Click here to load reader

AMZ vol 3 (2005): pp 1-135

 • View
  256

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vallhonrat, F., Cervelló, A., Xaus, A., Pérez De-Gregorio, J. J., Parés, J. M., Requena, E., Dantart, J., Martí, J., Orozco, A., Palou, F., 2005. Els lepidòpters de la vall d'Alinyà (Alt Urgell, NE de la península Ibèrica): algunes consideracions sobre l'altitud i la classificació biogeogràfica. Arxius de Miscel·lània Zoològica, 3: 1-135

Text of AMZ vol 3 (2005): pp 1-135

 • 1Arxius de Miscellnia Zoolgica, 3(2005): 1135 Vallhonrat et al.

  Vallhonrat, F., Cervell, A., Xaus, A., Prez DeGregorio, J. J., Pars, J. M., Requena, E., Dan-tart, J., Mart, J., Orozco, A. & Palou, F., 2005. Els lepidpters de la vall dAliny (Alt Urgell, NE de la pennsula Ibrica): algunes consideracions sobre laltitud i la classificaci biogeogrfica. Arxius de Miscellnia Zoolgica, vol 3: 1135.

  AbstractThe Lepidoptera of the Aliny valley (Alt Urgell, NE Iberian Peninsula): some remarks about altitude and biogeographical classification. Results from the census on Lepidoptera fauna carried out in Aliny Valley during 2000 and 2001 (see annex) show few significant differences in the altitudinal range between Mediterranean and Eurasiatic species.

  Key words: Lepidoptera, Altitudinal gradient, Aliny valley, Pyrenees, Catalonia, Iberian Peninsula.

  ResumenLos lepidpteros de la vall dAliny (Alt Urgell, NE de la pennsula Ibrica): algunas consideraciones sobre la altitud y la clasificacin biogeogrfica. Los resultados obtenidos del censo de lep-idpteros realizado en el valle de Aliny durante los aos 2000 y 2001, que se adjuntan en un anexo, indican que la distribucin altitudinal de las especies consideradas mediterrneas y las consideradas euroasiticas presenta pocas diferencias significativas entre s.

  Palabras clave: Lepidoptera, Gradiente altitudinal, Valle de Aliny, Pirineos, Catalua, Pennsula Ibrica.

  ResumEls lepidpters de la vall dAliny (Alt Urgell, NE de la pennsula Ibrica): algunes consideracions sobre laltitud i la classificaci biogeogrfica. Els resultats obtinguts en el cens de lepidpters portat a terme a la vall dAliny durant els anys 2000 i 2001, que s'adjunten en annex, indiquen que la distribuci altitudinal de les espcies considerades mediterrnies i les considerades eur-asitiques presenta poques diferncies significatives entre si.

  Paraules clau: Lepidoptera, Gradient altitudinal, Vall dAliny, Pirineus, Catalunya, Pennsula Ibrica.

  (Rebut: 15/02/2005; Acceptaci definitiva: 23/11/2005)

  Els lepidpters de la vall dAliny (Alt Urgell, NE de la pennsula Ibrica): algunes consideracions sobre laltitud i la classificaci biogeogrfica

  F. Vallhonrat, A. Cervell, A. Xaus, J. J. Prez DeGregorio, J. M. Pars, E. Requena, J. Dantart, J. Mart, A. Orozco & F. Palou

  El [2005] de larticle pertany a lautor o autors; aquests autoritzen la revista Arxius de Miscellnia Zoolgica per publicar larticle sota la llicncia de Creative Commons Reconeixement 3.0 que permet un s no restringit, la distribuci i reproducci en qualsevol mitj, sempre i quan sesmentin els autors i la revista AMZ.

 • 2Arxius de Miscellnia Zoolgica, 3(2005): 1135 Vallhonrat et al.

  Francesc Vallhonrat, Arcadi Cervell, Albert Xaus, Josep Joaquim Prez DeGregorio, Josep Miquel Pars, Emili Requena, Jordi Dantart, Josep Mart, Albert Orozco & Frederic Palou, So-cietat Catalana de Lepidopterologia, Museu de Cincies Naturals de Barcelona, Psg. Picasso s/n., 08003 Barcelona, Espanya.

  Autor per a la correspondncia: Francesc Vallhonrat. Email: [email protected]

 • 3Arxius de Miscellnia Zoolgica, 3(2005): 1135 Vallhonrat et al.

  Introducci

  Un estudi multidisciplinari sobre la vall dAliny (municipi de Fgols i Aliny, comarca de lAlt Urgell, NE de la pennsula Ibrica) ha estat coordinat per la Instituci Catalana dHistria Natural i patrocinat per la Fundaci Territori i Paisatge. Aquest estudi inclou un treball sobre la fauna lepidopterolgica de la zona portat a terme per un equip de la Societat Catalana de Lepidopterologia (Vallhonrat et al., 2004).

  Lestudi dels lepidpters de la vall dAliny es pot considerar tan sols preliminar i ha tingut com a objectiu obtenir un primer cens despcies en vista a completar el coneixement de la biodiversitat de la vall. S'ha fet en una temporada i mitja de prospeccions. Tot i aquesta limitaci de temps, les 703 espcies del cens que shan recopilat en aquest primer contacte han semblat prou significatives per fer una avaluaci de conjunt amb referncia al gradient altitudinal tan significat en la zona destudi.

  Les caracterstiques de lespai objecte de la recerca presenten inters per la variabili-tat de la vegetaci i especialment pel gradient altitudinal (de 500 a 2.300 metres). Unes consideracions generals sobre la influncia del gradient altitudinal de la vall dAliny sobre els organismes, i sobre la fauna malacolgica en particular, es poden trobar en treballs previs (Bros et al., 2004; Cadevall et al., 2003).

  En els lepidpters, laltitud afecta la distribuci i la riquesa despcies de manera variable segons lhbitat de qu es tracta (Lees et al., 1999; Mac Nally et al., 2003). Relacionats bsicament amb la vegetaci per la dependncia trfica respecte a les plantes hostes i el nctar (Scoble, 1995), es considera que hi ha una correlaci positiva entre la diversitat vegetal i la riquesa despcies de lepidpters (Vu & Decheng, 2003). Laltitud i la diversitat topogrfica es manifestarien com un condicionant dels estrats i tipus dambients vegetals, la diversitat dels quals afectaria positivament la fauna lepidopterolgica.

  En l'estudi inicial referit sobre els lepidpters de la vall dAliny s'inclou una anlisi coro-lgica del cens obtingut, basada en la classificaci biogeogrfica de les espcies dalgunes famlies de lepidpters. Laspecte que es va voler comentar en la primera publicaci era el de la influncia mediterrnia ms o menys important a la vall, amb relaci a la fauna considerada de distribuci eurasitica.

  En el present treball es pretn relacionar els dos aspectes, laltitud i la influncia medi-terrnia en el conjunt dels lepidpters registrats en lestudi esmentat.

  Material i mtodes

  Els mtodes destudi han estat descrits en el treball preliminar sobre els lepidpters de la vall dAliny (Vallhonrat et al., 2004).

  Cada citaci comprn el registre de la localitat, les coordenades UTM i l'altitud, entre altres dades, per a cada espcie registrada.

  Ha semblat convenient de fer lanlisi de la influncia altitudinal sobre la distribuci de la lepidopterofauna trobada a la vall dAliny en laspecte biogeogrfic, considerant noms les famlies dels zignids, lasiocmpids, satrnids, esfngids, drepnids, geomtrids, noctuids (incloenthi els nlids) i rctids, de les quals es t actualment una classificaci corolgica ms o menys acceptada. Tot i existir diversos criteris sobre els grans patrons de distribuci, sha optat per seguir el clssic emprat en la majoria de treballs de lepidopterologia a Catalunya (Dufay & Mazel, 1981) i es completa amb dades daltres autors.

  Les prospeccions han estat practicades en localitats situades des de 540 m fins a uns 1.500 m d'altitud. A lhora de fer l'avaluaci i lanlisi de resultats cal tenir en compte el fet que, tractantse noms de fer un cens despcies, lesfor de mostreig no ha estat homo-geni ni en el nombre de prospeccions a les zones i els punts prospectats (fig. 1), ni en el temps o poca de lany en qu shan fet.

 • 4Arxius de Miscellnia Zoolgica, 3(2005): 1135 Vallhonrat et al.

  Les dades de les citacions de cada espcie han subministrat les altituds mxima i m-nima en qu han estat localitzades, aix com la mitjana altitudinal i el rang altitudinal de cadascuna (en les espcies que presenten ms duna localitat), ents aquest ltim com la diferncia entre el valors daltitud mxima i mnima en qu ha estat localitzada lespcie a la vall dAliny.

  Les anlisis estadstiques (obtingudes amb el programari Statistica) per comparar les agrupacions mediterrnia i eurasitica shan aplicat a les espcies de les quals es disposava de dues citacions com a mnim.

  Resultats

  Es annex es dna la informaci completa del material estudiat de la vall dAliny amb la relaci de les citacions de lepidpters.

  La taula 1 mostra com la mitjana daltituds de les espcies considerades eurasitiques s superior a la de les mediterrnies, per les diferncies no sn significatives. Les altituds mximes registrades sn equivalents en les espcies mediterrnies i les eurasitiques. En canvi, les altituds mnimes presenten significaci ats que es comprova que les espcies mediterrnies tenen altituds mnimes inferiors a les eurasitiques.

  Si es considera el rang de variabilitat altitudinal de les espcies, les mediterrnies presenten un rang ms extens que les eurasitiques, amb resultats que saproximen molt a la significaci.

  Pel que fa als registres de nombre despcies respecte a laltitud, hi ha una constant de ms registres despcies mediterrnies recollectades en tots els punts de prospecci, excepte en els de ms altitud, en els quals les eurasitiques superen les mediterrnies (fig. 2). La diferncia s significativa (t = 2,54, p < 0,05) i estan ben correlacionades entre elles (r = 6,19, p < 0,001). El perfil altitudinal del nombre despcies sembla adoptar una figura invertida a lesfor de mostreig en els diversos punts de prospecci (fig. 1).

  Les espcies mediterrnies han estat recollectades de forma ms repetida i algunes espcies daquest grup ho han estat molt (fig. 3). Ats que el mtode ms emprat de recollecci s la llum ultraviolada, un significat possible daquesta diferncia seria la major atracci de les espcies mediterrnies a aquest tipus de llum.

  Fig. 1. Nombre de prospeccions fetes a la vall dAliny a les diferents altituds. Fig. 1. Number of surveys carried out in Aliny Valley at each height.

  540

  600

  600

  730

  730

  800

  900

  1150

  1150

  1250

  1280

  150

  0

  Altitud (en m)

  25

  20

  15

  10

  5

  0

  Nom

  bre

  de

  pros

  pecc

  cion

  s

 • 5Arxius de Miscellnia Zoolgica, 3(2005): 1135 Vallhonrat et al.

  Discussi

  Per al conjunt de la vall dAliny, en els resultats de lestudi preliminar (Vallhonrat et al., 2004) es va observar que el nombre despcies eurasitiques i mediterrnies est molt igua-lat, amb el 49,5% i el 50,5% respectivament. Malgrat que s una visi inicial condicionada per les caracterstiques concretes del treball de camp, aquest equilibri manifestaria que es tracta duna rea de coincidncia, en proporci igual, dels dos grups corolgics esmentats.

  En introduir la variable de laltitud, es pot constatar que la distribuci corolgica no presenta un repartiment tan homogeni com en tota la vall. Tanmateix, no sobserven unes diferncies prou significatives que ens indiquin distribucions gaire distanciades en altitud de les espcies considerades com a mediterrnies respecte de les eurasitiques a la zona.

