Araling Panlipunan Curriculum Guides

Embed Size (px)

Text of Araling Panlipunan Curriculum Guides

 • 8/21/2019 Araling Panlipunan Curriculum Guides

  1/111

   Republika ng Pilipinas

  Kagawaran ng Edukasyon

  DepEd Complex, Meralco AvenueLungsod ng Pasig

  K to12 Gabay Pangkurikulum

   ARALING

  PANLIPUNAN

  Grade 7 – Grade 10

  December 2013

 • 8/21/2019 Araling Panlipunan Curriculum Guides

  2/111

  K to 12 Curriculum Guide version as of September 2013 – Araling Panlipunan  2

  CONCEPTUAL FRAMEWORK

  Figure 1. The Conceptual Framework of Araling Panlipunan

 • 8/21/2019 Araling Panlipunan Curriculum Guides

  3/111

  K to 12 Curriculum Guide version as of September 2013 – Araling Panlipunan  3

  BALANGKAS NG ARALING PANLIPUNANDeskripsyon

  Naging batayan ng K-12 Araling Panlipunan Kurikulum ang mithiin ng ―Edukasyon para sa Lahat 2015‖ (Education for All 2015)at ang K-12 Philippine Basic Education Curriculum Framework. Layon ng mga ito na magkaroon ng mga kakayahang

  kinakailangang sa siglo 21 upang makalinang ng ―functionally literate and developed Filipino.‖ Kaya naman, tiniyak  na ang mga

  binuong nilalaman, pamantayang pangnilalalaman at pamantayan sa pagganap sa bawat baitang ay makapag-aambag sa pagtatamo

  ng nasabing mithiin. Sa pag-abot ng nasabing mithiin, tunguhin (goal) ng K-12 Kurikulum ng Araling Panlipunan ang makahubog ng

  mamamayang mapanuri, mapagmuni, mapanagutan, produktibo, makakalikasan, makabansa at makatao na may pambansa at

  pandaigdigang pananaw at pagpapahalaga sa mga usaping pangkasaysayan at panlipunan.

  Katuwang sa pagkamit ng layuning ito ay ang pagsunod sa teorya sa pagkatuto na kontruktibismo, magkatuwang na pagkatuto

  ( collaborative learning), at pagkatutong pangkaranasan at pangkonteksto at ang paggamit ng mga pamaraang tematiko-kronolohikal

  at paksain/ konseptuwal, pagsisiyat, intregratibo, interdesiplinaryo at multisiplinaryo. Sa pagkamit ng nasabing adhikain, mithi ng

  kurikulum na mahubog ang pag-iisip (thinking), perpekstibo at pagpapahalagang pangkasaysayan at sa iba pang disiplina ng araling

  panlipunan ng mag-aaral sa pamamagitan ng magkasabay na paglinang sa kanilang kaalaman at kasanayang pang-disiplina.

  Mula sa unang baitang hanggang ika-labindalawang baitang, naka-angkla (anchor) ang mga paksain at pamantayang pang-

  nilalaman at pamantayan sa pagganap ng bawat yunit sa pitong tema: I) tao, kapaligiran at lipunan 2)panahon, pagpapatuloy at

  pagbabago, 3) kutlura, pananagutan at pagkabansa, 4) karapatan, pananagutan at pagkamamamayan 5) kapangyarihan, awtoridad at

  pamamahala, 6)produksyon, distibusyon at pagkonsumo 7) at ungnayang pangrehiyon at pangmundo Samantala, ang kasanayan sa

  iba‘t-ibang disiplina ng araling panlipunan tulad pagkamalikhain, mapanuring pag-iisip at matalinong pagpapasya , pagsasaliksik/

  pagsisiyasat, kasanayang pangkasaysayan at Araling Panlipunan, at pakikipagtalastasan at pagpapalawak ng pandaigdigan pananaw,

  ay kasabay na nalilinang ayon sa kinakailangang pag-unawa at pagkatuto ng mag-aaral sa paraang expanding.

  Sa ibang salita, layunin ng pagtuturo ng K-12 Araling Panlipunan na malinang sa mag-aaral ang pag-unawa sa mga

  pangunahing kaisipan at isyung pangkasaysayan, pangheograpiya, pampulitika, ekonomiks at kaugnay na disiplinang panlipunan

  upang siya ay makaalam, makagawa, maging ganap at makipamuhay ( Pillars of Learning ). Binibigyang diin sa kurikulum ang pag-

  unawa at hindi pagsasaulo ng mga konsepto at terminolohiya. Bilang pagpapatunay ng malalim na pag-unawa, ang mag-aaral aykinakailangang makabuo ng sariling kahulugan at pagpapakahulugan sa bawat paksang pinag-aaralan at ang pagsasalin nito sa ibang

  konteksto lalo na ang aplikasyon nito sa tunay na buhay na may kabuluhan mismo sa kanya at sa lipunang kanyang ginagalawan.

 • 8/21/2019 Araling Panlipunan Curriculum Guides

  4/111

  K to 12 Curriculum Guide version as of September 2013 – Araling Panlipunan  4

  Batayan ng K-12 Araling Panlipunan Kurikulum

  Naging batayan ng K-12 Araling Panlipunan Kurikulum ang mithiin ng ―Edukasyon para sa Lahat 2015‖ (Education for All 2015)

  at ang K-12 Philippine Basic Education Curriculum Framework. Layon ng mga ito na magkaroon ng mga kakayahangkinakailangang sa siglo 21 upang makalinang ng ―functionally literate and developed Filipino.‖ Nilalayon din ng batayang edukasyon

  ang pangmatagalang pagkatuto pagkatapos ng pormal na pag-aaral (lifelong learning). Ang istratehiya sa pagkamit ng mga

  pangkalahatang layuning ito ay alinsunod sa ilang teorya sa pagkatuto na konstruktibismo, magkatuwang na pagkatuto (collaborative

  learning), at pagkatutong pangkaranasan at pangkonteksto.

  Ang sakop at daloy ng AP kurikulum ay nakabatay sa kahulugan nito:

   Ang Araling Panlipunan ay pag-aaral ng mga tao at grupo, komunidad at lipunan, kung paano sila namuhay at

  namumuhay, ang kanilang ugnayan at interaksyon sa kapaligiran at sa isa‘t isa, ang kanilang mga paniniwala at kultura, upang

  makabuo ng pagkakakilanlan bilang Pilipino, tao at miyembro ng lipunan at mundo at maunawaan ang sariling lipunan at ang daigidig,

  gamit ang mga kasanayan sa pagsasaliksik, pagsisiyasat, mapanuri at malikhaing pag-iisip, matalinong pagpapasya, likas-kayang

  paggamit ng pinagkukunang-yaman, at mabisang komunikasyon. Layunin ng Araling Panlipunan ang paghubog ng mamamayang

  mapanuri, mapagmuni, responsable, produktibo, makakalikasan, makabansa, at makatao, na may pambansa at pandaigdigangpananaw at pagpapahalaga sa mga usapin sa lipunan sa nakaraan at kasalukuyan, tungo sa pagpanday ng kinabukasan.

  Layunin ng AP Kurikulum

  Nilalayon ng AP kurikulum na makalinang ng kabataan na may tiyak na pagkakakilanlan at papel bilang Pilipinong lumalahok

  sa buhay ng lipunan, bansa at daigdig. Kasabay sa paglinang ng identidad at kakayanang pansibiko ay ang pag-unawa sa nakaraan at

  kasalukuyan at sa ugnayan sa loob ng lipunan, sa pagitan ng lipunan at kalikasan, at sa mundo, kung paano nagbago at nagbabago

  ang mga ito, upang makahubog ng indibiduwal at kolektibong kinabukasan. Upang makamit ang mga layuning ito, mahalagang

  bigyang diin ang mga magkakaugnay na kakayahan sa Araling Panlipunan: (i)pagsisiyasat ; (ii) pagsusuri at interpretasyon ng

  impormasyon; (iii) pananaliksik; (iv) komunikasyon, lalo na ang pagsulat ng sanaysay; at (v) pagtupad sa mga pamantayang pang-etika.

  Tema ng AP Kurikulum

  Upang tuhugin ang napakalawak at napakaraming mga paksa na nakapaloob sa Araling Panlipunan, ito ang magkakaugnay na

  temang gagabay sa buong AP kurikulum, na hango sa mga temang binuo ng National Council for Social Studies (Estados

 • 8/21/2019 Araling Panlipunan Curriculum Guides

  5/111

  K to 12 Curriculum Guide version as of September 2013 – Araling Panlipunan  5

  Unidos).1Hindi inaasahan na lahat ng tema ay gagamitin sa bawat baitang ng edukasyon dahil ilan sa mga ito, katulad, halimbawa, ng

  ika-anim na tema, Produksyon, Distribusyon at Pagkonsumo, ay mas angkop sa partikular na kurso (Ekonomiks) kaysa sa iba,

  bagamat tatalakayin din ang ilang mga konsepto nito sa kasaysayan ng Pilipinas, ng Asya at ng mundo. Iaangkop ang bawat tema sa

  bawat baitang ngunit sa kabuuan, nasasakop ng kurikulum ang lahat ng mga tema.

  1. Tao, Lipunan at Kapaligiran

   Ang ugnayan ng tao sa lipunan at kapaligiran ay pundamental na konsepto sa Araling Panlipunan. Binibigyang diin ng temang ito

  ang pagiging bahagi ng tao h indi lamang sa kanyang kinabibilangang komunidad at kapaligi ran kundi sa mas malawak na lipunan

  at sa kalikasan. Sa ganitong paraan, mauunawaan ng mag-aaral ang mga sumusunod:

    Ang mga batayang konsepto ng heograpiya, gamit ang mapa, atlas at simpleng teknolohikal na instrumento, upang

  mailugar niya ang kanyang sarili at ang kinabibilangan niyang komunidad;

    Ang impluwensiya ng pisikal na kapaligiran sa tao at lipunan at ang epekto ng mga gawaing pantao sa kalikasan;

    Ang mobilidad  ( pag-usad) ng tao at populasyon, at mga dahilan at epekto ng mobilidad na ito; at

    Ang pananagutan ng indibidwal bilang miyembro ng lipunan at taga-pangalaga ng kapaligiran at tapagpanatili ng likas kayang

  pag-unlad

  2. Panahon, Pagpapatuloy at Pagbabago

  Mahalagang makita ng mag-aaral ang pag-unlad ng lipunan mula sa sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan upang lalo

  niyang maunawaan ang kanyang sarili at bansa at sa ganoong paraan ay makapagbuo ng identidad (pagkakakilanlan) bilang

  indibiduwal at miyembro ng lipunan, bansa at mundo. Sentral sa pag-aaral ng tao, lipunan at kapaligiran ang konsepto ngpanahon

  (time), na nagsisilbing batayang konteksto at pundasyon ng pag-uunawa ng mga pagbabago sa buhay ng bawat isa, ng lipunang

  kanyang kinabibilangan, at ng kanyang kapaligiran. Ang kaisipang kronolohikal ay hindi nangangahulugan ng pagsasaulo ng mga

  petsa o pangalan ng tao at lugar, bagamat mayroong mga mahahalagang historikal fact ( katotohan/ impormasyon)  na dapat

  matutunan ng mag-aaral, kundi ang pagkilala sa pagkakaiba ng nakaraan sa kasalukuyan, ang pagpapatuloy ng mga

  paniniwala, istruktura at iba pa sa paglipas ng panahon, ang pag-unawa ng konsepto ng kahalagahang pangkasaysayan

  (historical significance), pagpahalaga sa konstekto ng pangyayari sa nakaraan man o sa kasalukuyan, at ang mga kaugnay na

  kakayahan upang maunawaan nang buo ang naganap at nagaganap.

 • 8/21/2019 Araling Panlipunan Curriculum Guides

  6/111

  K to 12 Curriculum Guide version as of September 2013 – Araling Panlipunan  6

  3. Kultura, Pagkakakilanlan at Pagkabansa

  Kaugnay sa dalawang naunang tema ang konsepto ng kultura, na tumutukoy sa kabuuan ng mga paniniwala,

  pagpapahalaga, tradisyon, at paraan ng pamumuhay ng isang grupo o lipunan, kasama ang mga produkto nito katulad ng wika,sining, at iba pa. Nakaangkla sa kultura ang identidad ng grupo at ng mga miyembro nito, na sa bansang Pilipinas at sa ibang bahagi

  ng mundo ay napakarami at iba-iba. May mga aspeto ng kultura na nagbabago samantala ang iba naman ay patuloy na umiiral sa

  kasalukuyan. Sa pag-aaral ng temang ito, inaasahan na makabubuo ang mag-aaral ng sariing pagkakakilanlan bilang

  kabataan, indibidwal at Pilipino, at maunawaan at mabigyang galang ang iba‘t ibang kultura sa Pilipinas. Ang pagkakakilanlan

  bilang Pilipino ay magiging basehan ng makabansang pananaw, na siya namang tutulong sapagbuo ng mas malawak na pananaw

  ukol sa mundo.

  4. Karapatan, Pananagutan at Pagkamamamayan

  Nakabatay ang kakayahang pansibiko sa pag-unawa sa papel na ginagampanan ng bawat isa bilang mamamayan at kasapi ng

  lipunan at sa pagkilala at pagtupad ng mga karapatan at tungkulin bilang tao at mamamayan. Pananagutan ng mamamayan naigalang ang karapatan ng iba, anuman ang kanilang pananampalataya, paniniwalang pampulitika, kultural, kasarian, etnisidad, kulay

  ng balat, pananamit at personal na pagpili. Kasama rito ang paggalang sa opinyon ng iba kahit hindi ito sang-ayon o katulad ng

  sariling pag-iisip, at respeto sa pagkatao ng sinuman sa bansa at mundo. Ang pag-unawa sakarapatang pantao at ang

  pananagutang kaakibat dito ay mahalagang bahagi ng AP kurikulum upang makalahok ang magaaral nang ganap at sa

  makabuluhang paraan sa buhay ng komunidad, bansa at mundo.

