Analiza troškova korišćenja biomase za proizvodnju električne energije

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Analiza troškova korišćenja biomase za proizvodnju električne energije

Citation preview

 • 5/25/2018 Analiza tro kova kori enja biomase za proizvodnju elektri ne energije - ...

  http:///reader/full/analiza-troskova-koriscenja-biomase-za-proizvodnju-elektr

  UNIVERZITET U BEOGRADU

  MAINSKI FAKULTET

  Zavrni rad

  Analiza trokova korienja

  biomase za proizvodnjuelektrine energije

  Mentori: Student:Prof. dr Milo Banjac Andrija Petrovi

  412/2010

  Beograd, septembar 2013

 • 5/25/2018 Analiza tro kova kori enja biomase za proizvodnju elektri ne energije - ...

  http:///reader/full/analiza-troskova-koriscenja-biomase-za-proizvodnju-elektr

  MAINSKIFAKULTET UBEOGRADU

  Zavrni radZadatak br.

  List br.

  Broj indeksa

  412/10

  Prezime i ime

  Andrija Petrovi

  2012/2013

  . .

  12.09.2013

  Sadraj

  1. Uvod 2

  2. Biomasa 4

  2.1. Tehnologije sagorevanja biomase 6

  2.2. Anaerobno razlaganje 11

  2.3. Gasifikacija 14

  3. Trokovi sirovina 16

  4. Trite biomase 19

  5. Trenutni trokovi proizvodnjeelektrine energije na biomasu

  23

  5.1. Investicioni trokovi proizvodnje

  elektrine energije na biomasu

  26

  5.2. Trokovi odravanja i rukovanja 28

  6. Nivelisani troak elektrine energije iz

  biomase

  29

  7. Zakljuak 32

  8. Literatura 33

 • 5/25/2018 Analiza tro kova kori enja biomase za proizvodnju elektri ne energije - ...

  http:///reader/full/analiza-troskova-koriscenja-biomase-za-proizvodnju-elektr

  MAINSKIFAKULTET UBEOGRADU

  Zavrni radZadatak br.

  List br.

  Broj indeksa

  412/10

  Prezime i ime

  Andrija Petrovi

  2012/2013

  . .

  12.09.2013

  Uvod

  U cilju sve intenzivnijih zahteva i potreba za veom koliinom elektrine energije kako u industriji tako i

  u svakodnevnom ivotu, pojavljuje se problem zadovoljavanja istih. Davno razvijene metode

  proizvodnje elektrine energije koje se upotrebljavaju i danas, a odnose se na upotrebu

  konvencionalnih goriva, ne predstavljaju trajno reenje navedenog problema. Njihova upotreba je

  ograniena ne samo zbog nemogunosti obnavljanja istih u kratkom vremenskom periodu, ve i zbog

  negativnog uticaja ne biljni i ivotinski svet kao i samog oveka.

  Stoga dananje drutvo reenje trai u upotrebi alternativnih (obnovljivih) izvora energije pod kojima

  podrazumevamo izvore energije koji se nalaze u prirodi i obnavljaju se u celosti i delimino. Na primer

  za Republiku Srbiju rasporeda resursa obnovljivih izvora energije ( ne raunajui energiju dobijenu u

  hidroeletranama )je sledei1:

  1. Bioobnovljivi izvori (biomasa)63%

  2. Energija malih vodotokova10%

  3. Energija vetra5%

  4. Suneva energija- 17%

  5. Geotermalna energija5%

  Kao glavni motiv ili prepreka u koricenju ili nekorienju odreenog vida energije jeste cena. Samim

  tim bez obzira na to koliko konvencionalna goriva predstavljaju opasnost po ivi svet ukupni

  eksploatacioni i investicioni trkovi diktirae njihovu upotrebu. Samim tim ovaj rad e se baviti

  prevashodno biomasom kao i njenom opravdanou ili neopravdanou, posmatrano sa ekonomske

  strane, za proizvodnju elektrine energije.

  U 2010. godini ukupan instalisani kapacitet elektrana koje rade na biomasu u svetu bio je izmeu 54

  GW i 62 GW. to predstavlja 1,2 % od ukupnog instalisanog kapaciteta svih postrojenja za proizvodnju

  elektrine energije i izmeu 1,4 % i 1,5 % od ukupne proizvodnje elektrine energije u svetu 2. Ovi

  podaci svedoe o vanosti korienja biomase u svakodnevnom ivotu , kao i tendenciji rasta upotrebe

  iste.

  Odsustvo preciznih informacija koje se odnose na proraun torkova predstavlja veliki problem u

  odreivanju relevantnih informacija posebno onih koji se tiu cena razliitih vrsta biomase. Naveden

  problem predstavlja jedan od kljunih faktora zbog kojih je danas vrlo rizino upustiti se u sam proces

  1Podaci uzeti izhttp://www.stedimo-energiju.com/usteda-energije/obnovljivi-izvori-energije/biomasa-i-biogas

  2

  Podaci uzeti iz Irena,Biomass for power generation, 2012

  http://www.stedimo-energiju.com/usteda-energije/obnovljivi-izvori-energije/biomasa-i-biogashttp://www.stedimo-energiju.com/usteda-energije/obnovljivi-izvori-energije/biomasa-i-biogas
 • 5/25/2018 Analiza tro kova kori enja biomase za proizvodnju elektri ne energije - ...

  http:///reader/full/analiza-troskova-koriscenja-biomase-za-proizvodnju-elektr

  MAINSKIFAKULTET UBEOGRADU

  Zavrni radZadatak br.

  List br.

  Broj indeksa

  412/10

  Prezime i ime

  Andrija Petrovi

  2012/2013

  . .

  12.09.2013

  proizvodnje elektrine energije na ovakav nain, posebno u zemljama u tranziciji gde konvencionalna

  goriva i dalje predstavljaju najbolje reenja.

  Pravlan izbor tehnologija za prozivodnju elektrine energije u odreenom okruenju moe pokazati dasveopte miljenje o dominaciji konvencionalnih goriva predstavlja samo jo jedan stereotip ili bolje rei

  neznanje. Nove tehnologije, koje se jo uvek istrauju i razvijaju, su jo jedan od indikatora da biomasa

  zaista predstavlja gorivo budunosti.

  Samim tim ovaj rad treba prihvatiti kao orijentacioni proraun koji se prevashodno oslanja na podatke

  izvedene iz tekstova koje se odnose na trite EU i SAD-a gde je primena biomase u mnogo veoj

  ekspanziji nego na prostoru Republike Srbije. Takoe vrlo je vano povui jasnu uporednu crtu koja se

  tie trokove korienja biomase i ostalih vrsta goriva i istai sve prednosti i mane.Treba napomenuti

  da u okviru prorauna trokova sve varijable, koje se odnose na poreze, dravne subvencije i premije ikoje prvenstveno zavise od draava, bieizostavljene. Ove i ostale informacije bie precizno prikazane

  u realnim projektima i studijama izvodljivosti koji se odnose na izgradnju elektrana na biomasu.

 • 5/25/2018 Analiza tro kova kori enja biomase za proizvodnju elektri ne energije - ...

  http:///reader/full/analiza-troskova-koriscenja-biomase-za-proizvodnju-elektr

  MAINSKIFAKULTET UBEOGRADU

  Zavrni radZadatak br.

  List br.

  Broj indeksa

  412/10

  Prezime i ime

  Andrija Petrovi

  2012/2013

  . .

  12.09.2013

  2. Biomasa

  Biomasa, kao najstariji izvor energije, nije potencijalno samo obnovljivi energent, nego i alternatva u

  kojoj se sve vie prepoznaje mogunost zamene za fosilna goriva u proizvodnji toplotne i elektrine

  energije.

  Glavna prednost biomase u odnosu na mineralne, fosilne izvore energije, pored obnovljivosti i trajnosti

  je i prihvatljivost kao energenta sa aspekta uticaja na ivotnu sredinu jer sadri vrlo mali ili ak uopte

  ne sadri toksine gasovitih produkte - sumpor, teke metale i sl., aerozagaivae koji se emituju u

  procesu sagorevanja. Istovremeno, optereenje atmosfere s CO2pri koritenju biomase je zanemarljivo,

  budui da je koliina emitovog CO2prilikom sagorevanja jednaka koliini apsorbovanog tokom ivotnog

  ciklusa biljke.Biomasa je veoma heterogen i hemijski kompleksan materijal koji se zasniva na ugljeniku, vodoniku i

  kiseoniku. Obuhvata sve vrste biolokog materijala, biljnog i ivotinjskog porekla, u vidu proizvoda,

  nusproizvoda, otpada ili biljnih ostataka koji su direktno ili indirektno proizvedeni posredstvom reakcija

  fotosinteze.

  Moe se podeliti na drvnu biomasu, biljnu masu drugog porekla, kao i organsku biomasu. Prema

  agregatnom stanju, s uticajem na nain energetskog korienja, razlikuju se: vrsta, tena i gasovita

  biomasa.

  vrsta biomasa sadri ostatke poljoprivredne proizvodnje i umarstva, brzorastuih b iljaka (ShortRotation Coppice - SRC), a pre svega brzorastuih uma, biogeni deo selektovanog komunalnog

  otpada (biorazgradiva frakcija), ostatke iz drvopreraivake industrije, ostatke primarne i sekundarne

  prerade poljoprivrednih proizvoda i drugo. vrsta biomasa se najee upotrebljava direktno,

  sagorevanjem , proizvodei 10-20 MJ/kg tolote.

  Pod tenom biomasa podrazumevaju se tena biogoriva biljna ulja i transesterifikovana biljna ulja

  biodizel i bioetanol. Upotrebom biodizela emisija ugljen monoksida i ostalih ugljovodika smanjena je za

  20% do 40%.

  Gasovitu biomasu predstavlja biogas proizveden iz ivotinjskih ekskremenata, drugih otpadnih materija

  ili energetskih biljaka (silaa trave i kukuruza). Gasovitu, pa i tenu, biomasu,predstavljaju i produkti

  gasifikacije, odnosno pirolize vrste biomase.

  U cilju analize biomase za proizvodnju elektrine energije veoma je vano analizirati tri kljuna

  elementa proces:

  1. Biomasa kao sirovina razliite vrste sirovina imaju razliit uticaj na tehnologiju i ukupne

  trokove;

 • 5/25/2018 Analiza tro kova kori enja biomase za proizvodnju elektri ne energije - ...

  http:///reader/full/analiza-troskova-koriscenja-biomase-za-proizvodnju-elektr

  MAINSKIFAKULTET UBEOGRADU

  Zavrni radZadatak br.

  List br.

  Broj indeksa

  412/10

  Prezime i ime

  Andrija Petrovi

  2012/2013

  . .

