Aleksander Česnik

 • View
  29

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Aleksander Česnik. KINOLOGIJA. Kinologija  (izgrščine :  κύων  (rod .  κύνος) , kyn, »pes«; in λόγος, logos, »veda, znanje«) Kinologija znanstvena veda ??? Kinologija ni prepoznana kot ena od znanstvenih ved kljub imenu, ki je sestavljeno enako kot ime uveljavljenih ved. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Aleksander Česnik

 • Aleksander esnik

 • KINOLOGIJAKinologija(izgrine:(rod.) , kyn,pes; in , logos,veda, znanje) Kinologija znanstvena veda ???Kinologija ni prepoznana kot ena od znanstvenih vedkljub imenu, ki je sestavljeno enako kot ime uveljavljenih ved. Pse znanstvenopreuujejo ???zoologi, natanneje etologi,fiziologi,genetikiali drugi, odvisno od cilja preuevanja, vendar se za njihovo dejavnost ne uporablja izraz kinologija.

  Aleksander esnik

  Aleksander esnik

 • KINOLOGIJAAleksander esnik

  KAJ JE KINOLOGIJA???Kinologija - veda o psih, pasjih pasmah in vzreji ali veda, ki obravnava psa Kinologijaje skupno ime za dejavnost ljudi, ki se ukvarjajo z vzrejo psov oz. njihovihpasem, vzgojo in neformalnim preuevanjem vrste je izhodini pojem, ki je uporabljen v kratici nae krovne organizacije Kinoloke zveze Slovenije(v nadaljevanju KZS), KZS je polnopravna lanica mednarodne kinoloke zveze Federation Cynologique Internationale ( FCI )

  Aleksander esnik

 • Kinoloka Zveza Slovenije (KZS)Kinologi v posameznih dravah se zdruujejo v nacionalne kinoloke zveze,te pa se po elji vlanjujeo v mednarodno zvezo Federation Cynologique Internationale ( FCI )

  Aleksander esnik

  Aleksander esnik

 • Kinoloka Zveza Slovenije (KZS)ZgodovinaPo prvi svetovni vojni, se je med slovenskimi kinologi razvijala zavest, da bi se morali kinoloko organizirati, podobno kot je to e bilo v nekaterih delih Evrope. Tako je bil 23. februarja 1921 leta ustanovljen Klub ljubiteljev ptiarjev, prva kinoloka organizacija pri nas (90 let)leto kasneje, 9. novembra 1922. leta, so slovenski kinologi v Ljubljani ustanovili Klub ljubiteljev portnih psov. 22. maja 1924 je bil ustanovljen e Klub ljubiteljev brakov. Oktobra leta 1925 so vsi trije klubi ustanovili Jugoslovansko kinoloko zvezo (JKZ) s sedeem v Ljubljani Leto kasneje pa sta bila ustanovljena e Klub ljubiteljev jamarjev in Drutvo brak jazbear.Aleksander esnik

  Aleksander esnik

 • Kinoloka Zveza Slovenije (KZS)Leta 1938 so Klub ljubiteljev portnih psov preimenovali v Jugoslovanski klub ljubiteljev portnih psov, postal je torej vodilna kinoloka organizacija za podroje nelovskih psov v takratni skupni dravi. Klub je vodil tudi jugoslovansko rodovno knjigo portnih psov.Kinoloka organiziranost se je po vzgledu slovenske kinologije poasi in postopoma zaela iriti tudi izven Slovenije, torej tudi drugod po Jugoslaviji: najprej kot podrunice naih klubov, leta 1930 kinoloko drutvo z nazivom Drutvo prijatelja pasa Zagreb, leta 1931 Kinoloki klub Beograd, leta 1938 pa e Udruenje odgajivaa pasa Dunavske banovine s sedeem v Somboru. Zanimiv je tudi podatek, da je Klub ljubiteljev ptiarjev na svoji seji z dne 4. 10. 1929 sprejel sklep, da se zaradi nedelavnosti razpustita njegovi podrunici v Novem Sadu in Beogradu.Aleksander esnik

