44
, B9 CONG HoA xA HQI CHU NGHiA NAM A VA PHAT TRIEN NONG THON DQc lip - Tv do - H,nh phuc sf:,: 1404/QD-BNN-TCTL Hiz N(Ji, ngay 21 thimg 6 nam 2013 QUYETDJNH Khung ho,ch khai ChU'01Ig trinh Myc Quac gia NU'O'c s,ch va sinh moi trU'{mg nong thon giai <1o,n 2013 - 2015 BQ TRlJONG BQ NaNG v A PIlAT TRIEN NaNG THaN Can eu Nghi dinh sf:, 01/2008/ND-CP ngay 03/0112008 va Nghi dinh s6 75/2009/ND-CP ngay 10/9/2009 eua Chinh phu sua d6i DiSu 3 Nghi dinh sf:, 01l2008/ND-CP ngay 03/0112008 quy dinh ehue nang, V\l, quySn va co edu t6 ehue eua BQ Nong va Phflt nong th?n; Can eu dinh s6 366/QD-TTg ngay 3113/2012 eua Thu tu6'ng Chinh phil vS phe Chuang trinh MTQG Nuae moi truang nong thon giai 2012 - 2015; Can eu dinh s6 1692/QD-BNN-TCTL ngay 19/7/2012 eua BQ truang BQ Nong va Phat nong thon vS phe DS euang tham va ddu thAu tu vAn d\l 'an: "Xay d\lng ke khai Chuang trinh M\le tieu quf:,e gia Nuae va sinh moi tmang nong thon giai 2012 - 2015"; Can eu cae eong van s6: 436/MT-SKCD ngay 06/612013 eua C\le Quan ly Moi truang Y te (BQ Y te); 3619/BGDDT - CTHSSV eua BQ Giao d\le va Daa ngay 30/5/2013; 157INS ngay 29/5/2013 eua Trung tam Quf:,e gia Nuae va sinh moi truang nong thon; 458/CV-HNDTW eua HQi Nong dan Nam; 404IDCT ngay 28/5/2013 eua HQi Lien Ph\lnu Nam; 90/TNNT ngay 28/5/2013 eua Ban Thanh nien nong thon (Dom Thanh nien CQng san H6 Chi Minh). vS gop y d\l thao khung ke trien khai Chuang trinh M\le tieu qu6e gia Nuoe va sinh moi truang nong thon giai 2013 -2015; . , Theo de nghi eua To'ng e\le truang Tong e\le Thuy lqi, QUYETDINH: Phe kern thea Quyet dinh nay "Khung trien khai Chuang trinh M\le tieu qu6e gia Nuae va sinh moi tmang nang thon giai 2013 - 2015" v6'i cae nQi dung ehu yeu sau: . 1. Myc tieu: Khung ke khai Chuang trinh M\le tieu qu6e gia Nuae va sinh moi trubng nang thon giai 2013 ·2015 (sau day gQi

an · sinh moi trU'{mg nong thon giai

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: an · sinh moi trU'{mg nong thon giai

, B9 NaN~ NG!II~P CONG HoA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAMA

VA PHAT TRIEN NONG THON DQc lip - Tv do - H,nh phuc

sf:,: 1404/QD-BNN-TCTL Hiz N(Ji, ngay 21 thimg 6 nam 2013

QUYETDJNH

Khung k~ ho,ch tri~n khai ChU'01Ig trinh Myc ti~u Quac gia NU'O'c s,ch va v~ sinh moi trU'{mg nong thon giai <1o,n 2013 - 2015

BQ TRlJONG BQ NaNG NGHI~P vA PIlAT TRIEN NaNG THaN

Can eu Nghi dinh sf:, 01/2008/ND-CP ngay 03/0112008 va Nghi dinh s6 75/2009/ND-CP ngay 10/9/2009 eua Chinh phu sua d6i DiSu 3 Nghi dinh sf:, 01l2008/ND-CP ngay 03/0112008 quy dinh ehue nang, nhi~m V\l, quySn h~ va co edu t6 ehue eua BQ Nong nghi~p va Phflt tri~n nong th?n;

Can eu Quy~t dinh s6 366/QD-TTg ngay 3113/2012 eua Thu tu6'ng Chinh phil vS vi~e phe duy~t Chuang trinh MTQG Nuae s~eh va-V~sinh moi truang nong thon giai do~ 2012 - 2015;

Can eu Quy~t dinh s6 1692/QD-BNN-TCTL ngay 19/7/2012 eua BQ truang BQ Nong nghi~p va Phat tri~n nong thon vS vi~e phe duy~t DS euang tham ehi~u va K~ ho~eh ddu thAu tu vAn d\l 'an: "Xay d\lng ke ho~eh tri~n khai Chuang trinh M\le tieu quf:,e gia Nuae s~eh va V~ sinh moi tmang nong thon giai do~n 2012 - 2015";

Can eu cae eong van s6: 436/MT-SKCD ngay 06/612013 eua C\le Quan ly Moi truang Y te (BQ Y te); 3619/BGDDT - CTHSSV eua BQ Giao d\le va Daa 1:~o ngay 30/5/2013; 157INS ngay 29/5/2013 eua Trung tam Quf:,e gia Nuae s~eh va v~ sinh moi truang nong thon; 458/CV-HNDTW eua HQi Nong dan Vi~t

Nam; 404IDCT ngay 28/5/2013 eua HQi Lien hi~p Ph\lnu Vi~t Nam; 90/TNNT ngay 28/5/2013 eua Ban Thanh nien nong thon (Dom Thanh nien CQng san H6 Chi Minh).vS vi~e gop y d\l thao khung ke ho~eh trien khai Chuang trinh M\le tieu qu6e gia Nuoe s~eh va V~ sinh moi truang nong thon giai do~ 2013 -2015;

. , ~ ~

Theo de nghi eua To'ng e\le truang Tong e\le Thuy lqi,

QUYETDINH:

Bi~u 1~ Phe duy~t kern thea Quyet dinh nay "Khung k~ ho~eh trien khai Chuang trinh M\le tieu qu6e gia Nuae s~eh va V~ sinh moi tmang nang thon giai do~ 2013 - 2015" v6'i cae nQi dung ehu yeu sau: .

1. Myc tieu: Khung ke ho~eh tri~n khai Chuang trinh M\le tieu qu6e gia Nuae s~eh va V~ sinh moi trubng nang thon giai do~ 2013 ·2015 (sau day gQi

Page 2: an · sinh moi trU'{mg nong thon giai

t~t la Chuang trinh), trong do li~t ke cac ho~t dQng uu tien va nhi~m V\l cAn th\fc hi~n boi cac dan vi lien quan lam can cu cho vi~c tri~n khai th\lc hi~n, giam sat va danh gia k8t qua Chuang trinh.

2. Nguyen tic: - Cac hanh dQng phai th~ hi~n dugc nhUng nhi~m V\l trQng tam va cAn Uti

tien trong Chuang trinh, co tac d\ffig Ian toa ho~c di8u chinh, dinh huang cho cac ho~t dQng nhfun d~t dugc cac ffi\lC tieu cua Chuang trinh.

- Cac hanh dQng phai dam bao trQng tam chinh sach qu6c gia Clla Chuang trinh dugc th\lc thi t~i cAp tinh, huy~n va d8n nguoi dan nong thon dam bao tinh th\lC ti8n cao.

3. Khung K~ ho,ch tri~n khai: (Chi tiit Khung lei hot;lch kern theo).

Di@u 2. UBND cac tinh, thanh ph6 trvc thuQc Trung uang; cac BQ, nganh, D?an th~ tham gia th\lc hi~n Chuang trinh din Cll vao Khung k8 ho~ch tri~n khai th\lC hi~n Chuang trinh M\lc tieu qu6c gia Nu6c s~ch va V~ sinh moi truemg nong thon giai do~ 2013 - 2015, hang nam xay d\lIlg k8 ho~ch tri8n khai chi ti8t; chi d~o, t6 chuc va huang dan tri8n khai dam bao th\lc hi~n co hi~u qua m\lc tieu cua Chuang trinh da dugc Thu tuang Chinh phu phe duy~t.

Di~u 3. UBND cac tinh, thanh ph6 trvc thuQc trung uang, Chanh Van phong BQ, T6ng C\lC truang T6ng C\lC Thuy 19i, Chanh Van phong ThuOng trvc Chuang trinh -M\lc tieu qu6c gia Nu6c s~ch va V~ sinh moi truOng nong thon, V\l truang V\l Cong mc HQC sinh Sinh vien (BQ Giao d\lc va Dao t~o), C\lc truang C\lC Qulin ly Moi truOng Y t8 (BQ Y t8), Giam d6c Trung tam Qu6c gia Nu6c s~ch va V~ sinh moi truOng nong thon, Giam d3c Trung tam Moi truOng nong thon (HQi Nong dan Vi~t Nam), Truang ban Ban Gia dinh xa hQi (HQi Lien hi~p Ph\) nu Vi~t Nam), Truang ban Ban Thanh men nong thon (Trung uang Doan Thanh nien CQng san H6 Chi Minh) va thu truang cac dan vi co lien "' quan chiu trach nhi~m thi hanh quy8t dinh nay.!.

Noi nh{in:

- Nhu Di~u 3; - B(> truang - TruOng ban BCN( ai blc.)j - Cae thanh vien BCN;

- Luu: VT. TCTL( /JOb ')

Hoang Van Thing

Page 3: an · sinh moi trU'{mg nong thon giai

BQ NONG NGHI¥P VApHATTRmNNONGTHON

~ z

KHUNG KE HO~CH TRIEN KHAI CHUONG TRiNH MVC TIEU QUOC GIA

NlfOC S~CH vA ~ SINH MOl TRUONG NONG THON .-iJ'~I~BO~N 2013-2015 ~ ~PH 1')0.

~ ~~----

.(Ban himh kem th ~ ,:~, ~ 4;QfJ-BNN-TCTL ngcjl612013 cua B9 trM .' . Q va Phtit triJn nOng than) .........

~ ~4oy q 'If tt

Hit NQi, 6/2013

Page 4: an · sinh moi trU'{mg nong thon giai

DAND MVC VIET TAT

1 BGD&DT BQ Ghio d\lc va Dao ~o

2 BNN&PTNT .

BQ Nang nghi~p va Phat tri~n nang than

BQYt€

cAp nuac ~p trung nang than

Ch~t lUQllg nu6c

Chinhphu

N hi dinhg ..

Ngan hang Chinh sach xa hQi.

Nang nghi~p va Phat tri~n nang thon

Chu(1Ilg trinh MTQG Nuac s~ch va V~ sinh moi truimg nang than giai do~ 2012-2015

Nuac s~ch va V~ sinh moi wang nang than

M\lC tieu Qudc gia

HQc sinh, Sinh vien

Hqpv~ sinh

Quy chuk Vi~t Nam

Qufm ly Moi truang Y t€

Trung tam QG Nuac s~ch va v~ sinh mai tnrang nong thon

Oy Ban Nhdn dan

Van phOng Thuang tIVc chu(1Ilg trinh

3 BYT

4' CNTINT

5 CNL

6 CP

7 ND

8 NHCSXH

9 NN&PTNT

10 NTP3

11 NS&VSMlNT

12 MTQG

13 HSSV

14 HVS

15 QCVN

16 QLMTYT

17 TTQG NS&ySMTNT . ,

18 UBND'

19 VPCT -.".

:1

ii

Page 5: an · sinh moi trU'{mg nong thon giai

BAocAo Khung k@ ho,ch triSn khai ChU'01lg trinh MTQG NS&VSMTNT

giai do,n 2013-2015 .

. I.B6ICANH

1.1. GiOi thi~u

Nu6c s~ch va v~ sinh moi tru<mg nong thon la ml,lc tieu thien nien ky va chi€n lugc phat tri€n cua Vi~t Nam. D€ th\l'C hi~n ml,lc tieu nhan van nay, Chuang trinh ml,lc tieu quAc gia Nuac s~ch va v~ sinh moi truang nong thon da: dugc th\l'C hi~n qua 2 giai do~ 1999-2005 va 2006-2011.

Qua han 10 nam n6 h,rc ph§n ddu cua 63 tinh, thanh trong ca nuac, S\l' chi d~o cua Chinh phu, cua cac BQ, Nganh, Doan th~; Sl,l' h6 trg cua cac t6 chuc qu6c t~, d~c bi~t la h6 trg hoa d6ng ngan sach clla DANIDA, AusAID, Ha Lan va Vuang QuAc Anh; Chuang trinh ml,lC tieu quAc gia Nu6c s~ch va v~ sinh moi tru<mg nong thon da: ~t dugc nhihlg k€t qua vugt b~c; cUQC sAng, suc kh6e va moi tru<mg (] nhi~u vimg nong thon da: dugc cai thi~n.

Nh~m phat huy nhihlg thanh qua da: d~t dugc v~ cdp nuac, v~ sinh moi tru<mg nong thon trong 2 giai do~ truac, ti€p tl,lc giai quy€t cac h~ ch€ v~ v~ sinh hQ gia dinh, hanh vi v~ sinh ca nhan, chdt lugng nuac va moi tru<mg nong thon nhdt la vimg kh6 khan, dAi wgng ngheo, g6p phful thl,l'c hi~n ml,lC tieu thien nien ky, chi€n lugc quAc gia nuac s~ch va v~ sinh nong thon d€n nam 2020 va Chuang trinh xay d\l'Og nong thon m6i; ngay 31 thaog 3 nam. 2012 Thu wang Chinh phu ban hanh Quy~t dinh s6 366/QD-TTg phe duy~t Chuang trinh MrQG Nuac s~ch va V~ sinh moi tru<mg nong thon giai do~

2012-2015 (vi~t t~t la NTP3).

D~ t~o di~u ki~n thu~ Igi cho vi~c thl,l'c hi~n cac ml,lC tieu va nhi~m Vl,l clla Chuang trinh thea Quy€t dinh Clla Thu wang Chinh phu, Ban chi d~o Chuang. trinh NTP3 yeu cdu xay dl,l'ng Khung k€ ho~ch t6ng th€ thl,l'c hi~n Chuang trinh giai do~ 2013 - 2015 lam can cu tri€n khai cac ho~t dQng, giam sat & danh gia va bao cao k€t qua thl,l'c hi~n.

Doan giam sat thU<mg nien nam 2011 cfing dua ra khuy€n nghi cdn xay d\l'Og "K€ ho~ch tri~n khai t6ng hQ'P cho NTP3, trong d6 g6m cac BQchu ch6t (nhu B9 NN&PTNTNan phong thuang trl,l'c, BQ Y t~ va B9 GD&DT) d€ thuc dAy S\l' phAi hgp, l~p k€ ho~ch, t~p hu§n, h6 trg ky thu~t va phiin b6 ngiin sach uu tien".

M~c dil vi~c tri€n khai xay dl,l'ng Khung k€ ho~ch thl,l'c hi~n NTP3 sau khi Chuang trinh da: thl,l'C hi~n dugc gful mQt nam, nhung v§D rdt cful thi6t cho 3 nWIl con l~i, til nam 2013 d~ k6t thuc tAt Chuang trinh vao cuAi nam. 2015.

1

., .:::I

Page 6: an · sinh moi trU'{mg nong thon giai

1.2. Myc tieu

Xay d\lIlg va hoan thi~n Khung k6 ho~ch tri€n khai Chuang trinh MTQG NS & VSMTNT giai do~ 2013 - 2015 lam cm cu cho vi~c tri6n khai th\lc hi~n, giam sat va daM gia k6t qua Chuang trinh.

Khung k6 ho~ch tri€n khai Chuang trinh MTQG NS & VSMlNT giai do~ 2013 - 2015, trong d6 li~t ICe cac ho~t dQng uu tien va nhi~m V\l cAn th\lc hi~n bC1i cac dan vi nhu: Vm phong thuang tn,rc Chuang trinh, C\lC Quan ly Moi truang Y t6 (BQ Y t€), V\l cong tac HQc sinh, Sinh vien (BQ Giao d\lc va Dao ~o), Trung tam Qu6c gia NS&VSMlNT, HQi Nong dan Vi~t Nam, Trung uang Doan Thanh nien cQng san H6 Chi Minh, HQi Lien hi~p Ph\l nil Vi~t Nam d€ d~t duqc cac m\lc tieu d~ ra cua Chuang trlnh theo tUng nam va chung cho ca giai do~ 2012- 2015.

1.3. Nguyen tic

1.3.1. Cac himh d9ng phai thJ hi~n dU(1c nhiing nhi~m v~ trf;mg tam va can uu tien trong NTP3

NTP3 la mQt Chuang trinh dugc th\lc hi~n trong 4 nam, bAt ddu tlr nam 2012 d~n 2015. Cac ho~t dQng cua Chuang trlnh rAt rQng bao g6m cAp nucrc s~ch, nha tieu hgp v~ sinh, bao v~ moi truang ; tren ph~ vi nong thon ca nucrc, tlr trung uang d~n ca sa va nguai dan. Ban k~ ho~ch th\lc hi~n tuy phai khai quat ddy du cac ho~t dQng nhung phai th€ hi~n duqc nhiing nhi~m V\l, ho~t dQng trQng tam c6 !fic dvng Ian toa ho~c di~u chinh, diM hu6ng cho cac ho~t dQng nhb d~t duqc cac m\lc tieu cua Chuang trinh.