  12.09.2013

  2. Transformacija biomasepretvaranje sirovine u oblik pogodan za upotrebu;

  3. Tehnologija proizvodnje elektrine energijeodnosi se na sam proces porizvodnje koji se

  odvija u odreenom postrojenju;

  Proces tranforamcije biomase zasniva se na termo-hemijskim procesima, mehanikim i biohemijskim

  procesima.

  Tipian predstavnik mehanikih procesa su tehnologije briketiranja i peletiranja. Peletriranja je postupak

  prilikom kojeg se usitnjeni materijal pod visokim pritiskom pretvara u kompaktnu formu velike

  zapreminske mase, pogodne za dalju manipulaciju i korienje. Proces briketiranja primenjuje se

  odavno u rudnicima uglja. Na klipnoj presi presuje se praina i sitni otpatci od uglja. Re briquet na

  engleskom jeziku znai cigla ili opeka. Zbog toga briket moe da bude u obliku opeke (prizmatian) ili u

  obliku cilindrinog valjka.

  Pod termo-hemijskim procesima prevashodno podrazumevamo procese sagorevanja, gasifikacije i

  pirolize. Proces sagorevanja podrazumeva Rankin-Klauzijusov kruni ciklus sagorevanja biomase u

  kotlovima razliite veliine. Pod dejstvom visokog pritiska i temperature dolazi do proizvodnje pare koja

  odlazi u turbinu gde se generie elektrina energija. Termodinamiki stepen korisnosti ovog ciklusa

  iznosi oko 23% - 25%3. Danas mnogo primenjiviji proces sagorevanja biomase jeste sagorevanje u

  kombinaciji sa nekim fosilnim gorivom najee ugljom. Procenat biomase koji ulazi u masu ovakvog

  goriva je oko 5% do 10%. Ukoliko biomasa pre toga proe kroz odgovarajui tretman i preradu, ovaj

  procenat moe doi i do 80% od ukupne mase, s tim da se moraju izvriti odgovarajue modifikacije na

  gorionicima i mlinovima. Biomasa moe i da sagoreva odvojeno od uglja to je poznato u praksi kao

  paralelno sagorevanje.

  Gasifikacija je proces u kome se transformiu organske ugljenine materije u ugljen-monoksid, vodonik

  i ugljen dioksid. To se postie reakcijom materijala na visokim temperaturama sa kontrolisanom

  koliinom kiseonika i pare. Dobijena smea prethodno nabrojanih jedinjenja, pepela i ai predstavlja

  gas koji se zove singas (od sinteze gasa). Proces gasifikacije prolazi kroz: suenje, pirolizu,

  sagorevanje. Singas se dalje koristi u gasnim turbinama i motorima sa untranjim sagorevanjem u

  kojima stepen korisnog dejstva moe biti vei nego kod parnih turbina.

  Piroliza pored toga to predstavlja deo proces gasifikacije moe se i nezavisno upotrebljavati od nje.

  Proces pirolize predstavlja razlaganje supstance pod uticajem visokih temperatura (450oC - 600oC) bez

  uticaja drugih agensa. Najee se pirolizom sloena hemijska jedinjenja raspadaju na prostija.

  Produkti pirolize pri raspadanju biomase su vrste i gasovite supstance (biogas) koje se mogu koristiti

  kao gorivo.

  3Podaci uzeti iz Irena,Biomass for power generation, 2012

 • 5/25/2018 Analiza tro kova kori enja biomase za proizvodnju elektri ne energije - ...

  http:///reader/full/analiza-troskova-koriscenja-biomase-za-proizvodnju-elektr

  MAINSKIFAKULTET UBEOGRADU

  Zavrni radZadatak br.

  List br.

  Broj indeksa

  412/10

  Prezime i ime

  Andrija Petrovi

  2012/2013

  . .

  12.09.2013

  Razlaganje organskog dela vrstih otpadaka u gasove, u kojima se nalazi metan, moe se ostvariti

  biohemijskim putem anaerobnog razlaganja ili anaerobne fermentacije. Uprkos znaajnim

  ogranienjima, bioloke metode za preradu vrstih i opasnih otpadaka stalno privlae panju.

  Razne vrste mikroorganizama mogu da uklanjaju i pretvaraju neke organske materije u bezopasne, ak

  upotrebljive nusproizvode, kao to je metan. vrsti otpaci iz gradova i mulj iz postrojenja za preradu

  otpadnih voda, prerauju se u posebnim kadama u kojima relativno brzo dolazi do anaerobnog

  mikrobiolokog razlaganja iz kojeg nastaje koristan gas, metan. Anaerobna fermentacija moe se

  porediti sa situacijom u movarama i drugim slinim vodenim oblastima gde nastaje metan. Metan se

  sakuplja i koristi kao izvor energije, a u svim kontrolisanim tehnikama fermentacije otpada konani

  proizvod CO2koji se emituje u atmosferu. Posle fermentacije organskog otpada izdvojenog na izvoru,

  ostatak fermentacije se normalno tretira aerobno do komposta. Na taj nain je konani rezultatfermentacije otpada u veini sluajeva slian aerobnom kompostiranju.Proces razlaganja konvertuje

  organsku frakciju u biogas, kompost i vodu. Proizvodnja biogasa je 130-150 m3 po toni otpada u

  zavisnosti od sastava organske materije. Biogas je ekoloko gorivo sa toplotnom moi od 6-7 KWh / m3.

  Moe biti upotrebljen za proizvodnju elektrine energije preko gasnih motora ili kao gorivo za vozila.

  Slika 1.Primarne i sekundarne tehnologije prerade biomase

  2.1 Tehnologije sagorevanja biomase

  U zavisnosti od krupnoe, vlanosti i vrste komada biomase razlikuje se i tehnologija njene primene i

  sagorevanjaodnosno tipova i oblika loita kotlova u kojim se sagorevanje vri (kotlovi malih, srednjih

  i velikih snaga). Za sagorevanje se uglavno koristi klasina tehnologija sagorevanja na reetci

  (pokretnoj, nepokretnoj, kosoj i stepenastoj), sagorevanje u letu, sagorevanje u mehurastom

  fluidizovanom sloju, sagorevanje u cirkulacionom fluidizovanom sloju.Najee korieni oblici goriva

 • 5/25/2018 Analiza tro kova kori enja biomase za proizvodnju elektri ne energije - ...

  http:///reader/full/analiza-troskova-koriscenja-biomase-za-proizvodnju-elektr

  MAINSKIFAKULTET UBEOGRADU

  Zavrni radZadatak br.

  List br.

  Broj indeksa

  412/10

  Prezime i ime

  Andrija Petrovi

  2012/2013

  . .

  12.09.2013

  za ovakva postrojenja su drvni otpaci iz umarstva i drvne industrije, slama i razni poljoprivredni otpad,

  komunalni i industrijski otpad koji je biorazgradiv. Prema nainu neposredne pripreme biomase zasagorevanje, razlikuju se:

  Tehnologije kod kojih se vri neposredno sagorevanje biomase (sa veim ili manjim stepenom

  pripreme) u loitima klasinih ili posebnih konstrukcija kotlova.

  Tehnologije kod kojih se prvo vri gasifikacija biomase u predloitima i sagorevanje gasa u

  loitimaklasinih konstrukcija kotlova za sagorevanje gasnog goriva.

  Postoje dve osnovne komponente koje se odnose na proces sagorevanja biomase u elektranama:

  1. Kotlovi - postrojenja u kojima se hemijska energija goriva pretvara u toplotnu energiju produkata

  sagorevanja sa ciljem zagrevanja, pregrevanja i isparavanja radnog fluida.

  2. Turbine postrojenja u kojima se vri pretvaranje toplotne energije radnog fluida u mehaniki

  rad na raun koga se dobija elektrina energija.

  Dva najea tipa kotlova koji se koriste su kotlovi za sagorevanje u fuidizovanom sloju i stoker kotlovi.

  Stoker kotlovi4 sagorevaju gorivo na reetki proizvodei tople gasove koji se koriste za proizvodnju

  pare. Pepeo i ljakakoji su posledica proces se odstranjuju putem reetke koja se pomera ili koja je

  fiksna. Generalno postoje dva osnovna tipa ovakvih kotlova, a to su oni kod kojih i gorivo i vazduh

  dolaze iznad reetke u loite i oni kod kojih gorivo dolazi sa gornje strane reetke, a vazduh sa donje.

  Kotlovi za sagorevanje u fluidizovanom sloju se dalje mogu podeliti na kotlove za sagorevanje u

  vazdunom fluidizovanom sloju i na kotlove pod pritiskom. Svi kotlovi ovog tipa rade po principu

  uduvavanja mehurova vazduha u loite tokom proces sagorevanja. Kotlovi za sagorevanje u

  vazdusnom fluidizovanom sloju se dalje dele na ve napomenute kotlove u mehurstom fluidizovanom

  sloju (BFB) i kotlove u cirkulacionom fluidizovanom sloju (CFB). Osnovna razlika izmeu dva navedena

  tipa je u brzini fluidizacije (za cirkulacione brzina je vea). CFB kotlovi omoguavaju potpun proces

  sagorevanja vraanjem nesagorele biomase u sloj za sagorevanje. Kotlovi pod pritiskom za

  sagorevanje u cirkulacionom fluidizovanom sloju su najee korien tip kotlova za sagorevanje

  biomase zato to je njihov stepen korisnoti visok.

  4Stoker kotlovi ili kotlovi za loenje

 • 5/25/2018 Analiza tro kova kori enja biomase za proizvodnju elektri ne energije - ...

  http:///reader/full/analiza-troskova-koriscenja-biomase-za-proizvodnju-elektr

  MAINSKIFAKULTET UBEOGRADU

  Zavrni radZadatak br.

  List br.

  Broj indeksa

  412/10

  Prezime i ime

  Andrija Petrovi

  2012/2013

  . .

  12.09.2013

  Slika 2.Stoker kotlovi za sagorevanje biomase

  Slika 3.Kotlovi za sagorevanje u cirkulacionom fluidizovanom sloju

  Pored kotlova turbine predstavljaju vrlo vaan deo elektrane ze proizvodnju elektrine energije iz

  biomase. U ovom radu navedena su tri najzastupljenija tipa:

  1. Kondenzacione parne turbinenajee primenjivan oblik turbine za elektrane na biomasu.

  Projektovane su na taj nain da omogue maksimalni broj obrta vratila za unetu koliinu pare u

  cilju vee efikasnosti u proizvodnji elektrine energije.

  Kotao za

  sagorevanj

  e u

  U al

 • 5/25/2018 Analiza tro kova kori enja biomase za proizvodnju elektri ne energije - ...

  http:///reader/full/analiza-troskova-koriscenja-biomase-za-proizvodnju-elektr

  MAINSKIFAKULTET UBEOGRADU

  Zavrni radZadatak br.