  Aleksander esnik

 • Kinoloka Zveza Slovenije (KZS)2. aprila 1936 pa je (JKZ) postala redna lanica FCI. Da smo si naglo pridobili zaupanje in ugled v mednarodni kinoloki javnosti dokazuje dejstvo, da smo bili predsedujoi FCI med leti 1939 in 194819. septembra 1946je bil ustanovni obni zborKinoloke zveze SlovenijeZanimanje za olanje portnih psov pa se je v povojnih letih hitro irilo po vsej Sloveniji. Celju, Hrastniku, Mariboru, Slovenski Bistrici, Trbovljah, na Vrhniki, v kofji Loki in na Bledu. Ustanovili so svoje kinoloke aktive in podrunice ali klube. Ko so se posamezni kinoloki aktivi (klubi) dovolj razvili, so se 21. maja 1958 osamosvojili in zdruili vZvezo klubov za vzrejo portnih in slubenih psov Slovenije. Zveza klubov je postala ena najbolj aktivnih kinolokih organizacij v takratni draviAleksander esnik

  Aleksander esnik

 • Kinoloka Zveza Slovenije (KZS)Leta 1970 so zvezo klubov reorganizirali in jo posodobili. Strokovno je postala e bolj uinkovita in zasenila takratne pasemske organizacije lovskih psov. Prvi zbor sodnikov za portne in slubene pse je bil 16. in 17. decembra 1972.Zveza klubov je organizirala dravna in republika in mednarodna tekmovanja,tevilo izpitov pa je raslo iz leta v leto.Aleksander esnik

  Aleksander esnik

 • Kinoloka Zveza Slovenije (KZS)Pa razpadu Jugoslavije smo morali FCI ponovno zaprositi za lanstvo kot nova drava Slovenija. 5. septembra 1992 pa smo e postali pridruena lanica v FCI (na skupini FCI v Regensdorfu pri Zuerichu)Za zgodovino Kinoloke zveze Slovenije pa je bil najimenitneji dogodek njeno sprejetje v redno lanstvo FCI, 30. maj 1995.

  Aleksander esnik

  Aleksander esnik

 • Kinoloka Zveza Slovenije (KZS)KZS ORGANIDanes KZS sestavlja 29 pasemskih klubov,18 lovskih drutev in 68 kinolokih drutev torej 115 lanic.Organiziranost KZS opredeljuje statut KZS in zakon o drutvih.KZS vodi in predstavlja njen predsednikUpravni odborNadzorni odborStatutarna komisijaDisciplinska komisija

  Aleksander esnik

  Aleksander esnik

 • Kinoloka Zveza Slovenije (KZS)KZS-KOMISIJEKomisija za strokovna vpraanja (KSV)Sestavlja jo sedem lanov polovica lovskih kinologov polovica portnih kinologovPodrejena je upravnemu odboruPredsednik komisije: g. Roman HOEFFERLE(PSD)Pravilnik o strokovnem deluAleksander esnik

  Aleksander esnik

 • Kinoloka Zveza Slovenije (KZS)Komisija za olanje predsednik g. Milo KovaKomisija za agility predsednik g. Zlatko GorjanKomisija za reevalne pse predsednik g. Vlado GerbecKomisija za prireditve predsednica ga. Jelka SimiKomisija za Junior handling predsednica ga. Slavica SkalarKomisija otrok in pes predsednica ga. eljka Fon Zidar(GFK)gospodarsko finanna komisija predsednik Aleksander esnikKomisija za izobraevanje in izpite Predsednik g.Joe Vidic

  Aleksander esnik

  Aleksander esnik

 • Kinoloka Zveza Slovenije (KZS)VZREJNE KOMISIJE PORTNE19 vzrejnih komisij razdeljenih po FCI skupinahLOVSKE VZREJNE KOMISIJE9 vzrejnih komisij razdeljenih po FCI skupinah

  Aleksander esnik

  Aleksander esnik

 • Kinoloka Zveza Slovenije (KZS)STROKOVNI KINOLOKI KADERStrokovni kinoloki kader sestavljajo vsi strokovno usposobljeni kinoloki delavci.Evidenco strokovnega kadra vodi KZS,strokovni kader je natanno opredeljen z nazivi v PSD.

  Kinoloki Sodniki:

  Aleksander esnik

  Aleksander esnik

 • Kinoloka Zveza Slovenije (KZS)Kinoloki sodniki se delijo po vrsti dela na: kinoloke sodnike za ocenjevanje zunanjosti psov, kinoloke sodnike za ocenjevanje dela, kinoloke sodnike za ocenjevanje zunanjosti in dela, kinoloke sodnike za agility, kinoloke sodnike za dirke hrtov, kinoloke sodnike za junior handling, vsestranske pasemske kinoloke sodnike, zaslune kinoloke sodnikeKinoloki sodniki se delijo po rangu na:1. dravne sodnike,2. mednarodne sodnike,3. vsestranski sodnik (all round),4. zasluni sodniki.