  Valor mitj Valor mitjN = 349 espcies M espcies E PAltitud mitjana en m 962,4 992,7 > 0,10Altitud mxima en m 1225,9 1227,8 > 0,90Altitud mnima en m 649,7 687,4 < 0,05Rang altitudinal en m 543,7 493,4 = 0,07Mitjana despcies per estaci de recollecci 6,6 5,3 < 0,05

  Taula 1. Valors mitjans de les espcies mediterrnies (M) i eurasitiques (E) respecte a laltitud (t de Student): P. Probabilitat de la diferncia.Table 1. Mean values for Mediterranean (M) and Eurasiatic (E) species in relation to altitude (Student t): P. Probability of difference.

  Fig. 2. Nombre despcies recollectades segons laltitud: M. Mediterrnies; E. Eu-rasitiques. Fig. 2. Number of species collected at each altitude: M. Mediterranean; E. Eurasiatic.

  120

  100

  80

  60

  40

  20

  0 400 600 800 1000 1200 1400 1600 Altitud (en m)

  Nom

  bre

  d'es

  pci

  es

  ME

 • 6Arxius de Miscellnia Zoolgica, 3(2005): 1135 Vallhonrat et al.

  Les mximes i les mnimes en altitud sn semblants en els dos tipus biogeogrfics con-siderats. Tot i amb aix, hi ha una diferncia, que consisteix en el fet que les eurasitiques presenten una mitjana de mnimes ms alta que les mediterrnies. Tamb es dna una acumulaci ms acusada en menys altitud, i en una zona ms estreta, de les mediterrnies, mentre que les eurasitiques sestenen en una zona ms mplia en altitud.

  Les relacions entre els valors altitudinals de distribuci dels lepidpters i la classificaci corolgica emprada presenten aspectes dinters com ara la determinaci de la influncia mediterrnia ms o menys acusada en aquesta vall prepirinenca i el seu seguiment en el temps. Les dades disponibles pel que fa als lepidpters han subministrat uns valors que un major esfor de mostreig i una ampliaci en els resultats obtinguts haurien de confirmar o accentuar.

  Potser una altra classificaci, ms acurada i actualitzada, i que amplis el nombre despcies considerades, podria donar uns resultats ms significatius que els que dispo-sem fins ara.

  Agraments

  A Francesc Uribe per l'ajuda i la collaboraci continuades en la gnesi i realitzaci daquest treball.

  Fig. 3. Histogrames de distribuci de les observacions despcies segons la categoria biogeogrfica. Fig. 3. Histograms showing the distribution of the number of observations by each species according to the biogeographical category.

  0 5 10 15 20 25 30 35 0 5 10 15 20 25 30 35 Mediterrnies Eurasitiques

  7,5

  2,5

  12,5

  17,522,5 27,5 35,5

  7,5

  2,5

  12,517,5

  22,5 27,5 35,5

  Nom

  bre

  d'ob

  serv

  acio

  ns

  105

  84

  63

  42

  21

  0

 • 7Arxius de Miscellnia Zoolgica, 3(2005): 1135 Vallhonrat et al.

  Referncies

  Bros, V., Cadevall, J., Hernndez, E., Nebot, J., Orozco, A. & Uribe, F., 2004. Inventari i distribuci dels molluscs a la vall dAliny: informaci bsica per a la conservaci i la gesti de lrea. A: Els sistemes naturals de la vall dAliny: 343366 (J. Germain, Ed.). Instituci Catalana dHistria Natural, Barcelona.

  Cadevall, J., Hernndez, E., Nebot, J., Orozco, A., Uribe, F. & Bros, V., 2003. Influncia de laltitud en la riquesa despcies de molluscs: variacions a la vall dAliny, Alt Urgell, LLeida [en lnia]. Arxius de Miscellnia Zoolgica, 1: 1845.

  http://amz.museucienciesjournals.cat/volum-1-2003/influencia-de-laltitud-en-la-riquesa-despecies-de-mol%c2%b7luscs-variacions-a-la-vall-dalinya-alt-urgell-lleida/

  [Consulta: 7 II 2006]Dufay, C. & Mazel, R., 1981. Les Lpidoptres des PyrenesOrientales. Supplment

  la faune de 1961 (2 partie). Vie et milieu, 31(34): 329337.Karsholt, O. & Razowsky, J., Eds., 1996. The lepidoptera of Europe. A Distributional Chec-

  klist. Apollo Books, Stenstrup.Lees, D. C., Kremen, C. & Andriamampianina, L., 1999. A null mode for species richness

  gradients: bounded range overlap of butterflies and other rainforest endemics in Mada-gascar. Biological Journal of the Linnean Society, 67(4): 529584.

  Mac Nally, R., Fleishman, E., Fay, J. P. & Murphy, D. D., 2003. Modelling butterfly species richness using mesoscale environmental variables: model construction and validation for mountain ranges in the Great Basin of western North America. Biological Conservation, 110(1): 2131.

  Scoble, M. J., 1995. The Lepidoptera. Form, Function and Diversity. Oxford Univ. Press, Oxford.

  Vallhonrat, F., Cervell, A., Xaus, A., PrezDeGregorio, J. J., Pars, J. M., Requena, E., Dantart, J., Mart, J., Orozco, A. & Palou, F., 2004. Introducci a la fauna de lepidpters de la vall dAliny. A: Els sistemes naturals de la vall dAliny: 367415 (J. Germain, Ed.). Instituci Catalana dHistria Natural, Barcelona.

  Vu, V. L. & Decheng, Y., 2003. The differences of butterfly (Lepidoptera, Papilionoidea) communities in habitats with various degrees of disturbance and altitudes in tropical forests of Vietnam. Biodiversity and Conservation, 12: 10991111.

 • Arxius de Miscellnia Zoolgica, vol. 3(2005): 1135 Vallhonrat et al.

  8

  Annex. (Cont.)

  Gnere Espcie Autor CB Localitat UTM Altitud Data Leg. Det. O

  Triodia sylvina (Linnaeus, 1761) Perles 677 1800 23/08/2000 A. Orozco A. Orozco

  Triodia sylvina (Linnaeus, 1761) LAlzina 7172 1280 24/08/2001 Xaus Cervell

  Triodia sylvina (Linnaeus, 1761) Llobera, riu 7071 1000 02/09/2000 DGregVallh DeGregorio

  Triodia sylvina (Linnaeus, 1761) Perles 7172 1280 24/08/2001 Xaus Cervell

  Triodia sylvina (Linnaeus, 1761) Llobera 7071 1000 22/08/2000 A. Orozco A. Orozco

  Triodia sylvina (Linnaeus, 1761) LAlzina 7172 1280 27/08/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Triodia sylvina (Linnaeus, 1761) Els Agots 7173 1400 27/08/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Triodia sylvina (Linnaeus, 1761) Collet de Bas 6869 1150 27/08/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Triodia sylvina (Linnaeus, 1761) Collet de Bas 6869 1180 02/09/2000 DGregVallh DeGregorio

  Triodia sylvina (Linnaeus, 1761) Vall del Mig 7072 1150 01/09/2000 DGregVallh DeGregorio

  Triodia sylvina (Linnaeus, 1761) LAlzina 7172 1280 11/08/2001 VallDeGr DeGregorio

  Triodia sylvina (Linnaeus, 1761) LAlzina 7172 1300 25/08/2000 A. Orozco A. Orozco

  Korscheltellus lupulina (Linnaeus, 1758) Coll de Du 7173 1500 29/05/2000 CervVallh Cervell

  Korscheltellus lupulina (Linnaeus, 1758) LAlzina 7172 1300 03/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Gnere Espcie Autor CB Localitat UTM Altitud Data Leg. Det. O

  Annex. Citacions de lepidpters de la vall dAliny: 2.800 registres de citacions de presncia despcie obtinguts durant la realitzaci del treball. Se segueix la sistemtica de Karsholt & Razowski (1996) amb modificacions i actualitzacions. Per a cada registre es dna la segent informaci: nom cientfic i autor de lespcie citada; classificaci biogeogrfica aplicada (CB); localitat; coordenades UTM d'1 x 1 km (el quadrat complet sobt anteposant 31TCG al nmero indicat); altitud; data; responsables de la citaci (Leg.); responsables de la determinaci (Det.); observacions (O). Abreviatures: EAS. Eurasitica; HOL. Holrtica; PAL. Palertica. EUR. Europea; PIR. Pirinenca; MAS. Mediterraniasitica; ATM. Atlantomediterrnia; IBE. Ibrica; STR. Subtropical; COS. Cosmopolita; *** Citaci dinters faunstic.Annex. List of Lepidoptera in the Aliny Valley: 2,800 records of the species found during the present study. According to the Distributional Checklist of Karsholt & Razowski (1996) with modifications and updates. The following data are provided for each record: scientific name and author; biogeographical classification (CB); geographic locality; UTM coordinates belonging to the 31TCG zone; altitude; date; collectors (Leg.); and identifiers (Det.); observations (O). Abbreviations: EAS. Eurasiatic; HOL. Holarctic; PAL. Palearctic; EUR. European; PIR. Pyrenean; MAS. MediterraneanAsiatic; ATM. AtlanticMediterranean; IBE. Iberian; STR. Subtropical; COS. Cosmopolitan; *** Faunistic interest.

 • Arxius de Miscellnia Zoolgica, vol. 3(2005): 1135 Vallhonrat et al.

  9

  Annex. (Cont.)

  Gnere Espcie Autor CB Localitat UTM Altitud Data Leg. Det. ONemophora metallica (Poda, 1761) Riu Llobera 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Requena

  Nematopogon schwarziellus Zeller, 1839 LAlzina 7172 1180 16/05/2001 Vallhonrat Requena

  Eriocottis paradoxella Staudinger, 1859 Aliny roureda 6971 920 28/11/2000 CervVallh Requena

  Eriocottis paradoxella Staudinger, 1859 Aliny roureda 6971 920 28/11/2000 CervVallh Requena

  Rebelia surientella (Bruand, 1858) LAlzina 7172 1180 16/05/2001 Vallhonrat Requena

  Rebelia surientella (Bruand, 1858) Llobera 7071 1000 03/06/2001 Vallhonrat Requena

  Rebelia surientella (Bruand, 1858) Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 CervVallh Requena

  Yponomeuta malinellus Zeller, 1838 Riu Llobera 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Requena

  Zelleria hepariella Stainton, 1849 Roc Castellans 6870 1100 30/10/2000 Cervell Requena

  Agonopterix propinquella (Treitschke, 1835) Roc Castellans 6870 1100 28/11/2000 CervVallh Requena

  Agonopterix propinquella (Treitschke, 1835) Roc Castellans 6870 1100 28/11/2000 CervVallh Requena

  Agonopterix curvipunctosa (Haworth, 1811) Cam Canelles 6370 600 14/10/2001 Vallhonrat Requena

  Agonopterix liturosa (Haworth, 1811) Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat Requena

  Depressaria badiella (Hbner, 1796) Cam Canelles 6370 600 14/10/2001 Vallhonrat Requena

  Diurnea fagella ([Denis & Schiffermller], 1775) Cam Canelles 6471 600 20/03/2001 Vallhonrat Requena

  Pleurota aristella (Linnaeus, 1767) Riu Llobera 7071 1000 23/06/2001 Vallhonrat Requena

  Homaloxestis briantiella (Turati, 1879) LAlzina 7172 1280 10/08/2001 Vallhonrat Requena

  Symmoca signatella HerrichSchffer, 1854 Riu Llobera 7071 1250 22/06/2001 Vallhonrat Requena

  Symmoca signatella HerrichSchffer, 1854 Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat Requena

  Hypercallia citrinalis (Scopoli, 1763) Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat Requena

  Metzneria neuropterella (Zeller, 1839) Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vallhonrat Requena

  Eulamprotes atrella ([Denis & Schiffermller], 1775) Riu Perles 6370 540 17/04/2001 Vallhonrat Requena

 • Arxius de Miscellnia Zoolgica, vol. 3(2005): 1135 Vallhonrat et al.