1.3..2. Cac hanh d9ng phai dam bao trf)ng tam chinh sach quac gia cua NTP3 dU(1c th"c thi t{li cap tinh, huy~n va dJn nguiri dan nang than

Ban k~ ho~ch th\lc hi~n NTP3 phai dam bao tinh th\lc ti€n cao, phu hgp vcri th\lc tr~g NS&VSMTNT, di~u ki~n phat tri€n kinh t6 xii hoi, d~c di€m vling mi~n, dan tri hi~n nay, th€ hi~n nhiing chinh sach tr<;mg tam cua Chinh phu, cac BQ nganh kha thi, dugc th\lc thi t~i cAp tinh, ,ca sa va d6n ngrrm dan nong thon.

Theo Quy6t diM s6 366/QD-TTg, chuang trinh g6m 3 d\l an, cling la 3 hgp phAn chinh cua chuang trlnh. K6 ho~ch tri€n khai NfP3 phai t~o di~u ki~n d6 cac dan vi chu tri va ph6i hgp th\lc hi~n t6t d\l an cua chuang trinh. Cling theo quy~t dinh nay, d6i tugng va ph~ vi t~p trung uu tien la hQ ngheo, cac vling sau, vling xa, vling d6ng bao dan tQc, bien gi6i hai dao, vling 0 nhi€m, kh6 khm ngu6n nucrc. Cac ho~t dQng hu6ng ngheo va 16ng ghep gi6i se duqc th€ hi~n xuyen su6t trong cac ho~t dQng c6 lien quan va nhiing nQi dung ho~t dQng C\l th6.

2

Page 7: an · sinh moi trU'{mg nong thon giai

ll. KHUNG KE HO~CH TRIEN KHAI CHUONG TRiNH

CO' quao th\fC hi~o Thlri giao th\fC hi~o NguAo

KEtqua du Chi tieu daoh gia Nl\m 2013 I Nilm 2014 I Nilm 201SIT Ho,t dqog diu VaGHotltdqog I\fC th\fCDiara d., ki~o kSt qui diu ~aTruog U'O'Dg hi~ophU'O'Dg

.... ....:" . :.. "

I. C4pnLP6'cv~ mOi tn,ang:nOllgthOn· ... -~. .' "'~i-~~""""='=''':;:;;''~';':;--':''''''''~~''=--

. I I • Quy dinh C\l the dai tuqng duQ'c hu6ng tin d\lllg uu dii; mire cho yay dOi vOi cang

Chinh sUa, Quy~ dinh • NQi dung, dOitrinh nwc ~ch va nha tieu • Ca quan cM tuqng va mirc yaythay th@ (holcb6 sung tri: Van phonghQP v~ sinh hQ gia dinh, dOidieu chinh)Quy€t dinh vdn tin d\lDg uu diivo; to chirc dAu tu xay d\Dlg Thulmg UV'c duQ'C chinh sUa philQuy~ dinh s6 s6 Chuang trinh;holc quin Ii vv,n bBnh c6ng6212004/QD­ 6212004/QD­ hQP vOi th\lC 18 vatrinh cAp nwc s\lCh, v~ sinh • Ca quanTIg v~ tin TIg v~ tin thl/C hi~n duQ'c m\lc• Ca quanmoi tnIlmg nang thon. phOi hQP: H6 Itr~ tieu huang ngheoph8i hQP:d\lDg th\lCd\lDg th\lC Ngan hang quAc1. • Quy djnh Iii suA!, thai hlpl, te ctia Chuang trinh; Cac cahi~ Chi@nhi~n Chi~n di8u ki~n va tho 1\1c cho Yay, Nha nucrc, B() (TA)quan lienIuQ'c qudc gia IuQ'c qu6c • Quy trinh thl/Cbao dam ti@n yay va xU Ii nii Tai chinh, quangia v~ cip v~ cip nucrc hi~n d@ tAt ca d6i

Ngan hangroo tuqng duQ'c yay tin nuo-c s\lch va s\lch va v~ CSXH va cac • Quy dinh ngu6n van chosinh mai d\lIlg uu dii c6 iliAv~ sinh mai Yay, cAp bi! chenh I~h Iii suit ca quan lientnIemg nang ti€p ~ nguOn v6nwemg nong

vabiJ. 10. quanthan tin d\lng. thCin.

• Quy dinh C\l th~ tflich nhi~ ctia cac ng8nh cae cAp trong th\lc hi~n tin d\UllZ uu dai.

A .J cHleAO'ell:UHANH

~

3

..... I ... i.c;.1 """,",, ~.d I , •• It

Page 8: an · sinh moi trU'{mg nong thon giai

IT

2.

3.

Ho,tdOng

TiSp t\lc c~p nh~ chiSn hrQ'c quBc gia vB cAp nuac s~ch va V~ sinh nong thon den nam 2020 tim ohio den 2030.

Xay d\lllg Thong tu Huang din th\lc hi~n

cong utC quan ly v~

hanh cong trinh clp nu6'c nong thon.

K~tqua diu ra dV ki~n

Ban c~p nhat chiSn luQ'c qUBc gia vB cAp nuac s~ch va V~

sinh nong thon den nam 2020 tim ohin den 2030.

Thong tu huang din th\lC hi~n c6ng tac quan ly v~ hanh cong trinh cAp nuac nong thon.

HOft dOng diu vao

• Danh gia moi wOng Chien luqc. • Danh gia hi~n tIlng NS&VSMTNT rnQt each djnh luqng den nam 2015; nhUng C(1 hQi va thlich thuc. • Xac djnh m\lc tieu tAng quat, m\lc tieu C\l thB ctia chien luQC den nam 2020, tim ohin den nam 2030; ·cac gilii phap tl).\lC hi~n chien luQ'c. • Ke hotlch hanh dQng th\lC hi~n va ket thuc chien IUQC vao nam 2020.•De xuAt chien luQ'C til nam 2021 den nam 2030.

• Quy djob quy hO\lch, tinh dQc quyBn tU?Dg dBi trong xac djnh don vi cap.nua~. • Quy djob dau 116i va hQ'P dAng cijch V\l cAp n4'l1c. • Gia nuac stlch: Gia thanh va gia tieu th\l; cAp bU gia nuac. • Quy8n va ,trlich nhi~1Il; ctia cac don vi cap nuac; quyen va nghia V\l ctia khach hang. • Nang coo hi~u qua qulin ly v~ hanh crCN1!. 'A

• Quy djnh Cl,l the trac!t nhl~rn cua cac nganh cac cap trong

uan IV v~ h8nh CTCNTT.

Ca quan thvc hiin

Trung uong

• Co quan chu trl: Trung tam QG NS & VSMTNT. • ,Co quan phBi hQ'P: VAn phOng ThuOng 1JVc Chuong trinh, CI,lC Qulin ly Moi wOng y te, VI,l cong utC HS&SV, cac C(1 quan lien quan.

• Co quan chu tri: Trung tam QG NS& VSMTNT. • Co quan phBi hQ'P: BQ Xay dl,l1lg, VAn phong chuong trinh va cac C(1 quan lien quan

Dia phuong

·Coquan phBi hQ'P: Cac co quan lien

quan

• Co quan phBi hQ'P: Cac co quan lien quan

ThOi gian thvc hifn Ngu6n

Chi tieu danh gia Nam2013 Nam2014 NaIn2015IVC thvc kEt qui diu ra

hiin 1 121 3 14

• Ban Chien luQ'c QG va CN& VSMT NT den 2020 duQ'c bien. SO\lll, ~ nh~ va thay the ban Chien luQ'c duQ'c c6ng bB vao thang 8/2000 va BanHO trQ' Chien luQ'C (c~p nh~t

qUBc te 2011);

(TA) • Khung Chuong trlnh, huang d!n CN&VSMTNT, nang cao th\lC hanh v~ sinh ~ cac vUng nong thon den nam 2020 va tim ohin den nam 2030.

• CI,l the h6a Nghi djob 58

\

117/20071NE>-CP ngay 1117/2007 ctia Chinh phil va san xu&t, cung cAp va

HO trQ' Itieu thv nu6'c s\lCh quBc te d8i v6i c6ng trinh (TA) cip nuac nong th6n.'

• Nang cao hi~u qua va S\l ben vilng trong quan ly v~

hanh c6ng trintI cAp nuac ~p trung n6ng th6n.

~

·4

Page 9: an · sinh moi trU'{mg nong thon giai

"

TbOi gian tbI"fC bi,nCa quan tbI"fC bi,n NguAn

Cbi tieu aanb giaK~tqu8 aAu NAm 2013 I NAm 2014 I NAm 20158o,t a{)ng 8o,t a{)ng aAu V80 1I"fC tbI"fCIT Bia k~t qui aAu rara dY'ki~n Trung U'O'Dg bi,npbU'O'Dg 1 12 I 3 I 4

• Quy dinh ch~ dQ ki&n tra: • Ch~ dQ ki~m tra,• Co quan cMdinh kY, dQt xuat; ph~ vi nQi dung kiBm tra vatri: C\lC Quan

ki~m tra, lay miu xet nghi~m; chAt luqng nuac,Iy Moi wemgtMm quyBn ki~m tra;Thong tuXay d\lllg yt8. nuac dUn~ ch? caehuang dInThong tu • Quy dinh n()i dung ki~m tra co so che bien va• Co quanhuang d§n d6i v6i: Ngu6n nuac sir d\lIlg; vi~c ki~m tra ph6i hqp: Yin H6 trq Inuac cho sinh ho,tchat lUl;mg cac nha may nuac, ~ cap qu6c t8 duqc huang dIn.phOng Thuang4. ;~tki~:: nuac in u6ng, nu6'c ~p trung; cac hinh thUc

(TA)tn,rc .Chuang • Trach nhi~m 00 nuac sinh cap nuac hQ gia dinh; nuac lin quan, t6 chUc, catrinh, Trungu6ng, nuac ho~ do B() Y • Quy djnh ch~ dQ bao cao; nhAn va hQ gia dinh tfunQGNSva

t~ ban hanh. sinh ho,t • Trach nhi~m cUa cac co quan tham gia cung cApVSMTNT va quan Iy nha nuac, dan vi cap

ho~c kiam tra chatcac 00 quannuac va ngum dAn sir d\lIlg luqng nuac. lien quan. dich \'\1.

• Khung kY th~t• Xllc dinh C\l th~ ph~ vi va giup 00 quan quin Iyd6i tuqng sir d\lfig tal Ii~u. nha nuac, dan vi tu• Huang dIn nQi dung va trinh van, dich V\l vatlJ thlJc hi~n KHCNAT • Co quan cM nguOi dan nong thon • Huang dIn trach nhi~m va S\l tri: Trung tam trong vi~c I~p, thAmph6i hqp co quan quan Iy nha QGNuac s,ch dinh, phe duy~t, t6Xay d\lllg • Co quan nuac, chfnh quySn cac cap, va VSMTNT. Tal lieu ph6i hqp: Tai Ii~u tr Ichirc th\lC hi~, kiBmH~Huang din dan vj dich V\l va cQng d6ng • Co quan TrungtamHuang d§n tX tra va giam sat vi~qu6chuemg lQi thlJC hi~n kS ho,ch ph6i hqp: Vlin5. th\lC hi~n kS th\lc hi~n KHCNATNS&thlJC hi~n kB (TA)cap nuac an toano phOng Thuem.ghOfch cAp duqc xay d\lllg. VSMINThOfCh cAp nuac an toan • HU6'n~ dIn trinh.tV' th\lC hi~ tf\lc Chuang cac tinh • Chat IllQ'Ilg dichnuac an toan va nguon 1\lC de thlJC hi~ trinh, Cvc V\l, gilim nguy 00,KHCNAT. Quan Iy Moi quan Iy nii ro toan• Huang dIn tMm quySn phe wem.g Y tS di~ til' ngu6n nuac, duy~t, h6 so trinh, thAm dinh cac cong do~ xU ly,va trach nhi~m l~p k~ hOfCh phAn ph6i th\lC hi~ncAp nuac an toano an toano

~ 5

" .... ~-.JL;..;"...... ~/•• ,I

Page 10: an · sinh moi trU'{mg nong thon giai

CO' quan th\I'C hifn ThOi gian th\I'C hifnJl.Nguon Chi tieu a8nh gia NAm2014 NAm20lS ~ aJl. I I \I'C tb\I'C k4t qui aiu ra

NAm2013Ketqui au Ho,t aC)ng aiu vao Bia

3141112131411121314

IT I Ho,t aC)ng I ra d" kiSn Trung U'O'Dg

phU'O'Dg hifn 1 2

• Huang dln l~p J.<S hO\lch diu thlu: nQi dung kS hOfcr, trinh tMm djnh, phS duy~t ke hO\lCh diu thdu. • • Quy trinh d~u thAu doi ~6i g6i thAu x4y lAp va m~ s~

Quy trinh va cac thu hang h6a: 4p h6 so ~Cri tha~ • Co quan cM t\lc diu thdu thllCXay d\filg Tai li~u moo thftu, tiep nh~ M so, mo tri: VAn phOng hi~ cae dll an cuaTai li~u huang din thftu, d~ gia M so dy thA~ Thucmg trve

HO trg ChUCfDg trinh du~ch'!ang. dan diu thAu trong tr!nh th~ dirftt va phe duy<:t ChUCfDg trinh. huang din chi, tiat 1 diu th4u cho thllC hi~n kat qua dau th4~. . ~ '..Co quan quac tS ~ diSu ki~n thu~

6. ChUCfDg .. ChUCfDg trinh • QUY,trinh chi dinh ~au v~ pMi hgp: BQ (TA)

lQi, diun bilo trinh tiltrinh gllll dllQ'cban g6i thiu dich V\l tu y4n, g61 KS hO\lch va va cae quy dinh hi~ndO\l1l 2012­ haob thAu xiy lAp, mua sAm hang diu tu. haob.2015

bOa. • Quy trlnh chao.hang cf!ID tranh dOi v6i g6i th4u mua sAm hangh6a.

• Co quan chU tri: VAn phOng Thucmg tf\rc ChUCfDg trinh.

xay d\lDg va ChUCfDg triob • Co quan.

phOi hgp:thllC hi~n hanh dQng

• Co quanChUCfDg phil hgp v6i

• Xiy d\lDg khung kS hO\lch TnmgtAm QG

phai hgp: HO trg Dam boo phat triSn trinh hanh

kS hO\lch NS& Tnmg tAm quac te ben vilng trong dieu hanhdQng. •

VSM1NT.7. I dQng qulin ly ngilnh nong

• T6 chirc cae lap ~p hum va NS&VSM (TA) ki~nBDKHnii ro, thlch

nghi~p va triSn khai thllc hi~n. TNT cacirng v6i

phat trien tinhBDKH ve

nong thon vaNS&VSMT

c6 tinh khil thi NT

6

Page 11: an · sinh moi trU'{mg nong thon giai

"

K~t qua diuIT Hotlt d{lng

ra d'1 kien

.. II. IV~sinhnongthon

Xay d\ffig Thong ill hu6ng din

1. dy d\lllg v~

sinh nba tieu hQ gia c1inh

Thong tu hu6ng din dy d\lllg v~

sinh nba tieu hQ gia c1lnh

HOtlt d{lng diu V80

• Quy c1jnh n¢i dung kiSm tra c16i vm: Vi tri Kay d\lllg nba tieu; yeu cAu v~ sinh ti"ong xiiy d\lllg; yeu cAu v~ sinh trong su d\ll1g va hao qwln; phuong phap etanh gia.. • Quy c1inh chS c1¢ Mo cao. • Trach nhi~ cUa cac CC1 quan quan ly nha mr6c, nhan dan su d\ll1g nha tieu hqp v~ sinh.

Coo quan tb'1C hi~n

Trung U'O'Dg

• Co quan cM tri: C\lC QLMTYT; • Co quan phOi hqp: Vm phOng Thuang 1:r\lC Chuang trinh, Trung tam QG NS& VSMlNT va cac co quan lien quan.

Dia pbU'O'Dg

Tbiri gian tb'1C bifn Cbi tieu danb pa NAm 2013 I' NAm 2014 I NAm 2015k~t qua dAu ra

• Vi~c kiem tra nhilng di8u ki~ bao dam hqp v~ sinh d8i vm cac lo,i nha tieu, bao gAm: chS d¢ lci~m tra, nQi dung kiem tra va chS dc}, bao cao v~ nha tieu duQC hu6ng din. • Trach nhi~ cUa cac CC1 quan, til chUc, ca ohlin va hQ gia dinh trong xay d\lllg, su d\lllg, boo quan cae lo\li nha tiBu hqp v~ sinh.

