of 17 /17
AFARADTT\ ORASE ! UN A,JUTOR PENTRU SIGURANTA MORAIi SI SOCTAIA Ellen G. White Editnra ,Alege uia(a"

Afara Din Orase

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Afara din orase

Text of Afara Din Orase

AFARADTT\ ORASE

!

UN A,JUTOR PENTRU SIGURANTA MORAIi SI SOCTAIA

Ellen G. White

Editnra ,Alege uia(a"

Sec{iunea IO CHEMARE DE A PAR,ASI ORA$ELEPericolele orapelorFutrini iriteleg iurportarltra evitf,rii, pq cit posibil, a tu* trrror iegrtuiitoi ostile vieEii religioase. In alegerea medi-

CUPRINSOcherrrarecleapirlsi

ului inctujnrf,tor, pu[ini sunt aceia care pun pe prim

oragele

.. _ -.........

EvitareaconflictelorclernuncdUn apel citre piriuli

.. . . l013

Ocupatriilapri.

........1923

Pregitirea penrru criza legii clurninicale

Stabilirealaceurrelecuinstitutrii ......CS.liuzitri cle proviclenp lui

24

f)uunezeu.

sifie departeFuga urgenti

Ceutrele r)oastre irrsl.itutrionale rle zonele aglonrerate. . . . . . ^ . . . Zz

in tirtrpul corrflictului final.

....

.

36

plan propiqirea lor spirituali. ' pirinfii se ingrf,iriZiclesc in ora$e cu familiile lor deoarece iqi iuchipuie cf, acolo este lrlai ugor si obtrind un rnijloc ile trai clecit la trard. Neavincl nimic de ftcut iu afJra orelor cle gcoalf,, copiii ob$n eclucatria strizii' Prin tovirf,qii rele ei capitf, oiriceiuri vicioase qi cleprinclerea cle a risipi. Pirintrii vicl toate acestea, dar se va cere sacrificiu pentru a corecta greqeala lor, aqa ci ei rdmin ucofo uncle se afli, pnne cind Satana ciqtigi control deplin asupra copiilor lor' Mii bine sacrificatri oriCe criteriu lunresc clecdt si care v-au fost clate in 1:rintejcluitri srrfletele pretioase "Ei vor fi asaltatri cle ispite qi trebuie s6 fie griji. iut"tlatri sii le intiurpiue; dar este dat.oria voastrf, si inrpieiicatri orice iullueu(i, si schirnbatri orice obicei qi si clatri la o partc orice legittrri care vd impieclicf, pe voi qi 1le farniliile voastre de la cea mai iiberf,, cieschisi qi plini cle zel consacrare fatri de Dumnezeu. in schirnbul oraEului aglornerat cf,utagi un loc retras uncle copii vo5tri sf, fie, pe cit posibil, grotejltri cle ispite, iar actolo pregititri-i gi educatri-i si fie folosiiori. Profetul Ezechiel enuureri astfel catrzele ce all couchrs la picattrl qi distnrgerea Soclomei: "era ingimfatf,, tiiia in belqug r5i intr-o liniqte

nepisitoare, ea ;i fiicele ei, qi uu tpttjtlt91. tl3"1 celiri uenorocit qi celui lipsit" (Ezechiel 16,49)' Toti aceia care vor si scape tle soarta Sodornei trebuie si evite calea ce a a