  List br.

  Broj indeksa

  412/10

  Prezime i ime

  Andrija Petrovi

  2012/2013

  . .

  12.09.2013

  2. Paren turbine sa mogunou ekstrakcije pare one su jedan od tipova kondenzacionih

  turbina koje omoguavaju ekstrakciju pare na umerenim pritiscima na sredini turbine. Ovo je

  veoma poeljno za sisteme koje imaju kombinovanu ulogu u proizvodnji elektrine i toplotne

  energije. Turbine ovakvog tipa omoguavaju veliku fleksibilnost ali rade sa smanjenim stepenomkorisnosti za proizvodnju elektrine energije.

  3. Turbine povratnog pritiskanajee korien tip turbina u tipovima industrije gde je pored

  toplote i elektrne energije potrebna i tehnoloka para na visokom pritisku radi obavljanja

  odreenog proizvodnog procesa.

  Danas vrlo zastupljen proces je kombinovana proizvodnja toplotne i elektrine energije. Ovajproizvodni

  postupak, poznat jos i kao CHP ( Combined heat and power ), je zajednika proizvodnja toplotne i

  elektrine energije. Toplota ovako nastala se dalje moe distribuirati u svrhe grejanja objekata ili uindustriji. CHP sistemi mogu da ostvare veu ukupnu efikasnost nego pojedinani sistem za porizvodnju

  elektrine i toplotne energije. Isplatljivost CHP sistem prvenstveno zavisi od trenutne cene biomase

  (sirovine) kao i od njene dostupnosti. Iako razni tipovi biomasa mogu da se koriste kao gorvo u CHP

  sistemima ipak najvei potencijal pokazuje eerna trska i otpaci iz drvne industrije. Ovaj proces

  poznatiji je jo i pod imenom kogeneracije iliti proizvodnja elektrine energije sa istovremeni

  iskorienjem toplotne energije. Kogeneracija koristi otpadnu toplotu, koja uvek nastaje prilikom

  dobijanja elektrine energije, ime se spreava njeno isputanje u atmosferu. Prilikom konvencionalnih

  naina dobijanja elektrine energije, gotovo dve treine energetskog inputa se gubi na ovaj nain!

  Kogeneracija moe da iskoristi veinu te (inae baene) toplotne energije, ime se dobija znatno bolja

  iskorienost goriva i znaajne utede, to sve rezultira u energetskoj utedi od 20 do 40%.

  Kogeneracioni modul je energetska jedinica koja istovremeno proizvodi elektrinu i toplotnu energiju, a

  sastoji se od sledeih glavnih delova.

  Slika 4.Kogeneracijski modul

 • 5/25/2018 Analiza tro kova kori enja biomase za proizvodnju elektri ne energije - ...

  http:///reader/full/analiza-troskova-koriscenja-biomase-za-proizvodnju-elektr

  MAINSKIFAKULTET UBEOGRADU

  Zavrni radZadatak br.

  List br.

  Broj indeksa

  412/10

  Prezime i ime

  Andrija Petrovi

  2012/2013

  . .

  12.09.2013

  Kombinovano sagorevanje biomase i uglja danas je prisutno u velikom broju elektrana. Oko 55 GW je

  ukupan kapacitet elektrana u Americi i Evropi koje rade na ovakvu vrstu goriva. U Evropi oko 45 GW

  elektrine energije je proizvedeno kombinovanim sagorevanjem goriva i biomase, sa udelom biomase

  od 3% do 95%5. Kombinovano sagorevanje ima niz prednosti koje se odnose na ekologiju t.j. smanjenu

  emisiju CO2, gasova i otrovnih supstanci. Investicioni trkovi elektrane koja radi na ovaj nainsu manji u

  odnosu na elektrane koja koristi konvencionalne procese sagorevanja biomas. Prevashodno zbog toga

  to ve postojea elektrana na ugalj zahteva ili ne zahteva vrlo male modifikacije u zavisnosti od udela

  biomase u gorivu. Fleksibilnost kao vrlo vana odlika koja direktno utie na trokove je jo jedna u nizu

  prednosti. Elektrane koje rade sa kombinacijom biomase i uglja imaju mogunost da u sluaju nagle

  promene cena biomase ili njene dostupnosti na tritu rade sa 100% fosilnim gorivom. Stepen

  korisnosti u ovakvim elektranama moe da dostigne neverovatnih 38%, poreenja radi dananje

  tehnologije sagorevanja biomase imaju stepen korisnosti od 18% do 22%.Postoji nekoliko naina kombinovano sagorevanja:

  1. Direktno kombinovano sagorevanjekod nje se biomasa dovodi u kotao zajedno kroz iste ili

  razliite gorionike;

  2. Indirektno kombinovano sagorevanjevrsta biomasa se prerauje u bio gas i u kotao se

  dovodi zajedno sa ugljom;

  3. Paralelno sagorevanjebiomasa i ugalj odvojeno sagorevaju u razliitim loitima i potom se

  pregrejana para dobijena iz ovih proces dalje alje do turbine;

  Slika 5.Tipovi kombinovanog sagorevanja

  Generalno govorei najee primenjivani tipovi kotlova, koji se koriste pri kombinovanom sagorevanju

  biomase i uglja, su kotlovi za sagorevanje u fluidizovanom sloju koji imaju mogunost korienja veeg

  5Podaci uzeti iz Irena,Biomass for power generation, 2012

  Direktno sagorevanje Indirektno sagorevanje Paralelno sagoreavanje

  Biomasa

  BiomasaBiomasaUgalj

  Ugalj

  U al

  Gasifikaci a

  Ko

  -

  K

  o-K

  o-

  K

  o-

 • 5/25/2018 Analiza tro kova kori enja biomase za proizvodnju elektri ne energije - ...

  http:///reader/full/analiza-troskova-koriscenja-biomase-za-proizvodnju-elektr

  MAINSKIFAKULTET UBEOGRADU

  Zavrni radZadatak br.

  List br.

  Broj indeksa

  412/10

  Prezime i ime

  Andrija Petrovi

  2012/2013

  . .

  12.09.2013

  udela biomase u kombinacije sa ugljem u odnosu na ostale.

  Meutim korienje biomase u udelu veem od 20% svakako zahteve velike modifikacije na samo m

  kotlu stoga u svetu postoji mali broj ovih elektrana. Biomasa se moe koristit i sa prirodnim gasom ali

  prilikom toga udeo prirodnog gasa je mali zato to je njegova osnovna svrha da stabilizuje sirovinu(biomasu) sa velikim procentom vlage. Mnoge zemlje irom Evrope smatraju da klju ouvanja ivotne

  sredine, bez velikih uticaja na cenu struje, u proizvodnji elektrine energije pri kombinovanom

  sagorevanju biomase i fosilnih goriva (prvenstveno uglja).

  2.2 Anaerobno razlaganje

  Anaerobna digestija je proces u kome dolazi do razlaganja sirovina (biomase) sa velikim procentom

  vlage u cilju dobijanja biogasa. Anaerobna digestija je proces koji zahteva konstantni prinos sirovina

  radi odravanja stalnog kvaliteta. Sirovina najee prolazi kroz odreeni tretman prilikom ega se vri

  maksimizacija metana osloboenog u procesu razlaganja. Razlaganje vie razliitih tipova je uobiajna

  procedura u cilju ostvarivanja najboljeg balansa izmeu proizvodnje biogasa i stabilnosti procesa.

  Uprkos razlikama, princip rada je isti za sva postrojenja: supstrat se prikuplja u predspremniku iz kojeg

  se prepumpava u digestor koji je nepropustan za gasove, a izraen od elika ili betona i toplotno

  izolovan kako bi se temperatura procesa odrala konstantnom (mezofilna, na oko 35C ili termofilna na

  oko 55C). Digestori mogu biti horizontalni ili vertikalni, obino imaju sastav za meanje i

  homogenizaciju supstrata, kako bi se na najmanju moguu meru sveo rizik stvaranja plutajuih slojeva i

  sedimenta. Meanje supstrata omoguava bolje snabdevanje mikroorganizama hranjivim materijama jer

  zbog meanja oni dospevaju u sve slojeve supstrata pospeujui postupak proizvodnje biogasa.

  Proseno zadravanje supstrata u digestoru je izmeu 20 i 40 dana, zavisno od vrste supstrata i

  temperature na kojoj se odvija digestija. Oprema ini 70% 80% industrijskog postrojenja biogasa.

  Glavni deo opreme ine zatvoreni rezervoari - digestori, koji su obino uraeni od visoko kvalitetnogelika otpornog na hemijsku sredinu, koroziju i udare, prekriveni PVC membranom, jer se u njima vri

  fermentacija. Digestori takoe mogubiti kompletno izraeni od PVCa. Iz ovih rezervoara biogas se

  distribuira do postrojenja za proizvodnju struje i toplotne energije, i dalje do krajnjih korisnika. vrsti

  supstrati ili npr. kukurzna silaa se direktno isporuuju u digestor preko punog utovarivaa, koji se

  nalazi u bunkeru ispred samog digestora. To je veoma jaka konstrukcija izraena od legiranog elika,

  otporna na kiseline, i dimenzionisana za velika optereenja. Unutar digestora su smetene propelerne

  mealice, specijalno dizajnirane za rad u agresivnim sredinama. Pomou ureaja za regulaciju toplote,

  u digestoru se odrava propisana konstantna temperatura, koja omoguava opstanak bakterija. U

 • 5/25/2018 Analiza tro kova kori enja biomase za proizvodnju elektri ne energije - ...

  http:///reader/full/analiza-troskova-koriscenja-biomase-za-proizvodnju-elektr

  MAINSKIFAKULTET UBEOGRADU

  Zavrni radZadatak br.

  List br.

  Broj indeksa

  412/10

  Prezime i ime

  Andrija Petrovi

  2012/2013

  . .

  12.09.2013

  sastavni deo opreme jednog biogas postrojenja spada i separator, ija je osnovna funkcija razdvajanje

  fermentovanje biomase u vrstu i tenu frakciju.

  Prinos biogasa u zavisnosti od poljoprivredne sirovine

  Sirovina Prinos biogasa m3/t

  Govee stajsko ubrivo (85-88% vlanosti) 54

  Govee stajsko ubrivo (94% vlanosti) 22

  Svinjsko stajsko ubrivo (85% vlanosti) 62

  Svinjsko stajsko ubrivo (94% vlanosti) 25

  Ptiije ubrivo elijsko (75% vlanosti) 103

  Ptiije ubrivo leglo (60% vlanosti) 90

  Kukuruz silaa 180

  Svea trava 200

  Mleko surutka 50

  itarice 538

  Presovano voe, povre (80% vlanosti) 108

  eerna repa (78% vlanosti) 119

  Melasa 633

  Tabela 1.Prinos biogasa u zavisnosti od vrste biomase, poljoprivredne sirovine

  6

  Tokom cele godine je mogua proizvodnja elektrine energije u jednom biogas postrojenju i to od 1 m 3

  biogasa moe istovremeno da se proizvede 2,4 kWh elektrinei toplotne energije.