Ngu6n 1'1C tb'1C

bi~D

H3 trq quAc te (TA)

~ 7

\\LJ.\. ~:~J ..... ,I

Page 12: an · sinh moi trU'{mg nong thon giai

ThOi gian thl(C hitnCoo quan thl(C hi~n Ngu3n

Chi tieu danh giaK@tquidiu II(C thl(CHOft dqng diu vaoIT HOftdqng Bia ~AmI201; I ~AmI201: I ~amI201~k~t qui dAu rara d" ki~n Trung U'O'Ilg hiinphU'O'llg

III. I Nangcao nang Il!c~truy~n thongv.giam$at, ttanh gia thlfC hitn ChU'O'rlgtrinh

• TfO co hQi thu~• C6ng khai dl! an, c6ng trinh lqi va blnh ding de nuac s\lCh va v~ sinh m6i

nguOi huang lqi, d~cwOng duqc dAu tu tren dia

biet la nguOi ngheo, ban xi va thir t\l' uu tien, tian $ ngheo va phl,l nO'dQ th\l'C hi~, phuang an den cM dQng tham giabu, h6 trQ' giai ph6ng m~t

tich C\l'C vl\o cac hO\ltbing, ill dinh cu lien quan dan

• Co quan chu dQng cUa Chuan~d\l'an. tri: VAn phOng trinh, til khiu I~p ke• Hinh thirc oong khai: C6ng ThuOng tn,rc hO\lCh, th\l'C hien,khai a trv sa UBND xi, tren Chuang trinh. d8nh gia va v~M thang truySn thanh xi, qua

hanh blio dUOng.• Co quanwang th6n va cQIlg mc vien phOi hQ'P: • Trach nhiem, nAngco sa de th6ng bao d8n dan. Trung uang I\l'c cua cQng dOngHuang d§n • Hinh thirc nh8n dAn ban va HQi N6ng dAn trong giam sat th\l'Cgiam sat c6 quy8t dinh tn,rc ti8p vS cMTai li~u VietNam. hien chuang trinh,Sl! tham gia

Huang din wang d6ng g6p xay d\lDg, phi cua cQng1. H6 tr~ Idl! an tfi dia phuanggiam sat cO v~ hanh boo dUOng. duqc nAng cao.qu6c tedOng trong

S\l' tham gia • Trach nhiem cua UBND xi, (fA) • T6 chirc, quySnth\l'C hi~ cUa cQng dAng wang th6n trong t3 chilc th\IC h{lll, nQi dung vaChuang hi~n nhUng nQi dung nhAn dan phuong phap trongtrinh ban va quy& dinh. giam sat th\l'C hi~n • T6 chirc, h~ dQng cua Ban chuang trinh, d\l' angiam sat dAu tu cQng dOng. t\li dia phuong duQ'cTrach nhiem cua co quan, t6

quy dinh roochirc, ca nhAn trong vi~ th\l'C hi~n giam sat cUa nhAn dAn.

'tcc./ 8

Page 13: an · sinh moi trU'{mg nong thon giai

Thai gian th\l'C hi~nCoo quan th\l'C hi~n

IT HOft dqng

Xay d\fl1g kS hO\lch tang cuemg nang h,rc tv giam sat chAt2. lUQIlg nuO'c cua cac dan vi cap nuO'c tren tom qu6c

K~tqui dAu ra d\l'ki~n

cae dan vi cAp mr6c du nang i\rc tv giam sat chAt lUQIlg nuO'c cUa dan vi minh.

HOft dqng dAu vao Trung II'01lg

• Co quan chi! tri: Trung tam QG NS& VSMINT.

• <;hufut bi tii li~u hu6'ng dIn • .Co quan kie~ tra. giam sat CLN. pMi hqp: Van • T6 chirc hU6'ng din, ~p huAn phOng Thuemg cho giao vien cua cac tinh d~ tT\l'c Chuang cac tinh hU6'ng din cho can b¢ trinh, C\lC c6ng nhan cac dan vi cAp mr6c QL¥JYT (BQ t\l giam sat CLN do dan vi Y te) minh san xuAt. .

Ngu6n 1\l'C th\l'CBia hi~nphll'01lg

• Co quan ph6i hgp: • Kinh Trung tam phi S\l NUGC s\lch nghi~p

& Chuang VSMTNT trinh. tinh, • H6 trg Trung tam qu6c tS YTDP (TA). tinh.

Chi tieu danh gia NAm2014 Nam201SNam2013k~t qui dAu ra

1 I 2 I 3 14 1 I 2 I 3 I 4

cae dan vi cAp nUGc nong thon tren tom qu6c c6 du nang l\lC tv giam sat chat lUQIlg nu6c cUa dan vi minh san xu&:.

~

9

\.\.7 ................../ ..-v/~

Page 14: an · sinh moi trU'{mg nong thon giai

K~tqui diu ra d\l' ki~n

Ho,tdOngIT

.B I TR.jE~j,KH~lifHIl¢· HleN

Hoat dOng diu V80 BiaTrung U'O'Dg phU'O'Dg

.. ., ..,. .. , ..... ' ' . I. .ThlfC hi~nd.,an cApnooc

Khung kB hOlllCh thllC hi~n Chuang

Xay d\ffig va trinh trong do ban hanh xac dinh cac

1. Khung ho~ch

kB triSn

ho~t

dan dQng,

vi thllC khai Chuang hi~, thai gian trinh thl,lC hi~n, dll

kien san phfun va ngu6n kinh phi.

ThOi gian th\fC hi~nCa quan th\fC hi~n Ngu8n

Chi tieu danh gia1\fC th\fC kSt qui diu ra hi~n

• Vi~ trien khai, to chuc thllc hi~n va giarn sat ~ giaka qua Chuang trinh ca a trung uang va dja phuang c6 co so, cAn cu; • Cac ho~t dQng,

H6 tr nhi~m V\l uu tien cAn t~ IthllC hi~n bOi Vanqudc

phOng Thubng trlIc(TA)

Chuang trinh, BQ Y te, BQ GD&DT, Trung tam QG NS &VSMTNT.. duvc xac djnh d8 4t m\lC tieu cua Chuang trinh thea timg nAm va chung giai do~

2013- 2015.

• Co quan ph6i hQP: Cac co quan lien quan

Kinh phi ddu tu: Vt5n dtin biJ ra; N~an stich hO tr(1 coo cdc dt5i tu(1llg chlnh sdch; vay tin d{Jng va cac ngwSn vt5n

NAIll ZOl4 I Nlim 2015

10 ~,

Xtiy dl/Tlg va ban hOnh lei hO{lch thllc

a.l. hi~,! h'lp phOn: Cap NuUc sr;zch nongthOn

• [)anh giti hi~n tr(lng cap nwc s(lch nong thOn din cudi 2012 va dll bao kit qua thllc hi~n 2013; • K i hO(lch .xdy dl/Tlg cong trinh cdp nuuc s(lch nong thOn coo giai dO(ln 2013-2015; • Nhi~m \/(l, mllC tieu: '+ Sd dtin duvc cdp nu6'c sinh OO(lt HVS; tY I~ % Sli d{Jng nucTc sinh hO{lt HVS ; '+ St5 dan dUi/C cdp ~c dat QC ; tY Ie %Sli d{Jng nwc d(lt ~;

• Xtiy dl/Tlg cong trinh cap nu6'c .

• Cq quan chu • Cq quantrl: B~ chu trl: NN&PTNT; UBND cdp

tlnh; • Cq quan pMi hr;lp: Cac B9 • Cq quanngOnh, doan thi pMi hr;lp:lienquan Cac nganh.

doan thi lien quan

Page 15: an · sinh moi trU'{mg nong thon giai

Tho; gian thvc hiinCoo quan tbvc hien Ngu6n Chi tieu Clanh gillK~tquiCliu NlUn 2013 I NlUn 2014 I NlUn 2015Ho,t cl9ng Cliu vaoIT Ho,tdOng IVC tbVCBia k~t qui Cliu rara d'1 kiEn Trung U'01lg hienphwng 2 I 3 141 1 I 2 I 3 I 4

h(1JJ pJuip Ndng cdp va mQ reng) eT cac ilia sinh hO(Jt t4p trung. (Xay mOi,

Wc. phwng cd iliiu kien .my dt.mg cong triM c4p nwc tq.p trung. + sa cong trinh CNTT trong ilo: Xdy mOi. nling cdp meT reng + Cong mdt. quy mc5 cong trinh phu h(1JJ theo hufmg uu tien pJuit tri€n CT CNTT quy mc5 Xli. lien Xli, • Kinh phi il&u tu: Ngan sach nhiI nll6'c (l'rung Uqng. ilia phl/(1Tlg). Qu6c ti. ilong gop cUa dlin. v6n tu nhdn, v6n vay tin dl,Ulg, cac ngutSn v6n h(fp phdp Wc. • Lva ch(Jn cong nghi phu h(1JJ; • Qulm lY. vq.n hanh cong trinh sau ildu tu: Mo hiM qulin ly phU h(1JJ; QuOn iY. vq.n hanh bOo drdmg cong trinh. Gia nwc•..... • Xay d7,lTlg CTN nhO te hp gia iJInh iJ cac tip kMng co' ili€u kiin xOy d7,lTlg CTCNTT; • Tang s6 cang trinh cap nll6'c nho Ie M gia ifUlh;• sa dlin sUo dllng nwc tit cong trinh cap nll6'c nhO Ie.

NguJn mdm non, truUng h(JC pM thOng • Hiin /r(Ing CN-VS truUng h(Jc

kiM phi:Xdy d7,lTlg vo Ngansachilin cudi 2012 va dv roo kit qulz • Cu quan cMban hlmh lei Trungthvc hien 2013 trl:Bc Giao dttchO(lch xOy Uqng,• Cu quan• K i hO(Jch xdy dr.mg cong trinh va f)iJo t{lOd7,lTlg cong ph6i h(1JJ: Ngdn sachCN-VS trudng h(Jc mdm non. • Cu quan pMitrinh nwc Cac nganh, DiatruUng h(Jc phd thOng giai ilO(ln h(lp: Cac Bes{lch vo nhiIa.2. iloQn thi phl/(1Tlg2013-2015: nganh, iloan thitieu h(1JJ vi lien quan ho~c huy+ Nhiem \III. mllC tieu; lien quansinh wUng ilpng tit+ sa IU(11Ig cong triM nwc s{lchh(Jc mdm non. cdc ngu6nva nha tieu h(Ip ve si"h truUngtrJn!ng hpc v6n h(1JJh(Jc mdm non. truUng h(Jc pMphOthOng phdpthtJng;

Wc,• (JuAn Iv. vdn hOnh coml triM

11 ~

'~lJ"~-"1 ~~A'

Page 16: an · sinh moi trU'{mg nong thon giai

Thiri giao thyoc hi~oCO' quaD thyoc hifo Ngu6n Chi tieu daoh giaKit qui dAu Nilm 2013 I Nilm 2014 I Nlim 2015lyoc thyocHo,t dqog dAu vao'IT Ho\,td90 g Bia kit qui dAu rara dl1 kiin Truog U'01Ig hifophU'01lg 2 I 3 141 1 I 2 I 3 I 4

sau t1du tu: + Xac t1inh mo hinh quim Iy (NhO trurmg quan IY. quan Iy dich vtl•.. .) + Ngu6n kinh phi. cu chi chfnh sach, quy t1inh tronI! auan lV....

• Cu quan chli • Cuquan tri: Vdn phOng V6n d4n,quim /Y.

V6n ngdn• Biqn trr;ng vi sinh chu6ng trr;i chu(11Jg trinh; thllc hien: chdn nuoi t1in cu6i 2011 va dll sach hiUBNDtinh• Cu quan pMiXdy c4mg va tr'l cho

ban himh lei bOo kit qua thllC hien 2012 t6chu-ehf/P: CIlC cJrlin

cdc t16i hoq.ch xdy

• Ki hor;ch xOy dll1lg chu6ng trr;i thllc hiqnnuoi,Cac B~, tuf/TIgchiJn nuoi HVS giai t1or;n 2013­ngdnh. t10an thi • Cuquan chinh2015:a.3. dtmg chu6ng lienquan pht5i hgp:

tr{li chan sach, vay• Nhiem vtl. mile lieu: CacSiJ. tin d1,ing+ s6 chu6ng trr;i chiJn nuoinu6i h(Yp v~ nganh' va ng6nHVS. Xli /Y ph4n Mng M Ii t10anthisinh v6n hf/P+ s6 chu&ng trr;i chiJn nuoi lien quan phdp Wc.

HVS co 114m Bioga

• Cu quan chli• Hien trr;n~ sir d1,ing nhlJ tieu v6n criatri: Bp Yti; • Cu quanHVS t1in cuOi 2011 va dll bOo kit quim IY. ddn, v6n• Cu quan quanqua thllc hiQn 2012 thllc hiin: ngdn sach /Y, thllc hien:• Ki hor;ch xdy dllhg nhlJ lieu UBND M tr'lchoCIlC QLMTYTHVS h9 gia t1inh 201 -2015Xdy dll1lg va tinh. tp h9 ngheo.thllc hien;

ban hQnh ki • Nhiem vtl. mllC tieu: thllC hiin c4n• Cu quan pht5i+ S6 hp gia t1inh sir d(Ulg nhO tieuho(lch xdy cac dll anhf/P: Van phOng ngheo.b.1. HVS hOng nOm va t1in 2015dll1lg nhO tieu tren t1ia ban cac t16iThtrUng IrllC+ Ty Ie % s6 hP sir d(Ulg nhlJ lieuHVS h~ gia Chu(11Jg trinh. /Uf/Tlg• Cu quanHVS hOng nOm va t1in 2015trUJh pMi hgp: chlnh sachTrung tdm QG•S6 h9 xdy dll1lg nhO lieu HVS va v6nNS&VSMrNT; Cac ngdnh,• Cong ngM nhlJ lieu phil hf/P hf/P phdpCac B~ ngQnh, t10an thi• fluOn Iy su- d1,ing nhO tieu HVS, IcJujc.t10an thi lien lienquanben viing quan

""'Ztv­12

Page 17: an · sinh moi trU'{mg nong thon giai

,,,

IT

b.2.

2.

HOlltdqng

Xdy dvng va ban hanh ki hO{lch xdy dvng cong trinh nwc s{lch va nhQ

tieu h(1JJ v~

sinh tr{lm y Ii xii

Hu6ng dfut cac tinh chuftn bi k€ hO\lch trung h\lll Chuong trioo 2013­2015 va himgnl1m.

K~tqui dAu ra d" ki~n

K~ hO\lch tnmg h\lO thVChi.~n NTP3 va ke hO\lch lu\ng nam cua 63 tinh th3.nh phO v~ t6ng hQP ke hO\lch cua tirng bQ, ngimh va cua ca Chuong

trinh.

HOllt dqng dAu vao

• Hi~n tr(lng NS& nha tieu HVS, tr{lm Yti xli ain cu&i 2011 va dll bOo kit qua thl/C hi~n 2012; I Nhi~rn V{l, mllc tieu: ain cu6i 2015 co 100% tr{lm Y Ii xii au n~tTc s(lch va nhiJ tieu h(fjJ v~ sinh, awc quan [y, Sti dllng tot; I Xay dvng cong trinh nwc s(lch va nhQ tieu HVS tr{lm Ytixii hang nlirn va ain nlim 2015; I St5 [u(11Ig cong trlnh xOy dvng; tj [~ % tr(lm Y ti xay dvng cong trinh clip nwc va v~ sinh hang nlirn va ain 2015. I Cong ngh~ clip nutTc va nhQ tieu HVSphUh(1JJ. I Qulin [y, su dllng nhQ tieu aam bito v~ sinh, b~n vfbz~.

I ?t,r thao ~ng vAn hu6ng din xay d\Dlg ke hO\lcn trung h\lO chuong trinh 2013-2015 triOO C?il nhi~m chuong tri:m IcY ~ cac ~Q n~Anh, dia phuong;

Dt,r thao ~ng vAn h~6ng din xay dt,rng ke hO\lch Q3.m triOO C?u .nhi~m chuong trinh IcY gm. cac bQ np, dia phuong.

Ca quaD th\fC hi~o

Trung U'O'Ilg

I Cu quan chu tri: B~ YIi; I Cu quan quan [y, thllc hifn: CIlC QLMrYT chi a(lo thl/C hi~n;

I Cu quan pMi h(1JJ: Van phOng Thuimg trl/C Chuung trinh, Trung tdln QG NS&VSMrNT; Cac B~ nganh, aoan thi lien quan

• Co quan cM tri: VAn phOng Thuang tlVc Chuong trinh; ·Co quan phOi hQP: C\lC QLMlYT, V\l HS&SV, cac co quan lien quan

Bia phU'O'llg

• Cu quan qulin [y, thl/C hi~n:

UBND tlnh, tp thl/C hifn cac dll an tren aia bOn I Cu quan pMi h(1JJ: Cac ngOnh, aoan thi lienquan

• Co quan phOi hqp: Cac co quan lien quan

NguAn 1\fC th\fC

hi~n

V&n Ngan sach (Trung uung, aia phu(1TIg, v&n h(1JJ phiip kJujc).