  5. Kapangyarihan, Awtoridad at Pamamahala

  Bahagi ng pagkamamamayan ay ang pag-unawa sa konsepto ng kapangyarihan, ang paggamit nito sa bansa at sa pang-araw-

  araw na buhay, ang kahulugan at kahalagahan ng demokratikong pamamalakad, at ang uri ng pamahalaan sa Pilipinas. Sakop din

  ng temang ito ang Saligang Batas, na nagsasaad ng mga karapatan at pananagutan ng mamamayan at ng sambayanang Pilipino.

   Ang pag-unawa sa konsepto ng awtoridad at liderato sa iba-ibang antas at aspeto ng pamahalaan, kasama ang mabigat na tungkulin

  sa pagiging isang lider, ay tatalakayin sa AP kurikulum. Ang karanasan din ng mga bansa sa Asya at sa ibang bahagi ng daigidigngayon at sa nakaraan ay pinagmulan ng maraming halimbawa at aralin ukol sa

  temang ito.

 • 8/21/2019 Araling Panlipunan Curriculum Guides

  7/111

  K to 12 Curriculum Guide version as of September 2013 – Araling Panlipunan  7

  6. Produksyon, Distribusyon at Pagkonsumo

  Paano gagastusin ang sariling allowance o kita ng magulang? Paano palalaguin ang naipong pondo ng pamilya? Ang sagot sa mga

  simpleng tanong na ito ay may kinalaman sa batayang konsepto ng pagpili (choice), pangangailangan, paggastos(expenditure), halaga at pakinabang (cost and benefit) na sakop unang-una ng Ekonomiks, ngunit ginagamit din sa pag-aaral ng

  kasaysayan ng Pilipinas at mga lipunan sa rehiyon ng Asya at daigidig. Sa pag-aaral ng temang Produksyon, Distribusyon at

  Pagkonsumo, magagamit ng mag-aaral ang mga konseptong ito sa sariilng buhay at mauunawaan ang ibang konsepto katulad ng

  inflation, GDP, deficit, na karaniwang nababasa sa dyaryo o naririnig sa balita sa radyo. Mahalaga ring maunawaan ng mag-aaral

  ang panlipunang epekto ng desisyon ng indibidwal na kons yumer at ng mga kumpanya, katulad ng epekto ng kanilang pagpapasya sa

  presyo ng bilihin o ang epekto ng patakaran ng pamahalaan sa pagdebelop ng ekonomiya, gamit ang pamamaraang matematikal.

  (Consumer Ed. Financial Literacy, Pag-iimpok)

  7. Ugnayang Panrehiyon at Pangmundo

  Sinusuportahan ng temang ito ang layunin ng AP kurikulum na makabuo ang mag-aaral ng pambansa at pandaigdigang

  pananaw at pagpapahalaga sa mga pangunahing usapin sa lipunan at mundo. Ang Araling Asyano sa baitang 7, Araling Pandaigdig

  sa baitang 8, Ekonomiks sa baitang 9, Mga Kontemporaryong Isyu sa baitang 10, at_______________________ sa baitang 11at_________________ sa baitang 12. Makatutulong ang kaalaman tungkol sa ibang bansa sa pag-unawa ng lugar at papel ng

  Pilipinas sa rehiyon at mundo, at kung paano maaaring kumilos ang Pilipino at ang bansa sa paglutas ng mga suliranin bilang kasapi

  ng pandaigdigang komunidad.

  Inaasahan na sa ika-11 at ika-12 na baitang ay magkakaroon_____________________ na tatalakay

  sa____________________________________ upang lumawak ang kaalaman ng mga mag-aaral at malinang ang kanilang mga

  mapanuring kakayahan. Sa ganitong paraan din ay lalong mahahasa ang pagkakadalubhasa ng bawat AP na guro sa pagdisenyo ng

  nilalaman ng kurso at sa istratehiya ng pagturo nito alinsunod sa pangkalahatang balangkas ng AP.

  Mga Kakayahan

   Ang mga kakayahan ng bagong AP kurikulum ay nakaugat sa mga layunin ng batayang edukasyon: ang kapaki-

  pakinabang (functional) na literasi ng lahat; ang paglinang ng ―functionally literate and developed Filipino;‖ at angpangmatagalang pagkatuto pagkatapos ng pormal na pag-aaral (lifelong learning). Makikita ang mga pangkalahatang layuning ito sa mga

 • 8/21/2019 Araling Panlipunan Curriculum Guides

  8/111

  K to 12 Curriculum Guide version as of September 2013 – Araling Panlipunan  8

  partikular na kakayahan ng AP katulad halimbawa, ng pagsisiyasat at pagsusuri. Samakatuwid, ang AP kurikulum ay di lamang base sanilalaman (content-based) kundi rin sa mga kakayahan (competence-based). Sadyang inisa-isa ang mga kakayahan ng AP upang:(a) ipakita ang ugnayan nito sa mga layunin ng batayang edukasyon, at (b) bigyang diin ang mga mapanuring kakayahan na hindi

  malilinang sa pamamagitan ng pagsasaulo ng impormasyon.

  Sa ibaba ang kabuuan ng mga pangkalahatang kakayahan sa AP kurikulum at sa bawat kakayahan, ang mga partikular

  na kasanayan. Magkakaugnay ang mga kakayahan at kapwa nagpapatibay ang mga ito sa isa‘t isa . Nilalayong linangin ang mga

  kakahayan sa debelopmental na pamamaraan na angkop sa bawat antas ng batayang edukasyon at sa proseso ng scaffolding,

  upang maitatag ang pundasyon ng mga kasanayan para sa mas malalim (at mas komplex) na kakayahan. 

  Kakayahan Partikular na Kasanayan

  Pagsisiyasat   Natutukoy ang mga sanggunian o pinagmulan ng impormasyon

    Nakagagamit ng mapa at atlas upang matukoy ang iba‘t ibang lugar, lokasyon at ibang

  impormasyong pangheograpiya

    Nakagagamit ng mga kasangkapang teknolohikal upang makakita o makahanap ng mga

  sanggunian ng impormasyon

  Pagsusuri atinterpretasyon ng

  datos

    Nakababasa ng istatistikal na datos  Nakagagamit ng pamamaraang istatistikal o matematikal sa pagsuri ng kwantitatibong impormasyon at

  ng datos penomenong pang-ekonomiya

    Nakababasa sa mapanuring pamamaraan upang maunawaan ang historikal na konteksto ng

  sanggunian at ang motibo at pananaw ng may-akda

  Pagsusuri atinterpretasyon ng

  impormasyon

    Nakauunawa ng kahulugan, uri at kahalagahan ng primaryang sanggunian at ang kaibahan nito sa

  sekundaryang sanggunian

    Nakabubuo ng kamalayan sa mga pagpapahalaga, gawi at kaugalian ng panahon at nakikilala ang

  impormasyon pagkakaiba at/o pagkakatulad ng mga iyon sa kasalukuyan

    Nakikilala ang historikal na perspektibo ng awtor o manlilikha

    Natutukoy ang pagkakaiba ng opinyon at fact

    Nakatataya ng impormasyon sa pamamagitan ng pagkilala sa bias o punto de bista ng awtor/manlilikha

    Nakakukuha ng datos mula sa iba‘t ibang primaryang sanggunian  

    Nakahihinuha mula sa datos o ebidensya  Nakapag-aayos at nakagagawa ng buod ng impormasyon—pangunahing katotohanan at ideya sa sariling

  salita

    Nakauunawa ng ugnayang sanhi at epekto (cause and effect)

 • 8/21/2019 Araling Panlipunan Curriculum Guides

  9/111

  K to 12 Curriculum Guide version as of September 2013 – Araling Panlipunan  9

  Kakayahan Partikular na Kasanayan

    Nakapaghahambing ng impormasyon mula sa mga magkaugnay na sanggunian at nakikilala ang mga

  punto ng pagkakasundo at di pagkakasundo

    Nakabubuo ng interpretasyon tungkol sa magkaiba at posibleng magkasalungat na paliwanag ng isangpangyayari

    Nakapagbibigay ng historikal na kahalagahan sa mga tao, grupo, pangyayari, proseso o kilusan at

  institusyon

    Napag-iisipan ang sariling ideya o pagtingin tungkol sa pinag-uusapan at mga natutuhan mula sa

  sanggunian

    Nakapaghahambing ng sariling kaisipan sa kaisipan ng awtor/manlilikha at naipaliliwanag kung saan at

  bakit sumasang-ayon o hindi ang dalawang kaisipanNakauunawa ng mobilidad at migrasyon ng

  populasyon, ang distribusyon nito, dahilan at epekto

    Nakauunawa ng papel at epekto ng heograpiya sa pagbabagong panlipunan at pangkalikasan  

    Nakagagamit ng pamamaraang matematikal sa pag-unawa ng mga batayang konsepto ng Ekonomiks at

  sa pagsusuri ng kwantitatibong datos

    Nakabubuo ng konklusyon base sa interpretasyon ng impormasyon

  Pagsasaliksik   Nakasasagot ng tanong base sa angkop at sapat na ebidensya    Nakapag-aayos ang resulta ng pagsasaliksik sa lohikal na paraan 

    Nakagagamit ng teknolohikal na instrumento sa pagsasaliksik, pagsusuri ng datos, pagsulat ng

  sanaysay o papel, at paghanda ng presentasyon ng pananaliksik 

  Komunikasyon   Nakapag-uugnay ng sari-saring impormasyon mula sa mga angkop na sanggunian

    Naipakikilala ang sipi mula sa sanggunian at nagagamit ito nang tama

    Naipararating sa malinaw at maayos na paraan ang sariling kaisipan tungkol sa

  kaganapan o isyung pinag-aaralan na pinatitibay ng nararapat na ebidensya o datos  Nakabubuo ng maikli ngunit malinaw na introduksyon at konklusyon kapag nagpapaliwanag

    Nakasusulat ng sanaysay (na may habang 3-5 pahina sa mataas na baitang) na

  nagpapaliwanag ng isang pangyayari, isyu o penomeno, gamit ang nararapat at sapat

  na impormasyon o ebidensiya sa angkop na pamamaraan

  Pagtupad sa

  pamantayang pang-etika

    Nakauunawa ng karapatan at tungkulin bilang mamamayan upang makalahok sa makabuluhang paraan

  sa buhay ng pamayanan, bansa at dagidig

    Naigagalang at nabibigyang kahalagahan ang pagkakaiba ng mga tao, komunidad, kultura, at

  paniniwala, at ang kanilang karapatang pantao

    Nagiging maingat sa sariling naisin, paniniwala, punto de bista o posisyon  

 • 8/21/2019 Araling Panlipunan Curriculum Guides

  10/111

  K to 12 Curriculum Guide version as of September 2013 – Araling Panlipunan  10

  Kakayahan Partikular na Kasanayan

    Nakapagpapakita ng pantay na pakikitungo at paggalang sa mga may ibang pag-iisip kahit hindi ito

  sumasang-ayon sa sariling ideya, posisyon o pagtingin

    Natutukoy ang sangguniang ginamit sa papel (reaksyon, maikling sanaysay) bilang pagkilala sakarapatan sa pag-aaring intelektuwal ng awtor/manlilikha

  Pamantayan sa Programa (Core learning Area Standard):

  Pangunahing Pamantayan ng Bawat Yugto (Key Stage Standards):

  K – 3 4 – 6 7 – 10 11 – 12

  Naipamamalas ang panimulang

  pag-unawa atpagpapahalaga sa sarili,

  pamilya, paaralan, at

  komunidad, at sa mga

  Naipamamalas ang mga

  kakayahan bilang batangproduktibo, mapanagutan at

  makabansang mamamayang

  Pilipino gamit ang kasanayan

  Naipamamalas ang mga

  kakayahan bilang kabataangmamamayang Pilipino na

  mapanuri, mapagnilay,

  malikhain, may matalinong

  Naipamamalas ang pag-unawa sa mga konsepto at isyung pangkasaysayan, pangheograpiya, pang-ekonomiya, pangkultura,pampamahalaan, pansibiko, at panlipunan gamit ang mga kasanayang nalinang sa pag-aaral ng iba‘t ibang disiplina at lar angan ngaraling panlipunan kabilang ang pananaliksik, pagsisiyasat , mapanuring pag-iisip, matalinong pagpapasya, pagkamalikhain,pakikipagkapwa, likas-kayang paggamit ng pinagkukunang-yaman, pakikipagtalastasan at pagpapalawak ng pandaigdigang pananawupang maging isang mapanuri, mapagnilay, mapanagutan, produktibo, makakalikasan, makabansa at makatao na papanday sakinabukasan ng mamamayan ng bansa at daigdig

 • 8/21/2019 Araling Panlipunan Curriculum Guides

  11/111

  K to 12 Curriculum Guide version as of September 2013 – Araling Panlipunan  11

  batayang konsepto ng

  pagpapatuloy at pagbabago,

  distansya at direksyon gamit

  ang mga kasanayan tungo samalalim ng pag-unawa 

  tungkol sa sarili at kapaligirang

  pisikal at sosyo-kultural , bilang

  kasapi ng sariling komunidad at

  ng mas malawak na lipunan

  sa pagsasaliksik, pagsisiyasat,

  mapanuring pag-iisip,

  matalinong pagpapasya,

  pagkamalikhain,pakikipagkapwa, likas-kayang

  paggamit ng pinagkukunang-

  yaman at pakikipagtalastasan

  at pag-unawa sa mga batayang

  konsepto ng

  heograpiya, kasaysayan,

  ekonomiya, pamamahala,

  sibika at kultura tungo sa

  pagpapanday ng maunlad na

  kinabukasan para sa bansa.

  pagpapasya at aktibong

  pakikilahok, makakalikasan,

  mapanagutan,produktibo,

  makatao at makabansa, namay pandaigdigang pananaw

  gamit ang mga kasanayan sa

  pagsisiyasat, pagsusuri ng

  datos, ng iba‘t ibang

  sanggunian at mga

  kontemporaryong isyu,

  pagsasaliksik, mabisang

  komunikasyon at pag-unawa sa

  mga batayang konsepto ng

  heograpiya, kasaysayan,

  ekonomiya, politika at kultura

  tungo sa pagpapanday ng

  maunlad na kinabukasan parasa bansa.

