40
Asociatia Sanse Egale pentru Fiecare Craiova Adresa: B-dul Decebal, Nr 83, 200621, Craiova, Jud Dolj BRD Groupe Societe Generale, Suc Craiova, RO16BRDE170SV66165571700 T : 0351/427556, F : 0351/427561 e-mail: [email protected] CIF 14956542 ”Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” ”Investeste in oamnei! 25.06.2012 Anunt achizitie prin procedura competitiva de servicii tipografice si conexe Asociatia Sanse Egale pentru Fiecare Cariova va invita sa participati la procedura competitiva în vederea atribuirii Contractului deachizitie de servicii de tipografice si conexe necesare derularii activitatilor din cadrul proiectului „Munca pe primul loc” finantat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 5 „Promovarea masurilor active de ocupare” Domeniu major de interventie 5.1 „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare” nr. contract de finantare: POSDRU /82/5.1/S/54993 Obiectul contractului il reprezinta achizitionarea de servicii tipografice si conexe Cod CPV7 9800000-2 necesare derularii activitatilor din cadrul proiectului Munca pe primul loc , prin procedura competitiva, conform instructiunii AMPOSDRU nr.26/2010 1.Ddocumentatia pentru ofertanti, este disponibila integral si gratuit la adresa www.asociatiasef.ro Se doreste achizitioanrea de servicii tipografice si conexe cu urmatoarele specificatii tehnice : NR. CRT DENUMIRE CARACTERISTICI TEHNICE Cantitate Unitate Masura 1 Fly-ere A5, hartie lucioasă, policromie, față/verso 500 Bucati 2 Broșuri A5, 8 pag., carton lucios, 200 g., policromie 4000 Bucati 3 Pix metallic personalizat Negru sau albastru, personalizat prin gravură 200 Bucati 4 Banner mesh Policromie o față, 4m/1,2 m, asigurarea sistemului de prindere cu cordelină 1 Bucati 5 Afișe A2, policromie o față, hârtie lucioasă 100 Bucati 6 Mape A4, carton 250-280 g, cu buzunar, două coperți plastifiate pe exterior, policromie 200 Bucati 7 Cărți de vizită Cartonate, policromie o față, carton 250 g, plastifiate 500 Bucati 8 Bloc-notes A5, coperți carton lucios, 200g, policromie o față, sistem prindere cu arc marginea scurtă 200 Bucati

Anunt achizitie prin procedura competitiva de servicii ...Propunerea tehnica va conţine caracteristicile tehnice ale produselor. Propunerea tehnica va respecta în totalitate specificaţiile

  • Upload
    others

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Asociatia Sanse Egale pentru Fiecare Craiova

Adresa: B-dul Decebal, Nr 83, 200621, Craiova, Jud Dolj

BRD Groupe Societe Generale, Suc Craiova, RO16BRDE170SV66165571700

T : 0351/427556, F : 0351/427561 • e-mail: [email protected]

CIF 14956542

”Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” ”Investeste in oamnei!

25.06.2012

Anunt achizitie prin procedura competitiva de servicii tipografice si conexe

Asociatia Sanse Egale pentru Fiecare Cariova va invita sa participati la procedura competitiva în vederea

atribuirii Contractului deachizitie de servicii de tipografice si conexe necesare derularii activitatilor din

cadrul proiectului „Munca pe primul loc” – finantat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea

Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 5 „Promovarea masurilor active de ocupare” Domeniu major

de interventie 5.1 „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare” – nr. contract de finantare: POSDRU /82/5.1/S/54993

Obiectul contractului il reprezinta achizitionarea de servicii tipografice si conexe Cod CPV7 9800000-2 necesare derularii activitatilor din cadrul proiectului Munca pe primul loc , prin procedura competitiva,

conform instructiunii AMPOSDRU nr.26/2010

1.Ddocumentatia pentru ofertanti, este disponibila integral si gratuit la adresa www.asociatiasef.ro

Se doreste achizitioanrea de servicii tipografice si conexe cu urmatoarele specificatii tehnice :

NR.

CRT

DENUMIRE CARACTERISTICI TEHNICE Cantitate Unitate

Masura

1 Fly-ere A5, hartie lucioasă, policromie,

față/verso

500 Bucati

2 Broșuri A5, 8 pag., carton lucios, 200 g., policromie

4000 Bucati

3 Pix metallic

personalizat

Negru sau albastru, personalizat prin gravură

200 Bucati

4 Banner mesh Policromie o față, 4m/1,2 m, asigurarea sistemului de prindere cu cordelină

1 Bucati

5 Afișe A2, policromie o față, hârtie lucioasă 100 Bucati

6 Mape A4, carton 250-280 g, cu buzunar, două coperți plastifiate pe exterior, policromie

200 Bucati

7 Cărți de vizită Cartonate, policromie o față, carton 250 g, plastifiate

500 Bucati

8 Bloc-notes A5, coperți carton lucios, 200g, policromie o față, sistem prindere cu arc marginea scurtă

200 Bucati

Asociatia Sanse Egale pentru Fiecare Craiova

Adresa: B-dul Decebal, Nr 83, 200621, Craiova, Jud Dolj

BRD Groupe Societe Generale, Suc Craiova, RO16BRDE170SV66165571700

T : 0351/427556, F : 0351/427561 • e-mail: [email protected]

CIF 14956542

2. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare il reprezinta: “pretul cel mai scazut ”.

3. Oferta depusa de ofertanti trebuie sa contina:

3.1 documentele de calificare (declaratia privind eligibilitatea, copie CIF, act constitutiv, statut, etc)

3.2 oferta tehnica

3.3 oferta financiara

4. Adresa la care se depune oferta: Asociatia Sanse Egale pentru Fiecare Craiova, bulevardul Decebal ,

nr.83, jud .Dolj

5.Limba de redactare a ofertelor este limba romana

6.Perioda de valabilitate a ofertei:60 de zile

7.Pretul ofertei va fi exprimat ferm, in lei , fara TVA

8.Nu se accepta oferte alternative.

9. Data limita pentru depunerea ofertei: 05.07.2012, orele 09:00

10. Informatiile privind achizitia descrisa anterior sunt disponibile pe internet la adresa

www.asociatiasef.ro

Detalii suplimentare pot fi obtinute la nr. de telefon 0351427556, persona de contact Manager Juridic Laura

Buzatu.

Manager proiect Manager juridic

Stefania Alina Andreescu Laura Buzatu

1/9

DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI

PENTRU ACHIZIŢIA DE SERVICII TIPOGRAFICE SI CONEXE

1. INFORMAŢII GENERALE Denumire: Asociatia Sanse Egale Pentru Fiecare Craiova

Adresă: Loc. Craiova, Bd. Decebal, Nr.83, jud. Dolj

Localitate: Craiova

Cod poştal:

Ţara: România

Persoană de contact: Laura Buzatu

Telefon: 0351/427556

E-mail: [email protected] Fax: 0351/427561

Adresa/ele de internet: www.asociatiasef.ro 1.2. a) Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora):05.07.2012. ora 09:00

b) Adresa unde se primesc ofertele: Bulevardul Decebal nr.83, Craiova , Dolj , Romania

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaţia pentru ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind păstrate la sediul achizitorului, nedeschise.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE

2.1. Descriere

2.1.1. Denumirea contractului de achiziţie:

Titlu:Contract de achizitie publica de servicii tipografice si conexe 2.1.2. Descriere produselor / serviciilor / lucrărilor ce vor fi achiziţionate Se vor achizitiona servicii tipografice si conexe conform Specificatiilor tehnice pentru necesitatile achizitorului in implementarea proiectului Munca pe primul loc finantat prin POSDRU 2007- 2013

2.1.3. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare

(a) Lucrări □ (b) Produse □ (c) Servicii ■

Achizitor: ASOCIATIA SANSE EGALE PENTRU FIECARE CRAIOVA

Titlul proiectului POSDRU : MUNCA PE PRIMUL LOC

Nr. contractului de finanţare:

POSDRU/82/5.1/S/54993

Calitatea achizitorului în cadrul proiectului

Beneficiar

:

2/9

Execuţie □ Proiectare şi execuţie □ Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de achizitor □

Cumpărare □ Leasing □ închiriere □ Cumpărare în rate □

Categoria serviciului1: 2A □

2B □

Principala locaţie a lucrării: Principalul loc de livrare: Craiova, Bd. Decebal, nr.83, jud. Dolj Cod CPV :79800000-2

2.1.4. Durata contractului de achiziţie: 30 zile de la data semnării contractului de ambele părţi.

3. INFORMAŢII DETALIATE Şl COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE

Preţul cel mai scăzut ■

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic □

Modalitatea de evaluare a ofertelor este descrisa in tabelul de mai ios:

Evaluarea ofertelor

Evaluarea ofertei financiare

Criteriu: Valoarea propunerii financiare, fără TVA.