Kinh phi st,r nghi~p

Chuong -trinh

Thai giao th\fC hitn Chi tieu danh gia

NAm 2013 I NAm 2014 NAm 2015k~t qui dAu ra

NQi dung ke hO\lch, thai gian xay d\Dlg. gUi k~ hO{lch tnmg h{lD chuong triob 2013-2015 va hang nl1m, cUa cac BQ Ng3.nh. dia phuon~

duqc xay d\Dlg de VAn phOng Chuong trinh tang hQP trinh Ban chil nhi~m

Chuong trinh bao cao Thil tuang C_hi$P9~'

I

1 I 2 I 3 I 4

1M­

13

Page 18: an · sinh moi trU'{mg nong thon giai

Thiri gian thl(C hiinCoo quan th\fC hiin Ngu6n

Chi tieu danh giaKSt qui diu NIlm 2013 1 NIlm 2014 NAm 201S1l(C thl(CHo,t d9ng diu vaoIT Ho,t d9ng Bia ket qui dAu rara d\l' kiSn Trung UO'Dg . hiin

• Tinh hinh th\l'C hi~n chu<JIlg trinh duQ'C danh gia va so vai m\lc tieu; nhiing bai hQC th8nh cong va thach thuc; • NQi dung Chtrong

• Danh gia ket qu. thgc hi~n trinh giai dO\lll 2016­NTP3, hi~ tr\lllg cAp nuOc 2020 dUQ'e xAy d\Dlg• Co quan chil Sfch va v~ sinh moi wang

d~ BQ NN&P1NTtri: Vlin phOng nong thon d~n het 2015. trinh Thil tUOngThuang tI"\l'c • Nhi~m V\l, m\lC tieu d~n nWn Chinh phil pheChu<JIlg trinh.2020.

duy~; lam. cong C\l• Co quan• NQi dung cae hOft dQng. th\l'C hi~ Chi~ 1uQ'cph6i hQP:• Cac dg an C\l th~.xay d\ffig • Co quan Quae gia cAp nuacTrungtam QGBao cao HiS trQ'ph6i hQP:• Kinh phi cac d\l' an, chu<JIlgChu<JIlg NS&VSMlN SfCh va V~ sinhChu<JIlg trinh Cae co qu6c ~trinh.trinh giai3. nong thon d~n nWnT; C\lC qwin 1ygiai do~ (TA)quan, doan • Tieu chi, dinh muc phan bAdo~ 2016­ 2020moi wang Y2016-2020 the lienkinhphi.2020

~ (BO Y ~), quan• Giai phap th\l'C hi~h. V\l cong tac·K~ hOfCh ph6i hQP, lAng

HS-SV (BOghep. GD&D1), cac • Co ch~ gam sat, danh gia. co quan, doan • Ch~ dO thu th~p thong tin,

th~ lien quan bao cao. • T6 chUc th\l'C hi~n.

phUO'Dg

I

1121314111213141112

~

14

Page 19: an · sinh moi trU'{mg nong thon giai

r,

Thai gian thye hi~nCoo quan thye hi~n NguAn

Chi tieu dinh giaK~tqui diu lye thyeHo,t ctqng dAu vaoHo,t ctqngIT Bia kit qui ctAu rara d'1ki~n Trung Il'O'Dg hi~nphll'O'Dg

• Thu th~p, phan tfeh cae bao cao d8nh gia cUB cae dia phuong, cae !Ai li~unghien

ew, danh gia vB quim ly, Vfn h8nh cang trinh cmT va k~ thila nhiing k& qua nghien cw, danh gia tnrac day; • ChQn di&n d~ di~n dieu tra; L~p phiSu diSu tra; • T8 chile diBU tra, xU ly sO li~u, phan tfeh d8nh giA; • Bao cao d8nh gia hi~n tr\Ulg quim ly khai thac va bao

Hi~n tr\Ulg quilll lydllOOg CTCNIT thoo 4 cAp dQ khai thac, Vfn hAnh• Co quan eM(BJn vilng, chua bin vilng. tri: Trung tim va bao duang eacBao eao D8nhDanh gUl kem, /chong hO{lt apng); VB:

QG Nu6'c s~hgia thge tIVng • Co quanthge tr\Ulg tr Ieong trinh cAp nuae~ sa Ilr(1ng. quy mo cong trinh, tj H6 JphOi hQ'P:&VSMTNT; ~p trung nong thon cang trinh cAp4. cang trinh I~ s6 dOn szi d'(Olg nlluc tU c6ng quOeCae co (CNTfNT) thoo 4nUC1e t~p • Co quancAp nu6'c ~p trlnh CNTl'; (TA)quan lienphBi hQ'P: VAn cAp dQ (BJn viing, eApdQ trung thoo 4 tnmg theo 4 ~ Mo hlnh quiln Ii;

phOng Thuemg chua bin viing, kem,quan ~ 63cAp dQ dan ~ C6ngn~he; ~ Cu che chinh sdch trong quiln tinh thanh /chong hO{lt apng), Ii vl;ln hanh c6ng trlnh ;

tn.re Chuongnmn 2015. phOtrinh, Cae co duqc danh gia, xac

~ Quiln /Y. bOo durmg. gid nllac; quan lien quan djnh ngulen ~an va ~ ~nlYCLN. • til d6 de xu3i bi~n • De xuat cac gim phap nhmn ph8p khic ph\le.em thi~n co ehS quan ly, vfn hAnh va bilo duang dS eong trinh CNTINT ho~t dQng hieu qua va ban viing; • xay d\lllg kS ho~eh t6ng thS vS eong tae qulin ly khai thae, boo dUClng cae eong trinh CNITNT nhAm nang cao ho~t dQng hi~u qua va bBn viing.

~

Page 20: an · sinh moi trU'{mg nong thon giai

ThOi gian th\f'C hi~nCa quan th\f'C hiin Ngu6n Chi tieu danh gia Kit qua diu NAm 2013 I Niim 2014 I NAm 2015Ho,t dqng diu vaoHo,tdqng 1\f'C th\f'C'IT Dia kit qui diu ra. ra d\l'kiin Trung U"O'Dg hiinphU"O'Dg 2 I 3 I 4

Dinh mirc khung v~ chi phi vJt tu, nAng lUQIlg, nhan l\lc, tAi.

Xay d\filg khung dinh mirc v~: chfnh trong quin ly• Co quan cM

v~ hanh va bao• Diu tu trang thi& bi trong tri: Trung tam duang c6ng trinhquin ly, v~ h3nh; • Co quan QG NUl7C s~ch ph6i hqp: cAp nuOc tJp trung • Nang lUQIlg; &VSMTNT;Khung dinhXiy d\filg cae co duQ'C xAy d\filg lam• V~t tu, h6a chit trong xir ly ·Co quan ph6i mire chi phikhung dinh quan liennuO'c; H6 trQ' IcAn cir de cae diahqp: Vanmirc chi phi san xuit nuO'e phUCYDg xiy d\Dlg vaqu6e tequan~63• V~t tu, h6a chit trong ki8m5. phOng ThuOngsan xuAt s~h nong tinh th3nh. ban h3nh van ban(TA)tra chit lUQIlg nUl7C; trve ChUCYDgthon dUQ'e bannuO'e s\lCh phO quy dinh quin ly vJn·Nhin l\lc; trinh, cae CC1nong thon hanh hanh va bao duang • Chi phi tai chfnh trong quin quan lien quan eong trinh cAp nUl7e lUQIlg nu&c; . ly, v~ h3nh, ki8m tra cMt

~p trung ~ dia phuCYDg; quy djnh gia nUl7e va ehfnh saeh cAp bil phil hqp " dia phUCYDg

• Cae dinh m\rc khac

Cung cAp huang dAn Tai lieu VH&BD va huang din . ..•Co quan cM CQng dang, HTX• RA soat, bO sung hoan ehinh, tri: Trung tamtAng euemg VH&BD va • Kinh quin ly cae cOngeung cAp tal lieu quin ly, v~ QG NuO'c s\lCh phi sgnang l\le bao tJp huSn tAng trinh cAp nUl7c tJp• Co quan hanh va boo duang cae c6ng & VSMTNT;

nghi~ .c:tam ben etWng nAng trung quy mo nh6 c6ph5i hqp:trinh cAp nu6'c quy mo nh6; ~ • Co quan ChuCYDgvihlg cae 1ge bao dam tai li~u huang din,Cae co6. • TO ch\rc huang ~, tJp huan phOi hqp: Van trinh'c6ng trinh ~n vihlg cae duQ'C tJp huAn nangquan liengiao vien eho. cae ~inh~ de cae phOng Thuemgeip nUl7e eong trinh cAp • H3 trQ' eao nang l\lequandia phuCYDg to eh~ 4p .h~ tr\le ChuCYDg quae tequy mo nh6 nuoe quy mO VH&BD cOng trinhcho nguOi tr\le tiep quan ly trinh, cae CC1 (TA)do e{lng nh6 do eQng bao dam b~n vihlg.v~ hanh eong tri~. quan lien quan dang va dOng va HTX HTX qulin quin lY. lY·

16

Page 21: an · sinh moi trU'{mg nong thon giai

Tbiri gian th\I'C hifnCO' quan th\I'C bi,n Ngu8n

Chi tieu danb giaKit q~ui 1iu NAm2013 NAm2014 NAm201SHo,t (lOng diu v_o I\I'C tb\I'CIT Ho,tdOng Bia kSt qui diu rara dl1 kien Trung IlO'Dg hi,npbllO'Dg 1 12 I 3 I 4

Viec tri~n khai th\lC hi~ .c6ng v* ki~m tra, giam sat chAt

tri: Trung tam • Ca quan cM

luqng nuac trOng Xay d\lllg k6 ho~h, ph6 bi~n, tOM quAc c61Q trinh

·CaqUaIlQG Nuac s~ch

&VSMTNT. th\lC hi~n, qua d6 Xay d\lllg 1(\

hUOng db th\lC hi~n k~ ho~h ph3i hqp:giam sat CLN: Bao cao IQ • Ca qUaIl tr Idanh gia dUng th\lCH6

ph6i hqp: Vl\n Caccatrinh giam trinh gilim sat • LQ trinh, quy trinh giam sat; tr\Ulg CLN. va ~ qu6c J7.

bi~ phap dau til vephOng ThuangchAt luqngsat chAt • Phan dch CLN dAu vao va quan lien (TA) c6ng ngh~, leY thu~t,trvc chuangdiu ra;hrgngnuac nuac qUaIl phuang ti~n, thi~t bjtrinh, C\lc• f){mh gil, phan tich ket qua; Idam tra, co chS

co qUaIl lien QLMTYT, cac • TAng hqp, bao coo.

giam slit CLN, dam quan bao CLN thoo m\lC

tieu ch1.Wng trinh va chien luQ'c.

• Cae quy trinh, quy dinh v~ giam sat

• Lva chQn 7 tinh ~ di~n cho CLN pM hqp vOi• Ca quan7 vimg kinh te; • Ca qUaIl chti ~c diem vimg kinh ph6i hqp: • Kinhtri: Trung tftm• PhA bien, hu6'n~ db quy te duQ'c b8 sung,Trung tam phi S\lBao cao ketThi diam trinh, quy djnh ve giam sat QG hom thien;NSH&VS nghiepqua thi diamgiam sat chAt NS&VSM1NCLN' MTNT Chuang • Ket qua danh gia luqng nuac giam sat chAt

T',• T~ tiq, ki~m tra ho~c ph6i8. chAt luqng nuae ~tinh, trInh;luqng nuac i:J~ 7 tinh d\li hqp vOi Trung tam • Ca qUaIl di~n 7 vimg kinh W.Trung tam • H3 trQ'di~n 7 vling 7 tinh d\li NSH&VSMlNT tinh, Trung phOi hqp: C\ic Til' d6 dua ra bfrcY T8 d\l quAc tekinh te di~. quan ly mOitftm Y T8 d\l phOng tinh ki&n phOng (TA). tranh ehun~ ve CLNtrl1angYtetra, giam sat mQt s6 c6ng trinh ca nuac, de xdt giiitinh.

cAp m.r6'c nOng thOn: phap thoo quy dinh cua chi@n luQ'C.

~

17

//~v,;......--.....::.-.:..<<'-...~

Page 22: an · sinh moi trU'{mg nong thon giai

'IT

9.

10.

18

LLU-l.....LJ

1 I 2 I 3 I 4

K~tqui duHo,t clQog

ra d'lki~o

B6 sung TAi li~u hu6ng din hu6ng din c~p nhjt quy l~p, cfp nh~

hO\lch NS & quy hO\lch VSMTNT c6 NS&VSMlN xet d8n anh T c6 xet d8n hUOng Clla 8nh hUOng Bi8n dBi khi Clla Bi8n dBi Mu. khiMu.

• 02 Tlli li~uXay d\ffig tlli hu6ng din li~u va ~p

Cf.P nh~t sahuan hu6ng

li~u va Tllidin dia

li~u phan dchphucmg

danh gia s8phuong pbap

li~u Be» chi s6 c'" nhjt, theo doi ­pMn tich

danh gia hang danh gia sO

nAm duqc xayMu hang d\ffig va ban

nAm c6ngtllc hanh

theo doi • Khoang 500 da.nh gia can b¢ cAp

nu6'c s\lch va TW va tinhVSMT nOng

duQ'C tfp hu&tthOn

dao 1\\0.

Ho,t dQng diu vao

• Xay d\ffig phuong cham, nguyen tic, cae yeu cAu chinh; • xay d\ffig trinh tv ti8n h3nh l~, cAp nhjt quy ho,ch; ,/ Thu tMp tOi liqu cu bOn, ddnh gia hiin tr(l1lg quy hOQch; ,/ PMn tidl cac yJu t6 ngudn II/C, xac dinh tiim nang va dv bOo; ,/ Tinh toan, xOy dvng cac phuung an quy hoq.ch va ddnh gid tac d9ng mei tnrOng; . ,/ Trinh thdm dinh va phi duyqt . • QUlin ly, th\lC hi~n.

• Ra soat, ciP nh~t cae van ban hi~n himh lien quan; xay d\ffig tlli li~u hu6ng din chi tiet quy trinh l~p k8 hO\lCh, th\lC hi~ 1\li m3i cAp. • RA soat/phan dch cac k8t qua s6 li~u hi~n c6, xay d\ffig tlli li~u hu6ng din phuong phip xU ly, phan dch va danh gia cac s6li~u. • TB chUc 02 Mi thao d6ng g6p y ki8n hoan thi~ n¢i dung va chia se kinh nghi~m tri&. khai th\lC hien 1\li dia phucmg • TB chllc dAo 1\\0 cho khoang 500 can b¢ TW va tinh

CO' quan th\fC hiin

Trung U'01lg

• Co quan chu tri: Van phOng Thuang trgc Chuong trinh;

• Co quan phAi hqp: C\lC quan ly mOi truOng Y t8 (B¢ Y T8). V\l HQc sinh sinh vien (B¢ OD&DT), cac co quan lien quan

• Co quan cM tri: Trung tim QG NS & VSMTNT,

Bia phU'01lg

• Co quan ph6i hqp: Cac co quan lien quan

• Co quan ph6i hqp: Trung tim NS&VSM TNT tinh, Trun tim Y J D\l phOngtinh

Thiri gian th\fC hiin Ngu6n

Chi tieu cl8nh li8 Nam2013 Nam2014 Nam20151\fC th\fC

k~t qui cliu rahiin

• Nhim dim bao dinh hu6ng Ijp, cjp nh~ quy ho,ch NS&VSMT NT phil hqp v6i Chi8n luqc, Chuong trinh 2012­

H3 tr~ 12015, Cluy ho,ch quAc te phlit trien KTXH (TA) d8n 2030 va anh

hUOng cua BDKH. • H3 trQ' CqoLNN, don vi tu van, dich V\l trong Ijp, cjp nh~ quy ho,ch NS&VSMTNT.

• Quyet dinh c6ng.bO

~

sO li~u TO • DO Clla UBND tinh duqc ban h8nh hang nAm.

H3 trq • sA li~u TO - DO qu6c t8 duqc bao cao va cfP (TA) nh,t dUng thm gian

quy dinh. • Bao cao danh gia B¢ chi s6 hang nAm Clla cac tinh duQ'c xay d\ffig.

' ~

.;

Page 23: an · sinh moi trU'{mg nong thon giai

..L...-L_

'IT Ho,tdOng Ketqui diu ra d\1' ki~n

Ho,t dOng dill V80 Dia phllO'Dg

Coo quan th\fC hi~n

Trung IlO'Dg

Ngu6n 1\fC th\fC

hiVn

Chi tieu danh gia k~t qua diu ra

1 12 I 3 I 4

Thc7i gian th\fC hi~n

Nam 2013 I Nam 2014 I Nam 2015

I

12.

11.