  Pamantayan sa Bawat Baitang/ Antas (Grade Level Standards): 

  Baitang Pamantayan sa Pagkatuto

  K Naipamamalas ang panimulang pag-unawa sa pagkilala sa sarili at pakikipag-ugnayan sa kapwa bilang pundasyon sapaglinang ng kamalayan sa kapaligirang sosyal.

  1 Naipamamalas ang kamalayan at pag-unawa sa sarili bilang kasapi ng pamilya at paaralan at pagpapahalaga sakapaligirang pisikal gamit ang konsepto ng pagpapatuloy at pagbabago, interaksyon, distansya at direksyon tungo sapagkakakilanlan bilang indibidwal at kasapi ng pangkat ng lipunan.komunidad.

  2 Naipamamalas ang kamalayan, pag-unawa at pagpapahalaga sa kasalukuyan at nakaraan ng kinabibilangangkomunidad, gamit ang konsepto ng pagpapatuloy at pagbabago,kapangyarihan, pamumuno at pananagutan,pangangailangan at kagustuhan, pagkakilanlan, mga simpleng konseptong heograpikal tulad ng lokasyon atpinagkukunang-yaman at ng mga saksi ng kasaysayan tulad ng tradisyong oral at mga labi ng kasaysayan.

 • 8/21/2019 Araling Panlipunan Curriculum Guides

  12/111

  K to 12 Curriculum Guide version as of September 2013 – Araling Panlipunan  12

  3 Naipamamalas ang malawak na pag-unawa at pagpapahalaga ng mga komunidad ng Pilipinas bilang bahagi ng mgalalawigan at rehiyon ng bansa batay sa (a) katangiang pisikal (b) kultura; (c) kabuhayan; at (d) pulitikal, gamit angmalalim na konsepto ng pagpapatuloy at pagbabago, interaksyon ng tao at kapaligirang pisikal at sosyal.

  4 Naipagmamalaki ang pagka- Pilipino at ang bansang Pilipinas na may pagpapahalaga sa pagkakaiba-iba ng mgakulturang Pilipino batay sa paggamit ng mga kasanayan sa heograpiya, pag-unawa sa kultura at kabuhayan,pakikilahok sa pamamahala at pagpapahalaga sa mga mithiin ng bansang Pilipinas.

  5 Naipamamalas ang pag-unawa at pagpapahalaga sa pagkakabuo ng kapuluan ng Pilipinas at mga sinaunang lipunanhanggang sa mga malalaking pagbabagong pang-ekonomiya at ang implikasyon nito sa lipunan sa simula ng ika-labing siyam na siglo, gamit ang batayang konsepto katulad ng kahalagahang pangkasaysayan (historicalsignificance), pagpapatuloy at pagbabago, ugnayang sanhi at epekto tungo sa paglinang ng isang batangmamamayang mapanuri, mapagmuni, responsable, produktibo, makakalikasan, makatao at makabansa at maypagpapahalaga sa mga usapin sa lipunan sa nakaraan at kasalukuyan tungo sa pagpanday ng maunlad nakinabukasan para sa bansa.

  6 Naipamamalas ang patuloy na pag-unawa at pagpapahalaga sa kasaysayan ng Pilipinas mula sa ika-20 siglohanggang sa kasalukuyan, tungo sa pagbuo ng tiyak na pagkakakilanlan bilang Pilipino at mamamayan ng PilipinasNaipamamalas ang malalim na pag-unawa sa kasaysayan ng Pilipinas base sa pagsusuri ng sipi ng mga pilingprimaryang sangguniang nakasulat, pasalita, awdyo-biswal at kumbinasyon ng mga ito, mula sa iba-ibang

  panahon, tungo sa pagbuo ng makabansang kaisipan na siyang magsisilbing basehan ng mas malawak napananaw tungkol sa mundo

  Baitang Pamantayan sa Pagkatuto

  7 Naipamamalas ang malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa kamalayan sa heograpiya , kasaysayan,kultura, lipunan, pamahalaan at ekonomiya ng mga bansa sa rehiyon tungo sa pagbubuo ng pagkakakilanlang

   Asyano at magkakatuwang na pag-unlad at pagharap sa mga hamon ng Asya8 Naipamamalas ang malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa sama-samang pagkilos at pagtugon sa mga

  pandaigdigang hamon sa sangkatauhan sa kabila ng malawak na pagkakaiba-iba ng heograpiya, kasaysayan,kultura, lipunan, pamahalaan at ekonomiya tungo sa pagkakaroon ng mapayapa, maunlad at matatag nakinabukasan

  9 Naipamamalas ang malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa mga pangunahing kaisipan at napapanahongisyu sa ekonomiks gamit ang mga kasanayan at pagpapahalaga ng mga disiplinang panlipunan tungo sapaghubog ng mamamayang mapanuri , mapagnilay, mapanagutan, makakalikasan, produktibo, makatarungan,

 • 8/21/2019 Araling Panlipunan Curriculum Guides

  13/111

  K to 12 Curriculum Guide version as of September 2013 – Araling Panlipunan  13

  at makataong mamamayan ng bansa at daigdig

  10 Naipamamalas ang malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa mga kontemporaryong isyu at hamong pang-ekonomiya, pangkalikasan, pampolitika, karapatang pantao, pang-edukasyon at pananagutang sibiko atpagkamamamayan sa kinakaharap ng mga bansa sa kasalukuyang panahon gamit ang mga kasanayan sapagsisiyasat, pagsusuri ng datos at iba‘t ibang sanggunian, pagsasaliksik, mapanuring pag-iisip, mabisangkomunikasyon at matalinong pagpapasya

  1112

  Saklaw at daloy ng Kurikulum

  Naipamamalas ang kamalayan bilang batang Pilipino sa katangian at bahaging ginagampanan ng tahanan, paaralan at pamayanan

  tungo sa paghubog ng isang mamamayang mapanagutan, may pagmamahal sa bansa at pagmamalasakit sa kapaligiran at kapwa.

  Grado Daloy ng Paksa Deskripsyon TemaK Ako at ang Aking kapwa

  Pagkilala sa sarili at pakikipag-ugnayan sa kapwa bilang pundasyon sapaglinang ng kamalayan sa kapaligirang sosyal

  1-2

  1 Ako, ang Aking Pamilya at

  Paaralan

   Ang sarili bilang kabahagi ng pamilya at paaralan tungo sapagkakakilanlan bilang indibidwal at kasapi ng komunidad, gamit angkonsepto ng pagpapatuloy at pagbabago, interaksyon distansya atdireksyon at ang pagpapahalaga sa kapaligirang pisikal at paaralan

  1-3

  2 Ang Aking Komundad,

  Ngayon at Noon

  Pag-unawa sa kasalukuyan at nakaraan ng kinabibilangang komunidad,gamit ang konsepto ng pagpapatuloy at pagbabago, interaksyon,pagkakasunod-sunod ng pangyayari, mga simpleng konseptong heograpikaltulad ng lokasyon at pinagkukunang yaman, at konsepto ng mga saksi ngkasaysayan tulad ng tradisyon oral at mga labi ng kasaysayan

  1-5

  3 Ang Mga Lalawigan sa Aking

  Rehiyon

  Pag-unawa sa pinagmulan at pag-unlad ng sariling lalawigan at rehiyonkasama ang aspektong pangkultura, pampulitika, panlipunan at

  pangkabuhayan gamit ang malalim na konsepto ng pagapapatuloy atpagbabago, interaksyon ng tao at kapaligirang pisikal at sosyal

  1-6

  4 Ang Bansang PilipinasPagpapahalaga sa pambansang pagkakakilanlan at ang mga kontribosyonng bawat rehiyon sa paghubog ng kulturang Pilipino at pambansang pag-unlad gamit ng mga kasanayan sa heograpiya, pag-unawa sa kultura at

  1-6

 • 8/21/2019 Araling Panlipunan Curriculum Guides

  14/111

  K to 12 Curriculum Guide version as of September 2013 – Araling Panlipunan  14

  Grado Daloy ng Paksa Deskripsyon Temakabuhayan, pakikilahok sa pamamahala at pagpapahalaga sa mga mithiinng bansang Pilipinas.

  5Pagbuo ng Pilipino bilang

  Nasyon

  Pagkakabuo ng kapuluan ng Pilipinas at mga sinaunang lipunan hanggangsa simula ng ika-20 siglo gamit ang batayang konseptong katulad ngkahalagahang pangkasaysayan (historical significance), pagbabago, pag-unlad at pagpapatuloy.

  1-6

  6Mga Hamon at Tugon sa

  Pagkabansa

   Ang Pilipinas sa harap ng mga hamon at tugon ng ika-20 siglo hanggang sakasalukuyan tungo sa pagbuo ng tiyak na pagkakakilanlang Pilipino atmatatag na pagkabansa (strong nationhood)

  1-6

  7 Araling Asyano

  Pag-unawa at pagpapahalaga sa kamalayan sa heograpiya ,kasaysayan, kultura, lipunan, pamahalaan at ekonomiya ng mgabansa sa rehiyon tungo sa pagbubuo ng pagkakakilanlang Asyano atmagkakatuwang na pag-unlad at pagharap sa mga hamon ng Asya

  1-7

  8 Araling Pandaigdig

  Pag-unawa at pagpapahalaga sa sama-samang pagkilos at pagtugon samga pandaigdigang hamon sa sangkatauhan sa kabila ng malawak na

  pagkakaiba-iba ng heograpiya, kasaysayan, kultura, lipunan, pamahalaan atekonomiya tungo sa pagkakaroon ng mapayapa, maunlad at matatag nakinabukasan.

  1-7

  9 Ekonomiks

  Pag-unawa sa mga pangunahing kaisipan at napapanahong isyu saekonomiks gamit ang mga kasanayan at pagpapahalaga ng mga disiplinangpanlipunan tungo sa paghubog ng mamamayang mapanuri , mapagnilay,mapanagutan, makakalikasan, produktibo, makatarungan, at makataongmamamayan ng bansa at daigdig

  1-7

  10 Mga Kontemporaryong Isyu

  Pag-unawa at pagpapahalaga sa mga kontemporaryong isyu at hamong

  pang-ekonomiya, pangkalikasan, pampolitika, karapatang pantao, pang-

  edukasyon at pananagutang sibiko at pagkamamamayan sa kinakaharap ng

  mga bansa sa kasalukuyang panahon gamit ang mga kasanayan sa

  pagsisiyasat, pagsusuri ng datos at iba‘t ibang sanggunian, pagsasaliksik,

  mapanuring pag-iisip, mabisang komunikasyon at matalinong pagpapasya

  1-7

  11 1-712 1-7

 • 8/21/2019 Araling Panlipunan Curriculum Guides

  15/111

  K to 12 Curriculum Guide version as of September 2013 – Araling Panlipunan  15

  BILANG NG ORAS SA PAGTUTURO: 10 weeks/quarter; 4 quarters/year

  Grade Time Allotment

  1-2 30 min/day x 5 days

  3-6 40 min/day x 5 days

  7-10 3 hrs/week

 • 8/21/2019 Araling Panlipunan Curriculum Guides

  16/111

  K to 12 Curriculum Guide version as of September 2013 – Araling Panlipunan  16

  ARALING PANLIPUNAN 7 ARALING ASYANO

  Pamantayang Pangnilalaman : Naipamamalas ang malalim napag-unawa at pagpapahalaga sa kamalayan sa heograpiya ,kasaysayan, kultura, lipunan, pamahalaan at ekonomiya ng mga bansa sa rehiyon tungo sapagbubuo ng pagkakakilanlang Asyano at magkakatuwang na pag-unlad at pagharap sa mga hamonng Asya

  NILALAMAN(Content )

  PAMANTAYANGPANGNILALAMAN

  (Content Standard)

  PAMANTAYANSA PAGGANAP

  (Performance Standard)

  PAMANTAYAN SA PAGKATUTO( Learning Competencies) CODE

  UNANG MARKAHAN:

  A. Heograpiya ng Asya 

  1. Katangiang Pisikal ng

   Asya

  - Konsepto ng Asya

  Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa saugnayan ng kapaligiran attao sa paghubog ngsinaunang kabihasnang

   Asyano.

   Ang mag-aaral ay malalim

  na nakapaguugnay-ugnay sa

  bahaging ginampanan ng

  kapaligiran at tao sa

  paghubog ng sinaunang

  kabihasnang Asyano.

  Napapahalagahan ang ugnayan ngtao at kapaligiran sa paghubog ngkabihasnang Asyano

  Naipapaliwanag ang konsepto ng

   Asya tungo sa paghahating –

  heograpiko: Silangang Asya, Timog-

  Silangang Asya, Timog-Asya,

  AP7HAS-Ia-1

  AP7 HAS -Ia-1.1

  Comment [LY1]: Be consistent with outline

  form, as used in the previous grade level/s.

  A. Heograpiya ng Asya

  1. Katangiang pisikal

  2. Mga likas na yaman

  B. Yamang tao

  1. Yamang tao at kaunlaran

  2. Pangkat etniko, wika at kultura

  Use the same outline form in the next

  quarters/markahan to organize the content.

