21
ABBYY ® PDF Tranformer+ คู่มือผู ้ใช ้งาน สงวนลิขสิทธิ© 2558 โดยบริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จํากัด

ABBYY PDF Tranformer+ - n2n.co.thn2n.co.th/wp-content/uploads/2015/04/N2N_ABBYY_PDF_Transformer_Plus... · แก้ไข และแปลงไฟล์ PDF ให้เป็นไฟล์รูปแบบอื่นๆ

  • Upload
    others

  • View
    14

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

ABBYY® PDF Tranformer+ คมอผใชงาน

สงวนลขสทธ © 2558 โดยบรษท เอนทเอน โซลชน โพรไวเดอร จากด

คมอการใชงานโปรแกรม ABBYY PDF Transformer+

ขอมลในเอกสารฉบบนอาจมการเปลยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และไมถอเปนความรบผดชอบของ ABBYY ซอฟตแวรทระบในเอกสารฉบบนมไวสาหรบใชงานภายใตขอตกลงอนญาตใชงาน การใชงานหรอทาสาเนาซอฟตแวรจะตองเปนไปตามขอจากดทระบไวในเงอนไขของขอตกลงเทานน การทาสาเนาซอฟตแวรลงบนสอใดๆ ซงไมไดอนญาตไวโดยเฉพาะเจาะจงในขอตกลงอนญาตใชงานหรอขอตกลงการไมเผยแพรขอมลถอเปนการละเมดกฎหมายของรฐบาลกลางของประเทศสหพนธรฐรสเซยและกฎหมายระหวางประเทศวาดวย "การคมครองลขสทธซอฟตแวรและฐานขอมล" หามนาสวนหนงสวนใดของเอกสารฉบบนไปทาซาหรอจดสงไมวาในรปแบบใดหรอวธการใดๆ ทงทางอเลกทรอนกสหรอวธการอนใด เพอวตถประสงคใดๆ โดยมไดรบการอนญาตเปนลายลกษณอกษรจาก ABBYY กอน © 2013 ABBYY Production LLC. สงวนลขสทธ ABBYY, ABBYY FineReader, ADRT เปนเครองหมายการคาจดทะเบยนหรอเครองหมายการคาของ ABBYY Software Ltd. © 1987-2012 Adobe Systems Incorporated และออกใบอนญาต สงวนลขสทธ Adobe, Acrobat, สญลกษณของ Adobe, สญลกษณของ Acrobat, สญลกษณของ Adobe PDF และ Adobe PDF Libraryare เครองหมายการคาจดทะเบยนหรอเครองหมายการคาของ Adobe Systems Incorporated ในประเทศสหรฐอเมรกาและ / หรอประเทศอนๆ © 2001 ParaType, Inc. PDF-XChange Standard © 2001-2013 by Tracker Software Products (Canada) Ltd. JasPer License Version 2.0: © 2001-2006 Michael David Adams © 1999-2000 Image Power, Inc. © 1999-2000 The University of British Columbia © 1991-2013 Unicode สงวนลขสทธ © 2012 Microsoft Corporation สงวนลขสทธ Microsoft, Outlook, Excel, PowerPoint, Windows Vista, Windows เครองหมายการคาจดทะเบยนหรอเครองหมายการคาของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรฐอเมรกาและ / หรอประเทศอนๆ

บางสวนของโปรแกรมคอมพวเตอรเครองนเปนลขสทธ © 2013 University of New South Wales. สงวนลขสทธ Kakadu Software © 2013 University of New South Wales. สงวนลขสทธ EPUB®, เปนเครองหมายการคาจดทะเบยนของ IDPF (International Digital Publishing Forum) ผลตภณฑนประกอบดวยซอฟตแวรทพฒนาโดย OpenSSL โครงการนถกใชใน OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/). ผลตภณฑนประกอบดวยซอฟตแวรการเขารหสลบทเขยนโดย Eric Young ([email protected]).