Xay dgng co sa dti Ii~u

chit lU\Q11g nuac sinh hO\lt nong tMn

Giili phlip h6 trQ' IcY th~t cho 8 phOng ki~m nghi~m chit hrQ11g mrac vimg ~ PCERWASS va tang cUOn~ quim Iy chat IUQ11g nuac sinh hO\it n6ng thon

I I

H6 qUdc (TA)

• Co quan ph6i hQ'P: Trung tarn NSH&VS MTNT tinh, Trun~ tam Y te D\l phOngtinh

• Co quan cM tri: Trung tam QG NS & VSMlNT

• Thu th~p tai li~u lien quan vA c6ng tac KiSm nghi~m chAt IUQ11g nuac. • Khilo sat b~ sung hi~n tr\lD~ cong tac Kiem nghi~m chat lUQ11& nuac ciJa 8 PCERWASSrrrun~ ·tam Y te D\I' phong tinh: Bilc K\lD, Hoa Binh, Hung Yen, Quang Blnh, Blnh Dinh, Gia Lai, DAng Nai, dnTho. • L ~p ke hO\ich b6 sung va hoan thi~n cae Phuong an h6 trQ' IcY thuat. • ~p k8 hO\ich dao t~o ngu6n nhan l\l'c. • L~p ke hO\lch phAn leY dAu til. • T6 chirc liy y kien dong gop cUa cae ehuyen gia, cae don vi lien quan. • T6 ehirc hQi thilo.

Cae giili phap h6 trQ' phOng Ki8m nghi~ chAt lUQ11g nuac ph\lc V\l tAng cUOng c.ong tic quan ly chAt IUQ11g nwc sinh hO\lt d\it quy chulin thea timg mirc dQ, quy mo khac nhau pM hQ'P thoo viIng sinh thai duac de xuAt ve cac m@t: (i) Trang bi thiet bi; (ii) H6a chAt; (iii) Nang 19c thl,Cc hi~n; (iv) Nang hrc uiln lY.

• H~ th6ng • Thu th~p thong tiD va k8t qua qUlin Iy co sa phan tich chAt IUQ11g til 63 diI li~u ve PCERWASS. chAt IUQ11g· Di cong tAc thgc te thu th~p SHNT toan thong tin ve dii' Ii~u chAt IUQ11g qu6c ph\lc V\l nuac ~ mQt sO tinh. c6ng tilc quan • TAng hQ'P, nghien CUll cAu ly, l~p k8 trUc M thOng quim ly co sa dti ho~~~_ va .~_hl_·a.........l....;i~:...u_c_h_At_l_uQ11.:......::g~n_{l\_o_c_S_HNT__.....L ..L... --L

Bli<> cao de xuM cae Giili phap h6 trQ' kY thu~t C\l the eho 8 phOng Kiem nghi~m chAt IUQ11g nuac vimg t\li

PCERWASS ph\lc tI\!' IV\l tAng cUOng eon~ te mc qulin Iy chit

lUQ11g nuac sinh hO\lt d\it quy chuAn thoo timg mirc dQ, quy mo khae nhau phil hQ'P thea vimg sinh thai va phan leY giai dO\lll dAu til pM hQ'P duQ'C xay dl,CDg.

.....L

~

19

~'/ MIl!'Jh~~,'i\\

Page 24: an · sinh moi trU'{mg nong thon giai

CO' quan th\fC hi~n

'IT I Boat dAn . 9 g

Nghien cw, d~ xuAt giili phap tiSt ki~m nu6c, chBng thAt thoat nwc

13. I s,ch, nang cao hi~u qua ho,t dQng cae c6~g trinh cap nu6c ~p

trung

" a 1.I Ket qu .~au ra dV Iden

se dUQ"c thi& l~p.

• L6ng ghep cO' sa dti li~u

chAt IUQ11g NSHNT vao h~ thBng theo doi, danh gia NS & VSMTNT (thl,l'C hi~n

mQt phk DI,I' an s6 8 trong De an Quan Iy chAt IUQ11g nu6c)

• Cac giili phap vS c6ng triob, Vfn hanh, quim. Iy duQ'c rong hgp.

phap• Giili tiSt ki~m nuoc, chBng thAt thoM nuoc s,ch nhAIn nang coo hi~u qua ho\U dQng cac CfCNTINT duQ'c dua ra.

Bo,t d9ng diu vao

• ThiSt kS)'hfut m~m hi~u qua v~ kinh ~, d~ sir d\ll1g, troy cfP dS qp nh~t ca sa dti Ii~u chAt IUQ11g nwc sinh ho\U n6ngth6n. • Lang ghep cO' sa dti li~u chit IUQ11g NSHNT vao h~ thBng th6ng tin theo doi, danIl gill NS&VSMTNT. • Td chirc lAy y kiSn d6ng gop Clla cac chuyen gia, cac dan vi lie~ quan. • T6 chiIc hQi thao.

• D ieu tra, khlio sat t\Ii cac c6ng trinh cAp nuoc mang tinh chAt dJc trun~ ph6 biSn nhAt cho 07 vimg sinh thai. • S Bli~u thBng ke rong trinh v~ hanh (sa gib' bam, IUQ11g h6a chit tieu th\!, di~ nli ng, IUQ11g nuoc thAt thoat...). • Ban ve,hoan c6ng c6ng tri~.

• Chi s6 % IUQ11g nuoc that thoat Clla tom bQ c6ng trinh. • Quy trinh Vfn hanh. • T6 chirc lAy y kiSn dong g6p cua cae chuyen gia, cac dan vi lien. quan. • T6 chiIc hQi thao.

I

Trung UO'Dg

• CO' quan cM tri: Trung tam QG NS & VSMTNT

• CO' quan cM tri: Trung tam QG NS & VSMTNT. • CO' quan phBi hgp: Vlin pMng Thuang trve Chuang trinh.

I I

Dia phUO'Dg

• <;0' quan phOi hgp: Trung tam NSH&VS MTNT tinh, Trun~ tam Y te DI,I' pMngtinh

• CO' quan ph3i hgp: Trung tam NSH&VS MTNT tinh

ThM gian th\fC hi~n NguGn Chi tieu danh gia

NAm2013 NAm2014 Niim 2015 1\fC th\fC kit qui diu ra hi~n

H~ thBng quan ly ca sa dti Ii~u v~ chAt IUQ11g nu6c sinh ho,t n6ng th6n toan quBc bao g60? tom bQ dti li~u ket qua HB trQ' chAt IUQ11g nuoc cua

quBc t8 cac, tinh, sir d\ll1g(TA) ngu6n v6n Chuang trinh MTQG NS & VSMT NT va cae ngu6n vBn Wc da thl,l'C hi~n duQ'C xay

\d\IDg.

LUQ11g nuoc thAt thoat =:= tang, IUQ'Df nu6c cap t\li d6ng ho - IUQ11g nuoc cae hQ

HB trQ' tieu th\! 2. BAng quac t8 P~UO'Dg phap do (TA) dcm tI¥c tiep t\Ii

c6ng trinh 3. cac tieu chuAn va dinh mirc kY th~t ve cAp nu6c

I I ~ ~ 20

Page 25: an · sinh moi trU'{mg nong thon giai

Then gian thvc hifnCoo quan th\fC hi~n NguAn

Chi tieu danh giaKetqua diu Nam 2013 I Nam 2014 I Nam 2015 Ho,t dQng diu vitoIT Ho,tdQng 1\fC thvcDia kit qui diu rara dvkiEn Trung U'O'Dg hi~nphU'O'llg

II. I Th\pC hi~nd" anv(! sinh LOng ghep n¢i dung truy& thong TiIa tay bang xa phOn~

vao ke ho~ch IT-GD-IT ve • Co quan• Co quan chu chu tri: Cac ho~t dong CllaVSNT trong NfP3 (tai li~u, t5 tri: C\lc Chuang trinh duqcTrungchirc th\fC hi~n truy8n

Thay d6i QLM1YT(BQ ph6i hw lAng gheptamYTDPthong, ... ):

YT~);duqc nh~ • Kinhtinh; vOO Chuang trinh• Ldng ghep ve nh~ thirc, tacthirc va h8nh phi S\f• Co quan QU6c gia rira tayd~g rira tay bAng xa phongH6 trQ' Chi~n • Co quan

nghi~pvi cua nguOi. ph6i hW: V\l b~g xa phongph6i hw:den suc kh6e, giam thieu cac luQ'C QU6c Chuangdan nong thon Cong tac HQc trong K~ hO\lCh IT­Sa Giliogia thuc dAy b~nh nhu tieu chay, til, l:i,1. trinh;sinh, sinhnhAt Iii. hQc GD-IT nMm hmmgthuang han, giun san, vi8mrira tay bAng d\lc vii.

vi~n, Viinsinh ve rira • H6 trq too m\lC ti~u bengan...xaphOng Dao ~ phOng Thuang quAc tStay b~g xii. vitng chung: Damtinh,• Ldng ghep v~ thay d6i h8nh (TA).phOng qU 5 tr'\IC Chuang Trung tam bao V~ sinh sUevi, n¢i dung, thai diem can

trinh, Trungth<ri diem kh6e cua nguOi dan NS &thi~p: vil.o cac thOi diem quan tim QG NS& VSMTNT nongthontrQng nhu: tru6c khi an, sau

VSMINT tinh

con an va sau khi chAm s6c con nh6

khi d,i tieu ti~n, truac khi cho

• Co quan cM • Dja phuang c6 bQtrl: C\lC quill• Truy~n thong thay d6i ~ tai li~u IT-GD-ITIf moi truang

Xay ~\lIlg, thuc, h8nh vi, th6i quen v~ th8ng nhAt, phil hw• Co quanY T6 (BQ Ysi~; . va cAi thi~n v~ sinhpM bi~n bQ ph6i hW:T~);Tai Ii~u IT­ • Dau tu xay dlJIlg, nguon 1\fC;

tAi Ii~u IT­ H6 trq IhQ gia dinh;TrungtiimGD-IT va cm • Cung cAp cOng ngh~, l\lll • Co quan qu6c tS • NAng l\fc canGD-IT v82. NS&chQn cOng ngM; ph6i hw: VAnthi~n v~ sinh b¢/cQng tac vi& C<J(TA)cili thi~n v~ phOng ThubnghQ gia dinh • T6 chuc quart Iy, sir d\lllg VSMTNT sa duqc nang caosinh hQ gia tr'\IC ChuangcOn~ trinh hi~u ql!a, b~n vitng; tinh cOng tac truySndinh. trinh, Trung• To chuc ~ huan cho can bQ thong.tam QG NS& VSMTNT

lam cOng tac truy~n thong.

~ 21

iJJ:A}~ ~\ .....\\

Page 26: an · sinh moi trU'{mg nong thon giai

, I) g ra d"kien

Xar d~g v~ s6 tay Huangpho bien so din nang eao tay Hu6ng

hi~u qua sudin nang

d\Ulg va bac , eao hi~u qua

3. dUimg eongsu d\IDg, bile

trinh nuaedUOng c6ng

s\leh va v~trinh nuae

sinh tnrOngva v~ sinh

hQe.tnrOnghQe

:Kiy d\ffig s6 so tay huangtay hu6"ng din th\lC hi~ndin th\le4. Hqpphan V~hi~n Hqp

sinh thu('lephan V~ sinh

NTP3thu('leNTP3

IT I Ho t dAo I Kit qui ~iu I Ho,t clOng diu vao

• Bien tap, hoan ehinh tAi li~u thdng nhit, pM hqp v6i dJc di~m khu V\fe tnrOng; • TO ehirc phO bien eho can bQ cAp tinh, de tinh ttve tiep hu6ng din phO bien den timg tnrang.

• Truyan thong thay dOi nh~ thue, hanh vi, th6i quen v~

sinh. • T6 ehue tW huAn eho can bQ lam c6ng tac truY~Q thong.

Ca quaD thVC hiin

Truog U'O'D.g

• Ca quan eM tri: Tnmg tam QG NS& VSMTNT. ·Caquan

ph6i hqp: VAn

phOng ThuOng

ttve Chuang

trinh, V\l

HS&SV,eac

eaquan lien

quan

• C\le Quan ly Moi tnrOng Y teo

Ngu60 IVC thvc, Bia

hiiophU'O'D.g

-Caquan

ph6i hqp: H6 trQ' Caeca quAe te quan lien (TA)

quan

• Ca quan ph8i hqp: H6 trQ' Cae ea quAe te quan lien (WB) quan

Thiri giao thVC hiio

Chi tieu daoh gia Nam2013 Nam2014 Nam2015

kit qui clAu ra 1 I 2 I 3 I 4

Cae dja phuang, cae t.n.ronghQC cO. cAm nang thAng oMt huang din qU3n ly, v~ hanh, sf! d\IDg eong trinh cAp Quae va v~ sinh trong nha tnrong dam hao hi~u

qua va ban viing.

• f>ja phuang e6 bQ tAi li~u su d\ID~ th\le hi~ Hqp phan v~

sinh. • NAng 1\lC can b9/cqng tae vien co sa dUQ'e nang cao cdng tac truy~n thong.

~

22

Page 27: an · sinh moi trU'{mg nong thon giai

I ~~~_ A ~~~-

A I KSt qua aAu A A . Nguon Chi tieu ilainh gia IT I Bo,t c19ng d lUI. 80,t il9ng clau vao Dl'a lye thye k1. ... ilA NIlm 2013 NIlm 2014 NIlm 20IS

ra " en Trung U'01lg hiAn et qu. au ra phU'01lg ~ ~ I 4 I 1 I 2 I 3 I 4 I 1 I 2 I 3 I 4

• E>ja phuong c6 b~ tAi li~u sir d\Ulg thVC hi~n cac tieu chi chAm dfrt <ti tieu bila

A d '" T ~ tho th ..t~, nhA bAi, sir d\Ulg nha ti6uXay \lllg tal .A: I' A h On • ruyen ong ay ,,01 {Ill • C HVS I'A h On UlI I~U U g th' h.1._L ' th6' , C Q' I' a quan H~ ' I(:U U g ..JL 1. ti'A uc, iIlUl VI, I quen su • \iC uan Y h~' h ° trg NX- I _1._ d~ , '" WUl CaC eu d nh.1.' A HVS h"'- d' M"' }.- y P 01 qp: A ~. .IUg \JC \;WIan cac tlo;;u hi L"'_ d.... \lng a beu , C iIlll lit ul truuug C' qUuc te bAI A .1._ '.5, I h' hLA d.... C CUiLlll u. tlnhi'r<lln ..t:t'A b' b~' t A ac CO (UNICE ytCQng UI" vlen CO c lC alll u. c:ti '. b' ba' .......gw leu ua at e, r6 ' d an di tieu bila tleu ua 1 • TA chilc ~p huftn cho can ~ quan I n F) so uqc n g ~o

b ~' (ODF) I' A .", tru ~ thA quan cong tAc truy6n at am cong ....c yen ong, thong thay d6i th6i

quen sir d\Ulg nha tieu HVS, chAm dUt di ti6u bila bili

• Cae <tja phuong c6 • Cung c&'p khai niem! <tinh tai li~u, quy dj~ tieu

A h'nh ' nghia chuong tr\li chan nuCii • Co quan cM chi thong nhat, phil M

A dOl va h A 'nh ' VX- hJ. h ~ h ~ ' Xay \lllg kh fA h' qp V(: 81 ; tri: all p ung qp ve c uong tr\,1 tieu chi h~g leu tr

C ! • Phan lo\'i chuAng tr\li chan Thuemg tr\l'C H~ -.. chAn nuoi hqp ve ~ c uong \U A' h A inh' Ch trinh' ° ..v inh'khung ve L"_ ". h nuol c;Jp v~ s , uong , ~ .l s ,6. l h ;. ,Cuau nUul qp . X' d 'A hi dJ:_L 'I. C quoc IN C1. 'A h L

C uung tr\,1 ~ 'nh 6i • ~y \l'llg tieu C ....111 gla • , a quan (TA)· aC beu c uan, cMn nuoi:a SI v 0 chuang tr~ chAn nuoi »VS; phoi hqp: C\lC dinh mirc gia th3nh hqp v~ sinh ~:y m • Xay d\l'Og thi& kS miu m~t Chan nuoi, BQ xay d\l'llg va h6 trl1

c au, 86 lo\'i chuBn~ tr\li chan nuoi NN&P1NT xay d\l'Og chudng hqp v~ sinh dien hinh, tr\'i chan nuoi HVS

duqc xay d\l'Og,

~

23

AI j .....i':........ "_ .. 'o..i. \_ Ii

Page 28: an · sinh moi trU'{mg nong thon giai

CO' quan thl(C hi~n

ThiSt kS mlu M , ~

thong cap nuoe va nha v~ sinh truCmg

trl;! IhQe pM hQP vOi dJe t8 diem timg Vling,

timg dia phuang va timg cip hQc sinh sir d\IDg duqc hOM ehinh

Tho; pan thl(C hi~n

Niim 2013 I Niim 2014 I Nam 2015Chi tieu «tanh gi8

ket qui «tAu ra

Hi~u qua th\le hi~n

ChlIang trinh a cae co quan Trung lIang, dia phuang trong vi~e blio v~ moi truemg dlIQ'C danh gia

NguAn 1l(C thl(C hi~n

HB quAe (TA)

Kinhphi S\l nghi~p

Chuang trinh

Dis phU'O'llg

·Caquan phBi hQP: So NN&PTN T,Sa TN&MT

• Ca quan chu tri: V\l HSSV ; • Ca quan ph6i hQP: VAn phOng ThlIang tI'\lC, TITQG NS& VSMf NT, C\lC QLMlYT,oo quan lien quan.