  Comment [LY2]: ng

 • 8/21/2019 Araling Panlipunan Curriculum Guides

  17/111

  K to 12 Curriculum Guide version as of September 2013 – Araling Panlipunan  17

  NILALAMAN(Content )

  PAMANTAYANGPANGNILALAMAN

  (Content Standard)

  PAMANTAYANSA PAGGANAP

  (Performance Standard)

  PAMANTAYAN SA PAGKATUTO( Learning Competencies) CODE

  - Katangiang Pisikal

  2. Mga Likas na Yaman

  ng Asya

  Kanlurang Asya, Hilagang Asya at

  Hilaga/ Sentral Asya

  Nailalarawan ang mga katangian ngkapaligirang pisikal sa mga rehiyonng Asya katulad ng kinaroroonan,hugis, sukat, anyo, klima at―vegetation cover” (tundra, taiga,grasslands, desert, tropical forest,mountain lands)

  Nakapaghahambing ng kalagayan

  ng kapaligiran sa iba‘t ibang bahaging Asya

  Nakakagawa ng pangkalahatang

  profile pangheograpiya ng Asya

  Nailalarawan ang mga yamang likas

  ng Asya

  Natataya ang mga implikasyon ng

  kapaligirang pisikal at yamang likasng mga rehiyon sa pamumuhay ngmga Asyano noon at ngayon salarangan ng:

  AP7 HAS -Ib-1.2

  AP7 HAS -Ic-

  1.3

  AP7 HAS -Id-1.4

  AP7 HAS -Ie-1.5

  AP7 HAS -If-

  1.6

 • 8/21/2019 Araling Panlipunan Curriculum Guides

  18/111

  K to 12 Curriculum Guide version as of September 2013 – Araling Panlipunan  18

  NILALAMAN(Content )

  PAMANTAYANGPANGNILALAMAN

  (Content Standard)

  PAMANTAYANSA PAGGANAP

  (Performance Standard)

  PAMANTAYAN SA PAGKATUTO( Learning Competencies) CODE

  B. Yamang Tao

  1. Yamang tao at

  Kaunlaran

  2. Mga Pangkat

  Etniko sa Asya at

  kani-kanilang

    Agrikultura

    Ekonomiya

    Panahanan

    Kultura

  Naipapahayag ang kahalagahan ng

  pangangalaga sa timbang na

  kalagayang ekolohikal ng rehiyon

  Napapahalagahan ang yamang-taong Asya

  Nasusuri ang kaugnayan ngyamang-tao ng mga bansa ng Asyasa pagpapaunlad ng kabuhayan atlipunan sa kasalukuyang panahonbatay sa: (a) dami ng tao, (b)komposisyon ayon sa gulang, ( c)inaasahang haba ng buhay, (d)kasarian, (e) bilis ng paglaki ngpopulasyon, (f) uri ng hanapbuhay,(g) bilang ng may hanapbuhay, (h)kita ng bawat tao, ( i) bahagdan ngmarunong bumasa at sumulat, at (j)migrasyon

  Nailalarawan ang komposisyongetniko ng mga rehiyon sa Asya

  Nasusuri ang kaugnayan ng

  AP7 HAS -Ig-1.7

  AP 7 HAS -Ih-1.8

  AP 7 HAS -Ii-1.9

  AP7HAS -Ij-1.10

  AP7HAS -Ij-

 • 8/21/2019 Araling Panlipunan Curriculum Guides

  19/111

  K to 12 Curriculum Guide version as of September 2013 – Araling Panlipunan  19

  NILALAMAN(Content )

  PAMANTAYANGPANGNILALAMAN

  (Content Standard)

  PAMANTAYANSA PAGGANAP

  (Performance Standard)

  PAMANTAYAN SA PAGKATUTO( Learning Competencies) CODE

  wika at kultura paglinang ng wika sa paghubog ng

  kultura ng mga

   Asyano

  1.11

  IKALAWANG MARKAHAN:

  Sinaunang Kabihasnan sa

  Asya Hanggang sa Siglo

  16)

   A. Paghubog ng SinaunangKabihasnan sa Asya

  1. Kalagayan,

  pamumuhay atdebelopment ngmga sinaunangpamayanan (ebolusyong kultural )

  Naipamamalas ng mag-

  aaral ang pag-unawa sa

  mga kaisipang Asyano,

  pilosopiya at relihiyon na

  nagbigay-daan sapaghubog ng sinaunang

  kabihasnan sa Asya at sa

  pagbuo ng

  pagkakakilanlang Asyano

   Ang mag-aaral ay kritikal na

  nakapagsusuri sa mga

  kaisipang Asyano pilosopiya

  at relihiyon na nagbigay-daan

  sa paghubog ng sinaunangkabihasnan sa Asya at sa

  pagbuo ng pagkakilanlang

   Asyano

  Napapahalagahan ang mga

  kaisipang Asyano pilosopiya at

  relihiyon na nagbigay-daan sa

  paghubog ng sinaunang

  kabihasnang sa Asya at sa pagbuong pagkakilanlang Asyano

  Nasusuri ang paghubog, pag-unladat kalikasan ng mga mgapamayanan at estado

  Nakakabuo ng mga konklusyon

  hinggil sa kalagayan, pamumuhay atdebelopment ng mga sinaunangpamayanan

  AP 7-SKAIIa-j-1.

  AP7SKA-IIa-1.1

  AP7KSA-IIa-

  1.2

 • 8/21/2019 Araling Panlipunan Curriculum Guides

  20/111

  K to 12 Curriculum Guide version as of September 2013 – Araling Panlipunan  20

  NILALAMAN(Content )

  PAMANTAYANGPANGNILALAMAN

  (Content Standard)

  PAMANTAYANSA PAGGANAP

  (Performance Standard)

  PAMANTAYAN SA PAGKATUTO( Learning Competencies) CODE

  2. Kahulugan angkonsepto ngkabihasnan at angmga katangian nito

  3. Mga sinaunangkabihasnan sa Asya(Sumer, Indus, Tsina) 

  4. Mga bagay at

  isipang pinagbatayan(sinocentrism, divineorigin, devajara) sapagkilala sasinaunangkabihasnan

  B. Sinaunang Pamumuhay

  1. Kahulugan ng mgakonsepto ngtradisyon, pilosopiya

  at relihiyon

  2. Mga mahahalagangpangyayari mula sa

  Nabibigyang kahulugan angkonsepto ng kabihasnan atnailalahad ang mga katangian nito

  Napaghahambing ang mgasinaunang kabihasnan sa Asya(Sumer, Indus, Tsina)

  Napahahalagahan ang mga bagay

  at isipang pinagbatayan(sinocentrism, divine origin, devajara)sa pagkilala sa sinaunangkabihasnan

  Nabibigyang kahulugan ang mgakonsepto ng tradisyon, pilosopiya atrelihiyon

  Nasusuri ang mga mahahalagangpangyayari mula sa sinaunang

  AP7KSA-IIb-1.3

  AP 7KSA-IIc-1.4

  AP 7KSA-IId-

  1.5

  AP 7KSA-IIe-1.6

  AP 7KSA-IIf-1.7

 • 8/21/2019 Araling Panlipunan Curriculum Guides

  21/111

  K to 12 Curriculum Guide version as of September 2013 – Araling Panlipunan  21

  NILALAMAN(Content )

  PAMANTAYANGPANGNILALAMAN

  (Content Standard)

  PAMANTAYANSA PAGGANAP

  (Performance Standard)

  PAMANTAYAN SA PAGKATUTO( Learning Competencies) CODE

  sinaunangkabihasnanhanggang sa ika-16na siglo sa : (a)pamahalaan, (b)kabuhayan, (c)teknolohiya, (d)lipunan, (e)edukasyon, (f)paniniwala, (g)pagpapahalaga, at(h) sining at kultura

  3. Impluwensiya ng

  mga paniniwala sa

  kalagayang

  panlipunan,sining at

  kultura ng mga

   Asyano

  4. Bahagingginampanan ng mgapananaw, paniniwalaat tradisyon sapaghubog ngkasaysayan ng mga

   Asyano 

  5. Mga kalagayanglegal at tradisyon ng

  kabihasnan hanggang sa ika-16 nasiglo sa : (a) pamahalaan, (b)kabuhayan, (c) teknolohiya, (d)lipunan, (e) edukasyon, (f)paniniwala, (g) pagpapahalaga, at (h)sining at kultura

  Natataya ang impluwensiya ng mgapaniniwala sa kalagayang

  panlipunan,sining at kultura ng mga

   Asyano

  Nasusuri ang bahaging

  ginampanan ng mga pananaw,

  paniniwala at tradisyon sa paghubog

  ng kasaysayan ng mga Asyano

  Nasusuri ang mga kalagayang legalat tradisyon ng mga kababaihan saiba‘t ibang uri ng pamumuhay 

  AP 7KSA-IIf-1.8

  AP 7KSA-IIf-1.9

  AP 7KSA-IIg-1.10

 • 8/21/2019 Araling Panlipunan Curriculum Guides

  22/111

  K to 12 Curriculum Guide version as of September 2013 – Araling Panlipunan  22

  NILALAMAN(Content )

  PAMANTAYANGPANGNILALAMAN

  (Content Standard)

  PAMANTAYANSA PAGGANAP

  (Performance Standard)

  PAMANTAYAN SA PAGKATUTO( Learning Competencies) CODE

  mga kababaihan saiba‘t ibang uri ngpamumuhay

  6. Bahaging

  ginampanan ng

  kababaihan sa

  pagtataguyod at

  pagpapanatili ng mga

   Asyanong

  pagpapahalaga.

  7. Ang mga

  kontribusyon ng mga

  sinaunang lipunan at

  komunidad sa Asya

  Napapahalagahan ang bahaging

  ginampanan ng kababaihan sa

  pagtataguyod at pagpapanatili ng

  mga Asyanong pagpapahalaga.

  Napapahalagahan ang mga

  kontribusyon ng mga sinaunang

  lipunan at komunidad sa Asya

  AP 7KSA-IIh-1.11

  AP 7KSA-IIh-1.12

  IKATLONG MARKAHAN:

  Ang Timog at Kanlurang

  Asya sa Transisyonal at

  Makabagong Panahon (

  16- 20 siglo )

  Naipamamalas ng mag-

  aaral ang pag-unawa sa

  pagbabago, pag-unlad atpagpapatuloy sa Timog at

  Kanlurang Asya sa

  Transisyonal at

   Ang mag-aaral ay

  nakapagsasagawa nang

  kritikal na pagsusuri sapagbabago, pag-unlad at

  pagpapatuloy sa Timog at

  Kanlurang Asya sa

  Napapahalagahan ang pagtugon

  ng mga Asyano sa mga hamon ng

  pagbabago, pag-unlad atpagpapatuloy sa Timog at

  Kanlurang Asya sa Transisyonal

  at Makabagong Panahon (16- 20

  AP 7TKA-IIIa-j-1

 • 8/21/2019 Araling Panlipunan Curriculum Guides

  23/111

  K to 12 Curriculum Guide version as of September 2013 – Araling Panlipunan  23

  NILALAMAN(Content )

  PAMANTAYANGPANGNILALAMAN

  (Content Standard)

  PAMANTAYANSA PAGGANAP

  (Performance Standard)

  PAMANTAYAN SA PAGKATUTO( Learning Competencies) CODE

   A. Kolonyalismo atImperyalismo sa Timog atKanlurang Asya

  1. Mga Dahilan, Paraanat Epekto ngKolonyalismo atImperyalismo saTimog at Kanlurang

   Asya

  2. Papel ngkolonyalismo atimperyalismo sakasaysayan ngTimog at Kanlurang

   Asya

  3. Ang Mga Nagbago atNanatili sa Ilalim ngKolonyalismo

  4. Epekto ng

  kolonyalismo saTimog at Kanlurang

   Asya

  Makabagong Panahon

  ( 16- 20 siglo)

  Transisyonal at

  Makabagong Panahon

  (16- 20 siglo)

  siglo)

  Nasusuri ang mga dahilan at paraanng kolonyalismo at imperyalismo ngmga Kanluran sa unang yugto(ika-16 at ika-17 siglo) pagdating nilasa Timog at Kanlurang Asya

  Nabibigyang halaga ang papel ngkolonyalismo at imperyalismo sakasaysayan ng Timog at Kanlurang

   Asya

  Naipapaliwanag ang mga nagbagoat nanatili sa ilalim ng kolonyalismo

  Natataya ang mga epekto ngkolonyalismo sa Timog at Kanlurang Asya

  AP 7 TKA -IIIa-1.1

  AP 7 TKA -IIIa-1.2

  AP 7 TKA -IIIb-1.3

  AP 7 TKA -IIIb-

  1.4

 • 8/21/2019 Araling Panlipunan Curriculum Guides

  24/111

  K to 12 Curriculum Guide version as of September 2013 – Araling Panlipunan  24

  NILALAMAN(Content )

  PAMANTAYANGPANGNILALAMAN

  (Content Standard)

  PAMANTAYANSA PAGGANAP

  (Performance Standard)

  PAMANTAYAN SA PAGKATUTO( Learning Competencies) CODE

  5. Transpormasyon ng mgapamayanan at estadosa Timog atKanlurang Asya sapagpasok ng mgaisipan atimpluwensiyangkanluranin salarangan ng (a)pamamahala, (b)kabuhayan, (c)

  teknolohiya, (d)lipunan, (e)paniniwala, (f)pagpapahalaga, at(g) sining at kultura.

  6. Ang mga Karanasansa Timog atKanlurang Asya sailalim ngkolonyalismo atimperyalismongkanluranin

  B. Ang Nasyonalismo atPaglaya ng mga bansa sa

  Nasusuri ang transpormasyon ngmga pamayanan at estado sa Timogat Kanlurang Asya sa pagpasok ngmga isipan at impluwensiyangkanluranin sa larangan ng (a)pamamahala, (b) kabuhayan, (c)teknolohiya, (d) lipunan, (e)paniniwala, (f) pagpapahalaga, at (g)sining at kultura.