Ofertele care depăşesc bugetul maxim disponibil vor fi respinse. Orice erori aritmetice vor fi corectate conform legislaţiei in vigoare.

Algoritmul de calcul este: a. Ofertei a cărei propunere financiara este cea mai

scăzută I se va acorda maximul de puncte, respective 100;

b. Pentru celelalte oferte, punctajul se acorda astfel: Punctaj financiar = (preţ minim /preţ ofertat) x 100, în care preţ minim este preţul cel mai scăzut.

1 Conform Anexelor 2A şi 2B din O.U.G. nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare

3/9

Desemnarea ofertei castigatoare / Algoritm de calcul scor final Oferta cu punctaj maxim (preţul cel mai scăzut) va fi desemnată câştigătoare, atâta vreme cât oferta tehnică corespunde in totalitate cerinţelor din caietul de sarcini.

4. PREZENTAREA OFERTEI 4.1. Limba de redactare a ofertei

Limba română

4.2. Moneda în care este exprimat preţul contractului

Lei

4.3. Perioada minimă de valabilitate a ofertei

30 de zile de la data deschiderii ofertelor

4.4. Modul de prezentare a ofertei

(tehnic şi financiar)

Propunerea financiară va fi exprimată în Lei. Preţul ofertei este fără TVA. Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării şi prezentării ofertei, precum şi a documentelor care o însoţesc. Oferta are caracter ferm şi obligatoriu, pe toată perioada de valabilitate a contractului. Nu se acceptă oferte alternative. Vor fi prezentate doua documente separate intitulate oferta tehnica, respectiv oferta financiara Propunerea tehnica va conţine caracteristicile tehnice ale produselor.

Propunerea tehnica va respecta în totalitate specificaţiile tehnice generale minime si de asemenea va prezenta caracteristici tehnice în conformitate cu cerinţele din caietul de sarcini.

Ofertantul va menţiona in oferta sa tehnica termenul maxim de livrare a produselor.

Propunerea financiară: Ofertantul va prezenta un document in care va specifica pretul unitar/produs, valoarea /produs precuim si valoarea totala a ofertei.

Oferta financiară nu va conţine comisioane, plata în avans sau orice altă cheltuială neeligibilă în cadrul proiectului. Propunerea financiara va fi prezenta in lei si va fi ferma pe toată durata închirierii.

4/9

DOCUMENTE OBLIGATORII PE CARE TREBUIE SĂ LE PREZINTE OPERATORUL ECONOMIC PARTICIPANT LA PROCEDURĂ (CALIFICAREA CANDIDAŢILOR/ OFERTANŢILOR)

1. Declaraţie privind eligibilitatea: se va completa formularul nr. 3 Declaraţie privind eligibilitatea semnată de reprezentantul legal al operatorului economic si stampilata (original)

Notă: Dacă un grup de operatori economici depune o ofertă comună, această cerinţă trebuie îndeplinită de fiecare membru al grupului. încadrarea în situatiile prevăzute in formular, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.

Situaţia personală a ofertantului:

2. Declaraţie: se va completa formularul nr. 4. Notă: Dacă un grup de operatori economici depune o ofertă comună, această cerinţă trebuie îndeplinită de fiecare membru al grupului. încadrarea în situatiile prevăzute in formular, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică

3. Declaraţie privind calitatea de participant la procedură (oriainal): se va completa formularul nr. 5.

Ofertantul trebuie să cunoască condiţiile legale privind procedura de achiziţie

4. împuternicire se va completa formularul nr. 2.

5. Certificat de atestare fiscal valabil la data deschiderii ofertelor

(oriainal sau copie conform cu originalul)

6.Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, valabil la data deschiderii ofertelor (original sau copie conform cu originalul)

7. Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Naţională sau Teritorială cu extras din documentele de constituire ale societăţii din care să reiasă că societatea are ca obiect de activitate oferirea serviciului solicitat (în copie conform cu oriainalul) 8. Certificat constatator emis de Registrul comerţului ( sa fie valabil la data depunerii ofertei in copie legalizata sau original) 9. Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG 34/2006

5/9

Prezentarea ofertei

Adresa la care se depune oferta: Destinatar: ASOCIATIA SANSE EGALE PENTRU FIECARE CRAIOVA Adresa: Bd. Decebal, nr. 83 , Loc. Craiova, Jud. Dolj, Cod 200621, Telefon:0351427556, Fax: 0351427561. Ofertele depuse la alta adresa decat cea indicata, vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor. 1. Data limită pentru depunerea ofertei: 05.07.2012, ora 09,00 2. Numărul de exemplare: 1 (unul) exemplar original pentru

documentele de calificare şi propunerea tehnico-financiară 3.Modul de prezentare a documentelor care însoţesc oferta:

Oferta se va depune la ASOCIATIA SANSE EGALE PENTRU FIECARE, Bd. Decebal , nr. 83 , Loc. Craiova, Jud. Dolj, Cod

200621 în plic sigilat şi ştampilat, pe care se va menţiona:

„OFERTĂ PENTRU ACHIZITIA DE SERVICII TIPOGRAFICE SI CONEXE PENTRU PROIECTUL MUNCA PE PRIMUL CONFORM POSDRU nr. /82/5.1/S/54993. A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 05.07.2012, ora 1100”.

1. Plicul va conţine în interior câte un plic sigilat şi ştampilat cu: - plicul nr. 1: documente de calificare care va conţine

următoarele documente: Opis documente de calificare: 1. Declaratie privind eligibilitatea (Formularul 3) 2. Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG

34/2006(Formularul B1.) 3. Declaraţie privind calitatea de participant la procedură (Formularul

5) 4. Certificat de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor

Publice privind plata datoriilor la Bugetul consolidat in termen de valabilitate

5. Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale privind plata datoriilor la bugetul local in termen de valabilitate

6. Certificat de inregistrare emis de ORC de pe lanaga Camera de Comert si Industrie teritoriala- copie xerox, pe care se va mentiona conform cu originalul

7. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului original sau copie legalizată

8. Fisa de informatii generale ( formular B2) 9. Bilant contabil pentru exercitiul financiar 2009, 2010,2011 inregistrat

si vizat la organul financiar competent 10. Fisa de informatii privind experienta similara (formularul B.3) 13.Acord de asociere , DECLARATIE PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE DE SUBCONTRACTANTI SI

6/9

SPECIALIZAREA ACESTORA (formularele B4 si B4.1) 14.Angajament privind respectarea clauzelor contractuale 15. Declaraţie privind sănătatea şi protecţia muncii 16.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta 17.Declaratia privind conflictul de interese

- plicul nr. 2 : propunere tehnico-financiară Opis propunere tehnico-financiară 1. Oferta financiară 2. Oferta tehnică Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întarziată. Documentele trebuie sa fie tipărite sau scrise cu cerneală şi vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul/ reprezentanţii autorizat/autorizaţi să angajeze ofertantul prin contract. În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale. Ofertanţii au obligaţia de a numerota şi de a semna fiecare pagină a ofertei, precum şi de a anexa un opis al documentelor prezentate

In exteriorul plicului sigilat si stampilat se vor prezenta şi următoarele documente: a) Scrisoarea de înaintare Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de înaintare în conformitate cu modelul prevăzut în Formularul 2A b) Împuternicirea scrisă din partea ofertantului, pentru persoanele desemnate să participe la activitatea de deschidere a ofertelor. Nu se acceptă oferte alternative. Ofertantul va depune doar oferta de bază. Lipsa a mai mult de 3 (trei) documente privind situaţa personală, capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, situaţia economică şi financiară precum şi capacitatea tehnică şi profesională, solicitate prin documentaţia de atribuire duce la respingerea ofertei. De asemenea, necompletarea unui document lipsă dintre cele specificate, în termenul comunicat de comisie, cel mult 72 ore, are drept consecinţă respingerea ofertei ca inacceptabilă sau neconformă. Neprezentarea propunerii tehnice şi / sau financiare are ca efect descalificarea ofertantului.