  10

  Annex. (Cont.)

  Gnere Espcie Autor CB Localitat UTM Altitud Data Leg. Det. ORecurvaria leucatella (Clerck, 1759) Riu Llobera 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Requena

  Pseudotelphusa occidentella Huemer & Karsholt, 1999 Riu Perles 6370 540 16/05/2001 Vallhonrat Requena (1)

  Filatima spurcella (Duponchel, 1843) Riu Perles 6370 540 17/04/2001 Vallhonrat Requena

  Syncopacma taeniolella (Zeller, 1839) Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat Requena

  Hoyosia codeti (Oberthr, 1883) Cam Canelles 6471 700 24/08/2001 Cervell Cervell

  Heterogynis canalensis Chapman, 1904 Coll de Du 7173 1500 29/05/2000 CervVallh Cervell

  Heterogynis canalensis Chapman, 1904 Riu Perles 6370 540 16/05/2001 Cervell Cervell

  Heterogynis canalensis Chapman, 1904 Llobera 7071 1000 03/06/2001 Vallhonrat Requena

  Heterogynis canalensis Chapman, 1904 Collet de Bas 6769 1050 03/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Heterogynis canalensis Chapman, 1904 Coll de Boix 6768 1300 03/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Heterogynis canalensis Chapman, 1904 Sant Pon 6871 1100 04/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Jordanita hispanica (Alberti, 1937) ATM Coll Du 7173 1500 22/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Jordanita globulariae (Hbner, 1793) MAS Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Jordanita globulariae (Hbner, 1793) MAS Llobera riu 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Jordanita globulariae (Hbner, 1793) MAS LAlzina 7172 1360 21/07/2000 Vallhonrat DeGregorio (2)

  Zygaena hilaris Ochsenheimer, 1808 ATM Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Mart J. Mart

  Zygaena fausta (Linnaeus, 1767) ATM Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Mart J. Mart

  Zygaena fausta (Linnaeus, 1767) ATM LAlzina 7172 1280 24/08/2001 Xaus Cervell

  Zygaena fausta (Linnaeus, 1767) ATM Llobera 7071 1000 20/08/2000 A. Orozco A. Orozco

  Zygaena fausta (Linnaeus, 1767) ATM Roc Castellans 6870 1100 02/09/2000 DeGregorio DeGregorio

  Zygaena carniolica (Scopoli, 1763) EAS Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Mart J. Mart

  Zygaena loti ([Denis & Schiffermller], 1775) EAS Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Mart J. Mart (3)

  (1) ***(2) A la llum(3) ***

 • Arxius de Miscellnia Zoolgica, vol. 3(2005): 1135 Vallhonrat et al.

  11

  Annex. (Cont.)

  Gnere Espcie Autor CB Localitat UTM Altitud Data Leg. Det. OZygaena rhadamanthus (Esper, 1789) ATM St. Pon, a sobre 6871 1100 29/05/2000 CervVallh Cervell (4)

  Zygaena rhadamanthus (Esper, 1789) ATM Collet de Bas 6769 1200 29/05/2000 CervVallh Cervell

  Zygaena rhadamanthus (Esper, 1789) ATM Sta. Pelaia 6669 1250 29/05/2000 CervVallh Cervell

  Zygaena rhadamanthus (Esper, 1789) ATM Collet de Bas 6769 1050 03/06/2001 Cervell DeGregorio

  Zygaena nevadensis Rambur, 1858 ATM Llobera 7071 1050 22/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Zygaena nevadensis Rambur, 1858 ATM Coll de Du 7173 1500 29/05/2000 CervVallh Cervell

  Zygaena lavandulae (Esper, 1783) ATM Sant Pon 6871 1100 04/06/2001 Cervell DeGregorio

  Zygaena lavandulae (Esper, 1783) ATM km 2 6370 560 29/05/2000 CervVallh Cervell

  Zygaena lavandulae (Esper, 1783) ATM Collet de Bas 6769 1200 29/05/2000 CervVallh Cervell

  Zygaena transalpina (Esper, 1780) EAS Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Mart J. Mart

  Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758) EAS Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Mart J. Mart

  Pyropteron chrysidiformis (Esper, 1782) 6771 800 29/05/2000 CervVallh Cervell

  Pyropteron chrysidiformis (Esper, 1782) Ctra. 6771 800 29/05/2000 CervVallh Cervell (5)

  Cossus cossus (Linnaeus, 1758) EAS Santpere 6571 750 13/07/2001 Xaus Xaus

  Cossus cossus (Linnaeus, 1758) EAS 6470 650 03/07/2000 Xaus Xaus

  Cossus cossus (Linnaeus, 1758) EAS Perles km 4 6470 600 03/07/2000 Cervell Cervell

  Dyspessa ulula (Borkhausen, 1790) km 2 6370 560 29/05/2000 CervVallh Cervell

  Zeuzera pyrina (Linnaeus, 1761) Santpere 6571 750 13/07/2001 Cervell Cervell

  Zeuzera pyrina (Linnaeus, 1761) Perles km 5 6570 700 03/07/2000 Cervell Cervell

  Zeuzera pyrina (Linnaeus, 1761) 6470 650 03/07/2000 Xaus Xaus

  Marasmarcha oxydactylus (Staudinger, 1859) Vall del Mig 7072 1180 27/08/2001 Vallhonrat Requena (6)

  Oxyptilus pilosellae (Zeller, 1841) Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vallhonrat Requena

  (4) Roureda(5) Feromones(6) Volant de dia

 • Arxius de Miscellnia Zoolgica, vol. 3(2005): 1135 Vallhonrat et al.

  12

  Annex. (Cont.)

  Gnere Espcie Autor CB Localitat UTM Altitud Data Leg. Det. OMerrifieldia leucodactyla ([Denis & Schiffermller], 1775) LAlzina 7172 1280 16/05/2001 Vallhonrat Requena

  Emmelina monodactyla (Linnaeus, 1758) Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vallhonrat Requena

  Phtheochroa schreibersiana (Frlich, 1828) Llobera riu 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Requena

  Cochylimorpha meridiana (Staudinger, 1859) Llobera riu 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Requena

  Agapeta angelana (Kennel, 1919) Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat Requena (7)

  Agapeta angelana (Kennel, 1919) Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vallhonrat Requena

  Agapeta zoegana (Linnaeus, 1767) Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat Requena

  Acleris rhombana ([Denis & Schiffermller], 1775) Collet de Bas 6869 1100 14/10/2001 Vallhonrat Requena

  Acleris variegana ([Denis & Schiffermller], 1775) Collet de Bas 6869 1100 14/10/2001 Vallhonrat Requena

  Eana penziana (Thunberg, 1791) Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vallhonrat Requena

  Eana penziana (Thunberg, 1791) Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat Requena

  Cnephasia stephensiana (Doubleday, 1849) Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat Requena

  Cnephasia stephensiana (Doubleday, 1849) Llobera riu 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Requena

  Ditula joannisiana (Ragonot, 1888) Perles 6771 800 14/10/2001 Vallhonrat Requena

  Paramesia gnomana (Clerck, 1759) Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat Baixeras

  Paramesia gnomana (Clerck, 1759) Collet de Bas 6869 1150 27/08/2001 Vallhonrat Requena

  Periclepsis cinctana ([Denis & Schiffermller], 1775) Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat Requena

  Clepsis consimilana (Hbner, 1817) Llobera riu 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Requena

  Clepsis consimilana (Hbner, 1817) Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat Requena

  Clepsis siciliana (Ragonot, 1894) Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat Requena

  Clepsis siciliana (Ragonot, 1894) Perles 6771 800 02/06/2001 Vallhonrat Requena

  Isotrias stramentana (Guene, 1845) Llobera riu 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Requena

  (7) ***

 • Arxius de Miscellnia Zoolgica, vol. 3(2005): 1135 Vallhonrat et al.

  13

  Annex. (Cont.)

  Gnere Espcie Autor CB Localitat UTM Altitud Data Leg. Det. OIsotrias stramentana (Guene, 1845) Perles 6771 800 02/06/2001 Vallhonrat Requena

  Hedya nubiferana (Haworth, 1811) Llobera riu 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Requena

  Hedya nubiferana (Haworth, 1811) Perles 6771 800 02/06/2001 Vallhonrat Requena

  Celypha lacunana ([Denis & Schiffermller], 1775) LAlzina 7172 1280 29/05/2000 CervVallh Requena

  Thiodia couleruana (Duponchel, 1834) Llobera riu 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Requena

  Spilonota ocellana ([Denis & Schiffermller], 1775) Perles 6771 800 02/06/2001 Vallhonrat Requena

  Acroclita subsequana (HerrichSchffer, 1851) Perles 6771 800 14/10/2001 Vallhonrat Requena

  Epinotia thapsiana (Zeller, 1847) Llobera riu 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Requena

  Epinotia rubiginosana (HerrichSchffer, 1851) Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat Requena

  Eucosma hohenwartiana ([Denis & Schiffermller], 1775) Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat Requena

  Eucosma conterminana (Guene, 1845) Llobera riu 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Requena

  Notocelia uddmanniana (Linnaeus, 1758) Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat Requena

  Notocelia roborana ([Denis & Schiffermller], 1775) LAlzina 7172 1280 11/08/2001 Vallhonrat Requena

  Notocelia trimaculana (Haworth, 1811) Llobera riu 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Requena

  Cydia ulicetana (Haworth, 1811) LAlzina 7172 1280 16/05/2001 Vallhonrat Requena

  Cydia pomonella (Linnaeus, 1758) Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vallhonrat Requena

  Dichrorampha sedatana Busck, 1906 Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat Requena

  Galleria mellonella (Linnaeus, 1758) LAlzina 7172 1280 10/08/2001 Vallhonrat Requena

  Galleria mellonella (Linnaeus, 1758) LAlzina 7172 1280 10/08/2001 VallDeGreg DeGregorio

  Synaphe punctalis (Fabricius, 1775) Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vallhonrat Requena

  Pyralis obsoletalis (Mann, 1884) Riu Llobera 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Requena

  Aglossa caprealis (Hbner, 1809) Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vallhonrat Requena

 • Arxius de Miscellnia Zoolgica, vol. 3(2005): 1135 Vallhonrat et al.

  14

  Annex. (Cont.)