  Naihahambing ang mga karanasansa Timog at Kanlurang Asya sailalim ng kolonyalismo atimperyalismong kanluranin

  AP 7 TKA -IIIb-1.5

  AP 7 TKA -IIIc-1.6

 • 8/21/2019 Araling Panlipunan Curriculum Guides

  25/111

  K to 12 Curriculum Guide version as of September 2013 – Araling Panlipunan  25

  NILALAMAN(Content )

  PAMANTAYANGPANGNILALAMAN

  (Content Standard)

  PAMANTAYANSA PAGGANAP

  (Performance Standard)

  PAMANTAYAN SA PAGKATUTO( Learning Competencies) CODE

  Timog at Kanlurang Asya

  1. Ang Papel ngnasyonalismo sapagbuo ng mgabansa sa Timog atKanlurang Asya

  2. Ang mga salik atpangyayaringnagbigay daan sa

  pag-usbong at pag-unlad ngnasyonalismo

  3. Iba‘t ibangmanipestasyon ngnasyonalismo saTimog at Kanlurang

   Asya

  4. BahagingGinampanan ngNasyonalismo saTimog at Kanlurang

   Asya Tungo saPaglaya ng mgaBansa Mula sa

  Nabibigyang-halaga ang papel ngnasyonalismo sa pagbuo ng mgabansa sa Timog at Kanlurang Asya

  Nasusuri ang mga salik atpangyayaring nagbigay daan sa pag-usbong at pag-unlad ng

  nasyonalismo

  Naipapaliwanag ang iba‘t ibangmanipestasyon ng nasyonalismo saTimog at Kanlurang Asya

  Naipapahayag ang pagpapahalagasa bahaging ginampanan ngnasyonalismo sa Timog at

  Kanlurang Asya tungo sa paglayang mga bansa mula sa imperyalismo

  AP 7 TKA -IIIc-1.7

  AP 7 TKA -IIId-1.8

  AP 7 TKA -IIId-1.9

  AP 7 TKA -IIId-1.10

 • 8/21/2019 Araling Panlipunan Curriculum Guides

  26/111

  K to 12 Curriculum Guide version as of September 2013 – Araling Panlipunan  26

  NILALAMAN(Content )

  PAMANTAYANGPANGNILALAMAN

  (Content Standard)

  PAMANTAYANSA PAGGANAP

  (Performance Standard)

  PAMANTAYAN SA PAGKATUTO( Learning Competencies) CODE

  Imperyalismo

  5. Epekto ngnasyonalismo sasigalot etniko sa

   Asya katulad ngpartisyon/ paghahating India at Pakistan

  6. Mga PamamaraangGinamit sa Timog atKanlurang Asya saPagtatamo ngKalayaan mula saKolonyalismo

  7. Epekto ng mgaDigmaang Pandaidigsa Pag-aangat ngmga Malawakang

  Kilusangnasyonalista ( hal:epekto ng UnangDigmaangPandaigdig sa

  Nasusuri ang epekto ngnasyonalismo sa sigalot etniko sa

   Asya katulad ng partisyon/paghahati ng India at Pakistan

  Nasusuri ang mga pamamaraangginamit sa Timog at Kanlurang Asyasa pagtatamo ng kalayaan mula sakolonyalismo

  Nasusuri ang matinding epekto ngmga digmaang pandaidig sa pag-aangat ng mga malawakangkilusang nasyonalista ( hal: epektong Unang Digmaang Pandaigdig sa

  pagtatag ng sistemang mandato saKanlurang Asya)

  AP 7 TKA -IIIe-1.11

  AP 7 TKA -IIIe-1.12

  AP 7 TKA -IIIe-1.13

 • 8/21/2019 Araling Panlipunan Curriculum Guides

  27/111

  K to 12 Curriculum Guide version as of September 2013 – Araling Panlipunan  27

  NILALAMAN(Content )

  PAMANTAYANGPANGNILALAMAN

  (Content Standard)

  PAMANTAYANSA PAGGANAP

  (Performance Standard)

  PAMANTAYAN SA PAGKATUTO( Learning Competencies) CODE

  pagtatag ngsistemang mandatosa Kanlurang Asya)

  8. Iba‘t ibangideyolohiya( ideolohiya ngmalayangdemokrasya,sosyalismo atkomunismo) sa mgamalawakangkilusang nasyonalista

  9. Epekto ng mgaSamahangKababaihan at ngmga KalagayangPanlipunan sa buhayng kababaihan tungosa pagkakapantay-pantay,pagkakataong pang-ekonomiya atkarapatangpampulitika

  10. BahagingGinampanan ng

  Nasusuri ang kaugnayan ng iba‘tibang ideyolohiya(ideolohiya ng malayangdemokrasya, sosyalismo atkomunismo) sa mga malawakangkilusang nasyonalista

  Natataya ang epekto ng mgasamahang kababaihan at ng mgakalagayang panlipunan sa buhay ngkababaihan tungo sapagkakapantay-pantay,pagkakataong pang-ekonomiya atkarapatang pampulitika

  Naipapahayag ang pagpapahalagasa bahaging ginampanan ng

  AP 7 TKA -IIIf-1.14

  AP 7 TKA -IIIf-1.15

  AP 7 TKA -IIIh-1.16

 • 8/21/2019 Araling Panlipunan Curriculum Guides

  28/111

  K to 12 Curriculum Guide version as of September 2013 – Araling Panlipunan  28

  NILALAMAN(Content )

  PAMANTAYANGPANGNILALAMAN

  (Content Standard)

  PAMANTAYANSA PAGGANAP

  (Performance Standard)

  PAMANTAYAN SA PAGKATUTO( Learning Competencies) CODE

  Nasyonalismo saPagbibigay Wakassa Imperyalismo

  C. Ang mga Pagbabago saTimog at Kanlurang Asya

  1. Balangkas ngPamahalaan ng mgabansa sa Timog atKanlurang Asya

  2. Mga palatuntunangagtataguyod saKarapatan ngmamamayan saPangkalahatan, at ngKababaihan,Grupong Katutubo,mga kasapi ng caste sa India at Iba PangSektor ng Lipunan

  3. Ang Kalagayan atPapel ng Kababaihansa Iba‘t ibang Bahagi

  ng Timog atKanlurang Asya at

   Ang Kanilang Ambagsa Bansa at Rehiyon

  nasyonalismo sa pagbibigaywakas sa imperyalismo sa Timog atKanlurang Asya

  Nasusuri ang balangkas ngpamahalaan ng mga bansa saTimog at Kanlurang Asya

  Natataya ang mga palatuntunangnagtataguyod sa karapatan ngmamamayan sa pangkalahatan, atng kababaihan, grupong katutubo,mga kasapi ng caste  sa India at ibapang sektor ng lipunan

  Naihahambing ang kalagayan atpapel ng kababaihan sa iba‘t ibangbahagi ng Timog at Kanlurang Asya

  at ang kanilang ambag sa bansa atrehiyon

  AP 7 TKA -IIIh-1.17

  AP 7 TKA -IIIi-1.18

  AP 7 TKA -IIIg-1.19

 • 8/21/2019 Araling Panlipunan Curriculum Guides

  29/111

  K to 12 Curriculum Guide version as of September 2013 – Araling Panlipunan  29

  NILALAMAN(Content )

  PAMANTAYANGPANGNILALAMAN

  (Content Standard)

  PAMANTAYANSA PAGGANAP

  (Performance Standard)

  PAMANTAYAN SA PAGKATUTO( Learning Competencies) CODE

  4. Ang Kinalaman ngEdukasyon saPamumuhay ng mga

   Asyano sa Timog atKanlurang Asya

  5. BahagingGinampanan ng

  Relihiyon sa Iba‘tibang aspeto ngpamumuhay

  6. Mga kasalukuyangpagbabago pang-ekonomiya nanaganap/ nagaganapsa kalagayan ng mgabansa

  7. Pagkakaiba-iba ngantas ng pagsulongat pag-unlad ng

  Natataya ang kinalaman ngedukasyon sa pamumuhay ng mga

   Asyano

  Natataya ang bahaging ginampanan

  ng relihiyon sa iba‘t ibang aspeto ngpamumuhay

  Naiuugnay ang mga kasalukuyangpagbabago pang-ekonomiya nanaganap/ nagaganap sa kalagayanng mga bansa

  Natataya ang pagkakaiba-iba ng

  AP 7 TKA -IIIg-1.20

  AP 7 TKA -IIIg-

  1.21

  AP 7 TKA -IIIh-1.22

  AP 7TKA -IIIh-

 • 8/21/2019 Araling Panlipunan Curriculum Guides

  30/111

  K to 12 Curriculum Guide version as of September 2013 – Araling Panlipunan  30

  NILALAMAN(Content )

  PAMANTAYANGPANGNILALAMAN

  (Content Standard)

  PAMANTAYANSA PAGGANAP

  (Performance Standard)

  PAMANTAYAN SA PAGKATUTO( Learning Competencies) CODE

  Timog at Timog-Kanlurang Asyagamit ang estadistikaat kaugnay na datos.

  8. Mga Anyo at Tugonsa Neokolonyalismosa Timog atKanlurang Asya

  9. Epekto ng Kalakalansa PagbabagongPang-ekonomiya atPangkultura ng mgabansa sa Timog atKanlurang Asya

  10. Kontribusyon ngTimog at Kanlurang

   Asya sa larangan ngSining, Humanidadesat Palakasan

  11. Pagkakakilanlan ngkulturang Asyano

  antas ng pagsulong at pag-unlad ngTimog at Timog-Kanlurang Asyagamit ang estadistika at kaugnay nadatos.

  Nasusuri ang mga anyo at tugon saneokolonyalismo sa Timog atKanlurang Asya

  Natataya ang epekto ng kalakalan sapagbabagong pang-ekonomiya atpangkultura ng mga bansa sa Timogat Kanlurang Asya

  Napapahalagahan ang mgakontribusyon ng Timog at Kanlurang

   Asya sa larangan ng sining,humanidades at palakasan

  Nahihinuha ang pagkakakilanlan ng

  1.23

  AP 7TKA -IIIh-1.24

  AP 7 TKA -IIIi-1.25

  AP 7 TKA -IIIj-1.25

  AP 7 TKA -IIIj-

 • 8/21/2019 Araling Panlipunan Curriculum Guides

  31/111

  K to 12 Curriculum Guide version as of September 2013 – Araling Panlipunan  31

  NILALAMAN(Content )

  PAMANTAYANGPANGNILALAMAN

  (Content Standard)

  PAMANTAYANSA PAGGANAP

  (Performance Standard)

  PAMANTAYAN SA PAGKATUTO( Learning Competencies) CODE

  batay sa mgakontribusyong ito

  kulturang Asyano batay sa mgakontribusyong ito

  1.25

  IKAAPAT NA MARKAHAN:

  Ang Silangan at Timog- 

  Silangang Asya sa

  Transisyonal at

  Makabagong Panahon (16- 20 siglo )

   A. Kolonyalismo atImperyalismo sa Silanganat Timog Silangang Asya

  1. Mga dahilan, paraanat epekto ng

  kolonyalismo atImperyalismo saSilangan at TimogSilangang Asya

  Napapahalagahan ang

  pagtugon ng mga Asyano sa

  mga hamon ng pagbabago,

  pag-unlad at pagpapatuloy

  ng Silangna at Timog-

  Silangang Asya sa

  Transisyonal at Makabagong

  Panahon 16- 20 Siglo)

   Ang Mag-aaral ay

  nakapagsasagawa nang

  kritikal na pagsusuri sa

  pagbabago, pag-unlad atpagpapatuloy ng Silangan at

  Timog Silangang Asya sa

  Transisyoal at Makabagong

  Napapahalagahan ang pagtugon ng

  mga Asyano sa mga hamon ng

  pagbabago, pag-unlad at

  pagpapatuloy ng Silangna at

  Timog-Silangang Asya sa

  Transisyonal at Makabagong

  Panahon 16- 20 Siglo)

  Nasusuri ang mga dahilan, paraan atepekto ng pagpasok ng mga

  Kanlurang bansa hanggang sapagtatag ng kanilang mga kolonya okapangyarihan sa Silangan at Timog-Silangang Asya

  AP 7-IVa-j- 1

  AP 7KIS-IVa-1.1

 • 8/21/2019 Araling Panlipunan Curriculum Guides

  32/111

  K to 12 Curriculum Guide version as of September 2013 – Araling Panlipunan  32

  NILALAMAN(Content )

  PAMANTAYANGPANGNILALAMAN

  (Content Standard)

  PAMANTAYANSA PAGGANAP

  (Performance Standard)

  PAMANTAYAN SA PAGKATUTO( Learning Competencies) CODE

  2. Transpormasyon ngmga Pamayanan atEstado sa Silanganat Timog-Silangang

   Asya sa Pagpasokng mga Isipan atImpluwensiyangkanluranin salarangan ng (a)pamamahala, (b)kabuhayan, (c)

  teknolohiya, (d)lipunan, (e)paniniwala, (f)pagpapahalaga, at(g) sining at kultura.