  6Podaci uzeti izhttp://www.microma.co.rs/Biomasa.html

  http://www.microma.co.rs/Biomasa.htmlhttp://www.microma.co.rs/Biomasa.html
 • 5/25/2018 Analiza tro kova kori enja biomase za proizvodnju elektri ne energije - ...

  http:///reader/full/analiza-troskova-koriscenja-biomase-za-proizvodnju-elektr

  MAINSKIFAKULTET UBEOGRADU

  Zavrni radZadatak br.

  List br.

  Broj indeksa

  412/10

  Prezime i ime

  Andrija Petrovi

  2012/2013

  . .

  12.09.2013

  Slika 6.Postrojenje za kombinovanu proizvodnju elektrine i toplotne energije putem anaerobnedigestije

  Velike elektrane koje koriste komunalni, poljoprivredni i industrijski organski otpad imaju potrebu za

  8000 do 9000 toni po mega vatu godisnje (t/MW/godinje). Sledea tabela pokazuje koliinu tri razliite

  organske sirovine potrebne za pogon elektrane koja radi anaerobnom digestijom snage od 500 KW.

  po godini

  Masa kukuruzne sirovine (tona) 5940

  Masa deteline (tona) 2181

  Masa trave (tona) 1374

  Totalna masa sirovina (tona) 9495

  Proizvodnja biogasa (milion m3) 1,88

  Proizvonja elektrine energije (MWh) 4153

  Proizvodnja toplotne energije (MWh) 4220

  Sopstvena potronja el. Energije (MWh) 161

  Sopstvena potronja top. Energije (MWh) 701

  Elektrina energija za istribuciju (MWh) 3992

  Toplotne energija za distribuciju (MWh) 1697

  Tabel 2. Parametri za proizvodnju elektrine energije anaerobnom digestijom elektrane snage 500 KW7

  7Podaci uzeti izhttp://www.microma.co.rs/Biomasa.html

  http://www.microma.co.rs/Biomasa.htmlhttp://www.microma.co.rs/Biomasa.html
 • 5/25/2018 Analiza tro kova kori enja biomase za proizvodnju elektri ne energije - ...

  http:///reader/full/analiza-troskova-koriscenja-biomase-za-proizvodnju-elektr

  MAINSKIFAKULTET UBEOGRADU

  Zavrni radZadatak br.

  List br.

  Broj indeksa

  412/10

  Prezime i ime

  Andrija Petrovi

  2012/2013

  . .

  12.09.2013

  2.3 Gasifikacija

  Prednost gasifikacije je u tome sto je to je sintetiki gas potencijalno efikasniji od direktnog

  sagorevanja izvornih goriva jer sagoreva na viim temperaturama ili ak u motorima sa unutranjimsagorevanjem pa je termodinamika gornja granica efikasnosti, definisana Karnotovom teoremom,

  vea. Singas moe biti sagorevan direktno u gasnim motorima, kada proizvodi metanol ijedinjenja hlora

  ili moe biti pretvoren u sintetiko gorivo Fier Tropovim procesom. Za gasifikicaiju se takoe mogu

  koristit materijali koji bi inae bili deponovani u biorazgradivi otpad.

  Iako je gasifikacija kao tehnologija ve uveliko dostupna dosta se mora raditi na daljim istraivanjima s

  obzirom na to da je ukupna instalisana snaga za porizvodnju elektrine energije samo 373 MW do

  2010. godine. Za period do 2016. godine postoje samo nekoliko projekata izgradnji elektrana koje rade

  principom gasifikacije snage 29 MW. Osnovni tehniki problemi procesa gasifikacije odnose se na

  fleksibilnost goriva, odstranjivanje estica iz istog, alkalnih metala i jedinjenja hlora, uklanjanje pepela i

  amonijaka. Sa ekonomske perspektive problemi se odnose na kompleksnost i trokove, poboljanji

  performansi i efikasnosti.

  Postoje tri osnovna tipa tehnologije gasifikacije:

  Gasifikacija u fluidizovanom sloju (mehurastom ili cirkulacionom);

  Gasifikacija u nepokretnom sloju;

  Gasifikacija unutranjeg protoka8;

  Takoe podela se moe vriti i na etiri razliita kriterijuma:

  o Jedinjenja koje vri oksidaciju: moe biti vazduh, kiseonik, para ili meavina gasova;

  o Obezbeivanje potrebne koliine toplote za obavljanje procesa: indirektnom i direktnom

  metodom;

  o Pritiska: na visokom ili atmosferskom pritisku moe se obavljati gasifikacija;

  o Tehnologije;

  U zavisnosti od sadraja ugljenika i vodonika biomase i karakteristika gasifikatora, toplotna vrednost

  proizvedenog gasa moe da varira od 10% do 50% od toplotne vrednosti prirodnog gasa. Proizveden

  gas moe se dalje preraditi (oistiti) to bi omoguilo korienje za pogon maina kao to su brzohod ni

  klipni motori i turbine. U osnovi process gasifikacije je primarno endotermski i kao takav zahteva

  izvesnu koliinu toplote. Gas koji izlazi iz process sadri izvesnu koliinu nepoeljnih materija kao to su

  8Ovaj tip gasifikacije nee ui u razmatranje s obzirom na to da elektrane koje ovako funkcioniu su velikih snaga od 100

  MW pa do 1000MW, to je redak sluaj kada se radi o proizvodnji elektrine energije na biomasu.

 • 5/25/2018 Analiza tro kova kori enja biomase za proizvodnju elektri ne energije - ...

  http:///reader/full/analiza-troskova-koriscenja-biomase-za-proizvodnju-elektr

  MAINSKIFAKULTET UBEOGRADU

  Zavrni radZadatak br.

  List br.

  Broj indeksa

  412/10

  Prezime i ime

  Andrija Petrovi

  2012/2013

  . .

  12.09.2013

  pepeo, katran i materije koje predstavljaju opasnost po ivotnu sredinu, prema tome vrlo se retko koristi

  u primarnom oblik t.j. najee ide na dodatnu obradu. Samim tim ve napomenuta fleksibilnost sistema

  korienja gasova razliite istoe je na vrlo niskom nivou, to direktno utie na eksploatacione itotalno

  instalisane trokove.Isplatljivost razliitih tehnologija za proizvodnju struje gasifikacijom prvenstveno zavisi od kapaciteta

  postrojenja. Ova podela izvrena je na bazi detaljnih ispitivanja naina dobijanja biogasa, kao i na

  osnovnu investicionih trokova, ukupno instalisanih trokova, eksploatacionih trokova i trokova

  odravanja.

  Slika 7.Zavisnost tehnologija od instalisane snage elektrana

  U Indiji je instalisano oko 60 mini elektrana snage dovoljne da snadbevaju 25000 domainstva u vie od

  250 zajednica. Investiciona cena ovakvog poduhvata je bila relativno niska od 1000 do 1500 USD/KW,

  a ukupni stepen korisnosti izemu 7 % i 14%9. Problem su predstavljali trokovi odravanja koji su bili

  utoliko vei zbog konstantnih tehnikih problema sistema. Jedan od reenja istih bila je angaovanje

  jeftine radne snage iji je zadatak bio svakodnevno nadgledanje elektrana u cilju spreavanja

  konstantnih kvarova.

  Preiavanje gasova, kao jedna od osnovnih prepreka u korienju ovakvog naina proizvodnje struje,

  zavisi od eljene istoe biogasa, kao i od tehnologije koja se primenjuje u elektrani. U odreenim

  procesima sagorevanja, u kotlovim ili motorima sa unutranjim sagorevanjem, istoa biogasa i ne

  mora da bude na vrlo visokom nivou, dok kod gasnih turbina sa visokim stepenom korisnosti sadraj

  tetnih estica mora da bude na izuzetno niskom nivou, zbog toga je i cena proizvodnje istog vea.

  9Podaci uzeti iz Irena,Biomass for power generation, 2012

 • 5/25/2018 Analiza tro kova kori enja biomase za proizvodnju elektri ne energije - ...

  http:///reader/full/analiza-troskova-koriscenja-biomase-za-proizvodnju-elektr

  MAINSKIFAKULTET UBEOGRADU

  Zavrni radZadatak br.

  List br.

  Broj indeksa

  412/10

  Prezime i ime

  Andrija Petrovi

  2012/2013

  . .

  12.09.2013

  Prednosti Nedostaci

  Gasifikacija u fluidizovanom

  sloju BFB CFB

  Proizvodnja homogenog gasa

  dobrog kvalitetaKomplikovana kontrola procesa

  Mogudnost koridenja razliitihsirovina

  Povedani trokovi i kompleksnost

  Dorba razmena toplote u

  kontaktuNefleksibilnost

  Oravanje konstantnostitemperature u procesu

  Manja efikasnost u razmeni toplote od BFB-a

  Neravnomerno temperatursko polje

  Problemi sa veliinom estica goriva

  Velike brzine doprinose povedanoj eroziji

  Tabela 3.Prednosti i nedostaci gasifikacije u fluidizovanom sloju

  3. Trokovi sirovina

  Biomasa kao sirovina za proizvodnju elektrine energije je vrlo heterogena i pre svega zavisi od kojevrste potie. Samim tim i karakteristike biomase variraju u pogledu gornje i donje toplotne moi.

  Red

  brojBiomasa

  Biomasa za

  sagorevanje (

  25% od ukupne

  103t)

  Donja

  toplotna mo

  (MJ/kg)

  Ekvivalent vrednost

  lakog ulja za loenje

  (103t)

  1. Penina slama 743,75 14 247,92

  2. Jemena slama 103,13 14,2 34,873. Ovsena slama 6,4 14,5 2,21

  4. Raena slama 3 14 1

  5. Kukuruzovina 1787,5 13,5 574,55

  6.

  Kukuruzovina

  semenskog zrna 21,56 13,85 7,11

  7. Oklaska 357 14,7 124,95

  8. Stabljika sunckrota 200 14,5 69,05

  9. Ljuske suncokreta 30 17,55 12,54

  10. Slama od soje 80 15,7 29,9

  11. Slama uljane repice 75 17,4 31,0712. Stabiljka hmelja 1,98 14 0,66

  13. Stabiljka duvana 0,26 13,85 0,09

  14.

  Ostaci rezidbe u

  vodnjacima 289,44 14,15 97,5

  15.