Fiecare pagină a documentelor prezentate va fi numerotată şi ştampilată de către ofertanţi. În caz contrar, documentele nu pot fi luate în considerare deoarece nu sunt asumate de către

7/9

ofertant prin semnare şi ştampilare de către reprezentantul legal.

4.5.Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei

Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin solicitare scrisă adresată achizitorului până la data şi ora deschiderii ofertelor. Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei, până la data şi ora stabilită pentru depunerea ofertelor, adresând pentru aceasta achizitorului o cerere de retragere a ofertei în vederea modificării. Achizitorul nu este răspunzătoare în legătură cu posibilitatea ofertantului de a depune noua ofertă, modificată, după data şi ora limită, stabilită în documentaţia de atribuire

4.6. Informaţii

referitoare la termenele pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/ execuţia » lucrărilor

Bunurile vor fi livrate in termen de 48 de ore de la comanda achizitorului.

4.7 Modalităţi de contestare a deciziei achizitorului de atribuire a contractului de achiziţie şi de soluţionare a contestatiei

Instituţii responsabile pentru soluţionare contestaţiilor: Contestatiile privind documentaţia de atribuire pot fi depuse de la data publicării anunţului de achiziţie si pana la data si ora limita de depunere a ofertelor. Contestatiile pot fi depuse prin fax la nr 0351427561 sau prin curier cu confirmare de primire la sediul achizitorului, in atentia dnei Laura Buzatu . Contestatiile vor fi analizate si solutionate de către achizitor Intr-un termen de 2 zile de la data depunerii lor. In situatia in care, soluţia contestatiei nu este acceptata de către contestator atunci se pot depune contestatii la instanta judecătoreasca competenta- Tribunalul Dolj Sediul: Craiova, str. Brestei, nr. 12 Telefon: 0251/418.612 Fax: 0251/419.851 E-mail: [email protected]

Contestatiile privind decizia de atribuire pot fi depuse in termen de 5 zile de la data transmiterii anunţului de atribuire către participanţii la procedura. Contestatiile pot fi depuse prin fax la nr 0351427561 sau prin curier cu confirmare de primire la sediul achizitorului, in atentia dnei Laura Buzatu. Contestatiile vor fi analizate si solutionate de către

8/9

achizitor intr-un termen de 3 zile de la data depunerii lor. In situatia in care soluţia contestatiei nu este acceptata de către contestator atunci se pot depune contestatii la instanta judecătoreasca competenta - Tribunalul Dolj Sediul: Craiova, str. Brestei, nr. 12 Telefon: 0251/418.612 Fax: 0251/419.851 E-mail: [email protected]

4.8Clauzele contractuale obligatorii, inclusiv condiţiile de actualizare/ modificare a preţului contractului de achiziţie

Termenul de plata este 15 zile de la prmirea facturii emise de catre Furnizor Ofertantul are obligatia sa-si mentina preturile valabile pana la sfarsitul contractului. Pretul va fi fix, exprimat in lei Se anexeaza modelul de Contract de furnizare.

5. Descrierea obiectului contractului (specificaţiile tehnice)

Se doreste achizitionarea de servicii tipografice si conexe conform urmatoarelor Specificatii Tehnice

NR.

CRT

DENUMIRE CARACTERISTICI TEHNICE Cantitate Unitate

Masura

1 Fly-ere A5, hartie lucioasă, policromie,

față/verso

500 Bucati

2 Broșuri A5, 8 pag., carton lucios, 200 g., policromie

4000 Bucati

3 Pix metallic

personalizat

Negru sau albastru, personalizat prin gravură

200 Bucati

4 Banner mesh Policromie o față, 4m/1,2 m, asigurarea sistemului de prindere cu cordelină

1 Bucati

5 Afișe A2, policromie o față, hârtie lucioasă 100 Bucati

6 Mape A4, carton 250-280 g, cu buzunar, două coperți plastifiate pe exterior, policromie

200 Bucati

7 Cărți de vizită Cartonate, policromie o față, carton 250 g, plastifiate

500 Bucati

8 Bloc-notes A5, coperți carton lucios, 200g, policromie o față, sistem prindere cu arc marginea scurtă

200 Bucati

9/9

6. ALTE PRECIZARI: 6.1.Confidenţialitate 1. Achizitorul are obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertei, precum şi asupra oricărei informaţii privind ofertantul, a cărei dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestuia de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale. 2. Comisia de evaluare nu are dreptul de a dezvălui ofertanţilor sau altor persoane neimplicate oficial în procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică informaţii legate de propria activitate până când nu a fost comunicat rezultatul aplicării procedurii respective. 6.2.Fraudă şi corupţie 1. Ofertantul nu are dreptul de a influenţa sau de a încerca să influenţeze comisia de evaluare în procesul de examinare şi evaluare a ofertelor sau în decizia de stabilire a ofertei câştigătoare, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. 2. Nici un ofertant nu are dreptul de a contacta comisia de evaluare asupra nici unei probleme legate de oferta sa, din momentul deschiderii ofertelor până în momentul atribuirii contractului de achiziţie publică. Ofertantul are dreptul de a aduce clarificări la ofertă şi/sau la documentele care însoţesc oferta numai ca urmare a unei solicitări scrise din partea comisiei de evaluare. 3. Comisia de evaluare are obligaţia de a exclude orice ofertant în cazul în care se dovedeşte că acesta a fost sau este angajat în practici corupte ori frauduloase în legătură cu procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. 6. 3. Formularul de contract Ofertanţii vor prezenta împreună cu oferta formularul de contract aflat în documentaţia de atribuire completate cu datele de identificare ale ofertantului si oferta de pret, lucru care înseamnă însuşirea condiţiilor puse în prezenta documentaţie de atribuire. Formularul de contract este unul general acesta urmând a fi particularizat conform cu oferta câştigătoare şi cu prevederile documentaţiei de atribuire şi va fi consultat de ambele părţi înaintea semnării.

Asociatia Sanse Egale pentru Fiecare Craiova

Adresa: B-dul Decebal, Nr 83, 200621, Craiova, Jud Dolj

BRD Groupe Societe Generale, Suc Craiova, RO16BRDE170SV66165571700

T : 0351/427556, F : 0351/427561 • e-mail: [email protected]

CIF 14956542

1

CAIET DE SARCINI

I. INTRODUCERE

Capitolul II conţine indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesităţile beneficiarului.

II. SCURTĂ DESCRIERE

Serviciile si materialele publicitare solicitate în Caietul de Sarcini sunt destinate pentru desfăşurarea în bune condiţii a activitatilor proiectul ”MUNCA PE PRIMUL LOC”, implementat de Asociatia Sanse Egale pentru Fiecare Craiova conform contract POSDRU/ 82/5.1/ S/ 54993.

III. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului este achiziţia de servicii tipografice si conexe – cod cpv 79800000-2 conform cu Caietul de Sarcini.

