมาจากโครงสรางของระบบงานได

ถก

5. การเลอกใชเทคโนโลยควรก าหนดใหเลอกใชแบบทตางจากมาตรฐานทใชงานกนทวไปเพอรอง รบเทคโนโลยในอนาคต

ผด

6. การพฒนาระบบใหเปนไปตามวตถประสงคตองอาศยการมสวนรวมของผใชงานระบบ

ถก

7. การพฒนาระบบในองคกรธรกจตองเสรจสนภายในระยะเวลาทก าหนด เพราะมผลตอการด าเนนกจกรรมทางธรกจ

ถก

8. การประเมนความเปนไปไดทางกฎหมายและสญญาเกยวของกบผทรบจางพฒนาระบบเทานน

ผด

9. การพฒนาระบบตองคลองกบสงทผใชคาดหวง

ผด

10. การพฒนาระบบในองคกรธรกจไมจ าเปนตองค านงถงการมสวนไดสวนเสยของพนกงาน เพราะเปนสทธขาดของผบรหารในการตดสนใจ

ผด

Page 57: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

47

แผนการจดการเรยนร หนวยการเรยนรท 6รวม 4 ชวโมง ชอวชา การวเคราะหและออกแบบระบบ

ชอหนวย การรวบรวมขอมล สปดาหท 6 จ านวน 4 ชวโมง ชอเรอง การรวบรวมขอมล

1.สาระส าคญ เมอตองการส ารวจระบบงานเพอวางแผนโครงการพฒนาระบบงาน ตามทไดกลาวไวในบทท 2 และบทท 4 หรอการรวบรวมขอมลส าหรบวเคราะหความตองการ ตามทไดกลาวไวในบทท 3 นน การรวบรวมขอมลเปนสงทตองท าโดยเลอกประยกตใชเทคนคทเหมาะสมในแตละองคกร 2. จดประสงคการเรยนร

2.1 จดประสงคทวไป 1. มความรความเขาใจเกยวกบการรวบรวมขอมลส าหรบการศกษาระบบการท างาน 2. มความรความเขาใจเกยวกบเทคนคการรวบรวมขอมลแบบตางๆ 3. มความรความเขาใจเกยวกบการออกแบบระบบแบบมสวนรวมได 4. มความรความสามารถในการปฏบตการการรวบรวมขอมลโดยใชเทคนคแบบตางๆ

2.2 จดประสงคเชงพฤตกรรม

1. อธบายแนวคดพนฐานของการรวบรวมขอมลส าหรบการศกษาระบบการท างานได 2. สามารถอธบายเทคนคการรวบรวมขอมลแบบตางๆ ได 3. สามารถอธบายเทคนคการออกแบบระบบแบบมสวนรวมได 4. สามารถอธบายวธปฏบตในการรวบรวมขอมลโดยใชเทคนคแบบตางๆ ได

Page 58: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

48

3. กจกรรมการเรยนการสอน

กจกรรมคร กจกรรมนกเรยน

ขนน าเขาสบทเรยน( 30 นาท) 1. ตรวจสอบรายชอนกศกษาทเขาเรยน 2. ใหนกศกษาคนควาการรวบรวมขอมลส าหรบการศกษาระบบการท างาน เทคนคการรวบรวมขอมลแบบตางๆ การออกแบบระบบแบบมสวนรวมได 3. รวมสนทนาเกยวกบเรอง การรวบรวมขอมล

1. ใหความรวมมอกบครในการตรวจสอบ 2. คนควาการรวบรวมขอมลส าหรบการศกษาระบบการท างาน เทคนคการรวบรวมขอมลแบบตางๆ การออกแบบระบบแบบมสวนรวมได 3. รวมสนทนาและแสดงความคดเหน

ขนด าเนนการสอน( 180 นาท) 1. บอกจดประสงคการเรยน 2. บรรยาย อธบาย ยกตวอยาง แสดงวธการปฏบตในแต ละหวขอการเรยนและใหนกศกษาปฏบตไปพรอมกน 3. ครบอกวธการ และแนวคดในการปฏบตทถกตองใหแกผเรยน

4. ประเมนพฤตกรรมรายบคคลโดยครจะซกถามในแตละคน

1. ฟง ท าความเขาใจและซกถาม 2. ฟง ท าความเขาใจและปฏบตตาม 3. ผเรยนซกถามขอสงสยและจดบนทก 4. รบการประเมน

ขนสรป( 30 นาท) 1. ครและนกเรยนรวมกนสรปสาระส าคญ 2. เปดโอกาสใหนกเรยนซกถามขอสงสย 3. มอบหมายใหไปหดท าและศกษาเพมเตม 4. ท าแบบทดสอบ

1. ครและนกเรยนรวมกนสรปสาระส าคญ 2. นกเรยนสอบถามขอสงสย 3. ฟงและจดบนทก 4. ท าแบบทดสอบทายบท

Page 59: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

49

4. กจกรรมการเรยนร

กอนเรยน 1. คนควาการรวบรวมขอมลส าหรบการศกษาระบบการท างาน เทคนคการรวบรวมขอมลแบบตางๆ การออกแบบระบบแบบมสวนรวมได

ขณะเรยน 1. จดบนทกการเรยน 2. สนใจการปฏบตตามและกลาในการแสดงความคดเหนและตอบค าถาม 3. ท าแบบฝกหด 4. ผเรยนสรปความรทไดจากการเรยนการการสอน 5. ผเรยนหาแนวทางและเทคนคการหาค าตอบ ดวยความรความเขาใจของตนเองพรอมจด บนทกเปนล าดบขนตอนทจะท าใหตนเองไมลมสาระการเรยนร

6. ผเรยนซกถามเมอไมเขาใจหรอสงสยเนอหาการเรยนร

5. สอการเรยนการสอน 1. หนงสอเรยนวชา การวเคราะหและออกแบบระบบ 2. ใบความรประจ าหนวย 3. ใบงานและแบบฝกหด 4. เครองไมโครคอมพวเตอร 5. แผนใสและเครองฉายภาพขามศรษะ 6. ซดสอการสอน

6. วดผลประเมนผล 1. ผเรยนปฏบตภาระงานทมอบหมายเสรจทนเวลาทก าหนด 2. ตอบค าถามและท าใบงานและแบบฝกหดไดถกตอง

3. ความสะอาดเรยบรอยของใบงานและแบบฝกหด 4. กระตอรอรนในการเรยนร ตอบค าถาม สรปบทเรยน และกลาแสดงความคดเหน

Page 60: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

50

7. กจกรรมเสนอแนะ

1. ผเรยนตองทบทวนบทเรยนทงกอนเรยนและหลงเรยนอยอยางสม าเสมอ 2. ผเรยนหมนเขาชนเรยนเพอรบฟงเทคนค วธ และแนวทางทดกบครสอนอยางตงใจ 3. ผเรยนสนใจท าใบงาน แบบฝกหด และแกไขใหถกตองทกครงทท าผด 4. กลาทจะถามทกครงทเกดความสงสยและไมเขาใจหรอตามบทเรยนไมทน

เกณฑการประเมนผล วดผลสมฤทธจากแบบประเมนผลการเรยนร รอยละ 80-100 หมายถง ผลการเรยนดมาก รอยละ 70-79 หมายถง ผลการเรยนด รอยละ 60-69 หมายถง ผลการเรยนปานกลาง รอยละ 50-59 หมายถง ผลการเรยนผานเกณฑ ต ากวารอยละ 50 หมายถง ผลการเรยนไมผานเกณฑ

แบบประเมนพฤตกรรมรายบคคล 8-10 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมด 5-7 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมพอใช ต ากวา 5 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมทตองปรบปรง

Page 61: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

51

แบบและเกณฑประเมนพฤตกรรมรายบคคล ค าชแจง ใหผประเมนขดเครองหมายถก ในชองพฤตกรรมทคาดหวงใหเกดกบนกเรยน

เกณฑการตดสน 2 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมในระดบแบบสม าเสมอ 1 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมในระดบผานเกณฑ 0 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมในระดบไมผานเกณฑ

เกณฑการประเมน 8 - 10 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมด 5 - 7 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมพอใช ต ากวา 5 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมทตองปรบปรง

Page 62: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

52

เลข ท

ชอ – สกล ผรบการ ประเมน

พฤตกรรมของนกเรยน

ความมวนย

ความรบผดชอบ

มนษยสมพนธ

ขยนหมน เพยร

ความรอบคอบ

รวม

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ผประเมน…………………………… (…………………………..)

Page 63: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

53

เฉลยแบบฝกหด หนวยท 6

จงตอบค าถามตอไปน

1. การรวบรวมขอเทจจรงตามการปฏบตงานจรงในองคกร ตางจากการรวบรวมขอมลเพอศกษาระบบงาน (ในบทท 4) อยางไร

การศกษาระบบงานจะเนนทการท าความเขาใจระบบงานแบบสภาวะการท างานปกตทก าหนดไวแตการรวบรวมขอเทจจรงจะเนนทการท าความเขาใจระบบงานจากสภาพทเกดขนจรงเพอวเคราะหหาปญหาและความตองการของระบบ

2. ทานคดวา การรวบรวมขอเทจจรงทเกยวของกบองคประกอบระบบงานดานการจดการขอมลจะใหประโยชนแกการพฒนาระบบงานดานใดเปนหลก

ประโยชนดานการดแลหรอจดการขอมลทเกดขนขณะท างานกบขอมลของระบบ

3. ทานคดวาเหตใดจงควรมการตกลงยอมรบความตองการรวมกนระหวางนกวเคราะหระบบกบเจาของระบบ ทงๆ ทความตองการมาจากขอเทจจรงทพบเหนในองคกรอยแลว

การตกลงรวมกนเปนการยนยนความเขาใจทตรงกนและขอตกลงนจะตองน าไปเปนรากฐานในการพฒนาระบบ

4. ทานคดวาเพราะเหตใดเราจงควรตงค าถามทมลกษณะทด เชน ค าถามเขาใจงาย ไมชน าหรอขมข

การตงค าถามทดท าใหผถกสมภาษณไมเกดความรสกอคตโดยไมต งใจและท าใหไดขอเทจจรงเปนกลาง ใกลเคยงกบสภาพจรง

5. ถาทานตองการขอมลเชงเทคนคทานควรนดสมภาษณใคร อยางไร

ผดแลระบบสารสนเทศหรอผปฏบตงานจรง โดยตองมการนดหมายและสงค าถามใหดลวงหนา

6. ลองยกตวอยางวา เมอใดทเราไมควรเลอกใชวธการรวบรวมขอมลแบบสงเกตการณ

ผปฏบตงานตองการความเปนสวนตวสง กระบวนการท างานใชเวลานานเกนไปตงแตตนจนจบสภาพแวดลอมหรอชวงเวลาการท างานมความจ ากด

7. การสอบถามความคดเหนนาจะใชเทคนคการรวบรวมขอมลแบบใด เพราะเหตใด

การสอบถามความคดเหนควรใชวธตอบแบบสอบถาม เพราะใชเวลาสน ท าพรอมกนไดหลายคนผตอบแบบสอบถามสามารถเลอกเวลาทสะดวกได

Page 64: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

54

8. เมอตองการทราบวาคนสวนใหญในหองเรยนมความตองการแบบใด เราสามารถเลอกใชวธแบบสมไดหรอไม เพราะเหตใด

ไมควร เพราะจ านวนคนในหองเรยนมนอย เหมาะทจะสอบถามขอมลจากทกคนได

9. นกวเคราะหระบบควรรวมแสดงความเหนในการประชม JAD หรอไม เพราะเหตใด

ไมควรหากผรวมประชมไมถาม เพราะการประชม JAD เปนการหารอถงความตองการอยแลวและการแสดงความเหนของนกวเคราะหระบบอาจจะเปนการชน าเพอใหไดขอสรปตามแบบทนกวเคราะหระบบตองการมากกวาขอสรปของความตองการทแทจรงขององคกร

10. หลงจากทเรารวบรวมขอเทจจรงแลวปรากฏภายหลงวาขอมลไมครบถวน ทานจะเลอกใชเทคนคใดในการรวบรวมขอมลเพมเตม

แบบใดกไดตามลกษณะขอมลทตองการทราบ

ตอไปนขอใดถกขอใดผด

1. การรวบรวมขอมลถอเปนสวนหนงของการศกษาระบบงาน

ถก

2. การสมภาษณส าหรบการวเคราะหและออกแบบระบบควรใชการสมภาษณแบบมโครงสราง เทานน

ผด

3. แมเราจะรวบรวมขอเทจจรงจากเอกสารแลว เราตองแสดงการรบทราบขอมลอยางเปนลายลกษณอกษรดวย