© 1998-2011 The OpenSSL Project. สงวนลขสทธ ©1995-1998 Eric Young ([email protected]) สงวนลขสทธ

ผลตภณฑนประกอบดวยซอฟตแวรทเขยนโดย Tim Hudson ([email protected]). เครองหมายการคาอน ๆ ทงหมดเปนทรพยสน แตเพยงผเดยวของเจาของทเกยวของ

สงวนลขสทธ © 2558 โดยบรษท เอนทเอน โซลชน โพรไวเดอร จากด 2 | P a g e

คมอการใชงานโปรแกรม ABBYY PDF Transformer+

เนอหา

แนะนาโปรแกรม ABBYY Transformer+ 4 1. โปรแกรม ABBYY Transformer+ คออะไร 4

1.1 คณสมบตของโปรแกรม ABBYY Transformer+ 4 1.2 มอะไรใหมในโปรแกรม ABBYY Transformer+ 4

2. การตดตง และการเรมตนเรยกใชงาน ABBYY Transformer+ 6 2.1 ความตองการของระบบ 6 2.2 การตดตงโปรแกรม 6 2.3 การเรมตนเรยกใชงานโปรแกรม 6

3. แนะนาองคประกอบในหนาตางหลกของโปรแกรม ABBYY Transformer+ 7 3.1 หนาตางหลกของโปรแกรม ABBYY Transformer+ 7 3.2 แถบเครองมอ (Toolbars) 10 3.3 หนาตางตวเลอกเพอกาหนดคาเพมเตมใหกบโปรแกรม ABBYY Transformer+ 11

4. เรมการใชงาน 14 4.1 เรยกไฟลเอกสารเขาสโปรแกรม 14 4.2 วธการแปลงไฟลเอกสาร 19

ภาคผนวก

1. รปแบบไฟลเอกสารทรองรบสาหรบในการสรางไฟล PDF 21 2. รปแบบไฟลทไดจากการ Convert ไฟล PDF 21

สงวนลขสทธ © 2558 โดยบรษท เอนทเอน โซลชน โพรไวเดอร จากด 3 | P a g e

คมอการใชงานโปรแกรม ABBYY PDF Transformer+

แนะนาโปรแกรม ABBYY Transformer+ ภายในบทนจะเปนการแนะนาภาพรวมของโปรแกรม ABBYY Transformer+ และ คณสมบตทมภายใน

โปรแกรม โดยจะกลาวถงหวขอใหญๆ 2 หวขอคอ โปรแกรม ABBYY Transformer+ คออะไร มอะไรใหมๆ บางในเวอรชนน

1. โปรแกรม ABBYY Transformer+ คออะไร

ABBYY PDF Transformer + เปนโปรแกรมทงายตอการใชงาน และเครองมอตางๆ ทชวยใหคณสราง แกไข และแปลงไฟล PDF ใหเปนไฟลรปแบบอนๆ ทสามารถแกไขได เชน DOCX และ XLSX

ABBYY PDF Transformer + สามารถแปลงเอกสารแบบกระดาษเปนไฟล searchable PDF, สามารถรวมไฟลรปแบบตางๆ เปนเอกสาร PDF ไฟลเดยว, สามารถเพมหรอลบหนาจากเอกสาร, หรอแกไขขอความ คดลอกรปภาพ หรอขอความจากไฟล PDF ไปยงโปรแกรมอนได โดยทไมจาเปนตองบนทกเอกสาร PDF เปนไฟลรปแบบทแกได 1.1 คณสมบตของโปรแกรม ABBYY Transformer+

ความเรยบงาย และงายตอการใชงาน ดเรยบงาย และมอนเตอรเฟซทใชงานงายทาใหงายตอการเรมตนการทางาน ทกฟงกชนทตองทางานรวมกบไฟล PDF ทสามารถใชงานไดจากหนาตางหลกของโปรแกรม คดลอก แกไขเนอหา และคนหาคาสาคญในเอกสาร PDF ไดทกประเภท รวมทงเอกสารททาการ

สแกนเขามา การเปด การสราง และการแปลงเอกสาร PDF ไดอยางรวดเรว และงายตอการทางานรวมกบ

Microsoft Office และ Windows Explorer มการรจาอยางแมนยา

เทคโนโลย OCR ของ ABBYY นน จะใหผลลพธทถกตองมากขน เมอทาคนหาดวยคาสาคญ, การคดลอกตวอกษร และการแปลงเอกสาร PDF เปนรปแบบไฟลทสามารถแกไขได

