Anunt concurs angajare fizician medical - fizician medical 1(un) post de fizician medical la laboratorul de radiologie si imagistica, studii superioare,vechime 2 ani, pe perioada nedeterminata

  • Published on
    06-Feb-2018

  • View
    214

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p> SPITALUL ORASENESC SFANTUL STEFAN </p><p> ROVINARI </p><p> Str. Jiului, nr. 1, Rovinari, Judetul Gorj </p><p> Telefon : 0253/371318, 0253/371299; Fax: 0253/371400 </p><p> Cod fiscal 4351810, </p><p>cont RO RO79TREZ34021F332100XXXXdeschis la TREZORERIA ROVINARI </p><p> e-mail: spitalrovinari@intergorj.ro </p><p> ANUNT </p><p> Spitalul Orasenesc,, Sfantul Stefan,, Rovinari, cu sediul in Rovinari, str. </p><p>Jiului, nr.1, jud Gorj organizeaza in conformitate cu prevederile HGR nr </p><p>286/2011, concurs pentru ocuparea: </p><p>- 1(un) post de fizician medical la laboratorul de radiologie si imagistica, studii superioare,vechime 2 ani, pe perioada nedeterminata . </p><p>Conditii de desfasurare a concursului : </p><p>Concursul se desfasoara la sediul unitatii si consta in 3 etape succesive : </p><p>- Selectia dosarelor de inscriere = 12.09.2016,orele 10,00 - Proba scrisa = 16.09.2016,orele 10,00 - Interviul = 21.09.2016, orele 10,00 </p><p>Proba scrisa consta in redactarea unei lucrari scrise, in prezenta comisiei de </p><p>concurs. Pentru fiecare proba a concursului punctajul este de maximum 100 </p><p>de puncte. Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare </p><p>proba minimum de 50 de puncte. Promovarea probei scrise este obligatorie </p><p>pentru sustinerea probei orale sau interviu. </p><p>Comisia de concurs stabileste planul de interviu in care vor fi testate </p><p>cunostintele teoretice si practice, abilitatile si aptitudinile candidatului pe </p><p>baza criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale. </p><p> Interviul se sustine de regula nu mai tarziu de 4 (patru) zile lucratoare de la </p><p>data sustinerii probei scrise. </p><p>Stabilirea candidatilor care urmeaza sa ocupe posturile vacante scoase la </p><p>concurs se va face in ordinea punctajului final obtinut, determinat pe baza </p><p>punctajului obtinut de catre candidati la fiecare proba. </p><p>RO</p><p>MA</p><p>NIA</p><p>N</p><p>FO</p><p>R</p><p>QUALITY</p><p> MOVEMENT</p><p>CMISO 9001 - Certificat nr. 328C ISO 14001 - Certificat nr. 166M OHSAS 18001 - Certificat nr. 144HS ISO 22000 - Certificat nr. 029SA </p></li><li><p> Comunicarea rezultatelor finale ale concursului se face prin afisare la locul </p><p>desfasurarii concursului in termen de maxim de 1(una) zi lucratoare de la </p><p>data sustinerii ultimei probe. </p><p>Conditiile de participare la concurs: </p><p>Pentru a participa la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ </p><p>urmatoarele conditii : </p><p>a) Indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea exercitarii profesiei : </p><p>b) Studii superioare in specialitate, curs de radioprotectie si permis de exercitare nivel 2 eliberat de CNCAN; </p><p>c) are capacitate deplina de exercitiu ; d) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, </p><p>atestata prin adeverinte eliberate de medicul de familie (apt fizic) sau </p><p>medicul de medicina muncii. </p><p>e) indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru postul vacant; f) indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea postului vacant ; </p><p>g) cunostinte PC ; h) nu a fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, </p><p>contra statului sau contra autoritatii de serviciu sau in legatura cu </p><p>serviciul care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de </p><p>coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o </p><p>incompatibila cu exercitarea functiei vacante pentru care candideaza, cu </p><p>exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea; </p><p>ACTELE NECESARE PENTRU DOSARUL DE INSCRIERE </p><p> In vederea participarii la concurs candidatii depun la secretariatul comisiei </p><p>de concurs ( biroul resurse umane) dosarul de concurs care va contine in mod </p><p>obligatoriu: </p><p>- cererea de inscriere la concurs - copia actului de identitate; - copia diplomei de studii si a altor acte care atesta efectuarea unor </p><p>specializari solicitate de unitate ( curs de radioprotectie) </p><p>- permis de exercitare nivel 2 eliberat de CNCAN; - copia carnetului de munca, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea </p><p>in munca sau in specialitatea studiilor in copie; </p><p>- declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care il fac incompatibil cu functia pentru care candideaza; </p><p>- adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 30 de zile anterior derularii concursului de catre </p><p>medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate; </p><p>- copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau dupa </p><p>caz recomandare de la ultimul loc de munca; </p><p>- curriculum vitae; </p></li><li><p>- copie certificat de casatorie, daca