ถก

4. เราควรเลอกใชเทคนคการรวบรวมขอเทจจรงแบบใดแบบหนงทเราถนดทสด

ผด

5. ถาเราตองการประหยดเวลาในการสมภาษณ เราควรเลอกใชค าถามแบบปลายปด

ผด

6. เราไมควรตงค าถามแบบชน าในแบบสอบถาม ถก

7. เราไมควรเลอกใชเทคนคการสงเกตการณ เพราะสรางความรสกอดอดใหกบผถกสงเกต

ผด

Page 65: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

55

8. การสงเกตการณอาจจะท าใหไดขอเทจจรงไมครบได

ถก

9. การสมสามารถน าไปประยกตกบเทคนคการรวบรวมขอเทจจรงแบบอนๆ ได

ถก

10. เราจะใชเทคนคการออกแบบแบบมสวนรวมหรอไมกได ขนกบลกษณะระบบงาน

ถก

Page 66: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

56

แผนการจดการเรยนร หนวยการเรยนรท 7รวม 4 ชวโมง ชอวชา การวเคราะหและออกแบบระบบ

ชอหนวย การเขยนผงงานระบบ สปดาหท 7 จ านวน 4 ชวโมง ชอเรอง การเขยนผงงานระบบ

1. สาระส าคญ ผงงานระบบมกเปนสงทเราพบเหนตงแตการรวบรวมขอมล เชน เอกสารแสดงกระบวนการในระบบการท างานของหนวยงาน หรอเมอไดปรบปรงหรอออกแบบระบบงานขนมาใหม ผงงานระบบจะชวยเราในการออกแบบกระบวนงานในภาพรวมได สงเราจะศกษาในบทนคอ ลกษณะของผงงานระบบ และวธการเขยนผงงานระบบ 2. จดประสงคการเรยนร 2.1 จดประสงคทวไป 1. มความรความเขาใจเกยวกบแนวความคดของการเขยนผงงานระบบ 2. มความรความเขาใจเกยวกบเขาใจการใชสญลกษณในการเขยนผงงานระบบ 3. มความรความเขาใจเกยวกบผงงานระบบส าหรบการวเคราะหและออกแบบระบบ 4. มความรความสามารถในการเขยนผงงานระบบส าหรบการวเคราะหและออกแบบระบบ 5. มความรความสามารถในการอธบายความส าคญของการเขยนผงงานระบบ

2.2 จดประสงคเชงพฤตกรรม 1. สามารถอธบายแนวความคดของการเขยนผงงานระบบได 2. สามารถอธบายความหมายของสญลกษณในการเขยนผงงานระบบได 3. สามารถอธบายความส าคญของผงงานระบบส าหรบการวเคราะหและออกแบบระบบได 4. สามารถเขยนผงงานระบบส าหรบการวเคราะหและออกแบบระบบได 5. สามารถอธบายความส าคญของการเขยนผงงานระบบได

Page 67: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

57

3. กจกรรมการเรยนการสอน

กจกรรมคร กจกรรมนกเรยน

ขนน าเขาสบทเรยน( 30 นาท) 1. ตรวจสอบรายชอนกศกษาทเขาเรยน 2. ใหนกศกษาคนควา แนวความคดของการเขยนผงงานระบบ การใชสญลกษณในการเขยนผงงานระบบ ผงงานระบบส าหรบการวเคราะหและออกแบบระบบ 3. รวมสนทนาเกยวกบเรอง การเขยนผงงานระบบ

1. ใหความรวมมอกบครในการตรวจสอบ 2. คนควา แนวความคดของการเขยนผงงาน

ระบบ การใชสญลกษณในการเขยนผงงานระบบ ผงงานระบบส าหรบการวเคราะหและออกแบบระบบ

3. รวมสนทนาและแสดงความคดเหน

ขนด าเนนการสอน( 180 นาท) 1. บอกจดประสงคการเรยน 2. บรรยาย อธบาย ยกตวอยาง แสดงวธการปฏบตในแต ละหวขอการเรยนและใหนกศกษาปฏบตไปพรอมกน 3. ครบอกวธการ และแนวคดในการปฏบตทถกตองใหแกผเรยน

4. ประเมนพฤตกรรมรายบคคลโดยครจะซกถามในแตละคน

1. ฟง ท าความเขาใจและซกถาม 2. ฟง ท าความเขาใจและปฏบตตาม 3. ผเรยนซกถามขอสงสยและจดบนทก 4. รบการประเมน

ขนสรป( 30 นาท) 1. ครและนกเรยนรวมกนสรปสาระส าคญ 2. เปดโอกาสใหนกเรยนซกถามขอสงสย 3. มอบหมายใหไปหดท าและศกษาเพมเตม 4. ท าแบบทดสอบ

1. ครและนกเรยนรวมกนสรปสาระส าคญ 2. นกเรยนสอบถามขอสงสย 3. ฟงและจดบนทก 4. ท าแบบทดสอบทายบท

Page 68: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

58

4. กจกรรมการเรยนร กอนเรยน 1. คนควา แนวความคดของการเขยนผงงานระบบ การใชสญลกษณในการเขยนผงงานระบบ ผงงานระบบส าหรบการวเคราะหและออกแบบระบบ ขณะเรยน 1. จดบนทกการเรยน 2. สนใจการปฏบตตามและกลาในการแสดงความคดเหนและตอบค าถาม 3. ท าแบบฝกหด 4. ผเรยนสรปความรทไดจากการเรยนการการสอน 5. ผเรยนหาแนวทางและเทคนคการหาค าตอบ ดวยความรความเขาใจของตนเองพรอมจด บนทกเปนล าดบขนตอนทจะท าใหตนเองไมลมสาระการเรยนร

6. ผเรยนซกถามเมอไมเขาใจหรอสงสยเนอหาการเรยนร

5. สอการเรยนการสอน 1. หนงสอเรยนวชา การวเคราะหและออกแบบระบบ 2. ใบความรประจ าหนวย 3. ใบงานและแบบฝกหด 4. เครองไมโครคอมพวเตอร 5. แผนใสและเครองฉายภาพขามศรษะ 6. ซดสอการสอน

6. วดผลประเมนผล 1. ผเรยนปฏบตภาระงานทมอบหมายเสรจทนเวลาทก าหนด 2. ตอบค าถามและท าใบงานและแบบฝกหดไดถกตอง

3. ความสะอาดเรยบรอยของใบงานและแบบฝกหด 4. กระตอรอรนในการเรยนร ตอบค าถาม สรปบทเรยน และกลาแสดงความคดเหน

Page 69: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

59

7. กจกรรมเสนอแนะ 1. ผเรยนตองทบทวนบทเรยนทงกอนเรยนและหลงเรยนอยอยางสม าเสมอ 2. ผเรยนหมนเขาชนเรยนเพอรบฟงเทคนค วธ และแนวทางทดกบครสอนอยางตงใจ 3. ผเรยนสนใจท าใบงาน แบบฝกหด และแกไขใหถกตองทกครงทท าผด 4. กลาทจะถามทกครงทเกดความสงสยและไมเขาใจหรอตามบทเรยนไมทน

เกณฑการประเมนผล วดผลสมฤทธจากแบบประเมนผลการเรยนร รอยละ 80-100 หมายถง ผลการเรยนดมาก รอยละ 70-79 หมายถง ผลการเรยนด รอยละ 60-69 หมายถง ผลการเรยนปานกลาง รอยละ 50-59 หมายถง ผลการเรยนผานเกณฑ ต ากวารอยละ 50 หมายถง ผลการเรยนไมผานเกณฑ

แบบประเมนพฤตกรรมรายบคคล 8-10 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมด 5-7 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมพอใช ต ากวา 5 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมทตองปรบปรง

Page 70: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

60

แบบและเกณฑประเมนพฤตกรรมรายบคคล ค าชแจง ใหผประเมนขดเครองหมายถก ในชองพฤตกรรมทคาดหวงใหเกดกบนกเรยน

เกณฑการตดสน 2 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมในระดบแบบสม าเสมอ 1 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมในระดบผานเกณฑ 0 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมในระดบไมผานเกณฑ

เกณฑการประเมน 8 - 10 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมด 5 - 7 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมพอใช ต ากวา 5 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมทตองปรบปรง

Page 71: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

61

เลข ท

ชอ – สกล ผรบการ ประเมน

พฤตกรรมของนกเรยน

ความมวนย

ความรบผดชอบ

มนษยสมพนธ

ขยนหมน เพยร

ความรอบคอบ

รวม

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ผประเมน…………………………… (…………………………..)

Page 72: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

62

แผนการจดการเรยนร หนวยการเรยนรท 8รวม 4 ชวโมง ชอวชา การวเคราะหและออกแบบระบบ

ชอหนวย การเขยนแผนผงกระแส สปดาหท 8-9 จ านวน 4 ชวโมง ชอเรอง การเขยนแผนผงกระแส

1. สาระส าคญ แผนผงกระแสขอมลจะแสดงทศทางการไหลของขอมลในระบบทงหมด แตไมไดแสดงล าดบการท างานของแตละกระบวนการแบบผงงานโดยตรง แผนผงนจงใหรายละเอยดระบบในแงการท างานกบขอมลเปนหลก เชน แหลงก าเนดขอมล แหลงเกบขอมล ทศทางการไหลขอมล และชอกระบวนการทใชในการประมวลผลขอมล 2. จดประสงคการเรยนร 2.1 จดประสงคทวไป 1. มความรความเขาใจความหมายและแนวคดของการเขยนแผนผงกระแสขอมล 2. มความรความเขาใจเกยวกบสญลกษณในการเขยนแผนผงกระแสขอมล 3. มความรความเขาใจเกยวกบวธการเขยนแผนผงกระแสขอมล 4. มความรความสามารถในการเขยนแผนผงกระแสขอมลส าหรบการวเคราะห และออกแบบระบบ 5. มความรความสามารถในการเขยนแผนผงกระแสขอมล

2.2จดประสงคเชงพฤตกรรม 1. สามารถอธบายความหมายและแนวคดของการเขยนแผนผงกระแสขอมล 2. สามารถอธบายสญลกษณในการเขยนแผนผงกระแสขอมล 3. สามารถใชสญลกษณในการเขยนแผนผงกระแสขอมล 4. สามารถเขยนแผนผงกระแสขอมลส าหรบการวเคราะหและออกแบบระบบได 5. สามารถอธบายความหมายของการเขยนแผนผงกระแสขอมลได

Page 73: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

63

3. กจกรรมการเรยนการสอน

กจกรรมคร กจกรรมนกเรยน

ขนน าเขาสบทเรยน(สปดาหละ 30 นาท) 1. ตรวจสอบรายชอนกศกษาทเขาเรยน 2. ใหนกศกษาคนควาความหมายและแนวคดของการเขยนแผนผงกระแสขอมล สญลกษณในการเขยนแผนผงกระแสขอมล วธการเขยนแผนผงกระแสขอมล 3. รวมสนทนาเกยวกบเรอง การเขยนแผนผงกระแสขอมล

1. ใหความรวมมอกบครในการตรวจสอบ 2. คนควาความหมายและแนวคดของการเขยน

แผนผงกระแสขอมล สญลกษณในการเขยนแผนผงกระแสขอมล ว ธการเขยนแผนผงกระแสขอมล

3. รวมสนทนาและแสดงความคดเหน

ขนด าเนนการสอน(สปดาหละ 180 นาท) 1. บอกจดประสงคการเรยน 2. บรรยาย อธบาย ยกตวอยาง แสดงวธการปฏบตในแต ละหวขอการเรยนและใหนกศกษาปฏบตไปพรอมกน 3. ครบอกวธการ และแนวคดในการปฏบตทถกตองใหแกผเรยน

4. ประเมนพฤตกรรมรายบคคลโดยครจะซกถามในแตละคน

1. ฟง ท าความเขาใจและซกถาม 2. ฟง ท าความเขาใจและปฏบตตาม 3. ผเรยนซกถามขอสงสยและจดบนทก 4. รบการประเมน

ขนสรป(สปดาหละ 30 นาท) 1. ครและนกเรยนรวมกนสรปสาระส าคญ 2. เปดโอกาสใหนกเรยนซกถามขอสงสย 3. มอบหมายใหไปหดท าและศกษาเพมเตม 4. ท าแบบทดสอบ

1. ครและนกเรยนรวมกนสรปสาระส าคญ 2. นกเรยนสอบถามขอสงสย 3. ฟงและจดบนทก 4. ท าแบบทดสอบทายบท

Page 74: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

64

4. กจกรรมการเรยนร

กอนเรยน 1. คนควาความหมายและแนวคดของการเขยนแผนผงกระแสขอมล สญลกษณในการเขยนแผนผงกระแสขอมล วธการเขยนแผนผงกระแสขอมล ขณะเรยน 1. จดบนทกการเรยน 2. สนใจการปฏบตตามและกลาในการแสดงความคดเหนและตอบค าถาม 3. ท าแบบฝกหด 4. ผเรยนสรปความรทไดจากการเรยนการการสอน 5. ผเรยนหาแนวทางและเทคนคการหาค าตอบ ดวยความรความเขาใจของตนเองพรอมจด บนทก 6. ผเรยนซกถามเพอขอสงสยในหวขอ หรอเนอหาการเรยนรทยงไมเขาใจกบผสอน

5. สอการเรยนการสอน 1. หนงสอเรยนวชา การวเคราะหและออกแบบระบบ 2. ใบความรประจ าหนวย 3. ใบงานและแบบฝกหด 4. เครองไมโครคอมพวเตอร 5. แผนใสและเครองฉายภาพขามศรษะ 6. ซดสอการสอน

6. วดผลประเมนผล

1. ผเรยนปฏบตภาระงานทมอบหมายเสรจทนเวลาทก าหนด 2. ตอบค าถามและท าใบงานและแบบฝกหดไดถกตอง 3. ความสะอาดเรยบรอยของใบงานและแบบฝกหด 4. สนใจกระหอรอรนในการเรยนร ตอบค าถาม สรปสาระการเรยนร และกลาแสดงความ

คดเหน

Page 75: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

65

7. กจกรรมเสนอแนะ

1. ผเรยนตองทบทวนบทเรยนทงกอนเรยนและหลงเรยนอยอยางสม าเสมอ 2. ผเรยนหมนเขาชนเรยนเพอรบฟงเทคนค วธ และแนวทางทดกบครสอนอยางตงใจ 3. ผเรยนสนใจท าใบงาน แบบฝกหด และขยนปรบปรงแกไขใบงานและแบบฝกหดให

ถกตองทกครงทท าผด

เกณฑการประเมนผล วดผลสมฤทธจากแบบประเมนผลการเรยนร รอยละ 80-100 หมายถง ผลการเรยนดมาก รอยละ 70-79 หมายถง ผลการเรยนด รอยละ 60-69 หมายถง ผลการเรยนปานกลาง รอยละ 50-59 หมายถง ผลการเรยนผานเกณฑ ต ากวารอยละ 50 หมายถง ผลการเรยนไมผานเกณฑ

แบบประเมนพฤตกรรมรายบคคล 8-10 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมด 5-7 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมพอใช ต ากวา 5 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมทตองปรบปรง

Page 76: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

66

แบบและเกณฑประเมนพฤตกรรมรายบคคล ค าชแจง ใหผประเมนขดเครองหมายถก ในชองพฤตกรรมทคาดหวงใหเกดกบนกเรยน

เกณฑการตดสน 2 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมในระดบแบบสม าเสมอ 1 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมในระดบผานเกณฑ 0 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมในระดบไมผานเกณฑ

เกณฑการประเมน 8 - 10 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมด 5 - 7 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมพอใช ต ากวา 5 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมทตองปรบปรง

Page 77: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

67

เลข ท

ชอ – สกล ผรบการ ประเมน

พฤตกรรมของนกเรยน

ความมวนย

ความรบผดชอบ

มนษยสมพนธ

ขยนหมน เพยร

ความรอบคอบ

รวม

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ผประเมน…………………………… (…………………………..)