รปแบบและการจดรปแบบของเอกสาร PDF รวมถงการเชอมโยงหลายมต, ทอยอเมล, สวนหวกระดาษ, สวนทายกระดาษ, คาอธบายภาพ, หมายเลขหนา และเชงอรรถนน จะถกบนทกไวดวยหลงจากทไดทาการแปลงเอกสารแลวดวยเทคโนโลย ABBYY ADRT® (Adaptive Document Recognition Technology)

1.2 มอะไรใหมในโปรแกรม ABBYY Transformer+ อนเตอรเฟซทครบวงจร ABBYY PDF Transformer +สรางขนแนวความคดอนเตอรเฟซแบบครบวงจร โดยทกฟงกชนหลกทสามารถเขาถงไดจากหนาตางเดยว ทาใหการทางานกบเอกสาร PDF ไดงาย และมประสทธภาพ นอกจากนยงเปนตวเลอกทเหมาะสาหรบการดเอกสาร PDF คณสมบตการแกไขเอกสาร PDF ใหม

ABBYY PDF Transformer + มเครองมอทงายตอการใชงานสาหรบการแกไขเอกสาร PDF โดยคณสามารถแกไขขอผดพลาดจากการพมพ, คดลอกขอความและรปภาพ, แทรกขอความคดเหน และอนๆ อกมากมาย โดยไมตองแปลงเอกสาร PDF เปนรปแบบไฟลทสามารถแกไขได เครองมอในการคนหาทหลากหลาย

ABBYY PDF Transformer + มความสามารถในการคนหาคาในเอกสาร PDF ทกประเภท การคนหานไมเพยงแตขอความทแสดงเทานน ยงรวมถงขอความทซอนอย เชน การแทรกขอความคดเหน ทคนหนงสอ และขอมลดวย การขยายคณสมบตการสรางเอกสาร PDF

ตวเลอกการสแกนทเพมขน ซงชวยใหคณสามารถปรบปรงคณภาพของภาพ ลดขนาดของไฟลทสแกน และทาการแปลงเปนเอกสาร searchable PDF โดยอตโนมต

สรางเอกสาร PDF จากไฟลรปภาพจาก : JPEG, JPEG2000, BMP, JBIG2, PNG, GIF, TIFF

สงวนลขสทธ © 2558 โดยบรษท เอนทเอน โซลชน โพรไวเดอร จากด 4 | P a g e

คมอการใชงานโปรแกรม ABBYY PDF Transformer+

รปแบบการแปลงใหม eBooks : โดยโปรแกรม ABBYY PDF Transformer+ สามารถแปลงเอกสาร PDF ใหอยในรปแบบ

ของ eBooks ได 2 รปแบบ คอ EPUB และ FB2 คณสามารถอาน eBooks เหลานบน iPad แทบเลต หรออปกรณมอถออนๆ ของคณ

รองรบ OpenOffice.org Writer : โดยโปรแกรม ABBYY PDF Transformer+ ชวยใหคณแปลงไฟล PDF เปน OpenOffice.org Writer (ODT) โดยไมสญเสยรปแบบ และการจดรปแบบของเอกสารตนฉบบ โดยทาการสรางเอกสาร ODT ใหงายตอการทางานและการเกบถาวร

ลายเซนดจตอล ABBYY PDF Transformer + ชวยใหคณสามารถลงนามในเอกสารดวยลายเซนดจตอล ลายเซน

ดจตอลกเหมอนกบลายเซนทเซนเปนประจาในเอกสารทเปนกระดาษ ถกใชเพอยนยนตวตนของบคคลทลงนามในเอกสารดจตอล นอกจากนยงสามารถนามาใชเพอปองกนไมใหเอกสาร PDF ของคณจากการเขาถง และแกไขโดยไมไดรบอนมตเพมอกชนหนงในการปองกน

สงวนลขสทธ © 2558 โดยบรษท เอนทเอน โซลชน โพรไวเดอร จากด 5 | P a g e

คมอการใชงานโปรแกรม ABBYY PDF Transformer+

2. การตดต ง และการเร มตนใชงาน ABBYY Transformer+ 2.1 ความตองการของระบบ

ซพยความเรวขนตา 1 GHz หรอความเรวมากกวาน รองรบทงแบบ 32 บต หรอ 64 บต รองรบระบบ Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2012/2012