IV. CERINŢE TEHNICE Pentru prestarea acestor servicii se solicită următoarele:

Serviciile prestate şi produsele aferente acestora să respecte specificatiile tehnice solicitate;

ofertantul va prezenta specificațiile tehnice astfel încât să se poată demonstra corespondenţa propunerii tehnice cu caietul de sarcini;

transportul pentru produsele aferente, daca este cazul, cade în sarcina furnizorului, iar contravaloarea lui va fi inclusă în preţ;

preţul unitar de achiziţie a serviciului şi produsului aferent, prevăzut în ofertă, are caracter ferm şi nu se modifică pe durata valabilităţii contractului;

achiziţia serviciilor menţionate şi a produselor aferente se va face, conform criteriului “ pretul cel mai scazut ”.

ofertantul va depune în mod obligatoriu oferta pentru toate serviciile/produsele din cadrul caietului de sarcini; în caz contrar oferta pentru lotul respectiv se va considera neconformă în temeiul art. 36 alin 2 din HG 925/2006, modificată şi completată cu HG 834/2009.

V. LOCUL, TERMENUL DE PRESTARE ŞI RECEPŢIA SERVICIILOR, PRECUM ŞI A PRODUSELOR AFRENTE

Termenul de prestare a serviciilor şi de livrare a produselor aferente este de maxim 48 de ore de la primirea formularului de comandă emis de achizitor, cu respectarea termenelor precizate în caietul de sarcini. Ofertele care nu

Asociatia Sanse Egale pentru Fiecare Craiova

Adresa: B-dul Decebal, Nr 83, 200621, Craiova, Jud Dolj

BRD Groupe Societe Generale, Suc Craiova, RO16BRDE170SV66165571700

T : 0351/427556, F : 0351/427561 • e-mail: [email protected]

CIF 14956542

2

respectă termenul de prestare şi livrare vor fi declarate neconforme în temeiul art. 36 din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completările ulterioare.

VI. MODALITĂŢI DE RECEPŢIE ŞI DE PLATĂ

Facturarea se va face dupa recepția servicilor efectuate în conformitate cu formularul de comanda.

Modalitatea de plată: după prestarea serviciilor, pe baza de factură fiscală în original şi proces verbal de recepţie semnat de ambele părţi, în termen de 30 de zile de la emiterea facturii.

Se vor preciza obligatoriu următoarele: - persoane împuternicite să semneze contractul - persoanele care se vor ocupa de derularea contractului - adresa de corespondenţă, telefon, fax, e-mail.

Nu se acordă avans.

Asociația Șanse Egale pentru Fiecare Craiova achiziționează următoarele servicii tipografice și servicii conexe :

Menţionăm că achizitorul va pune la dispoziţia operatorului economic elementele de identitate vizuală şi conţinutul materialelor, iar operatorul economic va realiza layout-ul materialelor (forma grafică) ce vor fi tipărite. Operatorul economic va furniza

NR.

CRT

DENUMIRE CARACTERISTICI TEHNICE Cantitate Unitate

Masura

1 Fly-ere A5, hartie lucioasă, policromie,

față/verso

500 Bucati

2 Broșuri A5, 8 pag., carton lucios, 200 g., policromie

4000 Bucati

3 Pix metallic

personalizat

Negru sau albastru, personalizat prin gravură

200 Bucati

4 Banner mesh Policromie o față, 4m/1,2 m, asigurarea sistemului de prindere cu cordelină

1 Bucati

5 Afișe A2, policromie o față, hârtie lucioasă 100 Bucati

6 Mape A4, carton 250-280 g, cu buzunar, două coperți plastifiate pe exterior, policromie

200 Bucati

7 Cărți de vizită Cartonate, policromie o față, carton 250 g, plastifiate

500 Bucati

8 Bloc-notes A5, coperți carton lucios, 200g, policromie o față, sistem prindere cu arc marginea scurtă

200 Bucati

Asociatia Sanse Egale pentru Fiecare Craiova

Adresa: B-dul Decebal, Nr 83, 200621, Craiova, Jud Dolj

BRD Groupe Societe Generale, Suc Craiova, RO16BRDE170SV66165571700

T : 0351/427556, F : 0351/427561 • e-mail: [email protected]

CIF 14956542

3

materialele tipărite în maximum 24 de ore de la data primirii „bunului de tipar” şi maxim 48 de ore de la lansarea formularului de comanda. În ceea ce priveşte următoarele materiale publicitare, acestea vor fi achiziţionate de către operatorul economic, respectând cerinţele tehnice, iar preţul cuprins în centralizatorul din formularul de ofertă va include atât costul produsului respectiv cât şi pe cel al serviciilor de inscripţionare. Notă: Preţul cuprins în centralizatorul din formularul de ofertă va include și costul serviciilor privind crearea layout-ului tuturor materialelor menționate în caietul de sarcini. Nota: Operatorul economic trebuie să respecte întrutotul Ghidul de identitate vizuală specific Fondului Social European Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane ce se găsește pe pagina de internet www.fseromania.ro, secțiunea „Implementarea proiectelor”.

Intocmit de Manager relatii cu comunitatea Levcenco Olga Tatiana

Asociatia Sanse Egale pentru Fiecare Craiova

Adresa: B-dul Decebal, Nr 83, 200621, Craiova, Jud Dolj

BRD Groupe Societe Generale, Suc Craiova, RO16BRDE170SV66165571700

T : 0351/427556, F : 0351/427561 • e-mail: [email protected]

CIF 14956542

Contract de achizitie publica de servicii tipografice si conexe Nr......................................

În temeiul Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 337/2006 , s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii, între ASOCIATIA SANSE EGALE PENTRU FIECARE CRAIOVA, cu sediul in Str. Calea Bucuresti, Nr. 137 A, Bl. N8, Sc. 2, parter, Craiova, jud. Dolj, telefon/fax 0351/807.181, cod fiscal 14956542, cont trezorerie RO07TREZ291509804X010818, reprezentata de Dl. In’t Veld Adrian Johan, avand functia de Presedinte, în calitate de achizitor, pe de o parte şi S.C..........................., cu sediul in ..............., str. ..........., nr. ......,inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J..../..../....., CUI .............., contul ......................., deschis la ................., reprezentata legal prin ......................... – in calitate de Administrator, in calitate de prestator, pe de alta parte 2. Definiţii 2.1 - În prezentul contract urmãtorii termeni vor fi interpretati astfel: a. contract - reprezintã prezentul contract şi toate anexele sale; b. achizitor şi prestator - pãrţile contractante, asa cum sunt acestea numite în prezentul contract; c. preţul contractului - preţul plãtibil prestatorului de cãtre achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrala şi corespunzãtoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; d. servicii - activitãţi a cãror prestare face obiect al contractului; e. produse - echipanientele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate, conform contractului; f. forta majorã - un eveniment mai presus de controlul pãrţilor, care nu se datoreazã greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevãzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibila executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe

Asociatia Sanse Egale pentru Fiecare Craiova

Adresa: B-dul Decebal, Nr 83, 200621, Craiova, Jud Dolj

BRD Groupe Societe Generale, Suc Craiova, RO16BRDE170SV66165571700

T : 0351/427556, F : 0351/427561 • e-mail: [email protected]

CIF 14956542

naturale, restrictii apãrute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enunciativa. Nu este considerat forta majorã un eveniment asemenea celor de mai sus care, fãrã a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din pãrţi; g. zi - zi calendaristicã; an - 365 de zile; 3. Interpretare 3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 3.2 Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintã zile calendaristice dacã nu se specifica în mod diferit. 4. Obiectul principal al contractului 4.1 - Prestatorul se obliga sa execute servicii tipografice si conexe pentru promovarea proiectului „MUNCA PE PRIMUL LOC” - ID 54993 prin POSDRU 2007-2013, precum şi produse aferente acestora în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 4.2 – Serviciile tipografice si conexe pentru promovarea proiectului „MUNCA PE PRIMUL LOC” - ID 54993 prin POSDRU 2007-2013, precum şi produsele aferente acestora, vor fi în strictă concordanţă cu specificatia din Anexa 1 (conform ofertă tehnico financiară). 4.3 - Achizitorul se obliga sa plãteascã preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate şi produsele aferente livrate. 5. Preţul contractului 5.1.- Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Prestatorului de către Achizitor, este de ........ lei, la care se adaugă ...... lei, reprezentând T.V.A. 5.2.- Plata se va realiza în contul Prestatorului nr. ......................., deschis la ........................... 6. Durata contractului 6.1 - Durata prezentului contract este : termen de prestare a serviciilor şi livrare a produselor aferente acestora: ................ de la comanda achizitorului 7. Executarea contractului 7.1 - Executarea contractului începe dupã semnarea contractului. 8. Documentele contractului

