¹’ ¸‘ ¹â‚¬ ¸¾ ¸â„¢ ¸­ ¸£ ¸² ¸â€‍ ¸²  ¹’ ¸‘ ¸¾ ¸± ¹† ¸â€ ¸â€¹ ¸ ¹â€° ¸­ ¹’ ¸‘ ¸Œ ¸± ¸â€‌ ¸† ¸²

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of  ¹’ ¸‘ ¹â‚¬ ¸¾ ¸â„¢ ¸­ ¸£ ¸² ¸â€‍ ¸²...

 • ลูกค้า

  เร่ือง

  เรียน ที่ ราคาขาย จ านวนเงนิ

  1 ชุด

  1 1 ชุด 8,000.00 8,000.00

  2 1 ชุด 18,000.00 18,000.00

  3 1 ชุด 17,000.00 17,000.00

  4 1 ชุด 17,000.00 17,000.00

  5 1 ชุด 20,000.00 20,000.00

  6 1 ชุด 20,000.00 20,000.00

  ตัวอกัษร 100,000.00

  93,457.94

  6,542.06

  100,000.00

  ส่งของภายใน : 60 วนั

  การช าระเงนิ : ราชการ ก าหนดยนืราคา: 120 วนั

  ___________________

  ( ) (นางสาวไพริน เวชบรรพต) ผู้อนุมตัิ/ส่ังซือ้ ผู้เสนอราคา

  ลูกค้า ขอแสดงความนับถือ

  มา้หมุน 4 ท่ีนัง่ ขนาด กวา้ง 120 ซม. / ยาว 120 ซม. / สูง 80 ซม.

  ปีนป่ายผสม 5 อยา่ง ขนาด กวา้ง 180 ซม. / ยาว 200 ซม. / สูง 190 ซม.

  เคร่ืองเล่นรวม 5 อยา่ง ขนาด กวา้ง 420 ซม. / ยาว 400 ซม. / สูง 200 ซม.

  หนึง่แสนบาทถ้วน ราคารวม

  มูลค่าสินค้า

  ภาษมูีลค่าเพิม่ 7%

  ราคารวมทั้งส้ิน

  หมายเหตุ : ราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคาดงักล่าวรวมการติดตั้ง และค่าขนส่งเรียบร้อยแล้ว

  ไมก้ระดก 4 ท่ีนัง่ ขนาด กวา้ง 190 ซม. / ยาว 200 ซม. / สูง 40 ซม.

  ครุภณัฑ์สนามเด็กเล่น 6 รายการพร้อมติดตั้ง พนักงาน ไพริน เวชบรรพต

  ผู้อ านวยการโรงเรียน เบอร์ติดต่อ 085-9016392 รายการสินค้า จ านวน/หน่วย

  ครุภณัฑ์สนามเด็กเล่นโรงเรียนประชารัฐ 6 รายการ ประกอบด้วย

  ถงัลอดหดัขบัส่ีสหาย ขนาด กวา้ง 100 ซม. / ยาว 267 ซม. / สูง 100 ซม.

  ชิงชา้ 3 ท่ีนัง่ ขนาด กวา้ง 165 ซม. / ยาว 240 ซม. / สูง 170 ซม.

  ใบเสนอราคา/ใบส่ังซื้อ/ใบมัดจ า วนัที่

  เลขที่ ชุด สพฐ.3

 • ถังลอดหัดขบัส่ีสหาย

  1. ขนาด กวา้ง 100 ซม. / ยาว 267 ซม. / สูง 100 ซม.

  2. โครงสร้างใชเ้หล็ก ขนาด Ø 1 น้ิว,3/4 น้ิว หนาไม่นอ้ยกวา่ 1.5 มม.

  3. ใชถ้งัโลหะท าเป็นอุโมงคล์อดดา้นบนของอุโมงคล์อดมีท่ีนัง่พร้อมพวงมาลยั 4 ชุด ส าหรับใหเ้ด็กนัง่ฝึกหดัขบั

  4. โครงสร้างเหล็กพน่เคลือบดว้ยสีโพลียรีูเทนชนิดพิเศษ ใหค้วามเงางามสูง ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง

  UV เหมาะกบัการใชง้านกลางแจง้

 • ม้ากระดก 4 ทีน่ั่ง

  1. ขนาด กวา้ง 190 ซม. / ยาว 200 ซม. / สูง 40 ซม.

  2. โครงสร้างใชเ้หล็ก ขนาด Ø 2 น้ิว / 1 น้ิว หนาไม่นอ้ยกวา่ 2 มม.