R2, Windows Server 2008/2008 R2 หรอ Windows Server 2003 สามารถทางานรวมกบโปรแกรม Microsoft Office 2010 แรมขนตา 1024 MB ใชพนทวางในดสก 800 MB สาหรบการตดตง และอก 800MB สาหรบการทางานโปรแกรม รองรบการดวดโอ และ จอมอนเตอร ทความละเอยดขนตา 1024x768 รองรบ คยบอรด และ เมาส

2.2 การตดต ง ABBYY Transformer+

ดบเบลคลกไฟล Setup.exe จากแผนตดตง หรอทโฟลเดอรทชดไฟลตดตง ทาตามขนตอนแนะนาของการตดตงโปรแกรม

2.3 การเร มตนเรยกใชงานโปรแกรม

ท taskbar ใหคลกทป ม Start คลก All Programs และคลกท ABBYY Transformer+, หรอ ทโปรแกรมของ Microsoft Office ใหคลกป ม Create ทแทบ ABBYY PDF Transformer+ บน ribbon,

หรอ คลกขวาทเอกสารไฟลภาพ ทหนาตาง Windows Explorer และคลก Create PDF บนเมน shortcut หรอ

เลอกรปแบบไฟลทตองการแปลง

สงวนลขสทธ © 2558 โดยบรษท เอนทเอน โซลชน โพรไวเดอร จากด 6 | P a g e

คมอการใชงานโปรแกรม ABBYY PDF Transformer+

3. แนะนาองคประกอบในหนาตางหลกของโปรแกรม ABBYY Transformer+ เมอคณเรมใชงานโปรแกรม ABBYY Transformer+ หนาตางโปรแกรมเรมใชงานจะปรากฏขน จะอานวย

ความสะดวกใหกบผใชโปรแกรม เพอเลอกคาสงทปรากฏในหนาตางน ทตนเองตองการจะดาเนนการกบไฟลขอมล ณ เวลานน

ภาพตวอยาง หนาตางเรมตนใชงาน

3.1 หนาตางหลกของโปรแกรม ABBYY Transformer+

ภาพตวอยาง หนาตางหลกของโปรแกรม ABBYY Transformer+

ในหวขอนจะแนะนาหนาทเบองตนของแตละสวนประกอบทแสดงไวในหนาตางหลกของโปรแกรม ABBYY Transformer+ โดยมหวขอดงน

The View Pane The Images Window The Main Toolbar

สงวนลขสทธ © 2558 โดยบรษท เอนทเอน โซลชน โพรไวเดอร จากด 7 | P a g e

คมอการใชงานโปรแกรม ABBYY PDF Transformer+

ใน View Pane : จะมมมมองรปแบบตางๆ ใหใชงาน ดงน

1) Pages : ใหคณสามารถเหนหนาเอกสารทงหมดของไฟล

ภาพตวอยาง Pages

ในสวนน คณยงสามารถสงใหโปรแกรม ABBYY ทาการเพมไฟล, เพมหนาเอกสารจากการสแกน, แปลงเอกสาร, สงอเมล, สงพมพเอกสาร, หรอลบหนาเอกสาร เปนตน ภายในกรอบของ pages นไดโดยการคลกเมาสขวา โปรแกรมจะแสดงหนาตางคาสงขนมาใหคณเลอกใชงานดงภาพ

ภาพตวอยาง เมนคาสงทปรากฏขนเมอคลกเมาสขวาในกรอบ pages

สงวนลขสทธ © 2558 โดยบรษท เอนทเอน โซลชน โพรไวเดอร จากด 8 | P a g e

คมอการใชงานโปรแกรม ABBYY PDF Transformer+

2) Bookmarks : ใหคณสามารถเหน bookmark ทงหมดของไฟล

ภาพตวอยาง Bookmarks

3) Search : ใหคณสามารถทาการคนหาคาทตองการบนหนาเอกสารทงหมดของไฟล

ภาพตวอยาง Search

4) Attachments : ใหคณสามารถเหนไฟลทงหมดทไดทาแนบมาพรอมกบไฟลน

ภาพตวอยาง Attachments

สงวนลขสทธ © 2558 โดยบรษท เอนทเอน โซลชน โพรไวเดอร จากด 9 | P a g e

คมอการใชงานโปรแกรม ABBYY PDF Transformer+

5) Signature : ใหคณสามารถเหนลายเซนดจตอลทมาพรอมกบไฟลน

ภาพตวอยาง Signature

ใน Images Window : จะเปนพนททใชแสดงภาพของหนาเอกสารทถกเลอกไวในกรอบ View Pane ซงในหนาทของกรอบ Images window นจะอนญาตใหคณทาการปรบปรงแกไขตวเอกสาร โดยการใชเครองมอตางๆ ทโปรแกรมมมาให เชน การแกไขขอความ, การเพม หรอลบรปภาพ, การใสความคดเหน เปนตน