  Ostaci rezidbe u

  vingoradima 71,55 14 23,85

  16. Stajnjak 110 23 60,24

  UKUPNO 3880,57 14,26 1317,15

  Table 3.Donja toplotna mo biomase i ekvivalentne vrednosti lakog ulja za loenje10

  10Podaci uzeti izhttp://www.stedimo-energiju.com/usteda-energije/obnovljivi-izvori-energije/biomasa-i-biogas

  http://www.stedimo-energiju.com/usteda-energije/obnovljivi-izvori-energije/biomasa-i-biogashttp://www.stedimo-energiju.com/usteda-energije/obnovljivi-izvori-energije/biomasa-i-biogas
 • 5/25/2018 Analiza tro kova kori enja biomase za proizvodnju elektri ne energije - ...

  http:///reader/full/analiza-troskova-koriscenja-biomase-za-proizvodnju-elektr

  MAINSKIFAKULTET UBEOGRADU

  Zavrni radZadatak br.

  List br.

  Broj indeksa

  412/10

  Prezime i ime

  Andrija Petrovi

  2012/2013

  . .

  12.09.2013

  Postoje nekoliko osnovnih karakteristika koje definiu cenu i isplatljivost korienja odreenog tipa

  biomase. To su: sadraj vlage, sadraj pepelai ljake, veliina estica i gustina.

  Sadraj vlageu odreenom tipu biomase moe da varira u opsegu od 10% do 60%. U zavisnosti od

  primenjene tehnologije dobijanja elektrine energije postoje i razliiti zahtevi koji se odnose na ovu

  osobinu. Tako na primer Stoker i CFB kotlovi mogu da koriste biomasu sa relativno visokim sadrajem

  vlage. Kljuni problem kod biomase sa velikim sadrajem vlage je taj to je energetska vrednost

  dobijena iz nje mala. Pored toga navedena vlaga poveava ukupnu masu goriva pa se samim tim i

  trokovi transporta poveavaju. Poboljavanje energetske gustina ne samo da smanjuje trokove ve i

  poveava efikasnost t.j korisnot elektrane. Ovo se moe postii ukoliko vrimo isuivanje biomase ili

  koristimo neke druge ve navedene postupke kao to su peletiranje i briketiranje. Prolazei kroz ove

  postupke cena biomase se poveava ali samim tim i njena energetska vrednost, zato treba ostvaritipaljlivim proraunom idealnu optimizaciju ova dva parametra. Prema tome iako se cena sirovine po

  jedinici tone poveava to moe da dovede do smanjivanja cene sirovine po jedinici energije.

  Slika 8.Odnos cene po jedinici tone i po jedinici energije u zavisnosti od vlage11

  Sadraj pepela i ljakeje pokazatelj koji takoe utie ne samo na eksploatacionu cenu elektrane,

  imajui u vidu da smanjuje energetsku efikasnost, ve utie i na trokove odravanja postrojenja i

  ureaja, na radni vek i investicione trokove. Zaljakivanje grejnih povrina na izlazu iz loita je veliki

  problem posebno u sluajevim kada se govori o korienju ratarskih kultura, kora ili trave. Na taj nain

  dolazi do smanjene razmenjene koliine toplote to je direktno povezano sa injenicom da se trokovi

  odravanja i popravki podiu. Izbacivanje pepela u spoljanju sredinu mora biti praeno ureajima za

  11Podaci uzeti iz Irena,Biomass for power generation, 2012

  Sadra vla e %

  $ 160 po toni

  $ 140 po toni

  $ 120 po toni

  $ 20 po toni

  $ 100 po toni

  $ 80 po toni

  $ 40 po toni

  $ 60 po toni

 • 5/25/2018 Analiza tro kova kori enja biomase za proizvodnju elektri ne energije - ...

  http:///reader/full/analiza-troskova-koriscenja-biomase-za-proizvodnju-elektr

  MAINSKIFAKULTET UBEOGRADU

  Zavrni radZadatak br.

  List br.

  Broj indeksa

  412/10

  Prezime i ime

  Andrija Petrovi

  2012/2013

  . .

  12.09.2013

  otpraivanje koji u zavisnosti od koliine istog cenovno variraju. Smanjenje zaljakivanja povrina se

  moe ostvariti sagorevanjem na niskim temperaturama i izbacivanjem gasova temperaturom koja je

  desetak stepeni manja od temperature omekavanja pepela, zbog neravnomernog temperatursko

  gradijenta na izlazu iz loita. Pored toga postoje elektrane koje ovaj problem reavaju korienjemspecijalnih sistema za sagorevanje koje dodatno optereuju investitora.

  Veliina estica sirovineje vrlo bitna s obzirom na to da utie na vreme paljenja i suenja goriva.

  Vee estice sirovine zbog svoje krupnoe se sporije greju, to rezultuje stvaranju vie ai, a manje

  katrana. Kod kotlova sa nepokretno reetkomovakve estice mogu da dovedu do pada pritisaka u zoni

  razmene toplote i velikih estica praine u gasu.

 • 5/25/2018 Analiza tro kova kori enja biomase za proizvodnju elektri ne energije - ...

  http:///reader/full/analiza-troskova-koriscenja-biomase-za-proizvodnju-elektr

  MAINSKIFAKULTET UBEOGRADU

  Zavrni radZadatak br.

  List br.

  Broj indeksa

  412/10

  Prezime i ime

  Andrija Petrovi

  2012/2013

  . .

  12.09.2013

  4.Trite biomase

  Svetsko trite koje se bavi prodajom biomase jo uvek nije jasno oformljeno. Istraivanja pokazuju da

  Evropa, severna Amerika, juna Amerika i Azija proizvode oko 85% elektrine enrgije na biomasu u

  svetu. Drvna biomasa je najrasprostanjenija pri proizvodnji elektrine energije u EU. Finska, vedska,

  Nemaka i Velika Britanija proizvode oko 67% elektrine energije na biomasu u Evropi.

  Kao zemlja sa velikim povrinama obradivog zemljita I delova pod umom, Srbija ima veliki potencijal

  za proizvodnju biomase, koji iznosi oko 2,4-2,6 Mt godinje to predstavlja oko 63-80% ukupnog

  potencijala. Potencijal drvne biomase ini oko 1,0 Mtdok vie od 1,4 Mt ini poljoprivredna biomasa.

  Procenjeno je da se svake godine u Srbiji proizvede ukupna koliina od 12,5 miliona tona biomase, od

  toga u Vojvodini oko 9 miliona tona to ini oko 72%.Znatne koliine biomase svake godine na poljima

  Srbije ostaje neiskoriteno, a to je oko 10 miliona tona. Samo u Vojvodini, godinje se izgubi izmeu 6 I7 miliona tona biljnih ostataka to odgovara koliini od 1,5 miliona tona nafte. Slama penice i drugih

  strnina je, poslednjih 20 godina kao sporedni proizvod, vrednija od osnovnog proizvoda.

  Tabela 4.Udeo ukupne proizvodnje elektrine energije po kontinentima12

  12Podaci uzeti iz Irena,Biomass for power generation, 2012

  Evropa

  Azija

  Juna AmerikaSeverna

  Amerika

  Pacifik

  CIS

  Kapacitet

 • 5/25/2018 Analiza tro kova kori enja biomase za proizvodnju elektri ne energije - ...

  http:///reader/full/analiza-troskova-koriscenja-biomase-za-proizvodnju-elektr

  MAINSKIFAKULTET UBEOGRADU

  Zavrni radZadatak br.

  List br.

  Broj indeksa

  412/10

  Prezime i ime

  Andrija Petrovi

  2012/2013

  . .

  12.09.2013

  Slika 9.Udeli razliitih vrsta biomase u proizvodnji elektrine energije

  Oko 84% od ukupne proizvodnje biomase je zasnovano na postrojenjima koja toplotnu energiju pare

  koriste uz pomoc gasnih turbina radi dobijanja elektrine energije. Polovina od ovih postrojenja se

  koristi za kombinovano dobijanje elektrine energije i toplote. Oko 45 GW elektrine energije u Evropi

  se dobija kombinovanim sagorevanjem biomase i fosilnog goriva (najee uglja). Posebno razvijene

  zemlje danas pokazuju veliku zainteresovanost u ulaganja postrojenja za proizvodnju elektrine

  energije na biomasu tako da se u budunosti t.j do 2030 godine oekuju investicije od 21 do 35 milijardi

  dolara to e dovesti do ukupnog poveanja kapaciteta postrojenja za proizvodnju biomase sa

  dananjih 62 GW do oekivanih 270 GW (2010 godine)13.

  Jedna od takvih elektrana je izgraena i u Republici Srbiji od strane firme Energoobnovau Goraiima

  blizu aka, kao prva ekoloka mini elektrana na ovim prostorima koja radi na biomasu. Osim

  osnovnog izlaza iz sistema (struje i toplotne energije), termoelektrana kao nus proizvod daje i 400000

  litara zemlje za cvee i oko 1000000 litara tenosti za ubrenje njiva. Postrojenje se sastoji od skladita,

  dela za biogas i dela za elektrinu energiju i nema tetnih karakteristika. U izgradnju elektrane uloeno

  je oko 200000 EUR, od ega je 25000 EUR obezbeeno iz kredita Fonda za razvoj, a ostalo je

  finansirano sopstvenim sredstvima investitora. Godinja dobit ove elektrane, uz maksimalno umanjenu

  prihodnu stranu, a uveanu rashodnu stranu bila bi 80.000 EUR to po 1 ha obraenog zemljita daje

  2700 EUR dobiti, a mi do danas u Srbiji nemamo takve primere, ili su retki. Elektrina energija se

  otkupljuje po ceni od 0,16 EUR po KWh, a u skladu sa zakonom i ugovorom na 12 godina.Toplota se

  13Podaci uzeti iz Irena,Biomass for power generation, 2012

  45%

  1%

  21%

  8%

  1%

  1% 3%

  20%

  Drvna biomasa

  Gas iz drvne industije

  Biomasa

  Deponijski gas

  Kanalizacioni gas

  Gas u tenoj formi

  Biogas

  Otpaci u prerai ederne trske

 • 5/25/2018 Analiza tro kova kori enja biomase za proizvodnju elektri ne energije - ...

  http:///reader/full/analiza-troskova-koriscenja-biomase-za-proizvodnju-elektr

  MAINSKIFAKULTET UBEOGRADU

  Zavrni radZadatak br.

  List br.

  Broj indeksa

  412/10

  Prezime i ime

  Andrija Petrovi

  2012/2013

  . .

  12.09.2013

  koristi za grejanje sopstvenog etno naselja i zagrevanja plastenika i suara za voe. vrsti i teni

  stajnjak koji ostaju kao nus produkt koriste se kao visokokvalitetno organsko hranivo u organskoj

  proizvodnji hrane, a time umanjuje upotreba ubriva14. Dodatna prednost je tose tako mala

  postrojenja mogu izgraditi po znatno manjoj ceni u odnosu na konkurenciju, sa istim tehnikimkaratneristikama.

