Abordarea Experimentalƒ a Comportamentului Decizional

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Abordarea Experimentalƒ a Comportamentului Decizional

 • 8/17/2019 Abordarea Experimentală a Comportamentului Decizional

  1/12

  ABORDAREAABORDAREA EXPERIMENTALĂ AEXPERIMENTALĂ A

  COMPORTAMENTULUICOMPORTAMENTULUI DECIZIONALDECIZIONAL

 • 8/17/2019 Abordarea Experimentală a Comportamentului Decizional

  2/12

  1. ABORDĂRI EXPERIMENTALE ALE1. ABORDĂRI EXPERIMENTALE ALE COMPORTAMENTULUI ÎN SITUAŢII DECOMPORTAMENTULUI ÎN SITUAŢII DE

  INCERTITUDINEINCERTITUDINE

   Începând Începând dindin anii '80, cercetătorii din psihologiaanii '80, cercetătorii din psihologia experimentală care s-au ocupat de studiulexperimentală care s-au ocupat de studiul comportamentului decizional au încercat săcomportamentului decizional au încercat să

  pună în evidenţă faptul că omul este înpună în evidenţă faptul că omul este înpermanenţă confruntat cu situaţii de incertitudinepermanenţă confruntat cu situaţii de incertitudine i că omul o!inuit, la fel ca omul de tiinţă, sunti că omul o!inuit, la fel ca omul de tiinţă, sunt factori decidenţi extrem de sla! performanţi,factori decidenţi extrem de sla! performanţi,

  tocmai datorită varia!ilelor multiple caretocmai datorită varia!ilelor multiple care influenţează comportamentul în situaţii deinfluenţează comportamentul în situaţii de incertitudine"incertitudine"

 • 8/17/2019 Abordarea Experimentală a Comportamentului Decizional

  3/12

  2. VARIABILE INDEPENDENTE ÎN STUDIUL2. VARIABILE INDEPENDENTE ÎN STUDIUL EXPERIMENTAL AL COMPORTAMENTULUI ÎNEXPERIMENTAL AL COMPORTAMENTULUI ÎN

  SITUAŢII DE INCERTITUDINESITUAŢII DE INCERTITUDINE

  #"$" %fectivitatea#"$" %fectivitatea

  #"#" &luzia controla!ilităţii#"#" &luzia controla!ilităţii

  #"" (tica#"" (tica

  #")" *ropriile teorii#")" *ropriile teorii #"+" Încrederea în propriile cunotinţe#"+" Încrederea în propriile cunotinţe

  #"" endinţa de a .udeca prin analogie#"" endinţa de a .udeca prin analogie

 • 8/17/2019 Abordarea Experimentală a Comportamentului Decizional

  4/12

  2.1. Afectivitte2.1. Afectivitte

  Se c!"#tt$ c$ %eci&ii'e !(e"i'!) #*"tSe c!"#tt$ c$ %eci&ii'e !(e"i'!) #*"t +*te)"ic ,&te +e +)efe)i"-e fective.+*te)"ic ,&te +e +)efe)i"-e fective. M!%e'*' )-i!"' !cci%e"t' i"#i#t$M!%e'*' )-i!"' !cci%e"t' i"#i#t$

  #*+) c!(+!)t(e"te'!) )-i!"'e#*+) c!(+!)t(e"te'!) )-i!"'e'!/ice )e'i#te. Î" )e'itte 0"#$ 0"'!/ice )e'i#te. Î" )e'itte 0"#$ 0" c!"%i-ii %e i"ce)tit*%i"e +)!ce#e'ec!"%i-ii %e i"ce)tit*%i"e +)!ce#e'e c!/"itive +!t fi #', +)!%*ctive #tfe'c!/"itive +!t fi #', +)!%*ctive #tfe'  0"ct cee ce #i(te #*,iect*' ti"%e #$ 0"ct cee ce #i(te #*,iect*' ti"%e #$ c!(+e"#e&e %eficit*' i"f!)(-i!"'c!(+e"#e&e %eficit*' i"f!)(-i!"' c!/"itiv c* (!%e'e fectivec!/"itiv c* (!%e'e fective""

 • 8/17/2019 Abordarea Experimentală a Comportamentului Decizional

  5/12

  #"#" &luzia controla!ilităţii#"#" &luzia controla!ilităţii

  (ste vor!a despre o varia!ilă care ne arată(ste vor!a despre o varia!ilă care ne arată tendinţa oamenilor de a crede cătendinţa oamenilor de a crede că

   întâmplarea poate fi controlată prin întâmplarea poate fi controlată prin acţiune"acţiune"

  (xperimentul de aruncare a zarurilor,(xperimentul de aruncare a zarurilor, si celsi cel de extragere al căr ii de .oc"țde extragere al căr ii de .oc"ț

 • 8/17/2019 Abordarea Experimentală a Comportamentului Decizional

  6/12

  2..2.. EticEtic

   %spectele de ordin moral tind să influenţeze %spectele de ordin moral tind să influenţeze deciziile, mai ales în cazul persoanelordeciziile, mai ales în cazul persoanelor investite să conducă" /odelul clasic esteinvestite să conducă" /odelul clasic este cel al deciziei înţelepte, întrucât normelecel al deciziei înţelepte, întrucât normele de etică sunt orientate spre minimalizareade etică sunt orientate spre minimalizarea riscurilor i a rezultatelor neplăcuteriscurilor i a rezultatelor neplăcute 