3.2 แถบเครองมอ (Toolbars) ในหนาตางหลกของโปรแกรม ABBYY Transformer+ มหลายแถบเครองมอใหใชงาน การสงงาน

สามารถสงงานผานป มคาสงโดยมสญลกษณรปเปนตวชวยในการสอสารวาแตละป มคาสงบนแตละแถบเครองมอนน เอาไวใชงานอะไร หรอ หากยงไมแนใจวาแตละป มคาสงคออะไร คณกเพยงเอาเมาสไปวางบนป มนนๆ โปรแกรมจะแสดงขอความสนๆขนมาเพอบอกชอของป มคาสง คาสงเดยวกนสามารถทจะสงงานผานป มคาสงบนแถบเครองมอ หรอบนแถบเมนคาสง หรอ สงผานป มลดตางๆกได

3.2.1 แถบเครองมอหลก (Main Toolbar) มป มคาสงใหใชงานแบบคงท (คอไมสามารถลดหรอเพมป มใน

แถบเครองมอนได) จะมป มคาสงทมกจะถกเรยกใชงานบอยๆ เชน ป มเรยกเอกสาร ป มเรยกหนาตางการสแกน ป มนาบนทกขอมลผลลพธ เปนตน

3.2.2 แถบคาสงเฉพาะป มคาสง โดยจะแสดงกตอเมอกดใชงาน ซงจะอยบรเวณดานบนของกรอบหนาตาง จะไมสามารถปรบลดหรอเพมได

ภาพแถบคาส งเฉพาะของคาส ง Edit

ภาพแถบคาส งเฉพาะของคาส ง Text Box

สงวนลขสทธ © 2558 โดยบรษท เอนทเอน โซลชน โพรไวเดอร จากด 10 | P a g e

คมอการใชงานโปรแกรม ABBYY PDF Transformer+

3.3 หนาตางตวเลอกเพอกาหนดคาเพมเตมใหกบโปรแกรม ABBYY Transformer+ ในรายละเอยด 3.3.1 หนาตางตงคา หรอ Preferences จะรวบรวมงานกาหนดคาตางๆ ไมวาจะเกยวกบการเลอกภาษาคณ

ตองการใชเพอการรจาขอมล การเลอกใชงานสแกนเนอร การกาหนดการใชภาษาทองถนใหกบตวโปรแกรม และอนๆอกมากมาย เมนเพอเรยกหนาตาง Preferences สามารถเขาถงไดโดยไปท Edit > Preferences…

37ภาพตวอยาง เมอตองการตงคาใหกบโปรแกรม ABBYY Transformers+

37ภาพตวอยาง หนาตางตงคา

สงวนลขสทธ © 2558 โดยบรษท เอนทเอน โซลชน โพรไวเดอร จากด 11 | P a g e

คมอการใชงานโปรแกรม ABBYY PDF Transformer+

Recognition languages ใชกาหนด หรอใชเลอกภาษาทใหโปรแกรมทาการรจาขอมล โดยคาตงตน จะถกกาหนดเปน English;Thai หากเครองพซกาหนดคาภาษาทองถนใน Regional Setting ของ Windows เปนภาษาไทย ใหโดยอตโนมต คณสามารถปรบแกตวเลอกภาษานเพมไดโดยการกดทป ม Languages Editor…

Background recognition ทางานแบบเบองหลงของการรจาขอมล Enable copying and full-text searches in raster documents

without a text layer : การเปดใชงานการคดลอกและการคนหาขอความเตมรปแบบในเอกสารแรสเตอรโดยไมตองมเลเยอรขอความ

Scanner ใชกาหนด หรอเลอกใชงานเครองสแกนเนอร

Interface languages ใชกาหนด หรอใชเลอกภาษาของโปรแกรม, สวนตดตอผใชงาน โดยคาตง

ตน จะถกกาหนดเปน English

Update ใชสาหรบในการอพเดทโปรแกรม Check for updates : สาหรบตรวจสอบเวอรชนใหมของโปรแกรม Download and install minor update without warning : ทาการ

