Ampirik Antibiyotik Kullanımı ?· Ampirik Antibiyotik Kullanımı Dr. Salih HOŞOĞLU ANTİBİYOTİK:…

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Ampirik Antibiyotik Kullanm

  Dr. Salih HOOLU

  ANTBYOTK:

  Ne kadar ok kullanrsan, o kadar abuk kaybedersin!

  Antibiyotikler dnyada en fazla kullanlan ilalardandr. ABDde ylda 23 milyon kg

  antibiyotik kullanlmaktadr ve bunun sadece % 50si tbbi amaldr. Geri kalan hayvan

  yemlerinde kullanlmaktadr. Hastane giderlerinin nemli bir ksmn ilalar ve ilalarn da

  nemli bir ksmn antibiyotikler oluturmaktadr. Tm dnyada antibiyotiklerin yanl

  kullanm nemli bir problem haline gelmi bulunmaktadr. Antibiyotiklerin uygunsuz

  kullanmn ok sayda alma ile kantland. Antibiyotik kullanm ile diren arasnda

  dorudan iliki de alma ile gsterildi. Antibiyotik direnci; bakteriden bakteriye,

  hastadan hastaya, hayvanlardan insanlara yaylabilir.

  Antibiyotiklerin ekolojik ve toplumsal zellikleri incelendiinde dier ila trlerinden farkl

  olduklar grlecektir. Dier ilalardan farkl olarak antibiyotiklerin uygunsuz kullanlmas

  bakalarn ve gelecek nesilleri de etkiler. Dier ilalardan farkl olarak antibiyotiklere

  kar gelien diren yaylma istadndadr. O nedenle antibiyotiklerin doru kullanlmas

  toplumsal sorumluluk gereidir. Her antibiyotik kullanm direnli bakterilerin seilmesine

  yol aar.

  Bu durum baz lkelerde daha belirgin haldedir. lkemizdeki antibiyotik kullanm

  younluu ve diren problemi baka lkelere gre daha n plandadr. Dnya genelinde

  en sk kullanlan ilalar sralandnda kalp-damar ilalar, santral sinir sistemi ilalar ve

 • metabolik ilalardan sonra antibiyotiklerin % 9luk bir pay ile drdnc srada yer ald

  grlmektedir. Buna karlk Trkiyede antibiyotikler % 24lk pay ile ilk sradadrlar.

  Rasyonel (Doru) antibiyotik kullanm; maksimum tedavi etkinliini, en az diren

  gelitirme riski oluturacak ekilde ve en az maliyetle elde etmektir.

  Antibiyotik kullanma endikasyonlar

  Antibiyotikler balca tedavi ve proflaksi amacyla kullanlrlar. Antibiyotiklerin tedavi

  amal kullanm iin, enfeksiyon hastalnn mikrobiyolojik ve klinik olarak gsterilmesi

  gerekir. Ancak mikrobiyolojik teyit her zaman mmkn deildir ve bazen enfeksiyon

  kltr sonucu beklenemeyecek kadar ciddidir. Bu durumda enfeksiyon etkeni ve

  duyarllk paterni gsterilememise antibiyotik seimi tecrbeye dayal (ampirik) olarak

  yaplacaktr. Hastada etkeni saptamadan antibiyotik balama endikasyonlar olarak fokal

  enfeksiyonlarn varl (pnmoni, riner enfeksiyonlar, menenjit), immnsupresif

  hastalardaki enfeksiyonlar (febril ntropenik ate), sepsis ve akut enfektif endokardit

  varl gibi ciddi enfeksiyonlarn varl saylabilir. Bu hastalarda tedavi ncesinde gerekli

  kltr ve laboratuvar incelemeleri iin rnek almnn yaplmas gerekmektedir.

  Enfeksiyon gelimesi muhtemel durumlarda bu enfeksiyonu nlemek amacyla

  antibiyotik kullanlmasna profilaksi amacyla kullanm denilir. Profilaktik antibiyotik

  kullanm cerrahi proflaksi (perioperatif antibiyotik proflaksisi) ve medikal proflaksi olarak

  ikiye ayrlr. Medikal proflaksi baz hastalarda baz ilemler srasnda gelimesi

  muhtemel enfektif endokardit ve ARA gibi problemlerin nne gemek iin uygulanabilir.