Page 78: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

68

แผนการจดการเรยนร หนวยการเรยนรท 9รวม 4 ชวโมง ชอวชา การวเคราะหและออกแบบระบบ

ชอหนวย การอธบายกระบวนการแบบตนไม สปดาหท 10 จ านวน 4 ชวโมง ชอเรอง การอธบายกระบวนการแบบตนไม

1. สาระส าคญ แผนภาพตดสนใจแบบตนไมเปนเครองมออยางหนง ในการแสดงค าอธบายกระบวนการท างานในระบบ ผงนจะแสดงล าดบการตดสนตามเงอนไขแตละขนตอนในกระบวนการ โดยแผนผงนจะใชงานคกบผงแบบ DFD 2. จดประสงคการเรยนร 2.1 จดประสงคทวไป 1. มความรความเขาใจเกยวกบการเขยนแผนผงแบบตนไม 2. มความรความเขาใจเกยวกบการใชสญลกษณในการเขยนแผนผงแบบตนไม 3. มความรความสามารถในการเขยนแผนผงตดสนใจแบบตนไม 4. มความรความสามารถในการเขยนแผนผงตดสนใจแบบตนไมเพออธบายกระบวนการในระบบ

2.2 จดประสงคเชงพฤตกรรม 1. สามารถอธบายถงแนวความคดของการเขยนแผนผงแบบตนไมได 2. สามารถอธบายสญลกษณตางๆ ทใชในการเขยนแผนผงแบบตนไมได 3. สามารถเขยนแผนผงตดสนใจแบบตนไมเพออธบายกระบวนการในระบบได 4. สามารถอธบายถงความส าคญของการเขยนแผนผงตดสนใจแบบตนไมได

Page 79: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

69

3. กจกรรมการเรยนการสอน กจกรรมคร กจกรรมนกเรยน

ขนน าเขาสบทเรยน( 30 นาท) 1. ตรวจสอบรายชอนกศกษาทเขาเรยน 2.ใหนกศกษาคนควาการเขยนแผนผงแบบตนไม การใชสญลกษณในการเขยนแผนผงแบบตนไม 3. รวมสนทนาเกยวกบเรอง การอธบายกระบวนการแบบตนไม

1. ใหความรวมมอกบครในการตรวจสอบ 2. คนควาการเขยนแผนผงแบบตนไม การใชสญลกษณในการเขยนแผนผงแบบตนไม 3. รวมสนทนาและแสดงความคดเหน

ขนด าเนนการสอน( 180 นาท) 1. บอกจดประสงคการเรยน 2. บรรยาย อธบาย ยกตวอยาง แสดงวธการปฏบตในแต ละหวขอการเรยนและใหนกศกษาปฏบตไปพรอมกน 3. ครบอกวธการ และแนวคดในการปฏบตทถกตองใหแกผเรยน

4. ประเมนพฤตกรรมรายบคคลโดยครจะซกถามในแตละคน

1. ฟง ท าความเขาใจและซกถาม 2. ฟง ท าความเขาใจและปฏบตตาม 3. ผเรยนซกถามขอสงสยและจดบนทก 4. รบการประเมน

ขนสรป( 30 นาท) 1. ครและนกเรยนรวมกนสรปสาระส าคญ 2. เปดโอกาสใหนกเรยนซกถามขอสงสย 3. มอบหมายใหไปหดท าและศกษาเพมเตม 4. ท าแบบทดสอบ

1. ครและนกเรยนรวมกนสรปสาระส าคญ 2. นกเรยนสอบถามขอสงสย 3. ฟงและจดบนทก 4. ท าแบบทดสอบทายบท

Page 80: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

70

4. กจกรรมการเรยนร กอนเรยน

1. คนควาการเขยนแผนผงแบบตนไม การใชสญลกษณในการเขยนแผนผงแบบตนไม ขณะเรยน 1. ผเรยนรวมกนศกษาเนอหาปฏบตตามแลวตอบค าถามและแสดงความคดเหน 2. ท าใบงานและแบบฝกหดหลงเรยน 3. รวมกนเฉลยใบงานและแบบฝกหดหลงเรยน 4. จดบนทก เทคนค แนวการทเปนประโยชนตอผเรยน จากขอแนะน าของครผสอน 5. ผเรยนสรปความรทไดจากการเรยนการสอน 6. ผเรยนซกถามในหวขอทสงสยในเนอหาการเรยนร

5. สอการเรยนการสอน 1. หนงสอเรยนวชา การวเคราะหและออกแบบระบบ 2. ใบความรประจ าหนวย 3. ใบงานและแบบฝกหด 4. เครองไมโครคอมพวเตอร 5. แผนใสและเครองฉายภาพขามศรษะ 6. ซดสอการสอน

6. วดผลประเมนผล

1. ผเรยนปฏบตภาระงานทมอบหมายเสรจทนเวลาทก าหนด 2. ตอบค าถามและสรปผลงานไดอยางถกตอง 3. ท าแบบฝกหดหลงเรยนเสรจทนเวลาทก าหนดและถกตอง 4. สนใจกระตอรอรนในการเรยนร ตอบค าถาม สรปสาระการเรยนร และกลาแสดงความ

คดเหน 5. มความพยายามปรบปรงแกไขใบงานและแบบฝกหดใหถกตองแลวน าสงครผสอน

Page 81: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

71

7. กจกรรมเสนอแนะ 1. ถาผเรยนมการเตรยมตวในการเรยนทด เชน อาน และท าการศกษาหนงสอเกยวกบหนวย

การเรยนมากกอน ถงชวโมงเรยน ผเรยน จะสามารถเรยน และท ากจกรรมตาง ๆ ทครผสอนมอบหมาย ไดอยางมความสข และเกดความชอบ และสนกกบการเรยนในชนเรยน

2. ผเรยนตองมความขยน หมนฝกฝนบทเรยนอยเสมอทงกอนและหลงเรยน 3. ผเรยนควรฝกหดในการเขยนสญลกษณของวงจรพรอมนยามของวงจรแตละชนด 4. ผเรยนตองมความพยายามและมทศนคตทดในเนอหาบทเรยน 3. ผเรยนตองมความกลาทจะถามเมอสงสยทงในหองและนอกหองเรยนกบครผสอน

เกณฑการประเมนผล วดผลสมฤทธจากแบบประเมนผลการเรยนร รอยละ 80-100 หมายถง ผลการเรยนดมาก รอยละ 70-79 หมายถง ผลการเรยนด รอยละ 60-69 หมายถง ผลการเรยนปานกลาง รอยละ 50-59 หมายถง ผลการเรยนผานเกณฑ ต ากวารอยละ 50 หมายถง ผลการเรยนไมผานเกณฑ

แบบประเมนพฤตกรรมรายบคคล 8-10 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมด 5-7 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมพอใช ต ากวา 5 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมทตองปรบปรง

Page 82: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

72

แบบและเกณฑประเมนพฤตกรรมรายบคคล ค าชแจง ใหผประเมนขดเครองหมายถก ในชองพฤตกรรมทคาดหวงใหเกดกบนกเรยน

เกณฑการตดสน 2 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมในระดบแบบสม าเสมอ 1 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมในระดบผานเกณฑ 0 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมในระดบไมผานเกณฑ

เกณฑการประเมน 8 - 10 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมด 5 - 7 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมพอใช ต ากวา 5 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมทตองปรบปรง

Page 83: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

73

เลข ท

ชอ – สกล ผรบการ ประเมน

พฤตกรรมของนกเรยน

ความมวนย

ความรบผดชอบ

มนษยสมพนธ

ขยนหมน เพยร

ความรอบคอบ

รวม

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ผประเมน…………………………… (…………………………..)

Page 84: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

74

แผนการจดการเรยนร หนวยการเรยนรท 10รวม 4 ชวโมง ชอวชา การวเคราะหและออกแบบระบบ

ชอหนวย การอธบายกระบวนการแบบตาราง สปดาหท 11 จ านวน 4 ชวโมง ชอเรอง การอธบายกระบวนการแบบตาราง

1. สาระส าคญ ตารางตดสนใจเปนเครองมออยางหนงในการแสดงค าอธบายกระบวนการ โดยตารางจะท าหนาทเปนแผนผงแสดงผลลพธการตดสนใจในแตละเงอนไขตางๆ ทเกยวของกนในกระบวนการท างาน ผงนจะใชงานคกบแผนผงแบบ DFD 2. จดประสงคการเรยนร 2.1 จดประสงคทวไป 1. มความรความเขาใจเกยวกบการเขยนตารางตดสนใจ 2. มความรความเขาใจเกยวกบสวนประกอบในการเขยนตารางตดสนใจ 3. มความรความสามารถในการเขยนตารางตดสนใจเพออธบายกระบวนการในระบบ 4. มความรความสามารถในการอธบายความส าคญของการเขยนตารางตดสนใจ

2.2 จดประสงคเชงพฤตกรรม 1. สามารถอธบายถงแนวความคดของการเขยนตารางตดสนใจได 2. สามารถอธบายการใชสวนประกอบในการเขยนตารางตดสนใจได 3. สามารถเขยนตารางตดสนใจเพออธบายกระบวนการในระบบได 4. สามารถอธบายถงความส าคญของการเขยนตารางตดสนใจได

Page 85: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

75

3. กจกรรมการเรยนการสอน

กจกรรมคร กจกรรมนกเรยน

ขนน าเขาสบทเรยน( 30 นาท) 1. ตรวจสอบรายชอนกศกษาทเขาเรยน 2. ใหนกศกษาคนควาการเขยนตารางตดสนใจสวนประกอบในการเขยนตารางตดสนใจ 3. รวมสนทนาเกยวกบเรอง การอธบายกระบวนการแบบตาราง

1. ใหความรวมมอกบครในการตรวจสอบ 2. คนควาการเขยนตารางตดสนใจสวนประกอบในการเขยนตารางตดสนใจ 3. รวมสนทนาและแสดงความคดเหน

ขนด าเนนการสอน(180 นาท) 1. บอกจดประสงคการเรยน 2. บรรยาย อธบาย ยกตวอยาง แสดงวธการปฏบตในแต ละหวขอการเรยนและใหนกศกษาปฏบตไปพรอมกน 3. ครบอกวธการ และแนวคดในการปฏบตทถกตองใหแกผเรยน

4. ประเมนพฤตกรรมรายบคคลโดยครจะซกถามในแตละคน

1. ฟง ท าความเขาใจและซกถาม 2. ฟง ท าความเขาใจและปฏบตตาม 3. ผเรยนซกถามขอสงสยและจดบนทก 4. รบการประเมน

ขนสรป( 30 นาท) 1. ครและนกเรยนรวมกนสรปสาระส าคญ 2. เปดโอกาสใหนกเรยนซกถามขอสงสย 3. มอบหมายใหไปหดท าและศกษาเพมเตม 4. ท าแบบทดสอบ

1. ครและนกเรยนรวมกนสรปสาระส าคญ 2. นกเรยนสอบถามขอสงสย 3. ฟงและจดบนทก 4. ท าแบบทดสอบทายบท

Page 86: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

76

4. กจกรรมการเรยนร กอนเรยน

1. คนควาการเขยนตารางตดสนใจสวนประกอบในการเขยนตารางตดสนใจ ขณะเรยน 1. ผเรยนรวมกนศกษาเนอหาปฏบตตามแลวตอบค าถามและแสดงความคดเหน 2. ตงใจฟงการอธบาย และแนะน าจากคร 3. ท าใบงานและแบบฝกหดหลงเรยน 4. รวมกนเฉลยใบงานและแบบฝกหดหลงเรยน 5. จดบนทก เทคนค แนวการทเปนประโยชนตอผเรยน จากขอแนะน าของครผสอน 6. ผเรยนสรปความรทไดจากการเรยนการสอน 7. ผเรยนซกถามในหวขอทสงสยในเนอหาการเรยนร

5. สอการเรยนการสอน

1. หนงสอเรยนวชา การวเคราะหและออกแบบระบบ 2. ใบความรประจ าหนวย 3. ใบงานและแบบฝกหด 4. เครองไมโครคอมพวเตอร 5. แผนใสและเครองฉายภาพขามศรษะ 6. ซดสอการสอน

6. วดผลประเมนผล

1. ผเรยนปฏบตภาระงานทมอบหมายเสรจทนเวลาทก าหนด 2. ตอบค าถามและสรปผลงานไดอยางถกตอง 3. ท าแบบฝกหดหลงเรยนเสรจทนเวลาทก าหนดและถกตอง 4. สนใจกระตอรอรนในการเรยนร ตอบค าถาม สรปสาระการเรยนร และกลาแสดงความ