ดาวนโหลดและตดตงทนท

Other จะเปนการกาหนดคาเพมเตม สาหรบในการแลกเปลยนขอมลโดยตรง, การความคดเหน, การแชรประสบการณการใชงานจากผใชงาน เปนตน กลบไปยงเจาของผลตภณฑ เพอใชเปนขอมลสาหรบในการปรบปรงในอนาคต โดยจาเปนตองเชอมผานอนเตอรเนต

Participate in the Customer Experience Improvement Program : มสวนรวม หรอแชรประสบการณของลกคา เพอสาหรบในการปรบปรงโปรแกรม

Show company news and social network buttons : ส าห ร บแสดงขาวสาร และเครอขายของบรษท

Make ABBYY PDF Transformer+ Default PDF Viewer

ใชกาหนดใหโปรแกรม ABBYY PDF Transformer+ เปนโปรแกรมตงตนสาหรบอานเอกสาร PDF

สงวนลขสทธ © 2558 โดยบรษท เอนทเอน โซลชน โพรไวเดอร จากด 12 | P a g e

คมอการใชงานโปรแกรม ABBYY PDF Transformer+

3.3.2 หนาตางตงคาการแปลงไฟล หรอ Conversion Settings จะการตงคาการแปลงไฟลเอกสารใหอยในรปแบบนามสกลทแตกตางกนออกไป เมนเพอเรยกหนาตาง Conversion Settings สามารถเขาถงได โดยไปท File > Convert to > Conversion Settings…

37ภาพตวอยาง เมอตองการตงคาการแปลงไฟลเอกสารใหกบโปรแกรม ABBYY Transformers+

37ภาพตวอยาง หนาตางตงคาการแปลงไฟล

ตวเลอกนใชกาหนดคณสมบต หรอ เงอนไของการแปลงไฟลเอกสารใหไปอยในรปแบบ

ของไฟลนามสกลตางๆ ซงมดวยกนทงหมด 8 แทบดวยกน

สงวนลขสทธ © 2558 โดยบรษท เอนทเอน โซลชน โพรไวเดอร จากด 13 | P a g e

คมอการใชงานโปรแกรม ABBYY PDF Transformer+

4. เร มการใชงาน ในหวขอนจะเปนการสาธตขนตอนตงแตการเรยกไฟลเอกสารเขามาในโปรแกรม ABBYY Transformer+ ไป

จนถงการแปลงไฟลเอกสาร ใหไปอยในรปแบบของไฟลนามสกลอน

4.1 เรยกไฟลเอกสารเขาสโปรแกรม คณสามารถเอาไฟลเอกสาร PDF ทมอยแลวมาทาการแปลงไฟลเอกสารในโปรแกรม ABBYY

Transformer+ ผานป มคาสง Open บนแถบเครองมอหลก ดงภาพ

37ภาพตวอยาง จะมการแสดงตวอยางภาพของเอกสารทถกเลอกบรเวณดานขวาของหนาตาง Open Image เมอกดป ม Open โปรแกรมจะดาเนนกจกรรมหลายๆอยางไปพรอมกน คอ จะโหลดไฟลเอกสาร

ดงกลาวเขาโปรแกรม พรอมทง ทาการวเคราะห และ อานขอมล ทงหมดของแตละหนาเอกสารในชดเอกสารนน และดวยเทคโนโลยทช อ ADRT ของ ABBYY

สงวนลขสทธ © 2558 โดยบรษท เอนทเอน โซลชน โพรไวเดอร จากด 14 | P a g e

คมอการใชงานโปรแกรม ABBYY PDF Transformer+

37ภาพตวอยาง ผลลพธทไดหลงจาก open file

ซงหลงจากทโปรแกรมทาการวเคราะหเอกสารเสรจเรยบรอย กจะสามารถทาการปรบปรงตวเอกสาร

ตางๆ ทงหมดได รวมถงสามารถแปลงไฟลเอกสารใหอยในรปแบบของไฟลตางๆ แนะนาเพมเตมเกยวกบแถบเครองมอ