  Gnere Espcie Autor CB Localitat UTM Altitud Data Leg. Det. OActenia borgialis (Duponchel, 1832) LAlzina 7172 1280 10/08/2001 DeGregorio DeGregorio

  Actenia brunnealis (Treitschke, 1829) Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vallhonrat Requena

  Endotricha flammealis ([Denis & Schiffermller], 1775) Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat Requena

  Endotricha flammealis ([Denis & Schiffermller], 1775) Els Agots 7173 1400 27/08/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Endotricha flammealis ([Denis & Schiffermller], 1775) Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vallhonrat Requena

  Pempeliella dilutella ([Denis & Schiffermller], 1775) LAlzina 7172 1180 16/05/2001 Vallhonrat Requena

  Pempeliella dilutella ([Denis & Schiffermller], 1775) Perles 6771 800 02/06/2001 Vallhonrat Requena

  Pempeliella dilutella ([Denis & Schiffermller], 1775) Riu Llobera 7071 1000 02/06/2001 Vallhonrat Requena

  Sciota divisella (Duponchel, 1842) Collet de Bas 6869 1100 14/10/2001 Vallhonrat Requena

  Etiella zinckenella (Treitschke, 1832) Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat Requena

  Etiella zinckenella (Treitschke, 1832) LAlzina 7172 1180 16/05/2001 Vallhonrat Requena

  Etiella zinckenella (Treitschke, 1832) Cam Canelles 6370 600 14/10/2001 Vallhonrat Requena

  Pempelia palumbella ([Denis & Schiffermller], 1775) LAlzina 7172 1180 16/05/2001 Vallhonrat Requena

  Pempelia palumbella ([Denis & Schiffermller], 1775) Collet de Bas 6869 1100 14/10/2001 Vallhonrat Requena

  Pempelia palumbella ([Denis & Schiffermller], 1775) Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vallhonrat Requena

  Pempelia palumbella ([Denis & Schiffermller], 1775) Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat Requena

  Pempelia palumbella ([Denis & Schiffermller], 1775) Llobera 7071 1000 03/06/2001 Vallhonrat Requena

  Pempelia palumbella ([Denis & Schiffermller], 1775) Perles 6771 800 02/06/2001 Vallhonrat Requena

  Pempelia obductella Zeller, 1839 Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat Requena

  Phycita roborella ([Denis & Schiffermller], 1775) Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vallhonrat Requena

  Conobathra repandana (Fabricius, 1798) Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat Requena

  Conobathra repandana (Fabricius, 1798) Llobera 7071 1150 03/06/2001 Vallhonrat Requena

 • Arxius de Miscellnia Zoolgica, vol. 3(2005): 1135 Vallhonrat et al.

  15

  Annex. (Cont.)

  Gnere Espcie Autor CB Localitat UTM Altitud Data Leg. Det. OMegasis rippertella (Zeller, 1839) Riu Perles 6370 1000 17/04/2001 Vallhonrat Requena

  Ancylosis cinnamomella (Duponchel, 1836) Riu Perles 6370 540 10/04/2001 Vallhonrat Requena

  Ancylosis cinnamomella (Duponchel, 1836) Perles 6771 800 02/06/2001 Vallhonrat Requena

  Cadra furcatella (HerrichSchffer, 1849) Riu Llobera 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Requena

  Cadra furcatella (HerrichSchffer, 1849) Riu Llobera 7071 1000 02/06/2001 Vallhonrat Requena

  Cadra furcatella (HerrichSchffer, 1849) LAlzina 7172 1180 16/05/2001 Vallhonrat Requena

  Scoparia subfusca Haworth, 1811 Perles 6771 800 02/06/2001 Vallhonrat Requena

  Scoparia subfusca Haworth, 1811 Riu Llobera 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Requena

  Scoparia subfusca Haworth, 1811 Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat Requena

  Scoparia subfusca Haworth, 1811 Riu Llobera 7071 1000 02/06/2001 Vallhonrat Requena

  Scoparia subfusca Haworth, 1811 Sta. Pelaia 6669 1250 20/06/2001 Vallhonrat Requena

  Scoparia pyralella ([Denis & Schiffermller], 1775) Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat Requena

  Scoparia pyralella ([Denis & Schiffermller], 1775) Sta Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat Requena

  Scoparia pyralella ([Denis & Schiffermller], 1775) Riu Llobera 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Requena

  Scoparia pyralella ([Denis & Schiffermller], 1775) Riu Llobera 7071 1000 02/06/2001 Vallhonrat Requena

  Scoparia ingratella (Zeller, 1846) Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat Requena

  Scoparia ingratella (Zeller, 1846) Riu Llobera 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Requena

  Scoparia ingratella (Zeller, 1846) Riu Llobera 7071 1000 02/06/2001 Vallhonrat Requena

  Scoparia ingratella (Zeller, 1846) Riu Perles 6370 540 17/04/2001 Vallhonrat Requena

  Scoparia ingratella (Zeller, 1846) Riu Llobera 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Requena

  Scoparia ingratella (Zeller, 1846) Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat Requena

  Dipleurina lacustrata (Panzer, 1804) Riu Llobera 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Requena

 • Arxius de Miscellnia Zoolgica, vol. 3(2005): 1135 Vallhonrat et al.

  16

  Annex. (Cont.)

  Gnere Espcie Autor CB Localitat UTM Altitud Data Leg. Det. ODipleurina lacustrata (Panzer, 1804) Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat Requena

  Eudonia mercurella (Linnaeus, 1758) Sta. Pelaia 6669 1250 20/06/2001 Vallhonrat Requena

  Eudonia mercurella (Linnaeus, 1758) Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vallhonrat Requena

  Eudonia mercurella (Linnaeus, 1758) Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat Requena

  Eudonia mercurella (Linnaeus, 1758) Collet de Bas 6869 1180 01/11/2000 DGregorio Requena

  Crambus perlella (Scopoli, 1763) Llobera 7071 1000 03/06/2001 Vallhonrat Requena

  Agriphila tristella ([Denis & Schiffermller], 1775) Collet de Bas 6869 1180 01/11/2000 DGregorio Requena

  Agriphila tristella ([Denis & Schiffermller], 1775) Collet e Bas 6869 1180 01/09/2000 DGregVallh DeGregorio

  Agriphila tristella ([Denis & Schiffermller], 1775) LAlzina 7172 1180 01/09/2000 DGregVallh DeGregorio

  Agriphila tristella ([Denis & Schiffermller], 1775) LAlzina 7172 1280 10/08/2001 DeGregorio DeGregorio

  Agriphila inquinatella ([Denis & Schiffermller], 1775) Collet de Bas 6869 1180 01/09/2000 DGregVallh DeGregorio

  Agriphila inquinatella ([Denis & Schiffermller], 1775) LAlzina 7172 1180 01/09/2000 DGregVallh DeGregorio

  Agriphila inquinatella ([Denis & Schiffermller], 1775) LAlzina 7172 1280 10/08/2001 DeGregorio DeGregorio (8)

  Catoptria mytilella (Hbner, 1805) Riu Llobera 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Requena

  Catoptria mytilella (Hbner, 1805) LAlzina 7172 1360 21/07/2000 Vallhonrat DeGregorio

  Catoptria mytilella (Hbner, 1805) LAlzina 7172 1280 10/08/2001 DeGregorio DeGregorio (9)

  Catoptria mytilella (Hbner, 1805) Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Catoptria mytilella (Hbner, 1805) Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat Requena

  Catoptria pinella (Linnaeus, 1758) LAlzina 7172 1280 01/09/2000 DGregVallh DeGregorio

  Catoptria pinella (Linnaeus, 1758) Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat Requena

  Catoptria pinella (Linnaeus, 1758) LAlzina 7173 1380 01/09/2000 DGregVallh DeGregorio

  Catoptria pinella (Linnaeus, 1758) LAlzina 7172 1360 21/07/2000 Vallhonrat DeGregorio

  (8) Srie(9) Srie

 • Arxius de Miscellnia Zoolgica, vol. 3(2005): 1135 Vallhonrat et al.

  17

  Annex. (Cont.)

  Gnere Espcie Autor CB Localitat UTM Altitud Data Leg. Det. OCatoptria pinella (Linnaeus, 1758) Collet e Bas 6869 1180 01/09/2000 DGregVallh DeGregorio

  Catoptria pinella (Linnaeus, 1758) Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat DeGregorio

  Catoptria pinella (Linnaeus, 1758) LAlzina 7172 1280 10/08/2001 DeGregorio DeGregorio (10)

  Catoptria falsella ([Denis & Schiffermller], 1775) LAlzina 7172 1280 10/08/2001 DeGregorio DeGregorio (11)

  Catoptria falsella ([Denis & Schiffermller], 1775) Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vallhonrat Requena

  Pediasia contaminella (Hbner, 1796) Collet de Bas 6869 1180 02/09/2000 DGregVallh DeGregorio

  Pediasia contaminella (Hbner, 1796) Collet de Bas 6869 1180 01/11/2000 DGregorio Requena

  Emprepes pudicalis (Duponchel, 1832) Cam Canelles 6471 700 16/05/2001 Vallhonrat Requena

  Evergestis sophialis (Fabricius, 1787) Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat Requena

  Evergestis sophialis (Fabricius, 1787) Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vallhonrat Requena

  Evergestis sophialis (Fabricius, 1787) Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat DeGregorio

  Evergestis sophialis (Fabricius, 1787) Coll Du 7173 1500 22/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Evergestis frumentalis (Linnaeus, 1761) Coll Du 7173 1500 04/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Evergestis politalis ([Denis & Schiffermller], 1775) Collet de Bas 6869 1180 02/09/2000 DGregVallh DeGregorio

  Evergestis politalis ([Denis & Schiffermller], 1775) Collet de Bas 6869 1180 01/11/2000 DGregorio Requena

  Udea fimbriatralis (Duponchel, 1834) LAlzina 7172 1280 10/08/2001 DeGregorio DeGregorio (12)

  Udea fimbriatralis (Duponchel, 1834) LAlzina 7172 1280 02/09/2000 DGregVallh DeGregorio

  Udea fimbriatralis (Duponchel, 1834) Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat DeGregorio

  Udea fimbriatralis (Duponchel, 1834) LAlzina 7172 1360 21/07/2000 Vallhonrat DeGregorio

  Udea fimbriatralis (Duponchel, 1834) Vall del Mig 7072 1150 02/09/2000 DGregVallh DeGregorio

  Opsibotys fuscalis ([Denis & Schiffermller], 1775) Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Opsibotys fuscalis ([Denis & Schiffermller], 1775) Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  (10) (11) Srie(12) Srie ***

 • Arxius de Miscellnia Zoolgica, vol. 3(2005): 1135 Vallhonrat et al.

  18

  Annex. (Cont.)

  Gnere Espcie Autor CB Localitat UTM Altitud Data Leg. Det. OOpsibotys fuscalis ([Denis & Schiffermller], 1775) LAlzina 7172 1300 03/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Pyrausta pellicalis (Staudinger, 1871) LAlzina 7172 1180 16/05/2001 Vallhonrat Requena

  Pyrausta sanguinalis (Linnaeus, 1767) Riu Perles 6370 540 17/04/2001 Vallhonrat Requena

  Pyrausta castalis Treitschke, 1829 LAlzina 7172 1280 01/09/2000 DGregVallh DeGregorio

  Pyrausta castalis Treitschke, 1829 LAlzina 7172 1280 10/08/2001 DeGregorio DeGregorio (13)

  Pyrausta castalis Treitschke, 1829 LAlzina 7172 1360 21/07/2000 Vallhonrat DeGregorio

  Pyrausta despicata (Scopoli, 1763) Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vallhonrat Requena

  Pyrausta despicata (Scopoli, 1763) LAlzina 7172 1250 29/05/2000 Vallhonrat DeGregorio

  Pyrausta despicata (Scopoli, 1763) Vall del Mig 7072 1150 01/09/2000 DGregVallh DeGregorio

  Pyrausta despicata (Scopoli, 1763) LAlzina 7172 1280 01/09/2000 DGregVallhl DeGregorio

  Pyrausta aurata (Scopoli, 1763) LAlzina 7172 1280 01/09/2000 DGregVallh DeGregorio

  Pyrausta aurata (Scopoli, 1763) Vall del Mig 7072 1150 01/09/2000 DGregVallh DeGregorio

  Sitochroa verticalis (Linnaeus, 1758) Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Sitochroa verticalis (Linnaeus, 1758) Llobera 7071 1000 03/06/2001 Vallhonrat Requena

  Sitochroa verticalis (Linnaeus, 1758) Ctra. km 4,7 6570 720 24/06/2000 Vallhonrat DeGregorio

  Sitochroa verticalis (Linnaeus, 1758) LAlzina Ctra. 7172 1250 29/05/2000 CervVallh DeGregorio

  Sitochroa verticalis (Linnaeus, 1758) Llobera riu 7071 540 02/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Pleuroptya ruralis (Scopoli, 1763) LAlzina 7172 1360 21/07/2000 Vallhonrat DeGregorio

  Mecyna lutealis (Duponchel, 1833) Llobera 7071 1000 03/06/2001 Vallhonrat Requena

  Mecyna lutealis (Duponchel, 1833) Ctra. km 4,7 6570 720 24/06/2000 Vallhonrat DeGregorio

  Mecyna lutealis (Duponchel, 1833) LAlzina 7172 1360 21/07/2000 Vallhonrat DeGregorio

  Mecyna auralis (Peyerimhoff, 1872 ) Ctra. km 4,7 6570 720 24/06/2000 Vallhonrat DeGregorio (14)

  (13) Srie(14) ***

 • Arxius de Miscellnia Zoolgica, vol. 3(2005): 1135 Vallhonrat et al.