  3. Ang Mga Nagbago atNanatili sa Ilalim ngKolonyalismo

  4. Epekto ngKolonyalismo saSilangan at Timog-

  Silangang Asya

  5. Ang mga Karanasan

  Nasusuri ang transpormasyon ngmga pamayanan at estado saSilangan at Timog-Silangang Asyasa pagpasok ng mga isipan atimpluwensiyang kanluranin salarangan ng: (a) pamamahala, (b)kabuhayan, (c) teknolohiya, (d)lipunan, (e) paniniwala, (f)pagpapahalaga, at (g) sining atkultura

  Naipapaliwanag ang mga nagbago atnanatili sa ilalim ng kolonyalismo

  Natataya ang mga epekto ngkolonyalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya

  Naihahambing ang mga karanasan

  AP 7 KIS -IVa-1.2

  AP 7 KIS -IVa-1.3

  AP 7 KIS -IVb-1.4

  AP 7 KIS -IVb-

 • 8/21/2019 Araling Panlipunan Curriculum Guides

  33/111

  K to 12 Curriculum Guide version as of September 2013 – Araling Panlipunan  33

  NILALAMAN(Content )

  PAMANTAYANGPANGNILALAMAN

  (Content Standard)

  PAMANTAYANSA PAGGANAP

  (Performance Standard)

  PAMANTAYAN SA PAGKATUTO( Learning Competencies) CODE

  sa Silangan atTimog-Silangang

   Asya sa ilalim ngkolonyalismo atimperyalismongkanluranin

  B. Ang Nasyonalismo atPaglaya ng mga bansa

  sa Silangan at Timog-Silangang Asya

  1. Ang Papel ngNasyonalismo saPagbuo ng mgaBansa sa Silangan atTimog-Silangang

   Asya

  2. Ang mga Salik atPangyayaringNagbigay Daan saPag-usbong at Pag-unlad ng

  nasyonalismo

  3. Iba‘t ibangManipestasyon ng

  sa Silangan at Timog-Silangang Asya sa ilalim ng kolonyalismo atimperyalismong kanluranin

  Nabibigyang-halaga ang papel ngnasyonalismo sa pagbuo ng mgabansa sa Silangan at Timog-Silangang Asya

  Nasusuri ang mga salik atpangyayaring nagbigay  –daan sapag-usbong at pag-unlad ngnasyonalismo sa Silangan at TimogSilangang Asya

  Naipapaliwanag ang mga iba‘t ibangmanipestasyon ng nasyonalismo sa

  1.5

  AP 7 KIS -IVc-1.6

  AP 7 KIS -IVc-1.7

  AP 7- KIS IVc-1.8

 • 8/21/2019 Araling Panlipunan Curriculum Guides

  34/111

  K to 12 Curriculum Guide version as of September 2013 – Araling Panlipunan  34

  NILALAMAN(Content )

  PAMANTAYANGPANGNILALAMAN

  (Content Standard)

  PAMANTAYANSA PAGGANAP

  (Performance Standard)

  PAMANTAYAN SA PAGKATUTO( Learning Competencies) CODE

  Nasyonalismo saSilangan at Timog-Silangang Asya

  4. Bahagingginampanan ngnasyonalismo saSilangan at Timog-Silangang Asyatungo sa paglaya ngmga bansa mula saimperyalismo

  5. Epekto ngNasyonalismo saSigalot Etniko sa

   Asya

  6. Mga PamamaraangGinamit sa Silanganat Timog-Silangang

   Asya sa pagtatamong Kalayaan mula saKolonyalismo

  7. Epekto ng mgaDigmaang Pandaidigsa Pag-aangat ngmga malawakang

  Silangan at Timog-Silangang Asya

  Naihahayag ang pagpapahalaga sabahaging ginampanan ngnasyonalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya tungo sa paglayang mga bansa mula sa imperyalismo

  Nasusuri ang epekto ngnasyonalismo sa sigalot etniko sa

   Asya

  Nasusuri ang mga pamamaraangginamit sa Silangan at Timog-Silangang Asya sa pagtatamo ngkalayan mula sa kolonyalismo

  Nasusuri ang matinding epekto ngmga digmaang pandaidig sa pag-aangat ng mga malawakangkilusang nasyonalista ( hal: epektong Unang Digmaang Pandaigdig sa

  AP 7 KIS -IVd-1.9

  AP 7-IVd- 1.10

  AP 7 KIS -IVd-1.11

  AP 7-IVe- 1.12

 • 8/21/2019 Araling Panlipunan Curriculum Guides

  35/111

  K to 12 Curriculum Guide version as of September 2013 – Araling Panlipunan  35

  NILALAMAN(Content )

  PAMANTAYANGPANGNILALAMAN

  (Content Standard)

  PAMANTAYANSA PAGGANAP

  (Performance Standard)

  PAMANTAYAN SA PAGKATUTO( Learning Competencies) CODE

  kilusangnasyonalista ( hal:epekto ng UnangDigmaangPandaigdig sapagtatag ngsistemang mandatosa Kanlurang Asya)

  8. Iba‘t ibangideyolohiya(ideolohiya ngmalayang

  demokrasya,sosyalismo atkomunismo) sa mgamalawakangkilusang nasyonalista

  9. Epekto ng mgasamahangkababaihan at ngmga kalagayangpanlipunan sa buhayng kababaihan tungosa pagkakapantay-

  pantay,pagkakataong pang-ekonomiya atkarapatang

  pagtatag ng sistemang mandato saSilangan at Timog-Silangangn Asya)

  Nasusuri ang kaugnayan sa iba‘tibang ideyolohiya( ideolohiya ngmalayang demokrasya, sosyalismoat komunismo) sa mga malawakangkilusang nasyonalista

  Nasusuri ang epekto ng mgasamahang kababaihan at ng mgakalagayang panlipunan sa buhay ngkababaihan tungo sapagkakapantay-pantay,pagkakataong pang-ekonomiya atkarapatang pampulitika

  AP 7v-IVe- 1.13

  AP 7 KIS -IVe-1.14

 • 8/21/2019 Araling Panlipunan Curriculum Guides

  36/111

  K to 12 Curriculum Guide version as of September 2013 – Araling Panlipunan  36

  NILALAMAN(Content )

  PAMANTAYANGPANGNILALAMAN

  (Content Standard)

  PAMANTAYANSA PAGGANAP

  (Performance Standard)

  PAMANTAYAN SA PAGKATUTO( Learning Competencies) CODE

  pampulitika

  10. BahagingGinampanan ngNasyonalismo sapagbibigay wakassa imperyalismo

  C. Ang mga Pagbabago saTimog at Kanlurang Asya

  1. Mga Pagbabago samga BansangBumubuo saSilangan at Timog-Silangang Asya

  2. Balangkas ngpamahalaan ng mgabansa sa Silangan atTimog-Silangang

   Asya

  3. Mga Palatuntunang

  Naipapahayag ang pagpapahalagasa bahaging ginampanan ngnasyonalismo sa pagbibigaywakas sa imperyalismo

  Naihahambing ang mga pagbabagosa mga bansang bumubuo saSilangan at Timog-Silangangn Asya

  Nasusuri at naihahambing angbalangkas ng pamahalaan ng mgabansa sa Silangan at Timog-Silangangn Asya

  Nasusuri at naihahambing ang mga

  AP 7 KIS -IVf-1.15

  AP 7 KIS -IV-1.16

  AP 7 KIS -IVg-1.17

  AP 7 KIS -IVg-

 • 8/21/2019 Araling Panlipunan Curriculum Guides

  37/111

  K to 12 Curriculum Guide version as of September 2013 – Araling Panlipunan  37

  NILALAMAN(Content )

  PAMANTAYANGPANGNILALAMAN

  (Content Standard)

  PAMANTAYANSA PAGGANAP

  (Performance Standard)

  PAMANTAYAN SA PAGKATUTO( Learning Competencies) CODE

  Nagtataguyod sakarapatan ngmamamayan sapangkalahatan, at ngkababaihan, grupongkatutubo, mga kasaping caste sa India atiba pang sektor nglipunan

  4. Ang Kalagayan atPapel ng Kababaihansa Iba‘t ibang bahagi

  ng Silangan atTimog-Silangang

   Asya at ang Kanilang Ambag sa Bansa atRehiyon

  5. Ang Kinalaman ngEdukasyon saPamumuhay ng mga

   Asyano sa Silanganat Timog-Silangang

   Asya

  6. Bahaging

  Ginampanan ngRelihiyon sa Iba‘tibang aspeto ngpamumuhay

  palatuntunang nagtataguyod sakarapatan ng mamamayan sapangkalahatan, at ng kababaihan,grupong katutubo, mga kasapi ngcaste sa India at iba pang sektor nglipunan

  Naihahambing ang kalagayan atpapel ng kababaihan sa iba‘t ibangbahagi ng Timog at Kanlurang Asya

  at ang kanilang ambag sa bansa atrehiyon

  Nasusuri ang kinalaman ngedukasyon sa pamumuhay ng mga

   Asyano

  Natataya ang bahaging ginampananng relihiyon sa iba‘t ibang aspeto ng

  pamumuhay

  1.18

  AP 7 KIS -IVg-1.19

  AP 7 KIS -IVh-1.20

  AP 7 KIS -IVh-1.21

 • 8/21/2019 Araling Panlipunan Curriculum Guides

  38/111

  K to 12 Curriculum Guide version as of September 2013 – Araling Panlipunan  38

  NILALAMAN(Content )

  PAMANTAYANGPANGNILALAMAN

  (Content Standard)

  PAMANTAYANSA PAGGANAP

  (Performance Standard)

  PAMANTAYAN SA PAGKATUTO( Learning Competencies) CODE

  7. Mga KasalukuyangPagbabago Pang-Ekonomiya nanaganap/ nagaganapsa kalagayan ng mgabansa sa Silangan atTimog-Silangang

   Asya

  8. Pagkakaiba-iba ngantas ng pagsulong

  at pag-unlad ngTimog at Timog-Silangang Asyagamit ang estadistikaat kaugnay na datos.

  9. Mga Anyo at Tugonsa Neokolonyalismosa Timog atKanlurang Asya

  10. Epekto ng Kalakalansa Pagbabagongpang-Ekonomiya at

  Pangkultura ng mgabansa sa Silangan atTimog Silangang

   Asya

  Naiuugnay ang mga kasalukuyangpagbabago pang-ekonomiya nanaganap/ nagaganap sa kalagayanng mga bansa saSilangan at Timog-Silangang Asya

  Nasusuri ang pagkakaiba-iba ngantas ng pagsulong at pag-unlad ngTimog at Timog-Silangang Asya

  gamit ang estadistika at kaugnay nadatos.

  Nasusuri ang mga anyo at tugon saneokolonyalismo sa Silangan atTimog-Silangang Asya

  Natataya ang epekto ng kalakalansa pagbabagong pang-ekonomiya atpangkultura ng mga bansa saSilangan at Timog Silangang Asya

  AP 7 KIS -IVh-1.22

  AP 7 KIS -IVi-1.23

  AP 7 KIS -IVi-1.24

  AP 7 KIS -IVj-1.25

 • 8/21/2019 Araling Panlipunan Curriculum Guides

  39/111

  K to 12 Curriculum Guide version as of September 2013 – Araling Panlipunan  39

  NILALAMAN(Content )

  PAMANTAYANGPANGNILALAMAN

  (Content Standard)

  PAMANTAYANSA PAGGANAP

  (Performance Standard)

  PAMANTAYAN SA PAGKATUTO( Learning Competencies) CODE

  11. Kontribusyon ngSilangan at Timog-Silangang Asya saLarangan ng Sining,Humanidades atpalakasan

  12. Pagkakaki lanlan ngKulturang AsyanoBatay sa mgaKontribusyong nito

  Napapahalagahan ang mgakontribusyon ng Silangan at Timog-Silangang Asya sa larangan ngsining, humanidades at palakasan

  Nahihinuha ang pagkakakilanlan ngkulturang Asyano batay sa mgakontribusyong nito

  AP 7 KIS -IVj-1.26

  AP 7 KIS -IVj-1.27

 • 8/21/2019 Araling Panlipunan Curriculum Guides

  40/111

  K to 12 Curriculum Guide version as of September 2013 – Araling Panlipunan  40

  ARALING PANLIPUNAN 8

  Kasaysayan ng Daigdig

  Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ang malalim na pag-unawa sa kasaysayan, politika,ekonomiya,kultura, at lipunan ng

  Daigdig mula sa sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan gamit ang mga kasanayan sa

  pagsisiyasat, pagsusuri ng datos at iba‘t ibang sanggunian, pagsasaliksik , mapanuring pag-iisip at

  mabisang komunikasyon.