  Ayrca stmann endemik olduu blgeye ziyaret edeceklerin korunmas gibi baz

  durumlarda da uygulanmaktadr.

 • Antibiyotik kullanmnn genel prensipleri

  Tedavi amacyla antibiyotik kullanmna karar vermek iin hastada enfeksiyon hastal

  bulunduu gsterilmeli yada kuvvetle tahmin edilmelidir. Bu nedenle tek bana bir kltr

  pozitiflii olmas, ayet klinik olarak desteklenmiyorsa, kolonizasyon yada

  kontaminasyon kabul edilmelidir ve antibiyotik kullanm endikasyonu olarak kabul

  edilmemelidir. Ayn ekilde ate tek bana antibiyotik tedavisi iin yeterli endikasyon

  deildir. nk ate yapan enfeksiyon d birok neden vardr. Antibiyotik kullanm ile

  tedaviden tanya gitmek de hibir zaman tanda kullanlmas gereken yntemlerin yerini

  almamaldr. Klinik olarak enfeksiyonun varlna karar vermek de her zaman kolay

  olmamaktadr. Viral enfeksiyonlar, kollajen doku hastalklar ve malign hastalklardaki

  klinik belirti ve bulgular bakteriyel enfeksiyonlara benzeyebilir ve bazen bakteriyel-viral

  ayrm yaplamayabilir. Tany desteklemek amacyla tedaviye karar vermeden nce

  hastalarda yeterli laboratuvar inceleme yaplmas gerekir.

  Antibiyotik tedavisi balanrken etken yada muhtemel etkenin belirlenmesi gerekir.

  Bunun iin; Gram boyama yaplmas, kltr rneklerinin alnmas, gerekli serolojik

  testlerin ve tanya ynelik dier incelemelerin yaplmas gerekir. Tedavi srasnda ve

  sonrasnda da gerek duyulduu zaman bu ilemler tekrarlanmaldr. Kltr rneklerin

  alnmas ve incelenmesi daha sonraki tedavileri ynlendirme asndan da nemlidir

  Muhtemel etkenin/etkenlerin tahmin edilmesinde hastann ya, immn durumu, kronik

  hastalk varl, tahmin edilen etkenin daha nceki antibiyotik duyarllk paterni,

  enfeksiyonun hastane dnda veya hastanede gelimi olmas, yaplan invaziv

  giriimler/sonda vb. yabanc cisim varl ve daha nce kullanlan antibiyotikler gibi

  bilgiler dikkate alnmaldr. Tan koymada ve enfeksiyonun seyrini takipte en uygun

  laboratuvar testleri bilinmelidir.

 • Ampirik antibiyotik seimine karar verirken kullanlacak antibiyotiin olas etkene invitro

  etkinlii bilinmelidir. Ayrca hastanede ve yaanlan blgede bakterilerin duyarllk

  paternleri de bilinmelidir. Kullanlacak antibiyotiin yan etkileri ve alternatifleri dikkate

  alnmal, antibiyotiklerin enfeksiyon alanndaki konsantrasyonlar gz nnde tutulmaldr.

  Menenjit, beyin absesi ve enfektif endokardit gibi enfeksiyonlarda bu ok nem arz

  etmektedir. Yeterli konsantrasyona ramen aminoglikozitlerin asit ortamda inaktive

  olmas gibi antibiyotiklerin etkinliini deitiren durumlara dikkat edilmelidir.

  Antibiyotik seiminde antibiyotiklerin fiyatlar da dikkate alnmaldr. Bunu yaparken

  sadece kutu ba maliyeti hesaplamak yeterli deildir. Tm tedavi komponentlerinin

  maliyetleri hesap edilmelidir. Bu durumda ila maliyetine yat maliyeti, hemire hizmet

  maliyeti ve ilacn kullanmn ve yan etkilerini takip iin gerekli ek maliyetler de dier

  tedavi masraflar da eklenmelidir. Hastann ilacn kullanmna gstermesi beklenen uyum

  da nemlidir. Bunda ilacn kullanm yolunun da katks vardr.