  19

  Annex. (Cont.)

  Gnere Espcie Autor CB Localitat UTM Altitud Data Leg. Det. OMecyna asinalis (Hbner, 1819) Riu Llobera 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Requena

  Mecyna asinalis (Hbner, 1819) Llobera 7071 1000 03/06/2001 Vallhonrat Requena

  Mecyna asinalis (Hbner, 1819) Llobera riu 7071 1000 03/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Mecyna asinalis (Hbner, 1819) Perles 6771 800 02/06/2001 Vallhonrat Requena

  Diasemia reticularis (Linnaeus, 1761) Aliny 6971 900 10/05/1989 J. Muoz DeGregorio (15)

  Dolicharthria concoloralis (Oberthr, 1876) Riu Llobera 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Requena

  Dolicharthria concoloralis (Oberthr, 1876) Cam Canelles 6471 700 16/05/2001 Vallhonrat Requena

  Dolicharthria concoloralis (Oberthr, 1876) Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat Requena

  Dolicharthria concoloralis (Oberthr, 1876) Perles 6771 800 02/06/2001 Vallhonrat Requena

  Dolicharthria punctalis ([Denis & Schiffermller], 1775) Bertran 6370 560 24/06/2000 Vallhonrat DeGregorio

  Dolicharthria bruguieralis (Duponchel, 1833) Ctra. km 4,7 6570 720 24/06/2000 Vallhonrat DeGregorio

  Metasia cuencalis Ragonot, 1894 Bertran 6370 560 24/06/2000 Vallhonrat DeGregorio

  Metasia cuencalis Ragonot, 1894 Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat Requena

  Metasia cuencalis Ragonot, 1894 Bertran 6370 560 24/06/2000 Vallhonrat DeGregorio

  Nomophila noctuella ([Denis & Schiffermller], 1775) Collet de Bas 6769 1150 29/09/2000 Cervell Cervell

  Oxybia transversella (Duponchel, 1836) LAlzina 7172 1180 16/05/2001 Vallhonrat Requena

  Chrysocrambus craterella (Scopoli, 1763) Riu Perles 6370 540 05/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Evergestis politalis ([Denis & Schiffermller], 1775) Sta. Pelaia 6668 1280 02/09/2000 DGregVallh DeGregorio

  Sitochroa verticalis (Linnaeus, 1758) Riu Perles 6370 540 02/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Dolicharthria concoloralis (Oberthr, 1876) Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Dolicharthria concoloralis (Oberthr, 1876) Llobera riu 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Dolicharthria concoloralis (Oberthr, 1876) Coll Du 7173 1500 22/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  (15) Localitzaci aproximada

 • Arxius de Miscellnia Zoolgica, vol. 3(2005): 1135 Vallhonrat et al.

  20

  Annex. (Cont.)

  Gnere Espcie Autor CB Localitat UTM Altitud Data Leg. Det. ODolicharthria punctalis ([Denis & Schiffermller], 1775) Ctra. Km 4,7 6570 720 24/06/2000 Vallhonrat DeGregorio

  Metasia cuencalis Ragonot, 1894 6570 720 24/06/2000 Vallhonrat DeGregorio

  Eriogaster rimicola ([Denis & Schiffermller], 1775) ATM Torrent Canyelles 6370 580 28/11/2000 CervVallh Cervell

  Eriogaster rimicola ([Denis & Schiffermller], 1775) ATM Riu Perles 6370 560 19/10/2001 Cervell Cervell

  Eriogaster rimicola ([Denis & Schiffermller], 1775) ATM Torrent Canyelles 6370 580 30/10/2000 CervVallh Cervell

  Eriogaster rimicola ([Denis & Schiffermller], 1775) ATM Cam Canelles 6471 600 19/10/2001 Xaus Xaus

  Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758) PAL Ctra. Km 4,7 6570 720 24/06/2000 Vallhonrat DeGregorio

  Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758) PAL LAlzina 7172 1360 21/07/2000 Vallhonrat DeGregorio

  Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758) PAL Llobera riu 7071 1000 02/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758) PAL Llobera riu 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758) PAL Bertran 6370 560 24/06/2000 Vallhonrat DeGregorio

  Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758) PAL Perles km 5 6570 700 03/07/2000 Cervell Cervell

  Malacosoma castrensis (Linnaeus, 1758) EAS Els Agots 7173 1400 22/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Lasiocampa trifolii ([Denis & Schiffermller], 1775) MAS LAlzina 7172 1280 24/08/2001 Xaus Cervell

  Lasiocampa trifolii ([Denis & Schiffermller], 1775) MAS LAlzina 7172 1280 24/08/2001 Cervell Cervell

  Lasiocampa trifolii ([Denis & Schiffermller], 1775) MAS Perles 6771 800 23/08/2000 A. Orozco A. Orozco

  Lasiocampa trifolii ([Denis & Schiffermller], 1775) MAS Collet de Bas 6869 1180 02/09/2000 DGregVallh DeGregorio

  Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758) EAS LAlzina Ctra. 7172 1250 29/05/2000 CervVallh Cervell

  Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758) EAS LAlzina 7172 1360 21/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat

  Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758) EAS Vall del Mig 7071 1180 16/05/2001 Cervell Cervell

  Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758) EAS Roureda, km 5,5 6670 700 24/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat

  Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758) EAS Cam Canelles 6471 600 17/04/2001 Vallhonrat Vallhonrat

 • Arxius de Miscellnia Zoolgica, vol. 3(2005): 1135 Vallhonrat et al.

  21

  Annex. (Cont.)

  Gnere Espcie Autor CB Localitat UTM Altitud Data Leg. Det. OPachypasa limosa (Serres, 1827) ATM Collet de Bas 6869 1150 21/07/2000 Vallhonrat DeGregorio

  Pachypasa limosa (Serres, 1827) ATM Ctra. km 4,7 6570 720 24/06/2000 Vallhonrat DeGregorio

  Pachypasa limosa (Serres, 1827) ATM Bertran 6370 560 24/06/2000 Vallhonrat DeGregorio

  Pachypasa limosa (Serres, 1827) ATM Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Pachypasa limosa (Serres, 1827) ATM Santpere 6571 750 13/07/2001 Xaus Xaus

  Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758) EAS H.Bertran 6370 560 24/06/2000 Vallhonrat Vallhonrat

  Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758) EAS km 2 6370 560 29/05/2000 CervVallh Cervell

  Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758) EAS Els Agots 7173 1400 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat

  Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758) EAS Perles km 5 6570 700 03/07/2000 Cervell Cervell

  Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758) EAS Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat (16)

  Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758) EAS Sta. Pelaia 6669 1250 10/08/2001 VallDeGr DeGregorio

  Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758) EAS Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat (17)

  Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758) EAS Riu Perles 6370 540 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat

  Psilogaster loti (Ochsenheimer, 1810) ATM Ctra. km 4,7 6570 720 24/06/2000 Vallhonrat DeGregorio

  Psilogaster loti (Ochsenheimer, 1810) ATM Riu Perles 6370 540 13/07/2001 Xaus Xaus

  Phyllodesma suberifolia (Duponchel, 1842) ATM Perles 6771 700 20/03/2001 Cervell Cervell

  Phyllodesma suberifolia (Duponchel, 1842) ATM LAlzina 7172 1250 29/05/2000 CervVallh Cervell

  Phyllodesma suberifolia (Duponchel, 1842) ATM Llobera riu 7071 1000 02/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758) EAS 6470 650 03/07/2000 Xaus Xaus

  Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758) EAS Els Agots 7173 1400 11/08/2001 VallDeGr DeGregorio

  Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758) EAS Collet de Bas 6869 1150 21/07/2000 Vallhonrat DeGregorio

  Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758) EAS Perles km 4 6470 600 03/07/2000 Cervell Cervell

  (16) (17) Abundant

 • Arxius de Miscellnia Zoolgica, vol. 3(2005): 1135 Vallhonrat et al.

  22

  Annex. (Cont.)

  Gnere Espcie Autor CB Localitat UTM Altitud Data Leg. Det. OGastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758) EAS Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat

  Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758) EAS Riu Perles 6370 540 13/07/2001 Xaus Xaus

  Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758) EAS Riu Perles 6370 540 13/07/2001 Cervell Cervell

  Odonestis pruni (Linnaeus, 1758) EAS Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Graellsia isabellae (Graells, 1849) ATM Cam Canelles 6471 700 16/05/2001 Cervell Cervell (18)

  Graellsia isabellae (Graells, 1849) ATM Llobera 7071 1000 04/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat (19)

  Graellsia isabellae (Graells, 1849) ATM Collet de Bas 6769 1150 20/03/2001 Cervell Cerv.Vall (20)

  Saturnia pyri ([Denis & Schiffermller], 1775) MAS Riu Perles 6370 540 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat

  Saturnia pyri ([Denis & Schiffermller], 1775) MAS Cam Canelles 6471 600 17/04/2001 F. Palou F.Palou

  Saturnia pavonia (Linnaeus, 1758) EAS Collet de Bas 6769 1150 20/03/2001 Cervell Cerv.Vall

  Marumba quercus ([Denis & Schiffermller], 1775) MAS Ctra. km 4,7 6570 720 24/06/2000 Vallhonrat Vallhonrat

  Marumba quercus ([Denis & Schiffermller], 1775) MAS 6470 650 03/07/2000 Xaus Xaus

  Marumba quercus ([Denis & Schiffermller], 1775) MAS Perles km 4 6470 600 03/07/2000 Cervell Cervell

  Marumba quercus ([Denis & Schiffermller], 1775) MAS Llobera riu 7072 1000 04/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat

  Mimas tiliae (Linnaeus, 1758) EAS Perles km 6 6670 750 06/07/2000 Cervell Cervell

  Smerinthus ocellata (Linnaeus, 1758) MAS Perles km 4 6470 600 03/07/2000 Cervell Cervell

  Smerinthus ocellata (Linnaeus, 1758) MAS H.Bertran 6370 560 24/06/2000 Vallhonrat Vallhonrat

  Smerinthus ocellata (Linnaeus, 1758) MAS Riu Perles 6370 540 17/04/2001 Vallhonrat Vallhonrat

  Smerinthus ocellata (Linnaeus, 1758) MAS Riu Perles 6370 540 13/07/2001 Cervell Cervell

  Laothoe populi (Linnaeus, 1758) PAL Els Agots 7173 1400 11/08/2001 VallDeGr DeGregorio

  Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758) COS 6570 700 29/09/2000 Xaus Xaus

  Hyloicus maurorum Jordan, 1931 EAS Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat DeGregorio

  (18) (19) 1 mascle(20) ***

 • Arxius de Miscellnia Zoolgica, vol. 3(2005): 1135 Vallhonrat et al.

  23

  Annex. (Cont.)