·Caquanehu tri: VAn phong ThuangtIVe

Chuang trlnh; • Ca quan phdi hQP: TrungtimQG NS & VSMINT

Trung U'O'Ilg Ho,t «tQng «tAu V80

He dQng cua Chuang trinh den moi truang dlIge danh gia tren cae phuang di~: . • f>anh gia v~ nl$l thUc, thay d8i hanh vi v~ blio v~ moi truang; • f>anh gia v~ sinh hQ gia dinh, v~ sinh eong eQng g6p phAn giam thieu " nhiSm mOi truOng, blio v~ chAt llIqng ngu6n n1I6c; • f>3nh gia nhihl~ gim;n thi~u do tic dQnf ?Cau den moi truang va bien doi khi h~u.

• RA soat, e~p nh~t nhUng bit ~p eua thiet k@ mlu h~ th6ng N-VS truemg hQe da va dang duge sfr d\Ulg. • H i~u ehinh thiet kS mlu M N-VS tr uemg hQe pM hQP a nhUng Vling e6: ./ QujI d&1 my dlDlg IMp; ./ QujI deil xdy dlDlg nhi€u; ./ V'ung lallll; ./ Co I~p qudn d~c Ihu •

Kit qua diu ra dyo kiin

BQ ta.i li~u

thi8t k@ miu h~ th6ng cAp nuac va nha v~ sinh truang hQc phil hQP vab~ viing

Bao cao danh gia tic dQng d@n moi truOng eua Chuang trinh, 63 tinh thanh phd

Ho,tdQng

f>3nh gia tic dQng moi truOng cua Chuang trinh 4i cAp tinh

RA SOlit, ~p

nhat thiet kS miu h~ thdng cAp nu6'c va Dba v~ sinh truemg hQc phil hQP va ban vilng

7.

IT

8.

~

24

Page 29: an · sinh moi trU'{mg nong thon giai

Tblri gian tbyc bifnCO' quan tbye biin Ngu6n

Cbi tieu danb giaK~tqua diu Nlim 2013 Nam2014 Nam20lSlye tbyeBottt dOng dAu vao'IT Botlt dOng Bia k~tqui du rara dV ki~n Trung U"O'Ilg hifnpbU"O'llg 1 I 2 I 3 I 4

ThiSt kS miu cac lo~ hinh oM • Ccr quan chu tieu hQ gia dinh hqp v~ sinh: trl: C\lC

Cac dia phuang coQQLMTYT• Thiat k€ mlu nh! tieu HVSBan hBnh BQ tAi li~u miu thiet k8 nha tieu(B(i Y TS); hQ gia dinh vilng dOQg bAng;

thiet k8 mluthiSt k€ miu • Ccr quan• ThiSt kS miu nM tieu HVS • Cu quan W Ihgp v~ sinh hQ g,iaph6i hqp: Hdnha tieu hqp nh! tieu hqp hQ gia dinh cho vilng mi~n nui; ph5i hqp: Van ~ dinh gia re, ben

Cae ccr qu6c9. v~ sinh hQ giav~ sinh hQ t vfrng phil hgp v6iphOng Thucrng • Thiet k€ miu nhA tieu HVS quan lien (TA)dinh gili regia dinh gili dJc di~m cua timgh(i gia dinh vilng thuCmg tl"\fC Chl1011g

quanphil hqp vAre phil hqp vilng, dia phuang vatrinh, TTQGxuyen Iii h,lt;b~n viingvabSn viing nguUi sir d\Ulg.

h(i gia dinh vUng yen bien, hili NS&VSM1N• Thiat kS miu nhA tieu HVS T, C(T quan

dao. lien quan

.. .... l .. . III. I Tang cU'img'nang Il1c,truyen thong .•

• Chu tri, phOi hqp, ra soat, xay dvng cac van ban trong Nang h,rc th\l'c hi~n

chi d\10, quan Iy, dieu hBnh • Ccr quan chil

Chuang trinh ctiatri: Van phOngNang h,c cua Van phOng ThuCmg Thuemg tn,rcchuang trinh;Xiy dgng kS cac can bQ • Ccr quan tn,rc Chuang trinhChuang trinh;• HUOng din, TOng hqp xiyhO\1ch ting H6 trQ'phOi hgp:Van phOng dllQ'C ting cuangcUOng nang dvng kS hO\1ch Chuang trinh; • Cu quan qu6c tSCac ccrThUCmg tn,rc1. nhAIn th\lC hi~n t6tphOi hqp: C\lC1\lC cho Van • Chi d\lo, diBu h3nh th\lc hien; (TA)quan lienChuang trinh

cac nhi~m V\l theaQLMTYT, V\lphOng • Kiem tra, giam sat th\lC hi~n; quan~uQ'c tang quy chS hO\lt dQngHQc sinh sinh ThuOng tn,rc • T8ng hqp, I~p bao clio nAm,cUCmg. dllQ'C Ban chu nhi~mvien, cae ccrgiiia kY, ket thuc; .

gi3O. d(ing cua Chuang trinh.

quan lien quan • Phdi hgp, dieu phdi cac hO\lt

~

25

l~"'. ;Jm:/~) ...,,;: I ,I:!l"

Page 30: an · sinh moi trU'{mg nong thon giai

• Chu tri, phAi hQP, ra soat, • Co quan cM xay d\fDg cac vin biD chi 40, tri: Cyc quiD quiD ly, diSu hanh, th\lC hi~n ly moi trubng Chuang trinh ngimh Y T8; Y te (BQ Y • Hu6ng din, tAng hQP xay Te); d\fDg k8 ho~ch nginh; • . Co quan • Chi d~o, diSu h8nh th\fC hien; phAi hQP: VAn • KiSm tra, giam sat thvc hi~; phOng Thubng • TAng hQP, bao cao nAm, gilia tr\fC Chuang kY, k& thuc Chuang trinh. trinh;

CO" quan thl,fC hi,n Ngu6n

II,fC thl,fC hi~n

1 I 2 I 3 I 4

Then gian thl,fC hi,n

Nlim 2013 I Nilm 2014 I NAm2015Chi tieu danh giB

k4t qui dAu ra

Ning l\fc th\fC hi~n

Chuang trinh cUa Yin phOng d\f an cUa BQ Y tS dugc

trg Itang cUbn~ nhAm tS thVC hien tot tAt cac

nhi~ V\l chi 40, quiD ly, diSu h8nh th\fC hien cac hO\lt d¢ng d\l an dugc giao.

cac Trung tam NuOc va VSM1NT tinh c6 du ning I\fC

tr th\fC hien tAt cac

t~ Inhi~m V\l dugc giao, e (ftc bi~ la nhiem V\l

giup vie<: Ban diSu h8nh tinh tri8n khai th\fC hien Chuang trinh cua tinh

HB quAc (TA)

H6 quAc (TA)

Bia phUO'Dg

Trung UO'Dg

·Coquan chu tri: Trung tam QG Nuoc s\lch &VSM1NT; ·Coquan phAi hQP: Yin phOng Thubng tr\fC Chuang, Cyc QLMTYT(BQ YTe);

Ho,t dOng dAu vito

• Danh gia nhu ciu ning hrc. • Xay d\fDg ke hO\lch nang cao ning I\fC vm n¢i dung: ./ vi xwit xdy d{m$ cac vcm bOn chi dftlo, qulm IY. dieu hOnh. ./ T6ng hr;1p ki hoftlch cUa cac su ngimh. xdy d{mg ki hoftlch chung cUa chuung trinh ./ Ph 6i h(1p, di€u pMi cac hoftlt d9ng cUa cae su nganh trong tinh ./ Theo doi, thorn gia, pMi h(1p. him Ira, giQm sat thllc hifn ki hOftlch, dll an cUa cac su nganh; ./ pMi hr;1p, him Ira gidm sat cMt IU(17lg nu6'c dun vi cdp nu6'c; ./ T6ng h(1p, /4p bao cao nlim, giila IcY, kit thUc chuung trinh; ./Nang IIlC t& ehuc, thllC hiln xdy d{mg cae CTCN.

Kit qui dAu ra d\l' kiin

NAng l\fc cUa cac can bQ Yin phOng d\f an cUa BQ Y tS dugc tang cuimg.

Cac can b¢ chu chAt cip tinh, clip huyen va cong tIlc vien co sa c6 du nAng 1\fC th\fC hien Chuang trinh.

Ho,t dOng

Jay d\fDg ke ho~h tang cuimg nAng l\fc Yin phong d\l an BQYtS

Jay d\fDg ke ho~h tang cuimg nAng 1\fC cUa cac Trung tam nuoc s~h va v~ sinh moi trubng nong thon tinh trong d6 nhin m\inh dinh hu6ng ngheo va gim

3.

IT

2.

~

26

',I

Page 31: an · sinh moi trU'{mg nong thon giai

IT

4.

5.

HOft d9ng

Xdy dvng k& ho~eh truy~n thong ve Nuae s~eh,

v~ sinh ea nhin va VSMTNT h6trgNTP3

Xdy dvng k& ho~eh tang eU<mg nang llle eho ho~t

dQng v~

hanh bao duOng eong trinh cAp nu6'c

K4tqua diu ra d\l' ki4n

K~ ho~h , ~

truyen thong v~ Nuae s~eh, v~ sinh eli nhm va VSMTNT h6 trgNTP3

Can bQ, eong nhm elia cae dan vi cAp nuae cO dli nAng llle quiD Iy, v~ hanh bilo duang c6ng trinh edp nuae b~n vthlg, dam bilo ehit lugng nu6'c

HOft di}ng dAu vao

• Xdy dvng van bim chi d~,

di8u hanh k6 hO\lCh truy~n thong v~ Nuae s{lCh'va VSMT h5 trg thlle hi~ hi~u qua Chuang trlnh MTQG Nu6'c s~eh va VSMTNT giai do\Ul 2012-2015.

• Ra soat, bd sung !loan ehinh tai li~u v~ c6ng ngh~ xli Ii nuae phil hgp, v~ hanh boo ducmg CTCNTI, eong trinh nhole. • TO ehire dao ~o giimg vien ngu5n veS nQi dung ehinh sau: 0/ Kiln thric vi cong nghq kjI thuq,t xli ly nu6c. cMt l~gnu6c; 0/ Quy trlnh, vQn hlmh, bOo duemg, giam sat cMt llr""g nu6c; -I' Xli ly kjI thuq,t trong v4n hlmh, bOo dllOng,

CO' quan th\l'C hi~n

Trung U'O'Dg

• Co quan eM tri: C\le Qulin Ii Moi wOng Yt~ (B~ yta)

• Co quan eM tri: Trung tam QG NS& VSMTNT; • Co quan phAi hgp: VAn phOng Thuang tl"\le Chuong trinh, C\le QLMTYT

Nguan 1\l'C th\l'CDja

hi~nphU'O'Dg

Thiri gian thY'C hifn Chi tieu danh gia

Nam 2013 I Niim 20,14 Ik4t qui dAu ra

• Nmg cao trinh dQ nh~ thire cUa can bQ dia phuong, nguOi din ve th6i quen sir d\IDg Nuac s~h, v~ sinh ca nhin, v~ sinh moi truOng

• NAng h,le, kien thire c6ng ngh~ leY th~t xir Ii nuae, quy trinh v~ hanh, boo ducmg... clia cae can bQ c6ng nhm dugc ning cao; • Chit lugng nuae, cong tic quiut Iy vfn hanh Mn viing CTCN dam bilo.

Niim 2015

1121314'11121314

• Co quan phOi hgp: Cae co quan c6 lien quan

• Co quan

• HO trg quAe t& (UNlCE F).

eM tri:· Kinh Trung tam phi S\l NS&VSM nghi~p TNT cae Chuang tinh; trinh. • Co quan • H6 trg ph6i hgp: qu6e t& Trung tam (TA). YTDP tinh.

27

~..., \ .,.....d:... .:;J J:.,./l

Page 32: an · sinh moi trU'{mg nong thon giai

Tl10i gian th\fC hi~nCO' quan th\fC hi~n

IT

6.

7.

8.

Ho,tdqng

HQi thao dinh huang con~ mc truyen thong Chuong trinh cho tAt ca cac tinh

HQi thao gi61 thi~u chinh sach m61

Xay d\ll1g kS ho~ch/ chiSn luge tuyen truySn gi80 d\lc va nang cao nh~

thuc thay dili h3nh vi c6 dinh huang ngheo va gi61.

K~tqui dAu ra d\fkiin

Cac can bQ tham gia thgc hi~ Chuong trinh cAp tinh va cQng mc vien co sa duQ'c dinh huang cong t3c truySn thong ctia Chuong trinh.

Cac bO nganh, dja phuong hieu dAy dti va ap d\lfig kip thOi cae van ban phap quy m61 giup th\l'C hi~n Chuong trlnh th~IQ'i.

• M~g hroi truySn thong acac cAp, d~c bi~ la aco sa duQ'c blnh thanh c6 S\l' tham gia ph\l nil;; • BO tai li~u buyen thong phil hQp cho cac d6i tuQ1lg,

HOft dqng dAu vao

TruySn thong duQ'c triSn khai tren nhiSu phuong thirc v61 nhfrng hO\l1 dOng • Thay dOi hAnh vi, th6i quen; • f>Au tu xay d\ll1g, ngu6n l\I'c; • Huang din cong ngM, II,I'a chQn c6ng ngh~;

• Chia se mo hlnh quan Iy, sir d\lllg c6ng trinh hieu qua, bSn vii'ng; • Td chuc ~p hufut cho can bQ lam c6ng t3c truySn thong.

Gi61 thi~u, phd bien cac chinh saeh m61 lien quan vS NS&VSMTNT trong qua trinh th\l'C hi~n chuong trinh.

• Xay d\ll1g, ban hanh cae van ban cbl d,o, diSu hanh, huang din trien khai tuyen truySn sir d\lfig nu6'c s~h, nha tieu hQP v~ sinh, v~ sinh moi wOng va ve sinh ca nhan. • RA soat, hoan thien tai li~u truySn thong phil hQP, in in, pUn ph6i nhAm thay dOi hanh vi dJc bi~ la n&U?i n~eo! nguCri dan tOc thieu sO ve NS&VSMTNT.

Trung U'O'Ilg

• Co quan cM tri: C\lC Qulin Iy Moi wOng Y is (BQ Y is); • Co quan phdi hQP: Van phOng ThuOng trI,I'c Chuong trinh, V\l HQc sinh sinh vien (BQ GD&f>l), cac co quan lien quan

• Co quan cM tri: Van phOng ThuOng trI,I'c Chuong trlnh; • Co quan phdi hQP: C\lC QLMlYT, V\l HS&SV, cac co quan lien ,uan

• Co quan cM tri: Van phOng ThuOng trI,I'c Chuang trlnh; • Co quan phdi hQP: C\lC qulin Iy moi truOng Y tS (BO Y Te), V\l c6ng mc HSSV (BQ GD&f>T),

Dja phU'O'llg

• Co quan phdi hQP: Cae co quan lien quan

• Co quan ph6i hQP: Cac co quan lien quan

• Co quan ph6i hQP: Cac co quan lien quan

NguAn 1\fC th\fC

hi~n

• Kinh phi S\l' nghiep Chucrng trinh; • H6 trQ' quae is (TA).

H6 trQ' • 1

quocte (TA)

H6 trQ'• 1

quocre (TA)

Chi tieu danh gia Nam2013

kit qui dAu ra

ChurSn dOi m~ til truyen thong nang cao nh~ thirc sang thay dOi h3nh vi cua cQng dOng va tUng nguOi dan nong thon trong sir d\lfig nuac s~h va nha tieu hQP v~ sinh.

cac bQ nganh, dia phuong tham gia, th\I'C hien Chuong trinh dllQ'c cung cAp dAy du, kip thm cae chinh sach m61 vS NS&VSMTNT, v~

d\lfig, ap d\lfig.

• Nhu cau sir d\lfig nu6'c s{lch, nha tieu hQP ve sinh duQ'C tAng nhanh; • NguOn I\I'C til nguCri dan dllQ'c huy dOng them thuc dSy d\l' gia tAng nhanh tY I~ nguCri dan nong thon dllQ'c sir d\lfig nu6'c SfCh va nha tieu haP ve sinh

28 ~

.....1 oj

Page 33: an · sinh moi trU'{mg nong thon giai

(,) \('

Thai gian th'1C hitnCa quan th'1C hi~n Nguan

Chi tieu 48nh gillK@tquidiu HOft 4qng diu vao 1'1C th'1CIT HOft4Qng Bia kSt qui dAu rara d'1 kiSn Trung U'O'Ilg hi~nphU'O'llg

nham 4t m\lc tieu so, nguOi

Trung tam QG• Trien khai cac hOl}.t dQng~c bi~ 0 co cua Chuang trinh.

ngheo, nguOi truy~n thong tren h~ thBng Nuac s\lch va thong tin d~ chUng (Bao hiob, VSMTNT,cac

dan tQc, ph\l co quan lien nft va tre em

bao n6i, bao viet); quan

duqc hoan • Tri8n khai cac hO\lt dQng truyAn thong tl"\I'C tiep ~ ~ng

thanh. dang. • Tri~n khai cae ho~t dQng truyBn thong ~ wOng hQc.