คดเหน 5. มความพยายามปรบปรงแกไขใบงานและแบบฝกหดใหถกตองแลวน าสงครผสอน

Page 87: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

77

7. กจกรรมเสนอแนะ

1. ถาผเรยนมการเตรยมตวในการเรยนทด เชน อาน และท าการศกษาหนงสอเกยวกบหนวยการเรยนมากกอน ถงชวโมงเรยน ผเรยน จะสามารถเรยน และท ากจกรรมตาง ๆ ทครผสอนมอบหมาย ไดอยางมความสข และเกดความชอบ และสนกกบการเรยนในชนเรยน

2. ผเรยนตองมความขยน หมนฝกฝนบทเรยนอยเสมอทงกอนและหลงเรยน 3. ผเรยนตองมความกลาทจะถามเมอสงสยทงในหองและนอกหองเรยนกบครผสอน

เกณฑการประเมนผล วดผลสมฤทธจากแบบประเมนผลการเรยนร รอยละ 80-100 หมายถง ผลการเรยนดมาก รอยละ 70-79 หมายถง ผลการเรยนด รอยละ 60-69 หมายถง ผลการเรยนปานกลาง รอยละ 50-59 หมายถง ผลการเรยนผานเกณฑ ต ากวารอยละ 50 หมายถง ผลการเรยนไมผานเกณฑ

แบบประเมนพฤตกรรมรายบคคล 8-10 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมด 5-7 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมพอใช ต ากวา 5 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมทตองปรบปรง

Page 88: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

78

แบบและเกณฑประเมนพฤตกรรมรายบคคล ค าชแจง ใหผประเมนขดเครองหมายถก ในชองพฤตกรรมทคาดหวงใหเกดกบนกเรยน

เกณฑการตดสน 2 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมในระดบแบบสม าเสมอ 1 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมในระดบผานเกณฑ 0 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมในระดบไมผานเกณฑ

เกณฑการประเมน 8 - 10 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมด 5 - 7 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมพอใช ต ากวา 5 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมทตองปรบปรง

Page 89: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

79

เลข ท

ชอ – สกล ผรบการ ประเมน

พฤตกรรมของนกเรยน

ความมวนย

ความรบผดชอบ

มนษยสมพนธ

ขยนหมน เพยร

ความรอบคอบ

รวม

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ผประเมน…………………………… (…………………………..)

Page 90: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

80

แผนการจดการเรยนร หนวยการเรยนรท 11รวม 4 ชวโมง ชอวชา การวเคราะหและออกแบบระบบ

ชอหนวย การเขยนแผนผงขอมลสมพทธ สปดาหท 12-13 จ านวน 4 ชวโมง ชอเรอง การเขยนแผนผงขอมลสมพทธ

1. สาระส าคญ แผนผงกระแสขอมลจะแสดงรายละเอยดของขอมลทไหลในระบบทงหมด แผนผงนจงใหรายละเอยดระบบในแงการจดโครงสรางของขอมลและความสมพนธระหวางขอมลเปนหลก 2. จดประสงคการเรยนร 2.1 จดประสงคทวไป 1. มความรความเขาใจเกยวกบการเขยนแผนผงขอมลสมพทธ 2. มความรความเขาใจเกยวกบการใชสญลกษณในการเขยนแผนผงขอมลสมพทธ 3. มความรความสามารถในการบอกถงความส าคญของการเขยนแผนผงขอมล 4. มความรความสามารถในการเขยนแผนผงขอมลสมพทธ

2.2 จดประสงคเชงพฤตกรรม 1. สามารถอธบายถงแนวความคดของการเขยนแผนผงขอมลสมพทธได 2. สามารถอธบายสญลกษณในการเขยนแผนผงขอมลสมพทธได 3. สามารถอธบายถงความส าคญของการเขยนแผนผงขอมลสมพทธได 4. สามารถเขยนแผนผงขอมลสมพทธได

Page 91: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

81

3. กจกรรมการเรยนการสอน กจกรรมคร กจกรรมนกเรยน

ขนน าเขาสบทเรยน( สปดาหละ30 นาท) 1. ตรวจสอบรายชอนกศกษาทเขาเรยน 2.ใหนกศกษาคนควาการเขยนแผนผงขอมลสมพทธ การใชสญลกษณในการเขยนแผนผงขอมลสมพทธ 3. รวมสนทนาเกยวกบเรอง การเขยนแผนผงขอมลสมพทธ

1. ใหความรวมมอกบครในการตรวจสอบ 2. คนควาการเขยนแผนผงขอมลสมพทธ การใชสญลกษณในการเขยนแผนผงขอมลสมพทธ 3. รวมสนทนาและแสดงความคดเหน

ขนด าเนนการสอน(สปดาหละ 180 นาท) 1. บอกจดประสงคการเรยน 2. บรรยาย อธบาย ยกตวอยาง แสดงวธการปฏบตในแต ละหวขอการเรยนและใหนกศกษาปฏบตไปพรอมกน 3. ครบอกวธการ และแนวคดในการปฏบตทถกตองใหแกผเรยน

4. ประเมนพฤตกรรมรายบคคลโดยครจะซกถามในแตละคน

1. ฟง ท าความเขาใจและซกถาม 2. ฟง ท าความเขาใจและปฏบตตาม 3. ผเรยนซกถามขอสงสยและจดบนทก 4. รบการประเมน

ขนสรป(สปดาหละ30 นาท) 1. ครและนกเรยนรวมกนสรปสาระส าคญ 2. เปดโอกาสใหนกเรยนซกถามขอสงสย 3. มอบหมายใหไปหดท าและศกษาเพมเตม 4. ท าแบบทดสอบ

1. ครและนกเรยนรวมกนสรปสาระส าคญ 2. นกเรยนสอบถามขอสงสย 3. ฟงและจดบนทก 4. ท าแบบทดสอบทายบท

Page 92: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

82

4. กจกรรมการเรยนร กอนเรยน

1. คนควาการเขยนแผนผงขอมลสมพทธ การใชสญลกษณในการเขยนแผนผงขอมลสมพทธ ขณะเรยน 1. ผเรยนรวมกนศกษาเนอหา ปฏบตตามแลวตอบค าถามและแสดงความคดเหน 2. ตงใจฟงการอธบาย และแนะน าจากคร 3. ท าใบงานและฝกหด 4. รวมกนเฉลยใบงานและแบบฝกหด 5. จดบนทก เทคนค แนวการทเปนประโยชนตอผเรยน จากขอแนะน าของครผสอน 6. ผเรยนซกถามในหวขอทสงสยในเนอหาการเรยนร 7. ผเรยนสรปความรทไดจากการเรยนการสอน

5. สอการเรยนการสอน

1. หนงสอเรยนวชา การวเคราะหและออกแบบระบบ 2. ใบความรประจ าหนวย 3. ใบงานและแบบฝกหด 4. เครองไมโครคอมพวเตอร 5. แผนใสและเครองฉายภาพขามศรษะ 6. ซดสอการสอน

6. วดผลประเมนผล

1. ผเรยนปฏบตภาระงานทมอบหมายเสรจทนเวลาทก าหนด 2. ตอบค าถามและสรปผลงานไดอยางถกตอง 3. ท าแบบฝกหดหลงเรยนเสรจทนเวลาทก าหนดและถกตอง 4. สนใจกระตอรอรนในการเรยนร ตอบค าถาม สรปสาระการเรยนร และกลาแสดงความ

คดเหน 5. มความพยายามปรบปรงแกไขใบงานและแบบฝกหดใหถกตองแลวน าสงครผสอน

Page 93: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

83

7. กจกรรมเสนอแนะ 1. ถาผเรยนมการเตรยมตวในการเรยนทด เชน อาน และท าการศกษาหนงสอเกยวกบหนวย

การเรยนมากกอน ถงชวโมงเรยน ผเรยน จะสามารถเรยน และท ากจกรรมตาง ๆ ทครผสอนมอบหมาย ไดอยางมความสข และเกดความชอบ และสนกกบการเรยนในชนเรยน

2. ผเรยนตองมความขยน หมนฝกฝนบทเรยนอยเสมอทงกอนและหลงเรยน 3. ผเรยนตองมความกลาทจะถามเมอสงสยทงในหองและนอกหองเรยนกบครผสอน

เกณฑการประเมนผล วดผลสมฤทธจากแบบประเมนผลการเรยนร รอยละ 80-100 หมายถง ผลการเรยนดมาก รอยละ 70-79 หมายถง ผลการเรยนด รอยละ 60-69 หมายถง ผลการเรยนปานกลาง รอยละ 50-59 หมายถง ผลการเรยนผานเกณฑ ต ากวารอยละ 50 หมายถง ผลการเรยนไมผานเกณฑ

แบบประเมนพฤตกรรมรายบคคล 8-10 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมด 5-7 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมพอใช ต ากวา 5 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมทตองปรบปรง

Page 94: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

84

แบบและเกณฑประเมนพฤตกรรมรายบคคล ค าชแจง ใหผประเมนขดเครองหมายถก ในชองพฤตกรรมทคาดหวงใหเกดกบนกเรยน

เกณฑการตดสน 2 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมในระดบแบบสม าเสมอ 1 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมในระดบผานเกณฑ 0 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมในระดบไมผานเกณฑ

เกณฑการประเมน 8 - 10 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมด 5 - 7 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมพอใช ต ากวา 5 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมทตองปรบปรง

Page 95: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

85

เลข ท

ชอ – สกล ผรบการ ประเมน

พฤตกรรมของนกเรยน

ความมวนย

ความรบผดชอบ

มนษยสมพนธ

ขยนหมน เพยร

ความรอบคอบ

รวม

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ผประเมน…………………………… (…………………………..)

Page 96: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

86

แผนการจดการเรยนร หนวยการเรยนรท 12รวม 4 ชวโมง ชอวชา การวเคราะหและออกแบบระบบ

ชอหนวย การเขยนพจนานกรมขอมล สปดาหท 14 จ านวน 4 ชวโมง ชอเรอง การเขยนพจนานกรมขอมล

1. สาระส าคญ พจนานกรมขอมลเปนเครองมออยางหนงในการแสดงความหมายของขอมล ทงขอมลทแสดงในแผนผงกระแสขอมลและแผนผงขอมลสมพทธ 2. จดประสงคการเรยนร 2.1 จดประสงคทวไป 1. มความรความเขาใจเกยวกบการเขยนพจนานกรม 2. มความรความเขาใจเกยวกบสญลกษณตางๆ ในการเขยนพจนานกรม 3. มความรความสามารถในการเขยนพจนานกรมขอมลประกอบแผนผงกระแสขอมล 4. มความรความสามารถในการเขยนพจนานกรมขอมลจากแผนผงขอมลสมพทธ

2.2 จดประสงคเชงพฤตกรรม 1. สามารถอธบายถงแนวความคดของการเขยนพจนานกรมขอมลได 2. สามารถอธบายถงการใชสญลกษณในการเขยนพจนานกรมได 3. สามารถเขยนพจนานกรมขอมลประกอบแผนผงกระแสขอมลได 4. สามารถเขยนพจนานกรมขอมลจากแผนผงขอมลสมพทธได 5. สามารถอธบายถงความส าคญของการเขยนพจนานกรมขอมลได

Page 97: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

87

3. กจกรรมการเรยนการสอน กจกรรมคร กจกรรมนกเรยน

ขนน าเขาสบทเรยน(30 นาท) 1. ตรวจสอบรายชอนกศกษาทเขาเรยน 2.ใหนกศกษาคนควาการเขยนพจนานกรม สญลกษณตางๆ ในการเขยนพจนานกรม 3. รวมสนทนาเกยวกบเรอง การเขยนพจนานกรมขอมล

1. ใหความรวมมอกบครในการตรวจสอบ 2. คนควาการเขยนพจนานกรม สญลกษณตางๆ ในการเขยนพจนานกรม 3. รวมสนทนาและแสดงความคดเหน

ขนด าเนนการสอน( 180 นาท) 1. บอกจดประสงคการเรยน 2. บรรยาย อธบาย ยกตวอยาง แสดงวธการปฏบตในแต ละหวขอการเรยนและใหนกศกษาปฏบตไปพรอมกน 3. ครบอกวธการ และแนวคดในการปฏบตทถกตองใหแกผเรยน

4. ประเมนพฤตกรรมรายบคคลโดยครจะซกถามในแตละคน

1. ฟง ท าความเขาใจและซกถาม 2. ฟง ท าความเขาใจและปฏบตตาม 3. ผเรยนซกถามขอสงสยและจดบนทก 4. รบการประเมน

ขนสรป( 30 นาท) 1. ครและนกเรยนรวมกนสรปสาระส าคญ 2. เปดโอกาสใหนกเรยนซกถามขอสงสย 3. มอบหมายใหไปหดท าและศกษาเพมเตม 4. ท าแบบทดสอบ

1. ครและนกเรยนรวมกนสรปสาระส าคญ 2. นกเรยนสอบถามขอสงสย 3. ฟงและจดบนทก 4. ท าแบบทดสอบทายบท

Page 98: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

88

4. กจกรรมการเรยนร กอนเรยน

1. คนควาการเขยนพจนานกรม สญลกษณตางๆ ในการเขยนพจนานกรม ขณะเรยน 1. ผเรยนรวมกนศกษาเนอหา ปฏบตตามแลวตอบค าถามและแสดงความคดเหน 2. ตงใจฟงการอธบาย และแนะน าจากคร 3. ท าใบงานและฝกหด 4. รวมกนเฉลยใบงานและแบบฝกหด 5. จดบนทก เทคนค แนวการทเปนประโยชนตอผเรยน จากขอแนะน าของครผสอน 6. ผเรยนซกถามในหวขอทสงสยในเนอหาการเรยนร 7. ผเรยนสรปความรทไดจากการเรยนการสอน