 • 8/17/2019 Abordarea Experimentală a Comportamentului Decizional

  7/12

  2.3. P)!+)ii'e te!)ii2.3. P)!+)ii'e te!)ii

  oncepţiile i ideile pe care le avem despreoncepţiile i ideile pe care le avem despre lume i viaţă, precum i despre diferitelelume i viaţă, precum i despre diferitele aspecte ale acestora, tind să determineaspecte ale acestora, tind să determine a!ordarea deciziilor"a!ordarea deciziilor"

  (xperimentul cu privire la pedeapsa(xperimentul cu privire la pedeapsa capitală"capitală"

  (xperimentul sotilor hapman"(xperimentul sotilor hapman"

 • 8/17/2019 Abordarea Experimentală a Comportamentului Decizional

  8/12

  #"+" Încrederea în propriile cunotinţe#"+" Încrederea în propriile cunotinţe

  (xperimentul cu psihologi(xperimentul cu psihologi 1n grup de psihologi practicieni a primit un număr mare de cazuri de1n grup de psihologi practicieni a primit un număr mare de cazuri de

  analizat i s-a constatat că, într-un anumit punct al procesului deanalizat i s-a constatat că, într-un anumit punct al procesului de o!ţinere a informaţiilor, acurateţea estimărilor atinge un plafon pesteo!ţinere a informaţiilor, acurateţea estimărilor atinge un plafon peste care nu mai crete"care nu mai crete"

  *sihologii practicieni păreau să-i fi cristalizat stereotipuri ferme pe*sihologii practicieni păreau să-i fi cristalizat stereotipuri ferme pe!aza prelucrării primelor informaţii o!ţinute, arătându-se apoi puţin!aza prelucrării primelor informaţii o!ţinute, arătându-se apoi puţin dispui să-i schim!e concluziile pe măsură ce primeau informaţiidispui să-i schim!e concluziile pe măsură ce primeau informaţii noinoi ""

  2-a constatat apoi că, de o!icei, ultimele informaţii servesc mai mult2-a constatat apoi că, de o!icei, ultimele informaţii servesc mai mult drept confirmare a primelor impresii decât la reconsiderarea lor3drept confirmare a primelor impresii decât la reconsiderarea lor3

  chiar i atunci când informaţia era nerelevantă pentru caz sau erachiar i atunci când informaţia era nerelevantă pentru caz sau erachiar stranie, psihologii deveneau tot mai convini că aceste ultimechiar stranie, psihologii deveneau tot mai convini că aceste ultime informaţii au a.utat la o mai !ună înţelegere a cazului"informaţii au a.utat la o mai !ună înţelegere a cazului" 

 • 8/17/2019 Abordarea Experimentală a Comportamentului Decizional

  9/12

  #"" endinţa de a .udeca prin analogie#"" endinţa de a .udeca prin analogie

  (venimentele, situaţiile ,trecute i care au(venimentele, situaţiile ,trecute i care au avut un ir de consecinţe tind săavut un ir de consecinţe tind să determine .udecăţi prin analogie asupradetermine .udecăţi prin analogie asupra unor evenimente actuale"unor evenimente actuale"

 • 8/17/2019 Abordarea Experimentală a Comportamentului Decizional

  10/12

  . RELAŢIA INTELI4ENŢĂ 5 ANXIETATE 5. RELAŢIA INTELI4ENŢĂ 5 ANXIETATE 5

  DECIZIEDECIZIE  .1. Mec"i#(e %efe"#ive i(+'icte 0" )e%*ce)e "6iet$-ii.1. Mec"i#(e %efe"#ive i(+'icte 0" )e%*ce)e "6iet$-ii - negarea realităţii4 protecţie faţă de o realitate neplăcută prin negarea- negarea realităţii4 protecţie faţă de o realitate neplăcută prin negarea

  ei3ei3 - fantezia4 satisfacerea imaginară a dorinţelor frustrate3- fantezia4 satisfacerea imaginară a dorinţelor frustrate3 - raţionalizarea sau .ustificarea3- raţionalizarea sau .ustificarea3

  - proiecţia asupra celuilalt a propriilor tendinţe4 atri!uirea intenţiilor- proiecţia asupra celuilalt a propriilor tendinţe4 atri!uirea intenţiilorproprii, unei alte persoane3proprii, unei alte persoane3 - represiunea4 tendinţa de !locare a gândurilor ascunse3- represiunea4 tendinţa de !locare a gândurilor ascunse3 - formarea reacţională4 !locarea dorinţelor care sunt periculoase, prin- formarea reacţională4 !locarea dorinţelor care sunt periculoase, prin

  exagerarea atitudinilor opuse i folosirea acestora ca !ariereexagerarea atitudinilor opuse i folosirea acestora ca !ariere 5represiunea este doar o !locare pasivă, în timp ce formarea5represiunea este doar o !locare pasivă, în timp ce formarea

  reacţională este i !locare, i acţiune63reacţională este i !locare, i acţiune63- su!limarea4 activitate de su!stituţie3- su!limarea4 activitate de su!stituţie3 - idealizarea4 accentuarea calităţii i valorii unui o!iect până la- idealizarea4 accentuarea calităţii i valorii unui o!iect până la

  perfecţiune3perfecţiune3 - regresia4 întoarcerea la un stadiu depăit, primitiv al dezvoltării"- regresia4 întoarcerea la un stadiu depăit, primitiv al dezvoltării"

 • 8/17/2019 Abordarea Experimentală a Comportamentului Decizional

  11/12

  . RELAŢIA INTELI4ENŢĂ 5 ANXIETATE 5. RELAŢIA INTELI4ENŢĂ 5 ANXIETATE 5 DECIZIEDECIZIE

  .2. A"'i& %et'it$  (ec"i#(e'!).2. A"'i& %et'it$  (ec"i#(e'!) #t)te/ii'!) %e  fce f-$ (e"i"-$)ii#t)te/ii'!) %e  fce