  Slika 10.Budue prognoze poveanja kapaciteta proizvodnje elektrine energije na biomasu

  Dananje trite biomase se uglavno zasniva na trgovini peletima i briketima, odnosno drvnim

  ostacima. Velika koliina ovih sirovina se ne koristi u komercijalne svrhe ve se upotrebljava za

  domainstva. Biomasa niske energetske vrednosti sa visokim sadrajem vlage se vrlo retko

  upotrebljava, najee kod postrojenja koja se nalaze oko oblasti na kojima ovakav tip biomase

  predstavlja sporedan proizvod ili otpadak. Prilikom toga cena nisko energetske sirovine je minimalna ili

  nikakva zato to su trokovi transporta jednaki nuli. Meutim iako veliki broj razliitih tipova biomase

  predstavlja dodatni troak u poljoprivredi gde se klasifikuje kao otpad jo uvek ne postoji integrisano

  trite koje e garantovati proizvoau struje konstantnu koliinu biomase u duem vremenskom

  periodu. Zbog ovog problem drave irom sveta imaju plan subvencionisanja izgradnji malih elektrana

  na biomasu kapaciteta do 50 MW. Dananje elektrane koje funkcioniu na pelet i ostale drvne

  preraevine suoavaju se sa problemom porasta cene istih. Japan predstavlja jedno od najznaajnijih

  trita drvnih otpadaka sa udelom u svetskom globalno tritu od ak 77% ili 19,4 miliona tona godinje.

  14Podaci uzeti izhttp://www.ekapija.com/website/sr/page/403448/Nominacija-za-nagradu-AUREA-2011-Energoobnova-

  Termoelektrana-na-biomasu

  http://www.ekapija.com/website/sr/page/403448/Nominacija-za-nagradu-AUREA-2011-Energoobnova-Termoelektrana-na-biomasuhttp://www.ekapija.com/website/sr/page/403448/Nominacija-za-nagradu-AUREA-2011-Energoobnova-Termoelektrana-na-biomasuhttp://www.ekapija.com/website/sr/page/403448/Nominacija-za-nagradu-AUREA-2011-Energoobnova-Termoelektrana-na-biomasuhttp://www.ekapija.com/website/sr/page/403448/Nominacija-za-nagradu-AUREA-2011-Energoobnova-Termoelektrana-na-biomasu
 • 5/25/2018 Analiza tro kova kori enja biomase za proizvodnju elektri ne energije - ...

  http:///reader/full/analiza-troskova-koriscenja-biomase-za-proizvodnju-elektr

  MAINSKIFAKULTET UBEOGRADU

  Zavrni radZadatak br.

  List br.

  Broj indeksa

  412/10

  Prezime i ime

  Andrija Petrovi

  2012/2013

  . .

  12.09.2013

  Znaajni proizvoai peleta su pre svega drave Severne Amerike. Paljivom analizom trita utvren o

  je da je 2008 godine izvezeno oko 1,8 Mt peleta iz SAD-a i 1,4 Mt peleta iz Kanade od 11,2 Mt globalne

  svetske proizvodnje.

  Iako ne postoje jasno definisana trita odreene drave pokuale su da ih oforme. Tako na primer uBrazilu cena otpadaka iz eerne trske iznose 7,7 USD/t do 26,5 USD/t. Jo jedan problem predstavlja

  ne mogunost prognoziranja dostupne koliine biomase, u ovom sluaju eerne trske u duem

  vremenskom periodu. Ovaj problem je direktno vezan sa zahtevom trita za glavni proizvod, u ovom

  sluaju etanol ili eer. Samim tim ukoliko potranja za eerom u svetu naglo padne, pae i koliina

  sekundarnog proizvoda odnosno otpadaka ili biomase. Zbog toga su investitori suoeni sa velikim

  rizikom posebno ukoliko su spremni da investiraju veu koliinu novca u izgradnju elektrana veeg

  kapaciteta. Nestabilno trita jasno kontrolie i volju investitora tako da je danas, a i u skorijoj

  budunosti najmanje rizino uloiti novac u kombinovane procese sagorevanja biomase i fosilnih goriva.

  Slika 11.Proizvodnja peleta godinje u tonama15

  15

  Podaci uzeti izhttp://pellets-wood.com/

  Milionitonagodinje

  Upotreba

  Proizovodnja

  http://pellets-wood.com/http://pellets-wood.com/http://pellets-wood.com/
 • 5/25/2018 Analiza tro kova kori enja biomase za proizvodnju elektri ne energije - ...

  http:///reader/full/analiza-troskova-koriscenja-biomase-za-proizvodnju-elektr

  MAINSKIFAKULTET UBEOGRADU

  Zavrni radZadatak br.

  List br.

  Broj indeksa

  412/10

  Prezime i ime

  Andrija Petrovi

  2012/2013

  . .

  12.09.2013

  5.Trenutni trokovi proizvodnje elektrine energijena biomasu

  Biomasa kao sirovina moe initi oko 40%-50% od ukupne cene proizvodnje elektrine energije.

  Najjeftinija biomasa je ona sa najniom energetskom gustinom t.j najveom koliinom pepela, vlage i

  katrana. Upotreba ovakve biomase zavisi prvenstveno od transportnih trokova i trokova odravanja i

  prilagoavanja postrojenja radu sa odreenim tipom biomase. Nekada je jeftinije ovu sirovinu

  klasifikovati kao otpad i spaliti nego koristiti kao gorivo.

  Saraj vlageDonja toplotna mod

  (MJ/kg)Cena (USD/GJ) Cena (USD/t)

  umski otpa 30%-40% 11,5 1,3-2,61 15-30

  Drvni otpad 5%-15% 19,9 0,5-2,51 10-50

  Poljoprivredni

  otpad20%-35% 11,35-11,55 1,73-4,33 20-50

  Energetski usevi 10%-30% 14,25-18,25 4,51-6,94 39-60

  Deponijski gas 18,6-29,8 0,94-2,84 0,017-0,051

  Tabela 4.Uporedne cene razliitih tipova biomaseu SAD-u16

  Druga injenica koja utie na cenu biomase odnosi se na pripremu sirovine u cilju korienja u vidu

  goriva. Investicioni trokovi, koji se odnose na preradu i manipulaciju biomase, iznose od 6% do 20%od ukupnih investicionih trokova elektrane, za sistemekoji dnevno koriste vie od 550 tona sirovine.

  2011. godine u Evropi istraivanje je pokazalo da se cena drvne biomase kree u opsegu od 5,2

  USD/GJ do 8,2 USD/GJ.

  Na prostoru optina Kule i Vrbasa sprovedena ja studija trokova pripreme biomase radi njenog

  korienja za proizvodnju toplotne energije. U zavisnosti od primenjene tehnologije preradei skupljanja

  16S obzirom na to da trite biomase nije formirano ove cene su izvedene na onsnovu proseka. Preuzeto iz Irena,Biomass for

  power generation, 2012

 • 5/25/2018 Analiza tro kova kori enja biomase za proizvodnju elektri ne energije - ...

  http:///reader/full/analiza-troskova-koriscenja-biomase-za-proizvodnju-elektr

  MAINSKIFAKULTET UBEOGRADU

  Zavrni radZadatak br.

  List br.

  Broj indeksa

  412/10

  Prezime i ime

  Andrija Petrovi

  2012/2013

  . .

  12.09.2013

  biomase vri se optimizacija. Ekonominost pripreme biljnih ostataka (biomase) za dobijanje energije je

  u funkciji mnogobrojnih faktora od kojih se izdvajaju sledei:

  cena maina koje uestvuju u procesu pripreme; potencijalnog godinjeg uinka istih, ha ili h;

  ekonomskog veka korienja maina (amortizacija);

  pouzdanosti u radu;

  organizacije rada traktorskog sistema;

  Za predloena tehnika reenja baliranja ( presa + odgovarajui traktor) sastavljena je analitika

  kalkulacija, prema poznatim kategorijama trokova (fiksni + varijabilni).

  Redni

  brojVrsta trokova

  Klasinapresa +

  traktor od 50

  KW

  Rol presa +

  traktor od

  70 KW

  Presa big pak +

  traktor od 150

  KW

  I Varijabilni trokovi 12,35 15,29 27,05

  1.1 Gorivo i mazivo 7,35 10,29 22,05

  1.3 Tekude oravanje 5 5 5

  II FIKSNI TROKOVI 13,28 18,89 52,69

  2.1 Amortizacija 4,11 10,91 35,65

  2.2 Preventivno i investiciono oravanje 4,55 2,68 9,34

  2.3 Trokovi raa 4,26 4,26 4,26

  2.4 Osiguranje i registracija 0,36 1,04 3,44

  III (II+I) Trokovi baliranja EUR/h 25,63 34,18 79,74

  IV Trokovi utovara EUR/h 4 16,68 36,015

  V Trokovi transporta EUR/h 15,48 17,38 35,875

  VI Trokovi slaganja EUR/h 4 16,68 36,015

  VII Ukupni trokovi pripreme biomase EUR/h(III+IV+V+VI)

  37,63 84,22 187,785

  VIII

  Jeinini trokovi pripreme EUR/bali 0,2351875 4,211 2,3473125

  Jeinini trokovi pripreme EUR/h 37,63 42,11 32,473125

  Jeinini trokovi prirpeme biomase EUR/kg 0,015052 0,016844 0,00938925

  Jeinini trokovi pripreme biomase in,kg 1,52 1,70 0,94

  Tabela 5.Varijabilni i fiksni trokovi pripreme biomase

 • 5/25/2018 Analiza tro kova kori enja biomase za proizvodnju elektri ne energije - ...

  http:///reader/full/analiza-troskova-koriscenja-biomase-za-proizvodnju-elektr

  MAINSKIFAKULTET UBEOGRADU

  Zavrni radZadatak br.

  List br.

  Broj indeksa

  412/10

  Prezime i ime

  Andrija Petrovi

  2012/2013

  . .

  12.09.2013

  Najpre su izraunati ukupni trokovi pripreme biomase, koji se u ovom sluaju sastoje iz: trokova

  baliranja, trokova utovara, trokova transporta i trokova slaganja.Jedinini trokovi pripreme biomase

  raunati su po asu rada, hektaru, bali i masi odjedan kilogram. Najnii as rada je kod klasine prese i

  odgovarajueg traktora 33,37 /h. Najnii trokovi pripreme izraeni u /ha dobijeni su kod big pak

  prese, na ta jesvakako uticao uinak maine. Najnii ukupni trokovi pripreme biomase izraeni po

  masi postignuti su kod big pak prese, potom kod klasine prese, a najvii kod rol prese.