  Aleksander esnik

  Aleksander esnik

 • Kinoloka Zveza Slovenije (KZS)KATALOG KINOLOKIH NAZIVOVVodi KZS natanno pa so nazivi opredeljeni v PSD.(vzrejni referent,tetovirni referent,nazivi vodnikov lovskih psov,vodniki delovnih in reevalnih psov,nazivi intruktorjev olanja,lovske in delovne kinologije,reevalnih psov,markerji,polagalci sledi,kinoloki predavatelji )RODOVNIKI-Rodovna knjigaKZS vodi rodovno knjigo,ter izdaja rodovnike in vodi vzrejno knjigo(rodovnik,izvozni rodovnik,pogojni rodovnik)

  Aleksander esnik

  Aleksander esnik

 • Kinoloka Zveza Slovenije (KZS)NOSTRIFIKACIJA-RodovnikaRodovnike psov, ki so kupljeni v tujini, morajo lastniki nostrificirati na KZS najkasneje ob prvem sodelovanju na kinolokih prireditvah.Nostrifikacija je potrditev veljavnosti tujega dokumenta in se vpie le na originalni rodovnik.Nostrifikacija se izvede tako, da se v rodovnik poleg originalnega vpisa vtisne ig "Vpisan v SLR" oziroma "SPR", doda pasemsko oznako in tevilko ter datum vpisa.Vpis v rodovno knjigo KZS mora biti overjen s podpisom vodje rodovne knjige in igom KZS.Ob nostrifikaciji se podatke iz originalnega rodovnika prepie v kartoteko.

  Aleksander esnik

  Aleksander esnik

 • Kinoloka Zveza Slovenije (KZS)FINANCEPoslovanje delimo po programihA1 OrganizacijaA2 Strokovne slubeB-programC-ProgramKinologAleksander esnik

  Aleksander esnik

 • Kinoloka Zveza Slovenije (KZS)A1 OrganizacijaPrihodki lanarina: KD,LKD,klubi , sodniki,pripravniki komisija za izpite,izobraevanje ,ampionati , takse od prireditev:CACIB,CAC,tek. ostali prihodki ,taksa za psarne , taksa za skonine psov ,DURS-donacija-dohodnina fiz.os ostalo-pravilniki,obresti,opomini,prevrednotenje prvatva; SLO+tujina participacija reviji Kinolog-5%Aleksander esnik

  Aleksander esnik

 • Kinoloka Zveza Slovenije (KZS)Odhodki 1.Stroki organizacije sestanki organov KZS-potni str. priznanja, plakete za lanice,rozete ,zavarovanje poslovnih prostor. prispevek stavbno zemljie ,reprezentanca 2. Poslovni stroki pisarniki material elektrina energija stroki ogrevanja strokovna literatura stroki telefona stroki fotokopiranja tiskarske storitve/obrazci,tiskov. komunalne storitve vzdrevanje-popravila,servisi vzdrevanje in nadgradnja ra.p banne provizije gostinske storitve-hrana,pijaa/pisarna,sestanki drobni inventar 3. lanarina FCI, 4. takse FCI-od prireditev KZS 5. tartnine-tujina-dr.reprezent. 6. stroki predstavniki KZS-v tujini 7. stroki delegatov na priredit.-SLO 8. stroki kom. za izobra./prih.t.3 9. stroki amortizacije 10. stroki obresti 11. stroki vzdrevanja-elek,voda,ogr.zavarov. 12. investic.vzdr.objekt ZapogeAleksander esnik

  Aleksander esnik

 • Kinoloka Zveza Slovenije (KZS)A2-strokovna sluba Prihodki 1. od rodovnikov-po ceniku 2. od prijave legla po ceniku 3. od vpisov,duplikatov,prepisov rod 4. dodatna taksa po psu od TO+VP 5. od prodaje mater,knjiice 6. od zaraunane potnine 7 .participacija k A2-int.knji. 2%MORS+IRO-ostale kom B+C-4% 8. participacija reviji KINOLOG 5% od prihodkov po pogodbi s