  Gnere Espcie Autor CB Localitat UTM Altitud Data Leg. Det. OHyloicus maurorum Jordan, 1931 EAS Perles km 6 6670 750 06/07/2000 Cervell Cervell

  Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758) EAS Perles km 5 6570 700 03/07/2000 Cervell Cervell

  Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758) EAS Cam Canelles 6471 700 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat

  Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758) EAS Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat

  Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758) EAS Els Agots 7173 1400 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat

  Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758) EAS Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat

  Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758) EAS LAlzina 7172 1250 29/05/2000 CervVallh Cervell

  Axia margarita (Hbner, 1813) MED Els Agots 7173 1400 22/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Axia margarita (Hbner, 1813) MED Cam Canelles 6471 700 16/05/2001 A. Xaus Cervell

  Erynnis tages (Linnaeus, 1758) Coll de Du 7173 1500 29/05/2000 CervVallh Cervell

  Erynnis tages (Linnaeus, 1758) Riu Perles 6370 540 05/06/2001 Cervell DeGregorio

  Erynnis tages (Linnaeus, 1758) Llobera 7071 1050 22/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Carcharodus alceae (Esper, 1780) Vall del Mig 7172 1180 27/08/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Spialia sertorius (Hoffmannsegg, 1804) Planassa 6970 1100 23/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Pyrgus carthami (Hbner, 1813) Llobera 7071 1050 22/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Pyrgus carthami (Hbner, 1813) Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Mart J. Mart

  Pyrgus malvoides (Elwes & Edwards, 1897) Ctra. 6670 700 29/05/2000 CervVallh DeGregorio

  Pyrgus malvoides (Elwes & Edwards, 1897) Perles 6670 700 29/05/2000 CervVallh DeGregorio

  Pyrgus malvoides (Elwes & Edwards, 1897) Coll Maana 6973 1380 04/06/2001 Cervell DeGregorio

  Pyrgus serratulae (Rambur, 1839) Riu Perles 6370 540 05/06/2001 Cervell DeGregorio

  Pyrgus cirsii (Rambur, 1839) Aliny 6971 1000 16/08/1991 DeGregRo DeGregorio

  Thymelicus sylvestris (Poda, 1761) Planassa 6970 1100 23/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

 • Arxius de Miscellnia Zoolgica, vol. 3(2005): 1135 Vallhonrat et al.

  24

  Annex. (Cont.)

  Gnere Espcie Autor CB Localitat UTM Altitud Data Leg. Det. OThymelicus sylvestris (Poda, 1761) Llobera 7071 1050 22/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775) Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Mart J. Mart (21)

  Hesperia comma (Linnaeus, 1758) Roc Castellans 6870 1100 02/09/2000 DeGregorio DeGregorio

  Hesperia comma (Linnaeus, 1758) Riu Perles km 1 6271 550 02/09/2000 DeGregorio DeGregorio

  Hesperia comma (Linnaeus, 1758) Vall del Mig 7172 1180 27/08/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Zerynthia rumina (Linnaeus, 1758) Sant Pon 6871 1100 04/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat

  Zerynthia rumina (Linnaeus, 1758) St. Pon 6871 1100 27/05/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Iphiclides podalirius feisthamelii (Duponchel, 1832) Sta. Pelaia 6669 1250 21/07/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Iphiclides podalirius feisthamelii (Duponchel, 1832) Riu Perles 6370 550 07/04/2000 Vallhonrat Vallhonrat

  Iphiclides podalirius feisthamelii (Duponchel, 1832) St. Pon 6871 1100 03/08/2001 Pares Pares

  Iphiclides podalirius feisthamelii (Duponchel, 1832) St. Pon 6871 1100 06/05/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Iphiclides podalirius feisthamelii (Duponchel, 1832) Coll Du 7073 1500 04/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat

  Iphiclides podalirius feisthamelii (Duponchel, 1832) Coll de Du 7173 1500 29/05/2000 CervVallh Cervell

  Iphiclides podalirius feisthamelii (Duponchel, 1832) Riu Perles 6370 540 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat

  Iphiclides podalirius feisthamelii (Duponchel, 1832) St. Pon 6871 1100 23/06/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Iphiclides podalirius feisthamelii (Duponchel, 1832) Font Ribades 6768 1400 21/07/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Iphiclides podalirius feisthamelii (Duponchel, 1832) St. Pon 6871 1100 14/07/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) St. Pon 6871 900 16/09/2001 Pares Pares

  Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) 7172 1200 29/05/2000 CervVallh Cervell

  Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) Aliny 6971 900 21/07/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) Font Ribades 6768 1400 21/07/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) 6670 700 29/05/2000 CervVallh Cervell

  (21) Abundant

 • Arxius de Miscellnia Zoolgica, vol. 3(2005): 1135 Vallhonrat et al.

  25

  Annex. (Cont.)

  Gnere Espcie Autor CB Localitat UTM Altitud Data Leg. Det. OAnthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) 7172 1200 29/05/2000 CervVallh Cervell

  Anthocharis euphenoides Staudinger, 1869 Aliny km 8 6870 900 29/05/2000 CervVallh Cervell

  Anthocharis euphenoides Staudinger, 1869 Collet de Bas 6769 1050 03/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Anthocharis euphenoides Staudinger, 1869 Coll Du 7173 1500 04/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Anthocharis euphenoides Staudinger, 1869 Coll Maana 6973 1380 04/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Anthocharis euphenoides Staudinger, 1869 7072 1100 29/05/2000 CervVallh Cervell

  Anthocharis euphenoides Staudinger, 1869 St. Pon 6871 1100 06/05/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Anthocharis euphenoides Staudinger, 1869 St. Pon 6871 1100 23/06/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Anthocharis euphenoides Staudinger, 1869 St. Pon 6871 1100 16/06/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Anthocharis euphenoides Staudinger, 1869 St. Pon 6871 1100 26/05/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Euchloe crameri Butler, 1869 St. Pon 6871 1100 09/06/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Euchloe crameri Butler, 1869 St. Pon 6871 1100 15/06/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Euchloe crameri Butler, 1869 St. Pon 6871 1100 26/05/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Mart J. Mart

  Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) Sant Pon 6871 1100 04/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat

  Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) Coll Du 7073 1500 04/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat (22)

  Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) Coll del Boix 6768 1300 03/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) Riu Perles 6370 560 29/05/2000 CervVallh Cervell

  Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) St. Pon 6871 1100 27/05/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Mart J. Mart

  Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) St. Pon 6871 1100 09/06/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Pieris rapae (Linnaeus, 1758) Coll del Boix 6768 1300 03/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  (22) Molt abundant 200 exemplars volant junts

 • Arxius de Miscellnia Zoolgica, vol. 3(2005): 1135 Vallhonrat et al.

  26

  Annex. (Cont.)

  Gnere Espcie Autor CB Localitat UTM Altitud Data Leg. Det. OPieris rapae (Linnaeus, 1758) 7071 1000 29/05/2000 CervVallh Cervell

  Pieris rapae (Linnaeus, 1758) Riu Perles 6370 540 27/08/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Pieris napi (Linnaeus, 1758) St. Pon 6871 1100 25/09/2000 Vallhonrat DeGregorio

  Pieris napi (Linnaeus, 1758) St. Pon 6871 900 16/09/2001 Pares Pares

  Pontia daplidice (Linnaeus, 1758) Coll de Boix 6768 1280 03/07/2000 Cervell Cervell

  Pontia daplidice (Linnaeus, 1758) St. Pon 6871 1100 03/08/2001 Pares Pares

  Colias croceus (Fourcroy, 1785) St. Pon 6871 1100 04/08/2001 Pares Pares

  Colias croceus (Fourcroy, 1785) St. Pon 6871 1100 06/05/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Colias croceus (Fourcroy, 1785) St. Pon 6871 1100 24/09/2000 Vallhonrat DeGregorio (23)

  Colias croceus (Fourcroy, 1785) Coll Maana 6973 1380 04/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Colias croceus (Fourcroy, 1785) St. Pon 6871 1100 16/06/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Colias croceus (Fourcroy, 1785) Fgols 6273 540 21/07/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Colias croceus (Fourcroy, 1785) Sant Pon 6871 1100 04/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Colias croceus (Fourcroy, 1785) Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Mart J. Mart

  Colias croceus (Fourcroy, 1785) Riu Perles 6370 540 27/08/2001 Vallhonrat DeGregorio (24)

  Colias croceus (Fourcroy, 1785) St. Pon 6871 900 16/09/2001 Pares Pares

  Colias croceus (Fourcroy, 1785) Riu Perles 6370 540 27/08/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Colias croceus (Fourcroy, 1785) St. Pon 6871 1100 05/07/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Colias croceus (Fourcroy, 1785) St. Pon 6871 1100 23/06/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Colias alfacariensis Ribbe, 1905 Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Mart J. Mart

  Colias alfacariensis Ribbe, 1905 St. Pon 6871 1100 14/07/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Colias alfacariensis Ribbe, 1905 St. Pon 6871 1100 05/07/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  (23) (24) Pot ser Colias hyale L., 1758 (P. DG. det.)

 • Arxius de Miscellnia Zoolgica, vol. 3(2005): 1135 Vallhonrat et al.

  27

  Annex. (Cont.)

  Gnere Espcie Autor CB Localitat UTM Altitud Data Leg. Det. OColias alfacariensis Ribbe, 1905 St. Pon 6871 1100 06/05/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Colias alfacariensis Ribbe, 1905 St. Pon 6871 1100 23/06/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Colias alfacariensis Ribbe, 1905 St. Pon 6871 1100 16/06/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Colias alfacariensis Ribbe, 1905 St. Pon 6871 1100 21/07/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Colias alfacariensis Ribbe, 1905 St. Pon 6871 900 16/09/2001 Pares Pares

  Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) Riu Perles 6370 550 07/04/2000 Vallhonrat Vallhonrat

  Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) LAlzina 7172 1200 29/05/2000 CervVallh Cervell

  Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767) Riu Perles 6271 540 24/06/2000 Vallhonrat Vallhonrat

  Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767) St. Pon 6871 1100 21/07/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767) Coll Du 7073 1500 04/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat

  Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767) St. Pon 6871 1100 25/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat

  Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Mart J. Mart

  Satyrium spini ([Denis & Schiffermller], 1775) Planassa 6970 1100 23/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Satyrium spini ([Denis & Schiffermller], 1775) Sta. Pelaia 6669 1250 21/07/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Satyrium spini ([Denis & Schiffermller], 1775) Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Mart J. Mart

  Satyrium spini ([Denis & Schiffermller], 1775) St. Pon 6871 1100 23/06/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Satyrium spini ([Denis & Schiffermller], 1775) Font Ribades 6768 1400 21/07/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Satyrium ilicis (Esper, 1779) Font Ribades 6768 1400 21/07/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Satyrium esculi (Hbner, 1804) Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Mart J. Mart

  Cacyreus marshalli Butler, 1898 Aliny 6971 950 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat

  Cacyreus marshalli Butler, 1898 Llobera 7071 1000 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat

  Cupido minimus (Fuessly, 1775) Coll Deu 7173 1500 04/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

 • Arxius de Miscellnia Zoolgica, vol. 3(2005): 1135 Vallhonrat et al.

  28

  Annex. (Cont.)