  Cena biomase u Brazilu zbog dostupnosti nisko energetskih sirovina se kree u opsegu od 0 do 27

  USD/t, sa prosenom cenom od oko 11 USD/t. Samim tim nisko energetska sirovina u Brazilu

  predstavlja vrlo konkurentan tip biomase posebno za postrojenja koja se nalaze odmah uz obradiva

  zemljita kakvih je danas sve vie17.

  Deponijski gas je takoevrlo isplatljiva investicija. Jedna od prvih elektrana na deponijski gas snage 3

  MW otvorena je u Sjedinjenim dravama. Cena deponijskog gasa za ovu elektranu iznosi oko 0,9 do2,8 USD/GJ.

  17Podaci uzeti iz Jani T.,PredstudijaRASPOLOIVOST I TROKOVI BIOMASE na podruju optina Kula Vrbas,Novi

  Sad, 2012

 • 5/25/2018 Analiza tro kova kori enja biomase za proizvodnju elektri ne energije - ...

  http:///reader/full/analiza-troskova-koriscenja-biomase-za-proizvodnju-elektr

  MAINSKIFAKULTET UBEOGRADU

  Zavrni radZadatak br.

  List br.

  Broj indeksa

  412/10

  Prezime i ime

  Andrija Petrovi

  2012/2013

  . .

  12.09.2013

  5.1 Investicioni trokovi proizvodnje elektrine energije nabiomasu

  Investicioni trokovi proizvodnje elektrine energije na biomasu zavise prvenstveno od primenjene

  tehnologije. Pored toga tehnologija koja e da se koristi za proizvodnju elektrine energije u vezi je sa

  tipom biomase koji je dostupan kao i nainom manipulacije i pripreme iste. Ovi trokovi takoe variraju

  od zemlje do zemlje s obzirom na to da odreene drave ne oporezuju uvoz opreme ze porizvodnju

  struje na ovaj nain

  O'Konor, 2011Mot MekDonald,

  2011

  EPA, 2007 i EIA,

  2010Obernberg, 2011

  USD/KW

  Stoker kotlovi 2600-3000 1980-2590 1390-1600 2080

  Stoker kotlovi (struja i

  toplota)2500-4000 3320-5080 3019

  CFB 2600-3000 1440 1750-1960

  CFB (struja i toplota) 4260-15500

  BFB 2540 3860

  Kombinovano sagorevanje 100-600

  100% sagorevanje biomase 900-1500

  Gasifikacija u nepokretnom

  sloju (motori saunutranjim sagorevanjem) 4150 1730 4321-5074

  Gasifikacija u nepokretnom

  sloju (gasne turbine)3000-3500

  Gasifikacija u

  fluidizovanom sloju (gasne

  turbine)

  2470-4610

  Digestori (motori sa

  unutranjim sagorevanjem)1650-1850 2840-3665

  Digestori (gasne turbine) 1850-2300

  Deponijski gas (motori sa

  unutranjim sagorevanjem1350-1500 1804

  Tabela 6.Cene opreme za elektrane na biomasu u SAD18

  Pored izbora tehnologije cene kapitalnih investicija zavise i od kapaciteta postojenja odnosno elektrane

  na biomasu. Tako na primem u SAD-u investicioni troskovi za elektranu, sa sagorevanjem u

  18Preuzeto iz Irena,Biomass for power generation, 2012

 • 5/25/2018 Analiza tro kova kori enja biomase za proizvodnju elektri ne energije - ...

  http:///reader/full/analiza-troskova-koriscenja-biomase-za-proizvodnju-elektr

  MAINSKIFAKULTET UBEOGRADU

  Zavrni radZadatak br.

  List br.

  Broj indeksa

  412/10

  Prezime i ime

  Andrija Petrovi

  2012/2013

  . .

  12.09.2013

  cirkulacionom fluidizovanom sloju pri kombinovanoj proizvodnji elektrine i toplotne energije i kapaciteta

  0,5 MW, iznose oko 14000 USD / KW, dok za snage preko 8 MW iznose oko 4000 USD / KW. Drugi

  tipovi tehnologija su manji izloeni cenovnom varijaciju u zavisnosti od snage, ali to ne znai da ih ne

  treba koristiti.Pod investicionim trokovi podrazumevamo trokove projektovanja, trokove opreme za obradu

  biomase, graevinske trokove, trokove opreme, tokove prikljuenja na mreu.

  Slika 12.Udeo razliitih trokova u ukupnim investicionim trokovima u zavisnosti od primenjene

  tehnologije

  Sa slike se moe videti da najvei deo investicionih trokova se odnose na trokove opreme za

  sagorevanje i trokovi za pripremubiomase. Oni zajedno ine oko 62 % - 77% od ukupnih investicionih

  trokova. Trokovi projektovanja se kreu u granicama od 3 % - 7% dok udeo turbina ili motora iznosi

  od 5% do 15%.

  Turbina ilimotor

  Kotao

  Ostali

  trokovi

  opreme

  Priprema

  Poboljani

  anaerobni

  digestori(AD)

  ADza

  prehrambeni

  otpad

  ADzateno

  ubrivo

  ADzaenergetske

  useve

  Gasifikacijasa

  motoroms

  a

  untranjim

  sagorevanjem

  Stokerkotlovi

  (Drvo)

  BFB/CFB

  Stokerkotlovi

  (drvne

  preraevine)

 • 5/25/2018 Analiza tro kova kori enja biomase za proizvodnju elektri ne energije - ...

  http:///reader/full/analiza-troskova-koriscenja-biomase-za-proizvodnju-elektr

  MAINSKIFAKULTET UBEOGRADU

  Zavrni radZadatak br.

  List br.

  Broj indeksa

  412/10

  Prezime i ime

  Andrija Petrovi

  2012/2013

  . .

  12.09.2013

  5.2 Trokovi odravanja i rukovanja

  Trokovi odravanja i rukovanaj postrojenja na biomasu se dele na dva osnovna tipa:

  1. Fiksni trokovioni se prevashodno odnose na trokove koji se ne menjaju i koji su oekivani.

  Pod njima podrazumevamo trokove radne snage, oekivane trokove odravanja opreme,

  trokove zamena delova opreme koji se nakon odreenog vremenskog perioda menjaju.

  2. Varijabilni trokovioni podrazumevaju najee neoekivane trokove koji se odnose na

  kvarove, trokove zamena delova opreme usled neoekivanog kvara ili otkazivanja itd.

  Udeo ovih trokova u ukupnim trokovima elektrane iznosi negde oko 1% - 6%. Naravno u zavisnosti od

  primenjene tehnologije proizvodnje elektrine energije sagorevanjem biomase oni variraju.

  TehnologijaFiksni trokovi oravanja irukovanja ( % od ukupnih)

  Varijabilni trokovioravanja irukovanja ( USD/MWh )

  Stoker/ BFB/ CFB kotlovi 3,24,2 / 36 3,84,7

  Gasifikacija 36 3,7

  Sagorevanje deponijskog gasa 11 -20

  Anaerobna digestija 2,13,2 / 2,37 4,2

  Tabela 7.Fiksni i varijabilni trokovi odravanja i rukovanja u zavisnosti od tehnologije

  Da bi bio postignut bolji rezultat u pogledu smanjenja ovih trokova potrebno je uloiti veu koliinu

  novca u opremu u pogledu kvaliteta. Bolja kontrola proces kao i redovno odravanje smanjie

  varijabilne trokove na minimum.

  Kod tehnologija koje su starije kao to su tehnologije sagorevanje biomase u Stoker kotlovi trokovi

  odravanja su najee vii. Meutim iako oni predstavljaju udeo u ukupnim trokovima oni su samo

  jedan od faktora koji pozitivno ili negativno utiu na odluku investitora koja se odnosi na izbor

  tehnologije.

 • 5/25/2018 Analiza tro kova kori enja biomase za proizvodnju elektri ne energije - ...

  http:///reader/full/analiza-troskova-koriscenja-biomase-za-proizvodnju-elektr

  MAINSKIFAKULTET UBEOGRADU

  Zavrni radZadatak br.

  List br.

  Broj indeksa

  412/10

  Prezime i ime

  Andrija Petrovi

  2012/2013

  . .

  12.09.2013

  6. Nivelisani troak elektrine energijeiz biomase

  Pod nivelisanim trokom elektrine energije podrazumeva se mera trokovne efikasnosti odnosnoisplativosti proizvodnje elektrine energije. Da bi proces proizvodnje elektrine energije bio isplativ t.j.

  rentabilan, neophodno je da proizvodna cena elektrine energije bude manja od prodajne. U cilju

  izraunavanja nivelisanih trokova potrebnoje raspolagati sledeim podacima:

  Investicionim trokovima

  Trokovima odravanja i rukovanja

  Efiksanou postrojenja

  Trokovima sirovina

  Trenutnim i prognoziranim prodajnim cenama elektrne energije

  Stepen olakica

  Izraunavanje ovih trokova oslanja se na standardne metode sa odreenim izuzecima:

  U investicione trokove ne ubrajaju se trokovi povezivanja sa mreom t.j, distribucionim

  sistemom

  U trokove odravanja ne raunaju se troko osiguranja

  Olakice koje se odnose na proizovdnju elektrine energije variraju od drave do draave. Iako je

  nivelisan troak elektrine energije prvenstveno vezan za stepen olakica ipak on ima mnogo vie

  uticaja pri proizvodnji elektrine energije nekim drugim obnovljivim gorivom. Prepostavka je da srednji

  stepen olakica izraen u procentima iznosi oko 10%. Prosean radni vek postrojenja je 20 do 25

  godina sa manjim popravkama. Cena sirovine se kree od 10 USD / t pa sve do 160 USD / t sa

  transportom. Usvaja se takoe da tokom godine elektrane na biomasu rade sa kapacitetom od 85%,

  iako kapacitet rada zavisi od perioda godine kao i izabrane tehnologije. Formula koja se koristi za

  izraunavanje nivelisanih trokova elektrine energije je:

 • 5/25/2018 Analiza tro kova kori enja biomase za proizvodnju elektri ne energije - ...

  http:///reader/full/analiza-troskova-koriscenja-biomase-za-proizvodnju-elektr

  MAINSKIFAKULTET UBEOGRADU

  Zavrni radZadatak br.

  List br.

  Broj indeksa

  412/10

  Prezime i ime

  Andrija Petrovi

  2012/2013

  . .

