ANGLEŠKO-SLOVENSKI VOJAŠKI PRIROČNI ?asni angleŠko-slovenski vojaŠki priroČni slovar temporary english-slovene military dictionary handbook 1996

 • View
  284

 • Download
  30

Embed Size (px)

Text of ANGLEŠKO-SLOVENSKI VOJAŠKI PRIROČNI ?asni angleŠko-slovenski vojaŠki priroČni slovar...

 • ZAASNI

  ANGLEKO-SLOVENSKI VOJAKI PRIRONI SLOVAR

  TEMPORARY

  ENGLISH-SLOVENE MILITARY

  DICTIONARY HANDBOOK

  1996

 • 1

  Avtorja:

  Branimir Furlan

  Marjan Mahni

  Jezikovni pregled slovenskega besedila:

  Sonja Cestnik Zadnek

  Jezikovni pregled anglekega besedila:

  Microsoft Word Version 6.0a, International Correct Spell and International Hyphenator.

  Tehnino uredil:

  Bojan Rotar graf. in.

  Izdal:

  Generaltab Slovenske vojske

  Zaloila:

  Uprava za razvoj MORS

  Tisk:

  Tiskarna Gorenjski tisk, Ljubljana, 1996

 • 2

  abatis zaseka; poseka; ovira iz hlodovine aberration of the needle odklon magnetne igle ability of forces zmonost sil able control of fire uspeen nadzor ognja able to fight sposoben za boj able-bodied moan; izkuen abortive attack neuspeen napad About face! ukaz za polovini obrat na desno abrupt changes nenadne spremembe absence of facts pomanjkanje dejstev absent without leave (AWL) svojevoljna odsotnost acceleration pospeek accelerometer merilnik pospeka accept combat sprejeti boj; spopasti se acceptance flying preizkusni let accessibility pristopnost accessory defense pomoni obrambni objekt accidental cover prirono zaklonie; zaklon accidental error nenamerna napaka accidental hit nenamerni zadetek accommodation (accn) namestitev; nastanitev accompany spremljati accompanying supplies osnovna sredstva enote ali posameznika; zaloge enote (b/k) accomplish izvesti; dokonati accomplish a mission opraviti nalogo accordance soglasnost account for obraunati, pojasniti accredit pooblastiti, overiti accuracy tonost; skrbnost; natannost accuracy life rok uporabnosti; ivljenjska doba accuracy of fire natannost zadevanja accuracy table preglednica verjetnosti zadetkov accurate tono; natanno acknowledge (ack) potrditi; preveritev; potrditev sprejema acknowledgment potrdilo; priznanje acknowledgment of order potrditev sprejema ukaza acquisition (acq) pridobivanje; nabava act delovati; delati act of bravery hrabro dejanje action akcija; delovanje action officer (AO) astnik,izvajalec naloge active air defence aktivna zrana obramba active component (AC) stalna sestava (poklicna); active defense aktivna obramba active duty aktivna sluba (stalna sestava) active unit enota stalne sestave actual time dejanski as adapt prilagoditi adaptation to the ground prilagoditev zemljiu adaptive planning prilagodljivo (prehodno) nartovanje adequate ustrezen; uspeen adjacent sosednji adjacent unit sosednja enota adjoin dodati; mejiti na

 • 3

  adjust prilagoditi, urediti adjustable sight nastavljivi merek adjusted fire popravljeni ogenj adjusting scale lestvica popravkov adjusting screw vijak za popravek adjustment in direction popravek smeri adjustment of fire popravek ognja adjutant general (AG) naelnik splonih zadev administer upravljati; voditi; podeliti administrative (admin) upravni; pisarniki; zaledni administrative deployment mirnodobni razpored (nebojni razpored) administrative landing mirnodobno izkrcavanje (niso upotevana taktina naela) advance (adv) napredovanje; prodiranje advance by bounds napredovanje v skokih advance by echelon napredovanje po ealonih advance guard predhodnica advance guard point patrulja predhodnice advance position prednji poloaj advance to contact napredovanje do stika z nasprotnikom advanced command post prednje poveljniko mesto (zaasno; na teiu delovanja) advanced dressing station (ADS) postaja za oskrbo ranjencev; prednje previjalie advanced logistic support site (ALSS) prostor prednje logistine oskrbe advancing the attack razvijanje napada advantage over the enemy prednost pred nasprotnikom advantageous situation ugoden poloaj na bojiu; ugodne razmere adversary nasprotnik advertise objaviti; razglasiti aerial observation opazovanje iz zranega prostora aerial photograph posnetek iz zraka aerial port letalie aerial port of debarkation (APOD) izkrcevalno letalie aerial port of embarkation (APOE) vkrcevalno letalie aerial reconnaissance zrano izvidovanje aerial route zrana pot aerial spraying razprevanje strupov airplane repair section (ARS) odsek (skupina) za popravila letal affair zadeva; posel; afera afford cover objekt, uporaben za zaklon afloat pre-positioning force (APF) pripravljene sile na ladjah after deck krmni krov aggression napad; agresija aggressive attack odloilen, silovit napad ahead spredaj, na elu aid pomo; podpora aid man bolniar aide memoire opomnik aide-de-camp adjutant; osebni pomonik aileron krilce aim cilj; namen aim of operation cilj delovanja aiming namerjanje aiming line namerilna rta aiming point namerilna toka air assault (AASLT) zrani napad air assault brigade (AAB) zrana jurina brigada