  NILALAMAN(Content )

  PAMANTAYANGPANGNILALAMAN(Content Standard)

  PAMANTAYANSA PAGGANAP

  (Performance Standard)

  PAMANTAYANSA PAGKATUTO

  (Learning Competencies)CODE

  UNAHANG MARKAHAN:

  Heograpiya at Mga Sinaunang

  Kabihasnan sa Daigdig

   A. Heograpiya ng Daigdig

  1 Heograpiyang Pisikal

  - Limang Tema ngHeograpiya

  - Lokasyon

  - Topograpiya

  Naipamamalas ang pag-unawa

  sa interaksiyon ng tao sakaniyang kapaligiran nanagbigay-daan sapag-usbong ng mga sinaunangkabihasnan na nagkaloob ngmga pamanang humubog sapamumuhay ng kasalukuyanghenerasyon

   Ang mga mag-aaral ay

  nakabubuo ng panukalangproyektong nagsusulongsa pangangalaga atpreserbasyon sainteraksiyon ng tao sakaniyang kapaligiran nanagbigay-daan sapag-usbong ng mgasinaunang kabihasnan atnagkaloob ng mgapamanang humubog sapamumuhay ngkasalukuyang henerasyon Nasusuri ang katangiang pisikal ng

  daigdig

  AP8HSK-Ia-1

 • 8/21/2019 Araling Panlipunan Curriculum Guides

  41/111

  K to 12 Curriculum Guide version as of September 2013 – Araling Panlipunan  41

  NILALAMAN(Content )

  PAMANTAYANGPANGNILALAMAN(Content Standard)

  PAMANTAYANSA PAGGANAP

  (Performance Standard)

  PAMANTAYANSA PAGKATUTO

  (Learning Competencies)CODE

  - Katangiang Pisikal ng

  Daigdig (anyong lupa,

  anyong tubig,

  klima, at yamang likas)

  2 Heograpiyang Pantao

  - Natatanging Kultura ng

  mga Rehiyon, Bansa

  at Mamamayan sa

  Daigdig

  (lahi, pangkat- etniko,

  wika,

  at relihiyon sa daigdig

  )

  B. Ang Pagsisimula ng mga

  Kabihasnan sa Daigdig

  ( Preshistoriko- 1000 BCE)

  1. Kondisyong Heograpikal

  sa Panahon ng mga

  Unang Tao sa Daigdig

  2. Pamumuhay ng mga

  Unang Tao sa Daigdig

  Napahahalagahan ang natatanging

  kultura ng mga rehiyon, bansa at

  mamamayan sa daigdig ( lahi,

  pangkat- etnolingguwistiko, at

  relihiyon sa daigdig)

  Nasusuri ang kondisyongheograpikal sa panahon ng mgaunang tao sa daigdig

  AP8HSK-Ib-2

  AP8HSK-Ic-2

 • 8/21/2019 Araling Panlipunan Curriculum Guides

  42/111

  K to 12 Curriculum Guide version as of September 2013 – Araling Panlipunan  42

  NILALAMAN(Content )

  PAMANTAYANGPANGNILALAMAN(Content Standard)

  PAMANTAYANSA PAGGANAP

  (Performance Standard)

  PAMANTAYANSA PAGKATUTO

  (Learning Competencies)CODE

  3. Mga Yugto sa Pag-

  unlad ng Kultura sa

  Panahong Preshistoriko

  C. Mga Sinaunang Kabihasnansa Daigdig

  1. Impluwensiya ngHeograpiya sa Pagbuoat Pag-unlad ng mgaSinaunang Kabihasnan

  2. Pag-usbong ng mgaSinaunang Kabihasnansa Daigdig: Pinagmulan,Batayan at Katangian

  3. Mga Sinaunang

  Kabihasnan sa Daigdig(Asya, Africa, at America)

  D. Kontribusyon ng mga

  Naipaliliwanag ang uri ngpamumuhay ng mga unang tao sadaigdig

  Nasusuri ang yugto ng pag-unladng kultura sa panahong prehistoriko

  Naiuugnay ang heograpiya sapagbuo at pag-unlad ng mgasinaunang kabihasnan sa daigdig

  Nasusuri ang pag-usbong ng mga

  sinaunang kabihasnan sa daigdig ;

  pinagmulan, batayan at katangian

  Nasusuri ang mga sinaunangkabihasnan sa daigdig bataypolitika, ekonomiya, kultura,

  AP8HSK-Id-3

  AP8HSK-Ie-4

  AP8HSK-Ie-5

  AP8HSK-If-6

  AP8HSK-Ig-7

 • 8/21/2019 Araling Panlipunan Curriculum Guides

  43/111

  K to 12 Curriculum Guide version as of September 2013 – Araling Panlipunan  43

  NILALAMAN(Content )

  PAMANTAYANGPANGNILALAMAN(Content Standard)

  PAMANTAYANSA PAGGANAP

  (Performance Standard)

  PAMANTAYANSA PAGKATUTO

  (Learning Competencies)CODE

  Sinaunang Kabihasnan saDaigdig relihiyon, paniniwala, at lipunan)

  Napahahalagahan ang mgakontribusyon ng mga sinaunangkbihasnansa daigdig

  AP8HSK-Ih-8

  IKALAWANG MARKAHAN:

  Ang Daigdig sa Klasikal atTransisyunal na Panahon

  A. Pag-usbong at Pag-

  unlad ng mga Klasikalna Lipunan sa Europe

  1. Kabihasnang Klasikal

  Naipapamalas ang pag-unawa

  sa kontribusyon ng mga

  pangyayari sa Klasikal atTransisyunal na Panahon sa

  pagkabuo at pagkahubog ng

  pagkakakilanlan ng mga bansa

  at rehiyon sa daigdig

   Ang mag-aaral

  aynakabubuo ng

  adbokasiya na

  nagsusulong ng

  pangangalaga at

  pagpapahalaga sa mga

  natatanging kontribusyon

  ng Klasikal at

  Transisyunal na Panahon

  na nagkaroon ng malaking

  impluwensya sa

  pamumuhay ng tao sa

  kasalukuyan

 • 8/21/2019 Araling Panlipunan Curriculum Guides

  44/111

  K to 12 Curriculum Guide version as of September 2013 – Araling Panlipunan  44

  NILALAMAN(Content )

  PAMANTAYANGPANGNILALAMAN(Content Standard)

  PAMANTAYANSA PAGGANAP

  (Performance Standard)

  PAMANTAYANSA PAGKATUTO

  (Learning Competencies)CODE

  sa Europe

  Kabihasnang Minoan

  at Mycenean

  2. Kabihasnang klasikal ngGreece (Athens, Spartaat mga city-states)

  3. Kabihasnang klasikal ngRome (mula saSinaunang Romehanggang sa tugatogat pagbagsak ngImperyong Romano

  4. Pag-usbong at Pag-unlad ng mga Klasikalna Lipunan sa Africa,

   America, at mga Pulo saPacific

  5. Kabihasnang KlasikalSa Africa (Mali atSonghai)

  6. Kabihasnang

  Nasusuri ang kabihasnang Minoanat Mycenean.

  Nasusuri ang kabihasnang klasikalng Greece.

  Naipapaliwanag ang mahahalagang

  pangyayari sa kabihasnang klasikalng Rome (mula sa sinaunangRome hanggang sa tugatog atpagbagsak ng Imperyong Romano)

  Nasusuri ang pag-usbong at pag-unlad ng mga Klasikal na Lipunansa Africa, America, at mga Pulo saPacific

  Naipapaliwanag ang mga

  kaganapan sa mga klasikal nakabihasnan sa Africa (Mali atSonghai).

  AP8DKT-IIa-1

  AP8DKT-IIa-b-2

  AP8DKT-IIc-3

  AP8DKT-IId-4

  AP8DKT-IId-5

 • 8/21/2019 Araling Panlipunan Curriculum Guides

  45/111

  K to 12 Curriculum Guide version as of September 2013 – Araling Panlipunan  45

  NILALAMAN(Content )

  PAMANTAYANGPANGNILALAMAN(Content Standard)

  PAMANTAYANSA PAGGANAP

  (Performance Standard)

  PAMANTAYANSA PAGKATUTO

  (Learning Competencies)CODE

  Klasikal sa America

  7. Kabihasnang Klasikal sapulong Pacific

  8. Kontribusyon ngKabihasnang Klasikal saDaigdig Noon at Ngayon

  B. Ang Daigdig saPanahon ng

  Transisyon

  1. Mga pangyayaringnagbigay-daan sa Pag-usbong ng Europesa Gitnang Panahon

  2. Ang paglakas ngSimbahang Katolikobilang isang institusyon

  sa Gitnang Panahon

  3. Ang Holy RomanEmpire

  Nasusuri ang mga kaganapan sakabihasnang klasikal ng America.

  Nasusuri ang kabihasnang klasikalng pulo sa Pacific.

  Naipapahayag ang pagpapahalagasa mga kontribusyon ngkabihasnang klasikal sa pag-unlad

  ng pandaigdigang kamalayan

  Nasusuri ang mga pangyayaringnagbigay-daan sa Pag-usbong ngEurope sa Gitnang Panahon

  Nasusuri ang mga dahilan at bungang paglakas ng Simbahang

  Katoliko bilang isang institusyon saGitnang Panahon

  AP8DKT-IIe-6

  AP8DKT-IIe-7

  AP8DKT-IIf-8

  AP8DKT-IIf-9

  AP8DKT-IIg-10

 • 8/21/2019 Araling Panlipunan Curriculum Guides

  46/111

  K to 12 Curriculum Guide version as of September 2013 – Araling Panlipunan  46

  NILALAMAN(Content )

  PAMANTAYANGPANGNILALAMAN(Content Standard)

  PAMANTAYANSA PAGGANAP

  (Performance Standard)

  PAMANTAYANSA PAGKATUTO

  (Learning Competencies)CODE

  4. Ang Paglunsad ng mgaKrusada

  5. Ang buhay sa Europenoong GitnangPanahon: PiyudalismoManorialismo, , Pag-

  usbong ng mga Bayanat Lungsod

  6. Epekto at kontribusyonng ilang mahahalagangpangyayari sa Europesa pagpapalaganap ngpandaigdigangkamalayan. 

  Nasusuri ang mga kaganapangnagbigay-daan sa pagkakabuo ng―Holy Roman Empire‖ 

  Naipapaliwanag ang mga dahilanat bunga ng mga Krusada saGitnang Panahon

  Nasusuri ang buhay sa Europenoong Gitnang Panahon:Manorialismo, Piyudalismo, angpag-usbong ng mga bagong bayan

  at lungsod

  Natataya ang epekto atkontribusyon ng ilangmahahalagang pangyayari saEurope sa pagpapalaganap ngpandaigdigang kamalayan.

  AP8DKT-IIg-11

  AP8DKT-IIh-12

  AP8DKT-IIi-13

  AP8DKT-IIj-13

 • 8/21/2019 Araling Panlipunan Curriculum Guides

  47/111

  K to 12 Curriculum Guide version as of September 2013 – Araling Panlipunan  47

  NILALAMAN(Content )

  PAMANTAYANGPANGNILALAMAN(Content Standard)

  PAMANTAYANSA PAGGANAP

  (Performance Standard)

  PAMANTAYANSA PAGKATUTO

  (Learning Competencies)CODE

  IKATLONG MARKAHAN

  Ang Pag-usbong ngMakabagong Daigdig: AngTranspormasyon tungo saPagbuo ng PandaigdigangKamalayan

   A. Paglakas ng Europe 

  1. Pagsilang atkontribusyon ngbourgeoisie,merkantilismo, Nationalmonarchy, Renaissance,Simbahang Katoliko atRepormasyon

  Naipamamalas ng mag-aaral

  ang pag-unawa sa naging

  transpormasyon tungo sa

  makabagong panahon ng mga

  bansa at rehiyon sa daigdig

  bunsod ng paglaganap ng mga

  kaisipan sa siyensiya, pulitika,

  at ekonomiya tungo sa pagbuo

  ng pandaigdigan kamalayan

   Ang mag-aaral ay kritikal

  na nakapagsusuri sa

  naging implikasyon sa

  kaniyang bansa,

  komunidad, at sarili ng

  mga pangyayari sa

  panahon ng

  transpormasyon tungo sa

  makabagong panahon.

  Nasusuri ang pagsilang ng

  bourgeoisie, merkantilismo,

  National monarchy,

  Renaissance, Simbahang Katoliko

  at Repormasyon.

  Napahahalagahan ang mgakontribusyon ng bourgeoisie,

  merkantilismo, National

  monarchy, Renaissance,

  AP8PMD-IIIa-b-1

  AP8PMD-IIIc-d-3

 • 8/21/2019 Araling Panlipunan Curriculum Guides

  48/111

  K to 12 Curriculum Guide version as of September 2013 – Araling Panlipunan  48

  NILALAMAN(Content )

  PAMANTAYANGPANGNILALAMAN(Content Standard)

  PAMANTAYANSA PAGGANAP

  (Performance Standard)

  PAMANTAYANSA PAGKATUTO

  (Learning Competencies)CODE

  B. Paglawak ngKapangyarihan ngEurope

  1. Unang Yugto ngImperyalismo atKolonisasyon

  2. Dahilan at Epekto ngunang yugto ngImperyalismo at

  Kolonisasyon

  3. Kaganapan atEpekto ngRebolusyongSiyentipiko,Enlightenment, atIndustriyal.

  4. Ikalawang Yugto ngKolonyalismo atImperyalismo

  5. Dahilan at Epektong Ikalawang Yugtong Imperyalismo

  Simbahang Katoliko atRepormasyon sa daigdig.

  Nasusuri ang unang yugto ngimperyalismo at kolonisasyon saEurope.

  Natataya ang mga dahilan atepekto ng unang yugto ng

  imperyalismo at kolonisasyon saEurope.

  Nasusuri ang kaganapan at epekto

  ng Rebolusyong Siyentipiko,

  Enlightenment, at Industriyal.

  Naipaliliwanag ang Ikalawang

  Yugto ng Kolonyalismo at

  Imperyalismo

  Nasusuri ang mga dahilan at

  epekto ng ikalawang Yugto ng

  AP8PMD-IIIe-4

  AP8PMD-IIIf-5

  AP8PMD-IIIg-6

  AP8PMD-IIIh-7

  AP8PMD-IIIh-8

 • 8/21/2019 Araling Panlipunan Curriculum Guides

  49/111

  K to 12 Curriculum Guide version as of September 2013 – Araling Panlipunan  49

  NILALAMAN(Content )

  PAMANTAYANGPANGNILALAMAN(Content Standard)

  PAMANTAYANSA PAGGANAP

  (Performance Standard)

  PAMANTAYANSA PAGKATUTO

  (Learning Competencies)CODE

  C. Pagkamulat

  Kaugnayan ngRebolusyongPangkaisipan saRebolusyong Pranses at

   Amerikano

  Pag-usbong ngNasyonalismo sa Europeat iba‘t ibang bahagi ng

  daigdig.

  Imperyalismo at Kolonisasyon.

  Naipapaliwanag ang kaugnayan ngRebolusyong Pangkaisipan saRebolusyong Pranses at

   Amerikano.

  Naipapahayag ang pagpapahalagasa pag-usbong ngNasyonalismo sa Europe at iba‘tibang bahagi ng daigdig.