Asociatia Sanse Egale pentru Fiecare Craiova

Adresa: B-dul Decebal, Nr 83, 200621, Craiova, Jud Dolj

BRD Groupe Societe Generale, Suc Craiova, RO16BRDE170SV66165571700

T : 0351/427556, F : 0351/427561 • e-mail: [email protected]

CIF 14956542

8.1 - Documentele contractului sunt: a) acte adiţionale, pe măsura producerii lor; b) propunerea tehnică şi propunerea financiară; c) caietul de sarcini; 9. Obligaţiile principale ale prestatorului 9.1 - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile şi să livreze produsele aferente acestora la standardele şi sau performanţele prezentate în propunerea tehnica, anexa la contract, în termenele prevăzute în contract. 9.2 - Prestatorul se obligă sa despãgubeascã achizitorul împotriva oricãror: i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezulta din încãlcarea unor drepturi de proprietate intelectualã (brevete, nume, mãrci înregistrate etc), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatura cu produsele achiziţionate, şi ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încãlcare rezulta din respectarea caietului de sarcini întocmit de cãtre achizitor. 10. Obligaţiile principale ale achizitorului 10.1 - Achizitorul se obligă sa recepţioneze, potrivit clauzei 15, serviciile prestate şi produsele livrate în termenul convenit. 10.2 - Achizitorul se obliga sa plãteascã preţul cãtre prestator în termen de 30 zile de la emiterea facturii, dupa receptia serviciului. 10.3 - Dacã achizitorul nu onoreazã facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevãzute convenite, prestatorului are dreptul de a sista prestarea serviciilor şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzãtor zilei de efectuare a plãţii. Imediat ce achizitorul onoreazã factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil. 11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilã a obligaţiilor 11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuşeşte sa-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalitãţi, o suma echivalenta cu 0,1% pe zi din valoarea neexecutată a contractului până la finalizare. 11.2 - În cazul în care achizitorul nu onoreazã facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o suma echivalentă cu 0,1% pe zi din valoarea plãţii neefectuate

Asociatia Sanse Egale pentru Fiecare Craiova

Adresa: B-dul Decebal, Nr 83, 200621, Craiova, Jud Dolj

BRD Groupe Societe Generale, Suc Craiova, RO16BRDE170SV66165571700

T : 0351/427556, F : 0351/427561 • e-mail: [email protected]

CIF 14956542

11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de cãtre una dintre pãrţi, în mod culpabil şi repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese. 11.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisã adresatã prestatorului, fãrã nici o compensaţie, dacã acesta din urma da faliment, cu condiţia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la acţiune sau despãgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzãtoare pentru partea din contract îndeplinitã pana la data denunţãrii unilaterale a contractului. 12. Garanţia de buna execuţie a contractului 12.1 - Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de .... lei, respectiv ..... lei pt IMM-uri fie sub forma de scrisoare de garantie bancara de buna executie, fie cu ordin de plata , in termen de maxim 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de ambele parti. 12.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca prestatorul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate. 12.3 – Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie după cum urmează: - 100 % din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie a serviciilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim. 12.4 - Garantia tehnica este distincta de garantia de buna executie a contractului. 13. Alte responsabilitãţi ale prestatorului 13.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevãzute în contract cu profesionalismul şi promtitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnica. (2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva cerute de şi pentru

Asociatia Sanse Egale pentru Fiecare Craiova

Adresa: B-dul Decebal, Nr 83, 200621, Craiova, Jud Dolj

BRD Groupe Societe Generale, Suc Craiova, RO16BRDE170SV66165571700

T : 0351/427556, F : 0351/427561 • e-mail: [email protected]

CIF 14956542

contract, în mãsura în care necesitatea asigurãrii acestora este prevãzutã în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 13.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu propunerea tehnică, în termenul convenit. Totodatã, este rãspunzãtor atât de siguranta tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cat şi de calificarea personalului folosit pe toatã durata contractului, (se precizeazã anexa ce conţine graficul de prestare) 13.3 - Prestatorul se va asigura ca în materialul publicitar pe care îl realizeazã este menţionatã denumirea achizitorului. 14. Alte responsabilitãţi ale achizitorului 14.1 - Achizitorul se obliga sa punã la dispoziţia prestatorului orice facilitãţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnica şi pe care le considera necesare îndeplinirii contractului. 14.2 - Achizitorul se obliga sa asigure, inclusiv pe parcursul îndeplinirii contractului, accesul publicului cel puţin la urmãtoarele informaţii: destinatarii finali ai fondurilor de publicitate, criteriile de alocare a acestor fonduri, sumele alocate fiecãrui beneficiar final şi termenele de îndeplinire a prevederilor contractuale. În acest sens achizitorul are obligaţia de a deţine informaţii actualizate cu privire la modul de îndeplinire a contractului, iar prestatorul are obligaţia de a i le pune la dispoziţie la cerere. De asemenea este obligatorie mentionarea denumirii achizitorului în materialul publicitar. 15. Facturare, recepţie şi verificãri 15.1 - Facturarea se va face la sfarsitul fiecarei luni, in baza serviciilor receptionate si pe baza rapoartelor de servicii efectuate. - Modalitatea de plata: după prestarea serviciilor, pe baza de factură fiscală în original şi proces verbal de recepţie semnat de ambele părţi. 15.2 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica şi din caietul de sarcini. 15.3 - Verificãrile vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului, identitatea reprezentanţilor sãi împuterniciţi pentru acest scop. 15.4 Receptia produselor se va face, dupa cum urmeaza: (1) Receptia cantitativa-calitativă : in momentul livrarii produselor la urmatoarea adresa: Craiova, Bd Decebal, nr.83, jud. Dolj. 16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

Asociatia Sanse Egale pentru Fiecare Craiova

Adresa: B-dul Decebal, Nr 83, 200621, Craiova, Jud Dolj

BRD Groupe Societe Generale, Suc Craiova, RO16BRDE170SV66165571700

T : 0351/427556, F : 0351/427561 • e-mail: [email protected]

CIF 14956542

16.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor imediat după constituirea garanţiei de bună execuţie (2) În cazul în care prestatorul suferã întârzieri şi/sau suporta costuri suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului pãrţile vor stabili de comun acord: a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, şi b) totalul cheltuielilor aferente, dacã este cazul, care se vor adauga la preţul contractului. 16.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacã este cazul, oricare faza a acestora prevãzutã a fi terminatã într-o perioada stabilitã în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de pãrţi, termen care se calculeazã de la data începerii prestãrii serviciilor. (2) În cazul în care: i) orice motive de întârziere, ce nu se datoreazã prestatorului, sau ii) alte circumstanţe neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încãlcarea contractului de cãtre prestator, indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricãrei faze a acestora, atunci pãrţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional. 16.3 - Dacã pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respecta graficul de prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul pãrţilor, prin act adiţional. 16.4 - În afarã cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitãţi prestatorului. 17. Ajustarea preţului contractului 17.1 - Pentru serviciile prestate şi produsele livrate, plăţile datorate de Achizitor Prestatorului sunt preţurile declarate în propunerea financiară, anexă la contract, şi nu pot fi modificate pe toată durata de valabilitate a contractului. 18. Amendamente 18.1 - Pãrţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, fara a modific ain mod substantial valoarea contractului. 19. Subcontractanţi

Asociatia Sanse Egale pentru Fiecare Craiova

Adresa: B-dul Decebal, Nr 83, 200621, Craiova, Jud Dolj

BRD Groupe Societe Generale, Suc Craiova, RO16BRDE170SV66165571700

T : 0351/427556, F : 0351/427561 • e-mail: [email protected]