 • 4

  air blast zrani udarni val air component command (ACC) poveljstvo letalskih sil air control point (ACP) letalski orientir; orientacijska toka za usmerjanje letenja air corps (AC) letalski korpus air corridor zrani koridor air cylinder jeklenka s stisnjenim zrakom air damage control (ADC) ukrepi za zmanjanje uinka delovanja letalstva air defence artillery (ADA) artilerija zrane obrambe air defence operation centre (ADOC) operativni center zrane obrambe air defence warning zrani alarm; stopnja verjetnosti zranega napada air defence weapons control status stopnja omejitve odpiranja ognja oroja za zrano obrambo air defense warnings stopnje nevarnosti zranega napada air division (AD) letalska divizija air exercise (AIREX) vaja letalstva air force communications satellite (AFSATCOM) satelit za zveze letalskih sil air force manual (AFM) prironik letalskih sil air forces (AF) letalstvo air forces reserve (AFRES) rezerva letalstva air guard opazovalec zranega prostora air intelligence liaison officer (AILO) letalski obveevalni astnik za zvezo air interdiction letalska podpora (letalska priprava) air liaison officer (ALO) astnik za zvezo z letalstvom air maneuver forces letalstvo za podporo kopenskih sil air mission commander (AMC) poveljnik letalske podpore air mobility command (AMC) poveljstvo sil za zrani prevoz air precaution protiletalski ukrep air pressure zrani pritisk air raid letalski napad air raid precautions (ARP) ukrepi proti letalskim napadom air raid shelter protiletalsko zaklonie air refueling aircraft letalo za oskrbo z gorivom v zraku air restriction zone (ARZ) obmoje omejitve letenja air speed indicator (ASI) merilnik zrane hitrosti air strike letalski udar air superiority premo v zraku air support letalska podpora air support operations center (ASOC) operativni center za letalsko podporo air surveillance nadzor zranega prostora air traffic control (ATC) nadzor zranega prometa air transport command (ATC) poveljstvo transportnega letalstva air transportable unit enota, prevozna po zraku air-cooled zrano hlajen air-to-air missile (AAM) izstrelek zrak-zrak air-to-air refueling (AAR) polnjenje letala v zraku (gorivo) air-to-surface missile (ASM) izstrelek zrak-zemlja airborne (abn) zranodesanten; zraen; lete; prepeljan po zraku airborne command post poveljniko letalo; letee poveljniko mesto airborne division (ABD) zranodesantna divizija airborne early warning (AEW) zgodnje odkrivanje iz zraka airborne force zranodesantne sile airborne minefield detection system (AMIDS) sistem za odkrivanje minskih polj iz zraka airborne operations zrane operacije; delovanje s prevozom sil po zraku airborne stand-off radar (ASTOR) letei samostojni radar (zunaj obmoja zrane obrambe)

 • 5

  airborne warning and control system (AWACS) sistem za opozarjanje in nadzor iz zraka aircraft (acft) zrano plovilo; letalo aircraft block speed hitrost plovila v brezvetrju (glede na dolino poleta) aircraft carrier (A/CC) letalonosilka airdrop odvrei iz letala airhead zrano mostie airlanded prepeljano z zranimi plovili airman letalec (podastnik) airman basic pripadnik letalstva (vojak) airman first class letalec 1. stopnje airplane carrier letalonosilka airplane squadron letalska eskadrilja airplane wing letalski polk airspace co-ordination order (ACO) povelje za usklajevanje uporabe zranega prostora airspace co-ordination area (ACA) obmoje usklajevanja uporabe zranega prostora airspace management element (AME) skupina za upravljanje zranega prostora airspace management plan nart upravljanja zranega prostora alarm post zbirno mesto po alarmu alert alarm; alarmirati; stanje pripravljenosti alert condition (LERTCON) stanje pripravljenosti alert order opozorilni ukaz; ukaz za alarm alignment poravnava; dogovorjena navidezna rta za poravnavo enote all clear konec nevarnosti all-around defence krona obramba all-around security krono zavarovanje all-purpose terrain vehicle venamensko terensko vozilo all-source production (ASP) pridobivanje iz vseh virov (obveevalni podatki) all-terrain vehicle (ATV) vozilo za vonjo po vsakem terenu alleviate olajati; ublaiti; zmanjati alliance zveza allied zavezniki allocation of forces razporeditev sil (podrejanje) allocation of means razporeditev sredstev allot a task dati nalogo allot boundaries to units odrediti meje enotam allotment dodelitev; pripadanje allowable cabin load (ACL) dovoljena obremenitev kabinskega prostora allowance dohodek; podpora; dopustitev; odobritev allowance of ammunition bojni komplet streliva; dodeljena koliina streliva alternate (alt) rezerven; izmenien; nadomesten alternate position rezervni poloaj alternating current (AC) izmenini tok alternative command post (ACP) rezervno poveljniko mesto altimeter viinomer altitude nadmors