5. สอการเรยนการสอน 1. หนงสอเรยนวชา การวเคราะหและออกแบบระบบ 2. ใบความรประจ าหนวย 3. ใบงานและแบบฝกหด 4. เครองไมโครคอมพวเตอร 5. แผนใสและเครองฉายภาพขามศรษะ 6. ซดสอการสอน

6. วดผลประเมนผล

1. ผเรยนปฏบตภาระงานทมอบหมายเสรจทนเวลาทก าหนด 2. ตอบค าถามและสรปผลงานไดอยางถกตอง 3. ท าแบบฝกหดหลงเรยนเสรจทนเวลาทก าหนดและถกตอง 4. สนใจกระตอรอรนในการเรยนร ตอบค าถาม สรปสาระการเรยนร และกลาแสดงความ

คดเหน 5. มความพยายามปรบปรงแกไขใบงานและแบบฝกหดใหถกตองแลวน าสงครผสอน

Page 99: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

89

7. กจกรรมเสนอแนะ 1. ถาผเรยนมการเตรยมตวในการเรยนทด เชน อาน และท าการศกษาหนงสอเกยวกบหนวย

การเรยนมากกอน ถงชวโมงเรยน ผเรยน จะสามารถเรยน และท ากจกรรมตาง ๆ ทครผสอนมอบหมาย ไดอยางมความสข และเกดความชอบ และสนกกบการเรยนในชนเรยน

2. ผเรยนตองมความขยน หมนฝกฝนบทเรยนอยเสมอทงกอนและหลงเรยน 3. ผเรยนตองมความกลาทจะถามเมอสงสยทงในหองและนอกหองเรยนกบครผสอน

เกณฑการประเมนผล วดผลสมฤทธจากแบบประเมนผลการเรยนร รอยละ 80-100 หมายถง ผลการเรยนดมาก รอยละ 70-79 หมายถง ผลการเรยนด รอยละ 60-69 หมายถง ผลการเรยนปานกลาง รอยละ 50-59 หมายถง ผลการเรยนผานเกณฑ ต ากวารอยละ 50 หมายถง ผลการเรยนไมผานเกณฑ

แบบประเมนพฤตกรรมรายบคคล 8-10 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมด 5-7 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมพอใช ต ากวา 5 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมทตองปรบปรง

Page 100: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

90

แบบและเกณฑประเมนพฤตกรรมรายบคคล ค าชแจง ใหผประเมนขดเครองหมายถก ในชองพฤตกรรมทคาดหวงใหเกดกบนกเรยน

เกณฑการตดสน 2 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมในระดบแบบสม าเสมอ 1 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมในระดบผานเกณฑ 0 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมในระดบไมผานเกณฑ

เกณฑการประเมน 8 - 10 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมด 5 - 7 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมพอใช ต ากวา 5 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมทตองปรบปรง

Page 101: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

91

เลข ท

ชอ – สกล ผรบการ ประเมน

พฤตกรรมของนกเรยน

ความมวนย

ความรบผดชอบ

มนษยสมพนธ

ขยนหมน เพยร

ความรอบคอบ

รวม

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ผประเมน…………………………… (…………………………..)

Page 102: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

92

แผนการจดการเรยนร หนวยการเรยนรท 13รวม 4 ชวโมง ชอวชา การวเคราะหและออกแบบระบบ

ชอหนวย การเขยนและน าเสนอระบบงาน สปดาหท 15 จ านวน 4 ชวโมง ชอเรอง การเขยนและน าเสนอระบบงาน

1. สาระส าคญ หลงจากทไดศกษาระบบงานและศกษาความเปนไปไดในการพฒนาระบบแลว จะตองมการจดท าเปนเอกสารแผนงานด าเนนการพฒนาระบบ ทงนเพอขอการยนยนในการด าเนนการพฒนาระบบจากผมอ านาจตดสนใจ เชน คณะกรรมการด าเนนโครงการ ผใหการสนบสนนดานเงนทน และรวมไปถงการไดรบการยอมรบจากผใชระบบดวย โดยจะตองน าเสนอทงผลการวเคราะหระบบและแนวทางการพฒนาระบบใหมทสามารถแกไขปญหาทมในระบบเดมได ซงแผนงานจะตองมการทบทวน (Verification) อยางเปนทางการกอนวาระบบใหมทก าลงจะเรมพฒนานนตรงกบความตองการและบรรลวตถประสงค 2. จดประสงคการเรยนร 2.1 จดประสงคทวไป

1. มความรความเขาใจเกยวกบการจดท ารายงานเพอเสนอโครงการพฒนาระบบ 2. มความรความเขาใจเกยวกบการทบทวนระบบงานปจจบนกอนพฒนาระบบ 3. มความรความสามารถในการเขยนรายงานเพอน าเสนอการพฒนาระบบงานการ 4. มความรความสามารถในการวางแผนส าหรบการด าเนนงานโครงการพฒนาระบบ

2.2 จดประสงคเชงพฤตกรรม 1. สามารถอธบายแนวคดในการจดท ารายงานเพอเสนอโครงการพฒนาระบบได 2. สามารถอธบายถงความส าคญของการทบทวนระบบงานปจจบนกอนพฒนาระบบได 3. สามารถเขยนรายงานเพอน าเสนอการพฒนาระบบงานได 4. สามารถอธบายถงวธการวางแผนส าหรบการด าเนนงานโครงการพฒนาระบบได

Page 103: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

93

3. กจกรรมการเรยนการสอน กจกรรมคร กจกรรมนกเรยน

ขนน าเขาสบทเรยน( 30 นาท) 1. ตรวจสอบรายชอนกศกษาทเขาเรยน 2. ใหนกศกษาคนควาการจดท ารายงานเพอเสนอโครงการพฒนาระบบ การทบทวนระบบงานปจจบนกอนพฒนาระบบ 3. รวมสนทนาเกยวกบเรอง การเขยนและน าเสนอระบบงาน

1. ใหความรวมมอกบครในการตรวจสอบ 2. คนควาการจดท ารายงานเพอเสนอโครงการพฒนาระบบ การทบทวนระบบงานปจจบนกอนพฒนาระบบ 3. รวมสนทนาและแสดงความคดเหน

ขนด าเนนการสอน( 180 นาท) 1. บอกจดประสงคการเรยน 2. บรรยาย อธบาย ยกตวอยาง แสดงวธการปฏบตในแต ละหวขอการเรยนและใหนกศกษาปฏบตไปพรอมกน 3. ครบอกวธการ และแนวคดในการปฏบตทถกตองใหแกผเรยน

4. ประเมนพฤตกรรมรายบคคลโดยครจะซกถามในแตละคน

1. ฟง ท าความเขาใจและซกถาม 2. ฟง ท าความเขาใจและปฏบตตาม 3. ผเรยนซกถามขอสงสยและจดบนทก 4. รบการประเมน

ขนสรป( 30 นาท) 1. ครและนกเรยนรวมกนสรปสาระส าคญ 2. เปดโอกาสใหนกเรยนซกถามขอสงสย 3. มอบหมายใหไปหดท าและศกษาเพมเตม 4. ท าแบบทดสอบ

1. ครและนกเรยนรวมกนสรปสาระส าคญ 2. นกเรยนสอบถามขอสงสย 3. ฟงและจดบนทก 4. ท าแบบทดสอบทายบท

Page 104: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

94

4. กจกรรมการเรยนร กอนเรยน

1. คนควาการจดท ารายงานเพอเสนอโครงการพฒนาระบบ การทบทวนระบบงานปจจบนกอนพฒนาระบบ ขณะเรยน 1. ผเรยนรวมกนศกษาเนอหาปฏบตตามแลวตอบค าถามและแสดงความคดเหน 2. ตงใจฟงการอธบาย และแนะน าจากคร 3. ท าใบงานและฝกหด 4. รวมกนเฉลยใบงานและแบบฝกหด 5. จดบนทก เทคนค แนวการทเปนประโยชนตอผเรยน จากขอแนะน าของครผสอน 6. ผเรยนซกถามในหวขอทสงสยในเนอหาการเรยนร 7. ผเรยนสรปความรทไดจากการเรยนการสอน

5. สอการเรยนการสอน 1. หนงสอเรยนวชา การวเคราะหและออกแบบระบบ 2. ใบความรประจ าหนวย 3. ใบงานและแบบฝกหด 4. เครองไมโครคอมพวเตอร 5. แผนใสและเครองฉายภาพขามศรษะ 6. ซดสอการสอน

6. วดผลประเมนผล

1. ผเรยนปฏบตภาระงานทมอบหมายเสรจทนเวลาทก าหนด 2. ตอบค าถามและสรปผลงานไดอยางถกตอง 3. ท าแบบฝกหดหลงเรยนเสรจทนเวลาทก าหนดและถกตอง 4. สนใจกระตอรอรนในการเรยนร ตอบค าถาม สรปสาระการเรยนร และกลาแสดงความ

คดเหน 5. มความพยายามปรบปรงแกไขใบงานและแบบฝกหดใหถกตองแลวน าสงครผสอน

Page 105: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

95

7. กจกรรมเสนอแนะ 1. ถาผเรยนมการเตรยมตวในการเรยนทด เชน อาน และท าการศกษาหนงสอเกยวกบหนวย

การเรยนมากกอน ถงชวโมงเรยน ผเรยน จะสามารถเรยน และท ากจกรรมตาง ๆ ทครผสอนมอบหมาย ไดอยางมความสข และเกดความชอบ และสนกกบการเรยนในชนเรยน

2. ผเรยนตองมความขยน หมนฝกฝนบทเรยนอยเสมอทงกอนและหลงเรยน 3. ผเรยนตองมความกลาทจะถามเมอสงสยทงในหองและนอกหองเรยนกบครผสอน

เกณฑการประเมนผล วดผลสมฤทธจากแบบประเมนผลการเรยนร รอยละ 80-100 หมายถง ผลการเรยนดมาก รอยละ 70-79 หมายถง ผลการเรยนด รอยละ 60-69 หมายถง ผลการเรยนปานกลาง รอยละ 50-59 หมายถง ผลการเรยนผานเกณฑ ต ากวารอยละ 50 หมายถง ผลการเรยนไมผานเกณฑ

แบบประเมนพฤตกรรมรายบคคล 8-10 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมด 5-7 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมพอใช ต ากวา 5 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมทตองปรบปรง

Page 106: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

96

แบบและเกณฑประเมนพฤตกรรมรายบคคล ค าชแจง ใหผประเมนขดเครองหมายถก ในชองพฤตกรรมทคาดหวงใหเกดกบนกเรยน

เกณฑการตดสน 2 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมในระดบแบบสม าเสมอ 1 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมในระดบผานเกณฑ 0 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมในระดบไมผานเกณฑ

เกณฑการประเมน 8 - 10 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมด 5 - 7 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมพอใช ต ากวา 5 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมทตองปรบปรง

Page 107: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

97

เลข ท

ชอ – สกล ผรบการ ประเมน

พฤตกรรมของนกเรยน

ความมวนย

ความรบผดชอบ

มนษยสมพนธ

ขยนหมน เพยร

ความรอบคอบ

รวม

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ผประเมน…………………………… (…………………………..)

Page 108: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

98

เฉลยแบบฝกหด บทท 13

จงตอบค าถามตอไปน

1. ทานคดวาการทบทวนระบบมประโยชนตอการออกแบบระบบอยางไร

การทบทวนระบบจะชวยใหเราทราบวาการพฒนาระบบยงคงเปนไปตามวตถประสงคตามทก าหนดไวหรอไม การท างานของระบบสามารถแกปญหาและตอบสนองตอความตองการใหมทเกดขนไดอยางครบถวนหรอไม

2. ทานคดวาการทบทวนระบบโดยผทเกยวของทกคนมขอเสยอะไรบาง

การทบทวนโดยทกคน(แทนทจะเลอกตวแทนอาจจะใชทรพยากรและเวลามากเกนไปนอกจากนอาจจะเกดความตองการใหมทเกนขอบเขตของระบบตามทตกลงกนไวโดยไมตงใจ

3. ทานคดวาการน าเสนอระบบชวยใหการด าเนนการพฒนาระบบเรวขนหรอชาลงอยางไร

การน าเสนอระบบเปนการสอสารความเขาใจการพฒนาระบบใหเขาใจตรงกน ดงนนจะท าใหลดเวลาการพฒนาระบบทผดทางลงมผลท าใหระยะเวลาการพฒนาระบบโดยรวมเรวขน

4. การน าเสนอการออกแบบสวนน าขอมลเขามประโยชนอยางไร

การน าเสนอการออกแบบสวนขอมลน าเขาจะชวยใหผใชไดทราบลกษณะการน าเสนอขอมลระบบนนคอ ขอมลทน าเขาระบบมความครบถวนถกตองและความสะดวกในการปอนขอมลเขาหรอไม

5. ใหลองเปรยบเทยบขอดและขอเสยระหวางการเลอกสวนประสานผใชแบบอกขระกบแบบ กราฟก

การตดตอกบผใชแบบอกขระสามารถสอความหมายทตองการไดทนทแตขาดความสวยงามและอาจจะเปนขอความทยาวจงจะเกดความเขาใจ

สวนการตดตอแบบกราฟกนนตองการการออกแบบภาพทชวยใหสอความหมาย ซงการสอสารอาจไมตรงความตองการทนทแตมความสวยงามกวา