CIF 14956542

19.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care pãrţi din contract le subcontracteaza, de a încheia contracte cu subcontractantii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 19.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu subcontractantii desemnaţi. (2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cat şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract. 19.3 - (1) Prestatorul este pe deplin rãspunzãtor fata de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul. (2) Subcontractantul este pe deplin rãspunzãtor fata de prestator de modul în care isi îndeplineşte partea sa din contract. (3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacã aceştia nu isi îndeplinesc partea lor din contract. 19.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacã acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificatã achizitorului. 20. Cesiunea 20.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fãrã sa obţinã, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 20.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract. 21. Forta majorã 21.1 - Forta majorã este constatatã de o autoritate competenta. 21.2 - Forta majorã exonereaza pãrţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toatã perioada în care aceasta acţioneazã. 21.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendatã în perioada de acţiune a forţei majore, dar fãrã a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pãrţilor pana la apariţia acesteia. 21.4 - Partea contractantã care invoca forta majorã are obligaţia de a notifica celeilalte pãrţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi sa ia orice mãsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitãrii consecinţelor. 21.5 - Dacã forta majorã acţioneazã sau se estimeaza ca va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice

Asociatia Sanse Egale pentru Fiecare Craiova

Adresa: B-dul Decebal, Nr 83, 200621, Craiova, Jud Dolj

BRD Groupe Societe Generale, Suc Craiova, RO16BRDE170SV66165571700

T : 0351/427556, F : 0351/427561 • e-mail: [email protected]

CIF 14956542

celeilalte pãrţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fãrã ca vreuna din pãrţi sa poatã pretinde celeilalte daune-interese. 22.Soluţionarea litigiilor 22.1.- Achizitorul şi Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 22.2.- Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul şi Prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, aceasta va fi soluţionata de către instanţele judecătoreşti competente de la sediul Achizitorului. 23. Limba care guverneazã contractul 23.1 - Limba care guverneazã contractul este limba romana. 24. Comunicãri 24.1 - (1) Orice comunicare între pãrţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisã în scris. (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cat şi în momentul primirii. 24.2 - Comunicãrile între pãrţi se pot face şi prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmãrii în scris a primirii comunicãrii. 25. Legea aplicabilã contractului 25.1- Contractul va fi interpretat conform legilor din România. Pãrţile au înţeles sa încheie azi 19.04.2012 prezentul contract în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Achizitor Prestator Asociatia Sanse Egale pentru Fiecare Craiova SC .............................

Asociatia Sanse Egale pentru Fiecare Craiova

Adresa: B-dul Decebal, Nr 83, 200621, Craiova, Jud Dolj BRD Groupe Societe Generale, Suc Craiova, RO16BRDE170SV66165571700

T : 0351/427556, F : 0351/427561 • e-mail: [email protected] CIF 14956542

- FORMULARE

Capitolul conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.

Fiecare candidat/ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestui capitol, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.

.Formular nr. 1

OFERTANTUL înregistrat la sediul Achizitorului _______________ nr. _________/ __ . __ . 2011 (denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către,

Ca urmare a invitaţiei dumneavoastră privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului

de închiriere spatii birouri,

noi _____________________________ va transmitem alăturat următoarele:

(denumirea/numele ofertantului)

1. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, conţinând, in original si intr-un număr de ___________

copii:

a) oferta;

b) documentele care însoţesc oferta.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completării __ . __ . 2011

Cu stima,

Operator economic,

(semnătura

autorizata)

Asociatia Sanse Egale pentru Fiecare Craiova

Adresa: B-dul Decebal, Nr 83, 200621, Craiova, Jud Dolj BRD Groupe Societe Generale, Suc Craiova, RO16BRDE170SV66165571700

T : 0351/427556, F : 0351/427561 • e-mail: [email protected] CIF 14956542

ÎMPUTERNICIRE

Oferta trebuie să fie însoţită de o împuternicire scrisă, prin care persoana care a semnat oferta

este autorizată să angajeze ofertantul în procedura de atribuire a contractului de servicii. împuternicirea

trebuie să fie într-un format juridic, în conformitate cu formatul ţării în care ofertantul este înregistrat şi

trebuie să poarte atât semnătura celui care împuterniceşte cât şi semnătura celui împuternicit. O

traducere autorizată în limba română va însoţi orice împuternicire într-o altă limbă.

Subsemnatul _________________________________________ , în calitate de

________ (asociat unic/asociat/administrator/titular) al

_________________________________________ (denumirea/numele ofertantului) cu

sediul în localitatea _________________________________ , str. _____________________ ,

nr. _____ , bl. ____ , ap. _____ având CUI ___________________ , împuternicesc pe dl./dna

_______________________________________________ (nume, prenume) cu domiciliul

în localitatea ___________________________ , str. ______________________ , nr. _______ ,

bl. ____ , ap. ______ , să semneze oferta firmei pentru Achiziţia de servicii închiriere spaţii birouri

organizată de Asociaţia Femeilor Rome din România cu termen limită la data de , pentru şi în numele ______ (denumirea/numele

ofertantului). Declarant:

Numele în clar: _______________________________________________

Semnătura: __________________________________________________

în calitate de: ________________________________________________

Al Ofertantului ________________________________________________

(denumire/nume ofertent)

Sediul _______________________________________________________

împuternicit:

Numele în clar: ___________________________

Semnătura: _____________________________ în calitate de: Legal autorizat să semnez oferta pentru si în numele (denumire/nume ofertant) Sediul

Formular 2

Asociatia Sanse Egale pentru Fiecare Craiova

Adresa: B-dul Decebal, Nr 83, 200621, Craiova, Jud Dolj BRD Groupe Societe Generale, Suc Craiova, RO16BRDE170SV66165571700

T : 0351/427556, F : 0351/427561 • e-mail: [email protected] CIF 14956542

Formular 3 (denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ....................................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub

sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că în

ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru

participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi

înţeleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice

documente doveditoare de care dispun.

Data completării

Operator economic, (nume şi

semnătură autorizată)

Asociatia Sanse Egale pentru Fiecare Craiova

Adresa: B-dul Decebal, Nr 83, 200621, Craiova, Jud Dolj BRD Groupe Societe Generale, Suc Craiova, RO16BRDE170SV66165571700

T : 0351/427556, F : 0351/427561 • e-mail: [email protected] CIF 14956542

Pag

e4

Formular 4 Operator economic,

(denumirea/numele) DECLARAŢIE

1. Subsemnatul ............................ (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant împuternicit al .......................................................... declar pe propria răspundere, în calitate de ofertant la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie de servicii de închiriere spatii birouri, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că:

a) nu suntem în stare de faliment ori lichidare, afacerile noastre nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile noaste comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu suntem într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

b) nu facem obiectul unei proceduri legale pentru declararea noastră în una dintre situaţiile prevăzute la lît. a);

c) ne-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile ¡egale în vigoare în [România sau în ţara în care suntem stabiliţi] până la termenul limită de depunere al ofertei;

d) în ultimii doi ani ne-am îndeplinit sau nu ne-am îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile, fapt care nu a produs sau nu este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia;

e) nu am fost condamnaţi, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

2. De asemenea, certific faptul că nici unul dintre subcontractorii nominalizaţi în cadrul ofertei nu se regăseşte în nici una dintre situaţiile de mai sus.

3. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum şi experienţa, competenţa şi resursele de care dispunem.

4. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai achizitorului - ASOCIAŢIA FEMEILOR ROME DIN ROMANIA, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.

5. înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data :[ZZ.LLAAAA] (numele şi prenume) ________________ , (semnătura şi ştampilă), în calitate de ______________ , legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele _______________________________ .