  Gnere Espcie Autor CB Localitat UTM Altitud Data Leg. Det. OCupido minimus (Fuessly, 1775) Riu Perles 6370 540 17/04/2001 F. Palou Cervell

  Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) Fgols 6273 540 21/07/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Pseudophilotes baton (Bergstrsser, 1779) Riu Perles 6370 540 05/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Scolitantides orion (Pallas, 1771) Riu Perles 6370 560 29/05/2000 CervVallh Cervell

  Scolitantides orion (Pallas, 1771) Coll Deu 7173 1500 04/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Scolitantides orion (Pallas, 1771) Coll de Boix 6769 1300 03/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Glaucopsyche alexis (Poda, 1761) St. Pon 6871 1100 06/05/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Glaucopsyche melanops (Boisduval, 1828) Riu Perles 6370 540 17/04/2001 F. Palou Cervell

  Glaucopsyche melanops (Boisduval, 1828) St. Pon 6871 1100 27/05/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Plebeius argus (Linnaeus, 1758) St. Pon 6871 1100 16/06/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Plebeius argus (Linnaeus, 1758) St. Pon 6871 1100 23/06/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Plebeius argus (Linnaeus, 1758) Planassa 6970 1100 23/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Plebeius idas (Linnaeus, 1761) Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Mart J. Mart (25)

  Aricia cramera (Eschscholtz, 1821) Canelles 6471 650 12/08/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Aricia agestis (Denis & Schiffermller, 1775) Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 Mart Mart

  Aricia agestis (Denis & Schiffermller, 1775) St. Pon 6871 1100 04/08/2001 Pares Pares

  Aricia agestis (Denis & Schiffermller, 1775) St. Pon 6871 1100 22/06/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Aricia agestis (Denis & Schiffermller, 1775) St. Pon 6871 900 16/09/2001 Pares Pares

  Polyommatus escheri (Hbner, 1823) St. Pon 6871 1100 16/06/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Polyommatus escheri (Hbner, 1823) Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Mart J. Mart

  Polyommatus dorylas ([Denis & Schiffermller], 1775) Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Mart J. Mart

  Polyommatus dorylas ([Denis & Schiffermller], 1775) Collet de Bas 6769 1200 29/05/2000 CervVallh DeGregorio

  (25) Abundant

 • Arxius de Miscellnia Zoolgica, vol. 3(2005): 1135 Vallhonrat et al.

  29

  Annex. (Cont.)

  Gnere Espcie Autor CB Localitat UTM Altitud Data Leg. Det. OPolyommatus amandus (Schneider, 1792) Planassa 6970 1100 23/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Polyommatus amandus (Schneider, 1792) St. Pon 6871 1100 04/08/2001 Pares Pares

  Polyommatus amandus (Schneider, 1792) Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Polyommatus thersites (Cantener, 1835) Sant Pon 6871 1100 04/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) Coll de Boix 6768 1300 03/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) Sta. Pelaia 6669 1250 21/07/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) Sta Pelaia 6668 1200 24/06/2000 Vallhonrat DeGregorio

  Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) Vall del Mig 7172 1180 27/08/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) St. Pon 6871 1100 05/07/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Mart J. Mart

  Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) Planassa 6970 1100 23/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) Llobera 7071 1050 22/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) Sant Pon 6871 1100 03/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) Riu Perles 6370 540 27/08/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) St. Pon 6871 900 16/09/2001 Pares Pares

  Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) Perles 6670 700 29/05/2000 CervVallh DeGregorio

  Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) St. Pon 6871 1100 03/08/2001 Pares Pares

  Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775) Coll de Boix 6768 1300 03/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775) St. Pon 6871 1100 21/07/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775) Vall del Mig 7172 1180 27/08/2001 Vallhonrat DeGregorio (26)

  Polyommatus coridon (Poda, 1761) Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Mart J. Mart

  Polyommatus coridon (Poda, 1761) Els Agots 7173 1400 11/08/2001 VallDeGr DeGregorio

  (26) Abundant

 • Arxius de Miscellnia Zoolgica, vol. 3(2005): 1135 Vallhonrat et al.

  30

  Annex. (Cont.)

  Gnere Espcie Autor CB Localitat UTM Altitud Data Leg. Det. OPolyommatus coridon (Poda, 1761) St. Pon 6871 1100 23/06/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Polyommatus coridon (Poda, 1761) St. Pon 6871 1100 09/06/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Polyommatus coridon (Poda, 1761) Font Ribades 6768 1400 21/07/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Polyommatus hispana (HerrichSchffer, 1852) Riu Perles 6370 540 12/08/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Polyommatus hispana (HerrichSchffer, 1852) St. Pon 6871 1100 25/09/2000 Vallhonrat DeGregorio

  Polyommatus hispana (HerrichSchffer, 1852) Riu Perles km 1 6271 550 02/09/2000 DeGregorio DeGregorio

  Polyommatus ripartii (Freyer, 1830) Aliny 6971 1000 16/08/1991 DeGreRon DeGregorio

  Polyommatus ripartii (Freyer, 1830) St. Pon 6871 1100 04/08/2001 Pares Pares

  Polyommatus dolus (Hbner, 1823) St. Pon 6871 1100 05/07/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Polyommatus dolus (Hbner, 1823) St. Pon 6871 1100 21/07/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Polyommatus dolus (Hbner, 1823) St. Pon 6871 1100 04/08/2001 Pares Pares

  Polyommatus damon ([Denis & Schiffermller], 1775) St. Pon 6871 1100 04/08/2001 Pares Pares

  Polyommatus damon ([Denis & Schiffermller], 1775) Aliny 6971 1000 16/08/1991 DeGreRon DeGregorio

  Polyommatus damon ([Denis & Schiffermller], 1775) Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Mart J. Mart (27)

  Polyommatus damon ([Denis & Schiffermller], 1775) St. Pon 6871 1100 21/07/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758) St. Pon 6871 1100 21/07/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758) St. Pon 6871 1100 23/06/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758) Planassa 6970 1100 23/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758) Coll de Boix 6768 1280 03/07/2000 Cervell Cervell

  Issoria lathonia (Linnaeus, 1758) St. Pon 6871 1100 23/06/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Boloria dia (Linnaeus, 1767) Riu Perles 6370 540 05/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) Riu Perles 6370 550 07/04/2000 Vallhonrat Vallhonrat

  (27) Abundant

 • Arxius de Miscellnia Zoolgica, vol. 3(2005): 1135 Vallhonrat et al.

  31

  Annex. (Cont.)

  Gnere Espcie Autor CB Localitat UTM Altitud Data Leg. Det. OVanessa cardui (Linnaeus, 1758) Coll Du 7173 1500 04/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) Sta Pelaia 6669 1250 29/05/2000 CervVallh Cervell

  Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) Collet de Bas 6869 1150 03/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat

  Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) St. Pon 6871 1100 20/05/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Inachis io (Linnaeus, 1758) Llobera 7071 1050 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat

  Polygonia calbum (Linnaeus, 1758) Perles km 5 6570 700 03/07/2000 Cervell Cervell

  Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) Riu Perles 6370 540 20/03/2001 Cervell Cervell

  Euphydryas desfontainii (Godart, 1819) St. Pon 6871 1100 19/05/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Euphydryas desfontainii (Godart, 1819) St. Pon 6871 1100 27/05/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Euphydryas desfontainii (Godart, 1819) St. Pon 6871 1100 06/05/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) St. Pon 6871 1100 26/05/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) St. Pon 6871 1100 16/06/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) Riu Perles 6370 560 29/05/2000 CervVallh Cervell

  Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) St. Pon 6871 1100 10/06/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) Coll Deu 7173 1500 04/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) Coll de Boix 6768 1300 03/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Melitaea phoebe ([Denis & Schiffermller], 1775) St. Pon, a sobre 6871 1100 29/05/2000 CervVallh Cervell (28)

  Melitaea phoebe ([Denis & Schiffermller], 1775) St. Pon 6871 1100 23/06/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Melitaea phoebe ([Denis & Schiffermller], 1775) Font Ribades 6768 1400 21/07/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Melitaea phoebe ([Denis & Schiffermller], 1775) St. Pon 6871 1100 16/06/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Melitaea phoebe ([Denis & Schiffermller], 1775) St. Pon 6871 1100 21/07/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Melitaea phoebe ([Denis & Schiffermller], 1775) St. Pon 6871 1100 09/06/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  (28) Roureda

 • Arxius de Miscellnia Zoolgica, vol. 3(2005): 1135 Vallhonrat et al.

  32

  Annex. (Cont.)

  Gnere Espcie Autor CB Localitat UTM Altitud Data Leg. Det. OMelitaea phoebe ([Denis & Schiffermller], 1775) Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Mart J. Mart (29)

  Melitaea didyma (Esper, 1778) St. Pon 6871 1100 14/07/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Melitaea didyma (Esper, 1778) Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Mart J. Mart

  Melitaea didyma (Esper, 1778) St. Pon 6871 1100 20/05/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Melitaea didyma (Esper, 1778) Riu Perles 6370 540 27/08/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Melitaea didyma (Esper, 1778) St. Pon 6871 1100 21/07/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Melitaea didyma (Esper, 1778) St. Pon 6871 1100 27/05/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Melitaea parthenoides Keferstein, 1851 Collet de Bas 6769 1050 03/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Melitaea parthenoides Keferstein, 1851 Sta Pelaia 6668 1200 24/06/2000 Vallhonrat DeGregorio

  Melitaea athalia (Rottemburg, 1775) Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Mart J. Mart

  Melitaea athalia (Rottemburg, 1775) Llobera 7071 1050 22/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) St. Pon 6871 1100 25/09/2000 Vallhonrat DeGregorio

  Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) St. Pon 6871 900 16/09/2001 Pares Pares

  Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) Riu Perles 6370 540 17/04/2001 Cervell Cervell

  Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) St. Pon 6871 1100 06/05/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) St. Pon 6871 1100 20/05/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) Coll de Du 7173 1500 29/05/2000 CervVallh Cervell

  Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) St. Pon 6871 1100 21/07/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) Riu Perles 6370 540 17/04/2001 Cervell Cervell

  Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) Riu Perles 6370 540 12/08/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) St. Pon 6871 1100 25/09/2000 Vallhonrat DeGregorio

  Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) St. Pon 6871 1100 16/06/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  (29) Abundant

 • Arxius de Miscellnia Zoolgica, vol. 3(2005): 1135 Vallhonrat et al.

  33

  Annex. (Cont.)

  Gnere Espcie Autor CB Localitat UTM Altitud Data Leg. Det. OCoenonympha arcania (Linnaeus, 1761) Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Mart J. Mart (30)

  Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761) St. Pon 6871 1100 23/06/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761) St. Pon 6871 1100 16/06/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761) Riu Perles 6370 540 05/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788) St. Pon 6871 1100 16/06/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788) Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Mart J. Mart (31)

  Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788) Sta Pelaia 6669 1250 29/05/2000 CervVallh Cervell

  Coenonympha dorus (Esper, 1782) Riu Perles 6370 540 05/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Coenonympha dorus (Esper, 1782) Aliny 6971 1000 16/08/1991 DeGreRon DeGregorio

  Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) Coll de Du 7173 1500 29/05/2000 CervVallh Cervell

  Pyronia tithonus (Linnaeus, 1767) St. Pon 6871 1100 14/07/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Pyronia tithonus (Linnaeus, 1767) St. Pon 6871 1100 21/07/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Pyronia tithonus (Linnaeus, 1767) St. Pon 6871 900 16/09/2001 Pares Pares

  Pyronia tithonus (Linnaeus, 1767) Fgols 6273 540 21/07/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Pyronia tithonus (Linnaeus, 1767) Sta. Pelaia 6669 1250 21/07/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Pyronia bathseba (Fabricius, 1793) St. Pon 6871 1100 21/07/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Pyronia bathseba (Fabricius, 1793) Ctra. 6670 700 29/05/2000 CervVallh Cervell

  Pyronia bathseba (Fabricius, 1793) St. Pon 6871 1100 14/07/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Pyronia bathseba (Fabricius, 1793) Riu Perles 6370 540 13/07/2001 Xaus Xaus

  Pyronia bathseba (Fabricius, 1793) Riu Perles 6370 540 05/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Pyronia bathseba (Fabricius, 1793) St. Pon 6871 1100 05/07/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Pyronia bathseba (Fabricius, 1793) St. Pon 6871 1100 15/06/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  (30) Abundant(31) Pot ser ssp. iphioides Stgr., 1870

 • Arxius de Miscellnia Zoolgica, vol. 3(2005): 1135 Vallhonrat et al.