6. การเลอกลกษณะตดตอกบผใชกบการเลอกรปแบบการประสานมความสมพนธกนหรอไม อยางไร

ไมมความสมพนธกนโดยตรงแตควรเลอกใชความเหมาะสมและสอดคลองกน

Page 109: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

99

7. การน าเสนอการออกแบบฐานขอมลมประโยชนอยางไรบาง

การน าเสนอการออกแบบฐานขอมลชวยใหผใชทราบวาขอมลถกเกบอยางครบถวนหรอไม หรอผ ทท าหนาทก าหนดมาตรฐานทางสารสนเทศทราบถงความครบถวนทสอดคลองกบผง E-R การก าหนดชนดขอมลและวธการจดเกบขอมลทเปนไปตามมาตรฐานทก าหนดไว

8. สมมตวาเราน าระบบมาใชเลอกซอฟตแวรส าเรจรปมาปรบใช เราควรตงเกณฑอะไรบางในการพจารณาเลอกซอ

ความสามารถในการปรบแตงโปรแกรมใหสอดคลองกบความตองการไดหรอไม มแนวทางใหโปรแกรมใหมท างานรวมกบโปรแกรมเดมไดหรอไม โปรแกรมทเลอกมบรการอบเกรดหรอไม

9. สมมตวามความจ าเปนตองตดตงระบบงานใหมแทนระบบเดมทนท ทานคดวามแนวทางอยางไรบางเพอใหเกดขอเสยนอยทสด

ตองมการทดสอบระบบอยางละเอยดและครบถวน และควรมการอบรมและฝกฝนการใชงานใหเขาใจกอน

10. ในกรณการตดตงระบบใหมทระบบเดมเปนการท างานดวยเอกสารทงหมด ทานคดวาแนวทางการถายโอนขอมลจะเปนอยางไรบาง

มหลายแนวทางคอ ทยอยน าขอมลทเดมทเปนเอกสารเขาระบบใหม (กรณขอมลเดมไมไดถกน ามาอางองในระบบใหม)หรอการสรปขอมลเดมในรปคาสทธแลวน ามาเขาระบบใหม

ตอไปนขอใดถกขอใดผด

1. การทบทวนระบบ สามารถทบทวนจากแผนผงหรอแบบจ าลองการพฒนาระบบได

ถก

2. นกวเคราะหระบบควรมอ านาจตดสนใจด าเนนการอนมตการพฒนาระบบไดทนท เพราะไมตองน าเสนองานใหใคร ท าใหลดเวลาการพฒนาระบบ

ผด

Page 110: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

100

3. การเขยนรายงานน าเสนอถอวาเปนการทบทวนระบบอยางหนง เพราะวาตองเขยนรายงานตามความเขาใจทไดศกษาระบบมา

ถก

4. การควบคมการน าขอมลเขาเปนสงทควรท าใหนอยสดเพราะท าใหผใชรสกไมพงพอใจในการใชงาน และจะท าใหเกดการตอตานระบบใหม

ผด

5. ลกษณะการตดตอกบผใชแบบกราฟกไมสามารถเลอกใชรปแบบการประสานผใชดวยชดค าสง ภาษาได

ผด

6. เราไมควรออกแบบหนาจอใหปอนหนวยนบของขอมลเขาไปเพราะประเภทขอมลตางกน

ผด

7. การออกแบบฐานขอมลเชงกายภาพมรากฐานมาจากแผนผงขอมลสมพทธ

ถก

8. การเลอกแนวทางพฒนาระบบแบบฐานขอมล (Database Approach) เปนวธทดทสดเพราะระบบตองมระบบฐานขอมลอยแลว

ผด

9. ถาเราการเลอกสรางโปรแกรมขนมาใชงานในระบบ เราควรท าเองภายในองคมากกวาใชบรการจากแหลงภายนอก

ผด

10. การตดตงระบบแบบคขนานเปนวธทดทสดเพราะมระบบเดมชวยสนบสนนการท างานอย

ผด

Page 111: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

101

แผนการจดการเรยนร หนวยการเรยนรท 14รวม 4 ชวโมง ชอวชา การวเคราะหและออกแบบระบบ

ชอหนวย การออกแบบระบบและการน าไปใช สปดาหท 16 จ านวน 4 ชวโมง ชอเรอง การออกแบบระบบและการน าไปใช

1. สาระส าคญ การออกแบบระบบและการน าไปใชเปนเนอหา 3 ดานทตอเนองกน ไดแก การออกแบบทางภายภาพโดยอาศยแนวคดจากแบบจ าลองระบบเชงตรรกะ การออกแบบทางเทคนค และการน าระบบไปใช 2. จดประสงคการเรยนร 2.1 จดประสงคทวไป

1. มความรความเขาใจเกยวกบการออกแบบระบบทางกายภาพ 2. มความรความเขาใจเกยวกบการออกแบบผลลพธการท างาน 3. มความรความเขาใจเกยวกบการออกแบบโปรแกรม 4. มความรความสามารถในการออกแบบโปรแกรมคอมพวเตอร 5. มความรความสามารถในการน าระบบไปใช 2.2 จดประสงคเชงพฤตกรรม

1. สามารถอธบายถงแนวความคดของการออกแบบระบบได 2. สามารถก าหนดแนวทางของการออกแบบระบบทางกายภาพได 3. สามารถอธบายวธการออกแบบผลลพธการท างานได 4. สามารถอธบายถงแนวทางการออกแบบโปรแกรมได 5. สามารถอธบายถงแนวทางการออกแบบระบบคอมพวเตอรได 6. สามารถอธบายถงแนวทางของการน าระบบไปใชได

Page 112: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

102

3. กจกรรมการเรยนการสอน

กจกรรมคร กจกรรมนกเรยน

ขนน าเขาสบทเรยน( 30 นาท) 1. ตรวจสอบรายชอนกศกษาทเขาเรยน 2. ใหนกศกษาคนควาการออกแบบระบบทางกายภาพ การออกแบบผลลพธการท างาน การออกแบบโปรแกรม 3. รวมสนทนาเกยวกบเรอง การออกแบบระบบและการน าไปใช

1. ใหความรวมมอกบครในการตรวจสอบ 2. คนควาการออกแบบระบบทางกายภาพ การ

ออกแบบผลลพธการท างาน การออกแบบโปรแกรม

3. รวมสนทนาและแสดงความคดเหน

ขนด าเนนการสอน( 180 นาท) 1. บอกจดประสงคการเรยน 2. บรรยาย อธบาย ยกตวอยาง แสดงวธการปฏบตในแต ละหวขอการเรยนและใหนกศกษาปฏบตไปพรอมกน 3. ครบอกวธการ และแนวคดในการปฏบตทถกตองใหแกผเรยน

4. ประเมนพฤตกรรมรายบคคลโดยครจะซกถามในแตละคน

1. ฟง ท าความเขาใจและซกถาม 2. ฟง ท าความเขาใจและปฏบตตาม 3. ผเรยนซกถามขอสงสยและจดบนทก 4. รบการประเมน

ขนสรป( 30 นาท) 1. ครและนกเรยนรวมกนสรปสาระส าคญ 2. เปดโอกาสใหนกเรยนซกถามขอสงสย 3. มอบหมายใหไปหดท าและศกษาเพมเตม 4. ท าแบบทดสอบ

1. ครและนกเรยนรวมกนสรปสาระส าคญ 2. นกเรยนสอบถามขอสงสย 3. ฟงและจดบนทก 4. ท าแบบทดสอบทายบท

Page 113: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

103

4. กจกรรมการเรยนร กอนเรยน

1. คนควาการออกแบบระบบทางกายภาพ การออกแบบผลลพธการท างาน การออกแบบโปรแกรม ขณะเรยน 1. ผเรยนรวมกนศกษาเนอหาปฏบตตามแลวตอบค าถามและแสดงความคดเหน 2. ตงใจฟงการอธบาย และแนะน าจากคร 3. ท าใบงานและฝกหด 4. รวมกนเฉลยใบงานและแบบฝกหด 5. จดบนทก เทคนค แนวการทเปนประโยชนตอผเรยน จากขอแนะน าของครผสอน 6. ผเรยนซกถามในหวขอทสงสยในเนอหาการเรยนร 7. ผเรยนสรปความรทไดจากการเรยนการสอน

5. สอการเรยนการสอน 1. หนงสอเรยนวชา การวเคราะหและออกแบบระบบ 2. ใบความรประจ าหนวย 3. ใบงานและแบบฝกหด 4. เครองไมโครคอมพวเตอร 5. แผนใสและเครองฉายภาพขามศรษะ 6. ซดสอการสอน

6. วดผลประเมนผล

1. ผเรยนปฏบตภาระงานทมอบหมายเสรจทนเวลาทก าหนด 2. ตอบค าถามและสรปผลงานไดอยางถกตอง 3. ท าแบบฝกหดหลงเรยนเสรจทนเวลาทก าหนดและถกตอง 4. สนใจกระตอรอรนในการเรยนร ตอบค าถาม สรปสาระการเรยนร และกลาแสดงความ

คดเหน 5. มความพยายามปรบปรงแกไขใบงานและแบบฝกหดใหถกตองแลวน าสงครผสอน

Page 114: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

104

7. กจกรรมเสนอแนะ

1. ถาผเรยนมการเตรยมตวในการเรยนทด เชน อาน และท าการศกษาหนงสอเกยวกบหนวยการเรยนมากกอน ถงชวโมงเรยน ผเรยน จะสามารถเรยน และท ากจกรรมตาง ๆ ทครผสอนมอบหมาย ไดอยางมความสข และเกดความชอบ และสนกกบการเรยนในชนเรยน

2. ผเรยนตองมความขยน หมนฝกฝนบทเรยนอยเสมอทงกอนและหลงเรยน 3. ผเรยนตองมความกลาทจะถามเมอสงสยทงในหองและนอกหองเรยนกบครผสอน

เกณฑการประเมนผล วดผลสมฤทธจากแบบประเมนผลการเรยนร รอยละ 80-100 หมายถง ผลการเรยนดมาก รอยละ 70-79 หมายถง ผลการเรยนด รอยละ 60-69 หมายถง ผลการเรยนปานกลาง รอยละ 50-59 หมายถง ผลการเรยนผานเกณฑ ต ากวารอยละ 50 หมายถง ผลการเรยนไมผานเกณฑ

แบบประเมนพฤตกรรมรายบคคล 8-10 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมด 5-7 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมพอใช ต ากวา 5 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมทตองปรบปรง

Page 115: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

105

แบบและเกณฑประเมนพฤตกรรมรายบคคล ค าชแจง ใหผประเมนขดเครองหมายถก ในชองพฤตกรรมทคาดหวงใหเกดกบนกเรยน

เกณฑการตดสน 2 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมในระดบแบบสม าเสมอ 1 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมในระดบผานเกณฑ 0 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมในระดบไมผานเกณฑ

เกณฑการประเมน 8 - 10 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมด 5 - 7 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมพอใช ต ากวา 5 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมทตองปรบปรง

Page 116: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

106

เลข ท

ชอ – สกล ผรบการ ประเมน

พฤตกรรมของนกเรยน

ความมวนย

ความรบผดชอบ

มนษยสมพนธ

ขยนหมน เพยร

ความรอบคอบ

รวม

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ผประเมน…………………………… (…………………………..)

Page 117: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

107

เฉลยแบบฝกหด บทท 14

จงตอบค าถามตอไปน

1. จงสรปความสมพนธตอกนของ การออกแบบเชงตรรกะ การออกแบบเชงกายภาพ และการออกแบบทางเทคนค

การออกแบบเชงตรรกะเปนการก าหนดแนวคดส าหรบกระบวนงานในระบบ การออกแบบเชงกายภาพเปนการก าหนดวธการส าหรบการท างานในระบบ ในภาคปฏบตทตองสอดคลองกบการออกแบบเชงตรรกะ การออกแบบทางเทคนคเปนการออกแบบทเนนใหเกดคณภาพในการท างานกบระบบเพอใหการท างานเปนไปตามทก าหนดไวใน การออกแบบเชงตรรกะและการออกแบบเชงกายภาพ

2. ถาตองการแสดงวธจดเกบขอมลเรยงล าดบในรปแผนผง แผนผงจะมลกษณะอยางไร (วาดภาพประกอบ)

3. ใหเปรยบเทยบขอดและขอเสยระหวางการแสดงผลลพธดวยสอแบบถาวรกบสอแบบชวคราว

สอทแสดงขอมลคงทถาวรสามารถเกบขอมลไวอางองอยางถาวร ไมถกท าลายแตตองใชทรพยากรในการเกบรกษาและไมสามารถน ามาใชใหมได ส าหรบสอทแสดงขอมลชวคราวสามารถใชใชทรพยากรเดมในการแสดงขอมลซ าๆได

4. ถาตองการใหมการแสดงรายงานบนหนาจอคอมพวเตอร ควรเปนรายงานเกยวกบอะไรบาง

รายงานทตองการดเปนครงๆ และไมตองเกบขอมลไวอางอง

5. ทานคดวาท าไมเราตองออกแบบโปรแกรมอกทงๆ ทเราไดออกแบบระบบมาอยางดแลว

การออกแบบโปรแกรมเปนการออกแบบทางเทคนคทท าใหเกดคณภาพการท างานในระบบ

Page 118: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

108

6. การออกแบบโมดลในโปรแกรมใหมความเปนหนงเดยวสงกบการมความสมพนธตอกน เปนแนวทางทขดแยงกนหรอไม อยางไร

ขดแยงกน การออกแบบโมดลใหมความเปนหนงเดยวสงเปนการก าหนดลกษณะ การท างานเฉพาะของแตละโมดลทท างานไมซ าซอนกน แมโมดลจะตองท างานรวมกนแตตรรกะการท างานในโมดลหนงจะตองไมอางองจากตรรกะการท างานในโมดลอน