(denumire/nume operator economic) (denumirea/numele)

Asociatia Sanse Egale pentru Fiecare Craiova

Adresa: B-dul Decebal, Nr 83, 200621, Craiova, Jud Dolj BRD Groupe Societe Generale, Suc Craiova, RO16BRDE170SV66165571700

T : 0351/427556, F : 0351/427561 • e-mail: [email protected] CIF 14956542

Pag

e5

Formular nr. 5

OPERATOR ECONOMIC __________________

DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 1. Subcemnatul, reprezentant imputernicit al …………………………………………….., declare pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in actele publice, ca, la prodedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica …………………………………. (se mentioneaza procedura), avand ca obiect ……………………………………… (denumirea lucrarii si codul CPV), la data de ………………….(zi/luna/an), organizata de ………………………………… (denumirea autoritatii contractante), particip si depun oferta:

- in nume propriu - ca asociat in cadrul asociatiei …………………………….. - ca subcontractant ………………. (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 2. Subsemnatul declare ca: - nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici - sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu datele de recunoastere o prezint in anexa (se bifeaza optiunea corespunzatoare)

Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor intervene modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica.

De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societatea comerciala, banca, alte personae juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ………………….(denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Ofertant, ………… ……………….

(semnatura autorizata)

Asociatia Sanse Egale pentru Fiecare Craiova

Adresa: B-dul Decebal, Nr 83, 200621, Craiova, Jud Dolj BRD Groupe Societe Generale, Suc Craiova, RO16BRDE170SV66165571700

T : 0351/427556, F : 0351/427561 • e-mail: [email protected] CIF 14956542

Pag

e6

Formular nr. 6

OPERATOR ECONOMIC __________________ (denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre .................................................................................................... (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor, 1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului

______________________________, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si (denumirea/numele ofertantului) cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionata, sa prestăm _________________

(denumirea serviciului) pentru suma de ________________________ lei, reprezentand _________________ euro,

(suma în litere si în cifre) (suma în litere si în cifre) la care se adauga taxa pe valoarea adaugata în valoare de ______________________ lei. (suma în litere si în cifre) 2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile în graficul de timp anexat anexat, în _________________________

(perioada în litere si în cifre) 3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de

___________________________ zile, respectiv pana la data de ____________________ (durata în litere si în cifre) (ziua/luna/anul)

si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la încheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, împreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Precizăm că:

depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat, marcat în mod clar "alternativa";

nu depunem oferta alternativa. (se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Am înteles si consimtim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie în conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

7. Întelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data _____/_____/_____ _____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez

(semnatura) oferta pentru si in numele ____________________________________. (denumirea/numele ofertantului)

Asociatia Sanse Egale pentru Fiecare Craiova

Adresa: B-dul Decebal, Nr 83, 200621, Craiova, Jud Dolj BRD Groupe Societe Generale, Suc Craiova, RO16BRDE170SV66165571700

T : 0351/427556, F : 0351/427561 • e-mail: [email protected] CIF 14956542

Pag

e7

Formular nr. 7

OPERATOR ECONOMIC __________________ (denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ TEHNICĂ

Către _______________________________________________

(denumirea Achizitorului şi adresa completă)

Cod CPV : 79800000-2 „ACHIZITIE SERVICII TIPOGRAFICE SI CONEXE ”

Caracteristici tehnice ofertate: - - - - - - - - - - - - - -

Data completării: ..........................2012

Operator economic ............................................... (semnătură autorizată si stampila)

Asociatia Sanse Egale pentru Fiecare Craiova

Adresa: Sediul social Calea Bucuresti 137A, Bl N8, 200617, Craiova, Jud Dolj Punct de lucru: B-dul Decebal, Nr 83, 200621, Craiova, Jud Dolj

BRD Groupe Societe Generale, Suc Craiova, RO16BRDE170SV66165571700 T : 0351/427556, F : 0351/427561 • e-mail: [email protected]

CIF 14956542

8

Formular nr. B 1 OPERATOR ECONOMIC ____________________ (denumirea/numele)

DECLARATIE Privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 Din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

1. Subsemnatul(a) …………………………………………….. (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de cerere de ofertă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect .................................................... , codul CVP …………………, la data de …………………..(zi/lună/an), organizată de ASOCIATIA SANSE EGALE PENTRU FIECARE CRAIOVA, declar pe propria răspundere că:

a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de Judecătorul-sindic b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către

bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit până la data solicitată ………..

c) în ultimii 2 ani nu m-am aflat în situaţia de a nu-mi îndeplini sau de a-mi îndeplini defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile mie, fapt care ar fi produs sau ar fi fost de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor;

d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. Data completării ...................... Operator economic,

_________________ (semnatura autorizată)

Asociatia Sanse Egale pentru Fiecare Craiova

Adresa: Sediul social Calea Bucuresti 137A, Bl N8, 200617, Craiova, Jud Dolj Punct de lucru: B-dul Decebal, Nr 83, 200621, Craiova, Jud Dolj

BRD Groupe Societe Generale, Suc Craiova, RO16BRDE170SV66165571700 T : 0351/427556, F : 0351/427561 • e-mail: [email protected]

CIF 14956542

9

FORMULAR NR. B2 Operator economic .................................. (denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele: 2. Codul fiscal: 3. Adresa sediului central: 4. Telefon:

Fax: E-mail:

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ................................... (numărul înmatriculare/inregistrare, data)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 6.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare..................................(se va solicita după caz, certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie)

Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: 1._______________________________________________________ (adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 2._______________________________________________________ 3._______________________________________________________ 4._______________________________________________________ 8. Principala piaţă a afacerilor : 9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani :

Anul

Cifra de afaceri anuală (la 31 dec.)

lei

Cifra de afaceri anuală (la 31 dec.)

echivalent euro 1.............. 2............. 3.............. Media anuală :

Operator economic,

.................................. (semnătură autoriza

Asociatia Sanse Egale pentru Fiecare Craiova

Adresa: B-dul Decebal, Nr 83, 200621, Craiova, Jud Dolj BRD Groupe Societe Generale, Suc Craiova, RO16BRDE170SV66165571700

T : 0351/427556, F : 0351/427561 • e-mail: [email protected] CIF 14956542

10

FORMULARUL B3

CANDIDATUL/OFERTANTUL ........................ (denumirea/numele)

EXPERIENTA SIMILARA*)

1. Denumirea si obiectul contractului: Numarul si data contractului: 2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: Adresa beneficiarului/clientului: Tara: 3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: (se bifeaza optiunea corespunzatoare) [] contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie) [] contractant asociat [] subcontractant 4. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata

in care s-a in echivalent incheiat contractul euro

a) initiala (la data semnarii contractului): ................. ................. b) finala (la data finalizarii contractului): ………….... ................. 5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare: 6. Natura si cantitatea de produse care a fost furnizata in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara:

Candidat/ofertant, ................................ (semnatura autorizata)

_____________ *) Se completează fişe distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv.

Asociatia Sanse Egale pentru Fiecare Craiova

Adresa: B-dul Decebal, Nr 83, 200621, Craiova, Jud Dolj BRD Groupe Societe Generale, Suc Craiova, RO16BRDE170SV66165571700