e cazul . </p><p> Chitanta de plata a taxei de concurs este de 100 lei si se plateste la caseria </p><p>unitatii. </p><p> Copiile de pe acte se prezinta insotite de documentele originale, care se </p><p>certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretariatul comisiei de </p><p>concurs. </p><p> Formularul de inscriere se pune la dispozitia candidatilor prin secretariatul </p><p>comisiei de concurs din cadrul instituitiei publice. </p><p> In termen de maxim 2 (doua) zile lucratoare de la data expirarii termenului </p><p>prevazut de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligatia de a selecta </p><p>dosarele de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare la concurs. </p><p>Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza, cu mentiunea ,, admis,, </p><p>sau ,, respins,, la sediul unitatii. </p><p> In termen de 1(una) zi lucratoare de la afisarea rezultatului selectarii dosarelor </p><p>de inscriere candidatii respinsi au dreptul sa depuna contestatie. Rezultatul </p><p>contestatiei se comunica candidatilor in termen de 1(una) zi lucratoare de la data </p><p>expirarii termenului de depunere a contestatiilor. </p><p> Anuntul este insotit de bibliografie. </p><p> Prezenta in sala pentru proba scrisa se face pe baza de carte sau buletin de </p><p>identitate. </p><p> Inscrierile se fac: </p><p> - la Spitalul Orasenesc,, Sfantul Stefan,, Rovinari, biroul resurse umane in </p><p>perioada 29.08.2016-09.09.2016, orele 15,00 </p><p>- selectia dosarelor in data de 12.09.2016, orele 10,00 </p><p>- afisarea rezultatului selectiei dosarelor in data de 13.09.2016, orele 11,00 </p><p>- contestatiile pentru selectia dosarelor se depun in perioada 13.09.2016 orele </p><p>11,00-14.09.2016 orele 11,00 </p><p>- solutionarea contestatiilor privind selectia dosarelor in data de 15.09.2016, </p><p>orele 11,00 </p><p>- CONCURSUL/EXAMENUL ( PROBA SCRISA) </p><p>- se va desfasura in data de 16.09.2016, orele 10,00 la sediul unitatii; </p><p>- afisarea rezultatelor la proba scrisa in data de 16.09.2016, orele 15,00 </p><p>- contestatiile la proba scrisa se depun in perioada 16.09.2016 orele 15,00-</p><p>19.09.2016, orele 15,00 </p><p>-solutionarea contestatiilor la proba scrisa in data de 20.09.2016, orele 10,00 </p><p>- INTERVIUL in data de 21.09.2016, orele 10,00 </p><p>- afisarea rezultatelor la interviu in data de 21.09.2016, orele 13,00 </p><p>- contestatiile la interviu se depun in perioada 21.09.2016, orele 13,00 -</p><p>22.09.2016, orele 13,00 - solutionarea contestatiilor la interviu in data de 23.09.2016, orele 10,00 </p><p>- afisarea rezultatelor finale in data de 23.09.2016, orele 13,00 </p></li><li><p>TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE </p><p>FIZICIAN MEDICAL LA LABORATORUL DE RADIOLOGIE SI </p><p>IMAGISTICA </p><p>- Legea nr 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, </p><p>autorizarea si controlul activitatilor nucleare, cu modificarile si </p><p>completarile ulterioare Cap I -Regimul de autorizare si Cap IV </p><p>Regimul de control </p><p>- Radioimagistica medicala, radiofizica si tehnica, Editura Universitara ,, </p><p>Carol Davila,, Bucuresti 2016, Cap I-Notiuni de radiofizica, cap II </p><p>Formarea imaginii radiologice si cap III - Notiuni de radioprotectie. </p><p>- Normele fundamentale de securitate radiologica ( NSR-01), aprobate prin </p><p>Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor </p><p>Nucleare nr 14/2000, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, </p><p>nr 404 si nr 404 bis din 29 aug 2000, cap V Estimarea dozelor, cap VIII </p><p>Implementarea radioprotectiei populatiei in conditii normale. </p><p>- Normele privind radioprotectia persoanelor in cazul expunerilor medicale </p><p>la radiatii ionizate (NSR -04), aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii </p><p>si familiei si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul </p><p>Activitatilor Nucleare nr 285/79/2002, publicat in Monitorul oficial , </p><p>Partea I, nr 446 si nr 446 bis din 25.06.2002, art 6 Proceduri, art 8 </p><p>Echipament. </p><p>- Norme de securitate radiologica in practicile de radiologie de diagnostic si </p><p>radiologie interventionala ( NSR -11), publicate in Monitorul oficial, </p><p>partea I nr 924 din 23.12.2003, cap V Securitatea instalatiilor radiologice, </p><p>cap VII Radioprotectia operationala. </p><p>- Normele de securitate radiologica Proceduri de autorizare (NSR-03), </p><p>aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru controlul </p><p>activitatilor nucleare nr 366/2001, publicat in Monitorul Oficial al </p><p>Romaniei, Partea I nr 924 din 23.12.2003, cap II Regimul de autorizare, </p><p>cap III Eliberarea autorizatiilor </p></li><li><p> Relatii suplimentare se pot obtine la Biroul Resurse umane sau la tel </p><p>0253371318 int 154. </p><p> Manager Director medical </p><p> Jr. Talaba Constantin Dr. Ivanescu Ligioara </p><p> Consilier Juridic sef BRU </p><p> Jr. Ilie Dragut Narcisa Ec. Boruga Elena </p></li></ul>