  Antibiyotik kullanmaya balamadan nce; antibiyotik kullanma endikasyonu belirlenmeli

  ve kltr alnm olmaldr. Hangi mikroorganizmalarn etken olabilecei ve hangi

  antibiyotiin en iyi seenek olduu belirlenmelidir. Kombinasyon yapmak gerekli midir

  sorusuna cevap verilmelidir. Seilecek antibiyotiin farmakolojik zellikleri dikkate

  alnmaldr. Gz nne alnmas gereken konak faktrleri irdelenmelidir. Tedavi

  srasnda diren geliebilecei de unutulmamaldr.

  Ampirik antibiyotik seimi

  Etken belirlenmeden antibiyotik kullanmaya balanmas ampirik antibiyotik kullanmdr.

  Ampirik antibiyotik kullanmnda lokal antibiyotik duyarllk verilerini dikkate almak

  gerekmektedir. Diren paternleri lkeden lkeye, ayn lke iinde blgeden blgeye,

 • ayn ehirde hastaneden hastaneye ve ayn hastanede nitede niteye deiebilir.

  Blge yada lke verileri faydaldr ama tek bana ampirik tedavi iin yeterli olmazlar.

  Antibiyotiklerin kullanm yollar

  Antibiyotiklerin byk ounluu oral yada paranteral kullanlr. Geleneksel bakta ciddi

  enfeksiyon=parenteral kullanm eklinde bir yaklam vardr. nceden biyoyararll

  gvenilir olan oral antibiyotikler yoktu. O nedenle kritik durumlarda oral tedavi imkansz

  gibiydi. Daha sonraki yllarda iyi emilen oral ajanlar gelitirildi. Paranteral tedavi daha

  yksek ve uzun sreli serum ve doku dzeyleri elde etmek isteniyorsa kullanlmaktadr.

  Ayrca ciddi enfeksiyonlarda paranteral tedavi daha iyidir.

  Oral tedavide IV kullanmla oluan damar yaralanma riskleri ortadan kalkar. Hastalar

  hastanede daha ksa kalabilir, hemire bakm sresi ksalr ve dier ek masraflar azalr.

  Parenteral antibiyotikler yeterli ve hzl kan dzeyi salamak iin ciddi enfeksiyonlarda

  seilmelidir. Oral antibiyotik tedavisi ise farenjit, deri enfeksiyonlar, riner sistem

  enfeksiyonlar, mikoplazma pnmonisi gibi durumlarda uygulanabilir. Ayrca oral tedavi

  parenteral tedaviyi takiben tedavi sresini tamamlamak iin kullanlabilir.

  Antibiyotiklerin optimum kullanm sreleri

  Genellikle optimum tedavi sresini bilmek zordur. Tedavi sreleri tek dozdan aylar sren

  tedavilere kadar deiebilmektedir. Baz klinik tablolarda daha ksa daha yksek doz

  kullanm olabilir. Ciddi enfeksiyonlarda minimum antibiyotik kullanm sreleri

  belirlenmitir.

  Buna gre tberklozda en az 4-6 ay, ampiyem/akcier absesinde 4-6 hafta,

  endokarditte 4 hafta, osteomiyelitte 4 hafta, atipik pnmonide 2-3 hafta, pnmokoksik

  menenjitte 7 gn, pnmokoksik pnmonide 5 gn antibiyotik kullanlmaldr.

  Antibiyotiklerin etkinliinin takibi

 • Antibiyotiklerin etkinliinin takibi gerekir. Bunun iin erken cevabn gzlenmesi gerekir.

  Bu rutin olarak yaplmaldr. Antibiyotiin etkili olduunun nemli bir gstergesi nceden

  pozitif olan kltrlerin tedavi srasnda ve sonrasnda negatif hale gelmesidir. Hastann

  tedaviye cevap vermesi nemlidir. Antibiyotik tedavisi baladktan sonra klinik cevap

  izlenmelidir (ate, genel durum vb.). Eer mmknse baz antibiyotiklerin serum

  bakterisidal aktiviteleri llmelidir. Bu zellikle enfektif endokardit ve bakteriyemi gibi

  durumlarda gerekebilir. Antibiyotik tedavisine hastann verdii cevaba gre antibiyotik

  dozu azaltlabilir yada artrlabilir. Gerekirse tedavi yolu, tedavi dozu veya antibiyotik

  spektrumu deitirilir. ayet antibiyotik tedavisi gereksiz hale gelmise antibiyotik

  durdurulmaldr.