• RA soat va c~p nh~t, xay d\lDg hOM thi~n tai Ii~u truy& thong cho dQi ngii tuyen truyBn vien co 56'; • Ki~n toan, thiet I~p 16 chlic ml}-Dg lu6i truyen thong til trung uang den co sa

• Co quan cM(thonlb8nlip);

tri: C\lc quanRA soat va B(l tai Ii~u • Xac dinh nhu cAu dao !\la, Iy moi wOng • M\lDg lu6i truyBn~pnMt, xay nang cao nAng h!c cila d¢i ngii truy~n thong • Kinh thong duqc hinhYt8;d\lD~ tai Mu tuyen tru~n vien co so lam phi 5\1'cho dQi ngii thanh;;truyen tMng • Co quan

nghi~p cho dQi n~ii

tuyen truy~n cOng mc IEC va NS&VSMT; phdi hqp: Co • NAng I\I'C d(li ngii Chuangvien co so va • Xay d\l1lg chuang trinh, tiLi tuyen truy& vien coquan phdituyen truyen trinh'Ii~u dao !\lo cho dQi ngii tuyen 9. nAng hrc sa duqc nang caohqp: VAnvien CC1 so va

tuyen truy~n truyan vien. Trong d6 quan • 1;13 tr<:! nh!m tri~n khai th\lC phOng TIllrOng ke hOl}.ch quoc tetam den dBi tIlQIlg nguCri.vien co sO hi~ tuyen truyBntrve Chuangnang cao (TA).duqc ~p huLt ngheo va vai tro cila ph\! nft, ...; trinh, Trung giao d\lc hi~u qua.nAng l\I'c

nang cao • T6 chuc cac khoa ~p huAn tam QG NUC1Ctuyen truyAn cho dQi ngii tuyen truyan vien

s\lCh vavien co so trong d6 quan tam den 5\1' tham

VSMlNT.gia cua ph\l nil'; • T 6 chuc Mi thao ve I~p k8 hO\lCh tri& khai cOll;g mc IT­Go.IT hang nmn, c6 5\1' tham gia cua cac dan vi th\I'C hi~n

lien quan 4c bi~t la 5\1' tham gia cila H(li ph\l nft...;

29 ~

.... _ .. -..... _--.:s., ...c...~ • -.. ••

Page 34: an · sinh moi trU'{mg nong thon giai

ThOi gian thl,l'C hi~DCoo quan th\I'C hi~n Ngu6n ChI tieu danh gia K~t qui dAu Nam2013 Nam2014 Nlm201SIT Ho~lt d9ng dAu vao 1\I'C th\I'CHo¥-t d9ng Bia k~t qui dAu rara d'l kiln Trung U'O'Dg hi~nphU'O'Dg

• Dam bao kinh phi va cung cAp cac phucmg ti~n CC1 bim phvc V\l cho rong t4c IT-GD­IT.

Kinh nghi~m: v~ himh & bao dU6ng CfCN1T; d4u til va

HQi nghi quim 19 CfCN phan tan cho • Co quan chil cae cAp, cae ngimhvimg sau vimg xli va chochuyen d~ tri: VM phOng tlr Trung uang d~nngum ngheo; SIl dvng va 000(ph3 bi~n Thuemg tlVc dja phuang; cac dantri cong trinh cAp nuac, v~ sinhCae congkinh nghi~ Chuang trlnh;

wOng hQc; tAng nhanh 000 vi dich V\l vS cApva blli hQc) trinh cAp • Co quan nu6c va v~ sinh c6phil nha tieu HVS hQ gia dinh,vi~c chi d\lo, n,uac s\lch va ph6i hqp: Cvc • Co quanMo hinh djnh huang nguaiquim 19, di~u v~ sinh moi tr Inhiing blli hQC, kinhph6i hqp: H3QLMTYT(BQ

ngheo va Idng ghep giOi thimh J nghi~m t6t trongwOng tAng ~himh dlllC quocCac co10. Y th Vv vi~ chi d\lo, quimcOng (kS ca mo hinh truy~nwang dUnghi~n chucmg quan lien (TA)HS&SV (BQ 19, diSu hanh th\lCthong)...trinh; quim mvc tieu, quanGD&Dl), hi~ chuang trinh;duqc SIl d\UlgIy,v~ himh • L\lll chQn, chufut bi. tai li~u Trung tim quirt 19, v~ himhblio cao tUng chuyen de; cong trinh hi~u qua va

QGNS & cong trinh cAp nuaccAp mrac va ~n vfrng. • Chufut bi mo hinh t6t gim VSMTNT va va v~ sinh hi~u quathi~u;v~ sinh hi~u cae co quan va~n vfrngqua va b~n • T3 chfrc thmn quan mQt s3 lien quan

mo hinh;vfrng. • T3ng keto danh gia cac mo hinh, ph3 bi~n, nhan rQne:.

~I

30

"'t

Page 35: an · sinh moi trU'{mg nong thon giai

~' l'

Thiri giao th'lC hi~oCa quao th'lC hifo

IT

11.

12.

HOtddCjog

xay d\fDg chuang trinh troy~n thong va nuoc s\lch va v~ sinh trong chuang trinh hQc phd thong cae cAp

Ban hanh chi s6 gi8m sat vS tiq, ~ nguOi ngheo vOi nu6"c s~ch va cong trinh v~ sinh va yeu cAu cae tinh dua chi s6 nay vao bAo cao hang nam ctia ~p tinh.

Kit qua diu ra dV kiio

C6 bQ tai li~u

th6ng nh~t, ke hO\lCh trien khai thl,lC hi~

trong nha wOng phd thong trong toan quAc

M\lc tieu hucmg ngheo cUa Chuang trinh a dp tinh va ctia ca chuang trinh dUQc triSn khai th\fC hi~n

a ca c~p tinh vacanucrc.

HOtlt dCjog 4iu vao

• SO\Ul thlio t8i li~u phd biSn, hu6ng d~ vS nwc s~ch va v~ sinh moi wang trong nha tnrang; • Td chirc giang dJy lang ghep vao cac mon hQC chfnh khoa, ngo~ kh6a pM hQP; • X ay d\Dlg g6c troySn thong NS&VSMT trong wang hQc; • Thgc hi~ cae h8.nh vi sir d\lDg NS&VSMT trong tnrang hQC va ~ gia dinh. .

• Ban h8.nh vin ban yeu cAu dua chi sa gi8m sat tiep c~ ctia ngU'Oi ngheo vo; nuoc s\lch va c6ng trinh v~ sinh thiUlh mQt chi s6 trong b9 chi sa gi8m sat hi~n co va la chi s6 phlli c6 tron~ baa cAo tinh hinh th\fc hi~n ke hO\lCh hang nam ctia cac tinh va chuang trinh. • HO trQ vi~ thu th,p co so dii' li~u th6ng ke v~ tY I~ ti~p ~ cua h¢ ngheo vm njJ'oc s\lch va nba tieu hQP v~ sinh.

Truog U'O'Dg

• Co quan chu tri: V\l COng tacHS&SV. ·Co quan ph6i hgp: C\lC QLMTYT, VlinphOng Thubng tn,rc Chuang trinh, TrungtamQG NS&VSMT NT, cac co

"qu~lie.l1qu~ • Co quan chu tri: Van phOng Thuang tn,rc Chuang trinh; • Co quan ph6i hQP: Trung tam QG NS& VSMfNT

Dja phlr'01lg

·Co quan phdi hQP: Caeca quan lien quan

• Co quan ph6i hQP: Trung tarn NS&VSM TNT cae tinh.

Ngu60 1'lC th'lC

hifo

• Kinh phi Sl,l nghi~p

Chuang trinh; • H6 trQ qu6c ~ (TA).

H6trQ. quoc te

~

(TA)

Chi tiilu 4aoh gia Nam 2015Nllm 2013 Nam2014kit qui 4iu ra

1 I 2 I 3 I 4

COng tlic troyAn thong v~ NS&VSMT dUQc dua vao chuang trinh hQc pha thong cac cAp hoc trong toan quAc.

Chi s6 tiq, '* cua nguCri ngheo vm nu6c s\lCh va nha tieu hQP v~ sinh Ia mQt trong s6 cae chi s6 gi8m sat ctia bQ chi 56 gi8m sat hi~n h8.nh va duQc th~ hi~ trong baa cao thl,lC hi~n k~ hO\lch hang nam ctia cAp tinh va Chuang trinh.

~

~1

\~A:...\. ;~~'/""'d

Page 36: an · sinh moi trU'{mg nong thon giai

ThOi gian thVC hi~n Ngu8n

Coo quan thVC hi~n

Chi tieu 4anh giaKetqui dAu . IVC thvc Nlim 2013 I Nlim 2014 I NAm 2015Ho,t dqng dAu vaoHO\lt dqngIT Bia k@t qui 4Au rara dY'kien Trung U'01lg hi~nphU'01lg

HO\lt d<lng uu tic!n 62 huy~n

ngheo Chuong trinh '30a cUa ChinhpM. • Xay d\lllg va ban hanh vAn ban hu6ng din I~p kS hO\lCh • Co quan cM huemg ngheo cho cac dia tri: VAn phOng

phuong trong d6 bao g6m cae ThuOng trvc n<li dung: Chuong trinh; 0/ XAy d\IDg va huang din phAn ·Coquan b6 ngdn sach chu(11/g trinh theo phOi hQP: mllC tieu huang nguO'i ngheo cho TrungmmQG ·Coquan cdp nwc va vq sinh.

VAn ban Nu6c s\lch va Cae ban kS hO\lchph6i hQP:huemg din

Hu6ng din ,/'Xdy dtmg cac tieu chi lila ch(}n VSMTNT hO\lt dQng va nginBan di~ucac tinh c6 t(li cac d;a phu(11/g (va 119 dOn)L~p ke hARh cAp H3 trQ' saeh phin b6 cuaduQ"C ban k8 ddu tu etip nur1c t4p trung hoQc .hO\lCh hang tinh va quacte

~

chuong trinh t\li dia13. hO\lch va ngan phOn tan, trong do ldy tieu chi 119nam hu6ng (TA) phuong the hi~n rOTTNS&sikh phan b8 ng~oldmtreu~i~u~o.PMtoo nguCri vSMTdp dUQ"C dinh hu6ngthe hi~ rO biin cac tieu chi nay xu6ng cac ngheo tinh nguOi ngheo nguCri ngheo

C&p, d~c biet ta c&p xa.dinh hu6ng • Xay d\lllg tii li~u hu6ng dIn c6 s\I tham gia cUa c<lng dang, nhAt la nguOi n~eo trong 1\lR chQn m6 hlnh cap nu6'c va nha v~ sinh pM h~ • • T~p hu4n ve I~p kc! hO\lch huemg ngheo, h~: trQ' nguOi ngheo, phin b6 pgan sach hu6ng ngheo cho d<li ngii can bQ cM ch6t va lien quan cAp tinh, huy~n va xii.

~

32

t}. Ii

Page 37: an · sinh moi trU'{mg nong thon giai

"1'

'IT

14.

15.

BOllt cl{)ng

f>Anh gia cae Mo hinh hu6ng tOi nguOi ngheo duQ'c xay d\rIlg thanh cong i:J cac tinh

xay d\ffig va ban hanh vAn ban hu6ngdAn lang ghep giOi trong thgc hi~n Chuang trinh

K~t qua cliu Bo,t cl{)ng cliu V&.0 ra dV ki~n

Cae tai Ii~u v8 cac mo hinh huang ngheo th8nh cOng va duQ'C chia se • KhilO sat thu th~p cac thong va c~p nh~t tin va mo hinh hu6ng ngheo tren Website thanh cOng; Clia ITQGNS • H~ thOng h6a va danh gia de & VSMTNT dua ra cae bal hQc, each lam va dSn eac cO' va cac khuyen nghi C\l thB; quanl can bQ • Ta chuc hOi thao, va c~p nh~t cO lien quan va chia se thong tin tren (TTNS & Website clia ITQGNS & VSMT cAp VSMTNT va in !Ai Ii~u phB tinh, Tnmg bien tam YTDP, Hoi ph\l nft, cap huy~n va xL.)

VAn ban lAng ghep gim va hu6ng dSn lang ghep gim duQ'C ban· LAng ghep giOi trong cae h8nh va trien ho~t dQng C\l the ctia Chuang khai thgc hi~n trinh; i:J cac ho~

dQng c6 lien quan clia Chuang trlnh

CO' quan th\fC hiin

Trung II'O'Dg

• CO' quan cM trl: VAn phOng Thui:Jng tf\lc Chuang trinh;

• CO' quan ph6i hqp: Ban QLDAclia BYT, Tnmg tam QG Nu6'c s,ch va VSMTNT.

• CO' quan chli tri: VAn phOng Thui:Jng tf\lc Chuang trinh;

• CO' quan phOi hqp: VAn phOng Dg .an cua BYT, HOi Ph\l nu, Tnmg tam QG NmJc s~h va V~

sinh moi tnrOng nong thon

Bia phll'O'Dg

• CO' quan phOi hqp: Trung tam NS&VSM TNT cap tinh va HQi ph\l nutiOO.

NguAn 1\fC th\fC

hi~n

HO trQ' qu6c tS (TA); D\l'an3 cua chuang triOO

H6 trQ' qUOctS (TA)

Thiri gian th\fC hiin

Chi tieu clanh gia Nlim 2013 Nlim 2014 Nlim 2015k~t qui clAu ra

1 I 2 I 3 I 4

Cac tiJ.i li~u va cach lam, mo hiOO huang ngheo thanh cOng duQ'C h~ th6ng' hoa va c6 kha nAng dUQ'c tiSp $ rQng rai va ap d\lng

Vi~ 16ng ghep gim duQ'C trien khai tJ'ong tit ca cae ho,t dOng lien quan cua NTP3 va a trong Chien luQ'C Quac gia v~ nu6'c s~h va v~ sinh moi wang nong thon den nUn 2020.

1 I 2 I 3 I 4

33 Uv/

,,' J _.......... .. ~- __ ... C. /,

Page 38: an · sinh moi trU'{mg nong thon giai

Thai gian thvc hitnCO" quan thvc hitn Ngu8n

Chi tieu dlinh gia K@tquidAu IVC thvc80\lt dVng diu doIT 8o\ltdQng Bia kit qui dAu rara d'1 ki@n Trung U'O'Dg hitnphU'O'Dg

xay d\lllg Hi li~u

Hu6ng din cho t6 chllc

16. ph\! nil co sf! th\lC h.i~n cho vay hQ gia dinh cUa NHCSXH

Till Ii~u

hu6ng din c6 khil nAng tAn~ cucmg so luqng hQ ngheo va c~

ngheotiSp '* v6i ngu6n vOn cUa NHCSXH.

• xay d\lIlg t8i li~u hu6ng ciL;I; • To chllc cae lap ij.p huan triSn khai th\lC hi~n tili li~u hu6ng din, ~c bi~ uu tien cho cae tinh c6 cac huy~

ngheo trong Chuang trinh 30A cUa Chinh phil.

• Ccr quan chil tri: Trung uang HQi ph\! nil Vi~t Nam; • Ccr quan phOi hgp: Ngan hang Chinh sach xi hQi TW, VAn phOng Thucmg tr\lC Chuang trinh va Ban QLDA cua BYT.

• Ccr quan phOi hgp: NHCSXH chinhanh

H3 trg , 1

quocte (TA)

:E>lim bao dS hQ ngheo va '* ngheo dugc tiep '* va duQ"C vay tit ngu6n vOn cua NHCSXH theo vAn ban sUa d6i Quy~ dinh 62/2004

Nant2013 , Nant2014 Nim2015

1121314

w..-­ I

34

0,/

'J

Page 39: an · sinh moi trU'{mg nong thon giai

('

Tbo; gian th\fC hi~nCoo quan tb\fC bifn Ngu&n

Cbi tieu danb giaK~tqua diu NAm2013 I NAm2014 I Niim2015H09t di}ng diu V80IT H09t di}ng 1\fC tb\fCDia kat qui diu rara d'1 Idin Trung U'01lg bitnpbU'01lg

C IGIAMSATVA£>ANH:GIA

• Thanh I~ Nh6m c6ng tlic Nhiing kh6 khAnGiam sat giup vi~ Ban f>iSu thach thuc duQC pMthanh chuang trinh cua tinh;

hi¢n kip thai nhAIn • Co quan cM- PUt hien kh6 khin thach -Coquan dam bao cac hO\lttri: Vin phOngthUc trong qua trinh th\lC hi~n; ph3i hqp: dQng cila ChuangThuang nVcBao clio giam - C,p ~t h~ th3ng thong tin BandiSu trinh duqc th\lC hi~nD\lan3Chuang trinh;co sa va co sa dii' Ii~u;,sat thuang hanh I1futg m\lc tieu, l1imgcila·CoquanKc§ hoach xuyen cua cac • Giam sat cac hO\lt dQng, ~p chuang vOi cac nguyen tic,Ch110llg1. ph6i hqp: trung xu Iy nhilng kh6 khAn,tinh v! Vingiam sat trinh tinh phuang cham vA th~trinhTnmgtfunQGthach thuc, kiSn nghj; phOng va cae co ch@ chinh sach cila Nuac s\lch&Thubng U\rc - f>linh gia, blio cao tiSn dQ quan lien chuan~ trinh. KiSnVSMTNT, caechuang trinh th\lC hi~n m\lC tieu chuang quan ngh; cap thfun quySn coquan lientrinh;thea quy dinh. nhting kh6 khin quan- f>anh gia hi~u qua diu tU' ~ thfim quySn

ngu8ri van Chuang trinh.