  12.09.2013

  Gde su:

  LCOEproseni nivelisani troak elektrine energije;

  Itinvesticioni trokovi u godini t;Mttrokovi odravanja i rukovanjau godini t;

  Fttrokovi potronje goriva u godini t;

  Etproizvodnja struje u godini t;

  rstepen olakice;

  nradni vek sistema;

  Slika 13.ema uticajnih faktora na nivelisani troak elektrine energije nastale od biomase

  Ukoliko je biomasa dostupna, jeftina i ako su kapitalni trokovi subvenicionisani od strane drave ili

  neke organizacije, samim tim proizvodnja elektrine energije na ovaj nain bie izuzetno konkurentna

  ostalim konvencionalnim tehnologijama. Nivelisani trokovi se kreu u rasponu od 0,06 USD / KWh pa

  Sporedni tokovi Trokovi opreme

  CAPEX

  Investicioni trokovi

  Efikasnost

  Trokovi sirovina

  Kapacitet elektrane

  (85%)

  Stepen olakice(10%)

  Trokovi transporta(3% - 5%)

  Koliina pepela 1%

  Radni vek (20

  godina)

  Trokoviodravanja i

  remonta

  Vreme konstrukcije 2 godine

  Bez lokalnebiomase

  Sagorevanje i

  gasifikacija

  Gubici 7 %

 • 5/25/2018 Analiza tro kova kori enja biomase za proizvodnju elektri ne energije - ...

  http:///reader/full/analiza-troskova-koriscenja-biomase-za-proizvodnju-elektr

  MAINSKIFAKULTET UBEOGRADU

  Zavrni radZadatak br.

  List br.

  Broj indeksa

  412/10

  Prezime i ime

  Andrija Petrovi

  2012/2013

  . .

  12.09.2013

  do 0,29 USD / Kwh. Naroita isplatljivost u korienu biomase kao goriva za proizvodnju elektrine

  energije prisutna je sluajevima kada se biomasa dobija kao nusprodukt u odreenim industrijskim

  objektima. Kada se koristi najjeftinija tehnologija proizvodnje elektrne energije na biomasu pomou

  Stoker kotlova i kada je gorivo t.j sirovina jeftina nivelisana cena elektrine energije moe iznositi 0,062USD / KWh. Meutim u sluajevima nedostupnosti sirovine nivelisana cena moe biti ak i 0,29

  USD/KWh. Primenom tehnologije gasifikacije nivelisana cena osciluje u spektru od 0,065 USD / KWh

  do 0,24 USD / KWh. Kombinovana proizvodnja elektrine i toplotne energije predstavlja najracionalniji

  nain iskorienja biomase s obzirom na to da nivelisan troak elektrine energije ne predstavlja jedini

  faktor koji se odnosi na rentabilnost postrojenja. Kombinovano sagorevanje biomase sa fosilnim

  gorivom danas je najkonkurentnije s obzirom na dostupnost fosilnih goriva i ne preteranu zavisnost od

  biomase. Nivelisani troak proizvodnje struje ovakvom tehnologijom se kree u granicama od 0,044

  USD / KWh do 0,13 USD / KWh.19

  Tabela 8.Investicioni trokovi u zavisnosti od primenjene tehnologije, kapaciteta i vrste biomase

  19Preuzeto iz Irena,Biomass for power generation, 2012

  Tip opreme ( tehnologija ) i snaga Tip goriva i cena ( USD/t )Investicioni trokovi

  ( USD / KW)

  1. Stoker kotlovi 50 MW Ostaci pri seenju uma otpaci, 25 USD/t 4264

  2. Stoker kotlovi 40 MW Otpaci u prerai ederne trske, 11 USD/t 3280

  3. CFB kotlovi 20 MW Peleti, 110 USD/t 3118

  4. BFB kotlovi 20 MW Energetski usevi, 50 USD/t 4400

  5. Stoker kotlovi 20 MW Poljoprivredni ostaci, 50 USD/t 2296

  6. Gasifikacija ( gasna turbina ) 50 MWDrvni otpaci u lokalnim industrijama, 80

  USD/t5255

  7.Gasifikacija (motor sa unutranjim

  sagorevanjem) 4 MWDrvni otpaci, 50 USD/t 2470

  8.Deponijski gas ( motor sa unutranjim

  sagorevanjem ) 5MWBiogas, 0,03 USD/t 2460

  9.Digestor ( motor sa unutranjim

  sagorevanjem) 1 MWBiogas, 0 USD/t 5053

  10.Digestor ( motor sa unutranjim

  sagorevanjem) 1 MWEnergetski usevi, 40 USD/t 6603

  11.Stoker kotlovi ( kombinovana proizvodnja

  elektrine i toplotne energije ) 5 MWEnergetski usevi, 40 USD/t 4920

  12.Stoker kotlovi ( kombinovana proizvodnja

  elektrine i toplotne energije ) 25 MW Lokalni poljoprivredni otpad, 40 USD/t 5904

  13.Gasifikacija ( kombinovana proizvodnja

  elektrine i toplotne energije ) 600 KWDrvni otpaci u lokalnim industrijama, 70

  USD/t7560

  14.Kombinovano sagorevanje fosilnog goriva i

  biomase ( sa odvojenim tokovima )

  Drvni otpaci u lokalnim industrijama, 60

  USD/t984

  15.Kombinovano sagorevanje fosilnog goriva i

  biomase ( u meavini )Peleti, 110 USD/t 820

 • 5/25/2018 Analiza tro kova kori enja biomase za proizvodnju elektri ne energije - ...

  http:///reader/full/analiza-troskova-koriscenja-biomase-za-proizvodnju-elektr

  MAINSKIFAKULTET UBEOGRADU

  Zavrni radZadatak br.

  List br.

  Broj indeksa

  412/10

  Prezime i ime

  Andrija Petrovi

  2012/2013

  . .

  12.09.2013

  7. Zakljuak

  Isplativost korienja biomase kao goriva za proizvodnju elektrine energije u sadanjosti je vrlodiskutabilna. Brojni nedostaci vezani za sirovine, tehnologije, nestabilnosti trita dovode u ogroman

  sistematiski rizik investitore. U budunosti se prognozira porast proizvodnje elektrine energije na ovaj

  nain. Nove alternativne tehnologije koje se jo uvek nalaze u procesu istraivanja i razvoja pokazuju

  mogunost smanjenja nivelisanih trokova struje na nivo koji e biti konkurentan fosilnim izvorima

  energije. Takoe istraivanja se obavljaju i u oblastima koje se odnose na preradu biomasu radi

  smanjenja pepela, katrana, vlage i podizanja toplotne moi iste. Analize Evropskog trita pokazuju da

  e do 2020 godine cene biomase u proseku pasti za 2% do 5%. Kao rezultat poboljanja logistike i

  uvoenja novih metoda etve oekuje se da se cena energetskih useva spusti za 5% - 10%. Investicionitrokovi tehnologija gasifikacije korienjem drvnog otpada e pasti za 22% do 2020 godine 20. S

  obzirom na nagli rast populacije zahtevi za hranom i energijom su sve vei pa se danas ispred

  investitora postavlja jo jedan problem koji se odnosi na reputacioni rizik. Reputacioni rizik

  podrazumeva uslovno reeno izbor hrane ili energije korienjem poljoprivredne biomase u cilju

  proizvodnje elektrine i toplotne energije, to predstavlja veliku konicu u daljem razvoju. Meutim

  postoji mnotvo aspekata sa privrednog i ekolokog stanovita koji pokazuju opravdanost primene i

  korienja biomase kao energenta. To su:

  biogoriva sadre neznatne koliine sumpora pa u produktima nema sumpor dioksida (to je

  neizbean produkt sagorevanja fosilnih goriva)

  prilikom sagorevanja biomase dobia se tzv. isti pepeo

  nema emisije ugljovodonika, kao nepotpunih produkata sagorevanja

  u potpunosti je biomasa obnovljiv izvor energije

  biomasa ve postoji na planeti Zemlji i nije je potrebno stvarati , ve je treba samo planski

  iskoristiti, i pomoi joj u regeneraciji.

  Iz ovih razloga biomasa, pored drugih obnovljivih izvora energije (vetra, vode i solarne energije), dobija

  na znaaju kao resurs budunosti.

  20Preuzeto iz Irena,Biomass for power generation, 2012

 • 5/25/2018 Analiza tro kova kori enja biomase za proizvodnju elektri ne energije - ...

  http:///reader/full/analiza-troskova-koriscenja-biomase-za-proizvodnju-elektr

  MAINSKIFAKULTET UBEOGRADU

  Zavrni radZadatak br.

  List br.

  Broj indeksa

  412/10

  Prezime i ime

  Andrija Petrovi

  2012/2013

  . .

  12.09.2013

  Literatura

  1. Irena,Biomass for power generation, 2012

  2. Jani T., Predstudija RASPOLOIVOST I TROKOVIBIOMASE na podruju optina Kula Vrbas, Novi Sad, 2012

  3. ***http://www.microma.co.rs/Biomasa.html ( 25.08.2013 )

  4. ***http://www.stedimo-energiju.com/usteda-energije/obnovljivi-

  izvori-energije/biomasa-i-biogas ( 28.08.2013 )

  5. ***http://www.ekapija.com/website/sr/page/403448/Nominacija-

  za-nagradu-AUREA-2011-Energoobnova-Termoelektrana-na-

  biomasu ( 28.08.2013 )

  6. ***http://pellets-wood.com/ ( 29.08.2013 )

  http://www.microma.co.rs/Biomasa.htmlhttp://www.stedimo-energiju.com/usteda-energije/obnovljivi-izvori-energije/biomasa-i-biogashttp://www.stedimo-energiju.com/usteda-energije/obnovljivi-izvori-energije/biomasa-i-biogashttp://www.ekapija.com/website/sr/page/403448/Nominacija-za-nagradu-AUREA-2011-Energoobnova-Termoelektrana-na-biomasuhttp://www.ekapija.com/website/sr/page/403448/Nominacija-za-nagradu-AUREA-2011-Energoobnova-Termoelektrana-na-biomasuhttp://www.ekapija.com/website/sr/page/403448/Nominacija-za-nagradu-AUREA-2011-Energoobnova-Termoelektrana-na-biomasuhttp://pellets-wood.com/http://pellets-wood.com/http://www.ekapija.com/website/sr/page/403448/Nominacija-za-nagradu-AUREA-2011-Energoobnova-Termoelektrana-na-biomasuhttp://www.ekapija.com/website/sr/page/403448/Nominacija-za-nagradu-AUREA-2011-Energoobnova-Termoelektrana-na-biomasuhttp://www.ekapija.com/website/sr/page/403448/Nominacija-za-nagradu-AUREA-2011-Energoobnova-Termoelektrana-na-biomasuhttp://www.stedimo-energiju.com/usteda-energije/obnovljivi-izvori-energije/biomasa-i-biogashttp://www.stedimo-energiju.com/usteda-energije/obnovljivi-izvori-energije/biomasa-i-biogashttp://www.microma.co.rs/Biomasa.html