  34

  Annex. (Cont.)

  Gnere Espcie Autor CB Localitat UTM Altitud Data Leg. Det. OPyronia bathseba (Fabricius, 1793) St. Pon 6871 1100 16/06/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Pyronia bathseba (Fabricius, 1793) St. Pon 6871 1100 10/06/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Pyronia bathseba (Fabricius, 1793) St. Pon 6871 1100 23/06/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) Crta. 6771 800 29/05/2000 CervVallh Cervell

  Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Mart J. Mart (32)

  Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) St. Pon 6871 900 16/09/2001 Pares Pares

  Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) St. Pon 6871 1100 04/07/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) Vall del Mig 7172 1180 27/08/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) Sta. Pelaia 6669 1250 21/07/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) Planassa 6970 1100 23/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Erebia triaria (Prunner, 1798) Planassa 6970 1100 23/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Erebia triaria (Prunner, 1798) Coll de Boix 6768 1300 03/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Erebia triaria (Prunner, 1798) LAlzina 7172 1200 29/05/2000 CervVallh Cervell

  Erebia triaria (Prunner, 1798) Coll Deu 7173 1500 03/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Erebia triaria (Prunner, 1798) LAlzina 7172 1250 29/05/2000 CervVallh Cervell

  Erebia neoridas (Boisduval, 1828) St. Pon 6871 900 16/09/2001 Pares Pares

  Erebia neoridas (Boisduval, 1828) Aliny 6971 1000 16/08/1991 DeGreRon DeGregorio

  Erebia meolans (Prunner, 1798) Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Mart J. Mart

  Melanargia russiae (Esper, 1783) Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Mart J. Mart (33)

  Melanargia russiae (Esper, 1783) Sta. Pelaia 6669 1250 21/07/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Melanargia lachesis (Hbner, 1790) St. Pon 6871 1100 21/07/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Melanargia lachesis (Hbner, 1790) St. Pon 6871 1100 03/08/2001 Pares Pares

  (32) Abundant(33) Abundant

 • Arxius de Miscellnia Zoolgica, vol. 3(2005): 1135 Vallhonrat et al.

  35

  Annex. (Cont.)

  Gnere Espcie Autor CB Localitat UTM Altitud Data Leg. Det. OMelanargia lachesis (Hbner, 1790) Llobera 7071 1050 24/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat

  Melanargia lachesis (Hbner, 1790) Coll de Boix 6768 1280 03/07/2000 Cervell Cervell

  Melanargia lachesis (Hbner, 1790) Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Mart J. Mart (34)

  Melanargia lachesis (Hbner, 1790) Llobera 7071 1050 22/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Melanargia lachesis (Hbner, 1790) St. Pon 6871 1100 14/07/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Melanargia lachesis (Hbner, 1790) St. Pon 6871 1100 05/07/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Melanargia lachesis (Hbner, 1790) St. Pon 6871 1100 16/06/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Melanargia lachesis (Hbner, 1790) Sta. Pelaia 6669 1250 21/07/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Melanargia lachesis (Hbner, 1790) St. Pon 6871 1100 23/06/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Satyrus actaea (Esper, 1781) Riu Perles 6370 540 13/07/2001 Xaus Xaus

  Satyrus actaea (Esper, 1781) Font Ribades 6768 1400 21/07/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Satyrus actaea (Esper, 1781) St. Pon 6871 900 16/09/2001 Pares Pares

  Hipparchia alcyone ([Denis & Schiffermller], 1775) Planassa 6970 1100 23/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Hipparchia alcyone ([Denis & Schiffermller], 1775) St. Pon 6871 1100 23/06/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Hipparchia alcyone ([Denis & Schiffermller], 1775) Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Mart J. Mart

  Hipparchia alcyone ([Denis & Schiffermller], 1775) St. Pon 6871 1100 05/07/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Hipparchia alcyone ([Denis & Schiffermller], 1775) St. Pon 6871 1100 21/07/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Hipparchia alcyone ([Denis & Schiffermller], 1775) Coll de Boix 6768 1280 03/07/2000 Cervell Cervell

  Hipparchia alcyone ([Denis & Schiffermller], 1775) St. Pon 6871 1100 03/08/2001 Pares Pares

  Hipparchia alcyone ([Denis & Schiffermller], 1775) Perles 6770 750 20/07/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Hipparchia alcyone ([Denis & Schiffermller], 1775) St. Pon 6871 900 16/09/2001 Pares Pares

  Hipparchia alcyone ([Denis & Schiffermller], 1775) Sta. Pelaia 6669 1250 21/07/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  (34) Abundant

 • Arxius de Miscellnia Zoolgica, vol. 3(2005): 1135 Vallhonrat et al.

  36

  Annex. (Cont.)

  Gnere Espcie Autor CB Localitat UTM Altitud Data Leg. Det. OHipparchia alcyone ([Denis & Schiffermller], 1775) Font Ribades 6768 1400 21/07/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Hipparchia alcyone ([Denis & Schiffermller], 1775) St. Pon 6871 1100 25/09/2000 Vallhonrat DeGregorio

  Hipparchia alcyone ([Denis & Schiffermller], 1775) Riu Perles 6370 540 27/08/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Hipparchia alcyone ([Denis & Schiffermller], 1775) St. Pon 6871 1100 15/06/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Hipparchia alcyone ([Denis & Schiffermller], 1775) St. Pon 6871 1100 09/06/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Hipparchia semele (Linnaeus, 1758) Sta. Pelaia 6669 1250 21/07/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Hipparchia semele (Linnaeus, 1758) Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Mart J. Mart (35)

  Hipparchia semele (Linnaeus, 1758) St. Pon 6871 1100 04/07/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Hipparchia semele (Linnaeus, 1758) Font Ribades 6768 1400 21/07/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Hipparchia statilinus (Hufnagel, 1766) Canelles 6471 650 12/08/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Hipparchia statilinus (Hufnagel, 1766) Riu Perles km 1 6271 550 02/09/2000 DeGregorio DeGregorio

  Hipparchia fidia (Linnaeus, 1767) Riu Perles km 1 6271 550 02/09/2000 DeGregorio DeGregorio

  Hipparchia fidia (Linnaeus, 1767) Crtra, km 5 6570 650 24/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat

  Hipparchia fidia (Linnaeus, 1767) Cam Canelles 6471 600 01/09/2001 Pares Pares

  Arethusana arethusa ([Denis & Schiffermller], 1775) Font Ribades 6768 1400 21/07/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Brintesia circe (Fabricius, 1775) St. Pon 6871 900 16/09/2001 Pares Pares

  Brintesia circe (Fabricius, 1775) Riu Perles 6370 540 13/07/2001 Cervell Cervell

  Brintesia circe (Fabricius, 1775) Font Ribades 6768 1400 21/07/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Brintesia circe (Fabricius, 1775) Sta. Pelaia 6669 1250 21/07/2001 P.M. Pars P.M. Pars

  Brintesia circe (Fabricius, 1775) Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Mart J. Mart

  Thyatira batis (Linnaeus, 1758) EAS LAlzina Ctra. 7172 1250 29/05/2000 CervVallh Cervell

  Thyatira batis (Linnaeus, 1758) EAS Perles km 6 6670 750 06/07/2000 Cervell Cervell

  (35) Abundant

 • Arxius de Miscellnia Zoolgica, vol. 3(2005): 1135 Vallhonrat et al.

  37

  Annex. (Cont.)

  Gnere Espcie Autor CB Localitat UTM Altitud Data Leg. Det. OThyatira batis (Linnaeus, 1758) EAS Perles 6771 800 24/08/2001 Cervell Cervell

  Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1766) EAS Els Agots 7173 1400 22/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Tethea ocularis (Linnaeus, 1767) EAS Perles 6771 800 24/08/2001 Cervell Cervell

  Tethea ocularis (Linnaeus, 1767) EAS LAlzina 7172 1280 16/05/2001 A. Xaus A. Xaus

  Tethea ocularis (Linnaeus, 1767) EAS LAlzina Ctra. 7172 1250 29/05/2000 CervVallh Cervell

  Cymatophorina diluta ([Denis & Schiffermller], 1775) EAS Torrent Canyelles 6370 580 30/10/2000 CervVallh Cervell

  Cymatophorina diluta ([Denis & Schiffermller], 1775) EAS St. Pon 6971 1100 29/09/2000 Cervell Cervell

  Polyploca ridens (Fabricius, 1787) EUR Cam Canelles 6471 600 17/04/2001 Cervell Cervell

  Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767) EAS Perles 6771 800 24/08/2001 Cervell Cervell

  Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767) EAS Cam Canelles 6471 600 17/04/2001 Cervell Cervell

  Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767) EAS LAlzina 7172 1280 24/08/2001 Xaus Cervell

  Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767) EAS LAlzina 7172 1280 24/08/2001 Cervell Cervell

  Watsonalla uncinula (Borkhausen, 1790) MAS Collet de Bas 6869 1180 02/09/2000 DGregVallh DeGregorio

  Watsonalla uncinula (Borkhausen, 1790) MAS Perles 6771 800 16/05/2001 Cervell Cervell

  Watsonalla uncinula (Borkhausen, 1790) MAS Riu Perles 6370 560 19/10/2001 Cervell Cervell

  Watsonalla uncinula (Borkhausen, 1790) MAS LAlzina 7172 1300 02/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Watsonalla uncinula (Borkhausen, 1790) MAS Cam Canelles 6471 700 16/05/2001 Cervell Cervell (36)

  Watsonalla uncinula (Borkhausen, 1790) MAS Vall del Mig 7072 1180 14/10/2001 VallhCerv Cervell

  Watsonalla uncinula (Borkhausen, 1790) MAS Cam Canelles 6471 700 24/08/2001 Cervell Cervell

  Watsonalla uncinula (Borkhausen, 1790) MAS Llobera, riu 7071 1000 24/09/2000 Vallhonrat DeGregorio

  Watsonalla uncinula (Borkhausen, 1790) MAS km 2 6370 560 29/05/2000 CervVallh Cervell

  Watsonalla uncinula (Borkhausen, 1790) MAS Vall del Mig 7071 1180 16/05/2001 Cervell Cervell

  (36) Abundant

 • Arxius de Miscellnia Zoolgica, vol. 3(2005): 1135 Vallhonrat et al.

  38

  Annex. (Cont.)

  Gnere Espcie Autor CB Localitat UTM Altitud Data Leg. Det. OWatsonalla uncinula (Borkhausen, 1790) MAS Cam Canelles 6471 600 17/04/2001 Cervell Cervell

  Watsonalla uncinula (Borkhausen, 1790) MAS Vall del Mig 7071 1180 02/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Watsonalla uncinula (Borkhausen, 1790) MAS Vall del Mig 7072 1150 01/09/2000 DGregVallh DeGregorio (37)

  Watsonalla uncinula (Borkhausen, 1790) MAS Llobera riu 7071 1000 02/06/2001 Vallhonrat DeGregorio

  Watsonalla uncinula (Borkhausen, 1790) MAS Perles km 5 6570 700 03/07/2000 Cervell Cervell

  Watsonalla uncinula (Borkhausen, 1790) MAS 6570 700 29/09/2000 Xaus Cervell

  Watsonalla uncinula (Borkhausen, 1790) MAS Llobera 7071 1000 03/06/2001 Vallhonrat Requena

  Watsona