7. ทานคดวาการก าหนดมาตรฐานทางฮารดแวรของระบบเครอขายเกยวของกบการวเคราะหและออกแบบระบบอยางไร

การก าหนดมาตรฐานทางฮารดแวรของระบบเครอขายเปนการออกแบบทางเทคนคของระบบทไดวเคราะหและออกแบบไว

8. การจดท าระบบตนแบบระหวางการออกแบบระบบกบขณะน าระบบมาใชมความแตกตางกน อยางไร

ระบบตนแบบใชส าหรบทดสอบการท างานวาระบบตนแบบนนตรงกบความตองการหรอไมและจะไมตดตงใชงานจรง แตระบบทน ามาใชเปนผลการสรางระบบทมขอสรปแลววาระบบมความถกตองตรงกบความตองการและใชกบการท างานจรง

9. ใหเปรยบเทยบขอดและขอเสยระหวางการทดสอบโปรแกรมแบบกลองทบกบแบบกลองใส

การทดสอบแบบกลองทบไมจ าเปนตองมความเขาใจทางดานเทคนคการท างานโปรแกรม แตการทดสอบอาจจะไมพบความผดพลาดทงหมด กรณทโปรแกรมมความผดพลาดและการทดสอบนนไมม กรณทท าใหเกดความผดพลาด ดงนนอาจจะไมพบขอผดพลาดในระยะแรก

การทดสอบแบบกลองใสจ าเปนตองมความเขาใจทางดานเทคนคของโปรแกรมอยางด แตการทดสอบสามารถจะท าใหครบถวนทกสวนของโปรแกรม

10. สมมตวาเราตองการใหมทมงานมาทดสอบการรวมกนของแตละหนวยใหเรวขน เราสามารถใหคนหนงทดสอบแบบบนลงลาง และใหอกคนหนงทดสอบจากลางขนบนจนมาบรรจบกนตรงกลาง ทานคดวาท าไดหรอไม

สามารถท าได เพราะการทดสอบการท างานรวมกนของโมดลมหลายวธ และไมจ าเปนตองใชวธเดยวกนทงระบบ

Page 119: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

109

ตอไปนขอใดถกขอใดผด

1. การออกแบบทางเทคนคบางสวนสามารถท าไปพรอมกบการออกแบบเชงกายภาพได

ถก

2. การออกแบบระบบสามารถเกบขอมลไวไดทงรปแบบฐานขอมลและแฟมขอมลไปพรอมๆ กน

ถก

3. เราสามารถตดการออกแบบสวนแสดงผลลพธในรปขอความออกกได เพราะไมใชสารสนเทศการบรหารงานโดยตรง และผใชไมจ าเปนตองทราบวธการท างานภายในโปรแกรม

ผด

4. การออกแบบเชงโครงสรางของโปรแกรมไมจ าเปนตองออกแบบอลกอรธมของโปรแกรม

ถก

5. การเลอกวธการจดหาคอมพวเตอรท าไดหลายวธผสมกนไดในคราวเดยวกน

ถก

6. การเลอกลกษณะทางสถาปตยกรรมทางเครอขายใหพจารณาจากตนทนเปนสวนประกอบดวย

ถก

7. การเลอกมาตรฐานฮารดแวรส าหรบระบบเครอขายตองพจารณาโดยบคคลคนเดยวเพอให สอดคลองกน

ผด

8. การจดท าระบบตนแบบควรเลอกประเภทใดประเภทหนงเปนหลก เพอใหการท างานไปใน ทศทางเดยวกน

ผด

9. เราตองทดสอบการท างานของระบบทงหมดโดยใชขอมลจรงและผใชงานจรง

ถก

10. ระบบทดท าใหผใชท างานไดทนทโดยไมตองอบรม ผด

Page 120: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

110

แผนการจดการเรยนร หนวยการเรยนรท 15รวม 4 ชวโมง ชอวชา การวเคราะหและออกแบบระบบ

ชอหนวย การตดตงระบบและการทบทวนระบบงาน สปดาหท 17 จ านวน 4 ชวโมง ชอเรอง การตดตงระบบและการทบทวนระบบงาน

1. สาระส าคญ การตดตงระบบในการใชงานจรง ตองอาศยการทบทวนระบบทมสวนเกยวของกบทกระยะของการพฒนาระบบ และรวมไปถงการทบทวนหลงการใชงานระบบทมสวนชวยในการบ ารงรกษาระบบ 2. จดประสงคการเรยนร 2.1 จดประสงคทวไป

1. มความรความเขาใจเกยวกบการตดตงระบบ 2. มความรความเขาใจเกยวกบวธการสนบสนนระบบการตดตง 3. มความรความสามารถในการบ ารงรกระบบ 4. มความรความสามารถในการทบทวนการพฒนาระบบในระยะตางๆ 2.2 จดประสงคเชงพฤตกรรม

1. มความรความเขาใจเกยวกบการตดตงระบบ 2. มความรความเขาใจเกยวกบวธการสนบสนนระบบการตดตง 3. มความรความสามารถในการบ ารงรกระบบ 4. มความรความสามารถในการทบทวนการพฒนาระบบในระยะตางๆ

Page 121: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

111

3. กจกรรมการเรยนการสอน

กจกรรมคร กจกรรมนกเรยน

ขนน าเขาสบทเรยน( 30 นาท) 1. ตรวจสอบรายชอนกศกษาทเขาเรยน 2. ใหนกศกษาคนควาการตดตงระบบ วธการสนบสนนระบบการตดตง 3. รวมสนทนาเกยวกบเรอง การตดตงระบบและการทบทวนระบบงาน

1. ใหความรวมมอกบครในการตรวจสอบ 2. คนควาการตดตงระบบ วธการสนบสนน

ระบบการตดตง 3. รวมสนทนาและแสดงความคดเหน

ขนด าเนนการสอน( 180 นาท) 1. บอกจดประสงคการเรยน 2. บรรยาย อธบาย ยกตวอยาง แสดงวธการปฏบตในแต ละหวขอการเรยนและใหนกศกษาปฏบตไปพรอมกน 3. ครบอกวธการ และแนวคดในการปฏบตทถกตองใหแกผเรยน

4. ประเมนพฤตกรรมรายบคคลโดยครจะซกถามในแตละคน

1. ฟง ท าความเขาใจและซกถาม 2. ฟง ท าความเขาใจและปฏบตตาม 3. ผเรยนซกถามขอสงสยและจดบนทก 4. รบการประเมน

ขนสรป( 30 นาท) 1. ครและนกเรยนรวมกนสรปสาระส าคญ 2. เปดโอกาสใหนกเรยนซกถามขอสงสย 3. มอบหมายใหไปหดท าและศกษาเพมเตม 4. ท าแบบทดสอบ

1. ครและนกเรยนรวมกนสรปสาระส าคญ 2. นกเรยนสอบถามขอสงสย 3. ฟงและจดบนทก 4. ท าแบบทดสอบทายบท

Page 122: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

112

4. กจกรรมการเรยนร กอนเรยน

1. คนควาการตดตงระบบ วธการสนบสนนระบบการตดตง ขณะเรยน 1. ผเรยนรวมกนศกษาเนอหาปฏบตตามแลวตอบค าถามและแสดงความคดเหน 2. ตงใจฟงการอธบาย และแนะน าจากคร 3. ท าใบงานและฝกหด 4. รวมกนเฉลยใบงานและแบบฝกหด 5. จดบนทก เทคนค แนวการทเปนประโยชนตอผเรยน จากขอแนะน าของครผสอน 6. ผเรยนซกถามในหวขอทสงสยในเนอหาการเรยนร 7. ผเรยนสรปความรทไดจากการเรยนการสอน

5. สอการเรยนการสอน 1. หนงสอเรยนวชา การวเคราะหและออกแบบระบบ 2. ใบความรประจ าหนวย 3. ใบงานและแบบฝกหด 4. เครองไมโครคอมพวเตอร 5. แผนใสและเครองฉายภาพขามศรษะ 6. ซดสอการสอน

6. วดผลประเมนผล

1. ผเรยนปฏบตภาระงานทมอบหมายเสรจทนเวลาทก าหนด 2. ตอบค าถามและสรปผลงานไดอยางถกตอง 3. ท าแบบฝกหดหลงเรยนเสรจทนเวลาทก าหนดและถกตอง 4. สนใจกระตอรอรนในการเรยนร ตอบค าถาม สรปสาระการเรยนร และกลาแสดงความ

คดเหน 5. มความพยายามปรบปรงแกไขใบงานและแบบฝกหดใหถกตองแลวน าสงครผสอน

Page 123: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

113

7. กจกรรมเสนอแนะ 1. ถาผเรยนมการเตรยมตวในการเรยนทด เชน อาน และท าการศกษาหนงสอเกยวกบหนวย

การเรยนมากกอน ถงชวโมงเรยน ผเรยน จะสามารถเรยน และท ากจกรรมตาง ๆ ทครผสอนมอบหมาย ไดอยางมความสข และเกดความชอบ และสนกกบการเรยนในชนเรยน

2. ผเรยนตองมความขยน หมนฝกฝนบทเรยนอยเสมอทงกอนและหลงเรยน 3. ผเรยนตองมความกลาทจะถามเมอสงสยทงในหองและนอกหองเรยนกบครผสอน

เกณฑการประเมนผล วดผลสมฤทธจากแบบประเมนผลการเรยนร รอยละ 80-100 หมายถง ผลการเรยนดมาก รอยละ 70-79 หมายถง ผลการเรยนด รอยละ 60-69 หมายถง ผลการเรยนปานกลาง รอยละ 50-59 หมายถง ผลการเรยนผานเกณฑ ต ากวารอยละ 50 หมายถง ผลการเรยนไมผานเกณฑ

แบบประเมนพฤตกรรมรายบคคล 8-10 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมด 5-7 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมพอใช ต ากวา 5 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมทตองปรบปรง

Page 124: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

114

แบบและเกณฑประเมนพฤตกรรมรายบคคล ค าชแจง ใหผประเมนขดเครองหมายถก ในชองพฤตกรรมทคาดหวงใหเกดกบนกเรยน

เกณฑการตดสน 2 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมในระดบแบบสม าเสมอ 1 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมในระดบผานเกณฑ 0 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมในระดบไมผานเกณฑ

เกณฑการประเมน 8 - 10 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมด 5 - 7 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมพอใช ต ากวา 5 คะแนน หมายถง มพฤตกรรมทตองปรบปรง

Page 125: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

115

เลข ท

ชอ – สกล ผรบการ ประเมน

พฤตกรรมของนกเรยน

ความมวนย

ความรบผดชอบ

มนษยสมพนธ

ขยนหมน เพยร

ความรอบคอบ

รวม

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ผประเมน…………………………… (…………………………..)

Page 126: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

116

เฉลยแบบฝกหด บทท 15

จงตอบค าถามตอไปน

1. การจดท าเอกสารระบบทไมมคณภาพจะสงผลเสยอยางไรบาง

ระบบจะขาดแหลงขอมลอางองการพฒนาระบบทถกตอง ท าให การปรบปรงจะตองใชเวลาในการศกษาระบบงานมากขน

2. ใหเปรยบเทยบขอดขอเสยระหวางการสนบสนนดวยเอกสารกบการฝกอบรม

การสนบสนนดวยเอกสารเปนแหลงขอมลทคงทนสามารถน ามาใชอางองไดตลอดเวลา แตตองใชเวลาในการท าความเขาใจหรอฝกใชงานจนกวาจะเกดทกษะหรอความช านาญ ในขณะทการอบรมจะเปนการรบขอมลในขณะทจดการอบรมเทานน แตการฝกฝนใหเกดความเขาใจจะใชเวลานอยกวา เพราะผใหการอบรมสามารถใหค าแนะน าไดตลอดระยะเวลาทรบการอบรม

3. ใหเปรยบเทยบขอดขอเสยระหวางการใหค าแนะน าจากตวบคคลโดยตรงกบการใชระบบใหความชวยเหลออตโนมต

การรบค าแนะน าจากตวบคคลโดยตรงเปนการรบขอมลในขณะใดขณะหนงแตการสอบถามจนเกดความเขาใจจะใชเวลานอยกวา เพราะผใหค าแนะน าสามารถใหค าแนะน าไดตลอดระยะเวลาทรบการแนะน าแตการรบค าแนะน าจากระบบอตโนมตจะสามารถท าไดตลอดเวลาโดยไมขนกบวตถตวบคคล แตค าแนะน าอาจจะไมถกตองครบถวนตามความตองการ

4. การบ ารงรกษาแบบดดแปลง ทานคดวานาจะมขอควรระวงอะไรบาง

การดดแปลงท าใหเกดการผดพลาดในการท างานรวมกนของแตละโมดล

5. หากตองการใหมความสามารถในการบ ารงรกษาระบบสง ทานคดวาจะตองท าอยางไรบาง

ออกแบบโปรแกรมทงายตอการท าความเขาใจมการจดท าเอกสารระบบทมคณภาพในการอธบายลกษณะระบบอยางครบถวน

6. ทานคดวา การไมทบทวนการพฒนาระบบจะเกดผลเสยอะไรบาง

การไมทบทวนการพฒนาระบบอาจจะท าใหไมทราบขอบกพรองหรอความไมครบถวนในการพฒนาระบบ

Page 127: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

117

7. เพราะเหตใดเราจงตองทบทวนเอกสารพฒนาระบบ เนองจากระบบมความเปนไปไดทจะถกปรบปรงแกไขอก ดงนน เอกสารพฒนาระบบจงตองถกปรบปรงใหสอดคลองกบการแกไขเสมอเพอเปนประโยชนในการปรบปรงระบบ