Cae hO\lt I1Qng cua Bao cao k~t - Co quan cM Chuang trinh dim- Thanh I~p Nh6m cong tAc tri: Vin phOngqua kiem toan bao l1UQ'c th\lC hi~nki~mtoan;

Thuang U\rchang nam cila I1futg m\lc tieu, chi- LI,ra chQn cae dia phuang Chuang trinh;cac tinh ve tieu dUng chS dQ-Coquanth\lc hi~ kiSm tom; -Coquan D\l an3Vin phong chinh sach va nhtingph6i hqp: - Chufut bj nQi qung va kSCongtAc cilaphBihqp:C\1cThuang U\rc di~ nut diem chuAnCaccohO\lch ki~ toan;2. ki~m toan ChuangQLMTYT,chuang trinh. trong Hi~p djnhquan lien hangnam - Ki~m tra thgc dia va lam trinhVin phOng V\lHSSV, Chfnh phil vA cacquanvi~c vOi cac co quan, dan vi TnmgtfunQGtang hqp bao tinh di kY vOi caethgc hi~n chuang trinh t(Ii dja NS&VSMTclio Ban Chi nha t8i trQ theaphuang va TW thea kS ho~h; NT va cae co~o Chuang phuang thfrc bOa- Boo cao ket qua ki~m toano quan lien quan trinh dAng ngm sach.

Cae hO\lt dQng cilaD\llln 3- Thanh l~ Nh6m c6ng tAc - Co quan cM Chuang trinh damcua3. Giam ~at& f>anh gia; tri: Vin phOng ,- C~ quan bao dugc th1,lC hi~nChuan- Chum bi LQ trinh; Thuang .trve phOi hqp:

35 ~

~""'Nn""l tol~.h"

Page 40: an · sinh moi trU'{mg nong thon giai

IT HO\ltd9ng

Danh gia Chuang trinh giUa leY

4. va k@t thuc Chuang trinh

K@tquadiu ra dY' ki~n

cUa cac tinh v8 Vin phong Thuemg trvc chuang trinh theo quy c1jnh, Vin phOng chuang trinh tAng hqp bao clio Ban Chi ~o Chuang trinh.

Bao cao c1anh gia giUa IcY va k@t thuc chuang trinh cUa cae tinh v8 Vin phong Thuemg trvc Chuang trinh, Vin phong chuang trinh tAng hqp bao cao Ban Chi ~o Chuang trinh va Thu tuang Chinh pM.

Ho,t d9ng diu vao

• Phat trien chi so ca ban va thie.. k8 h~ th8ng Giam sat & c1anh gia; • ~p nh~t h~ thBng thong tin CC1 so va CC1 so dii li~u.

• f>anh gia, bao clio tiSn c1Q thyt: hi~n cae m\lc tieu Chuang trinh; • Danh gia hi~ qua c1Au tu ngu6n van Chuang hinh.

• Thanh l~p Nh6m c8ng tae Giam sat & f>anh gi;i; • ChuAn bi LQ trinh; • Phat trien chi sa CC1 ban va thiet k@ M th6ng Oiam sat & c1anh gia: .

• q.p nh~t he th6ng thong tin ca so va CC1 so dii lieu; • f>anh gia, bao cao tiSn c1Q th\IC hien cac m\lc tieu Chuang trinh; • Nhitng kSt qua, thieu 561, thach thue, bai hQC kinh nghi~m va nhiing khuy@n nghj.

CO" quan thY'C hifn

Trung U"01lg

Chuang trinh; ·Caquan ph6i hqp: CI,lC QLMTYT, VI,l HSSV, Trung tamQGNS& VSMTNTva cac caquan lienquan

• Ca quan chu tri: Vin phOng Thuemg trvc Chuang trinh; • Ca quan phBi hqp: CI,lC QLMTYT, Vy HSSV, Trung tam QGNS & VSMTNT va cac ca quan lien quan

Bia phU"01lg

Cac CC1 .

quan lien quan

• Ca quan phai hqp: Cac ca quan lien quan

NguAn IY'C thY'C

hitn

trinh

D\r an 3 cUa Chuang trinh

Then gian thY'C hifn Chi tieu danh gia

Nam2013 I NAm2014 I Nllm2015kit qui diu ra

c1ling ml,lc tieu, c1ling v6i cae nguyen tic, phuang cham va the ch@ chinh saeh cUa chuan~ ~nh; kjp thOi uon nin hote c6 S\l c1i8u chinh cAn thie.. c1iun bao tinh ben vUng cua chuang trinh.

Ket qua thVC bi~n

Chuang trinh c1uQ'c c1Rn!t gia VaG giiia kJ (cuoi 2013) va ket thuc Chuang trinh (cuai 2015). • f>8nh gia giiia leY nhim phat bien nhihlg kinh nghiem tat, nhiing thach thuc kip thOi cO gilii phap cho 2 n!m cu6i cUa chuang trinh c1uQ'C th\lC bien c1Ung m\lc tieu, c1Ung vOi cac nguyen tic, phuang cham va the chS chinh sach c1iun baa bieu qua va tinh ben viing cua ChuanlZ trinh·

~

36

I I .q \ )

Page 41: an · sinh moi trU'{mg nong thon giai

( -;( I

CO' quan tbvc bi~n

'IT Ho,td{lng Idtqua diu ra dVki~n

Ho,t d{lng diu V80 Trung U'O'Dg Dja

pbU'O'Dg

Ngu6n 1lJ'C tbVC bi~n

Cbi tieu danb gia k~t qui diu ra

TbOi gian tbvc bi~n

Nam 2013 I Nam ZOl4 I Nam 2015

I 12 I 3 I 4

• Danh gili ket thuc chucmg trlnh nhAm tAng kat lvi tom ~ nhiing ket qua d\lt duQ'C til m\lc tiBu, cae giai pluip va bai hQc kinh nghi~m d@ tiep !\Ic th\l'C hi~n tOt chucmg trinh va Chien luqc Nu6'c s\lch va v~ sinh moi truang nong tht>n den nArn 2020.

~

37

Page 42: an · sinh moi trU'{mg nong thon giai

ID. cAe Rin RO vA NHUNG BI~N J:l1IAP GUM Tmtu . .

Trong qua trinh th\lc hi~n k6 ho~ch cua chuang trlnh NTP3, c6 th€ c6 nhUng nli ro bAt kha khang aM hu6ng dBn kBt qua cua ke ho~ch. Nhllng nli ro va bi~n phap giAm thi€u can duc;Yc xem xet d€ h~ chB thi~t h~i dBn muc t6i thi€u, phful dAu d~t dBn muc cao nhAt cac m\lC tieu cua Chuang trinh.

3.1. V,n hanh bio dtr&ng

Trong v~ hanh bao duoog cac cong trlnh CN&VSMTNT c6 th€ g~p nli ro khach quan do thien tai hIt bao. Day.Ia nli ro bAt kha khang, nhAt la d6i voi nuac ta la vimg chiu aM hu6ng n~g n€ cua biBn d6i khi h~u, thea d6 thien tai di€n biBn ph\lc ~p han, C\lC doan han.

D€ ghim thi€u tac dQng cua nli ro nay, trong quy ho~ch, thi6t kB cac cong trinh' CN&VSMTNT can l\la ch<;>n vi tri xay d\lIlgcong trinh phil hQ1J, tranh nhUng vi tri chiu tac dQng thuang xuyen cua thien tai, hIt bao.

Khi c6 d\l bao thien tai hIt bao, cac dan vi quan Iy 'v~ hanh phai th\lc hien cac ghli phap phong chdng v6i tinh than va giai phap tich C\lC nhAt.

Khi thien tai xay ra pMi danh gia ngay thi~t h~ va d~ xuAt nhilng giai phap khAc ph\lc. Ngu6n kinh phi d€ khAc ph\lc duc;Yc lAy til 2 ngu6n la kinh phi phong ch6ng hIt bao cua ban than dan vi da dugc h~ch toan vao chi phi san xuAt va ngu6n kinh phi he; trg khAc ph\lc phong chdng hIt bao til ngu6n d\l trO' qUdc gia.

V6i nhUng giai phap neu tren nhfun dam bao dich V\l Nuoc s~ch va ve sinh moi truang duc;Yc th\lc hien lien tvc, h~ chB thi~t h~i d6n muc thAp nhAt.

3.2. Thay d6i hanh vi v~ sinh

MQt trong nhUng m\lc tieu quan trQng cua Chuang trinh la thay d6i khong chi trong nh~ thuc rna trong hanh vi gift gin v~ sinh trong cQng dAng cu dan nong thon. Voi S\l ddu tu m~ me trong truy6n thong, trong d6 sil d\lIlg m~g iuoi cong tac vien ca sa d6n thon ban, chu yBu huy dQng l\lc lue;tng y t6 d€ cilng vai cac giai phap truy~n thong truy~n th6ng khac lam thay d6i hanh vi ve sinh cua cQng dAng, nhAt la trong hQc sinh cac cAp.

Tuy nhien m\lC tieu nay cfing d€ g~p nli ro, vi nhUng vimg can thay d6i I~ chu y6u la vilng sau, vimg xa, vimg d6ng bao dan tQc thi€u s6, thu nh~p, dai s6ng thAp, dan tri con h~ ch6.

D€ ghim thi€u nli ro nay, trong chiBn lugc truy~n thong nang cao nh~ thirc, thay d6i hanh vi nhAt thi6t phai xay d\lIlg dugc b9 tai li~u truy6n thong cho d9i ngii tuyen truy6n vien ca sa va kB ho~ch nang cao nWlg I\lC tuyen truy~n vien ca sa. Qua trinh th\lc hi~n can lam thi di€m d€ rut ra nhUng kBt qua va thach thuc rut kinh nghiem truoc khi tri€n khai d~i tra vao cac nam 2013-2014.

38

Page 43: an · sinh moi trU'{mg nong thon giai

3.3. Ty l~ bao phu nha tieu hQ'P v~ sinh hi} gia c1inh ..

Trong k~ ho~ch thgc hi~n NTP3, co sg ky vQng ve tang nhanh tY l~ bao phil nhA tieu hQ'P v~ sinh hQ gia dinh. S\l IcY vQng nAy hmln toAn co C(J sa thong qua vi~c truy~n thong, v~ dQng vcri sir h6 trg Clla dQi.ngfi cong tac vien C(J sa vA ngudn Ivc h6 trg ttl yay vAn uu diii til Ngan hang chinh sach xii hQi. Vi~c tAng nhanh tY l~ bao phil nhA tieu hQ'P v~ sinh

. dugc ~p trung chil y~u a nhiing vimg sau, xa, vimg ddng bAo dan tQc thi€u sA IA nhiing vimg kinh t~ kho khAn, nh~ thuc con h~ ch~.

Rili ro trong tY l~ bao phil nhA tieu hQ'P v~ sinh hQ gia dinh khong d~t k~t qua mong dgi chil y~u do chi phi xay d\lIlg nhA tieu tang cao do gia ca v~t tu xay d\lIlg vA cong xay d\lIlg tfulg len. Nguai dan m~c dil nh~ thuc dugc sg cAn thi~t, nhung khong dil kinh phi tv dAu tu. Muc yay vAn til Ngan hang chinh sach v§n gift thea Quy~t dinh 62/2004/QD-TTg ngAy 16/4/2004 se khong t~o dieu ki~n d€ cac hQ co nguy~n vQng xay dl,lng nhA tieu th\lc hi~n.

D€ giai quy~t rlii ro nAy, cAn co chi~n lugc C\l th€ vA hfru hi~u ve lEC, tang cuimg nang l\lc dQi ngii tuyen truyen vien C(J sa, cilng voo vi~c truyen thong v~ dQng, cAn thi~t phai bA sung, chinh sua l~i Quy~t dinh 62/2004/QD-TTg. Trong d6 nang muc cho yay uu dai vA lai xuAt amuc thdp nhAt.

3.4. Ngu8n van tin d1Jng

Ngu6n vAn tin d\lfig IA ngu6n v5n chil y~u d€ dAu tu nhA tieu hgp v~ sinh hQ gia dinh, cAn dugc t~p trung ddy m~ trong giai do~ nAy.

N~u ngu6n v5n tin d\lfig til Ngan hang chinh sach xii hQi khong dap irng nhu cAu thea k~ ho~ch ho~c muc cho hQ gia dinh yay uu diii khong co nhilng dieu chinh tAng them it nhAt IA 30% so vcri hi~n nay thi nhiing ho~t dQng Clla Chuang trinh yeu cAu huy dQng ttl ngu6n tin d\lfig uu diii nhu xay dgng nhA tieu hQ'P v~ sinh hQ gia dinh se bi Anh huemg.

D€ giam thi€u rili ro nAy, c§nbd sung, di~u chinh Quy~t dinh s5 62/2004/QD-TTg cho phil hQ'P v6'i th\lc t~, nhAt IA m~t brmg gia moo.

3.5. Ngin sach cua Chinh phu va nha tai trv

Trong nhiing nam tcri, Anh huemg cila suy thoai kinh t~ toAn cdu vA kinh t~ Vi~t Nam vful con n~g ne. Mij.c dil trong chu(Jng trinh, Chinh phil dii cam k~t dAnh ngu6n Ngan sach NhA nu6'c d~n 14,9% tAng kinh phi dAu tu cho Chuang trinh. DAi v6'i cac nhA tAi trg tY l~ ngu6n vAn d\l ki~n huy dQng chi€m dan 29,7% tAng s5 v5n th\lC hi~n chuang trinh. Nhu v~y, tAng s5 vAn huy dQng til 2 ngu6n nAy l€n dan 44,6%.

Rili ro v~ ngu6n v5n c6 th€ XAY ra dAi vcri vi~c th\lc hi~n chucrng trinh IA ngu6n vAn huy dQng ttl Ngan sach nhA nucrc khong d~t dugc thea k€ ho~ch, ben c~ do Vuang quAc Anh vA Dan M~ch se kat thuc h6 trg vA nam 2013 vA 2014. ~

1

39

Page 44: an · sinh moi trU'{mg nong thon giai

D€ giam thi€u kh~ khIDl nay rnQt rn~t Nha nu6c cAn quan tarn ddu tu theo k€ ho~ch trung h~ da: cam k€t, rn~t khac cAn tIDlg cUOng S\l tham gia ctia cac thanh phdn kinh t€, nhAt la tu nhan trong dAu tu va quan ly v~ hanh cong trinh CN&VSMT NT. Trong k€ ho~ch co 2 chinh sach cAn dUQc uu tien xay d\lfig va ban hanh, sam tri€n khai th\lc hi~n la: "Thong tu

lien tjch hUOng dan thllc hi~n QD131ngily 02/11/2009 vJ m9t sa chlnh sach rm alii, khuyin khlch aJu tu va quan ly khai thac cong trinh cap nuac sQch nong thon "va Thong tu lien tich sa75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNN"HuOng dan nguyen ttic, phucmg phap xac ainh va tham quyJn quyit ajnh gia tieu th~ nuac sQch tQi cac ao thi, khu cong nghi~p va khu VIIC nong thon".

IV.KETLU~N

Cung cAp nu6c s~ch va v~ sinh nong thon la rnQt lo~i dich V\l cong cQng. Lo~ cijch V\l nay it tinh c~ tranh, th~ chi a nhi€u vimg la san phfun dQc quy€n. Khu Vl,lC nong thon, nhin chung c6 thu nh~p thdp, doi sAng kho khmI han thanh thi, d~c bi~t la vting sau, vting xa. Vi th€ khong chi chi phi &u tu rna ca chi phi quan ly v~ hanh d€ bao dam ben vthlg, phat huy hi~u qua deu kho khIDl.

Ban k€ ho~ch thl,lc hi~n Chuang trinh NTP3 dua ra nhUng ho~t dQng chinh nhk ~t dugc nhUng rn\lc tieu da: dUQc Thti tuOng Chinh phti xac dinh trong Quy€t djnh 366/QD­TTg. D€ th\lc hi~n tAt ban ke ho~ch nay; VIDl phong thuOng tf\lc Chuang trinh va VmI

; phong quan ly dl,l an ctia BQ Y t€ cAn bam sat toan bQ nQi dung va ti€n dQ th\lc hi~n k€ ho~ch, kip thai bao cao Ban chti nhi~rn Chuang trinh d€ co nhUng ghii phap thao go kho khan thach thuc, nhUng rtii ro trong qua trinh th\lc hi~n.

Cung cAp nu6c s~ch va v~ sinh rnoi truOng nong thon ben viing la rnQt cong vi~c kho khmI, nhung n€u tuan thti nguyen mc xuAt phat til nhu cAu, co rno hiM va co ch€ dUng, co Sl,l h6 trQ va quan ly phil hgp ctia Nha nuac, rn\lc tieu den h€t nmn 2015 theo Quy€t djnh 366/QD-TTg nhAt dinh se d~t dUQc.l. ~

40