Create

ป มนจะใชงานเมอตองการทจะไฟลเอกสาร PDF จากไฟลเอกสารทโปรแกรมรองรบ ซงสามารถสรางไฟลคร งละ 1 ไฟล หรอมากกวาหนงไฟล และสรางจากการสแกนเอกสาร

Scan

ป มนจะใชงานเมอตองการทจะเพมหนาเอกสาร บนเอกสารทแสดงในกรอบ Image Window โดยการสแกนเอกสาร

Add Files

ป มนจะใชงานเมอตองการทจะเพมหนาเอกสาร บนเอกสารทแสดงในกรอบ Image Window โดยการเลอกไฟลเอกสาร

E-mail

ป มนจะใชงานเมอตองการทจะสงอเมล โดยโปรแกรมจะทาการแนบไฟลเอกสารทแสดงในกรอบ Image Window ไปกบโปรแกรมอเมลทมการตดตงอยในคอมพวเตอร

Edit Text

ป มนจะใชงานเมอตองการทจะปรบแกไขตวอกษร หรอขอความบนเอกสารทแสดงในกรอบ Image Window โดยโปรแกรมจะแสดงแถบเครองมอ

Text Box

ป มนจะใชงานเมอตองการทจะเพมตวอกษร หรอขอความบนเอกสารทแสดงในกรอบ Image Window โดยโปรแกรมจะแสดงแถบเครองมอ

สงวนลขสทธ © 2558 โดยบรษท เอนทเอน โซลชน โพรไวเดอร จากด 15 | P a g e

คมอการใชงานโปรแกรม ABBYY PDF Transformer+

Eraser

ป มนจะใชงานเมอตองการทจะลบขอความ หรอรปภาพบนเอกสารทแสดงในกรอบ Image Window

Add Image

ป มนจะใชงานเมอตองการทจะเพมรปภาพบนเอกสารทแสดงในกรอบ Image Window เมอทากดใชงานแลว กจะปรากฏหนาตางเพอใหทาการเลอกไฟลรปภาพทตองการเพม

Comment

ป มนจะใชงานเมอตองการทจะแทรกความคดเหนบนเอกสารทแสดงในกรอบ Image Window

Markup Text

ป มนจะใชงานเมอตองการทจะเนนขอความบนเอกสารทแสดงในกรอบ Image Window

Add Stamp

ป มนจะใชงานเมอตองการทจะเพมตราประทบบนเอกสารทแสดงในกรอบ Image Window โดยคณสามารถประทบตราในไฟล PDF ในลกษณะเดยวกบทคณประทบตราในเอกสารทเปนกระดาษ ซงสามารถเลอกตราประทบจากรายการของแสตมปทมอย หรอสรางของคณเอง, การเพมขอความใดๆ ทคณตองการ, พรอมกบขอมล และเวลา

สงวนลขสทธ © 2558 โดยบรษท เอนทเอน โซลชน โพรไวเดอร จากด 16 | P a g e

คมอการใชงานโปรแกรม ABBYY PDF Transformer+

Bates Numbering

ป มนจะใชงานเมอตองการทจะเพมตราประทบแบบใสเลขหนาของเอกสาร บนเอกสารทแสดงในกรอบ Image Window

Redaction

ป มนจะใชงานเมอตองการทจะซอน หรอปดขอความบนเอกสารทแสดงในกรอบ Image Window

Digital Signature

ป มนจะใชงานเมอตองการทจะแทรกลายเซนดจตอลบนเอกสารทแสดงในกรอบ Image Window เมอทากดใชงานแลว กจะปรากฏหนาตางลายเซนดจตอล เพอใสรายละเอยดขอมล

สงวนลขสทธ © 2558 โดยบรษท เอนทเอน โซลชน โพรไวเดอร จากด 17 | P a g e

คมอการใชงานโปรแกรม ABBYY PDF Transformer+

Password Security

ป มนจะใชงานเมอตองการทจะใสรหสปองกนบนเอกสารทแสดงในกรอบ Image Window เมอทากดใชงานแลว กจะปรากฏหนาตาง เพอใหทาการตงคาการใชงาน

แนะนาเพมเตมเกยวกบเมน

Reduce File Size…

เมนนจะใชงานเมอตองการทจะทาการลดขนาดของไฟลเอกสาร สามารถเขาถงไดโดยไปท File > Reduce File Size…