  3. ชุดมา้กระดก 4 ท่ีนัง่ ขารูปตวั A มีชุดคานกระดก 2 ชุด แต่ละชุดมีท่ีนัง่ 2 ช้ินท าจากพลาสติกรูปทรงหยดน ้า

  4. ขนาด ก.18 ซม. / ย.30 ซม. / ส.19 ซม.ยดึติดกบัคานกระดกมีท่ีจบัและท่ีเหยยีบแบบดดัโคง้รูปตวั U

  5. คานกระดกทั้ง 2 ชุดยดึติดกบัคานหลกัท่ีเช่ือมต่อกบัขาตวั A

  6. โครงสร้างเหล็กพน่เคลือบดว้ยสีโพลียรีูเทนชนิดพิเศษให้ความเงางามสูงทนทานต่อสภาพอากาศและแสง

  UV เหมาะกบัการใชง้านกลางแจง้

 • ม้าหมุน 4 ทีน่ั่ง

  1. ขนาด กวา้ง 120 ซม. / ยาว 120 ซม. / สูง 80 ซม.

  2. โครงสร้างใชเ้หล็ก ขนาด Ø 4 น้ิว / 1 1/2 น้ิว / 1 น้ิว หนาไม่นอ้ยกวา่ 2 มม.

  3. มีท่ีนัง่ท าจากพลาสติกรูปทรงหยดน ้า 4 ช้ิน ขนาด ก.18 ซม. / ย.30 ซม. / ส.19 ซม.ยดึติดกบัคานซ่ึงเช่ือมต่อกบั

  แกนหลกั

  4. มีท่ีจบัและท่ีรองเหยยีบดดัเป็นวงกลมยดึติดกบัคานท่ีนัง่และมีฐานยดึกบัพื้นเป็นทรงกลมมีจุดยดึกบัพื้น 4 จุด

  5. 3.โครงสร้างเหล็กพน่เคลือบดว้ยสีโพลียรีูเทนชนิดพิเศษ ใหค้วามเงางามสูง ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง

  UV เหมาะกบัการใชง้านกลางแจง้

 • ปีนป่ายผสม 5 อย่าง

  1. ขนาด กวา้ง 180 ซม. / ยาว 200 ซม. / สูง 190 ซม.

  2. โครงสร้างชุดปีนป่ายใชเ้หล็ก ขนาด Ø 1 1/2 น้ิว,Ø 1 น้ิว,3/4 น้ิว

  3. ชุดปีนป่ายผสม 5 อยา่ง มีชุดปีน 2 ดา้น ดา้นแรกเป็นตาข่าย ใชเ้ชือกไนล่อนอยา่งดี ขนาด Ø 15 มม.ถกั

  เช่ือมต่อกนัส าหรับปีนป่าย ดา้นท่ีสองเป็นชุดปีนแบบต่างๆ 4 แบบ (ขั้นบนัไดวงกลมปีนป่าย,ขั้นบนัไดโซ่

  ,คร่ึงวงกลม,และขั้นบนัไดเหล็ก)

  4. โครงสร้างเหล็กพน่เคลือบดว้ยสีโพลียรีูเทนชนิดพิเศษ ใหค้วามเงางามสูง ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง

  UV เหมาะกบัการใชง้านกลางแจง้

 • ชิงช้า 3 ทีน่ั่ง

  1. ขนาด กวา้ง 165 ซม. / ยาว 240 ซม. / สูง 170 ซม.

  2. เสามีโครงสร้างรูปตวั A 2 ชุด และมีคานกลาง 1 เส้น ขนาด Ø 2 น้ิว หนาไม่นอ้ยกวา่ 2 มม.

  3. 2.มีชุดชิงชา้ 3 ชุด ท าจากพลาสติกพร้อมโซ่เคลือบพลาสติกอยา่งดี

  4. 3.โครงสร้างเหล็กพน่เคลือบดว้ยสีโพลียรีูเทนชนิดพิเศษ ใหค้วามเงางามสูง ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง

  UV เหมาะกบัการใชง้านกลางแจง้

 • เคร่ืองเล่นรวม 5 อย่าง

  1. ขนาด กวา้ง 420 ซม. / ยาว 400 ซม. / สูง 200 ซม.

  2. โครงสร้างใชเ้หล็ก ขนาด Ø 2 น้ิว,Ø 1 1/2 น้ิว,Ø 1 น้ิว หนาไม่นอ้ยกวา่ 2 มม.

  3. เป็นเคร่ืองเล่นรวม 5 ชนิด ทรงขาตวั A ประกอบดว้ย

   ชุดชิงชา้บดัด้ี ท่ีนัง่ท าจากเหล็กป้ัมข้ึนรูปแบบม

View more >