T : 0351/427556, F : 0351/427561 • e-mail: [email protected] CIF 14956542

11

Formular nr. B4

OPERATOR ECONOMIC __________________

ACORD DE ASOCIERE in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44 alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin legea nr.337/2006. 1. Partile acordului : _____________________________________, reprezentata prin................................, in calitate de.............. (denumire operator economic, sediu, telefon) si _____________________________________ reprezentata prin..............................., in calitate de.............. (denumire operator economic, sediu, telefon) 2. Obiectul acordului: 2.1 Asociatii au convenit sa desfasoare in comun urmatoarele activitati: a) participarea la procedura de achizitie publica organizata de ....................................... ................................ (denumire autoritate contractanta) pentru atribuirea contractului ...................................................................... (obiectul contractului). b) derularea in comun a contractului de achizitie publica in cazul desemnarii ofertei comune ca fiind castigatoare. 2.2 Alte activitati ce se vor realiza in comun: 1. ___________________________________ 2. ___________________________________ … ___________________________________ 2.3 Contributia financiara/tehnica/profesionala a fiecarei parti la indeplinirea contractului de achizitie publica este: 1._______ % S.C. ___________________________ 2._______ % S.C. ___________________________ 2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitatile comune desfasurate de asociati se va efectua proportional cu cota de participare a fiecarui asociat, respectiv: 1._______ % S.C. ___________________________ 2._______ % S.C. ___________________________ 3. Durata asocierii 3.1 Durata asocierii constituite in baza prezentului acord este egala cu perioada derularii procedurii de atribuire si se prelungeste corespunzator cu perioada de indeplinire a contractului (in cazul desemnarii asocierii ca fiind castigatoare a procedurii de achizitie). 4. Conditiile de administrare si conducere a asociatiei: 4.1 Se imputerniceste S.C. ..............................., avand calitatea de lider al asociatiei pentru intocmirea ofertei comune, semnarea si depunerea acesteia in numele si pentru asocierea constituita prin prezentul acord. 4.2 Se imputerniceste S.C. ..............................., avand calitatea de lider al asociatiei pentru semnarea contractului de achizitie publica in numele si pentru asocierea constituita prin prezentul acord, (in cazul desemnarii asocierii ca fiind castigatoare a procedurii de achizitie). 5. Incetarea acordului de asociere

Asociatia Sanse Egale pentru Fiecare Craiova

Adresa: B-dul Decebal, Nr 83, 200621, Craiova, Jud Dolj BRD Groupe Societe Generale, Suc Craiova, RO16BRDE170SV66165571700

T : 0351/427556, F : 0351/427561 • e-mail: [email protected] CIF 14956542

12

5.1 Asocierea isi inceteaza activitatea ca urmare a urmatoarelor cauze: a) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul; b) neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a activitatilor prevazute la art. 2 din acord; c) alte cauze prevazute de lege. 6. Comunicari 6.1 Orice comunicare intre parti este valabil indeplinita daca se va face in scris si va fi transmisa la adresa/adresele ......................................................., prevazute la art.......... 6.2 De comun acord, asociatii pot stabili si alte modalitati de comunicare. 7 Litigii 7.1 Litigiile intervenite intre parti se vor solutiona pe cale amiabila, iar in caz de nerezolvare vor fi solutionate de catre instanta de judecata competenta. 8. Alte clauze:____________________________________________ . Prezentul acord a fost incheiat intr-un numar de ..... exemplare, cate unul pentru fiecare parte, astazi ............................ (data semnarii lui). Liderul asociatiei: _________________________ ASOCIAT 1, ___________________

ASOCIAT 2, .................

Asociatia Sanse Egale pentru Fiecare Craiova

Adresa: B-dul Decebal, Nr 83, 200621, Craiova, Jud Dolj BRD Groupe Societe Generale, Suc Craiova, RO16BRDE170SV66165571700

T : 0351/427556, F : 0351/427561 • e-mail: [email protected] CIF 14956542

13

Formular nr. B4.1

OPERATOR ECONOMIC __________________

DECLARATIE PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE DE SUBCONTRACTANTI SI SPECIALIZAREA ACESTORA

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al _________________________________________________, (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale. 2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. 3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante _________________________________________________ cu privire la orice aspect tehnic si financiar in (denumirea si adresa autoritatii contractante) legatura cu activitatea noastra. 4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de _________________________________ . (se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei) Ofertant, ………… ………………. (semnatura autorizata )

Asociatia Sanse Egale pentru Fiecare Craiova

Adresa: Sediul social Calea Bucuresti 137A, Bl N8, 200617, Craiova, Jud Dolj Punct de lucru: B-dul Decebal, Nr 83, 200621, Craiova, Jud Dolj

BRD Groupe Societe Generale, Suc Craiova, RO16BRDE170SV66165571700 T : 0351/427556, F : 0351/427561 • e-mail: [email protected]

CIF 14956542

14

Nr. Crt.

Denumire subcontractant Partea/partile din contract ce urmeaza a fi subcontractate

Acord subcontractor cu specimen de semnatura

0 1 2 3

1

2

.....

Ofertant,

......................

(semnatura autorizata

Asociatia Sanse Egale pentru Fiecare Craiova

Adresa: Sediul social Calea Bucuresti 137A, Bl N8, 200617, Craiova, Jud Dolj Punct de lucru: B-dul Decebal, Nr 83, 200621, Craiova, Jud Dolj

BRD Groupe Societe Generale, Suc Craiova, RO16BRDE170SV66165571700 T : 0351/427556, F : 0351/427561 • e-mail: [email protected]

CIF 14956542

15

Formular nr. B5 Operator economic _________________________ (denumirea/numele)

ANGAJAMENT PRIVIND RESPECTAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................. (denumirea/numele şi sediul/adresa

candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, urmatoarele

Suntem de acord cu clauzele contractuale prevăzute în contractul de servicii de publicitate din documentaţia de atribuire

Operator economic, ........................ (semnatura autorizata)

Asociatia Sanse Egale pentru Fiecare Craiova

Adresa: Sediul social Calea Bucuresti 137A, Bl N8, 200617, Craiova, Jud Dolj Punct de lucru: B-dul Decebal, Nr 83, 200621, Craiova, Jud Dolj

BRD Groupe Societe Generale, Suc Craiova, RO16BRDE170SV66165571700 T : 0351/427556, F : 0351/427561 • e-mail: [email protected]

CIF 14956542

16

Operator economic,

FORMULARUL B6

_______________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI PROTECŢIA MUNCII

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume), reprezentant al ……………………….. (denumirea

ofertantului) declar pe propria răspundere că mă angajez să prestez serviciile, pe parcursul îndeplinirii

contractului, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii,

care sunt în vigoare în România.

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile referitoare la

condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii.

Data completării :[ZZ.LLLL.AAAA]

Operator economic,……....………………………..

(nume, semnătura autorizată şi ştampila)

Asociatia Sanse Egale pentru Fiecare Craiova

Adresa: Sediul social Calea Bucuresti 137A, Bl N8, 200617, Craiova, Jud Dolj Punct de lucru: B-dul Decebal, Nr 83, 200621, Craiova, Jud Dolj

BRD Groupe Societe Generale, Suc Craiova, RO16BRDE170SV66165571700 T : 0351/427556, F : 0351/427561 • e-mail: [email protected]

CIF 14956542

17

FORMULAR nr.B7

CERTIFICAT

de participare la licitaţie cu ofertă independentă

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ..................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai ................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de ..........., în calitate de autoritate contractantă, cu nr. ............ din data de ................., certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere. II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ........................, următoarele: 1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat; 2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă; 3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă; 4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare; 5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia; 6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri; 7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite; 8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor. III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea. Data Ofertant, ........................ Reprezentant/Reprezentanţi legali (semnături)

Asociatia Sanse Egale pentru Fiecare Craiova

Adresa: Sediul social Calea Bucuresti 137A, Bl N8, 200617, Craiova, Jud Dolj Punct de lucru: B-dul Decebal, Nr 83, 200621, Craiova, Jud Dolj

BRD Groupe Societe Generale, Suc Craiova, RO16BRDE170SV66165571700 T : 0351/427556, F : 0351/427561 • e-mail: [email protected]

CIF 14956542

18

Formularul B8

Denumire ofertant :…………….

Sediu :…………….

CUI :……………

Tel./fax nr………….

E-mail…...........

Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG. nr.

34/2006, modificata si completata

Subsemnatul…………………………………., avand domiciliul in ………….., str…………………., nr.

……, bl…….., ap.……, judet………….., posesor al BI/CI seria…………., nr…………… reprezentant

imputernicit al ………………………................../(denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului), cunoscand

prevederile art. 292 din Codul penal, modificat si completat, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea

excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratii, ca nu ne aflam in situatia prevazuta

la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de

concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, modificata si completata, respectiv in

cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare nu sunt membri si/sau actionari ori

asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la dgradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii

comerciale, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.

Data completarii………………………

Ofertant,

(numele şi prenumele, semnatura autorizata, stampila)