Enhance Image…

เมนนจะใชงานเมอตองการทจะเพมคณภาพของเอกสาร PDF ทสรางจากไฟลรปภาพ โดยจะทาการแกไขในสวนตางๆ เชน ภาพเอยง, ความละเอยดของภาพทตา ทงยงทาใหตวอกษรดเรยบเนยนขนดวยเทคโนโลย ABBYY PreciseScan สามารถเขาถงไดโดยไปท File > Enhance Image… กจะปรากฏหนาตาง เพอใหทาการตงคาการใชงาน

สงวนลขสทธ © 2558 โดยบรษท เอนทเอน โซลชน โพรไวเดอร จากด 18 | P a g e

คมอการใชงานโปรแกรม ABBYY PDF Transformer+

4.2 วธการแปลงไฟลเอกสาร

เมอตองการทจะแปลงไฟลเอกสารออกไปจากโปรแกรม ABBYY Transformer+ ผใชโปรแกรมกสามารถเลอกใชงานทแถบป มคาสงตามภาพดานลาง

37ภาพตวอยาง ป มคาสงเพอการแปลงไฟลเอกสารใหเปนไฟลนามสกลตางๆ

โดยเมอทาการเลอกรปแบบไฟลทตองการแลว โปรแกรมจะทาการแปลงไฟลเมอเสรจสนกระบวนแลว กจะทาการเรยกโปรแกรมทเกยวของกบรปแบบไฟลเอกสารทไดทาแปลง

37ภาพตวอยาง การแปลงไฟลเอกสาร เปนไฟล Word

สงวนลขสทธ © 2558 โดยบรษท เอนทเอน โซลชน โพรไวเดอร จากด 19 | P a g e

คมอการใชงานโปรแกรม ABBYY PDF Transformer+

37ภาพตวอยาง ผลลพธทไดจากการแปลงไฟล รวมถงเรยกใชงานโปรแกรม Microsoft Word

สงวนลขสทธ © 2558 โดยบรษท เอนทเอน โซลชน โพรไวเดอร จากด 20 | P a g e

คมอการใชงานโปรแกรม ABBYY PDF Transformer+

ภาคผนวก เนอหาในบทน

รปแบบไฟลเอกสารทรองรบสาหรบในการสรางไฟล PDF รปแบบไฟลทไดจากการ Convert จากไฟล PDF

1. รปแบบไฟลเอกสารทรองรบสาหรบในการสรางไฟล PDF

ABBYY PDF Transformer+ สามารถทาการสรางเอกสาร PDF ไดจากรปแบบ ดงน

เอกสาร Microsoft Word 97-2003 (*.doc) เอกสาร Microsoft Word (*.docx) Rich Text Format (*.rtf) เอกสาร HTML (*.html) เอกสาร Microsoft PowerPoint 97-2003 (*.ppt) เอกสาร Microsoft PowerPoint (*.pptx) เอกสารขอความ (*.txt) สมดงานของ Microsoft Excel 97-2003 (*.xls) สมดงานของ Microsoft Excel (*.xlsx) งานวาดภาพของ Microsoft Visio 2003-2010 (*.vsd) งานวาดภาพของ Microsoft Visio (*.vsdx) OpenDocument Text (*.odt) เอกสาร Adobe Acrobat (*.pdf) ไฟลรปภาพ (*.jpeg, *.jpg, *.bmp, *.jbi2g, *.gif, *tiff, *.png, *.pdf,)

2. รปแบบไฟลทไดจากการ Convert จากไฟล PDF

ABBYY PDF Transformer+ สามารถทาการ convert ไฟล PDF เปนไฟลรปแบบอนได ดงน เอกสาร Microsoft Word (*.docx) OpenDocument Text (*.odt) Rich Text Format (*.rtf) สมดงานของ Microsoft Excel (*.xlsx) เอกสาร Microsoft PowerPoint (*.pptx) เอกสาร HTML (*.html) เอกสาร FB2 (*.fb2) เอกสาร EPUB (*.epub) Microsoft Office Excel Comma–Separated Values File (*.csv) เอกสารขอความ (*.txt) Searchable PDF (*.pdf, *.pdf/a)

สงวนลขสทธ © 2558 โดยบรษท เอนทเอน โซลชน โพรไวเดอร จากด 21 | P a g e