8. หากระบบท างานถกตองตามทก าหนดไวแลว ท าไมจงตองมการประเมนผลการท างานอก

การทดสอบเปนสภาวะการท างานทไมตรงกบความเปนจรงทงหมด การประเมนผลการท างานเปนการตรวจสอบการท างานของระบบในสภาวะการท างานจรงทเรายงอาจจะพบขอบกพรองเพอปรบปรงเพมเตมอก

9. ทานคดวาการสงมอบงานเราควรสงมอบอะไรบางนอกเหนอการตดตงระบบงานใหใชงานแลว

เอกสารประกอบการพฒนาระบบทงหมด เอกสารคมอการใชงาน เอกสารประกอบการอบรม การลงรหสโปรแกรม

10. ทานคดวาการทบทวนระบบหลงหลงการใชงานนาจะใชเกณฑอะไรบางในพจารณาชวงเวลา การใชงานทเหมาะสมทเรมทบทวนระบบได

การก าหนดชวงเวลาทเหมาะสมวาควรมการทบทวนระบบหลงการใชงานเมอไหรนนอาจพจารณาไดจากความถเกดปญหาขณะใชงานระบบใหม ระดบความรนแรงปญหาทเกด ความรวดเรวปญหาทเกดขน ทงนขนกบวาเจาของระบบจะใหความส าคญเรองใดเปนหลก

ตอไปนขอใดถกขอใดผด

1. แมผบรหารองคกรจะอนมตโครงการแลว การตอตานกอาจจะมอย การสนบสนนระบบทดชวยลดการตอตานระบบใหมได

ถก

2. ผดแลระบบไมจ าเปนตองใชคมอการใชงานระบบ เพราะเขาใจระบบงานอยแลว

ผด

3. แมระบบมการพฒนาอยางดแลว การบ ารงรกษากยงตองการ เพราะปญหาของระบบกอาจจะเกดจากผใชงานเอง

ถก

4. การบ ารงรกษาท าใหระบบมความสมบรณขนจนกระทงไมตองแกไขอะไรอก

ผด

Page 128: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

118

5. การเสยคาใชจายในการจดท าเอกสารระบบทดจะชวยลดคาใชจายในการบ ารงรกษาระบบลงถก

6. การทบทวนการพฒนาระบบท าใหเวลาทใชในการพฒนาระบบมากขน ถก

7. การทบทวนระบบตองตรวจสอบทงการท างานของระบบและคมอการใชงานระบบ

ถก

8. หากเราสงมอบงานแลว ถอวาการพฒนาระบบเปนอนสนสดลง

ผด

9. การเสยคาใชจายในการทบทวนระบบจะชวยลดคาใชจายในการบ ารงรกษาระบบลง

ถก

10. การทบทวนระบบหลงการใชงานสามารถเปนตนเหตของการพฒนารอบใหมได

ถก

ฝกทกษะการออกแบบระบบและการน าไปใช

จากระบบงานทไดลองสรางขนมาในบททผานมา ใหลองทบทวนการสรางระบบ

Page 129: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

119

ภาคผนวก รปแบบการประเมนผลใหคะแนน

กจกรรมการเรยนการสอน ทกหนวยการเรยน

Page 130: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

120

แบบประเมนคณธรรมจรยธรรม วชา การวเคราะหและออกแบบระบบ รหสวชา 3204 - 2006

ภาคเรยนท 1 ปการศกษา 2560 ระดบชน ปวส. 2 สาขาวชาคอมพวเตอรธรกจ วทยาลยอาชวศกษาเชยงราย

(ผเรยนประเมนตนเอง) สอนโดย ครปยมาส แกวอนตา ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หวขอประเมน 1. การปฏบตตามกฎระเบยบของสถานศกษา 2. มความรบผดชอบใฝดใฝร 3. สนใจปฏบตงานทมอบหมายดวยความกระตอรอรน 4. สะอาดเปนระเบยบและมความรอบคอบในการท างาน 5. ซอสตย เสยสละ และมน าใจ 6. รหนาทและตระหนกในความพอเพยงตามศกยภาพของการเปนนกเรยนนกศกษา

............................................................................................................................................................. รปแบบการประเมนใหคะแนน 5 = ดมาก , 4 = ด , 3 = พอใช , 2 = ควรปรบปรง , 1 = รวมกจกรรม ,0 = ไมรวมกจกรรม

เลขท ชอ – สกล หวขอประเมน

รวม คะแนน

ลงชอผประเมน 1. (5)

2. (5)

3. (5)

4. (5)

5. (5)

6. (5)

1 2 3 4 5

ขอคดเหนจากผประเมน ……………………………………………………………………………………………………….…

ลงชอ...............................................ผประเมน (……………………………)

วนท…………เดอน……………ปพ.ศ.………

Page 131: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

121

แบบประเมนสาระการเรยนร วชา การวเคราะหและออกแบบระบบ รหสวชา 3204 - 2006

ภาคเรยนท 1 ปการศกษา 2560 ระดบชน ปวส. 2 สาขาวชาคอมพวเตอรธรกจ วทยาลยอาชวศกษาเชยงราย

(ผเรยนประเมนตนเอง) สอนโดย ครปยมาส แกวอนตา --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- หวขอประเมน

1. มความรความเขาใจเกยวกบระบบงานธรกจทวไป 2. มความรความเขาใจในวงจรการวเคราะหและออกแบบระบบ 3. มความรความเขาใจในการใชเครองมอชวยวเคราะหและออกแบบระบบ 4. เหนคณคาของการวเคราะหและออกแบบระบบ

………………………………………………………………………………………………………. รปแบบการประเมนใหคะแนน 5 = ดมาก , 4 = ด , 3 = พอใช , 2 = ควรปรบปรง , 1 = รวมกจกรรม ,0 = ไมรวมกจกรรม

เลขท ชอ – สกล หวขอประเมน

รวม คะแนน

ลงชอผประเมน 1. (5)

2. (5)

3. (5)

4. (5)

5. (5)

6. (5)

1 2 3 4 5 6

ขอคดเหนจากผประเมน ……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

ลงชอ...............................................ผประเมน (……………………………)

วนท…………เดอน……………ปพ.ศ.………

Page 132: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

122

แบบประเมนคณธรรมจรยธรรม วชา การวเคราะหและออกแบบระบบ รหสวชา 3204 - 2006

ภาคเรยนท 1 ปการศกษา 2560 ระดบชน ปวส. 2 สาขาวชาคอมพวเตอรธรกจ วทยาลยอาชวศกษาเชยงราย

(ผเรยนประเมนตนเอง) สอนโดย ครปยมาส แกวอนตา ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หวขอประเมน 1. การปฏบตตามกฎระเบยบของสถานศกษา 2. มความรบผดชอบใฝดใฝร 3. สนใจปฏบตงานทมอบหมายดวยความกระตอรอรน 4. สะอาดเปนระเบยบและมความรอบคอบในการท างาน 5. ซอสตย เสยสละ และมน าใจ 6. รหนาทและตระหนกในความพอเพยงตามศกยภาพของการเปนนกเรยนนกศกษา

............................................................................................................................................................. รปแบบการประเมนใหคะแนน 5 = ดมาก , 4 = ด , 3 = พอใช , 2 = ควรปรบปรง , 1 = รวมกจกรรม ,0 = ไมรวมกจกรรม

เลขท ชอ – สกล หวขอประเมน

รวม คะแนน

หมายเหต 1. (5)

2. (5)

3. (5)

4. (5)

5. (5)

6. (5)

1 2 3 4 5

ขอคดเหนจากผประเมน ……………………………………………………………………………………………………….…

ลงชอ...............................................ผประเมน (……………………………)

วนท…………เดอน……………ปพ.ศ.………

Page 133: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

123

แบบประเมนสาระการเรยนร วชา การวเคราะหและออกแบบระบบ รหสวชา 3204 - 2006

ภาคเรยนท 1 ปการศกษา 2560 ระดบชน ปวส. 2 สาขาวชาคอมพวเตอรธรกจ วทยาลยอาชวศกษาเชยงราย

(ผเรยนประเมนตนเอง) สอนโดย ครปยมาส แกวอนตา --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- หวขอประเมน

1. มความรความเขาใจเกยวกบระบบงานธรกจทวไป

2. มความรความเขาใจในวงจรการวเคราะหและออกแบบระบบ

3. มความรความเขาใจในการใชเครองมอชวยวเคราะหและออกแบบระบบ 4. เหนคณคาของการวเคราะหและออกแบบระบบ ………………………………………………………………………………………………………. รปแบบการประเมนใหคะแนน 5 = ดมาก , 4 = ด , 3 = พอใช , 2 = ควรปรบปรง , 1 = รวมกจกรรม ,0 = ไมรวมกจกรรม

เลขท ชอ – สกล หวขอประเมน

รวม คะแนน

หมายเหต 1. (5)

2. (5)

3. (5)

4. (5)

5. (5)

6. (5)

1 2 3 4 5 6

ขอคดเหนจากผประเมน ……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

ลงชอ..............................................ผประเมน (……………………………)

วนท…………เดอน……………ปพ.ศ.………

Page 134: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

124

แบบสอบถามความพงพอใจ/ความคดเหนตอสอการสอน วชา การวเคราะหและออกแบบระบบ รหสวชา 3204 - 2006 ประจ าภาคเรยนท 1 ปการศกษา 2560

ระดบ ปวส. 2 สาขาวชาคอมพวเตอรธรกจ วทยาลยอาชวศกษาเชยงราย โดย ครปยมาส แกวอนตา ...................................................................

เพอทราบผลการจดกจกรรมการเรยนการสอนและการใชสอการสอนวชา การวเคราะหและออกแบบระบบ ซงจะเปนประโยชนอยางมากตอการปรบปรงและพฒนาใหมประสทธภาพตอผใชและผเรยนมากยงขนในการด าเนนกจกรรมการเรยนการสอนตอไป ความหมายของระดบความคดเหน

4 หมายถง ระดบความคดเหน ดมาก 3 หมายถง ระดบความคดเหน ด 2 หมายถง ระดบความคดเหน นอย 1 หมายถง ระดบความคดเหน นอยมาก

ตอนท 1 โปรดกาเครองหมาย ลงในชองทตรงกบความคดเหนของทาน 1. ขอมลทวไปเกยวกบผตอบแบบสอบถาม 1.1 สถานภาพ นกเรยน- นกศกษา ครผสอน อน ๆ……………………

1.2 ระดบกากรศกษา ปวช.หรอเทยบเทา ปวส. ปรญญาตร สงกวาปรญญาตร

2. ความคดเหนเกยวกบสอการสอนและผลทไดจากการใชสอ

รายการ ระดบ

ความคดเหน 4 3 2 1

2.1 ความคดเหนดานเนอหาสาระใบงานและ แบบฝกหด

2.1.1 เนอหาสาระครอบคลมตามหลกสตรการอาชวศกษากระทรวงศกษาธการ

2.1.2 สอการสอนนชวยใหฟนฟความรเดมและเกดความเชอมนมากนอยเพยงใด

2.1.3 สอการสอนนชวยใหเกดความรใหมเพมขนเพยงใด

Page 135: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

125

2.1.4 สอการสอนนท าใหนกเรยนมความรความเขาใจเพมขนเพยงใด 2.1.5 ชวยเพมใหเกดกระบวนการคดเพอน าไปประยกตใชเพยงใด 2.1.6 ชวยใหผใชความเชอมนในตนเองในหลกการทถกตองเพยงใด 2.1.7 ชวยเสรมสรางใหเกดความคดรวบยอดน า ไปประยกตใชเพยงใด 2.1.8 การเรยงล าดบความส าคญของเนอหาสาระมความเหมาะสมเพยงใด

รายการ ระดบ

ความคดเหน 4 3 2 1

2.1.9 กจกรรมในการจดการเรยนการสอนเหมาะสม เพยงใด 2.1.10 ใบงาน/แบบฝกหดมความเหมาะสมเพยงใด

2.2 ดานการจดกจกรรมการเรยนการสอนของผสอน

2.2.1 ครผสอนมความรความสามารถในการสอนเพยงใด

2.2.2 ครผสอนมเทคนคในการสอนมากนอยเพยงใด 2.2.3 ครผสอนมการบรณาการสอนและการจดกจกรรมการสอนนาสนใจเพยงใด 2.2.4 ครผสอนมการเฉลยแบบฝกหดหลงบทเรยนในชนเรยนเพอใหผเรยนได รบรและปรบปรงขอผดพลาดทกหนวยการเรยนมากนอย เพยงใด

2.2.5 ครผสอนมการแทรกและอบรมคณธรรมจรยธรรมใหแกนกเรยนใน การจดกจกรรมการสอนในระดบใด

2.3 ความคดเหนดานอน ๆ

2.3.1 ส านวนภาษาทใชงายตอความเขาใจเพยงใด

2.3.2 รปแบบเหมาะสมเพยงใด 2.3.3 มความถกตองชดเจนมากนอยเพยงใด

2.3.4 ผสรางสอนมความร ทกษะ และเทคนคในการถายทอดอย ในระดบใด 2.3.5 ความพงพอใจของทานจากการใชสอนอยใน ระดบใด

ตอนท 2 1. ผเรยนมความคดเหนอยางไรในการจดกจกรรมการเรยนการสอนของครผสอนความรความสามารถในการสรางและใชสอการสอนรวมทงบรณาการจดกจกรรมการเรยนการสอน

1.1 ขอดและ/หรอ ขอทประทบใจ

Page 136: แผนการจัดการเรียนรู้cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180771043.pdf · 7 การเขียนผังงานระบบ 7

126

...................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 1.2 ขอควรปรบปรง ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1.3 ขอเสนอแนะ ……………………………………………………………………………………………................. .............................................................................................................................................................