  AP8PMD-III1-9

  AP8PMD-III1-10

  IKAAPAT NA MARKAHAN

  Ang Kontemporaryong

  Daigdig (ika-20 siglo

  hanggang sa kasalukuyan):

  Mga Suliranin at Hamon

  tungo sa Pandaigdigang

  Kapayapaan, Pagkakaisa,Pagtutulungan, at Kaunlaran

  Naipamamalas ng mag-aaral

  ang pag-unawa sa

  kahalagahan ng pakikipag-

  ugnayan at sama-samang

  pagkilos sa kontemporaryong

  daigdig tungo sa

  pandaigdigang kapayapaan,

  pagkakaisa, pagtutulungan, at

   Ang mag-aaral ay aktibong

  nakikilahok sa mga

  gawain, programa,

  proyekto sa antas ng

  komunidad at bansa na

  nagsusulong ng rehiyunal

  at pandaigdigang

  kapayapaan, pagkakaisa,

 • 8/21/2019 Araling Panlipunan Curriculum Guides

  50/111

  K to 12 Curriculum Guide version as of September 2013 – Araling Panlipunan  50

  NILALAMAN(Content )

  PAMANTAYANGPANGNILALAMAN(Content Standard)

  PAMANTAYANSA PAGGANAP

  (Performance Standard)

  PAMANTAYANSA PAGKATUTO

  (Learning Competencies)CODE

   A. Ang Unang DigmaangPandaigdig

  1. Mga Dahilan nanagbigay-daan saUnang DigmaangPandaigdig.

  2. Mahahalagangpangyayari naganap

  sa Unang DigmaangPandaigdig

  3. Epekto ng UnangDigmaangPandaigdig

  4. Pagsisikap ng mgabansa na makamitang kapayapaangpandaigdig

  5. Ang IkalawangDigmaang

  Pandaigdig

  kaunlaran pagtutulungan, atkaunlaran

  Nasusuri ang mga dahilan na

  nagbigay daan sa Unang Dimaan

  Pandaidig

  Nasusuri ang mahahalagang

  pangyayari naganap sa UnangDigmaang Pandaigdig

  Natataya ang mga epekto ng

  Unang Dimaang Pandadig

  Nasusuri ang pagsisikap ng mgabansa na makamit angkapayapaang pandaigdigat kaunlaran

  Nasusuri ang mga dahilan na

  nagbigay daan sa IkalawangDigmaang Pandaidig

  AP8AKD-IVa-1

  AP8AKD-IVb-2  

  AP8AKD-IVc-3

  AP8AKD-IVd-4

  AP8AKD-IVe-5

 • 8/21/2019 Araling Panlipunan Curriculum Guides

  51/111

  K to 12 Curriculum Guide version as of September 2013 – Araling Panlipunan  51

  NILALAMAN(Content )

  PAMANTAYANGPANGNILALAMAN(Content Standard)

  PAMANTAYANSA PAGGANAP

  (Performance Standard)

  PAMANTAYANSA PAGKATUTO

  (Learning Competencies)CODE

  6. Mga Dahilannagbigay-daan saIkalawang DigmaangPandaigdig.

  7. Mahahalagangpangyayari naganapsa IkalawangDigmaangPandaigdig

  8. Epekto ngIkalawang Digmaang

  Pandaigdig

  9. Pagsisikap ngmga bansa namakamit angkapayapaangpandaigdig

  10. Mga Ideolohiya, Cold

  War, at Neo-

  kolonyalismo

  Nasusuri ang mga dahilannagbigay-daan sa IkalawangDigmaang Pandaigdig.

  Nasusuri ang mahahalagangpangyayari naganap sa IkalawangDigmaang Pandaigdig

  Natataya ang mga epekto ng

  Ikalawang Digmaang Pandaigdig

  Nasusuri ang pagsisikap ng mgabansa na makamit angkapayapaang pandaigdigat kaunlaran

  Nasusuri ang mga ideolohiyang

  pulitikal at ekonomik sa hamon ng

  establisadong institusyon ng

  lipunan.

  AP8AKD-IVf-6

  AP8AKD-IVg-7

  AP8AKD-IVh-8

  AP8AKD-IVi-9

  AP8AKD-IVi-10

 • 8/21/2019 Araling Panlipunan Curriculum Guides

  52/111

  K to 12 Curriculum Guide version as of September 2013 – Araling Panlipunan  52

  NILALAMAN(Content )

  PAMANTAYANGPANGNILALAMAN(Content Standard)

  PAMANTAYANSA PAGGANAP

  (Performance Standard)

  PAMANTAYANSA PAGKATUTO

  (Learning Competencies)CODE

  11. Mga Pandaigdigang

  Organisasyon, Pangkat, at

   Alyansa

    Mga organisasyon atalyansa (EuropeanUnion (EU),Organization of

   American States(OAS), Organizationof Islamic Countries,

   ASEAN, at iba pa)

    Mga pang-ekonomikongorganisasyon attrading blocs (GATT,World Trade,IMF/World Bank,

   APEC, ASEANEconomicCommunity, OAS,NAFTA, AFTA,OPEC, at iba pa)

  Natataya ang epekto ng mgaideololohiya, Cold War   at Neo-

  kolonyalismo sa iba‘t ibang bahaging daigdig

  Nasusuri ang bahagingginampanan ng mga pandaidigangorganisasyon sa pagsusulong ngpandaigdigang kapayapaan,pagkakaisa, pagtutulungan, atkaunlaran.

  AP8AKD-IVj-11

 • 8/21/2019 Araling Panlipunan Curriculum Guides

  53/111

  K to 12 Curriculum Guide version as of September 2013 – Araling Panlipunan  53

  ARALING PANLIPUNAN IXEkonomiks

  Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ang malalim na pag-unawa sa mga pangunahing kaisipan at napapanahong isyu sa

  ekonomiks at pambansang pag-unlad gamit ang mga kasanayan at pagpapahalaga ng mga disiplinang

  panlipunan tungo sa paghubog ng mamamayang mapanuri , mapagnilay, mapanagutan,

  makakalikasan, produktibo, makatarungan, at makataong mamamayan ng bansa at daigdig.

  TEMA/ NILALAMANPAMANTAYANG

  PANGNILALAMANPAMANTAYANG

  PAGGANAPKASANAYAN SA PAGKATUTO

  CODE

  UNAHANG MARKAHAN

  Mga Pangunahing Konsepto ngEkonomiks: Batayan ngMatalinong Paggamit ngPinagkuknang Yaman tungo saPagkamit ng Kaunlaran

   A. Kahulugan ng Ekonomiks

  Naipamamalas ng mag-aaral

  ang pag-unawa sa mga

  pangunahing konsepto ng

  Ekonomiks bilang batayan ng

  matalino at maunlad na pang-

  araw-araw na pamumuhay

  Naisasabuhay ang pag-

  unawa sa mga

  pangunahing konsepto ng

  Ekonomks batayan ng

  matalino at maunlad na

  pang-araw-araw na

  pamumuhay

  .

  Nailalapat ang kahulugan ngekonomiks sa pang-araw-araw na

  pamumuhay bilang isang mag-aaral, kasapi ng pamilya atlipunan.

  AP9PKE-Ia-1

 • 8/21/2019 Araling Panlipunan Curriculum Guides

  54/111

  K to 12 Curriculum Guide version as of September 2013 – Araling Panlipunan  54

  B. Kakapusan

  1. Konsepto ng Kakapusanat ang Ugnayan nito saPang- araw- araw naPamumuhay

  2. Palatandaan ngKakapusan sa Pang-araw- araw na Buhay

  3. Kakapusan BilangPangunahing Suliraninsa Pang- araw- araw naPamumuhay

  4. Mga Paraan upangMalabanan angKakapusan sa Pang-araw- araw naPamumuhay

  C. Pangangailangan at

  Kagustuhan

  1. Pagkakaiba ng

  ..

  Natataya ang kahalagahan ngekonomiks sa pang-araw-araw napamumuhay ng bawat pamilya at

  ng lipunan

  Naipakikita ang ugnayan ngkakapusan sa pang- araw- araw napamumuhay.

  Natutukoy ang mga palatandaanng kakapusan sa pang- araw- arawna buhay.

  Nabubuo ng konklusyon na angkakapusan ay isang pangunahingsuliraning panlipunan.

  Nakapagmumungkahi ng mgaparaan upang malabanan angkakapusan. 

  Nasusuri ang kaibahan ng

  kagustuhan (wants) sa

  AP9PKE-Ia-2

  AP9PKE-Ia-3

  AP9PKE-Ib-4

  AP9PKE-Ib-5

  AP9PKE-Ic-6

  AP9PKE-Ic-7

 • 8/21/2019 Araling Panlipunan Curriculum Guides

  55/111

  K to 12 Curriculum Guide version as of September 2013 – Araling Panlipunan  55

  Pangangailangan atKagustuhan

  2. Ang Kaugnayan ngPersonalna Kagustuhan atPangangailangan saSuliranin ng Kakapusan

  3. Hirarkiya ngPangangailangan

  4. Batayan ng Personal

  na Pangangailangan atKagustuhan

  5. Salik naNakakaimpluwensiyasa Pangangailanganat Kagustuhan

  D. Alokasyon

  1. Kaugnayan ng konsepto

  ng Alokasyon sa

  pangangailangan ( needs) bilang

  batayan sa pagbuo ng matalinong

  desisyon

  Naipakikita ang ugnayan ng

  personal na kagustuhan at

  pangangailangan sa suliranin ng

  kakapusan.

  Nasusuri ang hirarkiya ng

  pangangailangan.

  Nakabubuo ng sariling pamantayan

  sa pagpili ng mga pangangailangan

  batay sa mga hirarkiya ng

  pangangailangan

  Nasusuri ang mga salik na

  nakakaimpluwensiya sa

  pangangailangan at kagustuhan.

  Nasusuri ang kaugnayan ng

  alokasyon sa kakapusan at

  AP9PKE-Id-8

  AP9PKE-Id-9

  AP9PKE-Ie-10

  AP9PKE-Ie-11

  AP9PKE-If-12

 • 8/21/2019 Araling Panlipunan Curriculum Guides

  56/111

  K to 12 Curriculum Guide version as of September 2013 – Araling Panlipunan  56

  Kakapusan at

  Pangangailangan at

  Kagustuhan

  2. Kahalagahan ngPaggawa ng Tamang

  Desisyon Upang

  Matugunan ang

  Pangangailangan

  3. Iba‘t- Ibang Sistemang

  Pang- ekonomiya

  E. Pagkonsumo

  1. Konsepto ngPagkonsumo

  2. Salik sa Pagkonsumo

  3. Pamantayan saMatalinong Pamimili

  4. Karapatan at TungkulinBilang Isang Mamimili

  pangangailangan at kagustuhan.

  Napahahalagahan ang paggawa

  ng tamang desisyon upang

  matugunan ang pangangailangan

  Nasusuri ang mekanismo ng

  alokasyon sa iba‘t- ibang

  sistemang pang-ekonomiya bilang

  sagot sa kakapusan.

  Naipaliliwanag ang konsepto ngpagkonsumo

  Nasusuri ang mga salik nanakakaapekto sa pagkonsumo.

  Naipamamalas ang talino sapagkonsumo sa pamamagitan ngpaggamit ng pamantayan sapamimili.

  Naipagtatanggol ang mgakarapatan at nagagampanan ang

  mga tungkulin bilang isangmamimili

  AP9PKE-If-13

  AP9PKE-Ig-14

  AP9PKE-Ig-15

  AP9PKE-Ih-16

  AP9PKE-Ih-17

  AP9PKE-Ih-18

 • 8/21/2019 Araling Panlipunan Curriculum Guides

  57/111

  K to 12 Curriculum Guide version as of September 2013 – Araling Panlipunan  57

  F. Produksyon

  1. Kahulugan at Proseso ng

  Produksyon at angPagtugon nito sa Pang-araw araw naPamumuhay

  2. Salik ng Produksyon atang Implikasyon nito saPang- araw araw naPamumuhay

  3. Mga Organisasyon ng

  Negosyo

  Naibibigay ang kahulugan ngproduksyon.

  Napahahalagahan ang mga salikng produksyon at ang implikasyonnito sa pang- araw- araw napamumuhay.

  Nasusuri ang mga tungkulin ng

  iba‘t- ibang organisasyon ngnegosyo.

  AP9PKE-Ii-19

  AP9PKE-Ii-19

  AP9PKE-Ij-20

 • 8/21/2019 Araling Panlipunan Curriculum Guides

  58/111

  K to 12 Curriculum Guide version as of September 2013 – Araling Panlipunan  58

  IKALAWANG MARKAHAN

  Maykroekonomiks

  A. Demand

  1. Kahulugan ng Demand

  2. Mga Salik naNakakapekto sa Demand

  3. Elastisidad ng Demand

  Naipamamalas ng mag-aaral

  ang pag-unawa sa mga

  pangunahing kaalaman sa

  ugnayan ng pwersa ng

  demand, suplay at sistema ng

  pamilihan bilang batayan sa

  matalinong pagdedesisyon ng

  sambahayan at bahay- kalakal

  tungo sa pagtamo ng

  pambansang kaunlaran

   Ang mga mag-aaral ay

  kritikal na nakapagsusuri

  sa mga pangunahing

  kaalaman sa ugnayan ng

  pwersa ng demand,

  suplay at sistema ng

  pamilihan bilang batayan

  sa matalinong

  pagdedesisyon ng

  sambahayan at bahay-

  kalakal tungo sa pagtamo

  ng pambansang kaunlaran

  Nailalapat ang kahulugan ngdemand sa pang araw-araw napamumuhay ng bawat pamilya

  Nasusuri ang mga salik nanakaaapekto sa demand

  Nakapagpapasya nang matalino sapagtugon sa mga pagbabago ngsalik (factors) na nakaaapekto sademand

  Naiuugnay ang elastisidad ngdemand sa presyo ng kalakal atpaglilingkod

  AP9MYK-IIa-1

  AP9MYK-IIa-2

  AP9MYK-IIb-3

  AP9MYK-IIb-4

 • 8/2